odbor stavební úřad oddělení stavebního řádu Sp. Zn.: SMBK-4918/2027-SÚ/Št Čj.: SÚ SR 70/2021-MBK 20544/2021IŠt Vyřizuje: Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor stavební úřad oddělení stavebního řádu Sp. Zn.: SMBK-4918/2027-SÚ/Št Čj.: SÚ SR 70/2021-MBK 20544/2021IŠt Vyřizuje: Ing."

Transkript

1 Sp. Zn.: SMBK-4918/2027-SÚ/Št Datum: IDDS: ecmb355 sestakovatbiansko.cz Tel.: Vyřizuje: Ing. Eva Šestáková Čj.: SÚ SR 70/2021-MBK 20544/2021IŠt nám. Svobody 32/3, Blansko pracoviště: nám. Republiky J 316/1, Blansko oddělení stavebního řádu do navrženého podkroví. Stávající komíny budou ubourány pod střechu a v jídelně bude otvorů a zazdění jednoho ze stávajících oken na verandě. Dále budou provedeny úpravy rozvodů vody, kanalizace, elektro a vytápění s napojením domu na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 11,3 m x 9,2 m se sedlovou střechou, jimiž věncem). Stávající plochá plechová střecha nad verandou bude zastřešena valbovou Projektant navrhuje i stavební a dispoziční úpravy J NP, které spočívají ve výměně výplní Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: bude dotčen zejména půdní prostor, a to vestavbou obytného podkroví s pultovým vikýřem (směrem do dvorní části domu) do nové střešní konstrukce o max. výšce 7,71 m nad úrovní střechou se skládanou taškovou krytinou, která bude použita í na zastřešení RD. podlahy 7.NP, (která bude provedena na novou nadezdívku se ztužujícím železobetonovým 1. Předmětem stavby bude nástavba a stavební úpravy stávajícího dvoupodlažního rodinného společné povolení uvedené stavby. zpevněných ploch na pozemku st. p. 5 v katastrálním území Klemov. předpisů (dále též správní řád ) žádost o vydání společného povolení na stavbu: nástavba podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto: předpisů (dále též stavební zákon ), ve společném územním a stavebním řízení vedeném územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, účastníka řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších na Moravě a Mgr. Pavlína Šimková, nar , Sulkovec 72, Rovečné, v postavení Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 a stavební úpravy rodinného domu v Doubravici nad Svitavou, Klemov č.p. 291 včetně podle 94] a následujících stavebního zákona přezkoumal podle 94o stavebního zákona Podle 94p stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě vydává písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších Dne podali David Šimek, nar , Slavkovice 91, Nové Město VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ POVOLENÍ Mgr. Pavlína Šimková, Sulkovec 72, Rovečné David Šimek, Slavkovice 91, Nové Město na Moravě odbor stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

2 střechou. Vstupním prostorem je veranda. Za ní je středová chodba, která je hlavním prostorné kuchyně s navazující jídelnou a na sever orientovaným obývacím pokojem. schody do nově budovaného podkroví. V podkroví jsou směrem na jih orientovány dva Nové dispoziční řešení zahrnuje vstup po předloženém schodišti, které je kryté přesazenou sádrokartonové příčky, zateplení krovu a budou zde osazena střešní okna. vanilkové nebo světle pískové barvy. V podkroví budou provedeny nové podlahy, lehké Bude realizováno zateplení fasády RD a její nová povrchová úprava v odstínu světlé komunikačním centrem celého domu, na kterou navazuje koupelna s WC a vstup do pokoje a jeden pokoj orientovaný směrem do dvora. V podkroví je umístěna druhá umístěn nový komín. Zdrojem pro vytápění bude tepelně čerpadlo vzduch voda a krbová kamna. Schody přístupné z chodby ústí na dvorek nebo do sklepa a na ně navazují stávající územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit zařízení staveniště, zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ochranu zdraví a života osob na staveništi. minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vždy je třeba zajistit s ověřenou projektovou dokumentací, a to prostřednictvím vytyčení realizovaného úředně - elektrická obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby dokončení stavby. povolují pouze jako stavby dočasné. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších odst.2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně stanovené v 2 a v příloze č. 7 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o bližších minimálních 3. Území dotčené vlivy předmětné stavby se vymezuje plochou pozemků st.p. 5 a 6/7, parc.č. 5. Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem: v měřítku 1:250, který je součástí ověřené dokumentace stavby. 7. Stavebník a stavbyvedoucí jsou povinni uvést do souladu prostorovou polohu stavby stavebního úřadu. Ing. Ilona Janíková; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 6. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou autorizovala - srážkové - vytápění - voda - odpadní vody - vody - čerpadlo vzduch voda a krbová kamna. 2. Stavba bude umístěna, jak je výše popsáno a zakresleno ve výkresu koordinační situace 4. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky která bude navazovat na stávající vjezd na pozemek z východní strany. 229/4 a 232/1 v katastrálním území Klemov. předpisů. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v 79 překročí parametry uvedené v 103 odst. 1 stavebního zákona, pak taková stavba energie komunikace stávající napojení Ve dvorní části bude umístěna zpevněná plocha pro parkování dvou osobních automobilů, koupelna s WC a šatna. vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle 24e odst.3 vyhlášky č. 507/2006 Sb., o - - napojení tepelné na stávající rozvody na stávající rozvody na stávající rozvody sjezd technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých napojení napojení na stávající rozvody oprávněným zeměměřičským inženýrem. Čj. MBK 20544/2021 str. 2

3 bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení (tabulka Stavba povolena ), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto stavby. Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se přednostně zřídí základový zemnič. rozhodnutí. Tento štítek zde bude umístěn do dokončení stavby. číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření 9. Stavba bude vybavena účinnou ochranou před bleskem. Před realizací musí být proveden 10. Stavebník prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 11. Stavba bude dokončena nejpozději do Stavba bude prováděna dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem o jejím povolení Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník. stavebním podnikateli. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci, ve znění pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen prostranství. stavebník povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení 14 a 15 zákona č. pozdějších předpisů. nedošlo k jejich případnému poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů. podá stavebník u příslušného obecního úřadu přiznání k poplatku za užívání veřejného možné, budou odstraněny v souladu se zákonem č. 785/2001 Sb., o odpadech, ve znění jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis. okamžitě odstraněno. pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Doklady o odstranění odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby. stanoviscích: všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby příslušnými správci sítí tak, aby se předem s vlastníky dohodnout. z betonových tašek červenohnědé barvy. 20. Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou 21. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství 22. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na místní komunikaci 23. Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišt ovány, případné znečištění musí být 24. V případě omezení silničního provozu na místní komunikaci předloží stavebník návrh 25. Během stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu. 26. Odpady vznikající při výstavbě budou přednostně využívány. V případě, že to nebude 27. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili ve svých závazných přechodné úpravy dopravního značení s vyjádřením Policie ČR, Dl Blansko. požádá stavebník příslušný obecní úřad o povolení zvláštního užívání místní komunikace. Čj. MBK 20544/2021 str Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku Stavba povolena údaje o vybraném 15. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 16. Venkovní omítka bude silikonová točená barvy světlé vanilky a střešní krytina bude 17. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních 18. Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno vytyčení i podzemních inženýrských sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům. 19. Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny

4 před započetím užívání stavby zdejšímu odboru životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů z předmětné stavby, kdy a komu byl předán - včetně od dokončení prací. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ Stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě Zdroj znečišťování ovzduší (krbová kamna) bude provozován v souladu s technickými B. MěÚ Blansko, odbor ŽP, závazné stanovisko čj. MBK 900/2021 z , z hlediska druhu odpadu. nakládání s odpady ICZ. Upozorňujeme, že dokladem není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého ochrany ovzduší A. MéÚ Blansko, odbor ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 171 5/2027 z z hlediska - protokol - výchozí - revizní - zápis - doklad - doklady - dok/ady - zápis - zápis - revizní - doklad - doklad 28. Rodinný dům musí být vybaven přenosným hasicím přístrojem a zařízením autonomní z bytu. Jelikož jde o byt s podlahou plochou větší než 150 m2-29. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců o byt mezonetový, musí být zápachem. předepsaných zkoušek. Tím však není dotčena povinnost stavebníka oznámit dokončení 30. Započít s užíváním stavby je možno ihned po jejím řádném dokončení a provedení detekce a signalizace požáru. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu závěrečné kontrolní prohlídce stavby, předloží zejména tyto doklady: Spalováno bude pouze palivo určené výrobcem. Spalováno nebude palivo mokré a kontaminované, které by obtěžovalo okolí kouřem a Městys Doubravice nad Svitavou, souhlas z E.ON Distribuce, as., vyjádření Zn. D z a souhlas Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, vyjádření čj. 1429/20 CETIN a.s., vyjádření čj /20 z servis a revize. umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu zn.s z zpráva spalínové cesty o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace o tlakové a topné zkoušce ústředního topení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. K podání oznámení lze ve schodišt ovém prostoru v podkroví. s výhodou lze využít formulář Ohlášení dokončení stavby. K tomuto oznámení, popř. při podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a bude zajištěna jeho pravidelná údržba, o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany: revizní zpráva elektroinstalací a el. zařízení zpráva hromosvodů o způsobu naložení s odpady ze stavby o kontrole provozuschopnosti zařízení autonomní detekce a signalizace požáru o kontrole provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů o montáž funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti výrobků potvrzujících oprávnění k montáži (viz požárně bezpečnostní řešení,) prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnost včetně dokladů z Čj. MBK 20544/2021 str. 4

5 v Doubravici nad Svitavou, Klemov čp. 291 včetně zpevněných ploch na pozemku st. p. 5 o vydání společného povolení na stavbu: nástavba a stavební úpravy rodinného domu Dne podali David Šimek, nar , Slavkovice 91, Nové Město na Odůvodnění 31. Pří závěrečné kontrolní prohlídce stavby pak stavebník připraví další doklady, zejména pak - závazné - dokumentace - stavebnídeník. stanovisko MěÚ Blansko odboru ŽP k užívání stavby tomuto rozhodnutí nebo ověřené projektové dokumentaci). Moravě a Mgr. Pavlína Šimková, nar , Sulkovec 72, Rovečné, žádost - dokumentace skutečného provedení stavby 3 x (Jen pokud dojde k odchylkám proti stavby ověřená stavebním úřadem - dle - dle - dle - dle provádění, upustil ve smyslu 94m odst.3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly ohledem na její konstrukci, výšku, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Dále přihlédl k hledisek pak přiznal postavení účastníka řízení pouze dotčeno; jde o pozemek st. p. 6/1 a stavbu č.p. 337 (vlastníci Miluše Baginová a dědicové předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Z těchto Všechny uváděné pozemky leží v katastrálním území Doubravice nad Svitavou, adresní údaje účastníků řízení jsou v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že stavební záměr je v souladu dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a předpisů nebo stavebního zákona. Dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a písma) stavebníkům, kteří jsou též vlastníky stavby a pozemků se stavbou Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle 94k se Jim v souladu s 25 odst.1 a 32 odst.3 správního řádu veřejnou vyhláškou. se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. žádost z hledisek uvedených v 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a V průběhu společného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou po Františkovi Baginovi), pozemek parc.č. 232/1 (vlastník městys Doubravice nad Svitavou) kteří jediní by mohli být umístěním, prováděním a následným užíváním stavby přímo dotčeni. as., písm.e) jde rovněž o vlastníky a správce dotčených komunikací, vodního toku, lesa a stavebního zákona vycházel stavební úřad z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu umístění a sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. nad Svitavou dne zemřel a jeho dědicové nejsou správnímu orgánu známi, doručuje písm.b) městu Doubravici nad Svitavou, jelíkož záměr leží na území této obce písm. e) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný Vzhledem k tomu, že účastník řízení pan František Bagin, Klemov č.p. 337, Doubravice inženýrských sítí, kterými jsou EG.D, as., Vodárenská akciová společnost, a.s., CETIN v katastrálním území Klemov. Čj. MBK 20544/202 1 str. 5

6 závazně stanovisko KHS 3M kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení územního plánování a závazné stanovisko MěÚ Blansko, odboru ŽP,.J. MBK 903/2027 z /2021/BK/HOK z podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí: vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených užívání stavby. vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby regionálního rozvoje, č.j. UP NS 406/2020-MBK 7641/2027/Sj z v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vedoucí odboru stavební úřad Ing. Petra Reisíglová V. V. obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor zahájena. povolení pozbude platností, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné uplatnit již dříve. skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl veřejné vyhlášky je přitom 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce. Odvolání musí jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. uvedeným v 94k písm. a) až d) stavebního zákona doručeno jednotlivě. K novým Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům územního řízení s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání podáním u zdejšího stavebního úřadu. Dnem doručení rozhodnutí doručovaného formou doručení ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho Poučení nebyly podány. provedení stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení a zezávazňovány. mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto společným Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených komunikací a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah povolením nic nemění. Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto Čj. MBK 20544/2021 str. 6

7 který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti: Vyveseno dne Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne.t.. Sejmuto dne zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 75 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude Razítko a podpis orgánu, sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Cerná Pole, Brno 2 Blansko, IDDS: jaaai36 9. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brně, územní pracoviště Dotčené orgány 32 odst.3 správního řádu veřejnou vyhláškou. účastníci řízení nejsou správnímu orgánu známi, doručuje se jim v souladu s 25 odst.1 a Doubravice nad Svitavou, která zemřel dne Vzhledem k tomu, že uvedení Baginových. Jedná se o dědice zemřelého Františka Bagina, Klemov čp. 337, /lv katastrálním území Doubravici nad Svitavou, který byl ve společném jmění manželů 8. Spoluvtastníci sousedního rodinného domu Čp. 337 v Doubravici nad Svitavou a pozemku St. Další účastníci (doručení veřejnou vyhláškou) sídlo: náměstí Svobody č.p. 31, Doubravice nad Svitavou sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, Brno 2 sídlo: 17. listopadu č.p. 138/74, Boskovice sídlo: Ceskomoravská čp. 2510/1 9, Praha 9-Libeň 3. městys Doubravice nad Svitavou, IDDS: uvnbem9 4. Miluše Baginová, Klemov čp. 337, Doubravice nad Svitavou 5. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 7. CETIN as., IDDS: qa7425t 6. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 1DDS: siygxrm Ostatní účastníci řízení (doručenky) 2. Mgr. Pavlina Simková, Sulkovec čp. 72, Rovečné 1. David Šimek, Slavkovice č.p. 91, Nové Město na Moravě Žadatelé (doručenky) Doručí se: Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jeden výtisk ověřené - štítek Stavba povolena - ověřená Přílohy dokumentace stavby dokumentace stavby je určen rovněž pro městys Doubravicí nad Svitavou. Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 2500 Kč byl zaplacen. Poplatek Čj. MBK 20544/2021 Str. 7

8 čp. 291, žadatelé Simkovi společné povolení: nástavba rodinného domu v Doubravici nad Svítavou, Klemov - k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem: MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, Blansko Dáte obdrží rozvoje, nám. Svobody Čp. 32/3, Blansko 1 Blansko J 10. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky Čp. 1316/1, Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního Čj. MBK 20544/2021 str. 8

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Ing. Tomáš Rak, Sloup 273, 679 13 Sloup v Moravském Krasu MVDr.

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 347/2012/OV/DŠ/2 10. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 516 477 885 Spis. zn. : ČJ : Vyřizuje: MVO/264/2011/VÝST/Do MVO - 470/2011 Petr Dostál Velké Opatovice,dne 6.4.2011 Obec

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.3.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 564/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno 8.10.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@brezno.cz ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: MUO 1529/2011/OV/DŠ/2 12. října 2011 Spisový znak:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 2966/2010/STAV/horec Č.J.: DMBO 5549/2010 VYŘIZUJE: Ing. Slavoj Horečka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 3998/OST/12 Pol V Rokycanech:28.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 5253/OST/12

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/1807/2016/boch SÚ/7266/2015/HBo Ing. Helena Bočková telefon: 323666321

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: Dle rozdělovníku. Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne:

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: Dle rozdělovníku. Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

*s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1

*s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1 Č.j. MUH/ 13500/12/19

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby:

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 6526/2013/08/VUP-UR1519,SP5516 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO odbor stavební úřad oddělení stavebního řádu nám. Svobody 32/3, Blansko pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO odbor stavební úřad oddělení stavebního řádu nám. Svobody 32/3, Blansko pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO odbor stavební úřad oddělení stavebního řádu nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Česká telekomunikační Spis. Zn.: SMBK-1 6262/201 9-SÚ/Ba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 348/2011/STAV/horec Č.J.: DMBO 2833/2011 VYŘIZUJE: Ing. Slavoj Horečka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

Odůvodnění. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Odůvodnění. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou tel.: 581 626 111, fax: 581 626 021, e-mail: posta@ihustopece.cz Č.j.: 2301/2009-332/2-7 V Hustopečích nad Bečvou

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003C686* MUHTX003C686 SPIS.ZN.: OVÚP/3204/2012/Kö Č.J.: MUHT 4596/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝÚŘADBLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 137 6/7, Blansko

MĚSTSKÝÚŘADBLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 137 6/7, Blansko MĚSTSKÝÚŘADBLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 137 6/7, 67801 Blansko Spis. Zn.: SMBK-30581/2018-SÚ/Rg E.ON Distribuce, a.s. Čj.: SÚ UR 21912078-48447I2018IRg

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 6247/11-Ho Unhošť 8.2.2012 Č.j.: 0725/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 756/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad Náměstí 401, 768 05 Koryčany SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MK/0156/2012/AD MK/0571/2012 Ing. Lukáš Adamík 573 500 985 adamik@korycany.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Oddělení stavebního úřadu a územního plánování tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/47875-11/2158-2011/HOU Spis. zn. : OV/2158-2011/HOU Oprávněná úřední osoba: Houzarová

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/104170/2016 ST1/Kor MMHK/164253/2016 ST1/Kor Vladimír Korda 495 707 864 vladimir.korda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/190/2013/STAV Nový Knín, dne 18.6.2013 Č.j.: MUNK/1707/2013/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona. I. územní rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona. I. územní rozhodnutí Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE *00574903* 00574903 Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPO 05200/2013 Spis.zn.: SZ MUPO 41081/2012/05 Vyřizuje: ing.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav ROZHODNUTÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.9.2016 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/13245/2016/ivku

Více

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Město Blansko Spis. zn.: SMBK-23101/2017-SÚ/Bí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0457/13/Kr/roz Zliv, dne 5.8.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín IV MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Číslo jednací: OSU/98686/2014/ed Spisová zn.: OSU/84277/2014 Vyřizuje: Eva Dudková Telefon: 412 591 252 e-mail: stavebni@mmdecin.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1318/2008-355/PJ Rousínov, dne 7. dubna 2008 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V LIŠOVĚ, tř. 5.května 139, Lišov ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Fax: , IČO:

MĚSTSKÝ ÚŘAD V LIŠOVĚ, tř. 5.května 139, Lišov ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Fax: , IČO: MĚSTSKÝ ÚŘAD V LIŠOVĚ, tř. 5.května 139, 373 72 Lišov ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Fax: 387 994 486, IČO: 245 178 Spis.zn.: 2408/11/Kf Lišov, dne 3.8.2011 Č.j.: 3589/11 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 477, 130 00 Praha 3 Sp.zn.: OD-5371/2017-VEVEM 280.9 A/20 Č.j.: OD-17468/2017-VEVEM Vyřizuje: Ing. Emil Veverka

Více

Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť /12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť /12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax:   ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť 6.1.2012 Č.j.: 0104/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ Plzeňská 98, Třemošná PSČ STAVEBNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ Plzeňská 98, Třemošná PSČ STAVEBNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR Č.j.: MUTE-3302/2016/STO/HŠk Třemošná, dne 18.7.2016 Spis. zn.: 2611/2016/Šku Vyřizuje: Škultétyová, tel. 377220982 E-mail: hana.skultetyova@tremosna.cz

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/79/2011/smm - 4 Polná, dne: 17.3.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1678/2010-6 Mirošov 21.9.2010 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, Náměšť na Hané

Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, Náměšť na Hané Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané SPIS. ZN.: 3373/2012/Pa VYŘIZUJE: Pavla Palátová TEL.: 585952254, 585757813 E-MAIL: stavebni@namestnahane.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0647/2010/Ka Č. J.: 1258/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ČÍSLO JEDNACÍ: MUTnS - 5684/2013 SPISOVÁ ZNAČKA: Výst.9425/2012/Ha Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ODBOR VÝSTAVBY VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: Mgr. Martina Havránková

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Nám. Krále Jiřího 106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail: spanel@kunstat-mesto.cz Č.j.: 398/08/V/15/Šp Kunštát, dne 22.5.2008 ing.miroslav Haupt,

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 07077/16 V Blovicích, dne 21.7.2016 Č.j.: MUBlov 10412/16/ST/Kra Vyřizuje: Hana Krausová

Více

ROZHODNUTÍ. Staňkov dne Spis. zn.: 2173/2012/SÚ Č.j.: CJ 304/2013/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Staňkov dne Spis. zn.: 2173/2012/SÚ Č.j.: CJ 304/2013/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 2173/2012/SÚ Č.j.: CJ 304/2013/SÚ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/9/2011/smm - 4 Polná, dne: 14.2.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 Odbor dopravy/oddělení dopravy a silničního hospodářství

Více

Stavebník : Pan Jaromír Heidenreich, nar , trvale bytem Bujesily 2, Kralovice ROZHODNUTÍ

Stavebník : Pan Jaromír Heidenreich, nar , trvale bytem Bujesily 2, Kralovice ROZHODNUTÍ Městský úřad, stavební odbor nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice Č.j. : MěÚ 658/2013 Vyřizuje: Hana Brabcová Radnice, dne: 11.9.2013 Telefon: 371740815 Stavebník : Pan Jaromír Heidenreich, nar.

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/30580/2014/03/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 00 18642NÝST/20

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více