Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické fakulty UP v Olomouci dne 16. května 2007 Olomouc, 2007

2 1 Úvod Rok 2006 byl pro Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci společně s ostatními fakultami obdobím, kdy si připomínala 60. výročí obnovení vysokoškolského vzdělávání v Olomouci. V průběhu řady akcí byl prostor k zamyšlení se nad tím, co již bylo v minulosti vybudováno a současně co je třeba dále řešit. V oblasti vzdělávací se podařilo dokončit restrukturalizaci většiny oborů, jež jsou na PdF UP pěstovány. Jako pozitivum lze hodnotit nastartování akreditací v kombinované formě studia, neboť do dalších let tato forma bude pro PdF UP stále více perspektivní. S vědomím nutnosti bližší součinnosti s pedagogickou praxí a pro zvýšení kvality přípravy studentů byla výrazně rozšířena síť fakultních škol a zřízení Centra pedagogických a odborných praxí, které se má stát koordinačním, ale i metodickým pracovištěm pro zajišťování veškerých praxí na PdF UP. Další z klíčových oblastí, která prošla transformací, je zajištění celoživotní vzdělávání. Cílem bylo zachovat dynamiku vývoje a současně vytvořit takové podmínky, aby i na tomto úseku mohla být realizována projektová činnost. Díky systematické péči o rozvoj informačních technologií a jejich uplatnitelnosti v rámci PdF UP se výrazně zkvalitnilo a rozšířilo využívání systému STAG na jednotlivých katedrách. Současně došlo díky budování počítačových učeben k zřetelnému rozšíření dostupnosti počítačů pro potřeby studentů. V oblasti zahraničních styků byly navázány kontakty s dalšími významnými pracovišti a dohodnuty podmínky, jež v dalších letech umožní větší mobilitu pracovníků i studentů. Projektová činnost byla sférou, které byla věnována mimořádná pozornost, ale je třeba konstatovat, že se stále jedná o stejná pracoviště, která se snaží v poměrně široké nabídce hledat své možnosti, ale současně jsou na fakultě stále katedry, které v tomto směru vyvíjejí minimální činnost. Obdobně je tomu v oblasti kvalifikačního růstu a práce s mladými talentovanými pracovníky. V uplynulém roce se sice podařilo dokončit řadu doktorských studií, několik pracovníků bylo jmenováno docenty, ale stále jsou katedry, které po stránce kvalifikační nedosahují ani minimálního standardu, což je problémem nejen pro tato pracoviště, ale pro PdF UP jako celek. Přes skutečnost, že finanční situace PdF UP byla poměrně napjatá, bylo dosaženo určitého pozitivního výsledku, a to i při realizaci potřebných prostorových úprav. Rok 2006 se stal i obdobím, kdy se intenzivně započala jednání stran majetkového vypořádání se Statutárním městem Olomouc s cílem připravit dostavbu budovy PdF UP. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo náměstí 5, Olomouc tel.: , fax:

3 2 Organizační schéma fakulty (stav k ) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UP KATEDRY Centrum celoživotního vzdělávání Centrum jazykové přípravy ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ Centrum pomoci handicapovaným Děkanát PdF UP Katedra anglického jazyka Katedra antropologie a zdravovědy Katedra biologie Katedra českého jazyka a literatury Katedra hudební výchovy Katedra matematiky Středisko didaktické a informační techniky Středisko pedagogických a odborných praxí Středisko zdravého životního stylu Školicí středisko SIPVZ Vysokoškolská psychologická poradna Vysokoškolská sociálně-právní poradna Katedra německého jazyka Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Katedra primární pedagogiky Katedra psychologie a patopsychologie Katedra speciální pedagogiky Katedra společenských věd Katedra technické a informační výchovy Katedra výtvarné výchovy 3

4 3 Orgány Pedagogické fakulty UP 3.1 Děkan Děkanka Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. (do 31. ledna 2006) Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (od 1. února 2006) 3.2 Proděkani Do 31. ledna 2006 Doc. PaedDr. Jiří Luska, CSc. proděkan pro prezenční studium, statutární zástupce děkana Mgr. Jenny Poláková, Ph.D. proděkanka pro celoživotní vzdělávání a pedagogické praxe Ing. Čestmír Serafín, Dr. proděkan pro organizaci a rozvoj Doc. Mgr. et MgA Vít Zouhar, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky Od 1. února 2006 PhDr. Milan Klement, Ph.D. proděkan pro informační a vzdělávací technologie Doc. PhDr.Bohumil Novák, CSc. proděkan pro studijní záležitosti a pedagogické praxe, statutární zástupce děkana Ing. Čestmír Serafín, Dr. proděkan pro organizaci a rozvoj a celoživotní vzdělávání Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční styky 3.3 Tajemník Ing. Milan Tomášek 3.4 Akademický senát PdF UP Předseda Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (do 31. ledna 2006) Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (od 1. února 2006) Členové Akademičtí pracovníci: PhDr. Ivana Binarová, Ph.D. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. Mgr. Nora Gill Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc. Doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 4

5 Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. Mgr. Pavel Neumeister PaedDr. Anna Stopenová, Ph.D. PaedDr. Jana Svobodová PhDr. Eva Urbanovská, Dr. Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. PhDr. Petr Zima, Ph.D. Studenti: Pavel Bič Zdislav Doleček Petr Haflant Mgr. Radan Chrudina Mgr. Martin Dominik Polínek Mgr. René Szotkowski Mgr. Daniela Škutová 3.5 Vědecká rada PdF UP (stav k ) Interní členové: Doc. PhDr. Libuše Hornová Prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. LF UP Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. Doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. Doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Externí členové: Doc. Dr. hab. Marian Kapica, Univerzita Opole Prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., OU Ostrava Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc., Univerzita Hradec Králové Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., Univerzita Hradec Králové Doc. Mgr. Jindřich Štreit, FAMU Praha Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., FT UTB Zlín Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., PdF UK Bratislava 5

6 4 Studijní a pedagogická činnost na fakultě 4.1 Studijní programy (obory) prezenčního a kombinovaného studia a programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce 2006 Od akademického roku 2006/2007 pokračoval proces transformace studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě. Po akreditaci strukturovaných studijních programů Pedagogika, Speciální pedagogika, Specializace v pedagogice v prezenční i kombinované formě studia byly do studijní nabídky nově zařazeny bakalářské studijní programy, nadále byly realizovány magisterské a navazující magisterské studijní programy. Studijní programy a obory zaměřené k profesní přípravě učitelů mateřských, základních a středních škol jsou na Pedagogické fakultě UP v Olomouci dlouhodobě rozvíjeny a patří mezi stěžejní. Uplatnění absolventů v regionu působnosti fakulty je velmi dobré, fakulta pokrývá potřebu školské praxe na střední a severní Moravě (přesahuje území dnešního Olomouckého kraje). Jako aktuální se ukazuje další zvýšení vzájemné prostupnosti studia, rozšíření kompetencí absolventů a tím i jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Přehled o celkové šíři studijních programů a oborů podávají uvedené tabulky. Magisterské studijní programy Seznam čtyřletých oborů: délka forma M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základních škol 4/5 PK Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň 4 P základních škol Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol 4 P Učitelství rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol 4 P M7506 Speciální pedagogika Učitelství pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika 4 P Logopedie 4 P Seznam pětiletých oborů: M7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce 5/6 PK Pedagogika správní činnost 6 K M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základních škol a cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk) M7504 Učitelství pro střední školy Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy 6 5 P 5/6 PK Učitelství pedagogiky pro střední školy 5 P Učitelství hudební výchovy pro střední školy 5/6 PK Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy 5 P Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a ZUŠ 6 K Učitelství základů společenských věd pro střední školy 5 P Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní 5 P umělecké školy M7506 Speciální pedagogika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika 5 P

7 Bakalářské studijní programy B7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky 3 K Speciální pedagogika předškolního věku 3/3 PK Speciální pedagogika 3 P Speciální pedagogika komunikační techniky 3 P Speciálněpedagogická andragogika 3 PK Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 3 P B7507 Specializace v pedagogice Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání 3 P Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání 3 P Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborová) 3 P Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) 3 P Učitelství pro mateřské školy 3 P Základy technických věd a informačních technologií se zaměřením na vzdělávání 3 P Navazující magisterské studijní programy N7506 Speciální pedagogika Speciálněpedagogická andragogika 2 K Speciální pedagogika 2 P Doktorské studijní programy P1512 Antropologie Antropologie 3 P/K P7501 Pedagogika Pedagogika 3 P/K P7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika 3 P/K P7507 Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika 3 P/K Poznámka: 1) První číslice indexu udává standardní délku studia v prezenční formě, číslice za lomítkem délku studia v kombinaci prezenční a distanční formy. 2) P prezenční forma, K kombinace prezenční a distanční formy studia. Studijní programy celoživotního vzdělávání Název programu Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ 2 Pedagogické studium učitelů VV nebo odb. před. SŠ Přerov 2 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Pedagogické studium učitelů praktického vyučování Pedagogické studium vychovatelů Pedagog volného času Pedagog. studium učitelů uměleckých odborných předmětů (VV) ZUŠ, SOŠ a konzervatoře Pedagog. studium učitelů uměleckých odborných předmětů (HV) ZUŠ, SOŠ a konzervatoře Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických studijních oborů SŠ Speciální pedagogika 3 Speciální pedagogika logopedie 2 Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 3 Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování praktických škol 2 Spec. pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy, který vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 7 Délka roky 2 2

8 Speciální pedagogika pro vychovatele Opava (Melč) 2 Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol 2 Studium k rozšíření odborné kvalifikace A) získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo stupni školy Anglický jazyk učitelství pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace z 1. stupně) 1 B) získání způsobilosti vyučovat další předměty Anglický jazyk učitelství pro základní školy 4 Český jazyk učitelství pro 2. stupeň základních škol 3 Matematika učitelství pro 2. stupeň základních škol a speciálních škol 3 Občanská výchova a základy společenských věd 3 Přírodopis učitelství pro 2. stupeň ZŠ 3 Učitelství pro 1. st. ZŠ pro absolventy VŠ studia učitelství pro MŠ a pedagogika předškolního věku 3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 2 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Šumperk 1 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Uherské Hradiště 1 Studium pro výchovné poradce 2 Studium pro výchovné poradce (navazující) Hodonín a Valašské Meziříčí 1 Metodik prevence sociálně patologických jevů 2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Anglický jazyk přípravné studium pro mezinárodní certifikát 1-3 Německý jazyk přípravné studium pro mezinárodní certifikát 1-3 Dramaterapie 1,5 Herní specialista 1,5 Arteterapie 1,5 Biblioterapie 1,5 Muzikoterapie 1,5 Taneční pohybová terapie 1,5 Školský management pro vedoucí pracovníky a učitele mateřských škol 1,5 Sbormistrovství pro absolventy učitelských oborů na VŠ 2 Základy logopedie (pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku) 1,5 Speciální pedagogika pro pedagogy volného času 2 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky 1 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky Frýdek Místek 1 Český jazyk pro cizí státní příslušníky azylanty 1 Český jazyk pro cizí státní příslušníky podnikatele 1 Matematika s didaktikou pro učitele 1. stupně ZŠ a speciálních škol 1 Základy znakového jazyka 2 Znakový jazyk 1 Paralelní studium Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.) 3 Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (Bc.) 3 Pedagogika správní činnost (Mgr.) 6 Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ (Mgr.) 5 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) 5 Speciálněpedagogická andragogika navazující (Mgr.) 2 Další studium Školení SIPVZ 30 (hod.) Zkouška z českého jazyka (včetně přípravy) 0,5 8

9 4.2 Počty studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Poznámka: V tabulkách jsou barevně vyznačeny údaje pro rok 2006 a následně srovnání s rokem 2002, 2003, 2004 a Počty přijímaných studentů: Studijní program Počet přihlášek Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Neuspělo u přijímací zkoušky Přijato děkanem v 1. kole Přezkumné řízení (přijato děkanem) Zapsalo se Bc Mgr Dr Celkem v r Celkem v r Celkem v r Celkem v r Celkem v r Přijímací řízení Celkem v r Celkem v r Celkem v r Celkem v r Celkem v r Počet přihlášek Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Neuspělo u přijímací zkoušky Přijato děkanem v 1. kole Přezkumné řízení (přijato děkanem) Zapsalo se 9

10 Počty studujících: Bakalářské kombinované studium Název Kód studijního KKOV programu Název studijního oboru B7501 Pedagogika Pedagogické poradenství a školský management B7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Speciální pedagogika předškolního věku Speciálněpedagogická andragogika Celkem Bakalářské prezenční studium Kód Název studijního KKOV programu B7507 Specializace v pedagogice Název studijního oboru Učitelství pro mateřské školy Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a česká filologie Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a anglická filologie Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a německá filologie Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a matematika Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a hra na nástroj nebo zpěv Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a česká filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a čínská filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a anglická filologie

11 B7506 Speciální pedagogika Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a německá filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a španělská filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a latinská filologie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a historie Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií se zaměřením na vzdělávání Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborová) Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií se zaměřením na vzdělávání a geografie Speciální pedagogika předškolního věku Speciální pedagogika Speciální pedagogika komunikační techniky Speciálněpedagogická andragogika Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a česká filologie

12 Speciální pedagogika pro 2. st.zš a SŠ a anglická filologie Speciální pedagogika pro 2. st.zš a SŠ a německá filologie Speciální pedagogika pro 2. st.zš a SŠ a portugalská filologie Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a historie Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a matematika Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání Celkem Počet studentů Bakalářské kombinované studium 1 Bakalářské prezenční studium 12

13 Magisterské prezenční studium Název Kód studijního KKOV programu Název studijního oboru M7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce M7503 Učitelství pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ zákl. školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a cizí jazyk (anglický, německý) Učitelství českého jazyka a německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka a technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství českého jazyka a matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství anglického jazyka a českého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství anglického jazyka a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství anglického jazyka a výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství anglického jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství anglického jazyka a matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství anglického jazyka a německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka a výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka a českého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka a přírodopisu pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky a německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky a výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky a přírodopisu pro 2. st. ZŠ

14 M7504 Učitelství pro střední školy Učitelství matematiky a technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství přírodopisu a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství přírodopisu a tech. a informační výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství přírodopisu a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství přírodopisu a výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství přírodopisu a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a ZUŠ Učitelství hudební výchovy a české filologie pro střední školy Učitelství hudební výchovy a francouzské filologie pro střední školy Učitelství hudební výchovy a německé filologie pro střední školy Učitelství hudební výchovy a historie pro střední školy Učitelství hudební výchovy a anglické filologie pro střední školy Učitelství hudební výchovy a polské filologie pro střední školy Učitelství hudební výchovy a filozofie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a české filologie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a ruské filologie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a německé filologie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a anglické filologie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a francouzské filologie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a španělské filologie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a filozofie pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy a historie pro střední školy

15 M7506 Speciální pedagogika Učitelství výtvarné výchovy a ukrajinská filologie pro střední školy Učitelství pedagogiky a české filologie pro střední školy Učitelství pedagogiky a anglické filologie pro střední školy Učitelství pedagogiky a francouzské filologie pro střední školy Učitelství pedagogiky a německé filologie pro střední školy Učitelství pedagogiky a španělské filologie pro střední školy Učitelství pedagogiky a latinské filologie pro střední školy Učitelství pedagogiky a hudební výchovy pro střední školy Učitelství pedagogiky a výtvarné výchovy pro střední školy Učitelství pedagogiky a filozofie pro střední školy Učitelství pedagogiky a historie pro střední školy Učitelství základů společenských věd a pedagogiky pro střední školy Učitelství základů společenských věd a anglické filologie pro střední školy Učitelství základů společenských věd a franc. filologie pro střední školy Učitelství základů společenských věd a německé filologie pro střední školy Učitelství základů společenských věd a španělské filologie pro střední školy Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy Logopedie Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika

16 Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika Učitelství hudební výchovy pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika Učitelství výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika Učitelství matematiky pro 2. st ZŠ a speciální pedagogika Učitelství přírodopisu pro 2. st ZŠ a speciální pedagogika Učitelství technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika Celkem Poznámka: V každém akademickém roce je skladba dvouoborů obměňována, celkový součet v daném roce je platný. Kombinace s obory, jejichž studenti nejsou zapsáni na pedagogické fakultě, zde nejsou uváděny. Navazující magisterské prezenční studium Název Kód studijního KKOV programu Název studijního oboru N7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika

17 Počty studujících Magisterské prezenční studium Navazující magisterské prezenční studium Počet 600 Počet M7501 M7503 M7504 M7506 KKOV 0 N7506 KKOV Magisterské kombinované studium Název Kód studijního Název studijního oboru KKOV programu M7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce M7503 M7504 Učitelství pro základní školy Učitelství pro střední školy Pedagogika správní činnost Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství hudební výchovy a hra na nástroj nebo zpěv pro střední školy Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy Celkem

18 Navazující magisterské kombinované studium Název Kód studijního KKOV programu Název studijního oboru N7503 Učitelství pro Učitelství anglického jazyka základní školy pro ZŠ Učitelství německého jazyka N7504 N7506 Učitelství pro střední školy Speciální pedagogika pro ZŠ Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy Speciálněpedagogická andragogika Celkem Počty studujících 700 Magisterské kombinované studium 80 Navazující magisterské kombinované studium Počet Počet M7501 M7503 M7504 KKOV 0 N7503 N7504 N7506 KKOV 18

19 Doktorské prezenční studium Název Kód studijního KKOV programu Název studijního oboru P1512 Antropologie Antropologie P7501 Pedagogika Pedagogické vědy P7507 Specializace v Hudební teorie a pedagogika pedagogice P7506 Speciální Speciální pedagogika pedagogika Celkem Doktorské kombinované studium Název Kód studijního KKOV programu Název studijního oboru P1512 Antropologie Antropologie P7501 Pedagogika Pedagogické vědy P7507 Specializace v Hudební teorie a pedagogika pedagogice P7506 Speciální Speciální pedagogika pedagogika Celkem Počty studujících Doktorské prezenční studium Doktorské kombinované studium Počet počet P1512 P7501 P7507 P7506 KKOV 0 P1512 P7501 P7507 P7506 KKOV 19

20 Celoživotní vzdělávání Název programu 1. r. 2. r. 3. r. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ x Pedagogické studium učitelů VV nebo odborných předmětů SŠ Přerov 10 0 x Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku x Pedagogické studium učitelů praktického vyučování x Pedagogické studium vychovatelů x Pedagog volného času x Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (VV) ZUŠ, x SOŠ a konzervatoře Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (HV) ZUŠ, x SOŠ a konzervatoře Pedagogické studium učitelů (NJ) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky x Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických studijních oborů SŠ x Speciální pedagogika Speciální pedagogika logopedie 0 14 x Speciální pedagogika pro vychovatele Opava (Melč) 19 0 x Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol 0 10 x Studium k rozšíření odborné kvalifikace A) získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo stupni školy Anglický jazyk učitelství pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace z 1. stupně ZŠ) 21 x x B) získání způsobilosti vyučovat další předměty Anglický jazyk učitelství pro základní školy Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň základních škol Matematika učitelství pro 2. stupeň základních škol a speciál. škol Občanská výchova a základy společenských věd Přírodopis učitelství pro 2. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. st. ZŠ pro absolventy VŠ studia učitelství MŠ a pedagika předškolního věku Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 145 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 22 0 x Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Uherské Hradiště 23 x x Studium pro výchovné poradce x Studium k prohlubování odborné kvalifikace 132 Arteterapie x Muzikoterapie 0 17 x Speciální pedag. pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracov. 45 x x Znakový jazyk 30 x x Paralelní studium Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.) x Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (Bc.) x Speciálněpedagogická andragogika (Bc.) 0 0 x Pedagogika správní činnost (Mgr.) Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ (Mgr.) Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) Speciálněpedagogická andragogika navazující (Mgr.) 18 x x Další studium Školení SIPVZ 73 x x Zkouška z českého jazyka (včetně přípravy) 12 x x C e l k e m v r C e l k e m v r C e l k e m v r

21 4.3 Počty zahraničních studentů Typ Forma Počet (2004) Počet (2005) Počet (2006) Bakalářský Prezenční Kombinovaná Magisterský Prezenční Kombinovaná Doktorský Prezenční Kombinovaná Celkem V roce 2006 studovali na PdF UP v jednotlivých formách studia zahraniční studenti: 1 studentka z Ukrajiny, 6 studentů ze Slovenska. Všichni studenti ze Slovenské republiky byli studenty doktorského studijního programu. 4.4 Počty absolventů v akademickém roce 2005/2006 (přehled studijních programů) Název studijního programu Bakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské Celkem P1512 Antropologie 4 4 P7501 Pedagogika B7501 Pedagogika 1 1 M7501 Pedagogika M7503 Učitelství pro základní školy M7504 Učitelství pro střední školy P7506 Speciální pedagogika 6 6 B7506 Speciální pedagogika M7506 Speciální pedagogika P7507 Specializace v pedagogice N7504 Učitelství pro střední školy 1 1 C e l k e m v r C e l k e m v r C e l k e m v r C e l k e m v r C e l k e m v r

22 700 Počet absolventů počet Bakalářské Magisterské Navazující magisterské Studijní programy Doktorské Počet absolventů celoživotního vzdělávání Název programu 22 Absolventi Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd 222 Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ 104 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Pedagogické studium učitelů praktického vyučování Pedagogické studium vychovatelů Pedagog volného času Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (VV) ZUŠ, SOŠ a konzervatoře Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (HV) ZUŠ, SOŠ a konzervatoře Pedagogické studium učitelů (NJ) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických studijních oborů SŠ Speciální pedagogika 27 Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 9 Studium k rozšíření odborné kvalifikace 47 A) získání způsobilosti vykonávat přímou pedagog. činnost na jiném druhu nebo stupni školy Anglický jazyk učitelství pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace z 1. stupně) 20 B) získání způsobilosti vyučovat další předměty Český jazyk učitelství pro 2. stupeň základních škol 18 Matematika učitelství pro 2. stupeň základních škol a speciálních škol 9 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 117 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Šumperk 29 Studium pro výchovné poradce 36 Studium pro výchovné poradce (navazující) Hodonín a Valašké Meziříčí 52 82

23 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 169 Dramaterapie 8 Arteterapie 14 Muzikoterapie 15 Základy logopedie (pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku) 13 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky 58 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky Frýdek Místek 46 Znakový jazyk 15 Paralelní studium 78 Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.) 14 Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (Bc.) 14 Pedagogika správní činnost (Mgr.) 38 Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ (Mgr.) 12 Další studium Zkouška z českého jazyka (včetně přípravy) 8 C e l k e m v r C e l k e m v r C e l k e m v r Inovace již uskutečňovaných studijních programů Studijní programy a obory realizované na fakultě byly systematicky a cílevědomě inovovány v několika rovinách při dodržení akreditované struktury a charakteru programu či oboru. Inovační aktivity na katedrách byly zaměřeny především na obsahovou aktualizaci předmětů v jednotlivých studijních plánech, reflektujících nejnovější poznatky vědních oborů s ohledem na požadavek kvalitní přípravy absolventů. Proměny v obsahové dimenzi předmětu byly v některých odůvodněných případech doprovázeny úpravou názvu předmětu. Jako výsledek analýzy a evaluace zkušeností z minulých let došlo k úpravě a dalšímu rozšíření zejména nabídky předmětů povinně volitelných a volitelných. Na katedře pedagogiky s celoškolskou působností byly existující studijní obory pedagogika sociální práce, pedagogika-správní činnost, učitelství pedagogiky pro SŠ a pedagogická způsobilost inovovány v návaznosti na zkušenosti z předcházejících let. Pokračovala realizace povinně volitelných a volitelných disciplín: V případě oboru pedagogika sociální práce jde především o disciplíny veřejná správa a správní právo (povinně volitelná disciplína), disciplínu právní repetitorium (povinně volitelná disciplína) jako shrnutí právní problematiky sociální práce, její aktualizaci s ohledem na novely zákonů a zároveň o přípravu na státní závěrečnou zkoušku ze sociální práce a jejích právních aspektů. Dále byly zařazeny moduly a workshopy, organizované pracovníky katedry pedagogiky ve spolupráci s partnerskými organizacemi v rámci projektu Akční pole sociální práce východisko i cíl studia za podpory Evropského sociálního fondu a MŠMT. (moduly Právo, Rodina a náhradní rodinná péče a Nové trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry). Kromě uvedených modulů a workshopů je stávající studium inovováno také v oblasti přípravy studijních textů (např. případové studie, metodické texty z workshopů, profesiografické šetření sociálních pracovníků v rámci partnerských organizací), ve zkvalitňování realizace odborných praxí, ve spolupráci s partnerskými organizacemi při vedení diplomových prací aj. V kombinovaném studiu se stále více směřuje k posílení distančních složek vzdělávání. 23

24 V oboru pedagogika správní činnost byl inovován především obsah právních disciplín s ohledem na změny v české legislativě s akcentem především na nový služební zákon státních pracovníků, na novelu Zákoníku práce aj. platné od ledna V existujícím studijním programu oboru učitelství pedagogiky pro střední školy byla v rámci jednotlivých disciplín aktualizována výuka v souladu s moderními trendy vzdělávání i s ohledem na vývoj jednotlivých vědeckých oborů. V současné době pracovníci katedry zvažují možnost realizace vybraných studijních disciplín v distanční podobě. V rámci modulu pedagogická způsobilost začala být v roce 2006/2007 realizována inovovaná výuka bakalářského studia prostřednictvím modulového rozvržení. V prvním roce realizace byla v rámci pedagogického modulu přednášena disciplína učitel sekundární školy 1 a komunikativní dovednosti. Spolu s těmito změnami byly inovovány také okruhy ke státním závěrečným zkouškám v rámci pedagogické způsobilosti, pedagogiky a základů psychologie, sociální práce a jejích právních aspektů a správní činnost a jejích sociálních a právních aspektů. Tyto úpravy vycházejí z vývojových změn jmenovaných odborných oblastí, především pak reagují na změny v oblasti teorie, metodologie, legislativy a praxe pro sociální oblast, pro školství a veřejnou správu (např. Rámcové vzdělávací programy a tvorba školních vzdělávacích programů, novela Správního řádu, novela legislativy sociálního zabezpečení atd.). Na katedře primární pedagogiky se v rámci řešení projektu operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ověřuje inovovaný studijní obor učitelství pro mateřské školy ve formě modulového uspořádání. Pokračovala příprava pětiletého magisterského programu oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční studium) k akreditaci. Jedná se o zavedení nových studijních disciplín v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s akcentem na požadavky současného školství (především posílení jazykové výchovy, prohloubení environmentální a interkulturní výchovy, osobnostně sociální a mediální výchovy). Na katedře speciální pedagogiky byly v návaznosti na probíhající vědecko-výzkumnou činnost a výsledky změn oborové praxe (např. nová legislativa, nové technologie a metody práce) průběžně aktualizovány (či nově vytvářeny v rámci řešení grantu FRVŠ např. bylo vypracováno pojetí a osnovy nové studijní disciplíny Rodina se zdravotně postiženým členem ) studijní předměty ve všech existujících studijních oborech. Zvláštní měrou k tomuto přispěly také odborné stáže pracovníků katedry na partnerských zahraničních institucích (zahrnující mimo jiné dílčí výzkumy umožňující komparaci vybraných disciplín obsažených v pregraduálním vysokoškolském vzdělávání speciálních pedagogů), ale i pravidelná setkávání se zástupci kateder speciální pedagogiky z ČR a SR, mezinárodní konference apod. Specificky byly obsahově inovovány studijní obory speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (Bc.), speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy (NMgr.), speciální pedagogika (NMgr.), speciálněpedagogická andragogika (NMgr.), neboť tyto byly připravovány k reakreditaci. Z hlediska dlouhodobého byl kladen důraz na přípravu systematických a teoreticko-metodologických posunů, jež mají vést k novým koncepcím v tzv. exkluzivních oborech, jako je speciálněpedagogická andragogika, speciální pedagogika, raná péče, logopedie. Úspěšnému naplňování změn i v tomto roce napomáhala práce členů katedry na tvorbě a evaluaci studijních opor distančního vzdělávání pro studenty bakalářských oborů v prezenční i kombinované formě; tyto, vzhledem ke své adaptované a z obsahového hlediska srozumitelně strukturované formě, jsou vhodné rovněž pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Zkušebně je zaváděn e-learning do kombinované formy studia. Katedra antropologie a zdravovědy pracovala na studijních oporách v klasické i distanční podobě a průběžně realizovala inovaci všech garantovaných hlavních disciplín. 24

25 Na katedře společenských věd byly akreditované studijní programy systematicky inovovány v souladu s akreditovaným profilem absolventa v kategorii povinně volitelných a volitelných předmětů tvorba tzv. rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání, multikulturalita, mediální výchova, pracovně-právní vztahy. Na katedrách matematiky a technické a informační výchovy byly inovační aktivity realizovány v souladu s modernizačními trendy v oblasti pojetí a obsahu výuky v oborech garantovaných katedrami, pokračovala tvorba a ověřování studijních opor distančního vzdělávání. Učitelé i studenti používají power-pointové prezentace. Katedra matematiky inovovala předmět matematické představy studijního oboru učitelství pro mateřské školy garantovaného katedrou primární pedagogiky, inovovala obsahovou i metodickou stránku tříletého studia pro rozšíření pedagogické kvalifikace (učitelství pro 2. stupeň ZŠ). Také katedry anglického jazyka a německého jazyka pokračovaly v aktualizaci obsahu výuky s ohledem na nejnovější trendy jak v jednotlivých vědeckých oborech, tak v oblasti metodicko-didaktické. Částečně byla rozšířena nabídka volitelných předmětů. Výrazných změn doznala i forma výuky díky rozšíření technického vybavení učeben audiovizuální technikou došlo k inovaci výuky zavedením a rozšířením forem prezentace v PowerPointu. V rámci rozšiřujícího studia byl nově zaveden program německý jazyk učitelství pro střední školy. Katedra biologie se zaměřila na inovaci obsahu přednášek povinných předmětů, tak aby jejich obsah odpovídal nejnovějším vědeckým poznatkům v rychle se vyvíjejících biologických oborech, což souviselo s přípravou nových bakalářských a navazujících magisterských studijních programů k jejich akreditaci. Katedra hudební výchovy pokračovala v osvědčených hudebně-didaktických kurzech Slyšet jinak, letos poprvé organizovaných také pro učitele základních a středních škol olomouckého regionu. Uskutečnil se také první ročník festivalu Slyšet jinak, do něhož se zapojili žáci pěti základních a středních škol, jejich pedagogové a profesionální hudebníci, dále cyklus čtyř přednášek emeritního profesora prof. PhDr. Ladislava Daniela, CSc., na téma Čtyři potřebná umění každého učitele hudební výchovy na základní škole. 4.6 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání Studijní programy a obory akreditované ve strukturované podobě v roce 2005 a nové bakalářské studijní programy v prezenční formě studia se staly v roce 2006 východiskem pro přípravu akreditace studijních programů a oborů v kombinované formě (s využitím ICT a distančních prvků). Tím byly postupně naplňovány dlouhodobé záměry fakulty a univerzity reflektující trendy Boloňské a Lisabonské deklarace a dalších dokumentů EU. Uvedená skutečnost umožnila postupně, od akademického roku 2006/2007, nabízet uchazečům širší spektrum dvoupředmětových kombinací bakalářských a také navazujících magisterských učitelských studijních oborů. Podstatnou komponentu všech učitelských studijních programů tvoří nově akreditované moduly pedagogické způsobilosti v bakalářském i navazujícím magisterském stupni. Úplný výčet akreditovaných studijních programů a studijních oborů je uveden na úřední desce fakulty. 25

26 Nabídku celoživotního vzdělávání se podařilo rozšířit o nové studijní programy, které dříve nikdy nebyly realizovány. Jde o následující programy: 1. Studium v oblasti pedagogických věd ( 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb.) a) Speciální pedagogika pro vychovatele 2. Studium k rozšíření odborné kvalifikace ( 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb.) a) Německý jazyk učitelství pro střední školy b) Učitelství ošetřovatelských předmětů pro zdravotnické školy 3. Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků ( 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb.) a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 4. Studium k výkonu specializovaných činností ( 9 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb.) a) Prevence sociálně-patologických jevů b) Koordinátor ICT 5. Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb.) a) Správní právo při řízení školských organizací b) Speciální pedagogika pro pedagogy volného času c) Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky SOU, OU a praktických škol d) Arteterapie II e) Taneční pohybová terapie f) Znakový jazyk g) Hudebně-edukační terapie h) Český jazyk odborný a didaktický seminář 6. Programy CŽV v oblasti magisterských studijních programů ( 60 zákona o vysokých školách paralelní studium získání 60% kreditů akreditovaného magisterského studijního programu) a) Speciálněpedagogická andragogika navazující studium 4.7 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Fakulta systematicky a dlouhodobě reflektuje potřeby praxe v oblasti přípravy učitelů všech stupňů a typů škol a zaměřuje k uvedenému cíli nabídku tradičně realizovaných i nově akreditovaných studijních programů. Prioritní uplatnění absolventů učitelských oborů (na fakultě převážná většina) je v resortu školství, a to na různých stupních a úrovních podle cílů akreditovaných studijních programů, počínaje předškolními institucemi a konče univerzitami. Studijní obory je možné považovat za společensky etablované s trvalým zájmem uchazečů o studium. Vysoký zájem je zejména o učitelské obory speciálněpedagogické, o obory učitelství na prvním stupni ZŠ i o učitelství sociálně-zdravotních předmětů. Poslední jmenované představují celorepublikově zcela výjimečnou nabídku. V kontextu změn vzdělávacího systému v ČR je nutno perspektivně uvažovat o rekvalifikačním studiu pro učitele rodinné výchovy. Mimořádný zájem je mezi uchazeči i o neučitelské obory (pedagogika správní činnost, resp. veřejná správa, pedagogika sociální práce, logopegie, další speciálně pedagogické obory aj.). Zejména rozšíření studijní nabídky o bakalářské obory, resp. strukturace stávajících studijních oborů, je velmi příznivě přijímáno a zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Vedení fakulty i jednotlivých kateder průběžně zkoumají současnou poptávku praxe (především v oblasti sociální práce, péče a pomoci, v oblasti veřejné správy a oblasti působnosti bezpečnostních sborů v rámci státní správy a samosprávy, v oblasti působnosti pedagogických a speciálněpedagogických pracovníků) s ohledem na institucionální a obsahové změny v těchto oblastech. Z těchto institucionálních a obsahových změn jmenovaných pracovišť vyplynuly také požadavky na další osobnostní a profesní kompetence absolventů studijních oborů. 26

27 Vedením fakulty a jednotlivými katedrami byly analyzovány náměty, které přinesl Den otevřených dveří a veletrh studijních příležitostí Gaudeamus. Podobně při setkáních s představiteli Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce a s řediteli fakultních škol v roce 2006 byly konstatovány dobré možnosti uplatnění absolventů. V oblasti celoživotního vzdělávání jsou realizovány programy přesně kopírující požadavky pedagogické praxe požadavky škol, školských zařízení a právnických osob. Rozšiřují uplatnitelnost a zaměstnatelnost absolventů a osob ohrožených nezaměstnaností. V řadě programů má PdF UP nedostatečnou vyučovací kapacitu a jen s největším vypětím sil učitelů a organizátorů uspokojuje vzdělávací potřeby zájemců o CŽV. Absolventi doktorských studijních programů, které nabízí PdF UP, nacházejí uplatnění nejenom v pedagogické či klinické praxi, ale také přímo na univerzitě. Působí jako odborní asistenti na mnoha katedrách PdF, na jiných fakultách UP či na univerzitách v České republice i v zahraničí (především na Slovensku). V roce 2006 mezi úspěšné absolventy zařazené na trh práce přibyla i nevidomá studentka, absolventka doktorského studijního programu, což lze považovat za velmi pozitivní. Za vysoce motivující prvek, kterého v roce 2006 PdF využila, byla organizace a realizace pracovních setkání, seminářů či konferencí, kterých se aktivně či pasivně účastnili také absolventi doktorských studijních programů; reflexe významu doktorského stupně vzdělání pro jejich uplatnitelnost na trhu práce a výsledky konfrontace získaného portfolia s požadavky praxe může být proto zohledněna v případných reakreditovaných či nově akreditovaných doktorských studijních programech. 4.8 Uplatnění nových forem studia V roce 2006 byla pozornost vedení fakulty i kateder věnována dalšímu rozvoji předpokladů pro implementaci prvků distančního vzdělávání. Jak ve stávajících studijních programech kombinovaného studia akreditovaných podle zákona č. 111/1998 Sb., tak i v programech celoživotního vzdělávání, byly získány zkušenosti s tvorbou a využíváním studijních opor distančního vzdělávání, které byly na jednotlivých pracovištích zpracovány s podporou celouniverzitních grantových prostředků. Zvláště v kombinovaném studiu bylo nezbytné rozšířit studijní programy tak, aby byla posílena distanční část studia. Např. na katedře pedagogiky s celoškolskou působností bylo v roce 2006 vytvořeno dalších 7 studijních opor a 25 metodických průvodců s jednoznačným cílem zvýšit podíl samostudia a autokorektivního učení v kombinované formě a umožnit vyučujícím aplikovat metody distančního vzdělávání také v přímém kontaktu se studujícími (vést prezenční setkání spíše jako tutoriály). Podobný trend byl zaznamenán na dalších katedrách. Významně se do výuky promítlo rovněž využívání informačních a komunikačních technologií, didaktických aplikací výpočetní techniky. Podstatné zlepšení prostorových podmínek a technického vybavení umožňuje aplikaci nových forem, technik a technologií praktické výuky na katedře výtvarné výchovy a na dalších pracovištích. Současné využívání moderní audiovizuální techniky (PC, scanery, digitální fotoaparáty, dataprojektory) umožňuje učitelům výuku průběžně aktualizovat a využít možnosti komunikace se studujícími přes Internet (studijní portál) nebo prostřednictvím ového kontaktu. Pracovníci fakulty, kteří se angažují v programech celoživotního vzdělávání, v tomto elektronickém prostředí již komunikují a působí jako zkušení tutoři. Další významnou inovační oblast představovalo využívání moderních komunikativních metod výuky s akcentem na samostatnou kreativní práci studentů. V realizovaných studijních programech se vzhledem k zaváděnému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání využívá forem a metod práce, které vedou 27

28 studenty budoucí učitele k rozvoji samostatnosti, tvořivosti a schopnosti uplatňovat tyto přístupy ve školské praxi (např. metody kritického myšlení, vytváření projektů a další). Výsledky uplatňování nových forem studia jsou patrné ve zpracování semestrálních, ročníkových, závěrečných a diplomových prací studentů. Nové formy jsou uplatňovány především v seminárních formách výuky (aktivizační metody, sokratovský rozhovor aj.). 4.9 Studijní neúspěšnost Prezenční studium: B 7507 Specializace v pedagogice bakalářské studium 1. ročník Učitelství pro mateřské školy 19,23 % 2. ročník Učitelství pro mateřské školy 4,54 % M 7503 Učitelství pro základní školy magisterské studium 1. ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 9,67 % Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ 50,00 % Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ 42,85 % Učitelství českého jazyka a rodinná výchova pro 2. st. ZŠ 7,40 % Učitelství českého jazyka a technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ % Učitelství anglického jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 7,69 % Učitelství anglického jazyka a hudební vcýhovy pro 2. st. ZŠ 9,09 % Učitelství anglického jazyka a německého jazyka pro 2. st. ZŠ 10,00 % Učitelství matematiky a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ 20,00 % Učitelství matematiky a přírodopisu pro 2. st. ZŠ 16,66 % Učitelství matematiky a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ 27,27 % Učitelství matematiky a technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ 23,07 % Učitelství matematiky a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 22,22 % Učitelství českého jazyka a německého jazyka pro 2. st. ZŠ 12,50 % Učitelství přírodopisu a technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ 16,66 % Učitelství německého jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 12,50 % Učitelství německého jazyka a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ 8,33 % 2. ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 7,69 % Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ 9,09 % Učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ 8,33 % Učitelství českého jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 4,76 % Učitelství českého jazyka a výtvrné výchovy pro 2. st. ZŠ 16,66 % Učitelství přírodopisu a technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ 42,85 % Učitelství matematiky a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ 40,00 % Učitelství matematiky a technické a informační výchovy pro 2. st. ZŠ 44,44 % Učitelství matematiky a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ 20,00 % Učitelství matematiky a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 25,00 % Učitelství anglického jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 5,55 % Učitelství anglického jazyka a českého jazyka pro 2. st. ZŠ 13,33 % Učitelství anglického jazyka a matematiky pro 2. st. ZŠ 33,33 % Učitelství anglického jazyka a německého jazyka pro 2. st. ZŠ 10,00 % Učitelství přírodopisu a hudební výchovy pro 2. st. ZŠ 20,00 % Učitelství německého jazyka a občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 9,09 % Učitelství německého jazyka a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ 40,00 % Učitelství německého jazyka a přírodopisu pro 2. st. ZŠ 12,50 % 3. ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1,61 % Učitelství českého jazyka a rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ 11,76 % Učitelství anglického jazyka a českého jazyka pro 2. st. ZŠ 7,69 % 28

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UP V ROCE 2010

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UP V ROCE 2010 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UP V ROCE 2010 Olomouc, 2011 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc www.upol.cz tel.: 585 635 088, 585 635 099, fax: 585 635 020 Vážení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě 2007 výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě Obsah výroční zpráva Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2007 strana (1) Úvod..........................................................................

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura Lektoři, se kterými spolupracujeme vzdělávání pedagogů Mgr. Marika Kropíková PedF UK Praha - speciální pedagogika, etopedie, psychopedie, logopedie Učitelka na zvláštní škole, Praha 5 a Praha 4 Logopedka

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Reflexe aktivit a výsledků projektu Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Identifikace

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc tel.: +420 585 631 111, +420 587 441 111, fax: +420 585 631 012 sekretariát rektora: +420 585 631 011 www.upol.cz Rektor: prof.

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

Novelizace zákona o pedagogických pracovnících

Novelizace zákona o pedagogických pracovnících Novelizace zákona o pedagogických pracovnících Zákon o pedagogických pracovnících Zákon č. 563/2004 Sb. Novela: zákon č. 198/2012 Sb. Účinnost: 1. 9. 2012 Druhy změn - Formální a formulační změny - slova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda prof. Mgr. MgA. Vít

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/17 JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013 Prezenční a kombinované studium OLOMOUC 2012 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771

Více

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Program podpory Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Grantové projekty KČJL za posledních 10 let

Grantové projekty KČJL za posledních 10 let Grantové projekty KČJL za posledních 10 let Rok Název grantového projektu Řešitelé Odkaz (na zprávu či web) 2001 Aktivizující formy výuky v pregraduální i postgraduální přípravě učitele českého jazyka

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 27. června 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 27. června 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 27. června 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr.

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc, 27. 11. 2013 Dosavadní závěry pracovní skupiny a) podpora technického vzdělávání v OK - vznik VŠ technického oboru na školách v regionu je nereálný (velké finanční

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2003

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2003 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2003 Olomouc, únor 2004 1. Úvod Pedagogická fakulta v roce 2003 úspěšně rozvíjela svou činnost

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Matematika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy algebra

Více

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 1, Lib e rec 5, e - m ail: @zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 3 0 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová Tři pilíře PedF UK lidskost kreativita kvalita propojená s praxí Lidskost nejste jen

Více

Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze

Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 201/2006 Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze v rámci programu MŠMT program 2: Příprava a rozvoj studijních

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Pedagogické fakultě OU v roce 2018 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Karla Čapka 402, 397 11 Písek. Identifikátor: 600 020 266

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Karla Čapka 402, 397 11 Písek. Identifikátor: 600 020 266 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Karla Čapka 402, 397 11 Písek Identifikátor: 600 020 266 Termín konání

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2011/2012 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 26. 6. 2017 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP Přítomni: Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS Ing. Milan Appel Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Brno Ředitel SVČ praxe 27 let Lektor praxe 16 let Vedoucí oddílu praxe 38 let Lektor, facilitátor, konzultant,

Více

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy Standard studijního Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12. 2013.

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12. 2013. TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ pro akademický rok 2013/14 Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS ve školním roce 2013/2014 na katedře primární pedagogiky je 20. 12.

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013 2013 Ústí nad labem, duben 2013 013 1. Úvod Aktualizace DZ na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru pro období

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č.

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 20. Přítomni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Software Adobe Acrobat 5.0 WIN CZ

Software Adobe Acrobat 5.0 WIN CZ Zpráva o řešení projektu č. 1417 Počítačem podporovaná výuka matematice v kombinovaném i prezenčním studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity,

Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, dříve než přistoupím k rozboru témat navržených Akademickým senátem Filozofické fakulty Ostravské

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více