SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Farní charitou Husovo náměstí Kamenice nad Lipou IČO zastoupenou ředitelkou Koubovou Jitkou mezi a uživatelem Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: Tel: Druh a rozsah poskytovaní sociálních služeb Předmětem smlouvy je dohoda o poskytování základních činností pečovatelské služby podle 40 zákona č. 108/2006 Sb. Po vzájemné dohodě byly sjednány úkony podle 6 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podání jídla a pití.. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek... pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieně. pomoc při základní péči o vlasy a nehty. pomoc při použití WC. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dovoz nebo donáška jídla.... pomoc při přípravě jídla a pití.... příprava a podání jídla a pití.... d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1

2 běžný úklid a údržba domácnosti.... pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například po malování, mytí oken. donáška vody topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení.. běžné nákupy a pochůzky... velké nákupy... praní a žehlení osobního i ložního prádla, drobného opravy.. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět Fakultativní činnosti - lze pouze u uživatelů, kteří mají sjednané základní pečovatelské služby, tzn. a- e dohled nad dospělou osobou... Příspěvek na benzín - odvozy autem.... dohled nad užíváním a přípravou léků... mytí jídlonosičů... doprovod na hřbitov a zprostředkování sociálního kontaktu. základní sociální poradenství..... Místo a čas poskytování služby Charitní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů viz. adresa uživatele v čase pracovní doby od 8.00 do Služba ve večerních hodinách, o víkendu a svátcích je poskytována ve výjimečných případech po vzájemné domluvě, dle možností pečovatelské služby, na základě požadavků uživatelů. Rozsah poskytování pečovatelské služby Rozsah poskytovaných služeb vychází z individuálních potřeb každého klienta a možností pečovatelské služby. Nastavené služby se mohou v průběhu poskytovaní změnit podle okamžitých potřeb uživatele. Požadovanou změnu v poskytování služeb musí uživatel oznámit poskytovateli nejdéle dva dny před požadovanou změnou. Úhrada za poskytované služby Ceny jednotlivých úkonů jsou stanovené podle aktuálního ceníku pečovatelské služby, který je přílohou č. 3 smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli za poskytnuté služby podle vyúčtování za skutečně provedené úkony. Vyúčtování za služby předloží poskytovatel nejpozději do 10. dne následujícího měsíce a uživatel je povinen uhradit částku nejpozději do 15. dne v měsíci. Způsob úhrady je možný: 2

3 hotově nebo platbou přes bankovní účet uživatele. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování charitní pečovatelské služby. Uživatel prohlašuje, že byl ústně seznámen s vnitřními pravidly poskytování charitní pečovatelské služby a že mu byli předány i v písemné podobně jako příloha č. 1 smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Uživatel se zavazuje tyto pravidla dodržovat. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty Výpovědní důvody ze strany uživatele v případě: a) Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. b) Uživatel se přestěhuje nebo odchází do jiného zařízení c) Při úmrtí uživatele Výpovědní lhůty v případě: a) uživatel si může sám určit termín lhůty pro ukončení; neurčí-li, pak ke dni následujícím po oznámení o přání ukončení služby b) 7 kalendářních dnů c) okamžitě po ohlášení úmrtí Ze strany poskytovatele v případě: a) Ukončení činnosti služby b) Hrubé porušování povinností ze strany uživatele c) Neplacení úhrad ze strany uživatele d) Pominuly důvody k poskytování pečovatelské služby (uživatel přestane spadat do naší cílové skupiny či působnosti, dojde k naplnění stanoveného cíle nebo uplynutí sjednané doby) e) Nevyužívání služby (nejedná-li se o sezónní využívání služby) Výpovědní lhůty v případě: a) min. 60 kalendářních dnů b) a d) do 30 kalendářních dnů c) do 30 dnů od doručení vyúčtování (po zaslaných upomínkách) e) 6 měsíců, kdy nebyla služba využita Doba platnosti smlouvy Smlouva je sjednána na dobu neurčitou která nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva sjednaná na dobu určitou od.do nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí ke dni, na kterém se obě strany dohodnou. Závěrečná ustanovení Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních každé straně náleží jedno vyhotovení. Součástí každé smlouvy jsou její přílohy: příloha č. 1 pravidla pro poskytování pečovatelské služby, příloha č. 2 pravidla pro podávání stížností, příloha č. 3 ceník pečovatelských úkonů a příloha č. 4 smlouva o zapůjčení jídlonosičů v případě poskytování donášky nebo dovážky oběda. V...dne. Podpis klienta 3 Podpis zástupce Farní charity

4 PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Farní charita Husovo náměstí Kamenice nad Lipou IČO zastoupenou ředitelkou Koubovou Jitkou Příloha č Základní podmínky poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba Farní charity Kamenice nad Lipou poskytuje služby osobám, které patří do cílové skupiny pečovatelské služby, jsou to: - senioři, kteří potřebují podporu při zabezpečení svých životních potřeb - osoby s chronickým onemocněním - osoby se zdravotním postižením - rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 2. Práva uživatele a) Uživatel má právo na podporu, poskytovanou mu podle jeho svobodné vůle kvalifikovanými pracovníky. b) Při zavádění služby má uživatel právo vyjádřit své potřeby a představy o budoucí spolupráci, dále má právo být pracovníkem Farní charity seznámen se všemi základními činnostmi, které služba poskytuje. c) Uživatel má právo na své soukromí, na nezasahování do soukromého a rodinného života. d) Uživatel má právo na respekt ke své lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jménu. e) Uživatel má právo na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. f) Uživatel má právo kdykoli nahlédnout do své osobní dokumentace. g) Uživatel má právo kdykoli žádat změnu svého klíčového pracovníka za podmínek, které stanoví poskytovatel. h) Jestliže nastává situace, kdy se uživatel cítí nedůstojně, má právo tuto situaci řešit se svým klíčovým pracovníkem. i) Uživatel má právo kdykoliv ukončit službu a dle potřeby žádat opětovné zahájení nebo rozšíření služby. j) Uživatel má právo žádat o změnu času či rozsahu poskytované služby. k) Uživatel má právo v případě nespokojenosti s poskytováním služby podat stížnost podle Pravidel při podávání stížnosti. l) Uživatel má právo při podávání stížnosti svobodně si zvolit nezávislého zástupce, který stojí mimo strukturu Farní charity (např. příbuzný, právnická osoba ). 3. Povinnosti uživatele a) Při zahájení služby má uživatel povinnost pravdivě a úplně informovat poskytovatele o skutečnostech ve svém zdravotním stavu, které se přímo týkají poskytované služby (dietní, pohybová a jiná omezení atd.). b) Uživatel se zavazuje hlásit změny ve svých osobních údajích do 8 dnů c) Potřebuje-li uživatel změnit časový či obsahový rozsah služby, žádá o tuto změnu pracovníka pečovatelské služby. d) Uživatel nebo jeho příbuzní při nutnosti přerušit službu (např. hospitalizace) neprodleně oznámí změnu pečovatelce, nebo ji telefonicky nahlásí řediteli Farní charity. O obnovení služby žádají nejpozději 2 pracovní dny před jejím opětovným začátkem. 4

5 e) Uživatel a jeho rodina nesmí pracovníka pečovatelské služby osočovat, omezovat nebo fyzicky napadat. f) Uživatel, případně jeho rodina musí při vykonávání služby zajistit svého psa nebo jiné zvíře tak, aby pracovníka neomezovalo nebo neohrožovalo. g) Při ukončení služby ze strany uživatele, je jeho povinností nahlásit svému klíčovému pracovníkovi ukončení ve výpovědní lhůtě 5 dní předem. 4. Odmítnutí služby zájemci ze strany poskytovatele Poskytovatel pečovatelské služby má právo odmítnout službu dle 91 odst. (3) ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění v těchto případech: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav zájemce o službu vylučuje poskytování této služby, d) zájemci, který byl naším klientem a byl vyřazen z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy a to na dobu 6 měsíců od vypovězení smlouvy. 5. Ochrana osobních dat a) Veškeré zprávy a záznamy týkající se uživatele jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací je zajištěna i v případech počítačového zpracování. b) Poskytovatel je vázán mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím dotýkajících se zdravotního či sociálního stavu uživatele vyjma informací poskytovaných ošetřujícímu lékaři uživatele. c) Poskytovatel může osobní data uživatele poskytnout jen v naléhavých případech Policii ČR, lékařům a sociálním pracovníkům městských úřadů, nebo dá-li uživatel k poskytnutí konkrétních dat písemný souhlas V.. Dne... Podpis uživatele. Podpis zástupce Farní Charity 5

6 PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Farní charita Husovo náměstí Kamenice nad Lipou IČO zastoupenou ředitelkou Koubovou Jitkou Příloha č. 2 Jako uživatel služeb Farní charity Kamenice nad Lipou máte možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování našich služeb, aniž byste tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Vaše stížnosti pro nás budou odezvou a zdrojem informací o možnostech, jak zlepšit naše služby. K podání stížnosti je oprávněn kdokoli, nejen Vy jako náš uživatel, ale jakýkoli občan, který tak bude činit ve Vašem zájmu. Podání stížnosti nebude na újmu Vám ani tomu, kdo ji podává ve Vašem zájmu. Podání stížnosti: a) Ústní podání Uživatel může podat stížnost ústně při jednání se sociální pracovnicí či pracovníkem v přímé péči. Pracovník má za povinnost zapsat si podanou stížnost do dokumentace uživatele a dále ji předat řediteli Farní charity. Ten ji zařadí do Evidence stížností. K předání dochází max. do 2 dnů od podání stížnosti uživatelem. Ústně či telefonicky si lze stěžovat i u ředitele Farní charity, kde postup probíhá stejně, jako kdyby stížnost byla podána u pracovníka. b)písemné podání Stížnost můžete podat i v písemné podobě na adresu Farní charita, Husovo náměstí 94, Kamenice nad Lipou. Stížnost bude řešit a evidovat pani ředitelka Farní charity. Podaná stížnost bude okamžitě řešena a s vyřízením stížnosti bude stěžovatel seznámen do 21 pracovních dnů. c) Anonymní podání Stížnost můžete podat také anonymně do schránky Farní charity, Husovo náměstí 94, Kamenice nad Lipou. d) Osoby kompetentní přijímat stížnosti Vyřizováním stížnosti je pověřená pani ředitelka Farní charity. V případě nepřítomnosti pani ředitelky jí zastupuje sociální pracovnice. e) Zastoupení nezávislým zástupcem Při podání stížnosti je možné zastoupení klienta nezávislým zástupcem např. rodinným příslušníkem, známým či osobou v organizaci. e) Evidence stížností Všechny stížnosti jsou evidované v registru stížností uloženém v kanceláři Farní charity a na webových stránkách Farní charity. f) Nespokojenost s vyřízením stížností V případě nespokojenosti s vyřízením Vaší stížnosti máte možnost se obrátit s podnětem k prošetření na náš nadřízení orgán Diecézní charitu v Českých Budějovicích, zastoupenou Mgr. Čermákovou. Dále máte možnost se obrátit k nezávislému orgánu jakým je např. Veřejný ochránce práv, jež působí podle zákona č. 349/1999Sb. V... dne..... Podpis uživatele Podpis zástupce Farní charity 6

7 CENÍK PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ Farní charita Husovo náměstí Kamenice nad Lipou IČO zastoupenou ředitelkou Koubovou Jitkou Příloha č. 3 (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění) a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1 Podpora a pomoc při podávání jídla a pití 110,-/hod. 2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 110,-/hod. 3 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 110,-/hod. 4 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 110,-/hod b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1 Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) 110,-/hod. 2 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 110,-/hod 3 Pomoc při použití WC 110,-/hod. c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1 Dovoz nebo donáška oběda v Kamenici n.l. i ve vesnicích 25,-/úkon 2 Dovoz nebo donáška druhého oběda do domácnosti 10,-/úkon 3 Pomoc při přípravě jídla a pití 110,-/hod. 4 Příprava a podání jídla a pití 110,-/hod. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 1 Běžný drobný úklid a údržba domácnosti 110,-/hod. 2 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, po malování, mytí oken 110,-/hod. 3 Donáška vody 110,-/hod. 4 Topení v kamnech, včetně donášky topiva, údržba topných zařízení 110,-/hod. 5 Běžné nákupy a pochůzky 110,-/hod. 6 Velký nákup (týdenní nákup nad 60. minut včetně, nákup ošacení a 110,-/úkon nezbytného vybavení domácnosti) 7 Praní a žehlení osobního i ložního prádla, popřípadě drobné opravy 60,-/kg e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 100,-/hod 2 Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 100,-/hod. na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět f) Fakultativní služby 1 Dohled nad uživatelem v době od 8.00 do hodin 110,-/hod. 2 Příspěvek na benzín 7,-/km 3 Dohled nad užíváním a přípravou léků 10,-/úkon 4 Mytí jídlonosičů 5,-/úkon 5 Doprovod na hřbitov a zprostředkování sociálního kontaktu 100,-/hod 6 Zapůjčení kompenzační pomůcky uživatelům služby dle ceníku za zapůjčení Základní sociální poradenství zdarma 7

8 Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti poskytuje bez úhrady: rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. na poskytování pečovatelské služby zdarma nemám nárok. V.Dne. Podpis uživatele Podpis zástupce Farní charity 8

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více