Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV"

Transkript

1 Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí. P. F. Zarken 1. Podmínky výchovně vzdělávacího procesu ve školní TV Součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou i podmínky, za kterých se proces realizuje. Podmínky působí vţdy komplexně. Jsou souhrnem všech institucionálních (vztah celé společnosti ke vzdělání i k jednotlivým vyučovacím předmětům), sociálních (např. vztahy uvnitř školy, třídy), personálních (osobnost učitele, jeho kvalifikace, pedagogické schopnosti a dovednosti, osobní vlastnosti apod.) materiálních (ovlivňují bezpečnost a zajímavost TV), právních (základní dokumenty, práva, povinnosti učitele i ţáka) a dalších znaků. Podmínky vytvářejí prostředí, ve kterém výchovně-vzdělávací proces probíhá. Ve vztahu k ostatním prvkům tělovýchovného procesu, vyučovacím činnostem učitele a učebním činnostem ţáka mají funkci podpůrnou. Podmínky tak přímo i zprostředkovaně, v závislosti na konkrétní situaci, ovlivňují efektivitu výchovy a vzdělávání ve školní tělesné výchově (Fialová, 1998 in Vilínová, 2002). 1.1 Institucionální podmínky Tyto podmínky ovlivňují okolnosti, za kterých se uskutečňují cíle a úkoly vzdělání vyplývající ze současných i perspektivních potřeb společnosti. Pro rozvoj školství vytváří společnost legislativní, ekonomické, organizační aj. předpoklady, které jsou rozpracovány ve formě zákonů, předpisů, vyhlášek. Některé z nich jsou věnovány také školní tělesné výchově, výkonnostnímu i vrcholovému sportu. 1

2 Na rozvoji tělesné výchovy dětí a mládeţe školního věku se podílejí tyto instituce: škola školní sportovní kluby obecní úřady další organizace (sportovní kluby, mládeţnické instituce, sponzorské podniky aj.). Škola je základní výchovně-vzdělávací instituce ve výchovně-vzdělávacím systému. Vedle sítě škol státních dnes existují i školy soukromé, církevní, které doplňují a zpestřují nabídku ve výchově a vzdělání. Povinná školní tělesná výchova se uskutečňuje se skupinami ţáků, obvykle z jedné třídy nebo dvou paralelních tříd. Doplňková tělesná výchova, sportovní výchova a klubová sportovní činnost se uskutečňují ve skupinách ţáků, sestavených podle zájmů a bez ohledu na jejich rozdělení do tříd. 75 % učitelů povaţuje velký počet ţáků ve třídě při vyučování tělesné výchovy za velmi váţný a 25 % za váţný problém. Počty ţáků v jedné třídě však učitelé nespojují pouze s vyučovaným obsahem (herní, atletické, gymnastické aj. vyučovací hodiny), ale s řadou dalších faktorů (materiálním vybavením, vyspělosti ţáků, jejich motivací atd.). Stanovení optimálního počtu žáků se řídí nároky na efektivitu vyučování, zdravotními aspekty, bezpečností prováděných cvičebních aktivit, hygienou prostředí, ale také moţnostmi k pozitivně emotivnímu vyuţití ţáků. Neúměrné zvýšení počtu ţáků ve třídách nad optimální počet ovlivňuje negativně kaţdý tento ukazatel. Počet ţáků ve třídě působí i na efektivitu vyučovacích činností učitele. Průzkumy ukázaly, ţe při zvyšování počtu ţáků v hodinách tělesné výchovy výrazně klesá efektivita působení učitele. Například zvýšení počtu o 10 ţáků ve třídě znamená průměrné snížení čistého cvičebního času na středních školách o 25 %. Zvyšuje se také ztrátový čas i počet pedagogických zásahů zaměřených k udržení kázně a organizaci vyučovací hodiny. Učitel je nucen odstupovat od aktivnějších forem výuky a uţívat více příkazových stylů. Ve vyučovací hodině se omezují soutěţe, utkání, kreativní postupy, individualizace a diferenciace. Učitel musí častěji volit hromadný způsob vyučování. Vysoký počet ţáků ovlivňuje i zatěžování žáků, bezpečnost a hygienu v prováděných cvičeních. Nízká zátěţ má za důsledek i niţší biologickou účinnost vyučovacích hodin. Při zařazování obtíţnějších a náročnějších cvičení se riziko vzniku úrazů v početnějších třídách úměrně zvyšuje. Proto jsou pro některé pohybové činnosti stanoveny niţší počty ţáků na 2

3 učitele. Například pro lyžařský nebo plavecký výcvik. Optimalizaci počtu ţáků pro jednotlivá cvičení ve vyučovací hodině můţe učitel upravovat vyuţitím vnitřní diferenciace s přihlédnutím k obsahu učiva, předpokladům ţáků (Fialová, 1998 in Vilímová, 2002). Školní sportovní kluby vyvíjejí svou činnost přímo na školách (základních i středních). Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdruţením, které bylo zaloţeno na podzim roku V současné době působí jiţ ve všech okresech České republiky a sdruţuje ţáky základních a středních škol. Sportovní kluby vyvíjejí svou činnost přímo na školách (základních i středních). Program činnosti v klubech je uskutečňovaný většinou učiteli tělesné výchovy, je zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. Jsou prováděny ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Zejména se jedná o základní aktivity zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást denního reţimu mládeţe bez výrazného důrazu na výkonnost. Sportovní kluby podporují také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování specifických sportovních dovedností, které pak ţáci uplatňují v mezitřídních a meziškolních soutěţích. Sportovní soutěţe AŠSK ČR jsou přístupné všem ţákům a studentům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jejími členy. Jsou charakteristické tím, ţe jde vţdy o střetávání druţstev sestavených z ţáků jedné školy. 1.2 Sociální podmínky Sociální podmínky jsou ovlivněny významem tělesné výchovy a sportu ve společnosti, ve škole a třídě, vztahem rodičů, dalších sociálních skupin i působením sdělovacích prostředků. Příznivě působí například ukázkové vyučovací hodiny pro rodiče i širší veřejnost. Sociální klima ve třídě, škole, případně regionu má také jednoznačný vliv na úspěšnost celého výchovně-vzdělávacího procesu. Rodina má na formování osobnosti ţáka a jeho socializaci největší vliv. Zkušenost z rodiny si dítě přenáší do ostatních sociálních skupin. Učitel má vedle rodiny důleţitou výchovnou roli. Také jeho výchovné působení na ţáka patří do oblasti sociálních vlivů. Jeho povzbuzení, pochvala, trest, zákazy, 3

4 příkazy jsou nezbytnou sloţkou výchovné práce. Tělesná cvičení se svými pravidly, zásadami působí na rozvoj mravních vlastností ţáka. Špatným výchovným působením se mohou rozvíjet negativní rysy ţákova charakteru (individualismus, agresivita, nefér jednání, ) Naopak při důkladné znalosti ţáků, plánování výchovně vzdělávacího procesu včetně vhodných metod, stylů učení, zvolených aktivit, se mohou rozvíjet rysy pozitivní. Školní třída je formální skupina, je součástí organizace nebo instituce, její cíle jsou určeny institucí a přesahují individuální potřeby členů. Je předepsán obsah činnosti ţáka, učitele, chování. Třída patří k výchovné skupině a pro vývoj dítěte má nenahraditelnou roli. Dítě se ve skupině učí vzájemné spolupráci, toleranci, pomoci. Kaţdá třída má své specifické sociální klima, jehoţ tvůrci jsou všichni ţáci a učitelé. Třída jako sociální skupina můţe působit na jedince kladně i záporně. Silná závislost na skupině a prosazení se můţe vést k ostrým konfliktům s rodiči a učiteli. V případě těchto konfliktů hledá jedinec zastání a zázemí ve skupině vrstevníků. Naopak vzájemnou interakcí členů skupiny se jedinci učí komunikaci, diskusi, prosazování, pocitu uspokojení, sebehodnocení, plnění různých rolí vedoucího i vedeného, prosazování názoru a přijímání názoru druhých apod. Tělesná výchova je jeden z předmětů, který se významně podílí na vytváření třídního kolektivu a navázání nových sociálních vazeb (Fialová, 2010). 1.3 Personální podmínky Jde o podmínky, týkající se osobnosti učitele, který značně ovlivňují úroveň výchovy a vzdělání. - Předepsaná aprobace a pedagogicko-psychologická způsobilost - Speciální kompetence (výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence) - Pedagogický sbor v optimálním sloţení odborném i věkovém, schopný kooperace - Řídící pracovníci s manaţerskými, pedagogicko-psychologickými a organizačními schopnostmi - Motivující klima s permanentním profesním růstem pedagogického sboru 4

5 Personální požadavky na učitele TV: - vysokoškolské vzdělání - absolvent studia pedagogického směru - vystudovaný obor tělesná výchova - trenérská kvalifikace v sportovních třídách a na sportovních školách Administrativní povinnosti učitele (= nepedagogická činnost učitele): - vyplývá z organizačního řádu školy, stanovený ředitelem školy - administrativní software BAKALÁŘ (nahrazuje třídní výkaz, školní matriku, pomáhá při klasifikaci a tisku vysvědčení, umoţňuje on-line kontrolu rodičů - docházka, prospěch) - nutnost veškeré administrativy rovněţ v papírové podobě (zdvojování administrativy) - učitelé TV znevýhodněni, není přímý dosah PC v tělocvičně (např. záznam docházky, klasifikace,..) - klasifikace podoba je ponechána na škole, respektive učiteli - práce na ŠVP řízena koordinátorem, spolupracují všichni učitelé, změny v ŠVP Administrativní povinnosti třídního učitele: - třídní kniha (existence rovněţ elektronické třídní knihy povinnost kaţdý měsíc tisknout, zkontrolovat, podepsat) - katalogové listy (povinná evidence ţáků, obsahuje osobní údaje a školní záznamy, existuje v papírové a elektronické podobě) - třídní výkaz (nadstavba katalogových listů, shrnují informace o celé třídě za celé období školní docházky, součástí je jmenný seznam ţáků, existuje v papírové a elektronické podobě) - školní matrika (tvořena třídními výkazy a katalogovými listy ţáků celé školy) - kontrola docházky, známek od všech učitelů, informovat rodiče o prospěchu a chování - vystavení vysvědčení třídě Specifické administrativní povinnosti učitele TV: - záznam o školním úrazu 5

6 - mimoškolní akce - inventarizace - propagace Školní úraz: Problematiku evidence úrazů dětí, ţáků a studentů řeší vyhláška č. 64/2005 Sb. Kaţdý úraz, i sebemenší, který nevyţaduje lékařské ošetření nebo nepřítomnost ve škole, musí být zaznamenán ve Školní knize úrazů pedagogem, který vykonává v době úrazu dozor nad ţáky (platí i u mimoškolních akcí) a to nejpozději do 24 hodin od okamţiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. Úraz ţáka musí být ihned oznámen rodičům nebo zákonným zástupcům. Další jednání s pojišťovnou (v případě nepochybení pedagoga) přebírá většinou sekretářka nebo zástupce ředitele. Za školní úraz je povaţován úraz, který se stal přímo při výchovně vzdělávacím procesu ve škole nebo při činnostech, které s nimi souvisejí (lyţařský kurz, turistický kurz, vycházka, exkurze, ). Za školní úraz se nepovaţuje úraz při cestě do a ze školy, nebo na shromáţdiště. V knize úrazů se uvede: a) pořadové číslo úrazu, b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, c) popis úrazu, d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, e) zda a kým byl úraz ošetřen, f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. V případě, kdy úraz vyţaduje nepřítomnost ve škole nejméně jeden den nebo má ţák nárok na náhradu škody, je nutné vyplnit Záznam o školním úrazu v elektronické podobě. Záznamy jsou s platností od 1. května 2010 zasílány v elektronickém formuláři s elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, České školní inspekci a zdravotní pojišťovně žáka. 6

7 Mimoškolní akce: Jsou také administrativní zátěţí pro učitele. Jde o zorganizování akce mimo školu a respektování a dodrţení všech právních norem. Kaţdá akce přináší propojenípoţadavků na organizaci, výchovu a vzdělávání, pracovně právní, finanční bezpečností a zdravotní zajištění. Zodpovědnost za akci, která je přenášena na ředitele, často vede k pasivitě a minimální realizaci těchto akcí. V případě, ţe se škola pro akci rozhodne, je na učiteli, aby zajistil následující: - Ţádost o povolení akce, především pokud není součástí ŠVP - Organizační zajištění akce včetně kaţdodenního programu (personální zajištění akce, plánování) - Materiální zajištění (např. pro lyţařský kurz, cykloturistický kurz) - Kalkulace nákladů na mimoškolní akci a vyúčtování akce - Smlouvy o dopravě, ubytování a stravování - Informace pro účastníky + řád kurzu - Písemný souhlas zákonného zástupce, potvrzení o seřízení lyţí, kol servis nebo čestné prohlášení - Bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, informace o osobních lécích ţáka - Zhodnocení mimoškolní akce Inventarizace Netýká se jen učitelů TV a je také jistou administrativní zátěţí pro učitele. U učitelů Tv jde o inventarizaci vybavení tělocvičny (kabinetu, nářaďovny). Vybavení by se mělo 2x do roka kontrolovat. Propagace školy Je v největší míře činností právě učitele TV. Zahrnuje účast na různých sportovních akcích pořádaných AŠSK, zprávy o účasti a umístění na těchto akcích, články o akcích školy (výlety, kurzy, projekty) ve zpravodajích, ročenkách, na webových stránkách. Tato propagace slouţí také jako jeden ze spojovacích článků mezi veřejností a školou (Fialová, 2010). 7

8 1.4 Materiální podmínky Podle organizačních směrnic Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy má být školní budova vybavena tak, aby se mohlo vyučovat podle platných vzdělávacích projektů. Nemá-li škola objekty, jedná ředitelství o zajištění výuky jinde (uzavírá dohody či smlouvy o uţívání zařízení). Učitel tělesné výchovy se při zajišťování tělocvičny, hřiště, bazénu nebo chaty na lyţařský výcvik osobně angažuje. Uvedená činnost je velmi důleţitá, protoţe cvičební prostor a jeho vybavenost výrazně ovlivňují celkové výsledky výchovně-vzdělávací práce. Při nedodrţování základních norem efektivita vyučování značně klesá a souběţně s ní i aktivita a zájem ţáků. Například výuka dvou tříd ve stejném cvičebním prostoru zvyšuje únavu učitele i ţáků a vede celkově nejen ke zhoršení vzdělávacích výsledků, ale i k prohloubení rizikových faktorů. Nářadí a náčiní má odpovídat konstrukcí i počtem věku a moţností ţáků. To zajišťuje nebo přizpůsobuje okolnostem tělovýchovný pedagog. Základní vybavení pro jednotlivé typy škol bývalo dříve stanoveno předpisem ministerstva školství (naposledy 1988). V současné době neexistuje ţádná norma, která by určovala, jaké vybavení a kolik čeho by měla kaţdá škola mít. Vše je závislé na finančních moţnostech školy, obecního úřadu, pod který škola patří, a zejména na osobní iniciativě učitelů, rodičů a případných sponzorů (Fialová, 1998 in Vilímová 2009). Pro výstavbu tělocvičen, hřišť a školních bazénů platí státní norma. Přesto však existuje ještě mnoho starých školních budov, jejichţ vybavení upřednostňuje cvičení na nářadí a nedoceňuje význam sportovních her, atletiky. V těchto budovách jsou v současné době podmínky pro tělesnou výchovu nevyhovující. Z hlediska materiálního vybavení má význam nejen cvičební prostor a inventář, ale i rozmístění a uloţení nářadí a náčiní, které musí respektovat poţadavky na bezpečnost, hygienu a čistotu. Učitel tělesné výchovy by měl zabezpečit: V přípravě školního roku prostřednictvím ředitelství: odborně technickou kontrolu akreditovanou firmou všech druhů nářadí a zařízení (1 x za rok) V průběhu školního roku: průběţnou kontrolu stavu nářadí a náčiní, drobné opravy, šetrné zacházení, provozuschopnost plochy. Každý den: vizuální kontrolu tělocvičného nářadí a náčiní 8

9 Vysoký počet ţáků ovlivňuje bezpečnost prováděných cvičení i hygienu. Stanovení optimálního počtu se řídí nároky na zdravotní aspekty, hygienu a bezpečnost prostředí. Hygienické požadavky v tělocvičně: - Větratelnost tělocvičny - Pruţná podlaha, snadno čistitelná, protiskluzová úprava plochy - Zajištění topení proti úrazu - Zajištění světel a oken proti rozbití - Vstup pouze ve vhodné obuvi - Maximální teplota 31 C (při vyšších teplotách zajištění pitného reţimu, přerušení vyučování, náhradní řešení) - Minimální teplota 19 C (zrušení výuky při 3 po sobě následujících dnech s teplotou pod 18 C) 1.5 Právní podmínky Řízení školy jako státní instituce je zajištěno zákony s celostátní platností, výnosy a směrnicemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Důležité právní dokumenty ve školách (Fialová, 2010) - Školský zákon (základní dokument, stanovuje školní docházku, rozdělení do stupňů a typů škol, moţnosti výchovy ve školských a mimoškolských zařízeních, péči o ţáky talentované a oslabené, ) Ze Školského zákona vycházejí také vyhlášky MŠMT (o soukromých školách, o malotřídních školách, o přijímání ţáků a dalších ucháčů ke studiu na středních školách, o domovech mládeţe atd.). Pro kaţdého učitele jako zaměstnance školské správy jsou závazné další právní dokumenty, které určují povinnosti i práva: - Zákoník práce - Pracovní řád - Školní řád (je vydáván v souladu s ustanovením Školského zákona z roku 2004, obsahuje základní organizační pravidla týkající se práva a povinností a vzájemných 9

10 vztahů, provoz a reţim školy, péče o osobní majetek a majetek školy, hodnocení a klasifikace ţáků, přílohy s vnitřními řády učeben a dalších prostor) - Organizační směrnice - stanovují školní docházku, povinnosti rodičů, předpisy pro rozsah výuky (délka hodin i přestávek), maximální počet hodin, jejich zařazení), výchovná opatření, zájmovou a mimoškolní činnost, úpravu vyučování (dělení do oddělení, nepovinné předměty), péči o zdraví a bezpečnost (dozory, počty doprovodných osob na exkursi, při koupání, poţadavky na kvalitu školních budov i učeben (osvětlení, teplota ), zařízení, plánování a dokumentaci školy - Směrnice o organizaci školního roku - upravuje délku obou pololetí, prázdniny, případně vyučovací dobu na základních, středních a speciálních školách - Klasifikační řád - je důleţitý dokument potřebný pro učitele, který stanovuje způsob hodnocení v jednotlivých předmětech, ale i celkové hodnocení, opravné zkoušky, opakování ročníku, pochvaly i tresty - Směrnice o zdravotní TV, Směrnice o sportovních třídách - pro některé specifické předměty bývají vydávány zvláštní směrnice, které určují počet ţáků pro zřízení i zrušení předmětu, zvláštní způsob hodnocení, přijímací řízení - Učitel TV mezi paragrafy - Standard základního vzdělávání, Věstník MŠMT ČR 95 - Standard vzdělávání na gymnáziu, Věstník MŠMT ČR 96 - Standard středoškolského odborného vzdělávání, Věstník MŠMT ČR 97 (Fialová, 2010, Vilímová 2002). 2. Bezpečnost ve školní TV, v tréninkové jednotce, ve volnočasových aktivitách Všechny uvedené právní předpisy směřují k bezpečnosti žáků, ukládají učitelům řadu povinností a zároveň je i chrání. Současné pojetí školní tělesné výchovy je spojeno s větší samostatností ţáků při skupinové didakticko-organizační formě práce, s větší mírou svobody v rozhodování ţáků, se zájmem o nové sportovní disciplíny, s otevřenější volbou obsahu (ŠVP). Zároveň je nutno brát v úvahu i sniţující se úroveň zdatnosti a koordinace ţáků. 10

11 2.1 Základní úkony, které by měl učitel (trenér) realizovat: Prevence poučení ţáků na počátku školního roku, kalendářního roku (třídní učitel, trenér, cvičitel), zápis o poučení nutno poznačit do třídní knihy Poučení na počátku první vyučovací hodiny, tréninkové jednotky. Při výuce TV, tréninku je pedagog, trenér, cvičitel nejen na začátku školního roku, ale před kaţdou vyučovací, tréninkovou jednotkou, volnočasovými aktivitami povinen zejména: - vydat před zahájením cvičení jasné a srozumitelné organizační pokyny, - upozornit na konkrétní nebezpečí, zajistit soustavnou dopomoc, případně záchranu při cvičení, - být vţdy na nejrizikovějším místě, - před zahájením cvičení zkontrolovat, zda nářadí nevykazuje známky zjevného poškození. Dohled nad ţáky - spočívající v: - dohledu v průběhu výuky, - dohledu v průběhu tréninkové jednotky - dohledu při sportovních akcích, výletech apod., - dohledu nad ţáky ve školách v přírodě. 2.2 Bezpečnostní požadavky nutné z hlediska právní ochrany učitele tělesné výchovy, trenéra, cvičitele: přítomnost v pedagogickém, tréninkovém i cvičebním procesu uplatňování vědomé kázně ţáků, cvičenců stálý přehled o všech ţácích, cvičících výuka v souladu s platnými učebními osnovami, tréninkovým plánem a dalšími předpisy promyšlená organizace práce kontrola nářadí a náčiní výuka dopomoci a záchrana jako součást nácviku 11

12 správná ukázka a vysvětlení postup v souladu s didaktickými poţadavky (volba vhodných metod a forem práce) kontrola vhodného cvičebního úboru a obuvi výuka v souladu se speciálními předpisy (lyţování, plavání ) Doporučované počty žáků na základě aktivit (Metodický pokyn z roku 2005) - Plavecký výcvik: neplavci 10 ţáků/učitel, plavci 15 ţáků/učitel, volný prostor 10 ţáků/učitel - Lyţařský výcvik: 15 ţáků/učitel, nad 30 ţáků do 15 let - zdravotník - Tělocvična: maximálně 36 ţáků, prostorově náročná cvičení 8 m²/ţák, plošně nenáročná cvičení 4-5 m²/ţák - Při exkursi a výletu 1 dospělá osoba na 25 dětí ZŠ - Sportovně turistické kurzy max. 15 ţáků v druţstvu, pokud není zvláštním předpisem stanoven pro některé aktivity niţší počet. Kurzy do 30 ţáků musí doprovázet 3 zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu ke škole, přičemţ minimálně 1 osoba musí být pedagogickým pracovníkem. - Cyklistický kurz v silničním provozu má 1 druţstvo max. 10 cyklistů, za které zodpovídá vedoucí druţstva. Při přesunech cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a je v pracovně právním vztahu ke škole. - Vodní turistika pedagogický pracovník odpovídá za nejvýše 5 kanoí (kajaků) nebo za 2 pramice (rafty). Při obtíţnějších podmínkách je počet sníţen. Ţáci musí být vybaveni plovací vestou, popřípadě přilbou. 2.3 Opatření při úrazu žáka, sportovce, cvičence: poskytnutí první pomoci a v naléhavých případech zajištění lékařské pomoci ukončení činnosti ostatních ţáků, pokud se učitel věnuje zraněnému zajištění dozoru jinou vhodnou osobou po dobu své přechodné nepřítomnosti ve výuce vyrozumění rodičů evidence úrazu 12

13 2.4 Přehled hlavních činitelů ovlivňujících bezpečnost ve školní tělesné výchově žáci učitel kázeň a kondice vědomosti a bezpečnosti, bezpečnostní návyky úroveň pohybových schopností organizační schopnosti kondice zkušenosti schopnost předvídání podmínky sociální personální materiální hygienické pracovní kurikulum respektování bezpečnosti v cílech volba učiva pouţité metody a formy (Frömel, Ludva, 1997) V současné době neexistuje příručka, která by jednoznačně určila, jak se chovat, aby se pedagog nedostal do rozporu se zákonem. Velkým pomocníkem se však můţe stát publikace Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy (Lochmanová, Mazal, 1998). Tuto publikaci by měli znát nejen učitelé tělesné výchovy, ale i pedagogové ostatních předmětů. 13

14 2.5 Nejčastější postižitelné chyby učitele tělesné výchovy: absence vyučujícího (má být přítomen alespoň 10 min. před začátkem výuky, tréninku po celou dobu aţ do závěrečného ukončení výuky, tréninku), chybná metodika (je nutné prvek vţdy vysvětlit a zajistit záchranu, dodrţovat postupnost prvků), chyby v organizaci výuky (zajistit kázeň, bezpečnost zejména při hodech a vrzích, dostatečný prostor mezi nářadími apod.), neposkytnutí informace o bezpečnosti (zvláště při plaveckém a lyţařském výcviku seznámit s denním reţimem, zákazy atd.), nezajištění podmínek výuky (zkontrolovat nářadí, cvičební úbor, bezpečnost plochy apod.), nepřiměřený úkol (nebezpečné cvičení, které není doporučeno v učebních osnovách, cvičení nepřiměřené věku a moţnostem ţáků, cvičení bez dostačující přípravy atd.), nedodržení počtu žáků při sportovních akcích zanedbání první pomoci (povinnost poskytnout první pomoc, zajištění lékárničky, zabezpečit lékařské vyšetření a případnou administraci úrazů), nezajištění činnosti necvičících (i za ně je učitel zodpovědný, neměl by je nechávat bez dozoru apod.). Kázeň ve třídě závisí na mnoha faktorech, které můţe učitel ovlivňovat. Je velmi důleţité vypěstovat u ţáků a studentů vědomí odpovědnosti za upevňování zdraví, sebekritického posuzování vlastních moţností i odpovědnosti za bezpečnost sebe, cvičícího spoluţáka, skupiny i celé třídy. Ţáci, kteří jsou soustavně vedeni k vědomí bezpečnosti, lépe posuzují své moţnosti a pravděpodobnost úrazu se u nich zmenšuje (Vilímová, 2002). 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSCech40/128/13 MUDr. Ivana Faitová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 1. Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006 Výtah z Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006 O B S A H Část metodická níže je uveden pouze Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH.

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH. Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9.

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9. Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: ŠKOLNÍ ŘÁD (reţimová oblast) č.j. 127/2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Školská

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Název a adresa školy: Střední odborná škola stavební a Střední

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Školní řád Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců,

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám Příručka pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 2 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 28. ČERVNA 2012 DATUM ÚČINNOSTI:

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 1 Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Školní řád Čj : Hru-9/10/3 Spis. značka : 2 1 Skart. značka : A5 Na základě ustanovení 30

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Charakteristika vzdělávací oblasti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika oboru. Člověk a zdraví

ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Charakteristika vzdělávací oblasti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika oboru. Člověk a zdraví ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s)

Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o. Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) Marek Šimoňák ředitel školy Obsah hodnotící zprávy I. Klíče k hodnocení II.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval: Schválil:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval:

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 4 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: PhDr. Věra Skoupá, zást. ředitelky školy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

5. POSTUP ŠKOLY PŘED ZAHÁJENÍM VZDĚLÁVÁNÍ A V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

5. POSTUP ŠKOLY PŘED ZAHÁJENÍM VZDĚLÁVÁNÍ A V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ Postup školy před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání 5. POSTUP ŠKOLY PŘED ZAHÁJENÍM VZDĚLÁVÁNÍ A V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Obecná práva a povinnosti veřejné školy v průběhu vzdělávání a ředitele

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. Husova 1126/43, 30100 Plzeň IČ 018 11 193 Školní řád verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Tento školní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014. razítko

Více

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491 SMĚRNICE č. 4/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah : čl. 1 Úvod čl. 2 Obecná ustanovení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Staša Pedagogická rada projednala dne 13. 10. 2015 Školská rada projednala dne: 15. 10. 2015 Směrnice nabývá

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ 7/9, BRNO RAZÍTKO ŠKOLY. OBORY: Zdravotnický asistent PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ 7/9, BRNO RAZÍTKO ŠKOLY. OBORY: Zdravotnický asistent PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ 7/9, BRNO OBORY: Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 POČET STRAN: 42 ŠKOLNÍ

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1/16 2/16 OBSAH Profil absolventa... 5 Identifikační údaje... 5 Uplatnění ţáka:...

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-158/99-11106 Signatura: bo5bs101 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Dlouhodobá strategie rozvoje školy Vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Školní řád pro mateřské školy

Školní řád pro mateřské školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád pro mateřské školy I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy Vypracoval: Schválil: kolektiv pedagogických pracovníků Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 25. 08. 2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 25.

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více