SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí"

Transkript

1 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října Ostrava IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Česká spřitelna, a.s. č. účtu: /0800 Zastupený: Ing. Tmášem Ktyzu, ředitelem krajskéh úřadu (dále jen Partner") Vdafne Czech Republic a.s. náměstí Junkvých 2/ , Praha 5 IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Citibank Eurpe plc se sídlem v Bucharva 2641/14, Praha 5 č. účtu: /2600 splečnst zapsaná dne v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze pd spisvu značku B Zastupená: Mirslav Haluza, Key Accunt Manager Lubš Pech, Manager Business Prducts (dále jen Vdafne") 1. Předmět smluvy Vdafne bude Partnervi na základě níže uvedených pdmínek pskytvat neveřejnu službu elektrnických kmunikací Vdafne SMS připjení, a t v rzsahu stanveném v tét smluvě a jejich jedntlivých přílhách. 2. Vymezení pjmů GSM - SMS - mezinárdní standard pužívaný v blasti pskytvání služeb digitální telefnní sítě mbiiních telefnů. Shrt Message Serviee", standard pr pskytvání služby dručváni a desílám krátkých textvých zpráv v síti GSM. SMS MO - Snrt Message Serviee Mbile Originated", značeni pr pskytvání služby desílám krátkých textvých zpráv ze sítě GSM k aplikačnímu serveru služby Vdafne SMS připjení neb k jinému účastníkvi v sítích GSM. SMS MT - Shrt Message Serviee Mbile Terminated", standard pr pskytvání služby dručvání krátkých textvých zpráv d sítě GSM d aplikačníh serveru služby Vdafne SMS připjení neb d jinéh účastníka ze sítč GSM. SMSC - Shrt Message Serviee Center", technické zařízeni tvřící nedílnu sučást sítě GSM, které zajišťuje prvz a funkce služby desílání a dručváni SMS zpráv. Vdafne SMS připjení - marketingvé značení siužby využívající technlgie sítě GSM pr přímu kmunikací vzdálené pčítačvé aplikace se sítí GSM frmu SMS zpráv prstřednictvím becnéh datvéh přístupu d SMSC. Uživatelský účet Vdafne SMS připjení (dále též jen uživatelský účet") - subr infrmací a vlastnstí služby Vdafne SMS připjeni specifikvaný v Přílze č. 1, které jednznačně definují Partnera v rámci služby Vdafne SMS připjeni, definuji rzsah Partnerem využitelných služeb Vdafne SMS připjení, pužitý typ prpjení Partnervy aplikace s Vdafne SMS připjeni a evidují přehledy využívání služby Vdafne SMS připjení Partnerem. Změna nastavení úřtu - změna funkčníh nastavení uživatelskéh úctu Partnera, která je vyvlána změnu typu neb parametrů připjení účastnické aplikace se službu Vdafne SMS připjení. Plnhdntný prvz - prvz služby Vdafne SMS připjení, který umžňuje prvz všech funkcí a služeb Vdafne SMS připjení a má takvé vlastnsti, které byly mezi Vdafnem a Partnerem sjednány v tét smluvě a jejich přílhách. Sjednané služby a funkce jsu definvány ve Specifikaci uživatelskéh účtu (Přílha č. 1 tét smluvy) a v Ppisu kmunikačníh prtklu. Zahájením plnhdntnéh prvzuje zahájen zpplatňvání služby Vdafne SMS připjení. 3. Práva a pvinnsti Vdafnu 3.1 Vdafne se zavazuje v suladu s předmětem tét smluvy pskytvat Partnervi službu Vdafne SMS připjení v dhdnutém rzsahu a kvalitě. Rzsah a kvalita pskytvaných služeb Vdafne SMS připjení Partnervi je určena na základě specifikace uvedené v Přílze č.l schválené běma smluvními stranami. V případě, že Partner pžaduje p uzavření tét smluvy změnu dhdnuté specifikace, musí dručit Vdafnu písemnu žádst splečně s nvě vyplněnu Přílhu č. 1, na základě které Vdafne psudí, zda změnu specifikace prvede puze na základě tét písemné žádsti či zda prvedení změny bude pdmíněn uzavřením ddatku ke smluvě, Vdafne je právněn změnu Důvěrný dkument spiečnsti Vdafne Czech Republic a.s. 1/5

2 specifikace v důvdněných případech dmítnut, důvdech bude Partnera infrmvat. Cena za změnu specifikace uživatelskéh účtu je stanvena v Ceníku (Přílha č.2 tét smluvy), případně může být stanvena dlišně dhdu smluvních stran. 3.2 Vdafne se zavazuje udržvat svu GSM telekmunikační síť v takvém technickém a prvzním stavu, aby byl dsahván bvyklé kvality stanvené nrmami GSM. Závady v rámci sítě se Vdafne zavazuje dstraňvat v nejkratším mžném terminu p jejich zjištění. Oviivňuje-li závada vzniklá na straně Vdafnu plnhdntný prvz Vdafne SMS připjení a je-li známa zástupci Vdafne dpvědnému za funkci Vdafne SMS připjení, je tent dpvědný zástupce pvinen v nejkratším mžném termínu upzrnit na situaci kntaktníh zástupce na straně Partnera. 3.3 Vdafne je právněn změnit nastavení uživatelskéh účtu Partnera, specifikaci kmunikačníh prtklu, verzi sftware pracujícíh na Vdafne SMS připjení neb SMSC, a t z naléhavých technických neb prvzních důvdů neb pkud je t ve prspěch celkvé funkcinality služby Vdafne SMS připjení, přičemž na změnu bude Partner upzrněn předem, neb, v případě situace, která nesnese z bjektivních důvdů dkladu, nejpzději následující pracvní den p uskutečnění takvé změny. V uvedených případech Partner neplatí cenu za změnu nastavení uživatelskéh účtu. 3.4 K zahájení plnhdntnéh prvzu musí djít nejpzději d jednh měsíce d dne nabytí účinnsti tét smluvy. Cena za aktivaci služby dle Přílhy č. 1 splečně sjistinu dle či. 5.7 tét smluvy je splatná p uzavřeni smluvy v suladu s ustanvením bdu 5.1 tét smiuvy. Zaplacení ceny za aktivaci je pdmínku pr zahájení prcesu prací k nastavení a zahájení prvzu služby Vdafne SMS přípjem V případě, že k zahájení plnhdntnéh prvzu nedjde ve výše uvedené lhůtě d uzavření smluvy z důvdů na straně Partnera, je tat skutečnst pvažvána smluvními stranami za rzvazvací pdmínku smluvy. 3.5 Vdafne je právněn na nezbytně nutnu dbu mezit pskytvání služby Vdafne SMS připjení ze závažných rganizačních, technických neb prvzních důvdů a z důvdů vyšší mci. Vdafne si vyhrazuje rzhdnutí kvalifikaci knkrétníh důvdu, přičemž tyt důvdy nejsu smluvními stranami pvažvány za závady dle bdu 3.2. V případě, že jsu tyt skutečnsti známy Vdafnu předem, je Vdafne pvinen tm neprdleně infrmvat kntaktníh zástupce na straně Partnera. V takvém případě nedpvídá Vdafne za škdu tímt způsbenu Partnervi. 3.6 Vdafne může dále mezit neb přerušit pskytvání služeb v případě krizvých situací, zejména v případě branné phtvsti státu, živelných phrm, epidemií a v případe, že Vdafne k takvému mezení neb přerušení bude pvinen dle rzhdnutí příslušnéh státníh rgánu ČR. Vdafne je právněn dmítnut neb pzastavit plněni předmětu smluvy na dbu, kdy Partner neplní své závazky vůči Vdafnu. 3.7 Vdafne neručí za kvalitu a funkci prpjení internetem neb pevnu linku, které fyzicky a lgicky zprstředkvává kmunikaci mezi aplikací Partnera a fyzickým rzhraním Vdafne SMS připjení. Tímt prpjením je myšlen prpjení zprstředkvané zařízením, které není ve vlastnictví Vdafnu a ani není Vdafnem servisván (např. Internetvá spjení), 3.S Vdafne pskytne účastníkvi bezplatnu dbrnu knzultaci vzhledem k technickým tázkám a pužívání služeb Vdafne SMS připjení na základě písemné žádsti a vzájemné dhdy rzsahu a bsahu knzultace. 4. Práva a pvinnsti Partnera 4.Í Partner je právněn využívat služeb Vdafne SMS připjení v rzsahu specifikaci uvedených v Přílhách Č.! tét smiuvy a Ppisu kmunikačníh prtklu a zavazuje se využívat služeb Vdafne SMS připjení puze v suladu s ustanveními tét smluvy. 4.2 Partner se zavazuje užívat druh připjení specifikvaný v Přílze č. 1 tét smluvy. 4.3 Partner se zavazuje zaplatit Vdafnu za pskytnuté služby Vdafne SMS připjení ceny dhdnuté v Přílze č. 2 tét smluvy, a t v suladu s či. 5 tét smluvy. Není-li stanven jinak, ceny za pskytnuté služby Vdafne SMS připjení a ceny SMS budu Partnerem hrazeny d uvedení služby d Plnhdntnéh prvzu. 4.4 Partner se zavazuje znamvat písemně p celu dbu účinnsti tét smluvy Vdafnu změnu identifikačních údajů, a t zejména adresy sídla, fakturační adresy, názvu Či jména, právní frmy, telefnníh a bankvníh spjení, IČ, DIČ, a t nejpzději d sedmi dnů de dne takvé změny. 4.5 Partner dpvídá za bsah dat, resp. desílaných SMS MT přes Vdafne SMS připjení. V případě, že bsah Partnerem desílaných SMS prkazatelně pškzuje Vdafne neb způsbuje Vdafne jakukliv újmu, a t zejména z důvdu, že je v rzpru s platnými právními předpisy neb dpruje dbrým mravům, je Vdafne právněn bezprstředně p zjištění uvedených skutečnstí pzastavit pskytvání služby Vdafne SMS připjení Partnervi a pžadvat p Partnervi smluvní pkutu ve výši Kč, jakž i náhradu vzniklé škdy ve výši přesahující uhrazenu smluvní pkutu. Smluvní pkuta je splatná na výzvu. 4.6 Partner je právněn psílat SMS MT prstřednictvím Vdafne SMS připjení puze na účastnická Čísla pskytvatelů mbilních služeb elektrnických kmunikací na území České republiky neb těch perátrů, jejichž sítě budu jmenvitě uvedeny v přílze č. 2 tét smluvy neb případném ddatku smluvy. Služba Vdafne SMS připjení přitm nesmí být využívána v rzpru se zněním zákna Č. 127/2005 Sb., elektrnických kmunikacích, v platném znění a nepvleným způsbem spčívajícím v pskytvání zprstředkvatelských služeb třetím splečnstem, a t za účelem pskytvání služby prpjení SMS MT v síti Vdafnu neb jiných mbilních sítích GSM. Zjistí-li Vdafne, že Partner prušuje svu pvinnst stanvenu v tmt článku smluvy, je právněn bezprstředně p zjištění takvét skutečnsti pzastavit pskytvání služby Vdafne SMS připjení Partnervi a pžadvat p Partnervi smluvní pkutu ve výši Kč, jakž i náhradu vzniklé škdy ve výši přesahující uhrazenu smluvní pkutu. 4.7 Partner není právněn využívat službu Vdafne SMS připjení pr desílám nevyžádaných SMS zpráv. Za nevyžádanu SMS zprávu se pr účely tét smluvy rzumí SMS zpráva deslaná jakémukliv uživateli mbilníh telefnu s infrmací - a t i jen částečně, jinu než: i. infrmací, resp. zprávu, která je dpvědí na pžadavek knečnéh uživatele, případně ptvrzení Partnera přijeti tht pžadavku; neb ii. infrmací, k jejichž desílání na svůj mbilní telefn pskytl knečný uživatel Partnervi vědmý a prkazatelný suhlas; neb Důvěrný dkument splečnsti Vdafne Czech Republic a.s.

3 iii, infrmací znamující rzšíření funkčnsti služby Vdafne SMS připjeni, mezení funkčnsti služby Vdafne SMS připjení, plánvané dstávky apd.; neb iv. infrmací, jejíž bsah, způsb a termín deslání si Partner předem písemně dsuhlasil s Vdafnem, a t minimálně 5 pracvních dní před plánvaným termínem desláni. Partner není zejména právněn využívat službu Vdafne SMS přípjem pr desílání nevyžádaných SMS zpráv, které přím či nepřím pdprují zbží Či siužby Partnera neb jakékliv třetí sby neb pdprují jejich image, či přím Či nepřím vyzývají knečné uživatele k uskutečnění vlání či zaslání SMS zprávy na čísla se zvýšenu sazbu (prémium rate čísla) (dále splečně jen prpagační SMS"). Partner dále není právněn spjvat pužití služby Vdafne SMS připjeni dle tét smluvy s autmatickým suhlasem knečnéh uživatele (zákazníka Vdafnu) k zasílání marketingvých materiálů jakékli pvahy, zejména prpagačních SMS. Pkud jsu knečným uživatelům zasílány prpagační SMS zprávy s jejich předchzím suhlasem, je Partner pvinen takt pskytnutý suhlas Vdafnu na jeh žádst prkázat. Partner je také pvinen umžnit knečným uživatelům kdykliv dvlání suhlasu se zasíláním prpagačních SMS, tét mžnsti musí knečné uživatele infrmvat. V případě, že Partner pruší ustanvení bdu 4.7, je Vdafne právněn kamžitě přerušit pskytvání služby Vdafne SMS připjení a pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši ,- Kč. Smluvní pkuta je splatná na výzvu a jejím zaplacením není dtčen práv Vdafnu na náhradu škdy ve výši přesahující uhrazenu smluvní pkutu Partner je právněn bracet se svými připmínkami a žádstmi na Vdafne. Kntaktní místa a kntaktní zástupci Vdafnu pr Partnera jsu uvedeny v Přílze č.l tét smluvy. Partner je právněn uplatnit reklamaci prti vadnému pskytnutí služby Vdafne SMS připjení či reklamací prti vyúčtvání ceny, a t nejpzději ve lhůtě 2 měsíců d dručení vyúčtvání neb ve lhůtě 2 měsíců d vadnéh pskytnuti služby a na kntaktní místech uvedených v Přílze č. 1. v bdě Kntakty 5. Cenvá ujednání, platební pdmínky 5.1 Cena za aktivaci uživatelskéh účtu Partnera a zprvznění funkci Vdafne SMS připjení je uvedena v Přílze Č.2 tét smiuvy (Ceník služby Vdafne SMS připjení). Tut cenu zaplatí Partner na základě daňvéh dkladu (faktury) vystavenéh Vdafnem a dručenéh Partnervi na adresu uvedenu v záhlaví tét smluvy. Daňvý dklad bude mít splatnst 14 dnů de dne jeh dručení. 5.2 Měsíční cena za pskytvání služby Vdafne SMS připjení Vdafne Partnervi je uvedena v Přílze č.2 tét smluvy. Tut cenu zaplatí Partner na základě daňvéh dkladu vystavenéh Vdafne pdle dst. 5.3 tét smluvy. 5.3 Ceny za SMS zprávy deslané prstřednictvím služby Vdafne SMS připjení nad úrveň, která je uvedena v rámci měsíční ceny za pskytváni služby Vdafne SMS připjení, se řídí Přílhu č.2 tét smluvy. Za deslané SMS jsu pvažvány takvé SMS zprávy, které byly deslané z rzhraní definvanéh v Přílze č. 1 tét smluvy. Tyt ceny zaplatí Partner na základě daňvéh dkladu vystavenéh Vdafnem nejpzději d 10. dne p uknčení kalendářníh měsíce, ve kterém byla služba pskytnuta. Vyúčtváni je Partner pvinen uhradit d 30 dnů de dne jeh vystavení. Vyúčtvání se pvažuje za uhrazené dnem připsání dlužné částky na bankvní účet Vdafnu uvedený v záhlaví tét smluvy. V případě, že se zákazník dstane d prdlení s úhradu kteréhkliv Vyúčtvání, je Vdafne právněn zákazníkvi účtvat úrk z prdleni ve výši stanvené záknnými předpisy z dlužné Částky za každý zapčatý den prdlení. 5.4 K uvedeným cenám bude připčtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. 5.5 Vyúčtvání bude bsahvat náležitsti daňvéh dkladu dle platných právních předpisů a náležitsti stanvené patřením Českéh telekmunikačníh úřadu. Vdafne je právněn ve vyúčtvání vyúčtvat i ceny za služby pskytnuté Partnervi v předchzích zúčtvacích bdbích, pkud byly Partnerem využity, ale nebyly z bjektivních důvdů zahrnuty d předchzích vyúčtváni za daná bdbí. Veškerá vyúčtváni budu zasílána na adresu Partnera uvedenu v tét smluvě. 5.6 V případě, zeje na základě pžadavku Partnera prvedena změna uživatelskéh účtu Vdafne SMS připjení Partnera, je Partner pvinen uhradit jednrázvu cenu za změnu nastavení ve výši uvedené v Ceníku (Přílha č. 2). Cenu za změnu nastavení uživatelskéh účtu uhradí Partner na základě daňvéh dkladu vystavenéh Vdafnem. 5.7 Partner se zavazuje, že p dbu trvání Smluvy neklesne rzsah jím užívané služby Vdafne SMS připjení pd minimální měsíční částku ve výši 2 000,- KČ (bez DPH), a t pčínaje prvním úplným zúčtvacím bdbím p spuštění služby. D minimální měsíční Částky se pčítá částka za pskytnutu službu Vdafne SMS připjení v jednm zúčtvacím bdbí (měsíci) p uplatnění veškerých slev pskytnutých Partnervi dle Smluvy a zbrazených ve vyúčtvání služeb. Přitm d minimáhií měsíční částky se nepčítá Částka za jiné služby pskytnuté Partnervi ze strany Vdafne, ani platby Partnera za zbží a služby třetích stran. Jestliže Partner pruší výše uvedenu pvinnst a v příslušném zúčtvacím bdbí klesne skutečně účtvaná měsíční částka pd částku dpvídající sjednané výši minimální měsíční částky (bez DPH), tak se Partner zavazuje uhradit Pskytvateli smluvní pkutu ve výši rzdílu mezi částku závazku minimální měsíční Částky a skutečně účtvanu částku za pskytnutu službu Vdafne SMS připjení (bez DPH) za všechna zúčtvací bdbí, ve kterých nebyla ddržena sjednaná výše minimální měsíční částky. Smluvní strany prhlašují, že cena a pdmínky služby Vdafne SMS připjeni byly sjednány s přihlédnutím k závazku Partnera dle tht dstavce. Důvěrný dkument splečnstí Vdafne Czech Republic a.s. V případě, že djde k výpadku prvzu služby Vdafne SMS připjení z technických, prvzních či jiných důvdu na straně Vdafnu, je Partner právněn pžadvat na Vdafne přiměřené snížení měsíční ceny specifikvané v čí. 5.2 tét smluvy. Snížení měsíční ceny bude prveden s přihlédnutím k dbě, p kteru nebyl zajištěn plnhdntný prvz služby Vdafne SMS připjení, přičemž částce sníženi měsíční ceny rzhduje Vdafne. Odpvědnst Vdafnu za škdu se v takvém případě řídí záknem č. 127/2005 Sb., elektrnických kmunikacích a Všebecnými pdmínkami pr pskytvání služeb elektrnických kmunikací splečnsti Vdafne Czech Republic a.s. (dále jen Všebecné pdmínky")- t«3-

4 6. Důvěrnst infrmací 6.1. Každá smluvní strana tét Smluvy se vůči druhé smluvní straně zavazuje, že vynalží přiměřené úsilí na t, aby zajistila, že s jakýmíkliv získanými infrmacemi suvisejícími s druhu smluvní stranu neb s transakcemi zamýšlenými tut Smluvu, jež nebudu veřejně známé a dstupné (jinak, než že djde k prušení tét Smluvy), bude zacházet jak s důvěrnými infrmacemi a ťiesdělí je žádné třetí straně s výjimku případů, kdy k tmu bude mít písemný suhlas druhé smluvní strany neb když tak budu pžadvat právní předpisy neb příslušné záknem stanvené rgány. Žádná ze smluvních stran bez předchzíh písemnéh suhlasu druhé smluvní strany neučiní žádné prhlášení týkající se tét Smluvy, záležitstí v ní uvedených či záležitstí s tut Smluvu jakkliv suvisejících, s výjimku prhlášení pžadvaných právními předpisy, tut Snuuvu neb jakýmkliv jiným kmpetentním záknem stanveným rgann Závazek zachvání důvěrnsti infrmací jsu strany pvinny zachvávat p dbu trvání tét Smluvy a zárveň i p uknčení účinnsti tét Smluvy, a t p dbu, p kteru nebudu tyt infrmace veřejné známé. Platí však, že bez předchzíh písemnéh suhlasu může smluvní strana dát bsah a infrmace k dispzici svým zaměstnancům či pradcům v rzsahu přiměřeně nezbytném k plnění výsledků jednám a případných uzavřených dhd s tím, že takvé zaměstnance zaváže plněním ustanvení tht Článku. Smluvní strana, jež tut pvinnst zaviněně s úmyslem pškdit druhu stranu prušila, je pvinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pkutu ve výši ,- KČ. Smluvní pkuta nemá vliv na nárk na náhradu škdy ve výši přesahující uhrazenu smluvní pkutu. 7. Trvání smluvy 7.1 Tat smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem pdpisu pslední smluvní stranu. 7.2 Tat smluva se uzavírá na dbu určitu 24 měsíců. Pkud uplyne dba trvám smluvy, tak se smluva mém na smluvu uzavřenu na dbu neurčitu s výpvědní lhůtu 3 měsíce d dručení výpvědi a všechny Služby budu i nadále Partnervi pskytvány za pdmínek a v rzsahu stanvených v tét smluvě a jedntlivých Dílčích přílhách. 7.3 Každá ze smluvních stran je právněna dstupit d tét smluvy z důvdů uvedených v tét smluvě neb z důvdů, které jsu bsaženy v platné právní úpravě. 7.4 Není-li v tét smluvě stanven jinak, je smluvní strana, které svědčí práv dstupit d tét smluvy, pvinna před dstupením d smluvy stanvit druhé smluvní straně přiměřenu lhůtu (nikliv však delší než 7 dnů) k dstranění pchybení, která jsu uváděna jak důvd pr dstupení. Nebude-li ve stanvené lhůtě důvd pr dstupení dstraněn, je příslušná smluvní strana právněna d smluvy dstupit. 7.5 Odstupení d smluvy musí být druhé smluvní straně dručena pštu. V důsledku dstupení se tat smluva ruší k kamžiku dručení písemnéh dstupení d tét smluvy druhé smluvní straně. V pchybnstech se má za t, že dstupeni byl dručen druhé smluvní straně 3. den p jeh deslání. 7.6 Vdafne je právněn d tét smluvy dstupit zejména v následujících případech: a) Partner neuhradí řádně a včas vyúčtvání v suladu s či. 5.3 tét smluvy, a t ani v náhradní lhůtě pskytnuté mu Vdafnem. b) Partner pruší pvinnsti stanvené v či. 4.6,4.7 a 4.8 tét smluvy. Pkud djde k uknčení smluvy dstupením Vdafnu z důvdů na straně Partnera, nemá tat skutečnst vliv na nárk Vdafnu pžadvat úhradu smluvní pkuty a náhrady Škdy dle tét smluvy. Pr vylučení pchybnstí se uvádí, že při dstupení d smluvy nemá Partner nárk na vracení aktivačníh pplatku. 8. Závěrečná ustanvení 8.1 Smluva se vyhtvuje ve čtyřech stejnpisech, z nichž každá smluvní strana bdrží dva. 8.2 Pr případ, že by se kterékliv ustanvení tét smluvy ukázal býti neplatné či neúčinné, dhdly se smluvní strany, že jej bez zbytečnéh dkladu p zjištěni tét skutečnsti (nejpzději však d 30 dnů de dne právní mci případnéh rzhdnutí, kterým byla neplatnst Či neúčinnsí tht ustanveni ptvrzena) nahradí ustanvením, které bude nejlépe dpvídat předmětu a účelu půvdníh ustanvení. 8.3 Není-li v tét smluvě stanven výslvně něc jinéh, lze tut smluvu měnit a dplňvat puze p vzájemné dhdě smluvních stran, a t frmu písemnéh ddatku pdepsanéh běma smluvními stranami. Ddatek se vždy stává nedílnu sučástí tét smluvy. 8.4 V případě změny adresy pr písemný styk jsu bě smluvní strany pvinny bez zbytečnéh dkladu tut skutečnst včetně nvé adresy známit druhé smluvní straně. 8.5 Smluvní strany se dhdly, že se jejich závazkvý vztah zalžený tut smluvu řídí záknem č. 89/2012., bčanský zákník. Smluvní strany se dále dhdly, Že se jejich závazkvý vztah řídí přiměřeně Všebecnými pdmínkami, přiměřeně se pužijí zejména ustanvení dpvědnsti za Škdu. Pdpisem smluvy účastník ptvrzuje, že se se Všebecnými pdmínkami seznámil a že s nimi suhlasí. Vdafne je právněn aktualizvat a měnit jednstranně Všebecné pdmínky, přičemž se zavazuje jakukliv aktualizaci neb změnu známit bez zbytečnéh dkladu Partnervi před nabytím účinnsti tét aktualizace neb změny. Uvedené změny je Vdafne právněn prvést zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nvých služeb a technlgii neb z důvdu změny pdmínek na trhu, a t pstupem dle Čí Všebecných pdmínek. V případě změny, která bude pr Partnera představvat zhršení, je Partner právněn tut smluvu vypvědět ke dni účinnsti nvých všebecných pdmínek, 8.6 Veškerá práva k patentům, průmyslvým vzrům a chranným známkám, jakž i, autrská práva a jiná další práva z blasti nehmtných statků, která se váží k materiálům, jež byly ze strany Vdafnu předány Partnervi za účelem plnění závazků ze smluvy, zůstávají i nadále plné zachvána Vdafnu a nepřecházejí žádným způsbem a za žádných klnstí na Partnera. Pkud by užití některéh z materiálů ze strany Důvěrný dkument splečnsti Vdafne Czech Republic a.s.

5 Partnera vyžadval zvláštní ujednání smluvních stran, pak tyt se zavazují neprdleně zahájit příslušná jednání tak, aby Partnervi nebyl ztížen neb znemžněn plnit závazky z tét smluvy plynucí. 8.7 Smluvní strany se zavazují řešit spry vzniklé v suvislsti s tut smluvu především smírnu cestu. Spry, jež nebude mžné v krátkdbě vyřešit smírem, budu řešeny věcně a místně příslušným sudem v České republice (s výjimku případů, kdy je příslušným rgánem Český telekmunikační úřad). 8.8 Práva a závazky vyplývající z tét smiuvy nemůže žádná ze smluvních stran pstupit/převést bez předchzíh písemnéh suhlasu druhé smluvní strany. 8.9 Nedílnu sučástí smluvy jsu následující přílhy: a) Přílha č. 1 - Specifikace uživatelskéh účtu Vdafne SMS připjení b) Přílha č.2- Ceník služby Vdafne SMS připjení c) Přílha č. 3 - Všebecné pdmínky 8.10 V suvislsti suzavíráním tét smluvy, ppř. ddatků, smluvní strany ujednaly následující pravidla. Odpvěď druhé strany s ddatkem neb dchylku, není přijetím nabídky na uzavření smluvy, ani když pdstatně nemění pdmínky nabídky ( 1740 dst. 3 bčanskéh zákníku). Vdafne pskytuje služby a zbží puze za pdmínek uvedených v tét smluvě, a prt zaslání jiných bchdních pdmínek pvažuje Vdafne za nepřijetí návrhu smluvy a takvé zaslání pvažuje za nvý návrh. Přijetí nvéh návrhu musí být ze strany Vdafne výslvně ptvrzen ( 1751 dst. 2 bčanskéh zákníku), pskytvání služeb se za takvé přijetí nepvažuje. Smluvní strany se dhdly na vylučeni 557, 1799 a 1800 bčanskéh zákníku Smluvní strany prhlašují, že tat smluva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se danéh předmětu tét smluvy. Okamžikem nabytí účinnstí tét smluvy pzbývají platnsti veškera ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tét smluvy, s výjimku dhd a smluv, na které tat smluva výslvně dkazuje. Mravskslezský kraj. V f^ac dne J i-. 7< Za Vdafne Czech Republic a.,: Í^H. ti Mirslav Haluza, Key Accunt Manager náměstí Junkvých 2, Praha 5 IČO: T, DIČ: CZ tel.: n,fax: S- Za Vdafne Czech Republic a.s.: < ^' í- t- 0 j Lubš PecVMtefenSfóMsMMI^Mc a-s. náměstí Junkvých 2,15500 PrahaS IČO: , DIČ: CZ tel.: , fax: /L#ťd. Důvěrný dkument splečnsti Vdafne Czech Republic a.s.

6 Přílha č.l smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Lite Přílha č. 1 SPECIFIKACE ÚČTU VSP 1.1 Kntakty - Vdafne CZ Jmén Emaíl Telefn Adresa Obchdní kntakt Mirslav Haluza náměstí Junkvých 2, Praha 5 Jmén Telefn Adresa Technická pdpra 1. úrveň (24x7) nmcfívdafne. cz náměstí Junkvých 2, Praha 5 Technická pdpra 2. úrveň secit(a),vdafnexz (VPN), SMP Supprt(Sívdafne.cz (aplikace) (ncall aplikace) náměstí Junkvých 2, Praha 5 Řešení plánvaných a neplánvaných výpadků Netwrk Mnitring Centre nracfaivdafne.cz Tel: Tel: Kntakty - [3 rd party partner name] Jmén Telefn Adresa Obchdní kntakt Ing. Marek Knapp marek. cz října 117, Ostrava Technický kntakt Ing. Marek Knapp marek. cz října 117, Ostrava Jmén Telefn Adresa Technická pdpra 1. úrveň (8x5) ServiceDesk KU MSK cz října 117, Ostrava Technická pdpra 2. úrveň ing. Petr Čáp, Mgr. Zdeněk Nitra petr. cz, zdenek. n cz , října 117, Ostrava ' Z ydafne Restricted lasbpisd n: rintptfn: Owner: Pech, Lubš, VF-CZ Open/Printed by: Pech, Lubš, Vdafne CZ

7 pr připjeni 1 Přílha Č.l smluvy pskytváni služby Vdafne SMS připjení Lit ti Partner bdrží jedn čtyřmístné neb deset pětímístných přístupvých Čísel. 2.2 Prpustnst Vyberte pžadvanu prpustnst. Standardně Vdafne pskytuje prpustnst 48 SMS/s, která je zahrnuta v základní ceně. Vyšší prpustnst je za příplatek, viz ceník služby Vdafne SMS připjení. 2.3 URL aplikace Aplikace pr desíláni a příjem SMS je dstupná na adrese: Přihlašvací údaje pr Partnera: Vaše přihlašvací jmén: Vyplní VF (Marketing) Hesl: Vyplní VF (Marketing) 2.4 Specifikace pžadavků na SMS bránu kmunikační rzhraní (API) HTTPS/XML, SMPP, SOAP kmunikační rzhraní (API) musí umžňvat desílat SMS jedntlivě i dávkvě musí pskytvat infrmace stavu dručení SMS zprávy musí pskytvat ptvrzvání přečtení SMS zprávy nemezená délka desílaných SMS zpráv mžnst deslání SMS zprávy delší než 160 znaků jak Dluhá SMS" mžnst zasílat SMS s textvým identifikátrem desílatele mžnst přijímat SMS, vč. dpvědních SMS zpráv mžnst desílat SMS zprávy na pevné linky mžnst evidence a archivace SMS zpráv prpustnst SMS zpráv až 48 SMS/sec bezvýpadkvé psílání SMS zpráv jedntná cena desílaných SMS zpráv d sítí perátrů (02, T-Mbiie a Vdafne) mžnst rzúčtvání deslaných SMS zpráv na jedntlivé desilatele (subjekty) napjení na databázi přenesených čísel 12 - Vdafne Restricted lassified n: rínted n: Owner: Pech, Lubš, VF-CZ Open/Printed by: Pech, Lubš, Vdafne CZ

8 Přílha č.l smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Lite Pžadavek se desílá metdu POST jakby pslaný z frmulářvéh prvku s názvem "xml" (bez uvzvek), případně může být bsažen přím v těle http pžadavku. Příklad: <frm methd="pst" actin=" <textarea cls="80" rws="40" name="xml"x/textarea> <input type="submit"> </frm> :2 -Vdafne Restricted iasjsijjed n: riníeďn: Owner: Pech. Lubš, VF-CZ Open/Phníed by: Pech, Lubš. Vdafne CZ

9 Přílha č.l smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Lite <SmsServices> <DataHeader> <DataType>SMS</DataType> <UserName>JanNvak</UserName> <Passwrd>Hesl</Passwrd> </DataHeader> <DataArray> <DataTemplate> <Text>Stastny Nvy Rk!!! </Text> <DataItem> <MbileTerminate> </MbileTerminate> <NameTerminate>Jiri Dluhy</NameTerminate> <Text>Stastny Nvy Rk!!! </Text> <SmsId> </SmsId> </DataItem> <DataItem> <MbileTerminate> </MbileTerminate> <SmsId> </SmsId> </DataItem> </DataTemplate> </DataArray> </SmsServices> Pznámky: V šablně (DataTemplate) se definuje základní vzr zprávy, cž je výhdné z důvdu, kdy např. chceme pslat jeden text na více číseí, či napak chceme něklik textů pslat na jedn čísl. V Dataltem je pak vlastní instance pžadvané SMS s tím, že může být prázdná (ale musí být uvedená), a pak se celá SMS skládá ze šablny. Pkud je např. v šablně telefnní čísl a v Dataltem také, pak vždy hdnta v Dataltem (tzn., v tmt případě telefnní čísl) má přednst před šablnu (které se tím pádem ignruje). Tedy jak SMS zprávu chápeme t, že existuje plžka Dataltem.» Význam parametrů: U$erName-\e přihlašvací jmén (lgin) pr přihlášení se d systému SMS perátra Passwrd- je hesl, které má účet s daným přihlašvacím jménem (lginem) nastavený. ApplicatinName - je t plžka, která identifikuje ext. aplikaci MbiieTerminate Text Smsld (pkud chce uživatel dstat infrmaci s ptvrzením dručení zprávy pr další zpracvání. MbiieTerminate - telefnní čísl, na kterém má být zaknčená SMS zpráva. NameTerminate - textvá reprezentace telefnníh čísía - tedy jmén příjemce. Text- vlastní text zprávy. Pkud je delší jak 160 znaků, je pžadavek na rzdělení d více SMS definván parametrem LngSms. Max. pčet znaků je Pkud text bsahuje Smsld -identifikátr, který uživatel generuje jak jedinečnu hdntu. Služí t k účelu ptvrzení dručení SMS zprávy (viz. POŽADAVEK NA ZASLÁNÍ STAVU ODESLANÉ SMS). Jedinečnst musí zaručit uživatel. Max. pčet znaků je 40. SendTime - parametr, který určuje datum a čas deslání zprávy ve tvaru YYYYMMDDHHmmSS, přičemž SS se nemusí pužít. Ntify - nepvinný parametr, který pkud je zadaný umžňuje vrátit ptvrzení dručení či nedručení na zadaný LngSms - nepvinný parametr, který určuje, jak bude zpráva, která je delší než 160 znaků, deslána. Pkud není parametr uveden, bere se výchzí hdnta Vdafne Restricted lassified n: 2, Owner Pech, Lubš, VF-CZ rinted n: 26.2,2016 Open/Printed by: Pech, Lubš, Vdafne CZ

10 Přílha č.l smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Lite isservices> <DataHeader> <DataType>5MS</DataType> </DataHeader> <DataArray> <DataItem> <SmsId> </SmsId> <Status>0</Status> </DataItem> <DataItem> <SmsId> </SmsId> <Status>K/Status> </DataItem> </DataArray> </SirisServíces> Pznámka: Status představuje hdntu pr zadané ID, zda byla SMS přijata na server SMSO (pzr, nemá ještě suvislst s dručením!) 0 - zpráva byla předána na server 1 - zpráva byla dmítnuta 12 - Vdafne Restricted fassiíiěd n: 2.6,2010 rirfea* n: 26, Owner: Pech, Lubš, VF-CZ Open/Printed by: Pech, Lubš, Vdafne CZ

11 Přílha č.l smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Lite <SmsServices> <DataHeader> <DataType>SMS-Status</DataType> <UserName>JanNvak</UserName> <Passwrd>Hesl</Passwrd> </DataHeader> <DataArray> <SmsId> </SmsId> <SmsId> </SmsId> </DataArray> </SrasServices> 2 - Vdafne Restricted lassified n: rinted n: Owner: Pech, Lubš, VF-CZ Open/Printed by: Pech, Lubš, Vdafne CZ

12 Přílha č.l smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Lite <Srr.sServices> <DataHeader> <DataType>SMS-NewStatus</DataType> <UserName>JanNvak</UserName> <Passwrd>Hesl</Passwrd> </DataHeader> </SmsServices> ;2 -Vdafne Restricted las^ifiéd n: rintéa n: Owner: Pech, Lubš, VF-CZ Open/Printed by: Pech, Lubš, Vdafne CZ

13 Přílha č. 1 smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Lite <SmsServices> <DataHeader> <DataType>SMS~Status</DataType> </DataHeader> <DataArray> <DataItem> <SmsId> </SmsId> <Status>0</Status> <Delivered>20Q </Delivered> </DataItem> <DataItem> <SmsId> </SmsId> <Status>K/Status> <Delivered> </Delivered> </DataItem> </DataArray> </SmsServices> v tfrriuřť dne Za Partnera, : V dne Ing. Tmáš I ředitel krajskéh Za Operátra, Mirslav Haluza, Key Accunt Manager pdpis zástupců pskytvatele 2 - Vdafne Restricted lassified n: rinted n: Owner: Pech, Lubš, VF-CZ Open/Printed by: Pech, Lubš, Vdafne CZ

14 Přílha č.2 smluvy pskytvání služby Vdafne SMS připjení Přílha č Jednrázvá cena za aktivaci Internet Typ prpjení Cena za aktivaci 0,-* Změna nastaveni účtu VSP 0 * Cena za aktivaci zahrnuje cenu za 1 pětimístné přístupvé čísl, které není v kategrii zlatých neb stříbrných čísel Pzn.: Cena za aktivaci nezahrnuje ceny placené Partnerem za prnájem pevné linky neb placené pskytvateli internetvéh připjeni. 2. Měsíční ceny 3.1. Internet Typ prpjení Měsířní tena 2 000,- Kč * * V měsíční platbě je bsažen 3000 SMS d všech mbilních sítí v ČR. 3. Ceny za SMS SMS zaslána d sítč více Vdafne 02/T-Mbile/U:FR ístatní (pevná linka a jiné) 0 r KČ 0,-Kč 2,40 Kč 0,75 Kč 0,75 Kč 2,40 KČ Odesílám SMS d zahraničí prstřednictvím VSP je mžné jen d sítí zahraničních perátrů se kterými má Vdafne pdepsánu příslušnu dhdu umžňující desílání SMS. Aktuální seznam těcht perátrů bude Partnervi pskytnut na vyžádání. Všechny ceny jsu uvedeny bez DPH. DPH bude připčtena v záknem stanvené výši platné v den zdanitelnéh plnění.

15 1.1 Smluva pskytvání služeb Pskytvání služeb na základě smluvy V těcht všebecných pdmínkách najdete úpravu svých zákaznických práv a pvinnstí suvisejících s pskytváním veřejně dstupných služeb elektrnických kmunikací (dále jen služby") a také práva a pvinnsti Vdafnu jak pskytvatele těcht služeb. Dále v nich najdete pdmínky zprstředkvání přístupu ke službám třetích stran (dále jen služby třetích stran"). Služby Vdafnu i služby třetích stran můžete využívat, pkud s námi uzavřete smluvu (nemusí být písemná) pskytvání služeb (dále jen smluva"). Smluvu s Vdafnem uzavřete na dbu neurčitu, pkud se nedhdneme jinak Obsah smluvy a její dstupnst Smluvu, kteru splu uzavřeme, tvří vždy i ryt Všebecné pdmínky, Infrmace pr účastníka a uživatele zpracvání sbních, identifikačních, prvzních a lkalizačních údajů (dále jen Infrmace pr zákazníka"), Ceník služeb, resp. přehled tarifů a služeb (dále též jen Ceník"), Reklamační řád služeb splečnsti Vdafne (dále jen Reklamační řád") a pdmínky jedntlivých služeb. Smluvu tvří také pdmínky jedntlivých marketingvých akcí, pkud takvu akci využijete (dále jen Pdmínky marketingvých akcí"), ve kterých můžeme stanvit další práva a pvinnsti neb je upravit dlišně d těcht Všebecných pdmínek, Ceníku neb pdmínek jedntlivých služeb. Všebecné pdmínky, Infrmace pr zákazníka. Ceník, Reklamační rád, pdmínky jedntlivých služeb a aktuální Pdmínky marketingvých akcí jsu vám k dispzici ve všech prdejnách Vdafnu a na stránkách vd3fsne.cz, pňpadně na vyžádání na zákaznické lince Suhlas se smluvními dkumenty Uzavřením smluvy vyjadřujete a ptvrzujete svůj suhlas s těmit Všebecnými pdmínkami, Infrmacemi pr zákazníka, Ceníkem, Reklamačním řádem, pdmínkami jedntlivých služeb (např. zvlenéh tarifu), včetně příslušných pravidel na chranu sítě, a dále s Pdmínkami marketingvých akcí, pkud takvu akci využijete. V případě rzpru mezi Všebecnými pdmínkami, infrmacemi pr zákazníka, Ceníkem, Reklamačním řádem, pdmínkami jakékli siužby a Pdmínkami marketingvých akcí platí uvedené přadí přednsti: (I) Pdmínky marketingvých akcí, (II) pdmínky jedntlivých služeb, OH) Ceník, (IV) Všebecné pdmínky a Infrmace pr zákazníka a (V) Reklamační řád, cž nám však nebrání dhdnut se jinak Objednáním neb aktivací jedntlivých služeb ptvrzujete svůj suhlas a seznámení se nejen se Všebecnými pdmínkami, ale i pdmínkami takvé služby. Prsím vezměte na vědmí, že pkud si d nás kupíte zařízení za zvýhdněnu cenu, pak kupí tht zařízení ptvrzujete seznámení se a suhlas s Pdmínkami kupě zařízení za zvýhdněnu cenu, které jsu vám k dispzici ve všech prdejnách Vdafnu a na stránkách vdafn&cz, případně na vyžádání na zákaznické lince. Nepřehlédněte prsím, že v případě prušení těcht Pdmínek kupě zařízení za zvýhdněnu cenu p vás můžeme pžadvat úhradu tam uvedené Částky Změna a infrmvání změně smluvních pdmínek Trh služeb elektrnických kmunikací se neustále dynamicky vyvíjí, a prt si vás dvlujeme infrmvat, že p dbu trvání našeh smluvníh vztahu pravděpdbně nastane ptřeba pdmínky tht smluvníh vztahu pzději změnit Rádi bychm vás prt upzrnili, že můžeme v buducnu smluvu, včetně dalších smluvních ujednání, tj. zejména Všebecných pdmínek, Infrmací pr zákazníka, Ceníku (Přehled tarifů a služeb), Reklamačníh řádu, pdmínek jedntlivých služeb neb Pdmínek marketingvých akcí v přiměřeném rzsahu jednstranně měnit dplňvat a rušit stejně jak pdmínky pskytvání jedntlivých služeb či jejich pskytvání jednstranně uknčit Uvedené změny můžeme prvést v případě změny právních předpisů, zavedení nvých služeb a technlgií, změny bchdní strategie týkající se stávajících služeb, včetně změny tarifů, cen a způsbů účtvání, změny stávajících technlgií, změny rzsahu služeb pskytvaných prstřednictvím třetích sb (např. raming) neb z důvdu změny pdmínek na trhu služeb elektrnických kmunikací Či na základě rzhdnutí Českéh telekmunikačníh úřadu. Smluvu a výše uvedené dkumenty můžeme měnit v částech týkajících se těcht blastí smluvních ujednání: - ceny služeb; - způsbu a pdmínek Vyúčtvání; - způsbu, rzsahu, parametrů a pdmínek pskytvání služeb; - způsbu a pdmínek plateb za služby; - rzsahu pvinnstí Vdafnu: - způsbu reklamace Vyúčtvání či služeb; - dpvědnsti za Škdu; - pdmínek a způsbu uknčení smluvy: - způsbu dručvání zákazníkvi: - výhrad ve vztahu k právním předpisům; - pdmínek zpracvání Údajů včetně práva na infrmace zpracvání sbních údajů, O změnách smluvních pdmínek a jejich uveřejnění vás budeme samzřejmě infrmvat, a t nejméně 1 měsíc před nabytím účinnsti změny smluvy či dalších výše uvedených dkumentů, v našich prdejnách a prstřednictvím stránek vdsfne.cz, případně také prstřednictvím našich infrmačních materiálů. Vyúčtvání, SMS zprávy, u či Internetvé sambsluhy Pdmínky pr uknčení smluvy v případě nesuhlasu s Jednstrannu změnu smluvy Pkud jednstranné změny dkumentů dle či, výše budu mít charakter pdstatné změny smluvy veducí ke zhršení vašeh pstavení, můžete smluvu uknčit písemnu výpvědí s uvedením tht důvdu, kteru nám dručíte nejpzději d 15 kalendářních dnů de dne účinnsti tét změny. V takvém případě bude smluva uknčena (a SIM karta případně deaktivvána) bez jakékliv sankce. Pkud nám výpvěď v uvedené lhůtě nedručíte, budeme mít za t, že se změnami suhlasíte. Upzrňujeme vás, že jestliže výpvěď dručíte až p dni nabytí účinnsti tét změny (tedy v rzmezí dne p nabytí účinnsti tét změny), bude se smluvní vztah v tmt bdbí řídit již dle nvých pdmínek, tedy v režimu prvedených změn dle ppisu výše. Pkud jsme však změny prvedli z důvdu změny právní úpravy, na základě rzhdnutí Českéh telekmunikačníh úřadu neb se jedná jiné než pdstatné změny smluvy veducí ke zhršení vašeh pstavení, či by uknčení smluvy z vaší strany byl zneužitím práva, tent pstup (uknčení smluvy z důvdu jednstranné změny bez sankce) nelze pužít 1.2 Objednávka služeb Před uzavřením smluvy si vyberete a bjednáte služby. K tmu ptřebujete, stejně jak pň další kmunikaci s Vdafnem, údaje nezbytné k vaší identifikací. Tyt údaje si věříme pdle vašich platných dkladů, které si můžeme kpírvat a jejich kpie archivvat Aktuální seznam těcht dkladů je uveden na vdafne.cs. Nastane-li jakákli změna vašich údajů, znamte nám ji prsím d 7 kalendářních dnů pté, c nastala - je t důležité pr náš smluvní vztah. Před uzavřením smluvy si také můžeme věřit vaši platební histrii v registru dlužníků či veřejných rejstřících.

16 1.3 Hesl Při bjednávce služeb vám bude vygenerván hesl, které si můžete kdykli změnit cž vám dpručujeme bezdkladně prvést Budete h ptřebvat hlavně při aktivaci SIM karty, při získávání infrmací nastavení služeb neb dlužné částce čí při žádsti změnu smluvy neb pří jejím vypvězení. Každéh, kd se prkáže vaším heslem, můžeme pvažvat za sbu právněnu za vás jednat S hledem na vaši chranu však nemusíme prvést pžadvaný úkn v případě, že budeme mít pdezření na zneužití vašeh hesla. V takvém případě můžeme pžadvat jiný způsb věření (zejména předlžení dkladu ttžnsti). Své hesl si prsím dbře chraňte a v případě pdezření z jeh przrazení či zneužití si h ve vlastním zájmu c nejdříve změňte. Stejným způsbem chraňte i svůj PiN a PUK kód. PIN kód si můžete změnit PUK nikli. Prt pkud se neprávněná sba seznámí s vaším PUK kódem, c nejdříve nám t telefnicky znamte. Upzrňujeme, že každý, kd využije Hlasvu sambsluhu z telefnníh čísla v síti Vdafnu, je pvažván za zákazníka právněně využívajícíh takvé telefnní čísl, i v takvém případě vás můžeme vyzvat k věření heslem. 1.4 Vlací limit Před uzavřením smluvy je třeba, abyste zvlili Vlací limiť, cž je celkvá cena služeb, které plánujete neb chcete využít Pkud Vlací limit sami nezvlíte, Vdafne t udělá za vás. Prsím vezměte na vědmí, že Vlací limit služí k naší chraně, když nás upzrňuje na skutečnst že vaše útrata za služby se přiblížila částce, za kteru jste plánvali neb chtěli využít naše služby. Ačkliv vás budeme dsažení Vlacíh Limitu infrmvat, může vám být infrmace dsažení Vlacíh limitu dručena s prdlením; infrmace je puze rientační. Pkud Vlací limit přesáhnete, můžeme vám dčasně mezit pskytvání některých placených služeb. Pdrbnsti najdete na vdsfne.cz neb v Ceníku. 1.5 Uzavření smluvy Smluva mezi vámi a Vdafnem bude uzavřena jedním z těcht způsbů: a) aktivací SIM karty, kteru prvedeme nejpzději d 30 dnů d data, kdy vám SIM kartu dručíme, bjednáte-li si služby Vdafnu mim prdejnu Vdafnu, b) aktivací SIM karty, bjednáíe-li si služby přím v prdejně Vdafnu; pkud SIM karta není aktivní již v kamžiku převzetí, zaktivujeme vám ji d 5 dnů. c) jiným s vámi dhdnutým způsbem, Uzavřením smluvy Či vylmením SIM karty z plastvé karty neb užitím některé ze služeb vyjadřujete a ptvrzujete svůj suhlas se smluvními dkumenty uvedenými v či výše. Pkud SIM kartu z plastvé karty nevylmíte a neužijete žádnu službu, můžete nám ji vrátit neprušenu d 14 dnů d data, kdy ji převezmete; v takvém případě smluvu pvažujeme béz dalšíh za neuzavřenu (pkud již předtím byla smluva uzavřena pstupem uvedeným výše). Uzavřením smluvy nedáváte suhlas se zveřejněním svých kntaktních údajů v infrmační službě třetí strany neb Vdafnu či v tištěném telefnním seznamu. O zveřejnění můžete kdykliv pžádat a máte práv pžadvat aby v telefnním seznamu byl uveden, že si nepřejete být kntaktván za účelem nabízení bchdu a služeb. Suhlas se zveřejněním údajů v telefnním seznamu neb infrmační službě můžete kdykli dvlat V takvém případě zajistíme dstranění údajů při jejích nejbližší úpravě, bude-li t technicky mžné. Chtěli bychm vás upzrnit, že v případě udělení suhlasu s uveřejněním je naší pvinnstí předat takvé údaje dalším pskytvatelům infrmačních služeb telefnních číslech a vydavatelům telefnních seznamů, pkud jsu takvé sby našimi smluvními partnery Smluva uzavíraná se sptřebitelem distančním způsbem a mim bchdní prstry Uzavřením smluvy, pkud jste sptřebitel, vyjadřujete a ptvrzujete, ze jsme vám s dstatečným předstihem před uzavřením takvé smluvy pskytli předsmluvní infrmace v rzsahu pžadvaném příslušnými právními předpisy k chraně sptřebitele. Aktivaci SIM karty Či zahájení čerpání služeb pvažujeme za vaši výslvnu žádst k zahájení pskytvání služeb, a t i před uplynutím 14denní Lhůty d uzavření smluvy, p kteru máte jak sptřebitel mžnst i bez uvedení důvdu dstupit d smluvy uzavřené distančním způsbem neb mim bchdní prstry. Pkud v tét lhůtě dstupíte d smluvy p zahájení pskytvání služeb, můžeme pžadvat úhradu již využitých služeb. 1.6 C by vás neměl pří uzavření smluvy překvapit? Abychm s vární mhli uzavřít smluvu, je třeba, aby byly splněny tyt pdmínky: a) neměli jste v minulsti u Vdafnu neuhrazené phledávky neb sustavně pžděné platby Vyúčtvání, b) neuvedli jste nesprávné sbní neb identifikační údaje, c) nezneužívali jste, ani se nepkusili zneužití sítě, služeb neb služeb třetích stran, d) plnili jste své závazky vůči jiným subjektům neb Vdafnu a není důvd se dmnívat že je nyní neplníte neb nebudete plnit, e) na účet Vdafnu jste uhradili finanční částku (dále jen Vlací jistina") ve výši uvedené v Ceníku neb v mimřádných případech určenu Vdafnem. Uhrazená Vlací jistina služí zejména k zajištění plnění vašich pvinnstí vyplývajících ze smluvy. Pkud jakukli výše uvedenu pdmínku nesplníte, i tak s vámi můžeme smluvu uzavřít V pačném případě vás budeme důvdech nemžnsti uzavřít smluvu infrmvat Pkud Vlací jistinu neb její část nepužijeme ke splnění vašich pvinnstí vyplývajících ze smluvy (např. na úhradu či Částečnu úhradu Vyúčtvání či něklika Vyúčtvání), pak vám jí v plné výši, neb pn jejím užití puze její část vrátíme: a) pří uknčení smluvy či při neuzavření smluvy dle ČL1.5 výše, a t ve lhůtě 60 dnů de dne uknčení smluvy neb dručení neprušené SIM karty nevytmené z plastvé karty; b) pkud jste nebyli v uplynulých 3 p sbě jducích zúčtvacích bdbí v prdlení s úhradu Vyúčtvání, nedhdneme-li se jinak (např. v Pdmínkách marketingvých akcí), a t ve lhůtě 60 dnů de dne bdržení vaší žádsti její vrácení. Další pdmínky pr vrácení Vlací jistiny naleznete v Ceníku neb na vdafne.cz. 17 Služby Vdafne ve své síti pskytuje zejména tyt základní služby: a) telefnní službu, která umžňuje běžné dchzí hvry a příjímání telefnních hvrů a zahrnuje rvněž bezplatná tísňvá vlání, b) službu přensu dat včetně služeb xdsl v pevné síti, c) službu krátkých textvých zpráv (SMS) a službu multimediálních zpráv (MMS), Služby třetích stran jsu upraveny ve zvláštních pdmínkách pr tyt služby a jsu dstupné prstřednictvím speciálních telefnních čísel, včetně zkrácených telefnních čísel, a t jak pmcí vlání, tak pmcí SMS. Část služeb třetích stran představuje zárveň platební služby ve smyslu zákna Č. 284/2009 Sb., platebním styku, ve znění pzdějších předpisů. Služby pskytvané Vdafnem jsu upraveny v samstatných pdmínkách jedntlivých služeb. Rádi bychm vás upzrnili, že SIM karta zůstává vždy v našem vlastnictví a jsme právnění ji deaktivvat v případě, že nedjde k uzavření smluvy neb je již uzavřená smluva uknčena. 2.1 Vystavení, ddání a úhrada Vyúčtvání služeb Vyúčtvání služeb vám vystavíme p sknčení každéh zúčtvacíh bdbí (ve smluvě jen Vyúčtvání"). Vyúčtvání bsahuje cenu za všechny služby (ppř. za bjednané zbží) a služby třetích stran pskytnuté a bjednané v příslušném zúčtvacím bdbí. Délka zúčtvacíh bdbí je zpravidla jeden měsíc, není-li dhdnut jinak Vdafne je právněn ve Vyúčtvání vyúčtvat i ceny za služby pskytnuté v předchzích zúčtvacích bdbích, pkud nebyly zahrnuty d předchzích Vyúčtvání (zejména v případě ramingu a služeb třetích stran). Vyúčtvání vám pskytneme v elektrnické pdbě ve vaší Internetvá sambsluze, v níž bude zpřístupněn nejpzději d tří dnů p dni jeh vystavení. Na vaši žádst vám Vyúčtvání zašleme v papírvé pdbě prstřednictvím pskytvatele pštvních služeb na vaši adresu neb adresu vámi zvlenu jak adresu krespndenční. Zaslání Vyúčtvání v písemné pdbě může být zpplatněn dle Ceníku. Pkud se jedná pslední Vyúčtvání, vystavené p uknčení pslední smluvy uzavřené mezi námi, pak tt Vyúčtvání vždy dešleme na vaši adresu i v papírvé pdbě. Pkud se nám nepvede dručit Vyúčtvání na vaši krespndenční adresu případně adresu uvedenu ve smluvě tři p sbě následující zúčtvací bdbí, následující Vyúčtvání vám pskytneme puze v elektrnické pdbě ve vaší internetvé sambsluze. V Ceníku může být uveden limit pr zaslání Vyúčtvání v písemné pdbě, a pkud je výše Vyúčtvání nižší než takt stanvený limit ddáme vám Vyúčtvání rvněž puze elektrnicky Vyúčtvání musí být uhrazen nejpzději d data splatnsti, které uvedeme na příslušném Vyúčtvání a které je zpravidla stanven na 18. den p vystavení Vyúčtvání. Vyúčtvání je uhrazen připsáním vyúčtvané částky pd správným variabilním symblem na účet Vdafnu (ppř. identifikací platby p sdělení správnéh variabilníh symblu). Zaslání upmínky v případě prdlení se zaplacením Vyúčtvání může být zpplatněn dle Ceníku. V některých případech (např. mezení služeb z důvdu uvedenéh v ČL 1.4 výše neb v či 5.3 písm. e) níže) se můžeme dhdnut na uhrazení pskytnutých služeb před vystavením Vyúčtvání.

17 2.1.3 V Ceníku můžeme stanvit finanční limit, d jehž překrčení p vás nebudeme dlužnu Částku vymáhat ačkliv budete v prdlení, a t dkud váš celkvý dluh vůči nám tent finanční limit nepřekrčí. Upzrňujeme však, že v případě nastavení úhrady Vyúčtvání prstřednictvím inkasních plateb budeme dlužnu Částku pžadvat vždy uhradit stejně jak v případě, že djde k uknčení smluvy Pkud vaše Vyúčtvání včas neuhradíte, můžeme pžadvat úhradu pplatků a náhradu nákladů spjených s vymáháním phledávky, které jste pvinni uhradit 22 Zapčtení phledávek Vlací jistinu či finanční plnění, které d vás bdržíme, můžeme pužít na úhradu jakékli vaší dlužné částky z titulu pskytvání služeb, nákupu zbží neb služeb třetích stran dle naší vlby. 3.1 Vaše práva Máte mžnst pnechat si své telefnní čísl a přejít s ním k jinému pskytvateli služeb Můžete nás pžádat změnu smluvy (nastavení služeb). Změnu služeb prvedeme c nejdříve, nejpzději d jednh týdne. Změny mhu být prvedeny pzději, pkud je t dhdnut neb t vyplývá z pvahy služby. Pdmínku změny smluvy může být úhrada dlužné částky p splatnsti. V případě, že máte mezené či přerušené pskytváni služeb, je mžné, že změnu smluvy neprvedeme Při sbním jednání s námi se můžete nechat zastupit zástupce se však musí prkázat plnu mcí patřenu věřeným pdpisem Reklamace Vyúčtvání/služeb Pkud nesuhlasíte s výší Vyúčtvání neb nejste spkjeni s kvalitu pskytnutých služeb, máte práv je reklamvat Reklamaci je třeba pdat písemně a v suladu s Reklamačním řádem Reklamace bez dkladnéh účinku na splatnst Vyúčtvání Vezměte prsím na vědmí, že pdání reklamace dle či výše nemá dkladný účinek na splatnst reklamací dtčenéh Vyúčtvání. 3.2 Opatření pr vaši chranu při ztrátě/krádeži SIM karty Ztrátu či dcizení SIM karty nám prsím c nejdříve telefnicky znamte. Nejpzději d 60 minut d bdržení vašeh známení prvedeme blkaci SIM karty. Od blkace SIM karty přestáváte dpvídat za užití služeb prstřednictvím tét SIM karty. Pžádáte-íi nás, vydáme vám za pdmínek stanvených Ceníkem nvu SIM kartu. 3.3 Jak se s námi můžete spjit? Abychm vám kmunikaci s námi c nejvíce ulehčili, můžete využít zákaznicku linku a další způsby kmunikace, které vám pr jedntlivé typy pžadavků nabízíme (infrmace Internetvá Či Hlasvé sambsluze najdete na vdafne.cz). Na zákaznicku linku můžete vlat bezplatně, není-li v pdmínkách knkrétní aktivvané služby stanven jinak. Vaše pžadavky či žádsti (jakž i hlášení pruch a vad při pskytvání služeb), které byste nám měli pdle těcht Všebecných pdmínek předat (s výjimku žádstí uzavření smluvy), realizujte prstřednictvím naší zákaznické linky na telefnním čísle Písemné žádsti zasrejte na adresu Vdafne Czech Republic a.s.. Oddělení služeb zákazníkům, náměstí Junkvých 2, Praha Pskytvání služeb Služby vám budeme pskytvat v blastech pkrytých příslušným rádivým signálem, a t nepřetržitě a v c nejvyšší kvalitě za pdmínek stanvených příslušnými právními předpisy. Vznikne4i v rámci sítě nějaká závada, dstraníme ji c nejdříve Orientační mapa pkrytí / nemžnst garantvat připjení k sítí Oblasti pkryté rádivým signálem a blasti, kde je technicky mžné služby na území České republiky pskytvat, jsu graficky znázrněny v aktuální rientační mapě pkrytí. Vzhledem k charakteru šíření rádivých vín a k mezeným mžnstem grafickéh zbrazení nemůžeme garantvat že vždy dsáhnete připjení k sítí i v blastech, které jsu dle rientační mapy značené jak pkryté signálem. Infrmace týkající se pkrytí najdete v prdejnách Vdafnu a na stránkách vdafne.cz. Případné zhršení kvality přensu způsbené fyzikálními vlivy nemůžeme vlivnit S využitím mbilních sítí zahraničních pskytvatelů vám umžňujeme užívat služby i mim území České republiky. Více infrmací a aktuální ceny najdete na stránkách vdafns.cz neb v Ceníku. Máte mžnst kdykliv využít služeb jinéh pskytvatele pr zajištění regulvaných ramingvých služeb, dděleně d dmácích a neregulvaných ramingvých služeb pskytvaných ze strany Vdafnu, a t bez pplatku a bez nutnsti změnit své telefnní čísl neb SIM kartu - tzv. ddělený prdej ramingvých služeb. Pdmínky tét služby a další infrmace jsu k dispzici V některých případech se může stát, že vám mezíme čí přerušíme pskytvání služeb (částečně či všech služeb), aniž bychm vás tm stihli předem infrmvat například: a) prušíte-li pvinnst stanvenu ve smluvě či v právních předpisech, b) neuhradtte-li včas a řádně Vyúčtvání ani přest, že vás na t upzrníme prstřednictvím SMS zprávy neb jiným způsbem; p uhrazení dlužnéh Vyúčtvání vám bude pskytvání služeb bnven (pkud dšl k úhradě před uknčením smluvy); bnvení služeb může být zpplatněn dle Ceníku, c) překrčíte-li Vlací limit neb jej v daném zúčtvacím bdbí dsáhnete. d) se nám nepdaří dručit vám Vyúčtvání či jiné písemnsti, e) pskytnete-li nám nesprávné údaje či nepravdivé prhlášení, případně nenahlásíte-li změnu svých údajů, f) v případě důvdnéh pdezření na zneužívání služeb (například pkud jsu služby využívány k distribuci nevyžádaných neb kmerčních sdělení) či v případě užívání služeb způsbem, který může negativně vlivnit kvalitu služeb pskytvaných jiným zákazníkům neb prvz sítě či jakékli její části, g) vznikne-ii pdezření, že jste uzavřeli smluvu na základě nepravdivých údajů neb jste ji uzavřeli s úmyslem neplatit za debrané služby či zbží debrané sučasně se službami (např. při ddání zbží za zvýhdněnu cenu prti pvinnstí k Minimálnímu měsíčnímu plnění), aneb vznikne důvdná bava, že nebudete hradit své závazky ze smluvy řádně a včas (např. zahájení inslvenčníh řízení, exekuce na váš majetek), h) v případě narušení bezpečnsti či integrity naší sítě. bezpečnsti služby neb při zjištění jejich hržení neb zranitelnsti. Prsím mějte na paměti, že mezení pskytvání služeb nemá vliv na vaše smluvní pvinnsti a že p dbu přerušení pskytvání služeb vám nemusíme vystavvat Vyúčtvání. Jakmile dpadne důvd pr přerušení neb mezení pskytvaní služeb, c nejdříve je bnvíme. Máte však mžnst takvé bnvení pskytvání služeb předem dmítnut. V tét suvislsti bychm vás rádi upzrnili, že v phraničních blastech České republiky se vaše zařízení může připjit k mbilní síti zahraničníh pskytvatele, a vy tak začnete využívat služby zahraničníh pskytvatele (raming). ačkliv budete stále na území České republiky Omezit neb přerušit pskytvání služeb vám na nezbytně nutnu dbu můžeme i ze závažných prvzních čí technických důvdů neb na základě rzhdnutí státních rgánů či v bdbí krizvých stavů neb z důvdu jinéh becnéh zájmu. 4.2 Pkud bychm uknčvati pskytvání některéh z tarifu neb služeb, známíme vám t nejméně 1 měsíc předem. Pkud vám nebude naše nabídka vyhvvat (např. jiný tarif neb jiná služba), budeme se snažit vám tarif změnit na jiný c nejvhdněji, a t za předpkladu, že smluva bude stále trvat 4.3 Ve výjimečných případech vám z technických neb prvzních důvdů můžeme změnit vaše telefnní čísl či hesl i bez vašeh suhlasu. 0 tét změně vás samzřejmě budeme infrmvat a t nejméně 5 pracvních dnů předem, bude-li t mžné. V případě, že si nebudete pamatvat své hesl, suhlasíte stím,že vás můžeme identifikvat jiným způsbem stanveným Vdafnem. 4.4 Pskytujeme také mžnst vlat bezplatné na čísla tísňvéh vlání. Při vlání na tat čísla zárveň v suladu s právními předpisy pskytujeme příslušnému pracvišti pr příjem tísňvých vlání údaje lkalizaci vlajícíh.

18 4.5 Abychm zabránili naplnění kapacity připjení či jejímu překrčení, pužíváme následující pstupy: a) Přednstně jsu pskytvány hlasvé služby před datvými službami. b) V případě naplnění kapacity připjení (zejména u základnvé stanice) nelze zahájit nvý hvr, prbíhající hvry nejsu vlivněny. c) V případě naplnění kapacity připjení u datvých služeb (zejména u základnvé stanice) dchází k mezení rychlsti připjení všech aktivních uživatelů sítě. d) U datvých služeb se dále uplatní příslušná pravidla na chranu sítě. 4.6 Může se stát, že váš telefn či jiné zařízení nebude v naší síti plně funkční. Služby můžete užívat puze prstřednictvím zařízení, které splňuje pžadavky stanvené právními předpisy. Pr správné fungvání přístrje v naší síti je nutné, aby se jednal přístrj splňující technické pžadavky pr prvz v sítích v České republice a, pkud jde mbilní sít pdprující frekvenční pásma Vdafnu, uvedená na vdafne.cz a splňující technické specifikace rzhraní uvedené na vásfm.cz. 5.1 Odpvědnst za škdu Prsím vezměte na vědmí, že naše dpvědnst za škdu je ze zákna mezena. Nevyplývá-ii z příslušných právních předpisů jinak, nejsme dpvědni například za škdy způsbené: a) prušením vaší smluvní pvinnsti, b) v důsledku přerušení neb vadnéh pskytnutí služby, c) uvedením nesprávných údajů z vaší strany, á) viry(tzv. mbile malware), przrazením či zneužitím hesla neb PINu, ppř. jiných kódů, e) ztrátu, dcizením neb pškzením S!M karty. Prsím mějte též na paměti, že nedpvídáme ani za kvalitu služeb pskytvaných jinými pskytvateli služeb, včetně zahraničních pskytvatelů v rámci ramingu, stejně tak ani za kvalitu služeb třetích stran, pfi jejichž pskytvání je využívána naše sít je třeba, abyste své smluvní pvinnsti plnili i při přerušení pskytvání služby, nezajištění pkrytí, špatné kvalitě přensu neb zpracvání nepřesných sbních Či jiných údajů. Rádi bychm vás též upzrnili na t, že ze zákna nedpvídáme za bsah přenášených zpráv ani za data ulžená na SIM kartě. 5.2 Ujednání týkající se náhrady škdy a způsbu řešení sprů jsu uvedena v Reklamačním řádu. 53 Ani u nás nemůžete: a) převést smluvu/sim kartu na někh jinéh bez pdání písemné žádsti a našeh suhlasu, b) prdat neb převést práva k jakékli ze služeb bez našeh předchzíh písemnéh suhlasu (nedvlený přeprdej našich služeb), c) pužít SIM kartu/službu v rzpru se smluvu či se záknem neb za účelem prušení smluvy či zákna neb ji pužít jiným způsbem, než pr jaký je SIM karta/služba určena (zejména ne pr kmerční uknčení hvrů prstřednictvím GSM brány apd.), d) pškdit neb pzměnit sftware na SIM kartě (neb se t pkusit), zejména kpírváním neb klnváním, e) užít službu neb služby třetích stran způsbem, který může negativně vlivnit kvalitu služeb pskytvaných jiným zákazníkům neb prvz naší sítě či jakékli její části či užít služby způsbem zakládajícím důvdné pdezření, že zneužíváte neb jste zneužiti službu (např. způsb vašeh užívání služby vykazuje charakteristiky strjvéh genervání prvzu neb nestandardníh užití). 6.1 Smluva může být uknčena dhdu neb písemnu či ústní výpvědí, aneb dstupením d smluvy ze záknných důvdů. Uknčení smluvy se však nedtýká vzájemných nárků vzniklých ještě před jejím uknčením. Ke dni účinnsti uknčení smluvy vám přestaneme pskytvat služby a S!M kartu deaktivujeme Písemná výpvěď, kteru uknčujete smluvu, musí mít tyt náležitsti: jmén a příjmení (neb název), adresu, telefnní čísl (kteréh se výpvěď týká), věřený pdpis majitele telefnníh čísla, případně také výpis z bchdníh rejstříku ne starší než 3 měsíce. Písemnu výpvěď můžete pslat na adresu sídla Vdafnu. Ústní výpvěď můžete pdat puze telefnicky prstřednictvím zákaznické linky. S hledem na vaši chranu si vyhrazujeme práv vaši ttžnst krmě věření heslem věřit také jiným způsbem. V případe pdezření na zneužití vašich sbních údajů si vyhrazujeme práv pžádat vás, abyste nás kntaktval z telefnníh čísla, kteréh se výpvěď týká Pkud nám dručíte či sdělíte výpvěď smluvy, bude smluva uknčena nejpzději psledním dnem následujícíh zúčtvacíh bdbí, pkud není dhdnut jinak Tt samzřejmě neplatí pr smluvu na dbu určitu Smluvu můžeme vypvědět i my (na kterukli aktivní SIM kartu neb všechny aktivní SIM karty): a) prušíte-li pvinnst stanvenu ve smluvě či platných právních předpisech (např. jste neuhradili Vyúčtvání p splatnsti), b) je-li na váš majetek prhlášen knkurz či byl-li zamítnut návrh na prhlášení knkurzu pr nedstatek majetku neb jste vstupili d likvidace neb byl prti vám zahájen inslvenční řízení, c) pskytnete-li nám nesprávné údaje či nepravdivé prhlášení, případně nenahtásíte-li změnu svých údajů Namíst uknčení smluvy v případě, že neuhradíte včas a řádně Vyúčtvání ani přest, že vás na t upzrníme prstřednictvím SMS zprávy neb jiným způsbem, můžeme vaše telefnní čísl převést na předplacené služby. 6.2 Uknčení smluvy v suvislsti s přensitelnstí telefnních čísel Chcete-íi přenést své telefnní Čísl k jinému pskytvateli, můžete nás pžádat uknčení smluvy, případně pžádat její nepkračvání na přenášeném telefnním Čísle. Prsím vezměte na vědmí, že při uknčení smluvy máme práv na finanční vyrvnání ve výši uvedené v příslušných pdmínkách, pkud před uknčením smluvy využijete marketingvu akci neb kupí zařízení za zvýhdněnu cenu, na jejímž základě jste d Vdafnu získali slevu či zvýhdnění pdmíněné využíváním služeb p dbu určitu, přičemž ke dni uknčení smluvy nebude z vaší strany tat pdmínka splněna. Výše takvéh finančníh vyrvnání dpvídá zpravidla výši slevy Či zvýhdnění, které jste d nás získali. Infrmaci knkrétní výši tht finančníh vyrvnání vám pskytneme bezplatně na základě vaší žádsti, kteru nám dručíte písemně neb prstřednictvím zákaznické tinky. Více infrmací najdete v Pdmínkách služby přensitelnsti telefnních čísel které jsme zveřejnili na vdafne.cz v sekci Právní pdmínky. 6.3 Rádi bychm vás upzrnili na t, že pkud není v pdmínkách jedntlivé služby stanven jinak, je vám měsíční pplatek za službu (zejména tarify či balíčky v rámci tarifů) zaúčtván kamžitě p její aktivaci/změně (aktivace prbíhá vždy k prvnímu dni zúčtvacíh bdbí), a dále, že při deaktivaci služby v průběhu zúčtvacíh bdbí, tj. i přensu telefnníh čísla k jinému pskytvateli, nedchází k Vyúčtvání pměrné částky pplatku za službu dle skutečnéh pčtu dnů, kdy byla služba aktivní. 7.1 Naše služby si můžete i předplatit a užívat je prstřednictvím SIM karty bez pravidelnéh Vyúčtvání. Btižší pdmínky předplacených službách najdete v Ceníku, na vdafne.cz čí v příslušných marketingvých materiálech a pdmínkách služeb. Prsím mějte na paměti, že na pskytvání předplacených služeb se z pdstaty věci nevztahují ty články Všebecných pdmínek, které nelze vzhledem k pvaze předplacených služeb pužít 7.2 Smluvu pskytvání předplacených služeb splu uzavřeme: a) uhrazením ceny kreditu neb prvním dbitím kreditu, b) vylmením SIM karty z plastvé karty. c) aktivací SIM karty, a t pdle th, c nastane dňve. 7.3 Na vaši žádst vám na částku uhrazenéh kreditu vystavíme daňvý dklad. Nezapmeňte, že kupny pr dbíjení můžete využít nejpzději d data uvedenéh na kupnu. Upzrňujeme vás také na t, že kupny není mžné vrátit a že vám nemůžeme vrátit peníze za nevyužití kupnu neb nevyčerpání kreditu ve stanvené lhůtě neb pkud djde k uknčení smluvy.

19 Rádi bychm vás upzrnili na t, že vám můžeme mezit pskytvání předplacených služeb, případně nepskytnut některu ze služeb, pkud nebudu splněny pdmínky pr jejich užívání. Takvu pdmínku je například zůstatek kreditu na SIM kartě v určité výší, dstatečná výše kreditu pstačující k uhrazení bjednané služby, dbití kreditu ve lhůtě stanvené v našich marketingvých materiálech neb na ydafne.cz, neexistence dluhu p splatnsti při přechdu z tarifu na předplacené služby. O mezení služeb vás samzřejmě budeme vždy infrmvat Pskytvání služeb vám bnvíme, jakmile dpadne důvd mezení. Prsím dbijte si kredit neb aktivujte SIM kartu ve stanvené lhůtě, jinak marným uplynutím tét Lhůty smluva autmaticky sknčí. Pkud budete chtít, můžete přejít z předplacených služeb na kterýkli tarif z naší aktuální nabídky či bráceně. Takvu změnu vám můžeme umžnit nejdříve p uplynutí 30 kalendářních dnů de dne psledníh přechdu. Změnu vám nemusíme umžnit v případe, že jste měli v psledních 12 měsících neuhrazené phledávky déle než 30 dnů p splatnsti. Upzrňujeme vás jen, že přechd z tarifu na předplacené služby se řídí pdmínkami změny smluvy a v některých případech může djít ke změně nastavení některých služeb. Kdykliv se můžete rzhdnut že si nepřejete, abychm vám nadále pskytvali předplacené služby. Pkud nám prstřednictvím zákaznické linky sdělíte výpvěď smluvy alespň 4 kalendářní dny před kncem zúčtvacíh bdbí, smluva sknčí nejpzději psledním dnem zúčtvacíh bdbí, jinak až psledním dnem následujícíh zúčtvacíh bdbí, pkud není dhdnut jinak. 7.7 Pkud budete chtít přejít z předplacených služeb na tarif, pužijeme nevyčerpaný zůstatek kreditu z předplacené SIM karty na úhradu Vyúčtvání. Prsím vezměte na vědmí, že při tét změně vám můžeme debrat nevyčerpaný bnus, který jste získali ve frmě kreditu na předplacené služby v suvislsti s marketingvu akcí Vdafnu. 7.8 Měli byste vědět že mj. nedpvídáme za t. že nevyužijete kredit na SIM kartě, nesprávně zadáte údaje při úhradě předplacených služeb (zejména telefnní čísl neb čísl kupnu) neb ztratíte Či vám někd dcizí kupn neb že djde k jeh zneužití. 7.9 V případěztráty neb dcizení SIM karty vám SIM kartu vyměníme, pkud prkážete, že jste byl jejím právněným uživatelem. Za tím účelem p vás můžeme pžadvat například předlžení riginálu dkladu přízení SIM karty neb dkladu ttžnsti. Prsím vezměte na vědmí, že vám SIM kartu nemůžeme vyměnit v případě, kdy budu existvat pchybnsti tm, zda držitel uvedenéh dkladu je právněným uživatelem SIM karty, neb bude vzhledem k klnstem zřejmé, že tmu tak není. 8.1 Dručváni zákazníkvi 8,1.1 Chtěli bychm vás infrmvat, že známení (včetně vyřizvání reklamací) vám budeme zasílat prstřednictvím pskytvatele pštvních služeb na adresu, kteru si zvlíte jak krespndenční, jinak na vámi uvedenu adresu trvaléh bydliště / místa pdnikání či sídla. Pkud se nepdaří deslané známení dručit pvažuje se za dručené ddáním na výše uvedenu adresu neb marným uplynutím lhůty pr vyzvednutí známení, případně dnem vrácení zaslanéh známení, a t pdle th, c nastane dříve. Krespndenční adresu může být i (elektrnická adresa), který nám za účelem dručvání známení sdělíte, a jestliže tent způsb dručvání pžádáte neb s ním vyslvíte suhlas; za kamžik dručení známení se pak pvažuje kamžik jeh přijetí serverem příjemce V případě dručvání známení prstřednictvím SMS je známení pvažván za dručené kamžikem jeh dručení d našeh SMS centra Za dručená se budu pvažvat i známení (včetně Vyúčtvání), která zpřístupníme prstřednictvím elektrnickéh rzhraní pr vzdálený přístup (např. Internetvá sambsluha), a t kamžikem zpřístupnění. Vezměte v tét suvislsti prsím na vědmí, že v případě dručení prstřednictvím Internetvé sambsluhy nemusíme zasílat písemné známení specifikvané v čt výše, a prt prsím prvádějte časté kntrly známení dručených d vaší Internetvé sambsluhy. 8.2 Právní předpisy Na tut smluvu se vztahují příslušná ustanvení zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a zákna č. 127/2005 Sb., elektrnických kmunikacích a změně některých suvisejících záknů (zákn elektrnických kmunikacích), ve znění pzdějších předpisů.pkud jste uzavřeli smluvu v pstavení sptřebitele, můžete v suladu se záknem č. 634/1992 Sb., chraně sptřebitele, v platném znění, řešit spry vyplývající ze smluvy i mimsudně, a t v případě spru týkajícíh se služeb elektrnických kmunikací u Českéh telekmunikačníh úřadu (ctiixz). v případě spru týkajícíh se pskytvání finančních služeb u Finančníh arbitra (finarbitr.cz) a v případě statních sprů pak u České bchdní inspekce (sslcz). 8.3 Výhrady Ve smyslu ust 1740 dst 3 bčanskéh zákníku vylučujeme ve vztazích mezi námi přijetí našeh návrhu na uzavření smluvy (nabídka) s ddatkem neb dchylku, která pdstatně nemění pdmínky nabídky, s výjimku vyplnění námi pžadvaných údajů. Pkud i přest k naší nabídce dručíte dpvěď s ddatkem neb dchylku, s výjimku vyplnění námi pžadvaných údajů, bude smluva uzavřena až pté, c vyjádříme výslvný suhlas s vaším přijetím nabídky ve znění ddatků neb dchylek Není-li uzavřena smluva v písemné frmě, pak vylučujeme mžnst ptvrzení takvé smluvy v písemné frmě ve smyslu ust bčanskéh zákníku ze strany zákazníka Vdafne pskytuje služby puze za pdmínek uvedených ve smluvě (viz bsah smluvy v či výše), a prt zaslání jiných bchdních pdmínek (ust 1751 dst 2 bčanskéh zákníku) pvažujeme za nepřijetí našeh návrhu smluvy a za nvý návrh na uzavření smluvy, jejíž přijetí však musí být ze strany Vdafnu výslvně ptvrzen. 8.4 Účinnst Všebecné pdmínky jsu účinné d Od tht data pzbývají účinnsti předchzí Všebecné pdmínky ze dne

20 1. Před uzavřením smluvy Chce-íi využívat služeb splečnsti Vdafne, přečtete si pzrně tyt pdmínky, které stanví, jakým způsbem splečnst Vdafne jak správce sbních údajů zpracvává vaše sbní údaje, k jakým účelům a p jaku dbu. Tyt pdmínky jsu nedílnu sučástí smluvy. Bližší infrmace týkající se zpracvání sbních údajů a dalších rzhdných skutečnstí jsu k dispzici na vdafne.cz v Části PrhtáŠení chraně sbních údajů. 2. Pdmínky zpracvání Údajů Tent dkument upravuje pdmínky a pskytuje infrmace zpracvávání Údajů, způsb pskytnutí suhlasu Zákazníka se zpracváním Údajů a práva a pvinnsti Zákazníka pň zpracvání jeh Údajů (dále také jak Infrmace"). Splečnst Vdafne Czech Republic a. s.. IČO: , se sídlem náměstí Junkvých 2, Praha 5, zapsaná v OR u MS v Praze, ddíl B, vlžka 6064, (dále jen Vdafne") vede databázi sbních, lkalizačních a prvzních údajů (výše a dále jen Údaje") účastníků a uživatelů služeb elektrnických kmunikací (dále jen Zákazník"). Údaje získáváme přímým neb nepřímým kntaktem s vámi, v rámci pskytvání služeb neb d třetích sb. Vdafne zpracvává Údaje na základě zákna, tj. v takvém případě není Zákazník právněn takvé zpracvání dmítnut (pvinné zpracvání viz dst 4), neb na základě suhlasu Zákazníka, kdy je Zákazník právněn takvé zpracvání kdykli dmítnut (dbrvlné zpracvání viz dst. 5). Vdafne shrmažďuje a zpracvává Údaje manuálně neb autmaticky, sám neb prstřednictvím třetích subjektů (zpracvatelů). 3. Definice Údajů Osbními a identifikačními údaji se rzumí zejména: jmén, příjmení, adresa, datum narzení, rdné čísl/ppř. nárdní identifikátr, věk, phlaví, čísla předlžených dkladů, bchdní firma/název, sídl/míst pdnikání, sídl rganizační slžky, jmén, příjmení a bydliště sb právněných jednat jménem právnické sby, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, telefnní čísl, hesl, čísl SIM karty, typ a bjem využívaných služeb, údaje kncvém zařízení, kntaktní telefnní Čísl, vé spjení, bankvní spjení, údaje získané d Zákazníka marketingvými průzkumy a jiné údaje právněně Zákazníkvi získané. Prvzním údajem se rzumí jakékli údaje zpracvávané pr ptřeby přensu zprávy sítí elektrnických kmunikací neb pr její účtvání, tj. zejména telefnní čísl vlanéh, telefnní čísl vlajícíh, začátek a knec spjení, datum a frekvence uskutečněnéh spjení, IMEi, typ zařízení, knfigurační údaje, adresa datvéh spjení (např. URU, IP adresa, druh a způsb a bjem využívání služeb a cena za službu a typvé chvání Zákazníka. Lkalizačním údajem se rzumí jakékli údaje zpracvávané v síti elektrnických kmunikací a určující zeměpisnu plhu kncvéh zařízení Zákazníka, tj. např. údaj síti, k níž je Zákazník připjen. 4. Pvinné zpracvání Pvinně jsu zpracvávány Údaje na základě zákna, a t zejména pr účely pskytvání služeb elektrnických kmunikací, suvisejících služeb, platebních transakci, zajištění prpjení a přístupu k síti, Vyúčtvání a prvádění úknů s tím suvisejících, účetní a daňvé účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání phledávek, prdej prduktů či služeb třetích stran prstřednictvím naší sítě neb jejich Vyúčtvání, pr účely vlání na čísla tísňvéh vlání. 5. Dbrvlné zpracvání Zákazník suhlasí s tím, že Vdafne je právněn zpracvávat Údaje k následujícím účelům: bchdní a marketingvé účely, včetně prvádění průzkumu trhu, telemarketingu a nabízení bchdu a služeb, pskytvání infrmací (zejména frmu bchdníh sdělení značvanéh pr takvé účely jak OS) našich službách a prduktech a službách a prduktech třetích stran, které jsu se splečnstí Vdafne ve smluvním vztahu, a t užitím adresy, telefnních Čísel neb elektrnické adresy, pr pskytvání služeb s přidanu hdntu, pr bezplatné zřízení infrmační služby Zákazníkvi, prstřednictvím které bude Zákazník infrmván nabízených službách a prduktech třetích stran, věřvání a hdncení bnity či platební mrálky Zákazníka prstřednictvím registru dlužníků, a t jak při vzniku smluvníh vztahu, tak i v jeh průběhu. 6. Prušení smluvní pvinnsti Splečnst Vdafne je členem sdružení SOLUS. zájmvému sdružení právnických sb, ičo: Sdružení Slus je mim jiné prvzvatel tzv. Registru (infrmační databáze) FO a PO, tedy sb, které, které prušily ve vztahu k členům tht sdružení své smluvní závazky řádně a včas platit za pskytnutu službu (tj. úvěr, leasing, pjištění, kreditní karty, prdej na splátky, služba elektrnických kmunikací, ddávka médií apd.) (dále jen Registr"). Infrmujeme vás tímt, že prušíte-íi svu pvinnst hradit řádně a včas za pskytnuté služby (zejména existence dlužné částky déle než 30 dnů p splatnsti neb pakvané prdlení s úhradu) neb jinu pvinnst, jejímž důsledkem může mít vliv na platební mrálku, bnitu Či důvěryhdnst sptřebitele, je splečnst Vdafne právněna pdle 20z a 20za zákna č. 634/1992 Sb., chraně sptřebitele, ve znění pzdějších předpisů infrmvat statní členy Registru identifikačních údajích a záležitstech, které vypvídají bnitě, platební mrálce a důvěryhdnsti sptřebitelů. Splečnst Vdafne je právněna na základě uvedenéh zákna jakékliv údaje získávané v rámci Registru zpracvávat puze pr účely předcházení pdvdnému jednání a k psuzení schpnsti a chty sptřebitele splnit jeh smluvní závazky (psuzení bnity, platební mrálky a důvěryhdnsti). Za zpracvání údajů se pvažuje rvněž tvrba mdelů, které vyhdncují pravděpdbnst pdvdnéh jednání aneb schpnst a chtu sptřebitele splnit jeh smluvní závazky. Údaje mhu být sdružením Stus zpracvávány p dbu, p kteru závazek sptřebitele trvá, a dále p dbu 3 let p jeh splacení, s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke splečnsti Vdafne jsu zpracvávány tlik p dbu 1rkud uhrazení pslední phledávky. Pkud závazek sptřebitele zanikl jinak než splacením neb pkud jde závazek prmlčený neb závazek, d jehž ptačení byl dlužník svbzen pdle jinéh právníh předpisu, lze infrmaci takvém závazku v registru zpracvávat nejdéle p dbu 3 let d zániku takvéh závazku, d jeh prmlčení neb d kamžiku, kdy nastal svbzení pdle jinéh právníh předpisu. Více infrmací sdružení Slus včetně pučení právech pdle ustanvení 11, 12 zákna a 21 zákna č. 101/2000 Sb.) chraně sbních údajů naleznete na slus.cz. 7. Změna Údajů Zákazníka V pňpadě jakékli změny Údajů je Zákazník pvinen splečnsti Vdafne takvu změnu neprdleně známit. V případě, kdy splečnst Vdafne vlastní činnstí zjistí, že Zákazníkem uvedené Údaje nejsu pravdivé či jsu neúplné neb že uvedené kntaktní telefnní čísl neexistuje, je neaktivní neb Zákazníkvi nepatří či nebyl právněn takvé čísl splečnsti Vdafne pskytnut, vyzve splečnst Vdafne Zákazníka k uvedení správných a úplných Údajů čí správnéh kntaktníh telefnníh čísla. Pkud tak Zákazník neučiní, je splečnst Vdafne právněna Zákazníkvi jak jeh kntaktní telefnní čísl nastavit jakékli telefnní čísl vedené pd daným zákaznickým účtem či k jiným úknům ptřebným k nápravě vadnéh stavu. 8. Infrmační služba a Telefnní seznamy Má-li t Zákazník zájem, může způsbem k tmu Vdafnem určeným pžádat zveřejnění svých kntaktních údajů v infrmační službě třetí strany neb Vdafnu Či v tištěném telefnním seznamu. Zákazník má práv pžadvat, aby v telefnním seznamu byl uveden, že si nepřeje být kntaktván za účelem nabízení bchdu a služeb. Zákazník je právněn svůj suhlas se zveřejněním údajů v telefnním seznamu neb infrmační službě kdykli dvlat V takvém případě splečnst Vdafne zajistí dstranění údajů při jejich nejbližší úpravě, bude-lí t technicky mžné. Zákazník bere na vědmí, že v případě, kdy dá Zákazník suhlas s uveřejněním, je pvinnstí splečnsti Vdafne předat takvé údaje dalším pskytvatelům infrmačních služeb telefnních číslech a vydavatelům telefnních seznamů. 9. Pliticky expnvaná sba Prtže splečnst Vdafne Zákazníkům nabízí i platební služby (zejména službu Prémium SMS), je pvinnstí Vdafnu věřit ttžnst Zákazníků, kteří patří mezi pliticky expnvané sby pdle zákna č. 253/2008 Sb. Pvinnstí pliticky expnvané sby je dstavit se d prdejny Vdafnu za účelem věření ttžnstí nejpzději pří uzavření smluvy. 10. Mnitrvání kmunikace Vdafne prhlašuje, že telefnní hvr Zákazníka s pracvníkem Vdafnu neb jeh smluvníh partnera může být Vdafnem mnitrván a zaznamenán. Tt mnitrvání se uskutečňuje výhradně za účelem vnitřní kntrly pskytvaných služeb, zvyšvání jejich kvality a chrany právněných zájmů Vdafnu. Vdafne zárveň prhlašuje, že případný záznam telefnníh hvru bude Vdafnem zálhván p nezbytně nutnu dbu. 11. Sdílení Údajů s třetími stranami Zákazník bere na vědmí, že jeh Údaje mhu být v suladu se záknem na chranu sbních údajů zpracvávány třetími subjekty, a t splečnstmi ze skupiny Vdafne Grup Ptc za účelem zajištění technické a administrativní pdpry pr pskytvání služeb, dále subjekty ve smluvním vztahu s Vdafnem, zejména pra zajištění plnění práv a pvinnstí vyplývajících ze smluvy (např. raming, služby třetích stran, vymáhání atdj a dále pr zajištění marketingvých či bchdních akcí, kterých se Zákazník účastní. Vdafne může předávat jiným prvzvatelům sítí a jiným pskytvatelům služeb data účastnících, pkud

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více