PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších."

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

2 - 2 - ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. I Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto: 1. Poznámka pod čarou č. 1c zní: 1c) zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.. 2. V 1 odst. 2 se slova Generálního ředitelství cel 1e) zrušují. 3. V 1 odst. 3 písm. a) se slova Generální ředitelství cel zrušují. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o cenách Čl. II V 17 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č.124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb. a zákona č. /2009 Sb. se slova celním ředitelstvím nahrazují slovy Celním pátracím úřadem. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. III Zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona

3 - 3 - č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007, zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb. a zákona č. /2009 Sb. se mění takto: 1. V 2d se slovo Kolín nahrazuje slovy v Praze. 2. V 3 odst. 5 se slova ředitelství a celní zrušují a za slovo úřady se vkládají slova a Celní pátrací úřad. ČÁST ČTVRTÁ Změna celního zákona Čl. IV Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb., se mění takto: 1. Hlavy druhá až čtvrtá se včetně nadpisů a poznámek pod čarou zrušují. 2. V 102 odst. 2 se slova celními orgány nahrazují slovy celním úřadem. 3. V 135a se slova orgány odejmou nahrazují slovy úřad odejme. 4. V 135b se slova celních orgánů nahrazují slovy celního úřadu. 5. V 256 odst. 1 písm. a) se slovo orgánu nahrazuje slovem úřadu. 6. V 258 odstavec 1 zní: (1) Užívání globální záruky může příslušný celní úřad ( 260a) povolit na žádost osoby, která ji hodlá v budoucnu používat.. 7. V 258 odst. 5 se slovo orgán nahrazuje slovem úřad. 8. V 260a odst. 1 věta první zní: O povolení ručitele pro globální zajištění celního dluhu rozhoduje Celní úřad pro hlavní město Prahu. 9. V 260a odst. 1 se slova celním ředitelstvím nahrazují slovy příslušným celním úřadem. 10. V 260a odst. 2 se slova Generální ředitelství cel nahrazují slovy Celní úřad pro hlavní město Prahu a slova Generálním ředitelstvím cel se nahrazují slovy tímto celním úřadem. 11. V 260a odst. 4 se slova orgány jsou oprávněny nahrazují slovy úřad je oprávněn a slova orgány mohou se nahrazují slovy úřad může. 12. V 260a odst. 5 se slovo orgán nahrazuje slovem úřad. 13. V 260b se slova Celní orgán nahrazují slovy Celní úřad pro hlavní město Prahu, slova odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu) se nahrazují slovy Generální ředitelství cel a slova celní orgán se nahrazují slovy celní úřad. 14. V 260e se slova orgán, který povolení podle 260a odst. 1 udělil, nahrazují slovy

4 - 4 - úřad pro hlavní město Prahu. 15. V 260f odst. 3 se slova celnímu orgánu, který povolení vydal nahrazují slovy Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu. 16. V 293 odst. 1 se písmeno l) zrušuje. 17. V 295 odst. 2 se slova až l) nahrazují slovy až k). 18. V 299 odst. 2 se slova až l) nahrazují slovy až k). 19. V 320 odst. 8 se slova příslušné kterékoliv celní ředitelství nahrazují slovy příslušný Celní úřad pro hlavní město Prahu. 20. V 320 se odstavec 9 zrušuje. Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9. ČÁST PÁTÁ Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. V Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 281/1997 Sb., zákona č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto: 1. V 40 odstavec 8 zní: (8) Správní delikty podle 42a odst. 2 až 4 a 42b odst. 2 projednává celní úřad, v jehož územní působnosti se nachází místo pobytu nebo sídlo osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu. 2. V 40 se odstavec 9 zrušuje. 3. V 43 odst. 4 se za slova nebo celní úřad vkládají slova, který ve své působnosti provádí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o lihu Čl. VI Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb. a zákona č. 7/2008 Sb., se mění takto: 1. V 8 odst. 1 a 3, 13 odst. 4, se slova Generálního ředitelství cel, které nahrazují slovy celního úřadu, který. 2. V 8 odst. 2 se slova Generální ředitelství cel nahrazují slovy celní úřad.

5 V 12 odst. 1 se slova celního ředitelství nahrazují slovy celního úřadu. 4. V 17 odst. 1 písm. i) a 17a odst. 3 písm. h) se slova Generálního ředitelství cel nahrazují slovy celního úřadu. 5. V 20 odst. 2 se slova úřadů, celních ředitelství a Generálního ředitelství cel nahrazují slovem orgánů. ČÁST SEDMÁ Změna zákona o návykových látkách Čl. VII Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se mění takto: 1. V 29 se slovo orgánu nahrazuje slovem úřadu. 2. V 34 odst. 1 písm. d) se slovo orgánů nahrazuje slovem úřadů. 3. V 34 odst. 7 se slovo orgánům nahrazuje slovem úřadům. 4. V 40 odst. 6 se slovo orgán nahrazuje slovem úřad. 5. V 40 odst. 10 se slovo orgány nahrazuje slovem úřady. 6. V 43 odst. 3 a 4 se slovo orgány nahrazuje slovem úřady. ČÁST OSMÁ Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Čl. VIII Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona č. 173/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto: 1. V 4 odst. 1 větě první se slova Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen celní ředitelství ) nahrazují slovy Celnímu úřadu v Hradci Králové (dále jen pověřený celní úřad ). 2. V 4 odst. 1 a 3, 14a odst. 1 a 5 a 31 odst. 3 se slova celní ředitelství nahrazují slovy pověřený celní úřad. 3. V 11 odst. 1 se slova celní ředitelství doručilo nahrazují slovy pověřený celní úřad doručil. 4. V 14a odst. 3 písm. b) a 31 odst. 1 se slova celního ředitelství nahrazují slovy pověřeného celního úřadu. 5. V 31 odst. 2 se slovo ředitelství nahrazuje slovem úřadu. ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

6 - 6 - Čl. IX Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto: 1. V 8 odst. 4, 18 odst. 5 a 27 odst. 1 se slova Ministerstva financí - zrušují. 2. V 19 odst. 5, 26 odst. 3, 27 odst. 4, 28 odst. 4 a 29 odst. 2 se slova Ministerstvu financí - zrušují. 3. V 19 odst. 9 větě první se slova Ministerstvo financí - zrušují. ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. X V 2 odst. 2 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slovo orgán nahrazuje slovem úřad. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o silničním provozu Čl. XI V 79 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., a zákona č. 480/2008 Sb., se za slovo policista vkládá slovo celník. ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XII V 3 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní c) celními orgány při plnění jejich úkolů. Dosavadní písmena c) až j) se označují jako d) až k). ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. XIII

7 - 7 - V 5 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., se za slova Policii České republiky doplňují slova a celním orgánům. ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. XIV V 3a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 37/2008 Sb., se slova nebo celnímu ředitelství zrušují. ČÁST PATNÁCTÁ Změna soudního řádu správního Čl. XV V 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 1b zní: (5) K řízení ve věcech týkajících se rozhodovací činnosti orgánů Celní správy České republiky 1b) je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni. 1b) Zákon č. /2009 Sb., o Celní správě České republiky.. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o spotřebních daních Čl. XVI Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. /2009 Sb., se mění takto: 1. V 1 odst. 3 se slova a celní ředitelství zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova, a Generální ředitelství cel.

8 V 3 písm. f), 13 odst. 4 až 6, 9, 10 až 15, 19, 20 a 23, 20 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, 21a odst. 3, 22 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, 23a odst. 3, 5 až 10, 13, 14 a 16, 60a odst. 4, 6 až 12, 16 a 18, 73 odst. 1, 78 odst. 6 a 7, 134h odst. 1 až 5, 134i odst. 3, 134j odst. 2, 134s odst. 1 až 5, 134t odst. 3 a 134u odst. 2 se slovo ředitelství nahrazuje slovem úřad. 3. V 13 odst. 1 se za slova ( zvláštní povolení ) vkládají slova, které na návrh vydává celní úřad a věta druhá se zrušuje. 4. V 13 odst. 2 písm. l) a 37 odst. 3 se slovo ředitelstvím nahrazuje slovem úřadem. 5. V 13 odst. 8, 20 odst. 7, 22 odst. 7, 23a odst. 4, 60a odst. 5, 134g odst. 4, 134r odst. 4 se slova nebo celního ředitelství zrušují. 6. V 13 odst. 12, 20 odst. 13, 22 odst. 13, 23a odst. 10, 36 odst. 8, 60a odst. 9, 134h odst. 3 a 134s odst. 3 se slova nejblíže vyšší nadřízený orgán nahrazují slovy Generální ředitelství cel. 7. V 13 odst. 18, 21a odst. 8, 60a odst. 15, 72 odst. 4, 134i odst. 2 a 134t odst. 2 se slovo ředitelství nahrazuje slovem úřadu. 8. V 13 odst. 21 se slova příslušnému místu, ve kterém jsou tyto vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zaniklého zvláštního povolení umístěny zrušují. 9. V 13 odst. 24 se slova dědicem nebo stanoveným správcem zrušují. 10. V 15 odst. 12 písm. f) a g) se slova celnímu úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1 nahrazují slovy Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu. 11. V 20 odst. 1 se slova celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu nahrazují slovy na návrh celní úřad. 12. V 20 odst. 13, 21 odst. 13, 22 odst. 13, 23a odst. 10, 60a odst. 9, 134h odst. 3 a 134s odst. 3 se slovo povinno nahrazuje slovem povinen. 13. V 20 odst. 15 se slova prostřednictvím celního úřadu místně příslušnému daňovému skladu celnímu ředitelství nahrazují slovy celnímu úřadu, slova místně příslušný daňovému skladu a slova, který soznámením provozovatele daňového skladu postoupí celnímu ředitelství se zrušují. 14. V 20 odst. 22 písm. a) se slova místně příslušném daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází, za slova správce; celní úřad se vkládají slova, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází, slova dědicem nebo stanoveným správcem se zrušují a za slova inventarizaci celní úřad se vkládají slova, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází. 15. V 21 odst. 1 písm. c) se slova celní ředitelství nebo zrušují. 16. V 21 odst. 6, 99 odst. 6, 100 odst. 2 a 100a odst. 4 se slova nebo celnímu ředitelství zrušují. 17. V 21 se na konci odstavce 10 doplňuje věta Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit celnímu úřadu vznik povinnosti zvýšit zajištění daně. 18. V 21 odst. 11 se slova prostřednictvím celního úřadu příslušného daňovému skladu požádat celní ředitelství nahrazují slovy požádat celní úřad a slova Celní ředitelství se nahrazují slovy Celní úřad. 19. V 21 odst. 12 se slovo ředitelství nahrazuje slovem úřad

9 V 21 odst. 13 se slovo ředitelství nahrazuje slovem úřad a slova nejblíže vyšší nadřízený orgán se nahrazují slovy Generální ředitelství cel. 21. V 21 odst. 15 se věta druhá zrušuje. 22. V 21 odst. 16 se slovo ředitelství nahrazuje slovy úřad. 23. V 21a odst. 1 se slova celním ředitelstvím nebo zrušují. 24. V 21a odst. 4 se slova místně příslušný daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad. 25. V 21a odst. 6 a 7 se slova ředitelství nebo celní zrušují. 26. V 21a odst. 7 se slova jsou oprávněny nahrazují slovy je oprávněn 27. V 21a odst. 10 se slova orgán celní správy nahrazují slovy celní orgán a slovo orgánu se nahrazuje slovem úřadu. 28. V 22 odst. 1 se slova celním ředitelstvím na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu nahrazují slovy na návrh celním úřadem. 29. V 22 odst. 15 se slova prostřednictvím celního úřadu celnímu ředitelství nahrazují slovy celnímu úřadu a slova, který s oznámením oprávněného příjemce postoupí celnímu ředitelství se zrušují. 30. V 23a odst. 1 se slova celním ředitelstvím nahrazují slovy na návrh celním úřadem a slova, prostřednictvím místně příslušného celního úřadu se zrušují. 31. V 23a odst. 12 se slova prostřednictvím celního úřadu celnímu ředitelství nahrazují slovy celnímu úřadu a slova, který soznámením daňového zástupce postoupí celnímu ředitelství se zrušují. 32. V 24 odst. 2 se slova místně příslušný tomuto daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad a za slova Celní úřad se vkládají slova, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad, 33. V 24 odst. 3 se slova který je místně příslušný daňovému skladu nahrazují slovy v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází, slova. Celní úřad vydá souhlas s dopravou vybraných výrobků se nahrazují slovy ; souhlas s dopravou vybraných výrobků se vydá a slova Celní úřad může se nahrazují slovy Celní úřad, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází, může. 34. V 24 odst. 4 se slova místně příslušný daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází, a slova místně příslušného pro tyto daňové sklady může uvedený se nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se tyto daňové sklady nachází, může tento. 35. V 24 odst. 5 se slova místně příslušným pro daňový sklad nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad. 36. V 25 odst. 3 se slova který je místně příslušný daňovému skladu nahrazují slovy v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad a za obojí slova Celní úřad se vkládají slova, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází,. 37. V 25 odst. 4 se slova místně příslušný daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází,. 38. V 25 odst. 6 se slova místně příslušným pro daňový sklad, jímž byly vybrané výrobky přijaty, nebo u oprávněného příjemce nebo daňového zástupce celním úřadem

10 místně příslušným místu přijetí vybraných výrobků nahrazují slovy, vjehož územní působnosti se nachází daňový sklad, jímž byly vybrané výrobky přijaty, nebo v jehož územní působnosti se nachází místo přijetí vybraných výrobků oprávněným příjemcem nebo daňovým zástupcem. 39. V 26 odst. 4 se slova příslušný přijímajícímu daňovému skladu, oprávněnému příjemci nebo daňovému zástupci nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází přijímající daňový sklad, místo přijetí vybraných výrobků oprávněným příjemcem nebo daňovým zástupcem,. 40. V 26 odst. 5 se slova místně příslušný pro daňový sklad nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad. 41. V 26 odst. 6 se slova místně příslušný pro daňový sklad nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad a za slovo Pokud se vkládá slova tento. 42. V 26 odst. 8 se slova místně příslušnému pro daňový sklad nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se přijímající daňový sklad nachází, slova místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků. Celní se nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází místo přijetí vybraných výrobků. Tento celní a slova místně příslušný daňovému skladu se nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad. 43. V 26 odst. 9 se slova místně příslušný pro daňový sklad nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad, slova místně příslušnému pro daňový sklad se nahrazují slovy, vjehož územní působnosti se nachází daňový sklad a slova místně příslušný místu přijetí vybraných výrobků se nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází místo přijetí vybraných výrobků,. 44. V 26 odst. 10 se slova místně příslušný pro odesílající daňový sklad nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází odesílající daňový sklad,. 45. V 28 odst. 2 se slova místně příslušný odesílajícímu daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází odesílající daňový sklad,. 46. V 28 odst. 7 se slova místně příslušný daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad. 47. V 32 odst. 2, 41 odst. 8 a 42 odst. 1, 2, 4, 7, 8 a 15 se slova nebo celní ředitelství zrušují. 48. V 36 odst. 1 a 4 se slova místně příslušný mezinárodnímu letišti nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází. 49. V 36 odst. 6 se slovo ředitelství nahrazují slovy úřad, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází,. 50. V 36 odst. 7 se za slova Celní úřad vkládají slova, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází,. 51. V 36 odst. 8 se za slova Celní úřad vkládají slova, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází, a za slovo nemůže-li se vkládá slovo tento. 52. V 36 odst. 9 se za slova celní úřad vkládají slova, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází,. 53. V 36 odst. 10 a 11 se za slova Celní úřad vkládají slova, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází,.

11 V 36 odst. 12 se za slova celnímu úřadu vkládají slova, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází,, za slovo výrobků se vkládá slovo tento a za slova v povolení, se vkládá slovo tento. 55. V 36 odst. 14 se za slova Celní úřad vkládají slova, v jehož územní působnosti se mezinárodní letiště nachází,. 56. V nadpisu 41 a 65 se slova a celních ředitelství zrušují. 57. V 41 odst. 1 se slova nebo celní ředitelství jsou oprávněny nahrazují slovy je oprávněn. 58. V 41 odst. 3 se slova nebo celní ředitelství jsou oprávněny nahrazují slovy je oprávněn a slova nebo celní ředitelství jsou také oprávněny se nahrazují slovy je také oprávněn. 59. V 41 odst. 4 se slova nebo celní ředitelství jsou oprávněny nahrazují slovy je oprávněn, slova jsou celní úřady nebo celní ředitelství oprávněny se nahrazují slovy je celní úřad oprávněn a slova nebo celnímu ředitelství se zrušují. 60. V 41 odst. 5 se slova nebo celních ředitelství zrušují. 61. V 41 odst. 6 se slova jsou celní úřad nebo celní ředitelství oprávněny nahrazují slovy je celní úřad oprávněn. 62. V 41 odst. 9 se slova a celních ředitelství zrušují. 63. V 42 odst. 3 se slova nebo celní ředitelství, které nahrazují slovy, který a věta druhá se zrušuje. 64. V 42 odst. 4 se slova nebo celním ředitelství, zrušují. 65. V 42 odst. 6 se slova nejblíže vyšší nadřízený orgán nahrazují slovy Generální ředitelství cel. 66. V 42 odst. 7 se slova nebo celnímu ředitelství zrušují. 67. V 42 odst. 11 a 12 se slova ředitelství nebo celní úřad jsou oprávněny nahrazují slovy úřad je oprávněn a slova celnímu ředitelství nebo se zrušují. 68. V 42 odst. 13 se slova ředitelství nebo celního úřadu, které o uložení propadnutí rozhodly nahrazují slovy úřadu, který o uložení propadnutí rozhodl. 69. V 50 odst. 2 se slova místně příslušný daňovému skladu. Celní nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se odesílající daňový sklad nachází. Tento celní. 70. V 55 odst. 2 se slova celního úřadu, do jehož územní působnosti patří městská část Praha 1 nahrazují slovy Celního úřadu pro hlavní město Prahu. 71. V 55 odst. 3 se za slova Celní úřad vkládají slova pro hlavní město Prahu a slovo pověřeného se nahrazuje slovem tohoto. 72. V 55 odst. 4 se slova pověřenému celnímu úřadu nahrazují slovy Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu. 73. V 59 odst. 8 se slova místně příslušného pro daňový sklad nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází,. 74. V 59a se slova pro které je místně příslušný nahrazují slovy které se nachází v jeho územní působnosti. 75. V 60a odst. 1 se slova celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního

12 úřadu nahrazují slovy na návrh celní úřad. 76. V 60a odst. 2 písm. g) se slovo ředitelstvím nahrazuje slovem úřadem. 77. V 65 odst. 1 se slova nebo celní ředitelství jsou oprávněny nahrazují slovy je oprávněn a slova Dále jsou oprávněny se nahrazují slovy Dále je oprávněn. 78. V 65 odst. 2 se slova jsou celní úřad nebo celní ředitelství rovněž oprávněny nahrazují slovy je celní úřad rovněž oprávněn. 79. V 78 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní: (2) O zřízení stálého daňového dozoru rozhoduje celní úřad na návrh celního úřadu, v jehož územní působnosti se výrobní nebo skladovací zařízení nachází.. Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až V 78 odst. 3 se za slova celního úřadu vkládají slova, v jehož územní působnosti se výrobní nebo skladovací zařízení nachází a za slova pracuje v celním úřadu vkládají slova, v jehož územní působnosti se výrobní nebo skladovací zařízení nachází. 81. V 79 odst. 2 se slova místně příslušný daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází a slovo Celní se nahrazuje slovy Tento celní. 82. V 79 odst. 3 se za slovo úřad vkládají slova, v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází, a slova místně příslušným místu se nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází místo. 83. V 90a se slova pro které je místně příslušný nahrazují slovy které se nachází v jeho územní působnosti. 84. V 99 odst. 8 se slova místně příslušnému přijímajícímu daňovému skladu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se přijímající daňový sklad nachází,. 85. V 100a odst. 5 se slova místně příslušný místu nahrazují slovy, v jehož územní působnosti se nachází místo. 86. V 100b se slova pro které je místně příslušný nahrazují slovy které se nachází v jeho územní působnosti. 87. V 103 odst. 2 se slovo Kolín nahrazuje slovy v Praze. 88. V 115 odst. 1 písm. a) se slova a celní ředitelství zrušují. 89. V 115 odst.1 se vkládá písmeno b), které zní. b) Celní pátrací úřad. Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f). 90. V 118 odst. 6 se za slovo neodebere vkládají slova ve lhůtě 4 měsíců a slovo prodejem se nahrazuje slovem skladováním. 91. V 118 se na konci odstavce 6 doplňuje věta, která zní: Neodebrané tabákové nálepky se zničí za přítomnosti komise jmenované ředitelem pověřeného celního úřadu V 119 odst. 5 písm. a) se za slovo prospěch vkládá slovo pověřeného a za slovo záruku se vkládá slovo pověřený.

13 V 119 odst. 5 písm. b) se za slovo zřízený vkládá slovo pověřeným a za slovo zřízením se vkládá slovo pověřeným. 94. V 122 odst. 2, 3 a 5 se slova pověřeného zaměstnance celního ředitelství nahrazují slovy komise jmenované ředitelem pověřeného celního úřadu. 95. V 131 se písmeno i) zrušuje. 96. V 134g odst. 1 se slova celní ředitelství na návrh podaný uvedeným provozovatelem daňového skladu prostřednictvím celního úřadu nahrazují slovy celní úřad na návrh provozovatele daňového skladu. 97. V 134h odst s odst. 4 se slova příslušnému pro navrhovatele se zrušují. 98. V 134k odst. 1 písm. a) a 134v odst. 1 písm. a) se slova a celní ředitelství zrušují. 99. V 134r odst. 1 se slova celní ředitelství na návrh podaný touto osobou prostřednictvím celního úřadu nahrazují slovy celní úřad na návrh osoby podle věty první. ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. XVII Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto: 1. V 4 odst. 1, 2 a 4, 5, 11 odst. 1, 14 odst. 2, 16 odst. 4, 20 odst. 3, 26 odst. 6 a 9, 28 odst. 4, 29 odst. 3, 4 a 6, 34 odst. 5 a 37 odst. 1 se slova Generální ředitelství cel nahrazují slovy Celní pátrací úřad. 2. V 4 odst. 3 se slova Zaměstnanci Generálního ředitelství cel nahrazují slovy Celníci a občanští zaměstnanci, kteří pracují v Celním pátracím úřadu a slova celníky Celního úřadu Praha D1 nahrazují slovy celníky, kteří pracují v Celním úřadě pro hlavní město Prahu. 3. V 4 odst. 5, 5 písm. f), 9 odst. 5, 16 odst. 5, 26 odst. 4, 7 a 10, 28 odst. 3, 29 odst. 5, 32 odst. 1, 34 odst. 1 písm. h) a 35 odst. 1 písm. h) se slova Generálnímu ředitelství cel nahrazují slovy Celnímu pátracímu úřadu. 4. V 9 odst. 1 a 2 se slova Celní úřad Praha 1 nahrazují slovy určený celní úřad. 5. V 14 odst. 1 se slova příslušné Generální ředitelství cel nahrazují slovy příslušný Celní pátrací úřad. 6. V 29 odst. 1, 31 odst. 4, 33 odst. 8 písm. f) se slova Generálního ředitelství cel nahrazují slovy Celního pátracího úřadu. 7. V 29 odst. 7 se slova Generálním ředitelství cel nahrazují slovy Celním pátracím

14 úřadu. 8. V 32 odst. 2 se slova Generálním ředitelství cel nahrazují slovy Celním pátracím úřadem. 9. V 33 odst. 2 se za slovo zaměstnanec vkládají slova služebním průkazem celníka nebo ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. XVIII Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 311/2008 Sb., se mění takto: 1. Nadpis 38 zní: Celní úřad v Brně. 2. V 38 se slova Generální ředitelství cel nahrazují slovy Celní úřad v Brně. ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona o povinném značení lihu Čl. XIX Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. /2009 Sb. se mění takto: 1. V 4 písm. d) se slova celním ředitelstvím nahrazují slovy celním úřadem. 2. V 7 odst. 2 se slovo ředitelství nahrazuje slovem úřadu. 3. V 7 odst. 3 a 14, 9 odst. 1 a 10 odst. 2 se slova Příslušné celní ředitelství nahrazují slovy Příslušný celní úřad. 4. V 7 odst. 3 se slova ředitelství nahrazují slovy úřad. 5. V 7 odst. 4, 8, 10 a 13 a 10 odst. 1 se slova příslušné celní ředitelství nahrazují slovy příslušný celní úřad. 6. V 7 odst. 15 se slova celnímu ředitelství, které o registraci rozhodlo nahrazují slovy celnímu úřadu, který o registraci rozhodl. 7. V 16 odst. 1 a 2 se slova ředitelství a celní zrušují. 8. V 16 odst. 3 se za slovo Zjistí-li vkládají slova Celní pátrací úřad.

15 V 18 odst. 1 se slova celní ředitelství nebo zrušují. 10. V 18 odst. 4 se slova celní ředitelství a a slova celního ředitelství a zrušují. 11. V 18 odst. 5 a 7 písm. d) se slova celního ředitelství a zrušují. 12. V 18 odst. 7 písm. a), odstavci 8, 9 a 10 se slova celního ředitelství nebo zrušují. 13. V 18 odst. 7 písm. f) se slova nebo celního ředitelství zrušují. ČÁST DVACÁTÁ Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XX V 97 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 247/2008 Sb., se za slova Policie České republiky doplňují slova a celním orgánům a slovo její se nahrazuje slovem jejich. ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. XXI V části čtyřicáté páté, 26 odst. 1, části čtyřicáté šesté, 25 odst. 1 a části čtyřicáté sedmé, 26 odst. 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., se za slovo předložit vkládají slova celnímu úřadu. ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. XXII Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto: 1. V 41 odst. 1 a 3 se slova celnímu orgánu nahrazují slovy Celnímu pátracímu úřadu. 2. V 41 odst. 6 se slovo celního nahrazuje slovy Celního pátracího. 3. V 41 odst. 7 se za slovo Celní vkládá slovo pátrací. 4. V 42 odst. 1 se slova orgány kontrolují nahrazují slovy pátrací úřad kontroluje. 5. V 42 odst. 2 se slova orgány zaznamenávají a zpracovávají nahrazují slovy pátrací úřad zaznamenává a zpracovává a slovo mohou se nahrazuje slovem může. 6. V 42 odst. 3 se slova úřady neprodleně zasílají nahrazují slovy pátrací úřad neprodleně zasílá.

16 V 42 odst. 4 se za slovo Celní vkládá slovo pátrací, slovo celního se nahrazuje slovy Celního pátracího a slovo celnímu se nahrazuje slovy Celnímu pátracímu. 8. V 42 odst. 5 se obě slova celnímu nahrazují slovy Celnímu pátracímu. 9. V 42 odst. 5 a 6 a 52 odst. 7 až 9 se slovo celní nahrazuje slovem Celní pátrací. 10. V 52 odst. 7 se věta druhá zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Účinnost Čl. XXIII Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. července 2010

17 (1) DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, je standardním návrhem předpisu provádějícího dílčí změny v jiných zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o Celní správě České republiky. Navržená úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Na právní úpravu řešenou tímto návrhem se nevztahují žádné mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. Návrh se netýká práva Evropských společenství a není s ním v rozporu. S tímto návrhem není spojen žádný samostatný hospodářský a finanční dosah. B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST S výjimkou níže uvedených částí se v návrhu zákona jedná o terminologické změny, resp. o zjednodušovací úpravy zohledňující nové organizační uspořádání Celní správy tak, jak vyplývá z nového zákona o Celní správě České republiky. Dále je třeba zmínit úpravy obsažené v těchto částech: K části první: V zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě se dosavadní odkaz na Generální ředitelství cel pro nadbytečnost zrušuje, neboť celní správa je ozbrojeným bezpečnostním sborem. K části druhé: Změna vyplývá z přechodu na dvoustupňovou organizační strukturu celní správy. Zároveň je umožněno, aby kontrolní činnosti vykonával i Celní pátrací úřad. K části třetí V zákoně o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen se navrhuje upravit ustanovení o působnosti dosavadního Celního úřadu Kolín, neboť nástupnickým celním úřadem tohoto úřadu bude Celní úřad v Praze a zároveň kontrolním orgánem bude i Celní pátrací úřad. K části čtvrté: V celním zákoně se navrhuje upravit některá ustanovení týkající se činnosti celních orgánů v souladu s novými ustanoveními o působnosti celních orgánů v zákoně o Celní správě ČR. Současně se zrušují dosavadní ustanovení o služebním poměru celníka, povinnostech a oprávněních celníka a občanských zaměstnanců, která jsou nově obsažena v zákoně o Celní správě ČR. K části páté: V zákoně o pozemních komunikacích se navrhuje upravit ustanovení o kompetencích ke kontrole a správnímu trestání v oblasti výkonového zpoplatnění tak, že výkon kontrolních

18 činností bude svěřen pouze dvěma celním úřadům. Správní trestání v oblasti upravené tímto předpisem bude svěřeno nově vzniklým celním úřadům. K části šesté: V zákoně o lihu se upravují ustanovení, v nichž je jako příslušný celní orgán uvedeno celní ředitelství. Zvolená právní úprava má za cíl přesun rozhodovací činnosti v první instanci z Generálního ředitelství cel na celní úřady. K části sedmé: V zákoně o návykových látkách se navrhuje v ustanovení o příslušnosti k projednávání správních deliktů nahradit pojem celní orgán pojmem celní úřad, aby bylo konkretizováno, o který celní orgán v rámci Celní správy ČR se jedná. K části osmé: V zákoně o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví je třeba upravit ustanovení o příslušnosti dosavadního Celního ředitelství Hradec Králové. Jelikož toto celní ředitelství bude zrušeno, navrhuje se nově stanovit příslušným orgánem Celní úřad v Hradci Králové, který bude jedním z jeho nástupnických celních úřadů v postavení pověřeného celního úřadu. K části deváté: V zákoně o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků je třeba upravit ustanovení, v nichž je Generální ředitelství cel dosud uvedeno jako součást Ministerstva financí, neboť již s účinností zákona o Celní správě České republiky se Generální ředitelství cel stalo samostatným správním úřadem pro oblast celnictví s celostátní územní působností, který je podřízen Ministerstvu financí. K části desáté: V zákoně o ekologickém zemědělství se navrhuje v ustanovení o příslušnosti podle nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 nahradit pojem celní orgán pojmem celní úřad, aby bylo konkretizováno, o který celní orgán v rámci Celní správy ČR se jedná. K části jedenácté: V zákoně o silničním provozu je nově zohledněno oprávnění celníka k zastavování vozidel. K části dvanácté: V zákoně o informačních systémech veřejné správy se nově upravuje oprávnění celních orgánů. K části třinácté: V zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se nově upravuje oprávnění celních orgánů. K části čtrnácté: V zákoně o ochraně ovzduší je třeba zrušit část ustanovení, týkající se činnosti celních ředitelství, která budou zrušena. K části patnácté:

19 V soudním řádu správním je nezbytné upravit místní příslušnost soudů ve správním soudnictví k rozhodování Celní správy ČR. Bez této úpravy by jediným místně příslušným správním soudem v první instanci byl Městský soud v Praze. K části šestnácté: V zákoně o spotřebních daních je nutné zohlednit zrušení celních ředitelství, zároveň dochází ke zpřesnění místní příslušnosti a působnosti celních úřadů při správě spotřebních daní. K části sedmnácté: V zákoně o nakládání se surovými diamanty se upravují ustanovení týkající se činností, které dosud vykonávají Generální ředitelství cel, Celní úřad Praha D1 a Celní úřad Praha 1, přičemž nově budou tyto činnosti vykonávat Celní pátrací úřad a Celní úřad pro hlavní město Prahu. K části osmnácté: V zákoně o vinohradnictví a vinařství se nově upravuje kompetence Celního úřadu v Brně, který bude oproti stávající úpravě vydávat průvodní listy. K části devatenácté: V zákoně o povinném značení lihu se navrhuje upravit ustanovení, týkající se činnosti celních ředitelství, která budou zrušena. Tyto činnosti budou vykonávat celní úřady. K části dvacáté: V zákoně o elektronických komunikacích se nově upravuje oprávnění celních orgánů. K části dvacáté první: V zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů je jednoznačně specifikováno, kterému celnímu orgánů musí být předloženo daňové přiznání k tzv. ekologickým daním. K části dvacáté druhé: V zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je v souladu s novelou zákona o Celní správě ČR zohledněno zřízení Celního pátracího úřadu a jeho působnost. K části dvacáté třetí: Účinnost je navrhována k C. ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ V souladu s ustanovením 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení.

20 Důvody pro tento návrh odpovídají důvodům pro předmětný způsob projednání návrhu zákona o Celní správě České republiky, na který tento návrh zákona navazuje. V Praze dne 6. května 2009 Miroslav Kalousek, v.r. Michaela Šojdrová, v.r. Jan Kasal, v.r. Jan Husák, v.r. Ladislav Šustr, v.r. Pavel Severa, v.r. Libor Ambrozek, v.r.

21 Platné znění s vyznačením navrhovaných změn zákony související Zákon č. 61/1988 Sb. České národní rady ze dne 21. dubna 1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje a) podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, b) podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty, c) podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, d) podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b), e) organizaci a působnost orgánů státní báňské správy. (2) Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil České republiky 1b), ozbrojených bezpečnostních sborů 1c), zpravodajských služeb České republiky 1d), Generálního ředitelství cel 1e), Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva 1f) do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona. (3) Tento zákon se nevztahuje na a) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Generální ředitelství cel, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby 1g), b) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, c) střelivo, pyrotechnické výrobky a vojenskou munici 1h), d) podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak. (4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. 1c) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

22 Zákon č. 526/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990 o cenách Společná ustanovení o správních deliktech 17 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů cenový kontrolní orgán dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají cenové kontrolní orgány. (6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o jejím uložení. (7) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil, kromě pokut uložených finančním ředitelstvím, které vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad, a pokut uložených celním ředitelstvím Celním pátracím úřadem, které vybírá a vymáhá příslušný celní úřad. Zákon č. 265/1991 Sb. České národní rady ze dne 18. června 1991 o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Celní úřad Kolín v Praze 2d a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových výrobků, b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků. Zákon č. 13/1993 Sb. ze dne 15. prosince 1992 celní zákon Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: HLAVA DRUHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SLUŽEBNÍ POMĚR CELNÍKA

23 Zajištění zdravotní péče v celní správě (1) Zdravotnické zařízení závodní preventivní péče poskytuje celníkům a občanským zaměstnancům 3l) v celní správě závodní preventivní péči a posuzuje zdravotní způsobilost osoby, která žádá o přijetí do služebního poměru celníka, po dobu trvání jejich služebního nebo pracovního poměru a v souvislosti s ukončením služebního poměru, pokud toto oprávnění nepřísluší lékařské komisi. Závodní preventivní péči poskytují celníkům a občanským zaměstnancům v celní správě také pověření lékaři. (2) Ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na zdravotní způsobilost celníků, vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru celníka, nebo vylučují nebo omezují výkon služby, a druhy služeb zvlášť obtížných nebo zdraví škodlivých. (3) Posouzení zdravotního stavu provádějí a) lékaři závodní preventivní péče, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, b) lékaři závodní preventivní péče, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti celníků ke službě a zdravotního stavu celníků pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku. (4) Ošetřující lékař je povinen hlásit zdravotnickému zařízení závodní preventivní péče nemoc nebo i podezření na nemoc, která omezuje výkon služby. (5) Generální ředitelství cel vytváří podmínky pro zajištění závodní preventivní péče 5b) pro celníky a občanské zaměstnance v celní správě a za tím účelem uzavírá smlouvy k zajištění závodní preventivní péče se zdravotnickými zařízeními odborně způsobilými poskytovat závodní preventivní péči. (6) Náklady na zabezpečení výkonu závodní preventivní péče v celní správě jsou součástí hospodaření Generálního ředitelství cel. 21 nadpis vypuštěn (1) Služební stejnokroj a odznaky celní správy je oprávněn nosit pouze celník. (2) Celní správa je oprávněna užívat zvláštní barevné provedení a označení svých služebních vozidel. (3) Způsob vnějšího označení a odznaky celní správy, vzory služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy upraví ministerstvo vyhláškou. 22 nadpis vypuštěn (1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně a) nosí služební stejnokroj celní správy, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné,

24 b) užívá na vozidle zvláštního barevného provedení a označení používaného na služebních vozidlech celní správy anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného. (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000 Kč. (3) Na přestupky podle odstavce 1 a jejich projednávání se vztahují obecné předpisy o přestupcích. 5c) HLAVA TŘETÍ POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY CELNÍKA Díl první Povinnosti celníka Povinnosti při služebních zákrocích a služebních úkonech 23 (1) Služebním úkonem se rozumí jednání celníka směřující k plnění působnosti celní správy. (2) Služebním zákrokem se rozumí služební úkon, při kterém dochází k přímému vynucování splnění povinnosti nebo k ochraně práv a jiných oprávněných zájmů, za použití donucovacích prostředků nebo zbraně. (3) Služebním zákrokem pod jednotným velením se rozumí služební zákrok podle odstavce 2, na kterém se podílí více zakročujících celníků, kdy o použití donucovacích prostředků nebo zbraně rozhodne celník pověřený řízením služebního zákroku. Rozhodnutí o použití donucovacích prostředků nebo zbraně musí být zadokumentováno na zvukovém nebo písemném záznamu. 24 (1) Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je celník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem nebo služebním úkonem. (2) Pokud je služební úkon nebo služební zákrok spojen se zásahem do práv nebo svobod osob, je celník provádějící služební úkon nebo služební zákrok, pokud to dovolují povaha nebo okolnosti služebního úkonu nebo služebního zákroku, povinen tyto osoby poučit o právních důvodech služebního úkonu nebo služebního zákroku a o jejich právech; v opačném případě je poučí dodatečně. (3) Osoba, u které má být provedena osobní prohlídka, má právo, aby tuto prohlídku vykonal celník stejného pohlaví, pokud nejde o nutný okamžitý zákrok při hledání zbraně. 25

25 Celník ve službě je povinen v mezích tohoto zákona provést služební zákrok nebo služební úkon, popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k provedení služebního zákroku nebo služebního úkonu, zejména vyrozumět nejbližší celní úřad nebo policejní útvar, je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. 26 Celník neprovede služební zákrok, jestliže a) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a jestliže povaha služebního zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, b) tomu brání povinnost splnit jiný úkol, jehož nesplnění by způsobilo zřejmě závažnější následky, než neprovedení služebního zákroku, nebo c) je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání. 27 (1) Celník je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. (2) Pokud to povaha služebního zákroku vyžaduje, použije celník před výzvou slov "jménem zákona!". (3) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího celníka. 28 (1) Celník je povinen při výkonu služby prokázat příslušnost k celní správě. (2) Celník, který nosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním stejnokrojem, který je opatřen identifikačním znakem celní správy. (3) V případě, že celník nenosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním průkazem, jehož vzor a náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou, a ústním prohlášením "celní správa". (4) Pouze ústním prohlášením "celní správa" prokazuje celník příslušnost k celní správě ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat služebním stejnokrojem nebo služebním průkazem. V takových případech se celník prokáže služebním průkazem ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku dovolí. 29 Okolností, která nedovoluje poučení osoby o jejích právech podle 24 odst. 2, nebo která nedovoluje použít výzvy podle 27 odst. 1, nebo která nedovoluje prokázání příslušnosti k celní správě podle 28 odst. 1, je zejména bezprostřední napadení celníka nebo bezprostřední ohrožení života nebo zdraví jiné osoby. 29a

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

227/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

227/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy)

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy) Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy) Části osmá až patnáctá znějí: ČÁST OSMÁ Změna zákoníku práce Čl. X Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 216/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007,

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007, 296/2007 Sb. ZÁKON ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh. poslanců Karla Sehoře a dalších. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh. poslanců Karla Sehoře a dalších. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 91 Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 219. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 183. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I 50/2016 Sb. ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Část první Základní ustanovení Čl. I. Rozhodčí a) Rozhodčí je odborný, sportovně technický činovník, který na soutěžích rozhoduje podle příslušných sportovních

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 398 8. funkční období 398 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek.................................................. IX Úvod.................................................................... XI Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 361 9. funkční období 361 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 26 ze 7. volebního období PS

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

o významné tržní síle a jejím zneužití

o významné tržní síle a jejím zneužití PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 431 návrh Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona,

Více

" 1 Základní pojmy. Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1 Základní pojmy. Pro účely tohoto zákona se rozumí ZÁKON ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Strana 1871 185 ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 262/2006

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 2. května 2016 Cena Kč 126, O B S A H : 137. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 38 9. funkční období 38 Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (Navazuje na sněmovní tisk č. 892 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

Více

8. V 35 odst. 1 písm. c) se za slova datová zpráva vkládají slova adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně.

8. V 35 odst. 1 písm. c) se za slova datová zpráva vkládají slova adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně. ZÁKON ze dne. 2010, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna daňového řádu Čl. I Zákon č. 280/2009

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

Pozměňovací návrhy přednesené dne 11. března 2015

Pozměňovací návrhy přednesené dne 11. března 2015 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1206 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 313 32 ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: 214. Za kon o zrïõâzenõâ Univerzity obrany 215. ZaÂkon o uâpraveï neïkteryâch vztahuê

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008

USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku 5. volební období 2008 USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008 k návrhu poslanců D. Kafky, K. Jacques a L. Hovorky

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 49. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 34 10. funkční období 34 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 303 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 644/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o registračních pokladnách (tisk 644) -

Více