Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne"

Transkript

1 Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne Zasedání Zastupitelstva města zahájil v 16:34 hod a dále řídil starosta Mgr. Jaromír Dvořák. Dále přítomni: členové ZM paní Ing. Stanislava Silná, paní Bc. Zora Šepsová, MUDr. Lenka Šepsová, pan Ing. arch. Boris Rýdl, pan Zdeněk Fakan, pan Bc. Břetislav Chlup, paní Ing. Anna Marková Slavětínská, pan David Moc, pan Petr Novotný, pan Petr Novotný pan Ing. Martin Lischka, pan Mgr. Jiří Janás, paní Bc. Romana Karbanová, Ing. Jaromír Zajíček, pan Václav Macela, p. Ladislav Džavík, pan Ing. Michal Vlček, Ing. Jaromír Misík, pan Čestmír Doležal pan Ing. Otakar Válek, pan Ing. Luboš Řehoř a paní Ing. Lenka Kazberuková tajemnice MěÚ. Omluveni: 1. Zahájení Pan Mgr. Jaromír Dvořák zahajuje jednání, které bylo svoláno včas a řádně, je přítomno 19 zastupitelů z 21 zvolených členů ZM, čímž je ZM usnášení schopné; je pořizován zvukový záznam; proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Mgr. Jaromír Dvořák určil zapisovatelkou paní Pavlínu Fafalovou. Jako ověřovatele navrhnul: Bc. Romanu Karbanovou, MUDr. Lenku Šepsovou Hlasování č.1 : pro - 21 proti - 0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato Za členy návrhové komise navrhnul: Bc. Z. Šepsovou, Ing. arch. B. Rýdla, Ing. J. Zajíčka Hlasování č.2 : pro - 20 proti - 0 zdržel se - 0 nehlasoval 1 usnesení bylo přijato 3. Schválení programu zasedání Předkládá: Mgr. Jaromír Dvořák Návrh programu: Poř.č. Název bodu programu Předkladatel 1. Zahájení, 2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele, 3. Schválení programu zasedání, 4. Informace o činnosti orgánů města, 5. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva města Nový Bor za období od Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM I. pololetí roku 2020 Ing. Luboš Řehoř, předseda KV 7. Znalecký posudek a geodetické zaměření investiční akce "Regenerace historického středu města III. etapa (hlavní plocha)" 8. Schválení aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Nový Bor na období Žádost příspěvkové organizace ZŠP Nový Bor o schválení čerpání Rezervního fondu

2 10. Záměr prodat pozemek pč. 577/15 a zřízení věcného břemene k pozemku pč. 577/13 v k.ú. Nový Bor (lokalita V Parku) 11. Záměr prodeje pozemku pč. 1019/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lipová) 12. Prodej pozemků pč. 290/1, pč. 291/2 v k.ú. Janov u Nového Boru 13. Prodej pozemků pč. 779/3, nově oddělený pozemek pč. 763/3 a nově oddělený pozemek pč. 779/6 vše v k.ú. Nový Bor (lokalita Křižíkova) 14. Uzavření budoucí kupní smlouvy k pozemkům pč. 2575/4 a pč.2578/10 v k.ú. Nový Bor (lokalita za Crystalexem) 15. Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů, 16. Závěr, Návrh změn programu: Pan starosta navrhl rozšíření programu o body č.: 15. RO č. 1/ Přijetí transferů (dotací) a realizace souvisejících výdajů - předběžné schválení rozpočtových změn 16. Zápis o kontrole plnění usnesení ZM ze dne a Zápis o kontrole - Přidělování dotací Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - zabezpečení nadstandardního spojení města na období roku 2020 Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných členů ZM návrh na doplnění či změnu programu. Nikdo další neměl návrhy na doplnění programu zasedání ZM. Upravený návrh programu: Poř.č. Název bodu programu Předkladatel 1. Zahájení, 2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele, 3. Schválení programu zasedání, 4. Informace o činnosti orgánů města, 5. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva města Nový Bor za období od Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM I. pololetí roku 2020 Ing. Luboš Řehoř, předseda KV 7. Znalecký posudek a geodetické zaměření investiční akce "Regenerace historického středu města III. etapa (hlavní plocha)" 8. Schválení aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Nový Bor na období Žádost příspěvkové organizace ZŠP Nový Bor o schválení čerpání Rezervního fondu 10. Záměr prodat pozemek pč. 577/15 a zřízení věcného břemene k pozemku pč. 577/13 v k.ú. Nový Bor (lokalita V Parku) 11. Záměr prodeje pozemku pč. 1019/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lipová) 12. Prodej pozemků pč. 290/1, pč. 291/2 v k.ú. Janov u Nového Boru 13. Prodej pozemků pč. 779/3, nově oddělený pozemek pč. 763/3 a nově oddělený pozemek pč. 779/6 vše v k.ú. Nový Bor (lokalita Křižíkova) 14. Uzavření budoucí kupní smlouvy k pozemkům pč. 2575/4 a pč.2578/10 v k.ú. Nový Bor (lokalita za Crystalexem) 2

3 15. RO č. 1/ Přijetí transferů (dotací) a realizace souvisejících výdajů - předběžné schválení rozpočtových změn Ing. Stanislava Silná, místostarostka 16. Zápis o kontrole plnění usnesení ZM ze dne a Ing. Luboš Řehoř, předseda Kontrolního výboru 17. Zápis o kontrole - Přidělování dotací 2018 Ing. Luboš Řehoř, předseda Kontrolního výboru 18. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - zabezpečení nadstandardního spojení města na období roku Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů, 20. Závěr, ZM souhlasí s navrženým programem. Hlasování č.3: pro - 21 proti - 0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 4. Informace o činnosti orgánů města Předkládá: - z činnosti RM ze dne z činnosti odborů MěÚ - z průběhu jednání k investičním akcím Regenerace historického středu města II. a III. etapa do : - REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO STŘEDU MĚSTA II. ETAPA: - Zhotoviteli - firmě Eurovia a.s. byl přes advokátní kancelář Mgr. Goldsteina zaslán dopis s žádostí o slevu z ceny díla ve výši odpovídající hodnotě vyčíslení ve znaleckém posudku ,04 vč. DPH. Prozatím reakce byla pouze ve smyslu, že si zhotovitel musí celou stěnu znovu zaměřit. - Technickému dozoru stavebníka firmě Proprojekt s.r.o. byl přes advokátní kancelář Mgr. Goldsteina rovněž zaslán dopis, že TDS způsobil škodu chybnou kontrolou fakturace ve výši odpovídající hodnotě vyčíslení ve znaleckém posudku ,04 vč. DPH. Proprojekt s.r.o. reagoval tím, že celou věc předává pojišťovně, která se postaví k otázce zda vznikla/nevznikla škoda, aby se právní jednání vedlo na stejné úrovni. - REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO STŘEDU MĚSTA III. ETAPA: - 1. sporný bod týkající se osazení velikosti nových žulových kostek na pojezdové ploše náměstí (fakturovány nové kostky 15/17, ale osazeny nové 10/10) - Zhotoviteli sdružení firem SaM s.ro. a ZEPS s.r.o. byl přes advokátní kancelář Mgr. Goldsteina zaslán dopis s žádostí přeložení, tato informace byla rovněž zaslána technickému dozoru stavebníka Ing. Pražanovi. Všechny subjekty se buď prostřednictvím právního zástupce (zhotovitel) nebo samostatně (TDS) vyjádřili, že reklamaci odmítají a je neoprávněná. - Současně proběhla dne samostatná schůzka se zhotovitelem za účasti Města, právního zástupce Mgr. Goldsteina, Ing. Kubáta, Ing. Vlčka, p. Džavíka, kde zhotovitel potvrdil své stanovisko, že odmítá reklamaci, a to z více důvodů. Ing. Pražan (TDS) se jednání nezúčastnil, ač byl pozván. - Mgr. Goldstein připraví poslední dopis (před podáním žaloby), ve kterém bude oponovat argumentům zhotovitele a bude trvat na přeložení kostek dle fakturace. - Další sporné body týkající množství původní dlažby, délky obrubníků atp. bude řešit znalecký posudek, pokud bude schválen na tomto jednání ZM. Ing. Vlček se vyjádřil k 1. schůzce: týkala se části povrchů (použitého materiálu) pro objízdný oval, kde nám firma fakturuje jiný rozměr dlažebních kostek, než jsou v reálu použity na uvedené ploše. Zhotovitel odmítl uznat tuto naši reklamaci, kde argumentoval tím, že byl sice použit jiný materiál, ale jeho hodnota je obdobná. Tento jejich návrh jsme odmítli. Pan Mgr. Goldstein by měl připravit sumář z jednání. Na základě toho, oni zareagují. Jaký zaujímají postoj, tak to vypadá na soudní spor. Další jednání budou následovat, jak se budou doplňovat podklady. 3

4 - z činnosti organizačních složek města - z jednání se zástupci organizace společnost přátel přírody Čmelák ohledně projektu Amazonie zálivová zóna vedle koupaliště v Novém Boru, kde by vznikly podlahové chodníky, tůně, probíhala by tam ekologická výchova dětí z Novoborských škol. Nadále tam dochází k likvidaci rostlin, které tam nepatří. Město má zájem tento projekt podpořit. Jednání se zúčastnili také zástupci Povodí Ohře, zástupci servisní organizace, se kterou má SVS uzavřenou provozní smlouvu. - z VH chovatelů drobného zvířectva v Bukovanech - starosta vyřídil zastupitelům poděkování od neziskových organizací za drobné finanční dary, které obdrželi od města ke konci roku - z jednání se zástupci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzica ohledně podzimního koncertu - z jednání se zástupci Úřadu práce Česká Lípa řešila se politika zaměstnanosti. Úřad práce ponechá městu stejný počet VPP a jedno společensko-prospěšné místo. Ke konci ledna všechny VPP povinně nastoupí na rekvalifikační kurz pořádaný úřadem práce a město tak v únoru nebude mít žádné VPP. Ing. Silná doplnila jednání s Úřadem práce: město pracujeme s VPP individuálně během celého roku. Tyto lidi stále vzděláváme a snažíme je se zařadit do normálního pracovního poměru. Podobná bude náplň i kurzu úřadu práce. - z návštěvy zástupců malých hasičů - manželé Nevřelovi s ředitelkou DDM Smetanka. Jedná se o to, že končí činnost malých hasičů v rámci SDH Nový Bor, protože zejména pánové a se k nim chovali nevhodně a činili překážky pro činnost tohoto dětského sdružení malých hasičů. Byla svolána VH SDH, na kterou nebyl starosta pozván. Byl tam opět zvolen nový starosta SDH. Děti z kroužku malých hasičů budou pracovat pod záštitou DDM Smetanka, která požádala o pomoc SDH jiné sousední obce, že by jim poskytli zázemí, které jim naše sdružení hasičů odmítá. - z dnešní schůzky k organizaci Sklářských slavností místní sklářské firmy se budu na slavnostech podílet, jejich přístup je velmi pozitivní. Slavnosti se ponesou v duchu 150. let výročí sklářské školy v Novém Boru Ing. Silná doplnila, že na stůl zastupitelé obdrželi PF Sklářského muzea, kde přední strana je právě věnována historii školy, která oslaví 150 let výročí. Diskuse: p. Fakan se dotázal, zda bude zadána studie na koupaliště. Dále zda proběhlo jednání s TJ Jiskrou a k čemu město dospělo. Jak to bude pokračovat? Mgr. Dvořák odpověděl, že TJ Jiskra má VH schváleno, že městu převedou pozemek první pláže. Pokud studie potvrdí, že bude nutné umístit bazén jinam, tak je dohoda, že to nebude problém. Město je domluveno, že než se rozeběhnou práce, tak by spravovala koupaliště nadále TJ Jiskra. Předpokládá se, že práce by začaly příští rok na podzim. JUDr. Cehák do té doby zvolí typ organizace, která by koupaliště převzala, případně spravovala. Pravděpodobně by to byla příspěvková organizace pod městem. Ing. Zajíček reklamace ul. Česká jak dopadlo měření? Mgr. Dvořák sdělil, že měření proběhlo a stav se zhoršil. Nyní se čeká na vyhotovení zn. posudku. b e r e n a v ě d o m í informace o činnosti orgánů města. Hlasování č.: 4 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 4

5 5. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva města Nový Bor za období od Předkládá: Ing. Luboš Řehoř, předseda KV b e r e n a v ě d o m í a) zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bor konaného b) zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bor ze dne c) zápis z jednání Osadního výboru Janov Zastupitelstva města Nový Bor ze dne d) zápis z jednání Výboru pro dopravu a životní prostředí Zastupitelstva města Nový Bor ze dne e) zápis z jednání Osadního výboru Bukovany Zastupitelstva města Nový Bor ze dne Hlasování č.: 5 pro 20 proti -0 zdržel se 0 nehlasoval 1 usnesení bylo přijato 6. Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM I. pololetí roku 2020 Předkládá: Ing. Luboš Řehoř, předseda KV Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na I. pololetí roku Hlasování č.: 6 pro 20 proti -0 zdržel se 0 nehlasoval 1 usnesení bylo přijato 7. Znalecký posudek a geodetické zaměření investiční akce "Regenerace historického středu města III. etapa (hlavní plocha)" Předkládá: p o v ě ř u j e vedení města, na základě doporučení pracovní skupiny ze dne , k těmto úkonům: a) objednat polohopisné geodetické zaměření skutečného stavu dokončené investiční akce "Regenerace historického středu města III. etapa (hlavní plocha)" v konečné ceně Kč dle přiložené cenové nabídky jako výchozí podklad pro znalecký posudek Znaleckého ústavu Statikum s.r.o. b) objednat zpracování znaleckého posudku Znaleckým ústavem Statikum s.r.o. v ceně ,- Kč vč. DPH dle přiložené cenové nabídky, který bude řešit množství odvezené a deponované původní dlažby a mozaiky (fakturace vs. skutečnost), novou žulovou dlažbu 15/17 vs. položenou žulovou dlažbu 10/10 (fakturace vs. skutečnost), množství obrubníků (fakturace vs. skutečnost) a skutečně položenou mozaiku (fakturace vs. skutečnost). Přesné znění otázek bude vydefinováno za účasti znalce. Hlasování č.: 7 pro 20 proti -0 zdržel se 0 nehlasoval 1 usnesení bylo přijato 8. Schválení aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Nový Bor 5

6 na období Předkládá: s o u h l a s í s aktualizací Programu regenerace městské památkové zóny Nový Bor na období Hlasování č.: 8 pro 18 proti -0 zdržel se 2 nehlasoval 1 usnesení bylo přijato 9. Žádost příspěvkové organizace ZŠP Nový Bor o schválení čerpání Rezervního fondu Předkládá: čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu Základní školy praktické, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, v kalendářním roce 2020 ve výši Kč na výměnu a opravu oken v budově školy. Hlasování č.: 9 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 10. Záměr prodat pozemek pč. 577/15 a zřízení věcného břemene k pozemku pč. 577/13 v k.ú. Nový Bor (lokalita V Parku) Předkládá: Diskuse: Ing. Marková předsedkyně finančního výboru (FV) sdělila, že FV doporučuje schválit navržený bod vč. bodů a) záměr prodat pozemek pč. 577/15 o výměře 71 m2 zastavěná plocha a nádvoří (objekt na pozemku je ve vlastnictví třetí osoby) v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 950 Kč/m2 včetně DPH + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. a b e r e n a v ě d o m í b) usnesení RM č. 707/19/RM25 ze dne ve znění: RM souhlasí se zřízením věcného břemene přístupu po pozemku pč. 577/13 v k.ú. Nový Bor ve prospěch pozemku pč. 577/15 v k.ú. Nový Bor s tím, že žadatel zajistí na vlastní náklady geometrický plán na zaměření rozsahu věcného břemene. Hlasování č.: 10 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 11. Záměr prodeje pozemku pč. 1019/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lipová) Předkládá: 6

7 záměr prodat pozemek pč. 1019/1 o výměře 278 m2 zastavěné plochy, zbořeniště v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za minimální kupní cenu Kč včetně DPH (tj. 751,80 Kč/m2 včetně DPH) + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, náklady na pořízení znal. posudku ve výši Kč, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Hlasování č.: 11 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 12. Prodej pozemků pč. 290/1, pč. 291/2 v k.ú. Janov u Nového Boru Předkládá: t r v á a) na usnesení č. 218/19/ZM10 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města schvaluje a) záměr prodat pozemek pč. 290/1 o výměře 361 m2 zahrada v k.ú. Janov u Nového Boru, za minimální kupní cenu Kč včetně DPH (tj. 270 Kč/m2 včetně DPH) + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, poměrná část nákladů na pořízení znal. posudku ve výši Kč, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Pozemek je určen územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení a kupující se zavazuje ho k tomuto účelu využít. Do kupní smlouvy bude k těmto účelům vloženo právo zpětné koupě a schvaluje b) záměr prodat pozemek pč. 291/2 o výměře 506 m2 trvalý travní porost v k.ú. Janov u Nového Boru, za minimální kupní cenu Kč včetně DPH (tj. 270 Kč/m2 včetně DPH) + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, poměrná část nákladů na pořízení znal. posudku ve výši Kč, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Pozemek je určen územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení a kupující se zavazuje ho k tomuto účelu využít. Do kupní smlouvy bude k těmto účelům vloženo právo zpětné koupě. a n e b) prodej pozemku pč. 290/1 o výměře 361 m2 zahrada v k.ú. Janov u Nového Boru, dle nabídky ze dne Hlasování č.: 12 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 13. Prodej pozemků pč. 779/3, nově oddělený pozemek pč. 763/3 a nově oddělený pozemek pč. 779/6 vše v k.ú. Nový Bor (lokalita Křižíkova) Předkládá: 7

8 prodej pozemku pč. 779/3 o výměře 448 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), pozemku pč. 763/3 o výměře 130 m2 odděleného dle GP č z pozemku pč. 763/2 o výměře 595 m2 (ostatní plochy, neplodné půdy) a pozemku pč. 779/6 odděleného dle GP č z pozemku pč. 779/1 o výměře 5644 m2 (ostatní plocha, zeleň) vše v k.ú. Nový Bor, do výlučného vlastnictví Rodině v centru, z.ú., IČ , se sídlem Nový Bor, Smetanova 387, za kupní cenu Kč včetně DPH (základ daně Kč, DPH 21 % tj Kč), kupující dále uhradí náklady na pořízení znaleckého posudku ve výši Kč, kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a správního poplatku za vklad vlastnického práva. kupní cena bude uhrazen ve 3 splátkách takto: do uhradí prodávající část kupní ceny ve výši Kč do uhradí prodávající část kupní ceny ve výši Kč doplatek kupní ceny ve výši Kč uhradí kupující prodávající nejpozději do Kupující se zavazuje na předmětu převodu vybudovat komunitní/sociální centrum pro obyvatele Nového Boru, dle Rozhodnutí čj /2018 vydaného dne Účelem stavby je stavba sociálních služeb za účelem provozování společensky užitečné činnosti. Náplní bude provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, skupinového vzdělávání pro pěstounské rodiny, individuální konzultace pro ohrožené a pěstounské rodiny, individuální a skupinové dluhové poradenství, individuální doučování dětí a odborné služby pro ohrožené a pěstounské rodiny jako meditace, případné konference a asistované předávání dětí. Důvodem pro stanovení kupní ceny pod cenu obvyklou je veřejný zájem realizace výše uvedené stavby. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude zpětný převod vlastnického práva k předmětu převodu z kupujícího na prodávajícího v následujících případech: 1.kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části dle čl. IV. této smlouvy o více, než 30 dní, nebo 2.nebude-li realizován stavba dle čl. V. této smlouvy, a to nejpozději do V případě uzavření kupní smlouvy, dle tohoto článku bude kupní cena za pozemek stanovena ve výši 500 Kč/m2 včetně DPH a to co bude na předmětu převodu do doby realizace zpětné koupě vybudováno, bude oceněno znaleckým posudkem. a p o v ě ř u j e starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování č.: 13 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 14. Uzavření budoucí kupní smlouvy k pozemkům pč. 2575/4 a pč.2578/10 v k.ú. Nový Bor (lokalita za Crystalexem) Předkládá: uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Nový Bor jako budoucím prodávajícím a společností Accolade CZ 42, s.r.o., člen koncernu, IĆ , se sídlem Praha 8, 8

9 Sokolovská 394/17, jakou budoucím kupujícím, kterou se budoucí prodávající zavazuje prodat budoucímu kupujícím pozemek pč. 2575/4 o výměře 153 m2 orné půdy a pozemek pč. 2578/10 o výměře 49 m2 trvalého travního porostu v k.ú. Nový Bor, za kupní cenu Kč v četně DPH v zákonné výši tj. 550 Kč/m2 včetně DPH + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), kupní smlouva bude uzavřena po doložení vlastnictví k pozemkům, na kterých má být realizován záměr vybudování ucelené a plně funkční industriální zóny. Vlastnictví bude doloženo budoucím kupujícím, nejpozději však do V případě, že nebude doloženo vlastnictví do uvedeného termínu, kupní smlouva nebude uzavřena. a p o v ě ř u j e starostu města podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Hlasování č.: 14 pro 20 proti -0 zdržel se 0 nehlasoval - 1 usnesení bylo přijato 15. RO č. 1/ Přijetí transferů (dotací) a realizace souvisejících výdajů - předběžné schválení rozpočtových změn Předkládá: Ing. Stanislava Silná, místostarostka Diskuse: Ing. Marková: FV doporučuje schválit. RO č. 1/2020 k rozpočtu na rok 2020 bez určení konkrétní výše pro přijetí transferů z jiných veřejných rozpočtů a realizaci k nim účelově vázaných výdajů. Hlasování č.: 15 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 16. Zápis o kontrole plnění usnesení ZM ze dne a Předkládá: Ing. Luboš Řehoř, předseda kontrolního výboru b e r e n a v ě d o m í a) Zápis o kontrole plnění usnesení zasedání Zastupitelstva města Nový Bor ze dne , kterou provedl Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nový Bor dne b) Zápis o kontrole plnění usnesení zasedání Zastupitelstva města Nový Bor ze dne , kterou provedl Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nový Bor dne Hlasování č.: 16 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 17. Zápis o kontrole - Přidělování dotací 2018 Předkládá: Ing. Luboš Řehoř, předseda kontrolního výboru b e r e n a v ě d o m í 9

10 Zápis o kontrole - Přidělování dotací 2018, kterou provedl Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nový Bor dne Hlasování č.: 17 pro 21 proti -0 zdržel se 0 usnesení bylo přijato 18. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - zabezpečení nadstandardního spojení města na období roku 2020 Předkládá: Diskuse: Mgr. Dvořák doplnil, že požádáme města, kterých se linka týká, aby přispěly na tuto linku podílem odpovídajícím počtu obyvatel. Smlouvu č. OLP/5649/2019 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - zabezpečení nadstandardního spojení města na období roku 2020 uzavřenou mezi Městem Nový Bor se sídlem nám. Míru 1, Nový Bor, IČ: a Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: a p o v ě ř u j e starostu podpisem smlouvy. Hlasování č.: 18 pro 20 proti -0 zdržel se 0 nehlasoval 1 usnesení bylo přijato 19. Předkládá: Diskuse: Ing. Zajíček se dotázal starosty, proč uhradil 5 tis. Kč za škodu, kterou způsobil na služebním vozidle, když RM schválila na své schůzi dne úhradu ve výši 10% hodnoty spoluúčasti ve výši 500 Kč. Pro vás není závazné usnesení rady města? V 17:30 hod odešla Bc. Zora Šepsová, přítomno 20 členů ZM. Mgr. Dvořák sdělil, že usnesení rady města jsou pro starostu závazná. Dále potvrdil, že uhradil celou spoluúčast, kterou bylo poškozeno město. p. Džavík se vyjádřil z pozice člena pracovní skupiny jmenované za účelem zjištění nedostatků při stavbě Rekonstrukce středu města III. etapa a domnívá se, že pracovní porada nebyla dobře připravena. Z jednání pracovní skupiny by měl být pořízen zápis. Na základě čeho Mgr. Goldstein napíše dopis dodavatelům a co v něm bude? Když dodavatelé nesouhlasí s naším návrhem, měli bychom to dát okamžitě k soudu. Máme dvě znalecké zaměření na náměstí. Jedno dodal dodavatel a jedno máme zpracované my. My jsme připravili přípravný materiál a ten se rozdělil na několik akcí. Je to potvrzeno znaleckým posudkem i zaměřením. Měli bychom si jako investor, trvat na svém vyjádření, máme tady znalecké posudky. Zadáním nového posudku se vše zase prodlouží a zaplatíme další peníze. Ing. Vlček reagoval na p. Džavíka s tím, že se měl jednání více aktivně účastnit. Odpověděl p. Džavíkovi, že posudkem ani zaměřením město nedisponuje. Posudkem disponuje vaše skupina a slouží jen jako dobrý podklad. Z právního pohledu město tyto dokumenty nemůže použít. Jednání bylo nutné provést z formálního hlediska. Dalším krokem bude soudní jednání. Proč je rozděleno do tří oddělených kauz (opěrná zeď vs. náměstí) se řešilo několikrát na pracovní skupině. Kauza náměstí, jedná se o dvě oddělené zakázky. Ing. Zajíček upozornil, že v článku Novoborského měsíčníku je něco jiného, než co nyní říká Ing. Vlček, že posudky nejsou v pořádku a musí se udělat znovu. 10

11 Ing. Vlček vysvětlil, že na opěrnou zeď posudek náš existuje nechával se doplnit. Na náměstí město posudek nemá. Pracovní skupina zatím vychází z podkladů, které zpracoval p. Doležal. Podklad se vytvářel společně s p. Kubátem. p. Doležal ocitoval článek v měsíčníku: zhotovitel stavby dodal geometrické zaměření s další dokladovou částí Dále se p. Doležal dotázal, podle čeho se fakturovalo? Mgr. Dvořák upozornil, že se zde bavíme buď o zaměření, nebo o posudcích. To jsou dvě věci. Ing. Lischka doplnil, že se jedná se o zaměření, které si nechává město zpracovat. Město má nějaké zaměření, o kterém máme nějaké pochybnosti (výměry) a bylo několikrát doplňováno. Proto se nyní řeší druhé zaměření, abychom si je mohli zkontrolovat. Zaměření (finální podklad), které dostalo město od dodavatele, je autorizované geodetem. Verzí je několik. p. Doležal upozornil, že tam nejsou data. Proč tam nebyl datum, že to bylo předané? Geodet za to odpovídá a podle toho se fakturuje. Dále p. Doležal pokračoval a citoval odpověď od p. Michvota. Ing. Zajíček na základě výzvy starosty upřesnil, že v článku Novoborského měsíčku se psalo o geodetickém zaměření. Ing. Vlček dovysvětlil, že existuje dokument, který dodal dodavatel spolu s ukončením stavby, ale tento dokument je pro kontrolu nedostatečný a z toho důvodu používáme dokument od p. Doležala, Originální dokument je formálně v pořádku, ale je málo podrobný, velmi jednoduchý a nelze z něho moc zkontrolovat. Kontrola, kterou provádí pracovní skupiny, vychází z dokumentu pana Doležala, neboť je výrazně podrobnější. Co se píše v článku, jsou rozdílné věci, než co říkám já. p. Džavík tvrdí, že doklady jsou a jsou založeny v archivaci. Dále se dotázal, čí je to vina, že jsou to nesprávné dokumenty. Mělo by být archivováno všechno podle smlouvy. Někdo měl řešit v minulosti to, že zaměření bylo nedostatečné. Ing. Vlček reagoval na p. Džavíka: z důvodu pochybení, které uvádí p. Džavík byla sestavena pracovní skupina. Proto potřebujeme kvalitní podklady a oficiální dokumenty, na základě kterých se město může bránit soudním sporem s dodavatelem. Ing. Rýdl doporučil průběžně sledovat náklady, které město vynaložilo v souvislosti s touto akcí (právní služby atd.). p. Novotný vystoupil s připomínkou, aby se o hodinu zkrátily úřední hodiny s tím, že by vyvolávací systém zůstal v provozu až do konce zkrácených úředních hodin. Úřednice by tak mohly odbavit žadatele (kteří přijdou těsně před koncem zkrácených úředních hodin) po skončení úředních hodin. Důvodem byla jeho osobní zkušenost, neboť když přišel mezi svátky na registr vozidel před koncem úředních hodin, byl vypnutý vyvolávací systém. Mgr. Dvořák odpověděl, že došlo ke zrušení místní příslušnosti. Nový Bor je obec s rozšířenou působností a vyřizujeme klienty z různých měst např. z České Lípy, z Děčína atd. Dochází k nárůstu lidí, kteří sem přijíždí z jiných oblastí. Situace se řeší. p. Doležal upozornil na rozdíl opěrná zeď zn. Posudek, my jsme si nechali udělat vlastní posudek, nyní si ho udělalo město je tam rozdíl cca 1 mil. Kč, požádal o vysvětlení, p. Moc doporučil, že pokud se mají dát nějaké dokumenty k soudu, tak je musí mít město dobře připravené a prověřené. Dále se dotázal zastupitelů za politickou stranu ANO na dokument Národní investiční plán, kde nám vláda do Nového Boru umístila zimní krytý stadion za 100 mil. Kč. Stadion by se měl stavět za 10 let. Mohli byste nám poskytnout nějaké informace? Ing. Zajíček odpověděl za ANO, že k tomu nemá žádné informace. p. Džavík se přihlásil počtvrté do diskuse a starosta podle jednacího řádu nechal hlasovat o možnosti příspěvku p. Džavíka Hlasování č.: 19 pro 11 proti - 3 zdržel se 6 nehlasova- 1 usnesení bylo přijato p. Džavík požádal starostu o přizvání na schůzi RM. 11

12 20. Závěr Zasedání ukončil dne v 18:04 hod starosta. Zápis provedla: Pavlína Fafalová Mgr. Jaromír Dvořák starosta Města Nový Bor Ověřovatelé zápisu:... dne MUDr. Lenka Šepsová... dne Bc. Romana Karbanová 12

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 27.3.2019 USNESENÍ č. 112/19/ZM6 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele v o l í návrhovou komisi

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 30.1.2019 USNESENÍ č. 77/19/ZM4 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele volí návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne 27.2.2019 Zasedání Zastupitelstva města zahájil v 16:34 hod a dále řídil starosta Mgr. Jaromír Dvořák. Dále přítomni: členové ZM paní Ing.

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne 6.5.2019 USNESENÍ č. 328/19/RM12 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne 27.2.2019 Zasedání Zastupitelstva města zahájil v 16:34 hod a dále řídil starosta Mgr. Jaromír Dvořák. Dále přítomni: členové ZM paní Ing.

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017 USNESENÍ č. 869/17/ZM38 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města

Více

Výpis usnesení č. 19 č. 67 z 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 19 č. 67 z 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 19 č. 67 z 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 28.11.2018 USNESENÍ č. 19/18/ZM2 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne konaného dne 17. 6. 2019 Místo konání: Čas zahájení jednání: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice 18:00 hod. Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí): Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Město Abertamy, Farní 2, Abertamy

Město Abertamy, Farní 2, Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 23. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.5.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Výpis usnesení č. 1 č. 18 z 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne

Výpis usnesení č. 1 č. 18 z 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne Výpis usnesení č. 1 č. 18 z 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Bor konaného dne 31.10.2018 USNESENÍ č. 1/18/ZM1 Schválení programu zasedání program ustavujícího zasedání dne 31.10.2018. USNESENÍ

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 23. června 2014

Zápis ze ZM Chrastava dne 23. června 2014 Zápis ze ZM Chrastava dne 23. června 2014 Datum konání: 23. 6. 2014 2014/03/I návrh: Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing., Mgr. pro proti zdržel se nehlasoval 2014/03/II návrh: Z M s c h v á

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 19.04.2017 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Zdeněk Gürtler, Ing. Tomáš Kupka, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM).

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v hodin přítomno 13 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM). Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 28. června 2017 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích Dle prezenční listiny, která je přílohou

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne :

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : 13.5.2019 HLASOVÁNÍ č. 1 13.5.2019 17:04:03 02. Schválení návrhové komise ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne 20.5.2019 USNESENÍ č. 352/19/RM13 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 2014/03/I ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú.

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú. V Odrách 24.01.2018 Návrh k projednání na 27. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne 31.01.2018 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne 16.12.2015 odkup pozemků parc. č. 1510/8,

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

22. zasedání zastupitelstva města konané dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Horažďovice. Usnesení

22. zasedání zastupitelstva města konané dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Horažďovice. Usnesení . Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Tel. 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Obec Vidlatá Seč Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 6. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Přítomni:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 34 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 2.5.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru na

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 1) Volba návrhové komise a OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19 Konané dne: 15.12.2016 Materiál číslo: 19/6/3 Název materiálu a návrh usnesení: 19/6/3 Prodej části pozemku parc. č. 188 k. ú. Příbor ČEZ Distribuce

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-22/2018 Datum jednání: 19.04.2018 3) Program jednání (USN-Z3-494/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 7. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 1 občan, dle prezenční listiny

Více

Výpis usnesení č č z 75. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 75. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2373 č. 2386 z 75. schůze Rady města konané dne 22.1.2018 USNESENÍ č. 2373/18/RM75 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Program: Zahájení zasedání zastupitelstva

Program: Zahájení zasedání zastupitelstva ZÁPIS Č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, konaného dne 26.3.2018 od 19.00 hod. Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení

Více

Hlasování pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice (dále ZO), konaného dne 13. 09. 2017 od 17:30 hod. ve společenském sále Obecního domu v Ludgeřovicích. 1. ZO schválilo program 16. zasedání, který

Více

Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne

Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne 26.04.2018 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lipov (dále též jako zastupitelstvo ) zahájil v 19.00 hodin starosta

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne 20. 9. 2018 Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, V. Mertová, T. Salvet, R. Turek,, Z. Pecháček, P. Baron, Omluveni: K. Ondrašík

Více

Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j.: MUOS/02112/2017 Upravený zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 21.06.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Majetek

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis Z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne , od 10:00 hodin.

Zápis Z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne , od 10:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis Z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 14. 11. 2015, od 10:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEMNICE

ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEMNICE ZÁPIS 4/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEMNICE Dne 22. 6. 2017 Z á p i s č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice, konaného dne 22.6.2017 v zasedací místnosti Městského úřadu v Jemnici

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.09.2018 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Zdeněk Gürtler, Ing. Tomáš Kupka, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová

Více

Výpis usnesení č č z 74. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 74. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2336 č. 2372 z 74. schůze Rady města konané dne 8.1.2018 USNESENÍ č. 2336/18/RM74 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 25.8.2016 Přítomni: Omluveni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Václav, Soukupová Jitka Poukar Radim Zahájení zasedání

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor ZÁPIS 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály: p. Zácha plavecký areál

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více