čl. 1 čl L0087 čl. 2 odst.4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4"

Transkript

1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech), s legislativou ES Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Navrhovaný předpis ČR Odpovídající předpis ES Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) Obsah Hodnocení slučitelnosti Poznámka 1

2 ČÁST PRVNÍ HLAVA I 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje výkon doplňkového dozoru nad regulovanými osobami ( 2 písm. d)) působícími ve finančních konglomerátech ( 4), vztahy mezi orgány pověřenými výkonem dozoru nad jednotlivými sektory finančního trhu a povinnosti osob působících ve finančním konglomerátu ( 2 písm. d)) L0087 čl. 1 čl. 32 Tato směrnice stanoví předpisy pro doplňkový dozor řízených subjektů, které získaly oprávnění podle článku 6 Směrnice 73/239/EEC, článku 6 Směrnice 79/267/EEC, článku 3(1) Směrnice 93/22/EEC a článku 4 Směrnice 2000/12/EC, a které jsou částí finančního konglomerátu. Tato směrnice také doplňuje příslušné odvětvové předpisy, které platí pro subjekty, které se řídí směrnicemi, výše uvedenými. Členské státy do uvedou v platnost zákony, nařízení a správní ustanovení, nezbytné k tomu, aby vyhověly této směrnici. Neprodleně o tom budou informovat Komisi. Členské státy nakáží, aby se ustanovení, na něž odkazuje první pododstavec, nejdříve použila na kontrolu účtů za fiskální rok, počínaje nebo v průběhu tohoto kalendářního roku. Až členské státy přijmou tato opatření, bude v nich uveden odkaz na tuto směrnici nebo k nim bude takový odkaz přiložen při příležitosti jejich oficiálního vydání. Členské státy stanoví metody provedení tohoto odkazu. 2 písm. d) regulovanou osobou 1. banka, 2. osoba, která v rámci svého podnikání vydává elektronické peněžní prostředky se sídlem nebo místem podnikání na území členského státu (písmeno n)), 32002L0087 čl. 2 odst.4 řízený subjekt znamená bankovní ústav, pojišťovnu nebo investiční firmu, 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES. 2

3 2 písm. e) pokud požívá výhody jednotné licence podle zvláštního právního předpisu 2 nebo obdobná osoba se sídlem nebo místem podnikání na území třetího státu (dále jen instituce elektronických peněz ), 3. spořitelní a úvěrní družstvo 5), 4. pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, anebo 5. obchodník s cennými papíry, e) přidruženou osobou osoba, v níž jiná osoba vykonává podstatný vliv, kterým se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku této osoby, jenž není ovládáním, není pouze dočasný a jehož smyslem je podílet se na podnikání této osoby; přímý nebo nepřímý podíl posuzovány samostatně nebo jejich součet představující alespoň 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech se vždy považuje za podstatný vliv, ledaže jde o ovládání, 32002L0087 čl. 2 odst. 11 účast znamená majetkovou účast ve významu první věty článku 17 Čtvrté Směrnice Rady 78/660/EEC z o výročních účtech některých typů společností (16), nebo přímém či nepřímém vlastnictví hlasovacích práv nebo základního jmění podniku ve výši 20% nebo více, 2 písm. f) f) smíšenou finanční holdingovou osobou ovládající osoba, která není regulovanou osobou a která společně s jí ovládanými osobami, z nichž je alespoň jedna regulovanou osobou se sídlem na území členského státu (písmeno n)), a jinými osobami tvoří finanční konglomerát ( 4), 32002L0087 čl. 2 odst. 15 smíšená holdingová finanční společnost znamená mateřský podnik, který není řízeným subjektem, a který spolu se svými dcerami, z nichž alespoň jedna je řízeným subjektem, majícím sídlo uvnitř Společenství, a dalšími subjekty tvoří finanční konglomerát, 2 písm. g) g) skupinou seskupení, které se skládá 1. z ovládající osoby, jí ovládaných osob 32002L0087 čl.2 odst. 12 skupina znamená skupinu podniků, které se skládají z mateřského podniku, jeho dceřiných 2 ) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 3

4 a přidružených osob, nebo 2. z ovládající osoby, jí ovládaných osob, přidružených osob a z dalších osob finančního sektoru ( 3), u nichž většinu členů jejich statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období osoby, které jsou ve statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánech některé z osob uvedených v bodu 1, podniků a subjektů, ve kterých mateřský podnik nebo jeho dceřiné podniky mají účast, stejně jako podniky, propojené navzájem vztahem ve významu článku 12(1) Směrnice 83/349/EEC, 2 písm. h) h) úzkým propojením 1. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %, 2. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %, 3. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu ovládá, nebo 4. vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba, 32002L0087 čl.2 odst.13 těsné propojení znamená postavení, ve kterém jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob propojeny pomocí: (a) účasti, což znamená přímé vlastnictví nebo pomocí ovládání 20 nebo více % hlasovacích práv nebo základního jmění podniku, (b) ovládání, což znamená vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem, ve všech těchto případech se odkazuje na článek 1(1) a (2) Směrnice 83/349/EEC nebo jde o podobný vztah mezi fyzickou nebo právnickou osobou a podnikem; každý dceřiný podnik dceřiného podniku je rovněž považován za dceřiný podnik mateřského podniku, který je v čele předmětných podniků, Postavení, v němž jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob trvale propojeny s jednou a tou samou osobou pomocí ovládacího vztahu, je také zohledněno jako tvořící těsné propojení mezi těmito osobami. 2 i) nepřímým podílem podíl držený 31998L0078 Čl. 1 písm. f podílem podíl ve smyslu článku 17, první věty, 4

5 písm. i) prostřednictvím ovládané osoby nebo ovládaných osob. směrnice 78/660/EHS nebo držení, přímé nebo nepřímé, 20 nebo více procent hlasovacích práv nebo kapitálu společnosti; 2 písm.j) j) dozorem dozor nebo dohled vykonávaný podle zvláštního právního předpisu nebo zahraniční právní úpravy nad osobou ve finančním sektoru ( 3), 32002L0087 čl. 2 odst. 16 kompetentní orgány znamenají národní orgány členských států, které jsou zmocněny zákonem nebo nařízením kontrolovat bankovní ústavy a/nebo pojišťovny a/nebo investiční firmy, nehledě na to, zda jsou ustaveny na jednotlivém nebo skupinovém základě, 2 písm. k) 2 písm. l) k) orgánem dozoru orgán členského státu (písmeno n)), který vykonává dozor nad regulovanou osobou na individuálním základě nebo konsolidovaném základě; za dozor na konsolidovaném základě se pro účely tohoto zákona považuje též dozor nad činností pojišťoven ve skupině, l) příslušným orgánem dozoru 1. orgán dozoru členského státu (písmeno n)) vykonávající dozor na konsolidovaném základě nad regulovanou osobou ve finančním konglomerátu ( 4), 2. koordinátor ( 13), je-li orgánem dozoru odlišným od orgánu dozoru uvedeného v bodu 1, nebo 32002L0087 čl. 2 odst L0087 čl. 2 odst.16 a 17 významné kompetentní orgány znamenají: (a) kompetentní orgány členských států, které nesou odpovědnost za dozor rozsáhlých odvětvových skupin kteréhokoli subjektu ve finančním konglomerátu, (b) koordinátora, jmenovaného podle článku 10, pokud se liší od orgánů, na něž odkazuje (a), jiné angažované kvalifikované orgány, když je to důležité podle názoru orgánů, na něž odkazuje (a) a (b); tento názor bude brát v úvahu zvlášť tržní podíl řízených subjektů konglomerátu v dalších členských státech, zvláště pokud tento podíl přesáhne 5% a dále důležitost jakéhokoli řízeného subjektu, který je zřízen v konglomerátu v jiném členském státě, kompetentní orgány znamenají národní orgány členských států, které jsou zmocněny zákonem nebo nařízením kontrolovat bankovní ústavy a/nebo pojišťovny a/nebo investiční firmy, nehledě na to, zda jsou ustaveny na jednotlivém nebo skupinovém základě, významné kompetentní orgány znamenají: a) kompetentní orgány členských států, které nesou odpovědnost za dozor rozsáhlých 5

6 3. jiný orgán dozoru podle uvážení orgánů dozoru uvedených v bodu 1 a 2; při tomto uvážení tyto orgány dozoru přihlédnou především k tržnímu podílu ( 5 odst. 5 písm. b)) regulovaných osob ve finančním konglomerátu ( 4) v jiných členských státech (písmeno n)), zejména pokud přesáhne 5 %, a k významu regulované osoby se sídlem v jiném členském státě (písmeno n)) v rámci finančního konglomerátu ( 4), odvětvových skupin kteréhokoli subjektu ve finančním konglomerátu, b)koordinátora, jmenovaného podle článku 10, pokud se liší od orgánů, na něž odkazuje (a), c) jiné angažované kvalifikované orgány, když je to důležité podle názoru orgánů, na něž odkazuje (a) a (b); tento názor bude brát v úvahu zvlášť tržní podíl řízených subjektů konglomerátu v dalších členských státech, zvláště pokud tento podíl přesáhne 5% a dále důležitost jakéhokoli řízeného subjektu, který je zřízen v konglomerátu v jiném členském státě, 2 písm. p) 2 písm. r) p) koncentrací rizik veškerá rizika možné ztráty, jimž jsou vystaveny osoby ve finančním konglomerátu ( 4), která jsou natolik významná, aby ohrozila platební schopnost nebo finanční situaci regulovaných osob ve finančním konglomerátu ( 4); tyto ztráty mohou být způsobeny v důsledku působení úvěrového rizika, investičního rizika, pojistného rizika, tržního rizika, jiných rizik nebo jejich kombinací nebo jejich vzájemným působením (dále jen rizika ) r) operacemi v rámci skupiny veškeré obchody a jiná jednání, na jejichž základě regulované osoby, které jsou členy finančního konglomerátu, ( 4) spoléhají, že jiné regulované nebo neregulované osoby ve stejné skupině nebo jakákoliv osoba spjatá se členy této skupiny úzkým propojením splní přímo nebo zprostředkovaně určitý závazek bez ohledu na úplatnost tohoto závazku 32002L0087 čl. 2 odst L0087 čl. 2 odst. 19 koncentrace rizik znamená veškerá vystavení se ztrátě potenciálně nesené subjekty uvnitř finančního konglomerátu, která je dostatečně velká, aby ohrozila platební schopnost nebo obecné finanční postavení řízených subjektů ve finančním konglomerátu; takováto ohrožení mohou být způsobena rizikem/úvěrovým rizikem protější strany, investičním rizikem, pojistným rizikem, tržním rizikem, dalšími riziky nebo kombinací či vzájemným působením těchto rizik. transakce uvnitř skupiny znamená všechny transakce, kterými řízené subjekty uvnitř finančního konglomerátu spoléhají buď přímo nebo nepřímo na ostatní podniky uvnitř stejné skupiny nebo spoléhají na jakékoli fyzické či právnické osoby, které jsou propojené těsným propojením s podniky uvnitř této skupiny, z důvodu plnění závazku, bez ohledu na to, zda jde o smluvní závazek či nikoliv a závazek za úhradu nebo nikoliv, 6

7 2 písm. s) s) Výborem pro finanční konglomeráty výbor ustanovený při Komisi Evropských společenství L0087 čl Výbor finančních konglomerátů (dále jen Výbor ) bude pomáhat Komisi. 2. V případě, když je učiněn odkaz na tento odstavec, platí články 5 a 7 Rozhodnutí 1999/468/EC, které zohledňují ustanovení článku 8 uvedeného Rozhodnutí. Doba, stanovená v článku 5(6) Rozhodnutí 1999/468/EC, je nastavena na tři měsíce. 3. Výbor přijme procedurální předpisy. 4. Aniž by byla dotčena ustanovení již přijatých realizačních opatření, po uplynutí čtyřletého období po vstoupení této směrnice v platnost bude pozastaveno používání ustanovení předmětného Rozhodnutí, podle kterých je požadováno přijetí odborných předpisů a rozhodnutí podle postupu, na který odkazuje odstavec 2. Na základě návrhu, podaném Komisí, může Evropský Parlament a Rada obnovit předmětná ustanovení podle postupu, stanoveného článkem 251 Dohody a nakonec před uplynutím výše uvedené doby je posoudit. 5. Výbor může vydat obecná poučení, pokud jde o skutečnost, zda se uspořádáním doplňkového dozoru kompetentními orgány ve třetích státech dosáhne cíle doplňkového dozoru, jak je definován v této směrnici, ve vztahu k řízeným subjektům ve finančním konglomerátu, jehož vedení má ústředí mimo Společenství. Výbor bude tato poučení přezkoumávat a vezme v úvahu změny doplňkového dozoru, prováděné předmětnými kompetentními orgány. 6. Výbor bude informován členskými státy o zásadách, které používají ohledně dozoru transakcí uvnitř skupiny a koncentrace 7

8 rizik. 3 Finanční sektor (1) Do finančního sektoru se zahrnují smíšené finanční holdingové osoby a osoby z bankovního sektoru, sektoru pojišťovnictví a sektoru investičních služeb. (2) Do bankovního sektoru se zahrnují banky, instituce elektronických peněz, spořitelní a úvěrní družstva, finanční instituce podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank 2), s výjimkou obchodníků s cennými papíry a osob, které tvoří sektor pojišťovnictví (odstavec 3)), a podniky pomocných bankovních služeb podle zvláštního právního předpisu. 2) 32002L0087 Čl. 2 Odst finančním sektorem se rozumí sektor složený z jednoho nebo více těchto podniků: a) úvěrová instituce, finanční instituce nebo podnik pomocných bankovních služeb ve smyslu čl. 1 odst. 5 a odst. 23 směrnice 2000/12/ES (bankovní sektor); b) pojišťovna, zajišťovna nebo holdingová pojišťovna ve smyslu čl. 1 písm. i) směrnice 98/78/ES (pojišťovací sektor); c) investiční podnik nebo finanční instituce ve smyslu čl. 2 odst. 7 směrnice 93/6/EHS (sektor investičních služeb); d) smíšená finanční holdingová společnost. (3) Do sektoru pojišťovnictví se zahrnují pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací holdingové osoby podle zvláštního právního předpisu. 3) (4)Do sektoru investičních služeb se zahrnují obchodníci s cennými papíry a finanční instituce podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 4), které se nezahrnují do bankovního sektoru nebo do sektoru pojišťovnictví. 3) Zákon číslo 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů 4) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 8

9 HLAVA II 4 odst. 1 odst. 2-3 Finanční konglomerát (1) Finančním konglomerátem je skupina, která splňuje tato kritéria a)v čele skupiny je 1.regulovaná osoba, která buď ovládá osobu ve finančním sektoru, nebo je osobou, která vykonává podstatný vliv v osobě ve finančním sektoru, nebo je osobou, u které většinu členů statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období stejné osoby, které jsou statutárními, řídícími nebo dozorčími orgány nebo jejich členy jiné osoby ve finančním sektoru, nebo 2. osoba, která není regulovanou osobou a která ovládá alespoň jednu regulovanou osobu, přičemž činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru, b) alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb, a c)souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné ( 5). (2) Činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru, jestliže její poměr 32002L0087 čl. 2 odst. 14 čl. 3 odst. 1 finanční konglomerát znamená skupinu, která splňuje následující podmínky podle článku 3: (a) řízený subjekt ve významu článku 1 je v čele skupiny nebo alespoň jedna z dcer ve skupině je řízeným subjektem ve významu článku 1, (b) tam, kde existuje řízený subjekt ve významu článku 1 v čele skupiny, jedná se buď o mateřský podnik subjektu ve finančním odvětví, subjekt, který drží účast v subjektu ve finančním odvětví nebo subjekt, propojený se subjektem ve finančním odvětví pomocí vztahu ve významu článku 12(1) Směrnice 83/349/EEC, (c) tam, kde neexistuje řízený subjekt ve významu článku 1 v čele skupiny, činnosti skupiny se vyskytují především ve finančním odvětví ve významu článku 3(1), (d) nejméně jeden ze subjektů ve skupině je v odvětví pojišťovnictví a nejméně jeden je v odvětví bankovních nebo investičních služeb, (e) konsolidované a/nebo souhrnné činnosti subjektů ve skupině uvnitř pojišťovacího odvětví a konsolidované a/nebo souhrnné činnosti subjektů uvnitř odvětví bankovních a investičních služeb jsou významné ve významu článku 3(2) nebo (3). Jakákoli podskupina skupiny ve významu bodu 12, která v tomto bodě splňuje kritérium, se považuje za finanční konglomerát, 1. Pro účely stanovení, zda se činnosti skupiny vyskytují především ve finančním 9

10 bilančních sum (odstavec 3 a 7) přesahuje hodnotu 0,4. (3) Poměrem bilančních sum ( 7) se rozumí podíl, v jehož čitateli je součet bilančních sum ( 7) osob ve skupině, které jsou součástí finančního sektoru, a ve jmenovateli součet bilančních sum všech osob ve skupině. odvětví ve významu článku 2(14)(c), by měl poměr celkové rozvahy řízených a neřízených subjektů finančního odvětví ve skupině vůči celkové rozvaze skupiny jako celku přesáhnout 40%. 5 odst. 1 3 Váha významnosti sektoru (1) Souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a investičních služeb ve skupině je významný, jestliže váha významnosti v sektoru pojišťovnictví přesahuje hodnotu 0,1 a váha významnosti v sektorech bankovním a investičních služeb přesahuje také hodnotu 0,1. (2) Váhou významnosti se rozumí aritmetický průměr a) podílu, v jehož čitateli je součet bilančních sum ( 7) osob ve skupině, které jsou buď součástí bankovního sektoru a sektoru investičních služeb, nebo sektoru pojišťovnictví, a ve jmenovateli součet bilančních sum ( 7) osob ve skupině, které jsou součástí finančního sektoru, a b) podílu, v jehož čitateli je součet minimálních kapitálových požadavků nebo požadované míry solventnosti, které musí podle zvláštních právních předpisů dosáhnout osoby ve skupině, které jsou buď součástí bankovního sektoru a sektoru investičních služeb, nebo sektoru pojišťovnictví, a ve jmenovateli součet minimálních kapitálových požadavků a 32002L0087 čl.3 odst Pro účely stanovení, zda činnosti v různých finančních odvětvích jsou pro každé z nich důležité ve významu článku 2(14)(e), potom by měla průměrná hodnota poměru celkové rozvahy předmětného finančního odvětví k celkové rozvaze subjektů ve skupině stejného finančního odvětví a poměr požadavků solventnosti stejného finančního odvětví k celkovým požadavkům solventnosti na subjekty ve skupině finančního odvětví přesáhnout 10%. Nejmenším finančním odvětvím ve finančním konglomerátu pro účely této směrnice je odvětví s nejmenším průměrem a nejdůležitějším finančním odvětvím ve finančním konglomerátu je odvětví s největším průměrem. Pro účely výpočtu průměru a změření nejmenších a nejdůležitějších finančních odvětví se bankovní odvětví a odvětví investičních služeb pokládají za společné. 10

11 požadované míry solventnosti, které musí podle zvláštních právních předpisů dosáhnout osoby ve skupině, které jsou součástí finančního sektoru. Nejméně významným sektorem ve skupině se rozumí sektor podle 3 odst. 2 až 4 s nejmenší váhou významnosti a nejvýznamnějším sektorem ve skupině se rozumí sektor s největší váhou významnosti. Pro účely určení významnosti sektoru ve skupině se bankovní sektor a sektor investičních služeb považují za jeden sektor odst. 3 (3) Nejméně významným sektorem ve skupině se rozumí sektor s nejmenší váhou významnosti a nejvýznamnějším sektorem ve skupině se rozumí sektor s největší váhou významnosti. Pro účely určení významnosti sektoru ve skupině se bankovní sektor a sektor investičních služeb považují za jeden sektor. čl. 3 odst Za důležité se ve významu článku 2(14)(e) považují také křížové činnosti mezi odvětvími, pokud celková rozvaha nejmenšího finančního odvětví ve skupině přesáhne 6 mld. EUR. Pokud skupina nedosáhne hranici, na níž se odkazuje v odstavci 2, významné kompetentní orgány mohou společnou dohodou rozhodnout, že skupina nebude pokládána za finanční konglomerát, ani nebudou platit ustanovení článků 7, 8 nebo 9, jestliže tyto orgány dojdou k názoru, že zařazení skupiny do sféry této směrnice nebo použití výše uvedených ustanovení není nutné nebo by bylo nemístné či zcestné s ohledem na cíle doplňkového dozoru, jestliže vezmeme v úvahu např. skutečnost, že: (a) relativní velikost nejmenšího finančního odvětví skupiny nepřesáhne 5%, měřeno buď v podmínkách průměru, na který odkazuje odstavec 2 nebo 11

12 v podmínkách celkové rozvahy či požadavcích na platební schopnost předmětného finančního odvětví, nebo (b) tržní podíl v žádném členském státě nepřesáhne 5%, měřeno v podmínkách celkové rozvahy pro odvětví bankovních nebo investičních služeb a v podmínkách hrubého pojistného pro odvětví pojišťovnictví. Rozhodnutí, přijatá v souladu s tímto odstavcem budou oznámena dalším zainteresovaným kompetentním orgánům. odst.4 a 5 (4) Souhrn činností finančního sektoru ve skupině se rovněž považuje za významný, jestliže součet bilančních sum ( 7) osob ve skupině, které jsou součástí nejméně významného sektoru, přesahuje eur. (5) Pokud skupina nesplňuje podmínku uvedenou v odstavci 1, ale splňuje podmínku uvedenou v odstavci 4, příslušné orgány dozoru mohou na základě vzájemné dohody rozhodnout, že nebudou takovouto skupinu považovat za finanční konglomerát nebo o tom, že skupina nebude podléhat doplňkovému požadavku kapitálové přiměřenosti, nebo požadavkům kladeným tímto zákonem na systém řízení rizik a koncentrace rizik na úrovni finančního konglomerátu, operace v rámci skupiny, vnitřní řídicí a kontrolní čl. 3 odst Významné kompetentní orgány mohou společnou dohodou při použití odstavců 1, 2, a 3: (a) vyloučit subjekt při výpočtu poměrů v případech na které odkazuje článek 6(5), (b) vzít v úvahu dodržení hranic, které se po tři po sobě následující roky předpokládají v odstavcích 1 a 2, aby nedošlo k náhlým změnám systému a nepřihlížet k dodržení těchto hranic, pokud se vyskytnou důležité změny ve struktuře skupiny. Když je finanční konglomerát určen podle odstavců 1, 2, a 3, jsou na základě návrhu, podaného koordinátorem předmětného finančního konglomerátu, přijata rozhodnutí, na která odkazuje první pododstavec tohoto odstavce. 12

13 systém nebo personálním předpokladům osob ve vedení smíšené finanční holdingové osoby, nebo některým z nich, jestliže podle názoru těchto příslušných orgánů dozoru není vztažení povinností stanovených tímto zákonem na tuto skupinu potřebné, vhodné nebo by bylo zavádějící, zejména pokud a) váha významnosti nejméně významného sektoru ve skupině nebo podíl stanovený podle odstavce 2 písm. a) nebo podíl stanovený podle odstavce 2 písm. b) nepřesahuje hodnotu 0,05 nebo b) tržní podíl skupiny v kterémkoliv členském státě nepřesahuje 5 %; při výpočtu tržního podílu pro účely tohoto zákona se použije součet bilančních sum ( 7) osob v bankovním sektoru nebo sektoru investičních služeb a předepsané pojistné v hrubé výši v sektoru pojišťovnictví. (6) Příslušné orgány dozoru oznámí rozhodnutí podle odstavce 5 ostatním dotčeným orgánům dozoru. 6 (1) Pokud již finanční konglomerát podléhá doplňkovému dozoru ( 10) a jestliže poměr bilančních sum ( 7) poklesne pod hodnotu 0,4 nebo váha významnosti některého sektoru poklesne pod 0,1, potom se pro 3 následující roky použije pro poměr bilančních sum ( 7) hodnota 0,35 nebo pro váhu významnosti příslušného sektoru hodnota 0,08. (2) Pokud již finanční konglomerát určený podle 5 odst. 4 podléhá doplňkovému dozoru a jestliže součet bilančních sum ( 32002L0087 čl. 3 odst Pokud poměry, na něž odkazují odstavce 1 a 2, klesnou pro konglomeráty, které již podléhají doplňkovému dozoru, pod 40% a 10% v tomto pořadí, bude se po tři následující roky používat nižší poměr 35% a 8% v tomto pořadí aby nedošlo k náhlým změnám systému. Podobně se postupuje při použití odstavce 3, pokud celková rozvaha nejmenšího finančního odvětví ve skupině klesne pro konglomeráty, které již podléhají doplňkovému dozoru, pod 6 mld. EUR, potom se pro tři následující roky použije nižší hodnota 5 mld. EUR, aby nedošlo 13

14 7) osob ve skupině, které jsou součástí nejméně významného sektoru, poklesne pod eur, potom se pro 3 následující roky použije pro určení významnosti souhrnu činností příslušného sektoru ve skupině hodnota eur. (3) Koordinátor ( 13) po dohodě s ostatními příslušnými orgány dozoru může rozhodnout, že se upustí od použití odstavců 1 a 2. k náhlým změnám systému. Koordinátor smí během doby, na níž se odkazuje v tomto odstavci, rozhodnout se souhlasem ostatních významných kompetentních orgánů o skončení platnosti nižších poměrů nebo nižší částky, na něž odkazuje tento odstavec. 7 Bilanční suma Bilanční sumou používanou při výpočtech podle tohoto zákona se rozumí celková aktiva snížená o oprávky a opravné položky. Zjišťuje se z konsolidované účetní závěrky; neexistuje-li konsolidovaná účetní závěrka, sečtou se bilanční sumy zjištěné v účetních závěrkách osob, které jsou součástí skupiny, s tím, že bilanční suma přidružené osoby se bere v úvahu v poměru odpovídajícímu podílu nebo podílům, který v přidružené osobě mají osoby, které jsou součástí skupiny L0087 čl.3 odst Výpočty, týkající se rozvahy, na něž odkazuje tento článek, se provedou na základě souhrnné celkové rozvahy subjektů ve skupině, podle jejich ročních účtů. Pro účely výpočtu se vezmou v úvahu podniky, v nichž je držena účast, s ohledem na částku jejich celkové rozvahy, odpovídající úhrnnému proporcionálnímu podílu, který drží skupina. Tam, kde jsou však k dispozici konsolidované účty, použijí se místo souhrnných účtů. Požadavky na platební schopnost, na něž odkazují odstavce 2 a 3 se vypočítají podle ustanovení příslušných odvětvových předpisů 8 (1) Příslušné orgány dozoru mohou v případech zřetele hodných a na základě vzájemné dohody, bilanční sumy při výpočtu poměru bilančních sum podle 4 a 5 a váhy významnosti příslušného sektoru nahradit nebo doplnit strukturou výnosů nebo hodnotou podrozvahových operací, anebo oběma současně. (2) Při určování, zda činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru a zda souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností bankovního 32002L0087 čl. 3 odst Významné kompetentní orgány smějí ve výjimečných případech a společnou dohodou při použití odstavců 1 a 2 nahradit kritérium, které je založeno na celkové rozvaze, jedním nebo oběma následujícími parametry nebo přidat jeden či oba tyto parametry, pokud dojdou k názoru, že tyto parametry mají zvláštní důležitost pro účely doplňkového dozoru v souladu s touto směrnicí: struktura příjmu, mimo-rozvahové činnosti. 14

15 sektoru a sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné, příslušné orgány dozoru na návrh koordinátora ( 13) po vzájemné dohodě a) nemusí přihlížet k osobám, které podle rozhodnutí koordinátora ( 13) nemusí být zahrnuty do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, nebo b) mohou brát v úvahu splnění kritérií uvedených v 4 odst. 2 a v 5 odst. 1 za poslední 3 roky; tento postup se nepoužije, pokud v tomto období došlo k významným změnám ve struktuře skupiny. 9 Určení skupiny jako finančního konglomerátu (1) Pokud orgán dozoru na základě informací získaných při výkonu dozoru má za to, že regulovaná osoba, které udělil povolení, je členem skupiny, která by mohla být finančním konglomerátem, který dosud nebyl určen, informuje o tom orgány dozoru, které vykonávají dozor nad regulovanými osobami ve skupině, případně též jiné orgány dozoru. Tyto orgány dozoru určí, a) který z nich bude koordinátorem ( 13) v případě, že tato skupina bude určena jako finanční konglomerát, b) zda skupina je finančním konglomerátem. (2) Má-li být koordinátorem ( 13) pro dotčenou skupinu orgán dozoru z České republiky, potom se na řízení o určení finančního konglomerátu vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro účely řízení o určení, zda je skupina finančním konglomerátem podle tohoto 32002L0087 čl Kompetentní orgány, které povolily řízené subjekty, určí na základě článků 2, 3, a 5 skupinu, která spadá do sféry této směrnice. Pro tento účel: - kompetentní orgány, které ve skupině povolily subjekty, budou těsně spolupracovat tam, kde je to nutné, - pokud má kompetentní orgán názor, že řízený subjekt jím povolený je členem skupiny, která může být finančním konglomerátem, který už není určen podle této směrnice, sdělí svůj názor dalším zainteresovaným kompetentním orgánům. 2. Koordinátor určený v souladu s článkem 10 informuje mateřský podnik v čele skupiny, nebo pokud mateřský podnik neexistuje, informuje regulovaný podnik s nejvyšší bilanční sumou v nejvýznamnějším finančním sektoru ve skupině o tom, že skupina byla určena za finanční konglomerát, a o určení koordinátora. Koordinátor rovněž informuje příslušné orgány členského státu, ve kterém má sídlo smíšená finanční holdingová společnost, jakož i Komisi. 15

16 zákona, si účastníci tohoto řízení, kterými jsou osoby ve skupině, zvolí společného zmocněnce. Řízení o určení finančního konglomerátu se zahajuje z podnětu orgánu dozoru určeného podle odstavce 1 písm. a). Současně se zahájením řízení sdělí tento orgán dozoru zmocněnci pro řízení o určení konglomerátu, že bude koordinátorem ( 13) v případě, že dotčená skupina bude určena jako finanční konglomerát, a že je orgánem dozoru, který vede správní řízení v této věci. Tím není dotčeno ustanovení 13 odst. 4. (3) Orgán dozoru, který vede řízení o určení finančního konglomerátu, vychází při určování, zda je skupina finančním konglomerátem, přednostně z informací získaných na základě výkonu dozoru nebo od jiných orgánů dozoru. Pokud k tomuto řízení potřebuje i jiné informace, vyžádá si je od zmocněnce pro řízení o určení konglomerátu. 6) O určení skupiny jako finančního konglomerátu a o svém ustanovení koordinátorem ( 13) informuje koordinátor ( 13) orgány dozoru, které regulovaným osobám ve skupině udělily povolení, a orgány dozoru členského státu, ve kterém má sídlo smíšená finanční holdingová osoba, a Komisi Evropských společenství. 16

17 HLAVA III 10 odst. 1 Doplňkový dozor (1) Doplňkovým dozorem se pro účely tohoto zákona rozumí sledování a regulace rizik na úrovni finančního konglomerátu. Účelem doplňkového dozoru je omezení rizik, kterým jsou vystaveny regulované osoby tím, že jsou součástí finančního konglomerátu L0087 čl. 5 odst Členské státy zajistí doplňkový dozor řízených subjektů, na které odkazuje článek 1, v rozsahu a způsobem, předepsaným v této směrnici, aniž by byla dotčena ustanovení o kontrole, která jsou obsažena v odvětvových předpisech. odst. 2 (2) Doplňkovým dozorem se nenahrazuje výkon dozoru nad regulovanými osobami na individuálním a konsolidovaném základě podle zvláštních právních předpisů, ani se jím nezakládá ani nenahrazuje dozor nad jednotlivými regulovanými osobami se sídlem nebo bydlištěm na území třetího státu, smíšenými finančními holdingovými osobami zahrnutými do finančního konglomerátu a osobami, které nejsou regulovány podle zvláštních právních předpisů. čl. 5 odst. 5 5.Aniž by byla dotčena ustanovení článku 13, uplatnění doplňkového dozoru na úrovni finančního konglomerátu žádným způsobem neznamená, že je po kompetentních orgánech požadováno, aby na nezávislém základě hrály roli dozoru ve vztahu ke smíšeným holdingovým finančním společnostem, řízeným subjektům ve finančních konglomerátech třetích států nebo neřízeným subjektům ve finančním konglomerátu. odst. 3 (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, doplňkovému dozoru podléhá každá regulovaná osoba ve finančním konglomerátu, a) která je v čele finančního konglomerátu, b) jejíž ovládající osobou je smíšená finanční holdingová osoba se sídlem na území členského státu, c) která je s jinou osobou finančního sektoru ve vztahu ovládající nebo ovládané osoby, nebo d) u které většinu členů statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánů tvoří po čl. 5 odst Níže uvedené řízené subjekty jsou podle článků 6 17 závislé na doplňkovém dozoru na úrovni finančního konglomerátu: (a) každý řízený subjekt, který je v čele finančního konglomerátu, (b) každý řízený subjekt, jehož mateřský podnik je smíšenou holdingovou finanční společností, mající sídlo ve Společenství, (c) každý řízený subjekt, který je propojený se subjektem v jiném finančním odvětví pomocí vztahu ve významu článku 12(1) Směrnice 83/349/EEC. 17

18 odst. 4 většinu účetního období stejné osoby, které jsou statutárními, řídícími nebo dozorčími orgány nebo jejich členy jiné osoby finančního sektoru. (4) Nejedná-li se o případy podle odstavce 3 a podle 11 a jsou-li současně splněny podmínky podle 4 odst. 1 písm. b) a c), příslušné orgány dozoru, s ohledem na účel doplňkového dozoru, určí, zda a v jakém rozsahu budou doplňkovému dozoru podléhat též regulované osoby, v nichž jiné osoby vykonávají podstatný vliv, mají jinak vázaný kapitál nebo jinak uplatňují významný vliv na řízení regulované osoby. čl. 5 odst. 3 a 4 Když je finanční konglomerát podskupinou jiného finančního konglomerátu, který splňuje požadavky prvního pododstavce, členské státy mohou pouze pro řízené subjekty ve druhé skupině použít články 6 17, a jakýkoli odkaz ve směrnici ohledně podmínek skupiny a finančního konglomerátu je následně interpretován jako odkaz na druhou skupinu. 3. Každý řízený subjekt, který nepodléhá doplňkovému dozoru podle odstavce 2 a jehož mateřský podnik je řízeným subjektem nebo smíšenou holdingovou finanční společností, mající ústředí mimo Společenství, podléhá doplňkovému dozoru na úrovni finančního konglomerátu v rozsahu a způsobem, předepsaným v článku Jestliže osoby v jednom nebo více řízených subjektech mají účasti či kapitálové vazby nebo na tyto subjekty uplatňují významný vliv, aniž by vnich měly účasti nebo kapitálové vazby, které se liší od případů, na které odkazují odstavce 2 a 3, významné kompetentní orgány po vzájemné dohodě a v souladu s národními zákony stanoví, zda se doplňkový dozor řízených subjektů provede a v jakém rozsahu, jako kdyby zřizovaly finanční konglomerát. Aby se tento doplňkový dozor mohl použít, musí alespoň jeden ze subjektů být řízeným subjektem, jak odkazuje článkek 1, a musí být splněny podmínky určené v článku 2(14)(d) a (e). Významné kompetentní orgány se rozhodnou s ohledem na cíle doplňkového dozoru, jak je ustanoveno v této směrnici. 18

19 11 Doplňkový dozor nad osobami ve finančním konglomerátu se vztahem ke třetímu státu (1) Je-li regulovaná osoba ve finančním konglomerátu, která má sídlo na území členského státu, ovládána osobou se sídlem na území třetího státu, orgány dozoru ověří, zda tato regulovaná osoba podléhá dozoru vykonávanému orgánem dozoru třetího státu, který je srovnatelný s doplňkovým dozorem podle tohoto zákona. (2) Ověření provádí orgán dozoru, který by byl v případě použití pravidel podle 13 odst. 2 a 3 ustanoven koordinátorem ( 13), a to na návrh ovládající osoby nebo regulované osoby, které bylo uděleno povolení v členském státě, nebo z vlastního podnětu. Tento orgán dozoru předem požádá o stanovisko ostatní příslušné orgány dozoru a Výbor pro finanční konglomeráty a vezme v úvahu vhodná doporučení. (3) Tento zákon se nevztahuje na regulovanou osobou podle odstavce 1, jestliže je ve třetím státě nad její činností ve finančním konglomerátu vykonáván dozor srovnatelný s doplňkovým dozorem podle tohoto zákona. (4) Není-li nad regulovanou osobou podle odstavce 1 vykonáván srovnatelný dozor ve třetím státě, doplňkový dozor 32002L0087 čl Aniž by byla dotčena ustanovení odvětvových předpisů, kompetentní orgány, v případě odkazu v článku 5(3), ověří, zda řízené subjekty, jejichž mateřský podnik má ústředí mimo Společenství, podléhají dozoru kompetentního orgánu třetího státu, který je rovnocenný s dozorem, zajištěným ustanoveními této směrnice o doplňkovém dozoru řízených subjektů, na který odkazuje článek 5(2). Ověření provede kompetentní orgán, který by byl koordinátorem v případě, že by se použila kriteria, stanovená v článku 10(2), na žádost mateřského podniku nebo kteréhokoli z řízených subjektů, majících oprávnění ve Společenství nebo z jeho vlastní iniciativy. Tento kompetentní orgán se poradí s ostatními významnými kompetentními orgány a vezme v úvahu vhodná poučení, připravená Výborem finančních konglomerátů podle článku 21(5). Kompetentní orgán se poradí s Výborem předtím, než přijme rozhodnutí. 2. Při neexistenci ekvivalentního dozoru, na který odkazuje odstavec 1, členské státy podle analogie pro řízené subjekty použijí ustanovení o doplňkovém dozoru řízených subjektů, na který odkazuje článek 5(2). Kompetentní orgány smějí jako alternativu použít jednu z metod, stanovených odstavci 3, 3. Členské státy umožní svým kompetentním orgánům použití jiných metod, které zajistí vhodný doplňkový dozor řízených 19

20 podle tohoto zákona se na tuto regulovanou osobu vztahuje. Orgány dozoru však mohou použít i jiné postupy schválené koordinátorem ( 13) po konzultaci s ostatními orgány dozoru, které sledují účel doplňkového dozoru a jsou sděleny dalším dotčeným orgánům dozoru a Komisi Evropských společenství. Tyto postupy mohou zejména spočívat v požadavku založit smíšenou finanční holdingovou osobu na území členského státu. subjektů ve finančním konglomerátu. Tyto metody musí schválit koordinátor po poradě s dalšími významnými kompetentními orgány. Kompetentní orgány mohou především požadovat ustavení smíšené holdingové finanční společnosti, která má ústředí ve Společenství, a použít tuto směrnici pro řízené subjekty ve finančním konglomerátu, vedeném předmětnou holdingovou společností. Tyto metody musí dosáhnout cílů doplňkového dozoru, jak je definována v této směrnici a musí se oznámit ostatním zainteresovaným kompetentním orgánům a Komisi. 12 Finanční subkonglomerát Finančním subkonglomerátem se rozumí finanční konglomerát, který je součástí jiného finančního konglomerátu. Regulované osoby, které jsou součástí finančního subkonglomerátu, podléhají doplňkovému dozoru pouze na úrovni finančního konglomerátu, jehož je finanční subkonglomerát součástí L0087 čl. 5 odst Níže uvedené řízené subjekty jsou podle článků 6 17 závislé na doplňkovém dozoru na úrovni finančního konglomerátu: (a) každý řízený subjekt, který je v čele finančního konglomerátu, (b) každý řízený subjekt, jehož mateřský podnik je smíšenou holdingovou finanční společností, mající sídlo ve Společenství, každý řízený subjekt, který je propojený se subjektem v jiném finančním odvětví pomocí vztahu ve významu článku 12(1) Směrnice 83/349/EEC. Když je finanční konglomerát podskupinou jiného finančního konglomerátu, který splňuje požadavky prvního pododstavce, členské státy mohou pouze pro řízené subjekty ve druhé skupině použít články 6 17, a jakýkoli odkaz ve směrnici ohledně podmínek skupiny a finančního konglomerátu je následně interpretován jako odkaz na druhou skupinu. 20

21 HLAVA IV 13 Koordinátor (1) K zajištění účinného výkonu doplňkového dozoru a spolupráce mezi orgány dozoru se z orgánů dozoru ustanoví koordinátor. (2) Jestliže je v čele finančního konglomerátu regulovaná osoba, koordinátorem je orgán dozoru, který udělil této regulované osobě povolení. (4) Jestliže v čele finančního konglomerátu není regulovaná osoba, je koordinátorem orgán dozoru, který udělil povolení regulované osobě, jejíž ovládající osobou je smíšená finanční holdingová osoba, která zároveň neovládá jinou regulovanou osobu, není-li dále stanoveno jinak (5) Jestliže v čele finančního konglomerátu není regulovaná osoba, a nepostupuje-li se podle odstavce 3, 5 nebo 6, je koordinátorem orgán dozoru, který udělil povolení regulované osobě, která má sídlo na území stejného členského státu jako smíšená finanční holdingová osoba, která ji ovládá. V případě, že bylo v tomto státě uděleno povolení více regulovaným osobám, které jsou členy stejného finančního konglomerátu, ale jsou součástí různých sektorů, ustanoví se koordinátorem orgán dozoru regulované osoby v nejvýznamnějším sektoru. V případě, že je v čele finančního konglomerátu více než jedna smíšená finanční holdingová osoba, které mají sídlo na území různých členských států, v nichž bylo uděleno i povolení regulovaným osobám, ustanoví se koordinátorem orgán dozoru regulované osoby s největší bilanční sumou, jsou-li 32002L0087 čl Koordinátor, který nese odpovědnost za koordinaci a provedení doplňkového dozoru, je jmenován k zajištění řádného doplňkového dozoru řízených subjektů ve finančním konglomerátu ze středu kompetentních orgánů zainteresovaných členských států, včetně států, ve kterých má ústředí smíšená holdingová finanční společnost. 2. Jmenování se zakládá na následujících kritériích: a) jestliže řízený subjekt je v čele finančního konglomerátu, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním orgánem, který povolil předmětný řízený subjekt podle příslušných odvětvových předpisů, b)jestliže řízený subjekt není v čele finančního konglomerátu, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním orgánem, který bude určen podle následujících zásad: (i) v případě, že mateřským podnikem řízeného subjektu je smíšená holdingová finanční společnost, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním orgánem, který povolil předmětný řízený subjekt podle příslušných odvětvových předpisů, (ii vpřípadě, že více řízených subjektů s ústředím ve Společenství má za mateřský podnik stejnou smíšenou holdingovou finanční společnost a jeden z těchto subjektů byl povolen ve členském státě, v němž má ústředí smíšená holdingová finanční společnost, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním orgánem řízeného subjektu, který byl v předmětném členském státě schválen. Jestliže ve členském státě, v němž má ústředí smíšená holdingová finanční společnost, bylo schváleno více řízených subjektů, které jsou aktivní v různých finančních odvětvích, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním 21

22 regulované osoby součástí stejného sektoru, v ostatních případech se koordinátorem ustanový příslušný orgán dozoru regulované osoby s největší bilanční sumou v nejvýznamnějším sektoru; (6) Jestliže v čele finančního konglomerátu není regulovaná osoba, a nepostupuje-li se podle odstavce 3, 4 nebo 6, je koordinátorem orgán dozoru, který udělil povolení regulované osobě s největší bilanční sumou v nejvýznamnějším sektoru, jestliže její ovládající osoba je smíšená finanční holdingová osoba se sídlem na území členského státu odlišného od členských států, jejichž orgány dozoru udělily povolení jí ovládaným regulovaným osobám, (7) Jestliže v čele finančního konglomerátu není regulovaná osoba, a nepostupuje-li se podle odstavce 3, 4 nebo 5, je koordinátorem orgán dozoru, který udělil povolení regulované osobě s největší bilanční sumou v nejvýznamnějším sektoru, jedná-li se o finanční konglomerát, v jehož čele není ovládající osoba, nebo o jakýkoliv jiný případ. (8) Příslušné orgány dozoru mohou po vzájemné dohodě upustit od kritérií podle odstavce 2 a 3, jestliže by jejich použití bylo neúčelné vzhledem ke struktuře finančního konglomerátu a významu jeho činností v různých státech, a ustanovit koordinátorem jiný orgán dozoru členského státu vykonávající dozor nad regulovanou osobou v dotčené skupině nebo i orgán dozoru členského státu, na orgánem řízeného subjektu, který je aktivní v nejdůležitějším finančním odvětví. Jestliže je finanční konglomerát veden více smíšenými holdingovými finančními společnostmi s ústředími v různých členských státech a v každém tomto státě existuje řízený subjekt, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním orgánem řízeného subjektu s největší celkovou rozvahou, jsou-li tyto subjekty ve stejném finančním odvětví nebo kompetentním orgánem řízeného subjektu v nejdůležitějším finančním odvětví, (iii) vpřípadě, že více řízených subjektů s ústředím ve Společenství má jako mateřský podnik stejnou smíšenou holdingovou finanční společnost a žádný z těchto subjektů nebyl povolen ve členském státě, v němž má ústředí smíšená holdingová finanční společnost, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním orgánem, který schválil řízený subjekt s největší celkovou rozvahou v nejdůležitějším finančním odvětví, v případě, že finanční konglomerát je skupinou bez mateřského podniku na čele nebo v jakémkoli jiném případě, úkol koordinátora bude zastáván kompetentním orgánem, který schválil řízený subjekt s největší celkovou rozvahou v nejdůležitějším 3. V konkrétních případech mohou významné kompetentní orgány po společné dohodě nebrat v úvahu kritéria, na která odkazuje odstavec 2, jestliže by jejich aplikace s přihlédnutím ke struktuře konglomerátu a relativní důležitosti jeho aktivit v různých státech byla nevhodná, a jmenovat koordinátorem jiný kompetentní orgán. 22

23 jehož území má smíšená finanční holdingová osoba sídlo. V takovém případě si orgány dozoru před rozhodnutím o ustanovení koordinátora vyžádají od regulovaných osob ve finančním konglomerátu nebo ve smíšené finanční holdingové osobě stanovisko. 14 Úkoly koordinátora (1) Koordinátor zejména a) koordinuje shromažďování a poskytování významných nebo nezbytných informací při běžných i mimořádných situacích na úrovni finančního konglomerátu, včetně poskytování informací významných pro výkon dozoru na individuálním základě i na konsolidovaném základě orgánem dozoru podle zvláštního právního předpisu, b) sleduje a posuzuje finanční situaci finančního konglomerátu, c) posuzuje dodržování doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, požadavků na řízení rizik, na koncentraci rizik a na operace v rámci skupiny na úrovni finančního konglomerátu, d) posuzuje strukturu, organizaci a systém vnitřní kontroly finančního konglomerátu, e) ve spolupráci s příslušnými orgány dozoru plánuje a koordinuje postup orgánů dozoru při výkonu doplňkového dozoru na úrovni finančního konglomerátu při běžných a mimořádných situacích. (2) K zajištění účelného a účinného výkonu doplňkového dozoru uzavírají koordinátor a další příslušné orgány 32002L0087 čl Úkoly, které koordinátor provádí s ohledem na doplňkový dozor, zahrnují: (a) koordinaci shromažďování důležitých nebo základních informací o prosperujícím podniku, právě tak jako o nouzových situacích a jejich opětovné šíření, včetně šíření informací, které jsou důležité pro kompetentní orgán ohledně jeho úkolu provádět dozor v souladu s odvětvovými předpisy, (b) kontrolní přezkoumání a posuzování finančního postavení finančního konglomerátu, posuzování souladu s předpisy o kapitálové přiměřenosti, koncentraci rizik a transakcích uvnitř skupiny, jak je vysvětleno v článcích 6, 7, a 8, (d) posuzování struktury finančního konglomerátu, organizace a vnitřního řídícího systému, jak je vysvětleno v článku 9, (e) plánování a koordinaci kontrolních činností v prosperujícím podniku, právě tak jako v nouzových situacích ve spolupráci s významnými kompetentními orgány, jichž se to týká, (f) další úkoly, opatření a rozhodnutí zadané koordinátorovi touto směrnicí nebo odvozené z jejího použití. Aby se doplňkový dozor usnadnil a ustavil na široké právní platformě, koordinátor a ostatní 23

24 dozoru, případně další orgány dozoru, koordinační dohody. Koordinační dohodou mohou být koordinátorovi svěřeny další úkoly a předně určeny postupy při rozhodování mezi odpovědnými příslušnými orgány dozoru podle tohoto zákona a pro spolupráci s ostatními orgány dozoru. významné kompetentní orgány, a pokud je potřeba, i další angažované kompetentní orgány, budou mít vhodná koordinační opatření. Koordinátor může být pověřen dalšími úkoly ze sady koordinačních opatření a významné kompetentní orgány mohou určit postupy pro proces rozhodování, jak odkazují články 3, 4, 5(4), 6, 12(2), 16 a 18 a pro spolupráci s dalšími kompetentními orgány. 2. Kdykoli to bude možné, koordinátor se spojí s jiným kompetentním orgánem, až bude potřebovat informace, které již byly tomuto orgánu poskytnuty v souladu s odvětvovými předpisy, aby se předešlo duplicitě hlášení různým orgánům, kterých se dozor týká. 3. Aniž by byla dotčena ustanovení možnosti zplnomocnění konkrétních kontrolních kompetencí a odpovědnosti, jak je ustanoveno legislativou Společenství, přítomnost koordinátora, pověřeného specifickými úkoly, které se týkají doplňkového dozoru řízených subjektů ve finančním konglomerátu, nijak neovlivní úkoly a odpovědnost kompetentních orgánů, jak je stanoveno v odvětvových předpisech. 15 Výměna informací (1) Koordinátor a orgány dozoru vzájemně úzce spolupracují, zejména si vzájemně poskytují informace nezbytné pro výkon dozoru nad regulovanými osobami ve finančním konglomerátu, a to na základě žádosti nebo z vlastního podnětu kteréhokoliv z nich. Za tím účelem shromažďují tyto informace L0087 čl. 12 odst.l l. Kompetentní orgány, nesoucí odpovědnost za dozor řízených subjektů ve finančním konglomerátu a kompetentní orgány, jmenované jako koordinátor pro předmětný finanční konglomerát, budou navzájem těsně spolupracovat. Aniž by byla dotčena jejich vzájemná odpovědnost, která je definována v souladu s odvětvovými předpisy, tyto orgány, nehledě na to, zda jsou ustaveny stejným členským státem či nikoliv, poskytnou jeden druhému informace, které jsou zásadní nebo důležité pro vykonávání kontrolních úkolů ostatních orgánů 24

25 (2) Koordinátor a orgány dozoru shromažďují a poskytují informace týkající se a)struktury skupiny, všech významnějších osob ve finančním konglomerátu a orgánů vykonávajících dozor nad osobami ve skupině, b) celkové strategie finančního konglomerátu, c)finanční situace finančního konglomerátu, zejména dodržování doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, koncentrace rizik, ziskovosti na úrovni finančního konglomerátu a operací v rámci skupiny, d) většinového společníka a členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů, a dalších osob, které na základě dohody, podílu nebo na základě jiné skutečnosti podstatným způsobem ovlivňují činnost finančního konglomerátu, e)organizace, řízení rizik a vnitřního řídicího a kontrolního systému na úrovni finančního konglomerátu, f) postupů shromažďování informací ohledně osob ve finančním konglomerátu a ověřování těchto informací, g) nepříznivého vývoje v regulovaných osobách nebo jiných osobách ve finančním konglomerátu, který může významně ohrozit finanční situaci regulovaných osob, h) závažných sankcí a opatření k nápravě mimořádného významu uložených orgány dozoru podle tohoto zákona nebo zvláštního právního v souladu s odvětvovými předpisy a touto směrnicí. V tomto ohledu kompetentní orgány a koordinátor sdělí veškeré důležité informace na žádost a veškeré základní informace ze své vlastní iniciativy. Touto spoluprací se zajistí alespoň shromáždění a výměna informací s ohledem na následující záležitosti: (a) identifikaci struktury skupiny všech hlavních subjektů, které patří do finančního konglomerátu, právě tak jako kompetentních orgánů řízených subjektů ve skupině, (b) strategickou taktiku finančního konglomerátu, (c) finanční postavení finančního konglomerátu, zvláště na kapitálovou přiměřenost, transakce uvnitř skupiny, koncentraci rizik a rentabilitu, (d) hlavní akcionáře a management finančního konglomerátu, (e) organizaci, řízení rizik a interní řídící systémy na úrovni finančního konglomerátu, (f) postupy pro shromažďování informací od subjektů ve finančním konglomerátu a jejich ověření, (g) nepříznivý vývoj v řízených subjektech nebo v dalších subjektech finančního konglomerátu, který by mohl řízené subjekty vážně ovlivnit, (h) velké sankce a mimořádná opatření, přijatá kompetentními orgány v souladu s odvětvovými předpisy nebo s touto směrnicí. Kompetentní orgány si mohou s následujícími orgány také vyměnit informace, které mohou potřebovat k plnění svých vlastních úkolů, týkajících se řízených subjektů ve finančním konglomerátu v souladu s ustanoveními, stanovenými v odvětvových předpisech: centrální banka, evropský systém centrálních bank a Evropská Centrální Banka. 25

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 377/2005 Sb. - poslední stav textu 377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Obecné pokyny ke skupinové solventnosti

Obecné pokyny ke skupinové solventnosti EIOPA-BoS-14/181 CS Obecné pokyny ke skupinové solventnosti EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007,

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007, 296/2007 Sb. ZÁKON ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

377/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005

377/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 19. srpna 2005 377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 316 odst.

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989 07/sv. 1 277 31989R2299 29.7.1989 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 220/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Více

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. prosince 2007

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Obecné pokyny k doplňkovému kapitálu

Obecné pokyny k doplňkovému kapitálu EIOPA-BoS-14/167 CS Obecné pokyny k doplňkovému kapitálu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 231. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. /2015 Sb., k provedení 13

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE [K 24 odst. 1 zákona o bankách, k 27 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a k 199 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

O d d í l 1. P o d o d d í l 1

O d d í l 1. P o d o d d í l 1 1993R2454 CS 01.01.2014 019.001 47 B M18 KAPITOLA 2 Preferenční původ zboží O d d í l 1 Systém všeobecných preferencí P o d o d d í l 1 M46 Obecná ustanovení Článek 66 Tento oddíl stanoví pravidla týkající

Více

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Změna: 492/2000 Sb. Změna: 229/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 280/2002

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.4.2010 KOM(2010)172 v konečném znění 2010/0093 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

62/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 2. února 2004,

62/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 2. února 2004, 62/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. února 2004, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování Česká národní banka

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách - znění dle 396/12 Sb., 399/12 Sb. 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách ve znění zákonů

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. /

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.12.2007 KOM(2007) 848 v konečném znění 2007/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / o obecných pravidlech pro definici, označování

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více