Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301"

Transkript

1 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská rada seznámena dne:

2 I.Úvd Kncepce rzvje Střední škly a Základní škly Lipník nad Bečvu, Osecká 301 je zpracvána na bdbí let , je t materiál neustále se měnící, reagující na nvé změny záknů, vyhlášek a předpisů, zpracvaný jak pdklad pr kmplexní hdncení ředitelů PO zřizvaných Olmuckým krajem. Vytvřením kncepce rzvje škly pvažuji za velmi důležité spjit záměry státní šklské plitiky s představami zřizvatele i vlastními pdmínkami a představami škly a jejích pracvníků. Prt výchdiskem pr zpracvání kncepce rzvje škly je Dluhdbý záměr vzdělávání a rzvje vzdělávací sustavy Olmuckéh kraje (duben 2012), Strategie vzdělávání pr udržitelný rzvj ČR pr bdbí a samzřejmě i Strategický plán rzvje města Lipník nad Bečvu. Kncepce škly vychází ze Strategie vzdělávání pr udržitelný rzvj České republiky ( ), hlavním cílem v základním a středním vzdělávání : vybavit žáky takvými kmpetencemi, které jim umžní realizvat zásady udržitelnéh rzvje v praktickém živtě. Nemalu funkci v utváření kmpetencí žáků bude hrát psilvání kmunitní funkce škl, kdy se škly stávají prstředím pr sdílení zkušenstí s dalšími šklami a s mimšklním prstředím. V suladu s Dluhdbým záměrem vzdělávání a rzvje vzdělávací sustavy Olmuckéh kraje pvažuji za priritní pdprvat další vzdělávání pedaggických pracvníků škly zaměřené zejména na mderní metdy výuky, vzdělávání a výchvy, na blast ICT, finanční gramtnst a alternativní způsby vzdělávání. V suladu se záměrem kraje škla pstupně zlepšuje své materiální vybavení z prstředků zřizvatele, ale dluhdbě se škla zapjuje d různých prjektů, rzvjvých prgramů vyhlášených MŠMT a grantů z města Lipník nad Bečvu. Při úvahách stanvení kncepce jsem vycházela i ze získaných znalstí z funkčníh studia pr veducí pracvníky škl ( FI) a při jejím zpracvání jsem využívala i vlastních zkušenstí, výrčních zpráv škly, inspekčních zpráv, materiálně technických pdmínek škly, statistických výkazů a dalších veřejně dstupných infrmací. Tat Kncepce rzvje škly navazuje na již zpracvanu kncepci škly předlženu při knkurzu na ředitele škly a Kncepci vytvřenu předchzí ředitelku škly, celu práci více knkretizuje a rzpracvává na základě pznatků získaných přím z půsbení ve škle. Záměrem tét střednědbé kncepce je pskytvat žákům vzdělání d přípravné třídy až p střední stupeň vzdělávání uknčené závěrečnu zkušku se zařazením d praktickéh živta, uplatněním na trhu práce, ppřípadě s mžnstí pkračvání studia v dbrných učilištích. Dále pak udržet dbré jmén tét škly. Vzhledem k eknmické situaci ve splečnsti a klísajícímu se pčtu žáků udržet nadále všechny sučásti škly ZŠ, SŠ, ŠD a ŠJ-výdejna. Smyslem a hlavním úklem kncepce je vytyčení cílů pr následující bdbí s výhledem d rku K naplnění výše stanvených cílů je kncepční práce rzdělena d čtyř blastí: a)výchvně vzdělávací b) Materiálně technická c) Persnální práce d) Splupráce s partnery II. Systém implementace Strategie a Dluhdbéh záměru OK v jedntlivých blastech práce škly a) VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Charakteristika škly: Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 vyknává činnst Základní škly (dále jen ZŠ), Střední škly škly (dále jen SŠ), šklní družiny (dále jen ŠD) a zařízení šklníh stravvání (dále jen ŠJvýdejna). Celkvá kapacita škly je 133 žáků. Základní škla ( kapacita ZŠ- 105 žáků)zajišťuje vzdělávání žáků v ZŠ praktické, ZŠ speciální a d září 2012 i žáků ZŠ, kteří pakvaně selhávají v běžné ZŠ. Střední škla 2

3 (kapacita SŠ-28 žáků) nabízí vzdělávací br Praktická škla dvuletá a nvě d šklníh rku 2015/2016 i br Praktická škla jednletá. ŠD (kapacita 20 žáků) pracuje ve dvu dděleních. Šklní jídelna výdejna (kapacita 80 žáků)zabezpečuje stravvání žáků i zaměstnanců škly. Šklní vzdělávací prgramy: 1. Žáci ZŠ praktické jsu vzděláváni dle ŠVP ZV - LMP č.j.szsl 175/2014 Dnes hra, zítra živt 2. Žáci dle běžné ZŠ jsu vzděláváni v naší škle d šklníh rku 2012/2013 dle ŠVP ZV č.j.461/2013 Dnes hru a pznáním vzhůru d živta frmu individuální a skupinvé integrace.. Pr každéh žáka je vypracván p knzultaci s PPP Přerv IVP. 3. Žáci ZŠ speciální jsu vzděláváni dle ŠVP ZV LMP II č.j. SZSL500/2014 Pznávej svět-díl I., II. 4. Žáci SŠ-br Praktická škla dvuletá jsu vzděláváni ve škle d dle ŠVP č.j. 560a)/2012 Klíč d živta 5. Od šklníh rku 2015/2016 bude škla nabízet nvý vzdělávací br Praktická škla jednletá a žáci tak budu vzděláváni dle ŠVP č.j.szsl 760/2014 Klíček d živta 6. Pr přípravnu třídu je nvě vypracván ŠVP č.j SZSL 181/2014 Kamínky d živta 7. Pr šklní družinu ŠVP č.j SZSL 180/2014 Hru d živta Ve výchvně vzdělávacím prcesu je nutné ctít zásady didaktiky a speciální pedaggiky. Ddržvat princip jedntnéh výchvnéh půsbení, být důslední, pečliví a přiměřeně nárční. Ke každému žáku je nutn přistupvat individuálně a speciálně vzdělávacím ptřebám žáků přizpůsbit metdy a frmy výchvně vzdělávacíh prcesu. ddržvat Úmluvu právech dítěte(uveden ve Šklním řádu) v práci všech pracvníků škly důsledně dbát na ddržvání pravidel Šklníh řádu systematicky půsbit prti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, zamezit zneužívání návykvých látek ve škle - činnst šklníh pradenskéh pracviště (VP, metdik PP, šklní psychlg) prkázaný vandalismus v rámci mžnstí trestat sbní účastí na pravě, náhradě v případě nebezpečí rzšíření některéh z negativních jevů navázat splupráci s Plicií ČR a splupracvat při vyšetřvání přádat besedy a výchvně vzdělávací a preventivní prgramy dále budvat tevřenu a klidnu atmsféru ve škle, pdprvat styl práce zalžené na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na tleranci a vzájemné úctě nadále pdprvat činnst Klubu rdičů při škle vést žáky sbním příkladem, uvedený styl práce pdprvat i finančním hdncením respektvat sbnst dítěte, psilvat jeh zdravé sebevědmí, vzbuzvat jeh zvídavst a pdněcvat všestranné aktivity respektvat speciálně vzdělávací ptřeby žáků a na dpručení PPP a SPC zpracvávat IVP žáků v případě integrace dětí s jiným stupněm pstižení pracvat s individuálním vzdělávacím plánem a plánem pdpry, ppřípadě využít přeřazení d jinéh výchvně vzdělávacíh prgramu vlit individuální přístup v případě prblémů žáků v jedntlivých předmětech, zpracvávat individuální vzdělávací plány tam, kde t je nezbytné důsledně naplňvat pjem zdravé sebevědmí dle zájmu žáků rganizvat aktivity přispívající k všestrannému rzvji žáků ve vyučvání se zaměřvat dle mžnstí na rzvj tvřivéh myšlení žáků, účinnu mtivaci a vzbuzvání zájmu šklní práci pdprvat tvřivst dětí, respektvat náhled dětí na prblémy a s těmit názry dále pracvat v průběhu celéh výchvně vzdělávacíh prcesu využívat mderní metdy vyučvání, zvláště využívat princip nvsti v mtivaci žáků utvářet a psilvat v žácích pzitivní přístup k lidem a ke světu-snaha prpjení škly se živtem při výchvě důsledně využívat vlastníh příkladu názry dětí vnímat, pracvat s nimi v rámci jedntlivých předmětů i při nefrmálních chvílích uvědmit si a vidět šklu jak sučást klníh živta, šklu jak jeden ze základních stavebních kamenů pr vstup d živta začleňvat děti d klníh živta účastí na kulturních a sprtvních akcích, prezentvat činnst škly výstavami, prací pr měst a infrmacemi pr veřejnst v tisku 3

4 Persnální blast Ve škle pracuje 38 pedaggických pracvníků, z th 2 vychvatelky, 10 asistentů pedagga a šklní psychlg. Pedaggický sbr má vysku aprbvanst. Věkvý průměr pedaggickéh sbru je cca 44 let. Pedaggický sbr je plně kvalifikván. Všichni učitelé mají vyskšklské vzdělání pedaggickéh směru se zaměřením na speciální pedaggiku, jedna pedagžka v lednu 2015 dknčí vyskšklské vzdělání. Škla má pr reedukační péči a rehabilitaci žáků pršklené pedaggy i asistentky pedagga. Pedaggický sbr je dluhdbě stabilizvaný. Výchvná pradkyně si v rce 2006 dplnila vzdělání abslvváním prgramu celživtníh vzdělávání (čtyřsemestrální studium) Specializační studium pr výchvné pradce a v rce 2010 dknčila mdul Rzšíření kmpetencí výchvnéh pradce se speciálně pedaggickým vzděláním v blasti péče žáky se zdravtním pstižením II.. Metdik ICT dknčil v rce 2013 specializační studium Metdik primární prevence v sučasné dbě studuje:. Materiální pdmínky Škla sídlí v budvě, která je majetkem Olmuckéh kraje. Využívá také pzemek, který budvu bklpuje, včetně šklníh hřiště, které již ale v sučasné dbě vyžaduje reknstrukci. Škla je dbře vybavena učebnicemi, učebními a kmpenzačními pmůckami. Při výuce různých předmětů je využíván výukvý SW, které jsu průběžně v rámci finančních mžnstí škly pravidelně dplňvány. Splupráce se šklami a pradenskými zařízeními Naše škla úzce splupracuje se šklami reginu, PPP Přerv, na prfesinální úrvni je splupráce s SPC OK (Olmuc, Mhelnice, Prstějv a Hranice). Na úrvni ředitelů a výchvných pradců se knají pracvní schůzky, kde jsu řešeny mžnsti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami. I přes intenzivnější splupráci a nabídku nadstandardních nabídek činnstí škly se nedaří udržet stabilní pčet žáků. Zejména díky migraci rdin ze sci-znevýhdněnéh prstředí v průběhu šklníh rku se pčet žáků velmi liší. 1. Oblast řízení škly pdprvat další vzdělávání pedaggických pracvníků, využívat získané pznatky a pdněty pr zlepšení celkvé práce škly maximálně využívat přidělené finanční prstředky na DVPP, vyčlenit další mžné prstředky na vzdělávání pracvníků škly, zpracvávat každrčně plán DVPP s vyčleněním pririt pdprvat zájem pedaggických pracvníků další vzdělávání, rganizačně zabezpečit chd škly získané pznatky přenášet dle mžnstí v rámci metdickéh sdružení statním pracvníkům škly účast na dalším vzdělávání a využití pznatků pr zlepšení práce škly finančně hdntit zdknalvat řídící činnst, zvyšvat aktivní pdíl pracvníků škly na řízení a zlepšvání práce škly, dsáhnut c nejvyšší vnitřní zainteresvansti pracvníků na trvalém zkvalitňvání práce škly zúčastňvat se dalšíh vzdělávání pr veducí pracvníky a pznatky využívat pr svji práci prblémy činnsti škly knzultvat se splupracvníky, znát a respektvat jejich názry a tyt názry zhledňvat při svých rzhdnutích v kntrlní činnsti usilvat bjektivní hdncení výsledků výchvy a vzdělání vytvářet přátelsku pracvní atmsféru v pedaggickém sbru, pdprvat iniciativu, ceňvat kvalitní práci, psilvat pcit zdpvědnsti za práci a jmén škly prhlubvat sučinnst škly a rdiny, usilvat sulad ve výchvném půsbení a tím předcházet záškláctví a negativním jevů u žáků v případě prblémů ze strany rdičů tyt nedkladně řešit v případě prblémů ze strany škly zainteresvat rdiče a prblémy splečně řešit prhlubvat splupráci s statními subjekty zřizvatel : Krajský úřad, PPP, SPC, dbrní dětští lékaři, Plicie ČR, MěÚ Lipník nad Bečvu- dbr šklství a dbr sciální, Úřad práce, 4

5 s SPC a PPP dále úzce splupracvat při vypracvávání a kntrle plnění individuálních vzdělávacích plánů splupracvat s PPP a SPC při zařazvání žáků d vzdělávacích prgramů, splupracvat s dbrnými/dětskými, drstvými/ lékaři při zařazvání dětí d bu brů škly pkračvat v autevaluaci, v rámci které i nadále realizvat a zkvalitňvat dtazníkvá šetření mezi pedaggy, žáky i rdiči v sučinnsti se šklním psychlgem pracvat na dalším zkvalitňvání řízení škly zvyšvat úrveň znalstí statutárníh zástupce ředitele škly, dělit kmpetence při řízení škly, zejména v blasti výchvně vzdělávací včetně kntrlní činnsti jak jednu z pririt stanvit eknmiku škly / vztah s KÚ / 2. Oblast materiálně technické vybavensti a) Práce v bjektech škly splupracvat se zřizvatelem v blasti investičních prjektů zpracvat prjekt na přízení multimediálních tabulí pr žáky a zajistit případné splufinancvání zpracvat prjekt na další vybavení půdních prstrů pr praktické vyučvání PrŠ a zajistit případné splufinancvání plně využívat šklní dílnu a šklní kuchyňku, dplňvat vybavení prstředí bjektu utvářet tak, aby byl příjemným místem pr pbyt dětí neustále pracvat na udržení a zlepšvání estetickéh vzhledu škly i klí a finančně zabezpečvat tut blast zainteresvat pracvníky škly i děti, vytvářet pcit sunáležitsti a dpvědnsti za vzhled a prstředí škly dplňvat vybavení škly tak, aby byla c nejlépe zajišťvána názrnst a efektivita výuky. mdernizvat přiměřeným způsbem vybavení škly úzce splupracvat se všemi pracvníky škly, knzultvat jejich ptřeby a dávat je d suladu s mžnstmi škly dále pracvat na Infrmační gramtnsti, dplňvat třídy a kabinety kvalitní pčítačvu techniku pkračvat v dalším vzdělávání zaměstnanců škly splupracvat se zřizvatelem na vybudvání dětskéh hřiště pr předšklní třídu a splupracvat při tvrbě prjektu, zajistit finance na případné dfinancvání. 3. Psláním škly je: Učit a vychvávat žáky d přípravné třídy, přes základní až p střední stupeň vzdělávání pdle výše uvedených šklních vzdělávacích prgramů. Výchvně vzdělávací činnst je základní blastí pr stanvení výchvně vzdělávací strategie, věřvání vytvřených šklních vzdělávacích prgramů, frmvání názrů, hdnt, pstjů žáků. Při rganizaci vyučvacíh prcesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných. Škla má sustavu pvinných a pvinně vlitelných předmětů, prvzuje tělvýchvné zařízení a zařízení služící k reknvalescenci a rekndici. Škla rganizuje dplňkvu činnst v suladu se zřizvací listinu. Na pdpru své činnsti a pmci žákům se speciálními vzdělávacími ptřebami a žákům hrženým šklní neúspěšnstí splupracuje škla v rámci prjektu NÚV Praha (prjekt RAMPS-VIP III). V sučinnsti s tím zajišťuje činnst šklníh pradenskéh pracviště (dále jen ŠPP), které díky tmu pracuje ve škle v širším slžení. Vedle výchvnéh pradce a metdika prevence je zde i šklní speciální pedagg ( 0,5 úvazku) a šklní psychlg ( 0,5 úvazku). Mezilidské - prfesní vztahy - pr kvalitní práci ve výchvě a vzdělávání nejen zdravtně pstižených dětí, jsu nutné dbré vztahy na pracvišti, snaha a chta diskutvat prblémech, splečně je řešit a přijímat patření k nápravě, stanvení jasných pravidel pr práci. 5

6 Odbrné a pedaggické řízení- při stanvení knkrétních cílů je nutné kvalitní rzdělení kmpetencí mezi jedntlivé pracvníky pr jejich naplnění, zajištění výuky pdle nvých získaných znalstí a dvednstí, metd a pstupů. Finanční zabezpečení prvzu škly, materiálně technické zabezpečení škly - pr prvz škly, nákup dstatečnéh mnžství pracvních a vyučvacích pmůcek, další vzdělávání pedaggických pracvníků se škla nemůže spléhat v sučasné dbě jen na příspěvek d zřizvatele, státu, ale musí se snažit i získání z jiných zdrjů. Pracvníci škly - plná kvalifikvanst pracvníků škl je v sučasné dbě téměř 100%, u asistentů pedagga je 100%. I v následujících letech je nutná snaha získání kvalitních a plně kvalifikvaných pracvníků, umžnění specializačních studií, získávání dalších dbrných znalstí celéh pedaggickéh sbru, ppř. jedntlivců v dalším vzdělávání pedaggických pracvníků. Organizace chdu škly, infrmační systém škly- ddržvání záknných nrem a předpisů, kmunikace mezi jedntlivými pracvníky, vedením škly je předpkladem pr dbru splupráci a vzájemnu důvěru. Preventivní činnst škly- prblémy žáků, jejich ptřeby je nutné vyslechnut, řešit, je třeba, aby žáci cítili přátelsku atmsféru, kteru budu přenášet d svých dalších jednání i mim šklu. Přínsem pr prevenci je vytvřený Krizvý plán škly. Prezentace škly na veřejnsti, splupráce s institucemi - plnění nárčných výchvně vzdělávacích cílů není mžné zvládnut jen ve škle, je třeba aktivně splupracvat i s dalšími institucemi, neziskvými rganizacemi, se zřizvatelem, šklsku radu a dalšími. V rámci th je nutné prezentvat výsledky své práci veřejnsti nejen v místním tisku, při přádání různých akcí, ale i např. kvalitními webvými stránkami škly- D buducna vedení škly pdpruje zřízení bčanskéh sdružení při škle. 4. AKTIVITY Zájmvá činnst CÍL: Umžnit žákům aktivní a smysluplné využívání vlnéh času dle vlastníh výběru. Rzvíjet u žáků mtriku, kreativitu a estetické cítění. Prstředky k dsažení cíle: Nabízet žákům nejrůznější kružky sprtvní, umělecké, rukdělné, jazykvé - vedené nejen našimi pedaggy, ale využívat d buducna i vedení rdičů a studentů. Organizvat na škle různé sutěže a využívat talentů žáků. Šklní družina CÍL: Zajišťvat individuální ptřeby a zájmy jedntlivých dětí při zachvání rvnváhy mezi rganizvanými a spntánními činnsti. Vést děti k aktivnímu pdílu na plánvání, přípravě, realizaci a hdncení jedntlivých aktivit. Věnvat pzrnst dpravní kázni, škdlivým vlivům alkhlu, kuření a drg. Prezentací výsledků činnsti dětí v družině zvyšvat prestiž šklní družiny nejen u rdičů, ale i u žáků škly. Prstředky k dsažení cíle: Pdílet se na splečenských akcích, účast na sutěžích, přehlídkách různých činnstí. Zaměřit se na dpčinkvu, relaxační, zájmvu činnst a přípravu na vyučvání. Infrmační centrum CÍL: Infrmační centrum by měl vytvřit pzitivní braz škly. Infrmvat veřejnst zvýšenu publicitu škly v reginálním i dbrném tisku, vydáváním šklníh časpisu Pškláček, pmcí internetvých stránek ( a výrční zprávu. Prstředky k dsažení cíle: 6

7 Stávající redakční radu slženu z učitelů a asistentů škly rzšířit d buducna žáky z vyšších rčníků ZŠ praktické(i Praktické škly dvuleté)- prpjení činnstí Šklníh parlamentu aktivní účast žáků na tvrbě časpisu. Vylepšvat www stránky a pravidelně je aktualizvat. Publicita škly v médiích a tisku. 5. VZTAH RODIČŮ A VEŘEJNOSTI CÍL: Dbrá kmunikace s rdiči je jedním z hlavních cílů škly. Velmi pdstatné pr správnu realizaci šklníh vzdělávacíh prgramu je vtažení rdičů d prcesu vzdělávání svých dětí. Škla pskytuje prstřednictvím šklní vývěsky a webvých stránek základní a bjektivní infrmace činnsti škly a výsledcích žáků. Shrnutí šklníh rku je k dispzici ve výrční zprávě. Z iniciativy ŠPP byl při škle zřízen Klub rdičů, s jehž spluprací by vedení škly chtěl prpjit plánvání splečných akcí škly. Prstředky k dsažení cíle: Dbrá infrmvanst dění ve škle pravidelné třídní schůzky, den tevřených dveří, výstavky dětských prací, šklní akademie, šklní časpis, www. stránky, atd. Otevřenst a vstřícnst ve styku s veřejnstí. Připravvat pr veřejnst kulturní prgramy (výstavy, akademie, besídky) a akce s rdiči. Pravidelně vypracvávat dtazník pr rdiče a na základě vyhdncení řešit prblémy. 6. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI CÍL: Splupracvat se všemi základními šklami města, základními šklami praktickými v rámci reginu, případně mateřsku šklu. Zajistit zpětnu infrmvanst prspěchu a aktivitě abslventa přípravné třídy v běžné základní škle. Prstředky k dsažení cíle: MŠ nabídnut mžnst využívat tělcvičnu a pčítačvu učebnu. Před zápisem umžnit návštěvu škly. Přádat splečné kulturní a sprtvní akce. D buducna rzšířit akce šklní družiny aktivity přádané splu s MŠ a ZŠ ve městě. Knzultace s řediteli ZŠ Hranická a ZŠ Osecká vzájemné přípravě žáků přípravné třídy na úplnu základní šklu. 7. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKOU RADOU, INSTITUCEMI A OBCÍ CÍL: Všechny výstupy ze škly pr úřady a instituce musí mít vysku věcnu a frmální úrveň. Navázat kntakty se starstu a zastupitelstvem bce pdněty k rzvji škly. Pdstatné dkumenty vždy prjednat a schválit Šklsku radu. III. TRENDY ŠKOLY Vytvářet phdvé šklní prstředí Przumět ptřebě vzdělávat se Vychvávat z žáků lidsku sbnst - przumět jejích ptřebám Otevřít šklu více inkluzivnímu vzdělávání vytvřit spravedlivý a rvný přístup ke vzdělávacím příležitstem pr všechny děti bez výjimky. Všechny žáky vzdělávat splečně, ale zárveň pskytvat každému jedntlivci individuální přístup dle jeh individuálních ptřeb. Škla tímt bude vytvářet knkrétní patření pdpry pr žáky i pr pedaggické pracvníky. Vytvářet infrmační prstředí - przumět práci s infrmacemi Rzvíjet u žáků více zájem sprt a další tělesné aktivity Učit ve škle cizí jazyky (anglický jazyk, německý jazyk)- jsme sučástí Evrpy Rzvíjet demkracii - przumět svému místu mezi lidmi 7

8 Preventivní prgram udržet na stávající výbrné úrvni Kmunikvat s širku veřejnstí - przumět partnerství Vytvřit pdmínky pr využívání vlnéh času žáků, pdprvat žáky při akcích nízkprahvéh centra ve městě Vytvářet pdmínky pr další vzdělávání nabídku šklu d buducna rzšířit Prakticku šklu jednletu Věřím, že tat Kncepce rzvje škly především pmůže zvýšit kvalitu výchvy a vzdělávání, které je šklu pskytván a přinese další zlepšení splupráce mezi vedením škly, učiteli, rdiči, zřizvatelem škly a veřejnstí. Jejím základním rysem je snaha kmplexnst phledu na rzvj škly a zejména naprstá tevřenst. Lipník nad Bečvu Mgr. Juráňvá Miluše ředitelka škly Přílha : Kncepce SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvu, Osecká Úvd Tat kncepce rzvje škly je zpracvána jak pdklad pr knkurz na funkci ředitele. Ráda bych tímt dkumentem předlžila kncepční cíle, kterými bych v buducích letech chtěla vlivnit perspektivu škly. Na škle půsbím d září 1988 jak učitelka, čtyři rky jsem pracvala jak výchvná pradkyně a d rku 2005 pracuji jak šklní speciální pedagg v rámci prjektu VIP-Kariéra. Vycházím tedy v tét své vizi z vlastních zkušenstí, z sbních jednání (se zaměstnanci i sučasným vedením škly, rdiči a se spnzry) a dalších materiálů (výrční zpráva škly a webvé stránky škly, platná legislativa). 2. Charakteristika škly Škla má právní subjektivitu, jejíž sučástí jsu: Základní škla praktická, Základní škla speciální a Praktická škla dvuletá (celkvá kapacita škly je 105 žáků), dále šklní družina (kapacita 20 žáků) a šklní jídelnavýdejna (kapacita 80 žáků). Základní škla praktická Pskytuje vzdělávání žákům, u kterých byly zjištěny speciálně vzdělávací ptřeby na základě speciálně pedaggickéh, ppř. psychlgickéh vyšetření šklským pradenským zařízením a jejichž rzsah závažnsti je důvdem k zařazení d režimu speciálníh vzdělávání. Vzdělávání žáků v základní škle praktické se uskutečňuje pmcí speciálních metd, pstupů, frem a prstředků vzdělávání s využitím kmpenzačních, rehabilitačních a učebních pmůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů v návaznsti na pskytvání pedaggick-psychlgických služeb. Žákům s hledem na rzsah speciálních vzdělávacích ptřeb náleží nejvyšší míra pdpůrných patření. Kncepce škly je zalžena na překnávání přílišnéh verbalismu, preferuje aktivizující metdy, prjektvé vyučvání, individualizaci výuky a pzitivní mtivaci žáků. Dále je zaměřena na hdntvý systém dětí, řeší 8

9 výchvné prblémy a prsazuje týmvý princip se zaměřením na dbru kmunikaci. Žáci jsu vzděláváni pdle šklníh vzdělávacíh prgramu Dnes hra, zítra živt. Základní škla speciální Je kncipvána jak desetiletá rganizačně dělená na 1. a 2. stupeň. Žáci s těžkým mentálním pstižením a suběžným pstižením více vadami jsu vzděláváni pdle Rehabilitačníh vzdělávacíh prgramu pmcné škly č. j / , statní žáci základní škly speciální jsu vzděláváni pdle Vzdělávacíh prgramu č. j / Pdle ŠVP Pznávej svět jsu vzděláváni žáci 1., 2., 7. a 8. rčníku Základní škly speciální. Praktická škla dvuletá Od 1. září 2011 škla tevřela tent učební br pr abslventy speciálních a základních škl praktických. Vzdělávání je zaměřen na lidvá řemesla - kšíkářství a keramiku, přípravu pkrmů, drbné údržbářské práce, dvednsti v užívání PC, přípravu pkrmů, vedení dmácnsti a na předprfesní přípravu s mžnstí dalšíh studia na dbrných učilištích. Cílem přípravy je získání základních vědmstí, dvednstí a návyků pr vyknávání jednduchých činnstí v praktickém živtě. Vzdělávání je zaknčen závěrečnu zkušku, dkladem dsaženém stupni vzdělání je vysvědčení závěrečné zkušce. Abslventi Praktické škly dvuleté se mhu v rámci svých mžnstí a individuálních schpnstí uplatnit při pmcných pracích ve zdravtnictví, sciální péči a službách, ve výrbních pdnicích či chráněných dílnách, neb mhu pkračvat ve studiu v OU. Šklní družina Je kncipvána jak dplněk rdinné výchvy, především u dětí, které pcházejí z rdin neúplných či dysfunkčních. Úklem ŠD je především zájmvá činnst, rzvj citvých a sbnstních vztahů a návyk na sužití v klektivu. Šklní družina pracuje ve dvu dděleních, její kapacita je 20 žáků. Přípravná třída Každrčně je se suhlasem zřizvatele tevírána přípravná třída pr děti ze sci-znevýhdněnéh prstředí. Jsu zde zařazvány děti 5-7 leté, které se připravují na bezprblémvý vstup d prvníh rčníku běžné Základní škly. Ve třídě pracuje speciální pedagg a asistent pedagga. 3. Má vize Každá dbrá škla má pskytvat kvalitní vzdělávání, které v našem zařízení respektuje speciální vzdělávací ptřeby žáků, nabízí mžnsti mdifikace učiva pmcí individuálních vzdělávacích plánů a s přímu dpmcí asistentů pedaggů. Pkládám za velmi důležité, aby zaměstnanci škly pracvali v přátelské a neknfliktní pracvní atmsféře, aby se žáci i vyučující vzájemně respektvali a aby i rdiče dětí měli mžnst se splupdílet na dění ve škle. Respektuji v tmt hledu pzitivní výsledky škly a chci plynule navázat na sučasný stav. Zárveň bych ráda psunula kvalitu škly na vyšší úrveň, prtže vnímám i sučasné rezervy škly, které jsu pr mě výzvu i mtivací. Můj sbní dluhletý vztah ke škle je jedním z důvdů, prč jsem se d knkurzu přihlásila. V sučasné dbě dknčuji studium pr ředitele škl a šklských zařízení FS1. 9

10 Pzitivní rzvj škly bych ráda zaměřila pr další rky zejména na tyt blasti: Oblast vzdělávání: Pr zkvalitnění výuky chci pdprvat pedaggy, kteří mají zájem zavádění nvých metd d vyučvacích hdin, a prt jim chci umžnit v c nejvyšší míře další vzdělávání pedaggických pracvníků. Dále chci hledat zdrje a spnzry, abych mhla pdprvat dbré nápady zaměstnanců škly, které pvedu ke zlepšení výuky, prstředí škly i k nabídce nadstandardních vzdělávacích aktivit pr žáky prjektvé činnsti ráda bych pkračvala v úspěšné práci stávající ředitelky v prjektvých aktivitách, zejména prjektů splufinancvanými ESF, zaměřených především na pčítačvu gramtnst, primární prevenci - frmy vrstevnické pdpry, přípravnu třídu a alternativní frmy vzdělávání dětí se SVP. Vzhledem k nedstatečné kapacitě mateřských škl v Lipníku n.b. bych ráda zřídila při naší škle i MŠ speciální. Prtže v klí chybí takt specializvané zařízení pr děti se specifickými vzdělávacími ptřebami, dmnívám se, že zřízení tét mateřské škly by při minimálních finančních nákladech byl reálné a velmi prspěšné. Tat mateřská škla by určitě byla velmi prspěšná i pr děti ze sciznevýhdněnéh prstředí, kterým by ještě více pmhla úspěšně zvládat ZŠ běžnéh prudu. Prblém hraničních žáků, tedy žáků s ptřebu pdpůrných patření, kteří selhávají pakvaně na základních šklách, bych ráda řešila žádstí zařazení d sítě základních škl a tím umžnila zejména žákům II. stupně vzdělávání pdle IVP běžné základní škly v naší škle s výhdu nižšíh pčtu žáků ve třídách, přítmnsti speciálníh pedagga a asistentů pedagga. Nabídku škly bych ráda rzšířila také zřízení pracvníh místa: canisterapeut a rehabilitační pracvník. I zde bych ráda využila mžnsti nabídky spnzrů neb pmci z prjektvých aktivit. Zalžení Centra pr vzdělávání dspělých handicapvaných, případně Občanské sdružení Helpmenta, by byl určitě d buducna plynulým pkračváním a prvázanstí aktivit. Tt pvažuji za priritu a velmi ptřebné pr abslventy zejména ZŠ speciální a Praktické škly dvuleté. Při škle funguje d r šklní pradenské pracviště ve slžení šklní speciální pedagg, šklní psychlg, VP a metdik PP. Pkud by p uknčení prjektu VIP-III. nebyla tat činnst ještě legislativně zaktvena, chci najít finanční prstředky, aby tit dbrníci mhli pkračvat ve své - pr šklu velmi ptřebné práci. Oblast financvání škly: Základem jsu a i v buducnu zůstanu prstředky přidělvané ze státníh rzpčtu. Přest bych se chtěla pkusit zvýšit příjmy škly prstřednictvím mimrzpčtvých zdrjů. Mám zájem jednat s pdnikatelskými subjekty, nadacemi, institucemi udělení spnzrských darů, grantů ve snaze ukázat jim prspěšnst tét činnsti ( již nyní mám rzjednané krátkdbé zápůjčky devítimístnéh vzu Jumper Kmbi na knkrétní akce - až týdenní s Citrënem ČR. Tyt spnzrské půjčky vzu pr naše handicapvané žáky by byly vždy v celkvé finanční režii Citrënu tedy s plnu úhradu sptřeby phnných hmt, cž by vyřešil aktuální patvu situaci (vlakvá přeprava je prblémvá a nevyhvující) při převzu handicapvaných žáků na výlety, kncerty d O2 arény, sutěže, exkurze, Reknstrukce budvy škly: za ptřebné pvažuji rzšířit prstry pr výuku, a t reknstrukcí půdy (dknčit kmplex dbrných pracven pr prakticku výuku Praktické škly dvuleté). Pdprvat a mdernizvat vybavení PC pracven, dvybavit třídy dalšími interaktivními tabulemi, ve všech prstrách zavedení wifi sítě. Ráda bych zajistila, aby každý vyučující měl svůj ntebk, byl řádně pršklen, aby si dvedl vytvářet své prezentační materiály. Nadále chci průběžně udržvat všechny prstry čisté, bílé zdi učeben ale nahradit barevnými a pastelvými barvami. Zlepšit kulturní prstředí škly - zajistit vybavenst zejména dbrných pracven, větší estetiku chdeb. 10

11 Oblast kmunikace a splupráce škly s rdiči, veřejnstí a zřizvatelem: Práce s rdiči ze sci-znevýhdněnéh prstředí díky prjektvým aktivitám bych chtěla bnvit dplední kurzy pr rdiče (PC, finanční gramtnst, ruční a dmácí práce). Rdiče bych častěji chtěla zapjvat d aktivit škly, cž pmůže zejména ke zlepšení vztahů mezi šklu a záknnými zástupci dětí, ale také se t pzitivně prjeví ve vztazích uvnitř rdin mezi rdiči a jejich dětmi. Webvé stránky jsu na velmi dbré úrvni - jejich častější aktualizace a zapjení žáků vyšších rčníků d jejich splutvrby pd vedením žákvskéh parlamentu pvažuji za pzitivní prezentaci škly. Zřízení šklníh prfilu na facebku by pr žáky byl inspirací k sebeprsazvání a pzitivnímu pstji vůči škle - ne vždy se žáci v minulsti hrdě hlásili k našemu typu zařízení. Chci zlepšit publicitu škly častější prezentací v reginálním tisku, v kabelvé televizi či pzváním d zpravdajství Českéh rzhlasu - přadu pr handicapvané Jitrcel a účastnit se veřejných vystupení našich žáků na akcích města, či prezentvat výrbky našich žáků na jarmarcích ve městě a klí. Hdlám pdprvat a znvu vydávat šklní časpis Pškláček", který by drážel činnsti ve škle a na jehž tvrbě se bude splupdílet šklní žákvský parlament pd vedením metdickéh sdružení škly. Chci pdprvat i nvě vyhledávat splupráci s firmami a vyskými šklami - paralympijský šklní den, pravidelné stáže pr studenty speciální pedaggiky na UP Chci pdprvat vyšší míru zapjení žáků d kresních i blastních sutěží, zejména sprtvně zaměřených, prtže tím získávají další zkušensti. Oblast persnální: Úspěšný ředitel dsahuje výsledků prstřednictvím práce celéh týmu zaměstnanců. Prt pvažuji za nutné i vzhledem ke svým zkušenstem z minulsti stanvení jasně definvaných cílů. Jestliže jsu zaměstnanci dbře rganizváni a správně vedeni, mhu dsáhnut vynikajících výsledků. Prt bych chtěla vytvřit širší vedení škly (včetně zástupce pedaggů a šklníh psychlga) s delegvanými pravmcemi a dpvědnstí, cž umžní vést svěřený tým efektivněji. Za priritní pvažuji také vhdnu mtivaci všech zaměstnanců - zejména pdpry pcitu sbníh vztahu k rganizaci, sbní a vzájemné prspěšnsti zaměstnanců i vedení škly a vytvření atmsféry vzájemné tlerance, respektvání, důvěry a sbní spkjensti. Prt, abych mhla splupracvat se zaměstnanci, pvažuji za velmi důležité, aby všichni měli mžnst krektní kmunikace, citlivéh hledu, důvěry, a t především prstřednictvím tlerantníh, nicméně asertivníh jednání. Při řešení prfesních prblémů se chci v každém případě pvznést nad sbní aspekty, které by negativně vlivňvaly kmunikaci. Na pracvišti velmi dbře pracuje ZO ČMOS PŠ, se kteru chci i nadále kmunikvat na prfesní, ale rvněž vstřícně přátelské úrvni. Na rzdíl d sučasnéh stavu, pvažuji za velmi důležité významně diferencvat sbní příplatky a mimřádné dměny, které budu drážet míru aktivity zaměstnanců a budu pzitivní mtivací pr c nejkvalitněji dvedené pracvní výkny. Výši stanvení dměn bych vždy knzultvala s širším vedením škly i z th důvdu, že jsem kmenvým pracvníkem škly řadu let a chci tím předejít případným spekulacím nebjektivnsti vyplácení. Zaměstnanci škly sučasný sbr má věkvý průměr let. Mjí snahu bude vhdně dplnit věkvu strukturu týmu klegy mladé generace. Vhdně mtivvat zejména stávající asistenty pedaggů ke studiu, aby průběžně nahrazvali dcházející pedaggy, kteří jim mhu předat své dluhleté zkušensti, či psílit pedaggický sbr abslventy pedaggických fakult. Za tímt účelem bych prt navázala i trvalejší splupráci s pedaggickými fakultami VŠ a zřídila v naší škle pravidelné stáže pr vyskšklské studenty, cž může být vzájemně prspěšné d stávajícíh klektivu vnesu čerstvý a inspirativní vzduch a díky mnhaletým zkušenstem z praxe jim stávající klektiv pedaggických pracvníků bude zdrjem bhatých pznatků z praxe. 11

12 4. Závěr Na základě svých zkušenstí a p knzultacích s klegy se dmnívám, že výše uvedená kncepce dpvídá sučasným mžnstem a schpnstem naší škly a zárveň vystihuje její ptřeby pr další bdbí. Lipník nad Bečvu Mgr. Miluše Juráňvá 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výrční zpráva činnsti škly 2008/2009 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření MMB2016000000622 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 -

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie Šklní vzdělávací prgram Obchdní akademie 63-41-M/02 Platnst ŠVP d 01. 09. 2014 Č.J. VOS-OA-JBC/A/363/2014 Schválen šklsku radu: 18. 6. 2014 Schválen pedaggicku radu: 24. 6. 2014 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Výrční zpráva činnsti ve šklním rce 2012/2013 Základní škla a Mateřské škla Kácv, kres Kutná Hra 1 Obsah 1. Základní údaje škle 1.1. Název a adresa, zřizvatel, právní frma, IČO, DIČ, vedení škly, 4 kntakty,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více