Příručka k podání žádosti o grant v portálu GEMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k podání žádosti o grant v portálu GEMS"

Transkript

1 Příručka k pdání žádsti grant v prtálu GEMS Příručka pr externí uživatele Glbal Gvernance Office GEMS 1

2 Intrductin Making yur GEMS fr Grants external request submissin: Úvd Návd k pdání žádsti grant v prtálu GEMS: On the Nvartis GEMS fr Grants external prtal, user registratin and Grant request applicatins are shwn in English. This lcal language cmpletin guide prvides a translatin f all the cntent that is n the prtal and will enable yu t cmplete the English submissin frm. Na externím prtálu Nvartis GEMS pr granty jsu aplikace pr registraci uživatelů a žádstí grant zbrazeny v angličtině. Tat příručka pskytuje překlad kmpletníh bsahu prtálu. Návd Vám ulehčí vyplnění a deslání anglické verze frmuláře žádsti. 2

3 Screen Fields / instructins Lcal translatin Please nte that a red star adjacent t any field means that field is mandatry fr cmpletin If a message in red text appears at the tp f a page, it signifies an errr needs t be crrected befre mving n t the next screen. Errrs include incrrectly cmpleted fields r fields which may still need t be cmpleted even if nt marked as mandatry. Errr messages may shw as: Yu must address the fllwing item(s) befre yu can submit yur applicatin: insert field name cannt be blank r Yur wrk has been saved, hwever, yu must address the fllwing item(s) befre yu can submit yur applicatin: "insert field name" is required. Upzrňujeme, že jakékli ple značené červenu hvězdičku, musí být vyplněn. Pkud se zpráva v červeném textu zbrazí v hrní části stránky, je ptřeba chybu pravit. Chyby mhu zahrnvat nesprávně vyplněné ple, neb ty, které ještě nejsu vyplněné, i když nejsu značené jak pvinné. Chybvé zprávy se mhu zbrazvat následvně: Před desláním žádsti je nutné vyplnit následující plžky: název ple tt ple nesmí zůstat prázdné neb Vaše žádst byla ulžena, před desláním žádsti je nutné vyplnit následující plžky: je vyžadván vlžit název ple. 3

4 1. Registratin registrace If yu are a first-time user, yu will need t create yur prfile by clicking n the link shwn in the red bx. Pkud jste nvý uživatel, musíte si nejdříve vytvřit svůj prfil kliknutím na dkaz nacházející se v červeném rámečku. Please select the regin in which yu are lcated: Select yur cuntry frm the drpdwn ptins. If yur cuntry is nt listed, select Others. Click blue cntinue buttn. Vyberte prsím blast, ve které se nacházíte: Z rzbalvací nabídky vyberte příslušnu zemi. V případě, že se vaše země nenachází v seznamu, vyberte mžnst Others (Jiné). Pkračujte kliknutím na mdré tlačítk Cntinue. 4

5 The fllwing text is arund the subject f data privacy: The infrmatin requested n this website will be used by Nvartis AG, their affiliated cmpanies lcated & their authrized agents fr the sle purpse f evaluating yur submissin t Nvartis. The infrmatin cllected will be shared by Nvartis with its cuntry level Nvartis affiliate cmpanies fr the same purpses described abve. Nvartis will nt share infrmatin with anyne wh is nt directly cnnected with this purpse. Yur persnal infrmatin may als be transferred t third parties wh act fr r n ur behalf fr further prcessing in accrdance with the purpses described abve. These third parties may be lcated in cuntries r territries which may nt ffer the same level f data prtectin as the cuntry in which yu reside. They have cntracted with us t use yur persnal infrmatin slely fr the agreed upn purpse, nt t sell yur persnal infrmatin t third parties and nt t disclse it t third parties except as may be required by law, as permitted by us r as stated in this privacy ntice. Yur persnal infrmatin will be retained, as lng as needed t meet the legitimate purpse fr which it was cllected & in cmpliance with Nvartis data retentin plicies and legal requirements. Yu can directly mdify & update yur data thrugh the prtal. In additin, yu may request infrmatin abut yur persnal infrmatin & exercise related access rights, including deletin f yur persnal infrmatin Následující text se týká chrany sbních údajů: Infrmace pžadvané na tét webvé stránce pužije splečnst Nvartis AG, její přidružené splečnsti a jejich zplnmcnění zprstředkvatelé výlučně na účely vyhdncení Vámi předlžené žádsti splečnsti Nvartis. Shrmážděné infrmace bude splečnst Nvartis sdílet se svými přidruženými splečnstmi v cílvé zemi, na stejné účely, jak je uvedené výše. Splečnst Nvartis nebude sdílet infrmace s nikým, kd není přím spjený s tímt prcesem. Vaše sbní infrmace mhu být pskytvané třetím stranám, které knají za, aneb naším jménem, pr další zpracvání, v suladu s výše uvedenými účely. Tyt třetí strany se mhu nacházet v zemích, aneb územích, které nemusí pskytvat stejnu úrveň chrany sbních údajů, jak v zemi, v které se nacházíte. S třetími stranami jsme uzavřeli smluvu zpracvání vašich sbních údajů výhradně na dhdnuté účely, přičemž tyt nebudu pskytnuté ani předané třetím stranám ani jinak zpřístupněné, krmě případů, kdy t vyžaduje zákn, je udělený suhlas naší splečnstí aneb jak je t uvedené v tmt známení chraně sbních údajů. Vaše sbní infrmace se budu uchvávat, dkud t bude nutné ke splnění legitimníh účelu, pr který byly shrmážděny, v suladu se zásadami uchvávání údajů splečnsti Nvartis a záknnými pžadavky. Své údaje můžete přím upravvat a aktualizvat prstřednictvím prtálu. Krmě th můžete pžádat infrmace svých sbních údajích, jak i uplatnit suvisející přístupvá práva, včetně dstranění Vašich sbních údajů a dvlání Vašeh suhlasu kntaktváním Kliknutím na tlačítk SUBMIT (Odeslat) v dlní části tét stránky, udělujete suhlas splečnsti Nvartis shrmažďvat a zpracvávat sbní údaje na účel 5

6 & withdrawal f yur cnsent by cntacting By clicking SUBMIT buttn at the bttm f this page, yu authrize Nvartis t cllect & prcess the persnal data fr the purpse abve mentined. If yu d nt want Nvartis t cllect and prcess yur persnal data, click CANCEL buttn. Yu will nt be able t submit yur request t Nvartis. If yu wish t prceed, please nw cmplete the fllwing fields: First name Last Name Telephne Number address Passwrd (The passwrd must be between 6 and 16 characters lng and cnsist f letters, numbers, r any f the fllwing special characters: The passwrd "passwrd" is nt valid.) Cnfirm Passwrd Organizatin name (enter the legal name f the rganizatin fr which yu are applying) Zip/Pstal Cde Organizatin Cuntry (select frm drpdwn ptins) uvedený výše. Pkud si nepřejete, aby splečnst Nvartis shrmažďvala a zpracvávala vaše sbní údaje, klikněte na tlačítk "CANCEL" (Zrušit). Tímt však nebudete mci pdat svu žádst splečnsti Nvartis. Více infrmací najdete zde: link na zásady chrany sbních údajů Pkud chcete dále pkračvat, prsím vyplňte následující ple: Jmén Příjmení Telefnní čísl / uveďte kód země vá adresa Hesl (Hesl musí bsahvat 6 až 16 znaků a musí být slžen z písmen, čísel, neb těcht speciálních # $ -_. Hesl "passwrd" nelze pužít.) Zpakvání hesla Název rganizace (uveďte úplný název rganizace tak, jak je zapsán v rejstříku) PSČ Země rganizace (vyberte z rzbalvacích mžnstí) 6

7 IRS Infrmatin If yur rganizatin is nt lcated in the United States r therwise des nt have a U.S. Tax ID number then leave this field empty. IRS (Internal Revenue Service) Infrmace Pkud se vaše rganizace nenachází v USA, aneb nemá daňvé identifikační čísl v USA, tt ple nevyplňujte. Click Submit Klikněte na tlačítk Submit (Odeslat). Help us activate yur address An activatin has been sent t (yur address). Please pen the and click n the link inside t prceed. N activatin in yur inbx? First, check yur spam, junk, r trash flders fr a message frm Yu can als click here t send a new activatin if necessary. Security is very imprtant t us and activating yur address will add an extra layer f prtectin t yur accunt. Thank yu fr yur understanding and fr helping us keep yur infrmatin safe! Pmzte nám aktivvat vaši vu adresu Aktivační byl deslaný na vaši e- mailvu adresu <adresa>. Otevřete a pkračujte kliknutím na příslušný dkaz. Nepřišel vám aktivační ? Zkntrlujte slžku spam neb kš na zprávy d desílatele V případě ptřeby můžete kliknut na "click here t send a new activatin " pr pětvné zaslání nvéh aktivačníh u. Bezpečnst je pr nás velmi důležitá a aktivace vaší vé adresy zvýší úrveň vašeh účtu. Děkujeme za pchpení a za pmc při chraně vašich údajů! 7

8 2. Lg in fllwing registratin přihlášení Enter yur address and passwrd. Click LOG IN Zadejte address ( vu adresu) a passwrd (hesl). Kliknutím na tlačítk LOG IN se přihlásíte. 3. Welcme - vítejte Yur address has been activated! Thank yu fr activating yur address and fr helping us keep yur infrmatin safe. Click Prceed The rganizatin yu are currently assciated with is (yur rganizatin name). Yu can submit and manage yur funding request(s) t Nvartis via this prtal. All submitted requests are immediately sent t Nvartis fr review and further cnsideratin. Nvartis will cntact yu fr additinal infrmatin as needed via impact reprt. If yu submit requests n behalf f different rganizatins, make sure yu have selected the crrect prfile. If yu need t create an additinal prfile click here t add a new rganizatin t yur accunt. Vaše vá adresa byla aktivvána! Děkujeme za aktivaci Vaší vé adresy a za t, že nám pmáháte chránit Vaše údaje. Klikněte na tlačítk Prceed (Pkračvat). Organizace, se kteru jste aktuálně spjeni je (název vaší rganizace). Prstřednictvím tht prtálu můžete deslat svu žádst grant splečnsti Nvartis. Všechny pdané žádsti jsu kamžitě deslány ke kntrle a dalšímu psuzení. V případě, že budeme ptřebavat dplňující infrmace, budeme vás kntaktvat. Pkud pdáváte žádsti jménem různých rganizací, ujistětě se, že jste vybrali správný prfil. Ptřebujete-li vytvřit nvý prfil, klikněte: click here t add a new rganizatin t yur accunt. T begin a new request, click n the apprpriate funding categry type buttn belw Grants. Yu can save a partially Pr pdání nvé žádsti, klikněte níže na příslušné tlačítk typu pdpry. Částečně vyplněnu žádst můžete ulžit a vrátit se 8

9 cmpleted applicatin and return t it later by clicking n the "Cntinue" buttn next t the assciated Prgram Title. If yu face any technical difficulties r have any questins during submissin, use the Need Supprt link lcated at the bttm f every page t cntact ur supprt team Grants - unslicited, independently requested mnetary cntributin fr a specified purpse t supprt medical / scientific research, educatin, plicy initiatives, and patient advcacy activities where Nvartis will receive n benefit. Grants will nt be prvided t plitical parties. k jejímu dknčení pzději kliknutím na tlačítk Cntrinue. Narazíte-li na technické prblémy neb máte-li jakýkli dtaz během pdání žádsti, pužijte tlačítk Need Supprt umístěné v dlní části každé stránky. Granty - jsu nevyžádané peněžní příspěvky pskytvané splečnstí Nvartis bez záměru neb dhdy přijímat výměnu jakukli výhdu. Grantvá pdpra je pskytvaná na pdpru lékařskéh/vědeckéh výzkumu, světy, vzdělávání a činnstí suvisejících s pdpru pacientů. Granty nebudu pskytvány plitických stranám. 4. Organizatin Infrmatin infrmace rganizaci Sme mandatry infrmatin fields will be autcmpleted frm details prvided in yur registratin. Please cmplete any mandatry fields which are nt aut-cmpleted. Organizatin Legal Name Cuntry (select frm the drp-dwn ptins) Address Address 2 City Některá pvinná ple se dplní autmaticky z údajů uvedených ve vaší registraci. Vyplňte všechna pvinná ple, která nejsu autmaticky vyplněna. Registrvaný název rganizace Země (vyberte z mžnstí) Adresa Adresa (2) Měst 9

10 Prvince Zip / Pstal Cde Address Telephne Fax Website Address: Please enter yur rganizatin s web address Missin Statement: Enter the rganizatin s Missin Statement and brief histry Organizatin Type (select frm drp dwn ptins) Academic institutin Hspital/Clinic Healthcare Quality Organizatin Medical Educatin Cmpany Patient Advcacy Physician Grup Prfessinal Medical Sciety Research Facility Scientific Assciatin Teaching Hspital University Other (If yu have selected Other, please cmplete Other Organizatin Type field) Is the rganizatin a nt fr prfit r nngvernmental rganizatin (NGO)? Yes N Kraj PSČ vá adresa Telefnní čísl Fax Webvé stránky: Prsím, uveďte webvé stránky své rganizace Cíle rganizace: Zadejte cíle a krátku histrii rganizace Typ rganizace (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Akademická instituce Nemcnice/klinika Medicínská vzdělávací splečnst Prsazvání práv pacientů Splečnst lékařů Odbrná lékařská splečnst Výzkumné středisk Vědecká splečnst Nemcnice s výuku Univerzita Jiné (pkud jste vybrali Other / jiné, prsím vyplňte ple Other Organizatin Type / jiný typ rganizace) Je rganizace neziskvá neb nevládní rganizací? An Ne 10

11 5. Cntact infrmatin kntaktní údaje Is the Organizatin accredited? Yes N Accreditatin Organizatin Type (select frm drp dwn list) American Academy f Cntinuing Medical Educatin (AACME) American Academy f Family Physicians: (AAFP) The American Assciatin f Nurse Practitiners (AANP) Accreditatin Cuncil fr Pharmacy Educatin (ACPE) American Medical Assciatin American Nurses Credentialing Center (ANCC) American Ostepathic Assciatin (AOA) Cuncil n Optmetric Practitiner Educatin (COPE) / Assciatin f Regulatry Bards f Optmetry (ARBO) Natinal Cancer Cntrl Prgrams (NCCP) Other Once yu have cmpleted the required fields, click SAVE AND PROCEED Je tat splečnst akreditvaná? An Ne Typ akreditvané splečnsti (vyberte z rzbalvacíh seznamu) American Academy f Cntinuing Medical Educatin (AACME) American Academy f Family Physicians: (AAFP) The American Assciatin f Nurse Practitiners (AANP) Accreditatin Cuncil fr Pharmacy Educatin (ACPE) American Medical Assciatin American Nurses Credentialing Center (ANCC) American Ostepathic Assciatin (AOA) Cuncil n Optmetric Practitiner Educatin (COPE) / Assciatin f Regulatry Bards f Optmetry (ARBO) Natinal Cancer Cntrl Prgrams (NCCP) Other (Jiné) P vyplnění pžadvané plžky klikněte na tlačítk SAVE AND PROCEED (Ulžit a pkračvat). 11

12 First Name Last Name Address Telephne Cntact Type: Please pick the cntact type that best describes yur rle (select frm drp-dwn ptins) Bard Member Executive Directr Other Primary Cntact Staff Trustee Click SAVE AND PROCEED Jmén Příjmení vá adresa Telefnní čísl Typ kntaktu: Vyberte typ kntaktu, který nejlépe ppisuje vaši rli: (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Člen představenstva neb předsednictví Výknný ředitel Jiné Primární kntakt Zaměstnanec (persnál) Zmcněnec (zástupce, pručník) Klikněte na tlačítk SAVE AND PROCEED (Ulžit a pkračvat) 12

13 Match: Check the bx t assciate this individual with this applicatin. Připjení kntaktu: Zaškrtnutím plíčka přiřadíte danu sbu k žádsti. 6. Prpsal infrmatin infrmace žádsti Divisin(?) Please select Nvartis Divisin yu wuld like t submit this request (select frm drp-dwn ptins) Onclgy Pharmaceuticals Sandz Gegraphical Outreach f the Prgram (?) Please indicate if the Prgram activity and/r Target Audience are limited t ne cuntry r multiple cuntries (select frm drp-dwn ptins) Single cuntry Multiple cuntries If yu have selected Single cuntry, please als cmplete 7.1 If yu have selected Multiple Cuntries, please als cmplete sectin 7.2 Prgram Start Date Divize (?) Prsím, vyberte divizi splečnsti Nvartis, ke které chcete pdat žádst (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Onclgy Pharmaceuticals Sandz Gegrafický dsah prgramu (?) Uveďte, zda je aktivita prgramu neb cílvé publikum mezené na jednu zemi neb více (Vyberte z rzbalvacích mžnstí) Jedna země Více zemí Pkud jste vybrali jednu zemi, vyplňte prsím i část 7.1. Jestliže jste vybrali mžnst Více zemí, vyplňte i část 7.2 Datum začátku prgramu 13

14 Prgram End Date Surce f Funding Supprt Nvartis Only Multiple Supprters If yu have selected Multiple Supprters, cmplete Sectin 7.4 Currency f Request Amunt f Request Ttal Cst f the Prgram Estimated Number f Each Audience Type: Prvide estimated numbers fr the audiences fr which this activity will be certified r accredited Cuntry f Request (select frm drp-dwn ptins) Dependent n yur selectin, yu may be asked t cmplete 7.3 Once cmpleted, return t sectin 7 Cuntries where yur prgram will take place (Hld dwn the Shift key t select multiple cuntries) Dependent n yur selectin, yu may be asked t cmplete 7.3 Once cmpleted, return t sectin 7 Datum uknčení prgramu Zdrj finanční pdpry Puze Nvartis Více spnzrů Pkud jste zvlili mžnst Více spnzrů vyplňte, prsím, část 7.4 Měna žádsti Pžadvaná částka žádsti Celkvé náklady prgramu Odhadvaný pčet jedntlivých částí cílvé skupiny: Uveďte dhadvané pčty cílvé skupiny, pr které bude tat aktivita certifikvaná neb akreditvaná Země žádsti (Vyberte z rzbalvacích mžnstí) V závislsti na vašem výběru můžete být vyzváni k dknčení časti 7.3 P dknčení se vraťte k části 7 Země, ve kterých se uskuteční váš prgram (Když chcete vybrat víc zemí, pdržte na klávesnici Shift ) V závislsti k vašemu výběru můžete být vyzváni k dknčení části 7.3 P dknčení se vraťte k části 7 14

15 7.3 Target Audience f the Prgram (select frm drp-dwn bx) Caregivers/Patients Healthcare Prfessinals Others Once cmpleted, return t sectin 7 Cílvé publikum prgramu (vyberte z rzbalvacíh seznamu) Pečvatelé / Pacienti Zdravtnický persnál Jiní P dknčení se vraťte k části List Ptential Supprter(s)/Partner(s) Prvide names f ther ptential supprters t whm funding requests have been r will be made (type name int field and click Add t List. Repeat as needed) Once cmpleted, return t sectin 7 Seznam ptencinálních pdprvatelů a partnerů. Uveďte jména dalších ptenciálních pdprvatelů, kterým byli neb budu předlžené žádsti financvání (d ple zadejte název a klikněte na Add t List / Přidat d seznamu. V případě ptřeby zpakujte) 7. Prgram Details pdrbnsti prgramu P dknčení se vraťte k části 7 Prgram Title Gals/Objectives: describe the bjective(s) this prgram is intended t accmplish. (500 character maximum) Outcme Measurement Plan: describe the plan t measure the effectiveness f the prgram t meet the bjectives. (500 character maximum) Is this request fr an Independent Medical Educatin Prgram? If yu have selected Yes, please cmplete sectin 8. Otherwise, prceed t sectin 10 Název prgramu Cíle: ppište cíle, kterých má tent prgram dsáhnut. (Maximálně 500 znaků) Způsb měření splnění cílů: Ppište plán měření účinnsti splnění cílů prgramu. (Maximálně 500 znaků) Jde žádst nezávislý lékařský vzdělávací prgram? Pkud jste vybrali mžnst YES / ANO, vyplňte část 8. V pačném případě přejděte na část 10. Nezávislý lékařský vzdělávací prgram je 15

16 Independent Medical Educatin Prgram: An Independent Medical Educatin Prgram is generally defined as an educatinal prgram fr healthcare prfessinals (HCPs) prvided by an independent educatinal prvider, such as a cmmunity hspital, academic centre, sciety/assciatin r medical educatin and cmmunicatin cmpany. becně definván jak vzdělávací prgram pr zdravtnické pracvníky (HCP) pskytvaný nezávislým pskytvatelem vzdělávání, jak je kmunitní nemcnice, akademické centrum, splečnst / asciace neb splečnst pr vzdělávání a kmunikaci v lékařství. 8. Educatinal Activity Details infrmace vzdělávacích aktivitách Is this request fr an activity that will be certified t prvide Cntinuing Educatin Credits fr Healthcare Prfessinals? If yu have selected Yes, please cmplete 8.1. Otherwise, prceed t 8.4 Jde žádst na aktivitu, která bude certifikvaná pr pskytvání kreditů dalšíh vzdělávání zdravtnickým pracvníkem? Pkud jste vybrali mžnst YES (ANO), vyplňte část 8.1. V pačném případě přejděte na část Will this Activity be certified fr cntinuing educatin credits? If yu have selected Yes please cmplete 8.2. Otherwise, prceed t 8.4 Bude tat aktivita certifikvána pr kredity dalšíh vzdělávání? Pkud jste vybrali mžnst YES (ANO), vyplňte část 8.2. V pačném případě přejděte na část Are yu the Accredited Prvider? If yu have selected Yes, please cmplete 8.3. Otherwise prceed t 8.4 Jste pskytvatelem akreditace? Pkud jste vybrali mžnst YES (ANO), vyplňte část 8.3. V pačném případě přejděte na část

17 8.3 D yu have an Educatin Partner(s) assciated with this prgram? If yu have selected Yes, please cmplete 8.4. Otherwise prceed t 8.8 Máte k tmut prgramu přidružené vzdělávací partnery? Pkud jste vybrali mžnst YES (ANO), vyplňte část 8.4. V pačném případě přejděte na část Describe Accredited Prvider: Prvide details f accreditatin prvider including their missin statement. (4000 character maximum) Prvide Accredited Prvider Address Delivery f Frmat (?) Enduring Live Event Print Web Other Ppište akreditvanéh pskytvatele: Uveďte pdrbnsti pskytvatelvě akreditaci včetně cílů rganizace (Maximálně znaků) Pskytněte vu adresu akreditvanéh pskytvatele Ddání frmátu Trvalý Živá událst Tisk Web Jiné 17

18 D yu have an Educatin Partner(s) assciated with this prgram? N Yes If yu have selected Yes, please cmplete 9.5. Otherwise prceed t 9.6 Describe Educatin Partner: Prvide details f Educatin Partner including their missin statement (4000 character maximum) Prvide Educatin Partner address Delivery f Frmat (select frm the drpdwn ptins) Enduring Live Event Print Web Other If yu have selected Other please cmplete Other Delivery f Frmat Is there an Accredited Prvider assciated with this activity? N Yes If yu have selected Yes, please cmplete 8.6. Otherwise prceed t 8.5 Máte k tmut prgramu přidružené vzdělávací partnery? Ne An Pkud jste vybrali mžnst YES (ANO), vyplňte část 9.5. V pačném případě přejděte na část 9.6. Ppište vzdělávacíh partnera: Uveďte pdrbnsti vzdělávacím partnervi včetně cílů rganizace (4000 znaků max.) Pskytněte vzdělávacíh partnera Ddání frmátu (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Kntinuální / trvalý Živá událst Tisk Web Jiné Ostatní ddání frmátu Je s tut činnstí spjen akreditvaný pskytvatel? Ne An Pkud jste vybrali mžnst YES (ANO), vyplňte část 8.6, V pačném případě přejděte na část

19 9. Event details infrmace akci Des this prgram include any live events? N Yes If yu have selected Yes, please cmplete 9.1, therwise prceed t 9.2 Live Events, i.e. face-t-face meetings, summits, cnferences. Zahrnuje tent prgram sbní setkání? Ne An Pkud jste vybrali mžnst YES (ANO), vyplňte část 9.1, V pačném případě přejděte na část 9.2. Typy setkání, tj. sbní schůzky, dbrná setkání, knference. 9.1 Hw many Live events will take place? (select number frm the drp-dwn ptins) When yu have entered the number f events, yu will be asked t cmplete the fllwing fields fr each event: Klik živých událstí se uskuteční? (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Až zadáte pčet událstí, budete vyzváni k vyplnění následujících plí pr každu událst: Event Venue Event Address Event City Event Cuntry Míst knání akce Adresa akce Měst událsti Země knání 9.2 Click SAVE AND PROCEED Pr ulžení a pkračvání klikněte na tlačítk SAVE AND PROCEED (ulžit a pkračvat) 19

20 10. Requested Funding pžadvané finance Line Item: Yu can add line items by clicking n Add Line Item shwn in the red bx n the screen t the left) Categry: select the categry int which yur first line item falls: If yu select: Hnraria see 10.1 Management Fees see 10.2 Onsite Out f Pcket Expenses see 10.3 Out f Pcket Expenses see 10.4 Řádek plžky: V případě ptřeby přidání plžky, klikněte na tlačítk Add Line Item, který se nachází vlev dle, v červeném rámečku Kategrie: vyberte kategrii, d které patří váš první údaj: Pkud vyberete: Odměna viz 10.1 Organizační pplatky viz 10.2 Přímé náklady (na místě) viz 10.3 Přímé náklady (jiné) viz Hnraria 10.2 Management Fees Sub-Categry (select frm drp-dwn ptins) Others Speaker Descriptin / Details f Spend Estimated Ttal Prgram Cst Sub-Categry (select frm drp-dwn ptins) Administrative Services Audience Recruitment Cntent Develpment Faculty Recruitment Others Pdkategrie (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Jiné Přednášející Ppis / Pdrbnsti výdajích Odhadvané celkvé náklady prgramu Pdkategrie (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Administrativní služby Nábr cílvé skupiny Příprava bsahu Nábr účinkujících Jiné 20

21 10.3 Onsite Out f Pcket Expenses 10.4 Out f Pcket Expenses Prgram Management Web Develpment Descriptin / Details f Spend Estimated Ttal Prgram Cst: please nte that the Grand Ttal must equal Ttal Cst f the Prgram Sub-Categry (select frm drp-dwn ptins) Accmmdatin Attendees Accmmdatin Faculty Accmmdatin thers Accmmdatin Staff Meals Attendees Meals Faculty Meals Others Meals Staff Travel Attendees Travel Faculty Travel Others Travel Staff Descriptin / Details f Spend Estimated Ttal Prgram Cst Sub-Categry (select frm drp-dwn ptins) Advertising Assciatin Fee Audi Visual Certificatin Certificatin fees Organizace prgramu Příprava webu Ppis / Pdrbnsti výdajích Odhadvané celkvé náklady prgramu: upzrňujeme, že celkvá suma se musí rvnat celkvým nákladům prgramu Pdkategrie (vyberte z rzbalvacích Mžnstí) Ubytvání - účastníci Ubytvání - účinkující Ubytvání - statní Ubytvání - zaměstnanci (persnál) Stravvání - účastníci Stravvání - účinkující Stravvání - statní Stravvání - zaměstnanci (persnál) Cestvné - účastníci Cestvné - účinkující Cestvné - statní Cestvné - zaměstnanci (persnál) Ppis / Pdrbnsti výdajích Odhadvané celkvé náklady prgramu Pdkategrie (vyberte z rzbalvacích mžnstí) Reklama Pplatky sdružení Audi vizuální náklady Certifikace Certifikační pplatky 21

22 Invitatin Develpment Distributin Meeting Materials Others Venue Rental Website Hsting Fee Descriptin / Details f Spend Estimated Ttal Prgram Cst Příprava a distribuce pzvánek Materiály k setkání Jiné Prnájem místa Pplatek za webhsting Ppis / Pdrbnsti výdajích Odhadvané celkvé náklady prgramu 11. Attachments - přílhy Frmal Letter f Request see 11.1 Full Prgram Prpsal see 11.2 Prgram Objectives Agenda Needs Assessment Outcmes measurement plan Other Supprting Dcuments Additinal Cmments (4000 character maximum Click SAVE AND PROCEED Frmální žádst viz 11.1 Návrh prgramu viz 11.2 Cíle prgramu Agenda Psuzení ptřeb Plán měření výsledků Další pdpůrné dkumenty Ddatečné kmentáře (Max znaků) Pr ulžení a pkračvání klikněte na tlačítk SAVE AND PROCEED (ulžit a pkračvat) 22

23 File uplad Click the ( Brwse ) buttn t lcate the file n yur cmputer that yu wuld like t uplad. Click Uplad File t uplad the selected file. Frmal Letter f Request Uplad File Clse Windw File uplad Click the buttn t lcate the file n yur cmputer that yu wuld like t uplad. Click Uplad File t uplad the selected file. Full Prgram Prpsal Uplad File Clse Windw Nahrát subr Kliknutím na tlačítk 'Brwse' (Prcházet) vyberte v pčítači subr, který chcete nahrát. Kliknutím na "Uplad File" (Nahrát subr) nahrajete vybraný subr. Frmální žádst Nahrát subr Zavřít kn Nahrát subr Vyberte v pčítači subr, který chcete nahrát. Kliknutím na "Uplad File" (Nahrát subr) nahrajete vybraný subr. Úplný návrh prgramu Nahrát subr Zavřít kn 23

24 12. Attestatin - ptvrzení I acknwledge that Nvartis supprt must nt in any way (directly r indirectly) be cnnected t r cnditined upn any prescribing, purchasing r recmmending any prduct manufactured r marketed by Nvartis. I cnfirm that this prpsal is unslicited and has been develped independently with n (direct r indirect) influence r prir discussin with any Nvartis Medical r Cmmercial assciate. I acknwledge that the infrmatin and respnses prvided in this applicatin are truthful, accurate and cmplete. In cmpliance with applicable transparency law, I cmmit t prvide accurate and timely data t Nvartis. I cnfirm t the statements abve Yes I acknwledge that any real, ptential r perceived cnflicts f interest are described here. (4000 character maximum) Click SAVE AND PROCEED Bereme na vědmí, že pdpra splečnsti Nvartis nesmí být žádným způsbem (přím či nepřím) spjena neb pdmíněna žádným předepisvání, nákupem neb dpručením jakéhkliv prduktu vyrbenéh neb prdávanéh splečnstí Nvartis. Ptvrzuji, že tent návrh je nevyžádaný a byl vypracván nezávisle bez jakéhkliv (příméh neb nepříméh) vlivu neb předchzí diskuse s jakýmkli medicínským neb kmerčním zaměstnancem splečnsti Nvartis. Beru na vědmí, že infrmace a dpvědi uvedené v tét žádsti jsu pravdivé, přesné a úplné. V suladu s platnými zákny zveřejňvání se zavazuji pskytvat splečnsti Nvartis přesné a aktuální údaje. Ptvrzuji výše uvedené prhlášení An Beru na vědmí, že níže jsu ppsané všechny skutečné, ptenciální aneb vnímané knflikty zájmů. (Max znaků) Pr ulžení a pkračvání klikněte na tlačítk SAVE AND PROCEED (ulžit a pkračvat) 13. Review yur applicatin kntrla žádsti Please review yur prpsal infrmatin. If yu are nt ready t submit yur prpsal at this time, click the "Save Only" buttn. The prpsal will then be available t edit Prsím zkntrlujte infrmace své žádsti. Pkud ještě nechcete deslat svu žádst, klikněte na tlačítk "Save Only" (Puze ulžit). Žádst bude pak k dispzici pr další úpravu na uvítací 24

25 frm the Welcme page. Clicking the Submit buttn will immediately send the applicatin t Nvartis and yu will then be unable t perfrm further editing. stránce. Kliknutím na tlačítk "Submit" (Odeslat) kamžitě dešlete žádst splečnsti Nvartis a nebudete mci prvést další změny. Review the infrmatin n the page and if yu are satisfied it is crrect, click SUBMIT r SAVE ONLY Zkntrlujte infrmace na stránce. Pkud jsu správně, klikněte na tlačítk Submit (Odeslat) aneb Save Only (Jen ulžit). If yu have clicked SUBMIT the fllwing pp-up bx will appear This site says Once yu submit this applicatin, yu will be unable t make any further changes! Click OK t submit this applicatin r click Cancel t cntinue wrking n this applicatin. Pkud jste klikli na tlačítk Submit (Odeslat), zbrazí se následující známení Tat stránka říká... P deslání tét žádsti již nebudete mci prvést žádné další změny! Kliknutím na tlačítk "Ok" dešlete žádst, neb kliknutím na tlačítk "Cancel" dále pkračujte v žádsti. 14. Cnfirmatin f Request Submissin ptvrzení přijetí žádsti If yu have clicked OK, the fllwing text will appear at the tp f the page Yur funding request was successfully submitted t Nvartis. Yu will be ntified in due curse f time abut Nvartis s decisin n yur request. T print a cpy f this request, click n 'File' and then n 'Print' n under brwser tlbar. Click here t return t the hmepage when yu are finished. Pkud jste klikli na OK, následující text se zbrazí v hrní části stránky Vaše žádst financvání byla úspěšně deslána splečnsti Nvartis. O rzhdnutí vaší žádsti Vás splečnst Nvartis bude včas infrmvat. Jestli chcete vytisknut kpii tét žádsti, klikněte na tlačítk File (Subr) a ptm na tlačítk Print (Tisk) na panelu nástrjů prhlížeče. P dknčení kliknutím sem se vraťte na dmvsku stránku. 25

26 If yu wish t leave the site, use the blue LOGOUT n the tp right f the screen. Pkud chcete pustit tut stránku, klikněte na mdré tlačítk LOGOUT (Odhlásit) v pravém hrním rhu brazvky. 15. Reviewing and apprving yur request, prviding additinal infrmatin, recnciliatin steps - Kntrla a schválení žádsti, vyžádání dalších infrmací, krky vyhdncení využití daru After the request is submitted, it will appear in the Submitted Requests sectin n yur Welcme Page whilst it underges a frmal review prcess. The status will shw in the Status clumn with and include ne f the fllwing: Submitted meaning it has been received by Nvartis but has nt yet been assigned t a Nvartis Request Owner Under review meaning it has been assigned t a Nvartis Request Owner and the internal review is nging Apprved meaning it has been apprved Declined meaning it has been rejected System will share aut ntificatin at the time f request submissin as well as, nce request is Apprved and/ r Declined. P deslání se vaše žádst zbrazí v části Odeslané žádsti na uvítací stránce. Stav se zbrazí ve slupci Status s jednu z následujících plžek: Submitted žádst byla zadána d systému Under review - prbíhá interní kntrla Apprved žádst byla schválena Declined žádst byla zamítnuta Systém zašle autmatické upzrnění, jakmile bude žádst deslána, schválena či zamítnuta. During the review prcess, the Nvartis Request Owner may require further infrmatin frm yu. Během prcesu kntrly vaší žádsti si může splečnst Nvartis vyžádat další infrmace. 26

27 There are tw ways in which this might happen: By using the Return t Applicant functinality and requesting further infrmatin By triggering a Grants Additinal Infrmatin Impact Reprt. If the Nvartis Request Owner uses the Return t Applicant functinality, yu will receive an autmated and the request will mve t the In-prgress Requests sectin. It will als include a cmment explaining why it has been returned t yu. T prvide the infrmatin, click n the blue Revise link and fllw the n-screen instructins. If the Request Owner triggers a Grants Additinal Infrmatin Impact Reprt, it will appear in this sectin alng with the date by when it needs t be cmpleted. T access the reprt, click n the relevant blue Due link. Once cmpleted, the Impact Reprt will n lnger appear n this list. K tmu může djít dvěma způsby: Pmcí funkce Return t Applicant vrácení žádsti bude žádst deslána zpět k žadateli k dplnění dalších infrmací Odesláním zprávy Impact Reprt Additinal Infrmatin zpráva ddání dalších infrmací. O vrácení žádsti budete infrmváni autmatickým em, ve kterém bude kmentář vysvětlující, jaké infrmace je nutné ddat. V případě deslání zprávy se vaše žádst přesune d části In-prgress requests - Prbíhající žádsti. Klikněte na mdrý dkaz Revise a pstupujte pdle pkynů na brazvce. Pkud se vám žádst vrátí ve frmě Grants Additinal Infrmatin Impact Reprt zpráva ddání dalších infrmací, žádst se zbrazí v části Pending Impact Reprt s datem, d kteréh je nutné infrmace ddat. Chcete-li tevřít přehled zprávy, klikněte na příslušný mdrý dkaz Due datum ddání. Jakmile ddáte ptřebné infrmace a zprávu dešlete, tak se v seznamu již nebude zbrazvat. 27

28 When yu click n the blue Due link, yu will be taken t the Request Infrmatin tab which includes the prgram title, start and end dates per yur riginal request. Click Save and Prceed t cntinue. P kliknutí na dkaz Due, dstanete se na stránku s infrmací pžadavku, která bsahuje název prgramu, datum zahájení a uknčení pdle vaší půvdní žádsti. Pkračujte kliknutím na Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. This takes yu t the Impact Infrmatin tab. Prvide infrmatin as requested by Nvartis. Additinal supprting dcuments can be upladed by selecting Uplad File. Select Save and Prceed t cntinue. Dstanete se na stránku Impact Infrmatin, na které najdete kmentář pžadvaných infrmací, které je nutné splečnsti Nvartis ddat. Další pdpůrné dkumenty lze nahrát výběrem mžnsti Uplad File - Nahrát subr. Pkračujte výběrem Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. 28

29 This takes yu t the Review Yur Impact Reprt tab. Review the infrmatin yu have submitted carefully befre submitting. If any changes t be made, click n impact infrmatin link and update as necessary. Once yu are ready t submit, click Submit. After submitting n further changes can be made. Přejdete d části kntrly zprávy. Před desláním pečlivě zkntrlujte infrmace, které jste zadali. Pkud je třeba prvést nějaké změny, klikněte na dkaz Impact Infrmatin a pdle ptřeby prveďte úpravu. Jakmile jste připraveni zprávu deslat, klikněte na Submit - Odeslat. P deslání nebude mžné prvádět žádné další změny. Recnciling yur request / Vyhdncení využití daru When yur prgram is cmpleted, yu will need t recncile yur request by cmpleting further Impact Reprts. There are three in ttal Transparency reprt, Outcmes Reprt and Prgram and Educatinal Outcmes Reprt Yur Welcme Page includes a sectin fr Pending Impact Reprts. When an Impact Reprt becmes due, it will appear in this sectin alng with the date by when it needs t be cmpleted. T access the reprt, click n the relevant blue Due link. Yu have 90 days in which t cmplete any Impact Reprt frm the date f ntificatin. P dknčení prgramu bude nutné dlžit využití daru pmci zprávy Impact Reprts. Zprávy jsu následující - Transparency reprt, Outcmes Reprt and Prgram and Educatinal Outcmes Reprt Vaše uvítací stránka bsahuje část Pending Impact Reprts. Jakmile bude zpráva Impact Reprt dstupná, zbrazí se v tét části splu s datem, d kdy je třeba ji dknčit. Chcete-li tevřít přehled zprávy, klikněte na příslušný mdrý dkaz Due. Budete mít 90 dní na dknčení jakékli zprávy de dne známení. P dknčení se zpráva využití daru na tmt 29

30 Once cmpleted, the Impact Reprt will n lnger appear n this list. seznamu již nebude zbrazvat. Zpráva Typ žádsti Účel zprávy Oznámení zprávy Transparency Reprt zpráva využití finančních prstředků All Grants requests - pr všechny žádsti grant T cnfirm hw the funds were used and if funding was given t ther individuals r rganisatins ptvrzení využití prstředků a zda byly finanční prstředky pskytnuty jiným jedntlivcům neb rganizacím Sent autmatically by GEMS nce the Prgram End Date is reached zpráva bude deslána autmaticky ze systému GEMS p uknčení prgramu/prjektu/aktivity Outcmes Reprt zpráva výsledku All Grants requests pr všechny žádsti grant T cnfirm hw much mney has been spent and if any refund may be due ptvrzení využitých financích, a zda může být pžadvána refundace Sent autmatically by GEMS nce the Prgram End Date is reached zpráva bude deslána autmaticky ze systému GEMS p uknčení prgramu/prjektu/aktivity Prgram and Educatinal Outcmes Reprt zpráva výsledcích vzdělávacíh prgramu Grants requests invlving educatinal activities pr granty, které bsahují vzdělávací aktivity T cnfirm whether the educatinal utcmes fr the prject were achieved ptvrzení, zda byl v prjektu dsažen vzdělávacích výsledků If applicable, sent autmatically by GEMS nce the Prgram End Date is reached - zpráva bude deslána autmaticky ze systému GEMS p uknčení prgramu 30

31 Transparency Reprt zpráva využití finančních prstředků When yu click n the blue Due link, yu will be taken t the Request Infrmatin tab which includes the Prgram title, start and end dates per yur riginal request. Click Save and Prceed t cntinue. Kliknutím na mdrý dkaz Due se dstanete d části Request Infrmatin, která bsahuje název prgramu, datum zahájení a uknčení pdle vaší půvdní žádsti. Pkračujte kliknutím na Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. This takes yu t the Impact Infrmatin tab. Answer the questin by selecting either N r Yes frm the drp-dwn list. If the answer is Yes, yu are required t prvide further infrmatin. T d this, select Create New. This brings up the Spend Detail Infrmatin Windw, Cmplete all details and click Save. This returns yu t the Impact Infrmatin tab where yu click Save and Prceed t cntinue. Dstanete se d části Impact Infrmatin. Odpvězte na tázku výběrem mžnsti Ne neb An z rzevíracíh seznamu. Pkud je dpvěď An, je nutné pskytnut další infrmace. Vyberte Create New - Vytvřit nvý. Zbrazí se kn Spend Detail Infrmatin - Pdrbnsti výdajích, vyplňte všechny údaje a klikněte na Save - Ulžit. Tím se vrátíte d části Impact Infrmatin, kde 31

32 pkračujete kliknutím na Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. This takes yu t the Review Yur Impact Reprt tab. Review the infrmatin yu have submitted carefully befre submitting. If any changes t be made, click n impact infrmatin link and update as necessary. Once yu are ready t submit, click Submit. After submitting n further changes can be made. Dstanete se d části Review yur Impact Reprt - kntrla zprávy využití finančních prstředků. Před desláním pečlivě zkntrlujte infrmace, které jste zadali. Pkud je třeba prvést nějaké změny, klikněte na dkaz impact infrmatin a pdle ptřeby prveďte změny. Jakmile jste připraveni zprávu deslat, klikněte na Submit - Odeslat. P deslání nelze prvádět žádné další změny. Outcme Reprt zpráva výsledku When yu click n the blue Due link, yu will be taken t the Request Infrmatin tab which includes the prject title, start and end dates per yur riginal request. Click Save and Prceed t cntinue. Kliknutím na mdrý dkaz Due se dstanete d části Request Infrmatin, která bsahuje název prgramu, datum zahájení a uknčení pdle vaší půvdní žádsti. Pkračujte kliknutím na Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. 32

33 This takes yu t the Impact Infrmatin tab. Cmplete all fields marked with a red asterisk. Depending n the answers given, additinal details may be required. Cmplete these as necessary. While nt mandatry, yu can uplad additinal supprting dcuments by selecting Uplad File. Click Save and Prceed t cntinue. Dstanete se d části Impact Infrmatin. Vyplňte všechna ple značená červenu hvězdičku. V závislsti na pskytnutých dpvědích mhu být vyžadvány další pdrbnsti. Pdle ptřeby je vyplňte. Další pdpůrné dkumenty můžete nahrát výběrem mžnsti Uplad File - Nahrát subr. Pkračujte kliknutím na Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. This takes yu t the Spend Details tab. Enter the Actual Cst f the spend categry in the field t the right-hand side. Once cmpleted, select Save and Prceed t cntinue. Dstanete se d části Spend Details - Pdrbnsti nákladech. D tabulky Actual Cst zadejte skutečné náklady. P dknčení pkračujte výběrem Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. 33

34 This takes yu t the Review Yur Impact Reprt tab. Review the infrmatin yu have submitted carefully befre submitting. If any changes t be made, click n impact infrmatin link and update as necessary. Once yu are ready t submit, click Submit. After submitting n further changes can be made. Dstanete se d části Review Yur Impact reprt - kntrla zprávy využítí finančních prstředků. Před desláním pečlivě zkntrlujte infrmace, které jste zadali. Pkud je třeba prvést nějaké změny, klikněte na dkaz impact infrmatin a pdle ptřeby prveďte změny. Jakmile jste připraveni zprávu deslat, klikněte na Submit - Odeslat. P deslání nelze prvádět žádné další změny. Prgram and Educatinal Outcmes Reprt zpráva výsledcích vzdělávacíh prgramu When yu click n the blue Due link, yu will be taken t the Request Infrmatin tab which includes the prject title, start and end dates per yur riginal request. Click Save and Prceed t cntinue. Kliknutím na mdrý dkaz Due se dstanete d části Request Infrmatin, která bsahuje název prgramu, datum zahájení a uknčení pdle vaší půvdní žádsti. Pkračujte kliknutím na Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. 34

35 This takes yu t the Impact Infrmatin tab. Cmplete all fields marked with a red asterisk. Depending n the answers given, additinal details may be required. Cmplete as necessary. While nt mandatry, yu can uplad additinal supprting dcuments by selecting Uplad File. Click Save and Prceed t cntinue. Dstanete se d části Impact Infrmatin. Vyplňte všechna ple značená červenu hvězdičku. V závislsti na pskytnutých dpvědích mhu být vyžadvány další pdrbnsti. Pdle ptřeby je vyplňte. Další pdpůrné dkumenty můžete nahrát výběrem mžnsti Uplad File - Nahrát subr. Pkračujte kliknutím na Save and Prceed - Ulžit a pkračvat. 35

36 This takes yu t the Review Yur Impact Reprt tab. Review the infrmatin yu have submitted carefully befre submitting. If any changes t be made, click n impact infrmatin link and update as necessary. Once yu are ready t submit, click Submit. After submitting n further changes can be made. Dstanete se d části Review Yur Impact reprt - kntrla zprávy využítí finančních prstředků. Před desláním pečlivě zkntrlujte infrmace, které jste zadali. Pkud je třeba prvést nějaké změny, klikněte na dkaz impact infrmatin a pdle ptřeby prveďte změny. Jakmile jste připraveni zprávu deslat, klikněte na Submit - Odeslat. P deslání nelze prvádět žádné další změny. Apprval wrkflw schvalvací prces Žadatel dešle žádst d externíh prtálu GEMS, která bude následně psuzena splečnstí Nvartis. Apprved žádst byla schválena, žadateli bude deslán infrmarční a následně smluva. Žadatel dknční Impact Reprt zpráva využití finančních prstředků, stav žádsti Apprved. Further infrmatin required je nutné ddat další infrmace, žadateli bude deslán infrmační . Žadatel v systému dlží ptřebné infrmace a znvu dešle ke schválení, stav žádsti Pending. Rejected žádst byla zamítnuta, žadateli bude deslán infrmarční , stav žádsti Declined. 36

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dimenzionální modelování. 2014 Profinit. All rights reserved.

Dimenzionální modelování. 2014 Profinit. All rights reserved. Dimenzinální mdelvání RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Dimenzinální mdelvání Ralph Kimball (1997) Primárně mdely pr datvé sklady a analýzy Silně denrmalizvaný

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 11 User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 2/ 11 Contents 1. MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB INTERFACE... 4 3. LOGGING INTO SŘHV... 4 4. CONTRACT

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana sbních údajů Tímt prhlašujeme, že veškeré sbní údaje (dále také údaje ) jsu pvažvány za přísně důvěrné a je s nimi nakládán v suladu s platnými záknnými ustanveními České Republiky v blasti chrany

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana sbních údajů Splečnst Merkuria Artes a.s.,(dále jen MA ) Severní 971/19, PSČ 500 03, IČO: 15062465, prvzvatel webvých stránek www.merkuriaartes.cz, prhlašuje, že veškeré sbní údaje (dále také údaje

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah 1. Přihlášení... 1 1.1. Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO... 1 1.2. Přihlášení do systému HU-GO... 4 1.3. Výběr aktuálního

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více