RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK Článek 1 Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany"

Transkript

1 RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV / VZ NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele č. 2: Číslo smlouvy dodavatele č. 3: Číslo smlouvy dodavatele č. 4: Číslo smlouvy dodavatele č. 5: Číslo smlouvy dodavatele č. 6: Článek 1 Smluvní strany 1.1 Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, Praha 7 IČO: CZ Bankovní spojení: ČNB Praha /0710 Zastoupená: Mgr. Zdeněk Cvejn, ředitel odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů tel.: fax: (dále jen centrální zadavatel ) na straně jedné a Ing. Josef Šprtel, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů tel.: fax: Dodavateli: Dodavatel č. 1: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Bankovní spojení: Dodavatel č. 2: 1

2 IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení: Dodavatel č. 3: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení: tel.: fax: Dodavatel č. 4: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení Dodavatel č. 5: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení 2

3 Dodavatel č. 6: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení (dále jen dodavatel ) na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) a 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObZ ), tuto rámcovou smlouvu na Dodávku kancelářských potřeb-skartovačky, zpětné projektory a kalkulačky pro rok (dále jen rámcová smlouva ). ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 2 Účel rámcové smlouvy 2.1 Účelem této rámcové smlouvy je zabezpečit v letech plynulé zásobování veřejných zadavatelů kancelářskými potřebami-skartovačkami, zpětnými projektory a kalkulačkami v souladu s jejich potřebami až do výše předpokládaného finančního limitu 11, ,- Kč bez DPH. 2.2 Veřejní zadavatelé jsou uvedeni v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. 2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy jsou nabídky dodavatelů, kteří se umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen zadávací řízení ) na uzavření této rámcové smlouvy v prvním až šestém pořadí. 2.4 Zadávací řízení na uzavření této rámcové smlouvy bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne xx. xx. xxxx pod evidenčním číslem xxxxxxxx. Článek 3 Předmět rámcové smlouvy 3

4 3.1 Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek (dále jen obchodní podmínky ) platných pro dodávky kancelářského strojů specifikovaných v příloze č. 2 této rámcové smlouvy, které bude realizovat příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů na základě kupních smluv, které veřejní zadavatelé jako kupující s příslušným dodavatelem jako prodávajícím postupně uzavřou. 3.2 Konkrétní kupní smlouvy na dodávky kancelářských potřeb skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček budou uzavírány postupem stanoveným v souladu s 92 odst. 3 ZVZ prostřednictvím elektronického tržiště státní správy. Článek 4 Hodnotící kritéria Centrální zadavatel stanovil, že ve smyslu 91 odst. 1 ZVZ budou veřejní zadavatelé pro výběr nejvhodnějších nabídek předkládaných dodavateli v zadávacím řízení na základě rámcové smlouvy (minitendr) používat jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. Článek 5 Vzájemná součinnost smluvních stran 5.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této rámcové smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem. 5.2 Dodavatel je povinen akceptovat obchodní podmínky stanovené touto rámcovou smlouvou a nabídnout veřejnému zadavateli pro plnění veřejné zakázky alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla tato rámcová smlouva uzavřena. 5.3 Dodavatel je povinen reagovat na výzvy veřejných zadavatelů a v případě, že není schopen podat cenovou nabídku, je povinen do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí výzvy o tom informovat veřejného zadavatele prostřednictvím elektronického tržiště státní správy s uvedením důvodů. Článek 6 Postup při uzavírání kupních smluv 6.1 Kupními smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány na základě této rámcové smlouvy. Na jejich podkladě bude vybraný dodavatel dodávat zboží jednotlivým veřejným zadavatelům uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. 6.2 Smlouva bude uzavřena mezi veřejným zadavatelem na jeho vlastní účet a dodavatelem, jehož nabídka na základě předchozí písemné výzvy veřejného zadavatele dle 92 odst. 3 ZVZ bude vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější. 6.3 Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou smlouvou a dále zejména ObZ. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 7 4

5 Předmět plnění Předmětem plnění podle této rámcové smlouvy jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček v letech , které jsou specifikované v příloze č. 2 této rámcové smlouvy, včetně dopravy do místa plnění. Specifikaci uvedenou v příloze č. 2 může veřejný zadavatel měnit v jednotlivých minitendrech dle aktuální potřeby. Článek 8 Termín a místo plnění, dodací podmínky 8.1 Dodavatel se zavazuje dodat kancelářské prostředky skartovačky, zpětné projektory a kalkulačky je vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s veřejným zadavatelem, nebude-li veřejným zadavatelem písemně stanoveno jinak. 8.2 Dodávka kancelářských potřeb skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček bude považována za dodanou jejím převzetím veřejným zadavatelem a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane veřejnému zadavateli a druhé vyhotovení bude předáno dodavateli. 8.3 Dodavatel je povinen předat veřejnému zadavateli kompletní dokumentaci k prodávaným kancelářským potřebám skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček včetně prohlášení o shodě a veřejný zadavatel je povinen tuto dokumentaci převzít. 8.4 Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží, jeho převzetím. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením 2121 ObZ. 8.5 Místem plnění jsou jednotlivá pracoviště veřejných zadavatelů uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. Konkrétní místa plnění včetně adres budou uvedena v jednotlivých kupních smlouvách. Článek 9 Vady 9.1 Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (specifikace zboží příloha č.2) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě. Veřejný zadavatel je povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu. 9.2 Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v bodu 9.1, jedná se o vady plnění. Veřejný zadavatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 9.3 Zjistí-li veřejný zadavatel vady týkající se druhu a jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli. 9.4 Vady, které veřejný zadavatel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li veřejný zadavatel svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu. 5

6 9.6 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové smlouvy provést on nebo jím pověřená osoba kontrolu jakosti dodaného zboží u kteréhokoliv veřejného zadavatele podle přílohy č. 1 této rámcové smlouvy. 9.7 Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat měřítkům kvality vyhovujícím platným předpisům. Dodavatel na požádání veřejného zadavatele předloží prohlášení o shodě k dodávanému zboží. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců. Článek 10 Cena 10.1 V rámci zadávacího řízení o tuto rámcovou smlouvu nabídli dodavateli tyto celkové ceny za předpokládané celkové množství předmětu plnění dle článku 7: Firma/jméno nebo název cena bez DPH v Kč výše DPH v Kč cena včetně DPH v Kč Dodavatel č.1 Dodavatel č.2 Dodavatel č.3 Dodavatel č.4 Dodavatel č.5 Dodavatel č.6 Jednotkové ceny za předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 této rámcové smlouvy Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této rámcové smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. V souladu s ustanovením 91 ZVZ to znamená, že žádný z dodavatelů nesmí v následných návrzích kupních smluv veřejných zadavatelů nabídnout jednotkové ceny vyšší, s výjimkou případu uvedeného v článku 10.3 a Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této rámcové smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné. Změna nabídnutých jednotkových cen je možná pouze na základě změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH) a růstu inflace viz čl Nabídnuté jednotkové ceny v soutěži o rámcovou smlouvu, se mohou měnit v závislosti na aktuální upřesněné specifikace veřejným zadavatelem v minitendru dle aktuální potřeby. Pokud specifikace nebude změněna, platí bod Článek 11 Platební a obchodní podmínky 6

7 11.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky veřejným zadavatelem. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána veřejnému zadavateli v požadovaném množství a kvalitě Faktury musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v 435 odstv.1 ObZ Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému veřejnému zadavateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě (místo plnění). Faktury doručené v prosinci roku 2014 a 2015 musí být příslušnému veřejnému zadavateli doručeny nejpozději do devátého dne uvedeného měsíce Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu veřejného zadavatele ve prospěch účtu dodavatele Veřejný zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli 11.6 Platby budou v Kč na základě předložené faktury Zálohové platby veřejný zadavatel neposkytuje Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna nabídkové ceny je rovněž možná, přesáhne-li meziroční nárůst inflace v kterémkoli roce po uzavření této rámcové smlouvy hodnotu 4 % (pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, ve kterém byla uzavřena tato rámcová smlouva, se nepřihlíží), může být část ceny služeb splatná v následujícím a každém dalším kalendářním roce poté zvýšena podle níže uvedeného vzorce. X = Y * (1 + ((Z 4)/100)) s tím, že X cena platná v kalendářních letech následujících po zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace Y původní cena platná v následujících kalendářních letech dle této Rámcové smlouvy, resp. dle nabídky dodavatele (kalkulovaná na základě jednotkových cen) Z hodnota v % inflace, která je pro uplynulý rok zveřejněna Českým statistickým úřadem Dodavatel při podpisu rámcové smlouvy předloží kopii smlouvy nebo jiný odpovídající doklad (např. pojistný certifikát, potvrzení o pojištění), jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem dodaným zbožím či jeho vadou 7

8 veřejnému zadavateli i třetí osobě a to včetně škody na zdraví či životě. Dodavatel se zavazuje udržovat platnost a účinnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy, přičemž minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy musí být nejméně 1 mil. Kč. Článek 12 Sankce 12.1 Dodavatel je oprávněn požadovat na veřejném zadavateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Článek 13 Komunikace smluvních stran 13.1 Veškeré úkony mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě v českém nebo slovenském jazyce Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ Článek 14 Doba trvání rámcové smlouvy 8

9 14.1 Tato rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2015 nebo vyčerpání finančního limitu 11 mil Kč Po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran, není-li dále v této rámcové smlouvě stanoveno jinak Při splnění podmínek stanovených v ObZ anebo v čl. 15 této rámcové smlouvy, může centrální zadavatel od této rámcové smlouvy odstoupit. Dále při vyčerpání finančního limitu 11 mil Kč. Článek 15 Odstoupení od rámcové smlouvy 15.1 Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit při podstatném porušení této rámcové smlouvy příslušným dodavatelem nebo dle 82 odst. 8 a 89 odst. 7 ZVZ v případě, že příslušný dodavatel uvedl v nabídce v zadávacím řízení o tuto rámcovou smlouvu informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Odstoupení od rámcové smlouvy je účinné pouze ve vztahu k příslušnému dodavateli. Smluvní vztahy centrálního zadavatele s ostatními dodavateli tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové smlouvy není důvodem k odstoupení od rámcové smlouvy ze strany ostatních dodavatelů Podstatným porušením této rámcové smlouvy ze strany dodavatele je: a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním veřejném zadavateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy veřejného zadavatele návrh na uzavření kupní smlouvy předložit, nebo ačkoliv ho neodmítl, nepředloží návrh na uzavření kupní smlouvy ve lhůtě podle této rámcové smlouvy, b) pokud s tímto dodavatelem odstoupil od kupní smlouvy některý z veřejných zadavatelů nebo více veřejných zadavatelů, minimálně však ve třech případech, c) porušení článku rámcové smlouvy Předpokladem platného odstoupení od rámcové smlouvy ze strany centrálního zadavatele je: a) že písemně upozornil dodavatele na svůj úmysl využít svého práva odstoupit od rámcové smlouvy při jejím následujícím dalším porušení a b) odstoupení od rámcové smlouvy písemně oznámil příslušnému dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové smlouvy dozvěděl Předpoklad stanovený v čl se nepoužije u podstatného porušení smlouvy uvedeného v čl písm. c). Článek 16 Závěrečná ustanovení 16.1 Tato rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními ObZ a ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové smlouvy, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve 9

10 smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky, a to pouze v těch částech, které nemají vliv na podmínky předmětného zadávacího řízení. Podstatná změna rámcové smlouvy není přípustná. Za podstatnou změnu rámcové smlouvy jsou považovány změny zadávacích podmínek (zejména změny v předmětu plnění nebo v obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít vliv na okruh původních dodavatelů o veřejnou zakázku Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informace důvěrné Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu 504 ObZ Centrální zadavatel a veřejní zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle této rámcové smlouvy a příslušných kupních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob Tato rámcová smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každý dodavatel obdrží 1stejnopis této rámcové smlouvy, centrální zadavatel obdrží 2 stejnopisy této rámcové smlouvy Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou Přílohy: 1 a 2 Příloha č. 1 Seznam veřejných zadavatelů 2 listy Příloha č. 2 Specifikace zboží - položkový rozpočet 2 listy 10

11 PODPISY A OTISKY RAZÍTEK SMLUVNÍCH STRAN V Praze, dne: V, dne: Zástupce centrálního zadavatele Dodavatel č. 1 Dodavatel č. 2 Mgr. Zdeněk Cvejn Dodavatel č. 3 Dodavatel č. 4 Dodavatel č. 5 Dodavatel č. 6 11

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY PNEUMATIK PRO ROK Článek 1 Smluvní strany ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY PNEUMATIK PRO ROK Článek 1 Smluvní strany ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Příloha č. 4 k Zadávací dokumentaci č.j.:mv-127976-2/vz-2011 RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Počet listů:10 Přílohy: 2/8 NA DODÁVKY PNEUMATIK PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA Dodávky ponožek modrých k pracovnímu stejnokroji PS I. Článek 1. Smluvní strany ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA Dodávky ponožek modrých k pracovnímu stejnokroji PS I. Článek 1. Smluvní strany ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA Dodávky ponožek modrých k pracovnímu stejnokroji PS I Číslo smlouvy dodavatele: Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: MV-11561-76/PO-PSM-2014 Článek 1. Smluvní strany Centrální

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (společně dále také jen smluvní strany, nebo jednotlivě smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (společně dále také jen smluvní strany, nebo jednotlivě smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Číslo smlouvy kupujícího: PPR-7074-29/ČJ-2016-990656 Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo vnitra Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064 Zastoupená:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA. Článek 1 Smluvní strany ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA. Článek 1 Smluvní strany ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Příloha č. 1 k ZD č.j.: MV-67595-6/VZ-2011 Závazný text návrhu na uzavření rámcové kupní smlouvy, který jsou uchazeči povinni použít ve své na nabídce. Uchazeči doplňují v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 1. KORDIS JMK, a.s. zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6753 Sídlo: Nové sady 30, 602 00 Brno Zastoupená: Václavem Tvrdým, předsedou představenstva Osoba pověřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. ZU-225/201 ROK

KUPNÍ SMLOUVA č. ZU-225/201 ROK KUPNÍ SMLOUVA č. ZU-225/201 ROK ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR '^Áo-aT číslo SMLOUVY M DRUH SMLOUVY mižo/ií DOBA PLNĚNÍ dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník") uzavřená

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany Č.j. : MV-67595-32/VZ-2011 RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA Počet listů: 11 Přílohy: 3/4 DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: 00278 Číslo smlouvy dodavatele č.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

*MVCRX00XGWTL* MVCRX00XGWTL prvotní identifikátor

*MVCRX00XGWTL* MVCRX00XGWTL prvotní identifikátor *MVCRX00XGWTL* MVCRX00XGWTL prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ORIGINÁLNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU, OBÁLEK, A POŠTOVNÍCH TAŠEK PRO ROK Č. j. smlouvy centrálního zadavatele:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU, OBÁLEK, A POŠTOVNÍCH TAŠEK PRO ROK Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: Příloha č. 3 k č. j.: MV-67598-4/VZ-2011 RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Počet listů: 13 Přílohy: 2/7 NA DODÁVKY XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU, OBÁLEK, A POŠTOVNÍCH Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující Název: Česká republika Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Sídlo: Mučednická

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

(dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í

(dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í Příloha č. 2 k č.j.: PPR-2375-21/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 7 Závazný vzor kupní smlouvy Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ:

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy I. Smluvní strany VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368 Zastoupená: Mgr.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 K č.j. MV-47117-2/PO-PSM-2011 Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2 k PPR-24457-6/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě,

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

Smlouva o dodávkách potravin

Smlouva o dodávkách potravin Smlouva o dodávkách potravin Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi uvedenými smluvními stranami smlouva ve smyslu ust. 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a nást. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění ČI. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany 1. Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-7061-62/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Telefon: zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v XXXXX, oddíl XXXXX, vložka XXXX (dále jen kupující )

Telefon: zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v XXXXX, oddíl XXXXX, vložka XXXX (dále jen kupující ) VZOR KUPNÍ SMLOUVA č. HSAA-XXXX/2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany XXXXXX Sídlo/ Bydliště: Kontaktní adresa: IČ/r.č.:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Rámcovou kupní smlouvu

Rámcovou kupní smlouvu 1 Základní škola Leandra Čecha 860 se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupená Mgr Janem Krakovičem, ředitelem školy IČ: 60574674 DIČ: CZ60574674 jako kupující na straně jedné a

Více

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více