ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, Lázně Bělohrad Identifikátor školy: Zřizovatel: Školský úřad Jičín, Denisova 1073, Jičín Školský úřad Jičín, Denisova 1073, Jičín Termín konání orientační inspekce: 25. a 26. dubna 2000 Čj / Signatura oi2ot201 Š

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 (dále jen škola) je v činnosti od roku Je umístěna ve dvou sousedících budovách. Jedna je majetkem Úřadu města Lázně Bělohrad, druhá budova je majetkem akciové společnosti Anenské slatinné lázně. Dětská léčebna je určena pro pacienty s nemocemi pohybového aparátu a pro pacienty po úrazech ve věku od 6 do 19 let, tedy ve věku povinné školní docházky a docházky do středních škol. V době inspekce bylo ve škole vzděláváno 51 žáků plnících povinnou školní docházku v 6 třídách: Třída Počet žáků celkem Z toho počet žáků ZvŠ Ročníky A , 2., 3. a 5. ročník ZŠ B , 5., 6. a 7. ročník ZŠ + 6. ročník ZvŠ C , 7. a 9. ročník ZŠ D , 8. a 9. ročník ZŠ + 8. ročník ZvŠ E , 7., 8. a 9. ročník ZŠ F a 8. ročník ZŠ ZŠ = základní škola, ZvŠ = zvláštní škola Jedna část žáků (třídy A, B, C) se učí první tři hodiny, zatímco druhá část je v péči zdravotníků. Na další tři hodiny dochází k výměně. K tomuto opatření došlo po vzájemné dohodě vedení školy se zdravotníky v říjnu Výhodou pro školní práci je skutečnost, že výuka není narušována léčebnými procedurami, které jsou dětem poskytovány během celého dne. Škola poskytuje individuální péči i žákům ve věku let. V době inspekce bylo těchto žáků 5, učitelé s nimi pracovali formou konzultací po skončení vyučování. HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Protože se žáci se v dětské léčebně střídají po sedmi týdnech, složení jednotlivých tříd se neustále mění a přicházející žáci jsou z různých ročníků a různých typů škol, je nejvhodnější metodou individuální výuka. Individuální výuka Hodnocení průběhu výuky bylo provedeno na základě šesti hospitací, a to postupně u všech vyučujících. Vyučování probíhalo v době inspekční činnosti podle vzdělávacích programů kmenových škol žáků. Doba vyučování byla stanovena se zřetelem k léčebnému režimu zdravotnického zařízení po dohodě s ošetřujícími lékaři a respektovala ustanovení výnosu MŠMT ČR a MŠMŠ SR č. j / ze dne 31. srpna Délka vyučování činila ve všech třídách 3 hodiny Inspekční zpráva - str. 2

3 denně, tedy 15 hodin týdně. Plánovaným cílem výchovně vzdělávací práce školy bylo poskytnout žákům vyučování v takovém rozsahu, jaký připouštěl jejich zdravotní stav, a tím je zbavit obav před následky zameškání výuky v kmenové škole. Školní výuka byla zajištěna v celém rozsahu učebních osnov kromě výchov s výjimkou výchovy výtvarné, která je v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně realizována. Výuka probíhala podle redukovaného plánu učiva, který na dobu pobytu žáka v léčebně připravila kmenová škola. Na základě namátkové kontroly uvedených plánů, zápisů v třídních knihách a prací žáků lze konstatovat, že výuka probíhala v souladu s těmito plány učiva. Časová dotace jednotlivých předmětů korespondovala s redukovaným učebním plánem. Učitelé měli jasně stanovené cíle vyučovacích hodin, ve kterých se věnovali individuálně jednotlivým žákům. Vyučovaná látka kontinuálně navazovala na předcházející hodiny. Vyučující byli připraveni, měli promyšlenou stavbu hodin a předem připraveny pomůcky a materiály pro samostatnou práci žáků. Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti ve smyslu ustanovení 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, splňují tři zcelkového počtu pěti vyučujících. Další dva pedagogové, z nichž jeden si doplňuje vzdělání studiem speciální pedagogiky, dosáhli vysokoškolského pedagogického vzdělání. Vyučovací předměty, které byly při hospitacích sledovány, byly vedeny učiteli s odbornou způsobilostí pro daný předmět (přírodopis, chemie, matematika, dějepis, český jazyk, německý jazyk). Na základě studia rozvrhu hodin bylo zaznamenáno, že při jeho sestavování vedení školy plně využilo odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, což se projevilo na kvalitě průběhu vzdělávání sledované při inspekční činnosti. Při práci s žáky používali učitelé demokratický styl práce, pozitivně reagovali na jejich projevy a podněty, zachovávali s nimi úzký kontakt a osobní vztah. Vyučující pracovali s pedagogickým taktem, důsledně zachovávali individuální přístup. Materiální podmínky částečně negativně ovlivňuje nevhodné prostorové řešení dvou učeben, které jsou vzhledem k počtu v nich zařazených žáků velmi malé. Rozmístění lavic tak zamezuje vytvoření dostatku místa pro pohyb učitele i žáků v průběhu hodiny i v době přestávky, tedy v době nutné relaxace. Jedna z místností je navíc průchozí, což se projevilo na soustředěnosti žáků a nedostatečném klidu pro jejich práci. Učebny jsou od sebe odděleny přepážkou, která dovoluje pronikání zvuku, což ruší žáky i učitele. Ostatní učebny jsou vyhovující specifickým potřebám individuální výuky, a to po stránce prostorového uspořádání i materiálního vybavení. Všechny třídy jsou vybaveny novými školními lavicemi, vyučující však nevyužívali jejich variability. Lavice byly nastaveny prakticky v jedné výšce bez ohledu na výšku žáků. Sklopná pracovní plocha nebyla rovněž využívána. Učitelé měli k dispozici dostatek materiálů k zajištění výuky, používali kromě učebnic encyklopedie, atlasy, učební pomůcky apod. Učitelé měli k dispozici vybavenou učitelskou knihovnu, kterou při práci s žáky využívali. Rozvrh hodin respektoval zásady duševní hygieny žáků i pedagogů. Kvalita prostředí z hlediska ovzduší, osvětlení, světelných podmínek a pořádku byla hodnocena na základě subjektivního pozorování jako velmi dobrá. Rozmístění lavic bylo (kromě výše zmíněných dvou učeben) vhodné z hlediska hygieny zraku. Prostředí bylo příjemné, vzhledné a motivující. Rytmus výuky nebyl vždy takový, aby upoutal pozornost žáků po celou vyučovací hodinu. Relaxační chvilky nebyly v době inspekce zařazeny. Někteří vyučující dbali na správné sezení žáků při práci. Struktura hodin odpovídala věku žáků a výukovým cílům. Organizační pokyny byly jasné, Inspekční zpráva - str. 3

4 srozumitelné a přiměřené věku a možnostem žáků. Učitelé průběžně sledovali vzdělávací cíle, důsledně zohledňovali individuální potřeby aschopnosti žáků. Samostatná práce, která byla nosným prvkem při individuální výuce, byla zadávána přiměřeně k možnostem a znalostem, byla průběžně kontrolována, učitelé v jejím průběhu poskytovali žákům pomoc a radu. Umožňovali pracovat individuálním tempem, čímž dosahovali relativní efektivnosti vyučovacích jednotek. Učitelé účelně využívali dalších zdrojů informací (především z další naučné literatury) a mezipředmětových vztahů, odlišovali základní učivo od doplňkového. Nepodařilo se jim však ve všech hodinách udržet zájem a aktivitu žáků. Didaktická metoda názornosti byla zachovávána, což souvisí s pozitivně hodnocenou přípravou na vyučování. Čas věnovaný jednotlivým činnostem byl dobře rozvržen, učitelé průběžně modifikovali plán výuky s ohledem na aktuální stav žáků. Během vyučovacích hodin učitelé hodnotili práci žáků. Hodnocení používali k odhalení oblastí, v nichž měli žáci potíže, k posouzení efektivnosti vyučování a k ověření, zda se podařilo vytvořit pevný základ pro další postup individuální výuky. Hodnocení rovněž sloužilo jako povzbuzení k dalšímu úsilí žáků, k udržení a posílení jejich sebedůvěry. Při zkoušení byly zohledňovány individuální dispozice žáků. Klasifikace byla objektivní, spravedlivá a učiteli zdůvodněná Písemné práce žáků nebyly vždy dostatečně kontrolovány, sešity vykazovaly z hlediska úpravy rozdílnou úroveň. Učitelé si vedli o práci žáků záznamy tak, aby mohli kmenové škole po ukončení pobytu v léčebně zaslat hodnocení práce žáka, případně návrh klasifikace. V závěru hodin hodnotili někteří učitelé plnění stanovených cílů, úroveň práce a dosažené výsledky. Pedagogové vytvářeli v hodinách klidnou a tvořivou atmosféru, významnou měrou ovlivňovali příznivé interpersonální vztahy. Měli ve třídách přiměřenou autoritu, kterou žáci přijímali a uznávali. Komunikativní dovednosti žáků nebyly dostatečným způsobem rozvíjeny, což úzce souvisí s omezeným časovým prostorem při individuální výuce. Byl rozvíjen smysl pro kooperaci a vzájemnou toleranci. Úroveň verbální i neverbální komunikace učitelů byla vysoká, profesionální. Plánování a příprava výuky vzhledem k vzdělávacím programům a podmínkám, ve kterých výuka probíhá, jsou hodnoceny jako vynikající. Další sledované oblasti (personální, materiální a psychohygienické podmínky, účelnost a vhodnost organizace výuky včetně použitých forem a metod práce, účinnost motivace a způsob hodnocení žáků ve vyučovacím procesu, spolupráce a komunikace mezi žáky a pedagogy) jsou hodnoceny jako velmi dobré. Individuální výuka je hodnocena jako velmi dobrá. Hodnocení kvality vzdělávání Na základě výše zaznamenaných zjištění provedených při orientační inspekci je kvalita vzdělávání hodnocena jako velmi dobrá. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Koncepční záměry školy vycházejí z dlouhodobé podrobné znalosti podmínek školy Inspekční zpráva - str. 4

5 a prostředí, ve kterém se školy nachází. Ředitelka ve škole pracuje již mnoho let, ve funkci je od roku Zpracovala analýzu podmínek práce školy a pod názvem Hodnocení práce ředitele školy ji předala zřizovateli, Školskému úřadu Jičín. Inspekci předložila rovněž kvalitně zpracovaný výhledový plán školy na roky 1999 až V plánu se zabývá problematikou zkvalitňování pedagogického sboru, možnostmi styku s kmenovými školami, vybavením školy a spoluprací se zdravotníky. Z tohoto výhledového plánu vychází plán práce na školní rok 1999/2000. Je rozpracován do 5 částí: 1. výchovně vzdělávací práce s dětmi, 2. připravenost pedagogických pracovníků (zvyšování kvalifikace, účast na vzdělávacích akcích, exkurze do speciálně pedagogických zařízení), 3. materiálně technická základna školy, 4. řídící a kontrolní práce, 5. spolupráce školy a léčebny. Cíle stanovené v obou jmenovaných dokumentech jsou reálné a pro další činnost školy přínosné. Velmi důležitým z hlediska plánování se jeví jednání ředitelky školy s ředitelem Anenských slatinných lázní o přestěhování školy do jedné z budov lázní. Tím by došlo z podstatnému zlepšení podmínek školy. K případné realizaci však může dojít až po nezbytných stavebních úpravách. Posoudit, zda výuka probíhá podle schváleného učebního plánu, je velice obtížné. Přestože je ve výroční zprávě konstatováno, že se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2, nemůže být ve škole vyučováno pouze podle jednoho vzdělávacího programu. Záleží vždy na tom, podle kterého vzdělávacího programu se vyučuje v kmenové škole každého žáka. Proto kmenové školy vypracovávají pro své žáky plány učiva, podle kterých následně učitelé s žáky pracují. Zřízení zájmových útvarů ve škole neumožňuje lázeňský režim. O promyšlené práci svědčí skutečnost, že škola poskytuje nad rámec svých povinností kvalitní péči v následujících oblastech: v případě vad řeči je žákům poskytována kvalifikovaná logopedické péče poskytována dle potřeby před začátkem vyučování, vycházející žáci jsou krom výuky stanovené rozvrhem hodin připravováni k přijímacím zkouškám v českém jazyce a matematice. Plány krátkodobé zpracovány nejsou. Oblast plánování je inspekcí hodnocena jako velmi dobrá. Organizování Vzhledem k malé velikosti školy je jediným vedoucím pracovníkem ředitelka školy. Kromě výchovně vzdělávací činnosti zabezpečuje veškerou činnost kontrolní i administrativní, vede pokladní deník a sleduje čerpání rozpočtu. Organizační řád ani organizační schéma nejsou proto v písemné podobě zpracovány. Písemně zpracováno není rovněž vymezení kompetencí. Protože pedagogický sbor je málo početný a stabilizovaný, je vymezení kompetencí všem zaměstnancům známo. V době nepřítomnosti ředitelky je trvale pověřena zastupováním jedna z učitelek, Školský úřad Jičín je dle sdělení ředitelky o zastupování vždy informován telefonicky. Z celkového počtu 5 pedagogických pracovníků je 1 ředitelka, 3 učitelky a 1 učitel Inspekční zpráva - str. 5

6 v důchodovém věku, který není třídním. Z toho vyplývá, že každá vyučující musí být třídní učitelkou ve dvou třídách. Namátková kontrola vedení povinné dokumentace ukázala, že ve vedení dokumentace jsou rezervy. Dokumentace není v plném rozsahu vedena ani podle 38a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), v platném znění, ani podle seznamu, který je pro potřeby škol při zdravotnických zařízeních zveřejněn v knize F. Kábeleho, Somatopedie. Hlavním nedostatkem je skutečnost, že není veden třídní výkaz, který je při vyučování ve třídách povinný. Tím dochází k porušení výše citovaného paragrafu školského zákona. Dalším zjištěné nedostatky se týkají vedení třídních knih: názvy tříd uváděné ve třídních knihách nesouhlasí se skutečností (např. v třídní knize nadepsané VIII., IX. E je zapisováno i učivo 6. a 7. ročníku), z části zápisů v třídních knihách nevyplývá, které učivo bylo v kterém ročníku probíráno, stává se, že někde je pro 3 až 4 různé ročníky zapsáno učivo pro všechny stejné. Drobné formální nedostatky vykazuje i řada dalších dokumentů (ve většině předložených dokumentů chybí některá z požadovaných náležitostí: datum, podpis ředitelky či razítko školy). Údaje o každém žákovi, který je ve škole vzděláván, jsou přehledně vedeny ředitelkou školy. Ze zápisů vyplývá, že od začátku školního roku do doby inspekce se ve škole vystřídalo celkem 251 žáků všech ročníků, z toho 240 žáků základní školy a 11 žáků zvláštní školy. Protože přijímání dětí do dětské léčebny je předem plánováno, žádá ředitelka školy ještě před nástupem nového žáka jeho kmenovou školu o vyplnění tiskopisu Informace o žákovi, ve kterém je kromě osobních údajů stanoveno učivo, které žák má během léčebného pobytu ve škole probrat. Tyto informace dostává nejdříve ředitelka, která podle okamžitého stavu žáků rozhodne, kterou třídu bude žák navštěvovat. Tiskopis je poté předán učitelům, kteří ve třídě učí. Každý z nich si z listu vypíše kmenovou školou zadané učivo. Po dobu pobytu žáka je list s informacemi uložen u třídního učitele, po skončení léčby je uložen v ředitelně školy. Tento list s informacemi pokládá ředitelka za postačující náhradu třídního výkazu. Poradní orgány nejsou vyjma pedagogických rad ve škole ustanoveny. V případě potřeby se učitelé scházejí ve třídě, kde vyučuje ředitelka školy. Pravidelný kontakt mezi ní a učitelským sborem je zajištěn tím, že každý den ráno si v této třídě učitelé vyzvednou třídní knihy a po skončení vyučování je do téže třídy, kde je ředitelka přítomna, vrátí. Mezi oběma budovami je rovněž možnost telefonického spojení, takže potřebné informace jsou učitelům předávány neprodleně. Spolupráce školy s rodičovskou veřejností je vzhledem ke specifičnosti školy malá a soustřeďuje se na předávání informací během příjezdu žáka s rodiči do léčebny a při jeho odjezdu domů. Škola se prezentuje na veřejnosti, v tomto školním roce například vyšel o léčebně a škole článek v Novinách Jičínska. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 1998/99 je velice stručná, obsahuje však veškeré náležitosti požadované v 17e odst. 2 zákona č. 564/1990Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Údaje v ní uváděné jsou v souladu se skutečnostmi zjištěnými při inspekci. V oblasti organizování jsou zjištěná pozitiva a negativa v rovnováze, organizování je hodnoceno jako dobré. Inspekční zpráva - str. 6

7 Vedení a motivování pracovníků Ve škole není sborovna, ředitelna a jediný kabinet jsou malé, pro scházení se učitelů nevyhovující. Vzhledem k malému počtu pedagogických pracovníků, chybějícímu zázemí a celkovému nedostatku místa se učitelský sbor schází s ředitelkou denně ve třídě - viz bod Organizování na straně 6 inspekční zprávy. Tam jsou bezodkladně předávány potřebné informace a řešeny vzniklé problémy. Vedení školy je demokratické, mezi ředitelkou a členy pedagogického sboru i mezi členy sboru navzájem jsou velmi dobré partnerské vztahy, je vytvořena příznivá přátelská atmosféra. Operativní řízení jako celek je operativní a pružné. Pedagogické rady se konají, jejich četnost je v porovnání s ostatními školami nižší. V tomto školním roce se například konaly pouze dvě a to v listopadu 1999 a v březnu Z předložených zápisů vyplývá, že obsahem je pouze hodnocení chování a prospěchu žáků. Problematikou organizace výchovně vzdělávacího procesu, problematikou speciálně pedagogickou či metodickou se učitelé na pedagogických radách nezabývají. V zápisech nejsou vyčleněny úkoly s konkrétní odpovědností ani s termínem plnění. Pedagogický sbor je jako celek starší, pouze 1 učitelka učí teprve druhým rokem. Odbornou pomoc jí v případě potřeby poskytuje ředitelka školy, která krom značných zkušeností je i členkou výboru somatopedické společnosti a spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na tvorbě učebních plánů pro základní a zvláštní školy pro speciální školy při léčebnách. Kritéria pro přiznávání nenárokových složek platu nejsou písemně zpracována. Odměny jsou dle sdělení ředitelky poskytovány za přípravu žáků na přijímací zkoušky, za poskytovanou logopedickou péči, za přípravu vystoupení žáků k různým slavnostním příležitostem, vylepšení prostředí školy a rehabilitace, přípravu dětského dne apod. Osobní příplatky dostávají učitelé za kvalitu pedagogické práce a za další povinnosti (vedení kabinetu apod.). V porovnání s ostatními speciálními školami jsou osobní příplatky velmi nízké. Za předpokladu, že škola dostane rozpočet ve stejné výši jako v minulém školním roce, je na osobní příplatky k dispozici pouze částka 3400 Kč měsíčně pro všechny pedagogické pracovníky včetně ředitelky. Tento pokles je způsoben proplácením přesčasových hodin, které ve školy vznikly po snížení učitelských úvazků. Hmotné stimulování pracovníků je za těchto podmínek nemožné, učitelům se dostává především ohodnocení morální. Vedení školy vytváří dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Sama ředitelka školy jde v tomto směru sboru příkladem. Absolvovala mimo jiné i nadstavbové studium školského managementu v Praze. Dbá o maximální odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů, umožňuje další studium. V současné době studuje 1 učitelka speciální pedagogiku na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové. V rámci sebehodnocení usiluje ředitelka o zasílání informací kmenových škol o tom, jak se žáci po návratu z léčebny zapojili do školní práce. Kmenové školy však tuto informaci poskytují jen velmi zřídka. Vedení a motivování pracovníků je hodnoceno jako velmi dobré. Kontrolní mechanizmy Vzhledem k velikosti školy není jmenována zástupkyně ředitele a ve škole není hospodářka. Znamená to, že veškerou kontrolní činnost vykonává ředitelka školy. Vtomto školním roce vykonala 5 hospitací. Každý pátek provádí kontrolu třídních knih a stvrzuje ji podpisem. Výsledky kontrol jsou vyučujícím neprodleně sdělovány. Dále se zabývá kontrolou kvality práce uklízečky, přestože škola nemá své provozní pracovníky (za úklid prostor školy je podle smlouvy propláceno a. s. Anenské slatinné lázně 140 Kč za 1pracovní den). Jiné kontroly Inspekční zpráva - str. 7

8 ředitelka neprovádí. Důvody jsou následující: předmětové komise ani metodická sdružení ve škole nejsou, výchovný poradce není s ohledem na specifiku školy určen, veškeré předepsané kontroly a revize zabezpečují a doklady o nich shromažďují majitelé objektů. Žáci školy jsou hodnoceni a klasifikováni podle stejných pravidel jako žáci v kmenových školách. Výsledky jejich učení jsou kmenovým školám sdělovány prostřednictvím Osobního záznamu žáka. V osobním záznamu je uvedena charakteristika práce žáka a známky z předmětů, kterým byl vyučován. Povinností třídních učitelů je vyplněné osobní záznamy žáků předat ředitelce ke kontrole nejdéle 2 dny před odjezdem žáka z léčebny. Kvalitní zpětnou vazbou jsou zprávy kmenových škol, ze kterých je zřejmé, že žáci po návratu z léčení nemají v učení problémy. Nevýhodou je skutečnost, že kmenové školy posílají zprávy o zapojení se žáka do školní práce jen ojediněle. Kontrolní systém je hodnocen jako dobrý. Hodnocení kvality řízení Řízení je celkově hodnoceno jako velmi dobré. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Výhledový plán Speciální základní školy při dětské léčebně Lázně Bělohrad na roky 1999 až 2005 bez uvedeného data zpracování, Plán práce na školní rok 1999/2000 z 29. září 1999, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 1998/99 z 29. září 1999, Výroční zpráva o hospodaření v roce 1999 bez uvedeného data, rozvrhy hodin všech tříd platné pro školní rok 1999/2000, vyplněné tiskopisy Informace o žákovi obsahující plány učiva jednotlivých žáků, třídní knihy vedené ve školním roce 1999/2000, ředitelkou školy vyplněná podkladová inspekční dokumentace. ZÁVĚR Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146, plní úkoly základní a zvláštní školy v rozsahu 15 hodin týdně. Personální, materiální a psychohygienické podmínky jsou velmi dobré. Stejně je hodnocena organizace výuky, použité metody a formy práce, způsob motivace a hodnocení žáků ve vyučovacím procesu i spolupráce a komunikace žáků. Rovněž řízení školy vykazuje převahu pozitiv. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí jsou využívány efektivně. Celkově je škola hodnocena jako velmi dobrá. Inspekční zpráva - str. 8

9 Výrazná pozitiva funkční plánování výuky s ohledem na specifické požadavky žáků a jejich kmenových škol, velmi dobré personální podmínky školy, velmi dobrá kvalita průběhu vyučování, promyšlená řídící práce, nadstandardní péče o žáky v oblasti nápravy vad řeči a přípravy k přijímacím zkouškám. Negativa nevhodné prostorové podmínky dvou učeben, které ovlivňují rovněž psychohygienické zázemí, neúplně vedená povinná dokumentace školy. Doporučení zajistit důsledné využívání variability školních lavic, do plánu školy začlenit rozdělení kompetencí, pokračovat v jednání o možnosti přestěhování školy do jedné budovy a zabezpečit tak vhodné učebny pro všechny třídy školy, od nového školního roku zavést ve všech třídách třídní výkazy a promyslet způsob zápisů do třídních knih. Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu Razítko Školní inspektorky Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Věra Nosková V. Nosková v. r. Členka týmu PaedDr. Olga Talášková O. Talášková v. r. V Hradci Králové dne 22. května 2000 Inspekční zpráva - str. 9

10 Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 30. května 2000 Razítko Ředitelka školy Podpis Věra Šulcová V. Šulcová v. r. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Dobrý Ještě vyhovující Nevyhovující Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Školský úřad 16. června / Zřizovatel 16. června / Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text - - Připomínky nebyly doručeny. Inspekční zpráva - str. 10

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Dr. Farského 300 Identifikátor školy: 600 170 900 Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství ČR,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola NONA, o. p. s. Nové Město nad Metují, Rašínova 313 Adresa: Rašínova 313, 549 01 Nové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Proboštov, Kpt. Jaroše 130 Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov Identifikátor školy: 600084779

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Kněžice, okres Třebíč 675 29 Kněžice 215 Identifikátor školy: 600 122 204 Zřizovatel: Obec Kněžice, 675 29 Kněžice 47 Školský

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Základní škola Huntířov nad Jizerou, okres Jablonec nad Nisou Huntířov nad Jizerou 63 468 22 Železný Brod Identifikátor školy: 600078337

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Kozolupy okres Plzeň-sever 330 32 Kozolupy 1 Identifikátor školy: 600 071

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náchod Plhov, Příkopy 1186. Adresa: Příkopy 1186, 547 01 Náchod

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náchod Plhov, Příkopy 1186. Adresa: Příkopy 1186, 547 01 Náchod Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náchod Plhov, Příkopy 1186 Adresa: Příkopy 1186, 547 01 Náchod Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 298 Statutární město Ostrava, Městský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní škola Mileč, okres Plzeň - jih Základní škola Mileč 45, 335 01 Nepomuk Identifikátor školy: 600070565 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vlastějovice, okres Kutná Hora

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vlastějovice, okres Kutná Hora Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vlastějovice, okres Kutná Hora 285 23 Vlastějovice 56 Identifikátor školy: 600 046 532

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola T. G. Masaryka České Budějovice, Nové Vráto Adresa: Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice - Nové Vráto Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Obchodní akademie Praha, s. r. o. Vinořská 163, 190 15 Praha 9 Identifikátor školy: 600 005 836 Zřizovatel: Obchodní akademie, s. r. o.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 náměstí Míru 616, 417 14 Kamenický Šenov Identifikátor školy:

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor školy: 600 012 051 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2 Helfertova 2, 662 63 Brno Identifikátor: 600171540 Zřizovatel: Školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 Dřevnická 1790, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 114 147 Termín konání inspekce: 6. 8. říjen 2003 Čj.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM

HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM CHARAKTERISTIKA ŠKOLY/ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Škola s právní subjektivitou je zřízena obcí Jindřichov (Obecní úřad, Jindřichov č. 57, PSČ 793 83). Dle zřizovací listiny sdružuje základní školu s kapacitou 350

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 Identifikátor školy: 600 010 015 Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 Nádražní/615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor školy: 600 130 096 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s mateřskou školou a školní jídelnou Třebívlice 7, okres Litoměřice 411 15 Třebívlice 7 Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Adresa: Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor školy: 600 039 749 Zřizovatel: Městská

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště a Střední odborná škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 Charbulova 106 618 00 Brno Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola České Budějovice, Matice školské 3 Matice školské 3, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 569

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Pičín, okres Příbram 262 25 Pičín 23 Identifikátor školy: 600 054 691 Zřizovatel: Obec Pičín, 262 25 Pičín 90 Školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 Adresa: Kyjevská 25, 530 03 Pardubice, Pardubičky Identifikátor školy: 600 096 378 Termín

Více

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciálně pedagogické centrum Speciální soukromé gymnázium Integra s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prapořiště, okres Domažlice. Prapořiště 100, 345 06 Kdyně. Identifikátor školy: 600 065 588

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prapořiště, okres Domažlice. Prapořiště 100, 345 06 Kdyně. Identifikátor školy: 600 065 588 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prapořiště, okres Domažlice Prapořiště 100, 345 06 Kdyně Identifikátor školy: 600 065 588 Termín konání inspekce: 10. 12. září

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s.

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rudíkov 675 05 Rudíkov 167 Identifikátor: 600 121 569 Termín konání orientační inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670 U Kaple 670, 725 29 Ostrava-Petřkovice Identifikátor zařízení: 600 143 767 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Školní 786, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou 592 51 Dolní Rožínka 1 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Pod Čeřovkou 709 Adresa: Pod Čeřovkou 709, 506 01 Jičín Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Veltrusy, okres Mělník Opletalova 493, 277 46 Veltrusy Identifikátor školy: 600 047 725 Zřizovatel: Město Veltrusy,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 39/99-11094 Signatura: bo2ns202 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Kroměříž INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Kroměříž, 1. máje 14 PSČ

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice, okres Benešov. Krhanice 149, 257 42. Identifikátor školy: 600 042 049

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice, okres Benešov. Krhanice 149, 257 42. Identifikátor školy: 600 042 049 1 Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krhanice, okres Benešov Krhanice 149, 257 42 Identifikátor školy: 600 042 049 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Mateřská škola Radomyšl, okr. Strakonice Adresa: Podolská 164, 387 31 Radomyšl Identifikátor zařízení: 600 063

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní 55, 277 51 Nelahozeves Identifikátor školy: 600 047

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rotava, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rotava, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rotava, okres Sokolov Sídliště 674, 357 01 Rotava Identifikátor: 600 072 738 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71 Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk Identifikátor: 600 103

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Adresa: Masarykovo nám. č. 72, 763 61 Napajedla Identifikátor: 600 001 547 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí. Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí. Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, ulice Ústecká 160, okres Ústí nad Orlicí Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 249 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Vltavou

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Vltavou ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 21, PSČ 398 58 Identifikátor školy: 600 061 663

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3. Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 085 643 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085 643 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko Dlouhá 429, 679 63 Velké Opatovice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Výtvarná škola Václava Hollara Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Identifikátor: 600 004 970 Zřizovatel: Ministerstvo školství,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Budějovická 421,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno Politických vězňů 777, 274 01 Slaný Identifikátor školy: 600 044 297 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Šebetov 679 35 Šebetov 215 Identifikátor zařízení: 600105474 Zřizovatel: Obec Šebetov, 679 35 Šebetov 108 Školský úřad Blansko,

Více

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358

ZPRÁVA. Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek. Identifikátor školy: 600 016 358 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Soukromá střední odborná podnikatelská škola s. r.o. ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Netolice, okres Prachatice Tyršova 523, 384 11 Netolice Identifikátor školy: 600062694 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 4, Lojovická 557 Lojovická 557 142 00 Praha 4 - Libuš Identifikátor zařízení: 600 036 537 Zřizovatel: Městská část

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Opava - Kylešovice U Hřiště 4, 747 06 Opava Identifikátor školy: 600142817 Zřizovatel: Město Opava, Městský úřad Opava,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Vysoké Mýto, ulice Javornického 2, okr. Ústí nad Orlicí Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto Identifikátor školy: 600 104

Více