ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005"

Transkript

1 ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí Zkušební laboratoř měření emisí č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Znojemská 2716/ JIHLAVA Autorizovaná osoba dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Člen Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ( ALME ) Protokol o autorizovaném měření emisí a akreditované zkoušce č /17 Zákazník: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. U Nádraží Pelhřimov Objednávka č.: ze dne: Zakázka č.: Předmět měření: autorizované měření emisí CO, NO x, TOC a tuhých látek ze zařízení pro následné termické spalování (TNV) Výduch č. 13 Datum měření: Měření provedl: Tomáš Suchánek, Jakub Pelej Datum vystavení protokolu: Protokol schválil: Tomáš Suchánek vedoucí Útvaru měření emisí Počet stran: 15 Počet výtisků: 4 Výtisk č.: 1 Rozdělovník: výtisk 1 elektronicky a výtisk 2, 3 zákazník výtisk 4 elektronický archiv laboratoře

2 Obsah 1 Identifikace autorizované laboratoře pro měření emisí 3 2 Úvod 3 3 Identifikace provozovatele stacionárního zdroje 4 4 Účel měření 4 5 Předmět měření 5 6 Způsob měření 7 Popis měřícího místa 7 Stanovení rychlosti proudění, objemového toku a vlhkosti plynu v potrubí 7 Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek automatizovanými analyzátory _ 8 Stanovení hmotnostní koncentrace těkavých organických látek jako sumy organického uhlíku (TOC) - Kontinuální metoda využívající plamenového ionizačního detektoru 8 Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek - gravimetrická metoda 8 7 Použité předpisy a metody měření 9 8 Odchylky, doplňky nebo výjimky z měřících předpisů 9 9 Průběh měření 9 10 Seznam použitých veličin a značek Výsledky měření 11 T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 2 z 15

3 1 Identifikace autorizované laboratoře pro měření emisí firma: ET EKOTERM s.r.o. adresa: Znojemská 2716/ Jihlava telefon: web: vedoucí laboratoře: Tomáš Suchánek pracovník odpovědný za znění protokolů: Tomáš Suchánek ET EKOTERM s.r.o., Útvar měření emisí, zkušební laboratoř měření emisí č 1558, akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oprávnění k autorizovanému měření emisí bylo uděleno rozhodnutím MŽP Praha č.j. 2336/780/12/Hl ze dne Úvod Na základě objednávky č ze dne a.s. AGRSTROJ Pelhřimov provedla zkušební laboratoř měření emisí ET EKOTERM s.r.o. v lakovně haly M1 autorizované měření emisí plynných a tuhých znečišťujících látek v následujícím rozsahu: - stanovení koncentrace oxidů dusíku (NO x) - stanovení koncentrace oxidu uhelnatého (CO) - stanovení koncentrace sumy organických látek (TOC) - stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL) - stanovení vzduchotechnických parametrů - vyhodnocení výsledků a zpracování protokolu Údaje o nalakované ploše a spotřebě barev jsou uvedeny v části 5. Za správnost předaných údajů o měřené technologii dodavateli odpovídá provozovatel. T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 3 z 15

4 3 Identifikace provozovatele stacionárního zdroje Provozovatel Identifikační číslo (IČ) Název AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Adresa U Nádraží 1967, Pelhřimov Provozovna Identifikační číslo provozovny (IČP) Územně technická jednotka (ÚTJ) Název provozovny AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Adresa U Nádraží 1967, Pelhřimov 4 Účel měření Účelem měření bylo stanovit akreditovanými a autorizovanými metodami a postupy měření emisí, výstupní koncentrace, hmotnostní toky a měrné výrobní emise výše uvedených látek ve spalinách zařízení pro následné termické spalování (TNV) ve smyslu vyhlášky č. 415/2012 Sb. 3 odst. 2. Měření bylo provedeno jako autorizované měření emisí pro účely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, v rozsahu vyhlášky č. 415/2012 Sb.. Výsledky lze aplikovat pouze na měřenou technologii za stejných podmínek jako v průběhu prováděného měření. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního charakteru). Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře ET EKOTERM s.r.o. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Odběr vzorku provedený pracovníky ET EKOTERM s.r.o. (přiřazenými k dané činnosti) je akreditovaná činnost laboratoře, která byla provedena dle SOP 04 část A a plánu měření. Údaje o nejistotách k jednotlivým SOP jsou k dispozici na vyžádání v sídle laboratoře u vedoucího UME. T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 4 z 15

5 5 Předmět měření Název zdroje: Zařízení pro následné termické spalování (TNV) Kategorie zdroje: vyjmenovaný stacionární zdroj dle zákona č. 201/2012 Sb. příloha č. 2 bod 3.1. Pořadové číslo zdroje: 205 Zařízení pro následné termické spalování (TNV) slouží k odstranění organických rozpouštědel v odsávaném vzduchu. Odsávaný vzduch ze sušky KTL je nejdříve předehříván v trubkovém výměníku horkými čistými plyny, odcházejícími ze zařízení TNV. Potom proudí vzduch obsahující rozpouštědla spalovacím zařízením a následně vstupuje do spalovací komory s hořákem. Zde je ohříván na potřebnou teplotu oxidace škodlivých látek, tj. cca 750 C. Potřebná energie pro ohřev je dodávána spalováním přídavného zemního plynu a dále exotermní reakcí procesu oxidace. Spálení organických škodlivin nastává vysokou turbulencí směsi ve spalovací komoře tak, aby zákonné mezní hodnoty emisí organických rozpouštědel (60g/m 2 lakované plochy a 50 mg/m 3 v odsávaném vzduchu) byly dodrženy nebo byly nižší. Z reakčního prostoru proudí horké čisté plyny do předehřívače vzduchu, kde největší část své tepelné energie předávají chladnějšímu odsávanému vzduchu. Následně se dostanou čisté horké plyny do horkovodního vytápěcího systému sloužícího k vyhřívání lázní linky předúprav a KTL. Po opuštění posledního vytápěcího systému jsou čisté horké plyny vyfukovány nad střechu haly do ovzduší. Obrázek č. 1 Schéma zařízení pro následné termické spalování Legenda: 1 přívod vzdušiny od pece KTL 2 ventilátor 3 spalovací zařízení 4 plynový hořák 5 teplovodní výměník 6 - komín 7 místo měření T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 5 z 15

6 Typ zařízení pro následné termické spalování: Výrobce: EISENMANN Výrobní číslo: TNV /147 Rok výroby: 2000 Objem odpadního vzduchu: 6000 m 3 /h Palivo: zemní plyn Výhřevnost: 34,05 MJ/m 3 Hořák: Typ: E-56/ Výrobce: EISENMANN Výrobní číslo: nezjištěno Rok výroby: nezjištěn Výkon: 1000 kw Výška komína: 16 m Během měření byly na lince předúprav a KTL povrchově upraveny ocelové díly o celkové ploše 1378,4 m 2 a bylo spotřebováno 145 kg kataforézní základní barvy. Během měření byly v mokré lakovně lakovány ocelové díly o celkové ploše 67,3 m 2 a bylo spotřebováno 14,5 kg základní barvy a 16,0 kg vrchní barvy. T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 6 z 15

7 6 Způsob měření Metody označené A jsou akreditované zkoušky, na metody označené N se akreditace nevztahuje. Metody označené SA jsou akreditované zkoušky schválených subdodavatelů. Metody označené SN jsou neakreditované zkoušky schválených subdodavatelů, které se takto do akreditovaného protokolu uvádí pouze v případě, že si zákazník toto písemně vyžádá. Popis měřícího místa Označení měřícího místa V13 - TNV Rozměry měřícího místa - D Ø 63 cm Hydraulický průměr v bodě měření 0,3117 m Průřez v bodě měření - A 0,63 m 2 Délka rovného úseku před MM 9,0 m Délka rovného úseku za MM 2,9 m Násobek hydraulického průměru před MM (min. 5) 14,3 - Násobek hydraulického průměru za MM (min. 5) 4,6 - Počet vzorkovacích přímek požadovaný / skutečný 2 / 2 - Počet vzorkovacích bodů v přímce požadovaný / skutečný 2 / 2 - Měřící místo je umístěno na svislém úseku samostatného komína. Měřící místo nesplňuje požadavky (výše vyznačeno tučně) na umístění měřícího místa podle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO a ČSN EN ohledně délky rovného úseku potrubí a celkového uspořádání měřícího místa. Jiné měřící místo není, vzhledem k uspořádání výstupního potrubí, možné zvolit. Nejistoty měření mohou být větší, než uvádí příslušné normy. Stanovení rychlosti proudění, objemového toku a vlhkosti plynu v potrubí SOP 01, část A (ČSN ISO 10780:2012 Metoda dle ČSN EN ISO ) SOP 01, část B (ČSN EN 14790) Rychlost proudění Diferenční tlak Statický tlak Teplota plynu Vlhkost plynu Podmínky na měřícím stanovišti Prandltova sonda Digitální mikromanometr Termoelektrický teploměr Kondenzačně-adsorpční Adsorpční Thermo-hygro-barometr Thermo-hygro-barometr A A T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 7 z 15

8 Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek automatizovanými analyzátory Metoda dle SOP 02 A Odběrová sonda Odběrová trasa Úprava vzorku Sonda s otápěným filtrem Otápěná teflonová hadice kompresorová lednice, konvertor NO 2 NO Měřená veličina Použitý přístroj Princip měření Metoda Oxid siřičitý (SO 2) PG-350 NDIR SOP 02 (ČSN ISO 7935) A Oxidy dusíku (NO x) PG-350 Chemiluminiscence SOP 02 (ČSN EN 14792) A Oxid uhelnatý (CO) PG-350 NDIR SOP 02 (ČSN EN 15058) A Použité měřící rozsahy Složka Požitý měřící rozsah SO ppm ppm ppm ppm NO x 0 50 ppm ppm ppm ppm ppm CO ppm ppm ppm ppm ppm Použité kalibrační plyny Složka CO, NO x CO, SO 2 Použitý kalibrační plyn 101,9 ppm CO a 91,1 ppm NO v dusíku 1804,2 ppm CO a 179,4 ppm SO 2 v dusíku Stanovení hmotnostní koncentrace těkavých organických látek jako sumy organického uhlíku (TOC) - Kontinuální metoda využívající plamenového ionizačního detektoru Metoda dle SOP 03 A Odběrová sonda Odběrová trasa Sonda s otápěným filtrem Otápěná teflonová hadice Měřená veličina Použitý přístroj Princip měření Metoda Suma organických VAMET 2000 látek (TOC) VAMET 145 FID SOP 03 (ČSN EN 12619) A Použité měřící rozsahy Složka Požitý měřící rozsah TOC ppm ppm plovoucí (ekvivalent C 3H 8) Složka TOC Použitý kalibrační plyn Použité kalibrační plyny 91,0 ppm C 3H 8 v syntetickém vzduchu Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek - gravimetrická metoda Vzorkování dle SOP 04, část A (ČSN EN ) A Odběrová izokinetická aparatura GTE 8 Odběrová sonda otápěná neotápěná Filtrace interní externí Stanovení dle SOP 04, část B (ČSN EN ) A T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 8 z 15

9 7 Použité předpisy a metody měření Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ČSN P CEN/TS Kvalita ovzduší Měření emisí ze stacionárních zdrojů Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření ČSN ISO Stacionární zdroje emisí Měření rychlosti a objemového průtoku plynů v potrubí ČSN EN ISO Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda ČSN EN Kvalita ovzduší Měření emisí ze stacionárních zdrojů Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření ČSN EN Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Manuální gravimetrická metoda ČSN EN Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NO x) Referenční chemiluminiscenční metoda ČSN EN Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) Referenční metoda Nedisperzní infračervená spektrometrie ČSN EN Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor ČSN EN Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry SOP 01 SOP 01, část A Stanovení rychlosti proudění, objemového toku SOP 01, část B Stanovení vlhkosti plynu (metoda kondenzační, kapacitní čidlo) SOP 02 Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek (SO 2 a CO - nedisperzní infračervená spektrometrie; NO x - chemiluminiscence) automatizovanými analyzátory SOP 03 Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) automatizovanými analyzátory (FID) SOP 04 SOP 04, část A Odběr tuhých znečišťujících látek (izokinetický odběr s manuálním řízením izokinetiky) SOP 04, část B Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek (gravimetrie) 8 Odchylky, doplňky nebo výjimky z měřících předpisů Průběh měření Tabulka A Průběh měření 8:00 14:00 kontinuální odběr pro stanovení hmotnostních koncentrací CO, NO x a TOC 8:42 stanovení vzduchotechnických parametrů 8:47 9:29 odběr č. 1 pro stanovení TZL 11:03 stanovení vzduchotechnických parametrů 11:09 11:50 odběr č. 2 pro stanovení TZL 13:01 stanovení vzduchotechnických parametrů 13:05 13:46 odběr č. 3 pro stanovení TZL Během měření TZL byl odebrán slepý vzorek. Stanovená hodnota tohoto terénního slepého vzorku byla -0,1 mg. Provoz zařízení TNV a lakovny při měření dle obsluhy odpovídal normálnímu provozu. Během měření bylo povrchově upraveno 67,3 m 2 v mokré lakovně a 1378,4 m 2 na lince KTL. T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 9 z 15

10 10 Seznam použitých veličin a značek Značka Veličina Jednotka NDIR SOP FID ZL MM n.p. Nedisperzní infračervená spektrometrie Standardní operační postup Plamenoionizační detekce Znečišťující látka Měřící místo normální stavové podmínky - 0 C, Pa U Rozšířená nejistota --- c ppm Objemová koncentrace plynných emisí [ppm] c eff Koncentrace za provozních podmínek [mg/m 3 ] c N Koncentrace za n.p. [mg/m 3 ] c sn Koncentrace v suchém nosném plynu za n.p. [mg/m 3 ] V eff Objemový průtok nosného plynu [m 3 /s] V N Objemový průtok nosného plynu za n.p. [m 3 /s] V sn Objemový průtok suchého nosného plynu za n.p. [m 3 /s] M Hmotnostní tok [g/h] MVE Měrná výrobní emise [g/m 2 plochy] S Průřez v bodě měření [m 2 ] l Délka rovného úseku [m] a Počet bodů měření [-] p atm Tlak vzduchu [Pa] t s Teplota na stanovišti [ C] eff Teplota nosného plynu [ C] p eff Tlakový rozdíl v bodě měření [Pa] eff Hustota nosného plynu [kg/m 3 ] N Hustota nosného plynu za n.p. [kg/m 3 ] sn Hustota suchého nosného plynu za n.p. [kg/m 3 ] N Fiktivní vlhkost nosného plynu za n.p. [kg/m 3 ] v Rychlost proudění nosného plynu [m/s] V Oeff Skutečný objem vzorku nosného plynu [m 3 ] V ON Objem vzorku nosného plynu za n.p. [m 3 ] V OsN Objem vzorku suchého nosného plynu za n.p. [m 3 ] m Hmotnost zachycených látek [mg] T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 10 z 15

11 11 Výsledky měření Tabulka č. 1 střední hodnoty hmotnostních koncentrací plynných znečišťujících látek ve vlhkém plynu za normálních podmínek, aritmetický průměr středních hodnot a jejich porovnání s emisními limity. Dále jsou zde uvedeny hodnoty stavových veličin nosného plynu. Dále jsou zde uvedeny hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek a měrná výrobní emise (emisní faktor). Hodnoty měrné výrobní emise znečišťujících látek slouží pro výpočet celkové roční emise znečišťujících látek z měřeného zdroje a pro výpočet výše poplatku za znečišťování ovzduší. Tabulka č. 2 střední hodnoty hmotnostních koncentrací tuhých znečišťujících látek ve vlhkém plynu za normálních podmínek, aritmetický průměr středních hodnot a jejich porovnání s emisními limity. Dále jsou zde uvedeny hodnoty stavových veličin nosného plynu. Dále jsou zde uvedeny hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek a měrná výrobní emise (emisní faktor). Hodnota měrné výrobní emise tuhých znečišťujících látek slouží pro výpočet celkové roční emise tuhých znečišťujících látek z měřeného zdroje a pro výpočet výše poplatku za znečišťování ovzduší. Tabulka č. 3 střední hodnoty stanovené teploty, vlhkosti, rychlosti a objemového toku nosného plynu vyjádřeného za podmínek měření, za normálních podmínek pro vlhký plyn a normálních podmínek pro suchý plyn. Tabulka č. 4 podmínky stanovení hmotnostní koncentrace TZL a její vyjádření za podmínek měření, za normálních podmínek pro vlhký plyn a normálních podmínek pro suchý plyn. Dále je zde uveden hmotnostní tok TZL. Graf č. 1 Grafické znázornění naměřených hodnot objemových koncentrací plynných látek v suchém nosném plynu Koncentrace označené < jsou koncentrace menší než mez stanovitelnosti použité metody. Hodnoty označené ( ) jsou vypočteny z hodnot naměřených pod mezí stanovitelnosti použité metody stanovení. Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách výsledků bylo provedeno podle statistických pravidel. Jestliže hodnota je nižší než mez detekce použité metody, byla pro výpočet střední hodnoty použita ½ hodnoty meze detekce. Uvedené rozšířené nejistoty zkoušek jsou součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, který při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 11 z 15

12 Tabulka č. 1 Koncentrace plynných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními limity * V13 - TNV Koncentrace přepočtené cn [mg/m 3 ] T = 273,15 K; P = Pa vlhký plyn Koncentrace naměřené cppm [ppmv] Stavové a referenční veličiny Teplota nosného plynu Tlak v místě měření Fiktivní vlhkost eff pc N Znečišťující látka NOx CO TOC NOx CO C3H8 [ C] [Pa] [kg/m 3 ] 30 střední hodnoty měření č , ,0 měření č , ,1 měření č , ,2 měření č , ,7 měření č , ,5 měření č , ,3 měření č , ,1 měření č , ,1 měření č , ,1 měření č , ,9 měření č , ,9 měření č , ,8 Průměrné hodnoty 91 ± 5 13 ± 1 2,9 ± 0,2 45 ± 2 10 ± 1 1,8 ± 0,1 Emisní limit Maximální měřená hodnota ,7 120% Emisního limitu Objemový průtok V N [m 3 /h] 2474 ± 144 Hmotnostní tok M [g/h] 217,7 ± 18,6 30,46 ± 1,33 7,03 ± 0,45 MVE [g/m 2 plochy] 0,9 0,13 0,03 350, , , , , ,039 * dle 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se emisní limit považuje za dodržený, pokud průměrná koncentrace znečišťující látky za celé jednorázové měření emisí je menší nebo rovna hodnotě emisního limitu a současně každá hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením je menší než 120 % emisního limitu dle Rozhodnutí o integrovaném povolení čj. KUJI 19586/2016 T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 12 z 15

13 Tabulka č. 2 Koncentrace tuhých znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními limity * V13 - TNV Koncentrace přepočtené cn [mg/m 3 ] T = 273,15 K; P = Pa vlhký plyn Koncentrace naměřené ceff [mg/m 3 ] T; P za provozních podmínek vlhký plyn Teplota nosného plynu Stavové a referenční veličiny Tlak v místě měření Fiktivní vlhkost eff pc N Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky Tuhé znečišťující látky [ C] [Pa] [kg/m 3 ] měření č ,4 350, ,043 jednotlivá měření měření č. 2 1,8 0,7 347, ,039 měření č. 3 0,9 0,4 353, ,039 Průměrné hodnoty 1,3 ± 0,1 0,5 ± 0,1 Emisní limit 10 Maximální měřená hodnota 1,8 120% Emisního limitu 12 Objemový průtok VN [m 3 /h] 2474 ± 144 Hmotnostní tok M [g/h] 3,1 ± 0,3 MVE [g/m 2 plochy] 0,01 * dle 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se emisní limit považuje za dodržený, pokud průměrná koncentrace znečišťující látky za celé jednorázové měření emisí je menší nebo rovna hodnotě emisního limitu a současně každá hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením je menší než 120 % emisního limitu dle Rozhodnutí o integrovaném povolení čj. KUJI 19586/2016 T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 13 z 15

14 Tabulka č. 3 - Stanovení objemového průtoku V13 - TNV Číslo měření Průměr Atmosférický tlak patm [Pa] Teplota na stanovišti ts [ C] 24,9 Průřez v bodě měření S [m 2 ] 0,3117 Teplota nosného plynu eff [ C] 350,4 347,9 353,2 350,5 Statický tlak v bodě měření peff [Pa] Fiktivní vlhkost nosného plynu za n.p. N [kg/m 3 ] 0,043 0,039 0,039 0,040 Hustota nosného plynu eff [kg/m 3 ] 0,529 0,533 0,527 0,530 Hustota nosného plynu za n.p. N [kg/m 3 ] 1,293 1,298 1,294 1,295 Hustota suchého nosného plynu za n.p. sn [kg/m 3 ] 1,319 1,321 1,318 1,319 Rychlost proudění nosného plynu v [m/s] 5,25 5,4 5,51 5,39 ± 0,31 Objemový průtok nosného plynu Veff [m 3 /s] 1,635 1,684 1,719 1,679 ± 0,098 Objemový průtok nosného plynu za n.p. Objemový průtok suchého nosného plynu za n.p. [m 3 /h] ± 353 VN [m 3 /s] 0,669 0,692 0,701 0,687 ± 0,040 [m 3 /h] ± 144 VsN [m 3 /s] 0,635 0,66 0,668 0,655 ± 0,038 [m 3 /h] ± 137 Tabulka č. 7 Stanovení koncentrací TZL V13 - TNV Číslo vzorku Průměr Průměr hubice dh [mm] Doba odběru - [min] Začátek odběru - [hh:mm] 8:47 11:09 13:05 Konec odběru - [hh:mm] 9:29 11:50 13:46 Skutečný objem vzorku nosného plynu VOeff [m 3 ] 3,263 3,400 3,498 Objem vzorku nosného plynu za n.p. VON [m 3 ] 1,336 1,397 1,426 Objem vzorku suchého nosného plynu za VOsN n.p. [m 3 ] 1,268 1,333 1,360 Izokinetické podmínky vzorkování - [-] 1,01 1,03 1,03 Hmotnost zachycených TZL m [mg] 1,4 2,5 1,3 Koncentrace TZL v reálném plynu ceff [mg/m 3 ] 0,4 0,7 0,4 0,5 ± 0,1 Koncentrace TZL za n.p. cn [mg/m 3 ] 1,0 1,8 0,9 1,3 ± 0,1 Koncentrace TZL v suchém nosném plynu za n.p. csn [mg/m 3 ] 1,1 1,9 1,0 1,3 ± 0,1 Hmotnostní tok TZL M [g/h] 2,5 4,5 2,3 3,1 ± 0,3 T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 14 z 15

15 Hodnoty ppm CO a NOx Hodnoty ppm propan 60,00 50,00 ppm NOx ppm CO ppm Propan Graf č. 1 - Průběh naměřených hodnot - V13 - TNV , , , , ,00 0 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 T TERM s.r.o. Protokol č /17 strana 15 z 15

ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí Zkušební laboratoř měření emisí č. 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Znojemská 2716/78 586 01 JIHLAVA Autorizovaná osoba dle zákona č. 201/2012

Více

ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí Zkušební laboratoř měření emisí č 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Znojemská 2716/78 586 01 JIHLAVA Autorizovaná osoba dle zákona č. 201/2012 Sb.

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 092B/2013 Měření emisí tuhých znečišťujících látek z technologie pásového zavážení VP 3 na Závodě 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (zdroj č. 233)

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, email: tesobrno@tesobrno.cz Člen Asociace

Více

Protokol č. 23/02/18. Datum měření: Datum vydání zprávy:

Protokol č. 23/02/18. Datum měření: Datum vydání zprávy: Zkušební laboratoř 153 00 Praha 5, K cementárně 1261 tel.:+420257940132, +420721839252, tel.+fax:+420257941721,1420257911088 info@ekologickecentrum.cz autorizované měření emisí Protokol č. 23/02/18 Předmět

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN )

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN ) Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1568 akreditovaná ČIA Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, e-mail: tesobrno@tesobrno.cz

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel:

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM 1581503 Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: Masokombinát Polička a.s. Předmět měření: Datum měření: Technologický výduch

Více

VZORRV PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM

VZORRV PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM VZORRV PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM 133101 Zákazník: Provozovatel: Předmět měření: Cukrovary a lihovary TTD, a.s. Dobrovice, Cukrovar České Meziříčí Cukrovary a

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel:

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM 1581506 Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: Masokombinát Polička a.s. Předmět měření: Datum měření: Technologický výduch

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. 010A/14

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. 010A/14 2*E Zkušební laboratoř č.1567, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř měření emisí Sídlo dle OR: ENERGETIKA - EKOLOGIE, spol. s r.o. 40323 Velké Březno, Nad Nádražím 322, okr. Ústí nad

Více

Ing. Radek Píša, s.r.o.

Ing. Radek Píša, s.r.o. Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti životního prostředí Konečná 2770 530 02 Pardubice tel: 466 536 610 e-mail: info@radekpisa.cz Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 131/15 Název zdroje: Teplárna České Budějovice, a.s. Výtopna

Více

Protokol o autorizovaném měření emisí

Protokol o autorizovaném měření emisí SÍDLO FIRMY Ledečská 3015 Halvíčkův Brod 580 01 tel.: 603216983 e-mail: naturchem@naturchem.cz SPECIALIZACE Autorizovaná měřící skupina oddělení emisí, imisí a fyzikálních faktorů. Znalec oboru chemie,

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 274/15 Název zdroje: TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. Kotel K4,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: ,    List č: 1. tel: 417 535 683, e-mail: port@port-teplice.cz, www.port-teplice.cz List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NOx č. 23/2013 Zákazník: XAVERgen, a.s. Farma Astra Žatec Na Astře 1472

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 168/11 Název zdroje: Střední odborná škola a Střední odborné

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1568 akreditovaná ČIA Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, e-mail: tesobrno@tesobrno.cz

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 276/15 Název zdroje: Teplárna Strakonice, a.s. Zařízení

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1568 akreditovaná ČIA Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, e-mail: tesobrno@tesobrno.cz

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Lafarge Cement a.s., výstup z EO rotační pec pro výpal slínku strana číslo:1 1. MĚŘENÍ EMISÍ TZL A PZL DLE VYHL. 205/2009 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 354/2002.

Více

PROTOKOL Č. 068/14 O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL Č. 068/14 O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ E V Č s. r. o. LETECKÁ 214 ARNOŠTA Z PARDUBIC 676 TEL.: 466 303 064, 466 304 313 TEL.: 466 053 511, FAX: 466 613 544 530 02 PARDUBICE 530 02 PARDUBICE E-MAIL: MSSEVC@SEZNAM.CZ, HTTP://EVC.CZ L 1538 ZKUŠEBNÍ

Více

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1) Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. 6285/ENV/15 *MIZPP00FESP3* MIZPP00FESP3 Datum 30.01.2015

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 181/2016 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 181/2016 autorizované měření emisí Ethanol Energy, a. s. 1 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí ONIVON a.s., Chrudim 1 / 14 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25

SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25 SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25 Daniel Tenkrát, Ondřej Prokeš, Viktor Tekáč, Zbyněk Bouda, Jaroslav Emmer Otázka energetického využívání biomasy, přesněji řečeno rychle rostoucích

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Protokol č. 16/11/17-1. Na Hranici 6, Jihlava. Datum měření: Datum vydání zprávy:

Protokol č. 16/11/17-1. Na Hranici 6, Jihlava. Datum měření: Datum vydání zprávy: Zkušební laboratoř Ekologické Centrum Člen Asociace Laboratoří Měření Emisí 153 00 Praha 5, K cementárně 1261, tel.+fax: 257941721, 257911088 tel.:257940132, 721839252 Autorizované měření emisí Protokol

Více

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Seminář KONEKO 16. 1. 2018 Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Ing. Robert Kičmer oddělení spalovacích zdrojů a paliv odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah přednášky: Důvody

Více

MŽP odbor ochrany ovzduší

MŽP odbor ochrany ovzduší MŽP odbor ochrany ovzduší Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Kategorizace stacionárních spalovacích

Více

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů Příloha 4 Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů 1. ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa. Označení měřicího místa komín Rozměry měřicího místa D 0,14 m Plocha měřicího profilu 0,0154 m 2 Délka

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce Strana 5330 Sbírka zákonů č. 452 / 2017 Částka 161 452 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Seminář ISPOP: změny v ohlašování FORMULÁŘ F_OVZ_SPE

Seminář ISPOP: změny v ohlašování FORMULÁŘ F_OVZ_SPE FORMULÁŘ F_OVZ_SPE Adresní údaje Obec vč. kódu obce a Název Územně technické jednotky (ÚTJ) vč. kódu ÚTJ nelze ve formuláři editovat. Pokud neodpovídají skutečnosti, je třeba provést jejich opravu na účtu

Více

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 11-2009 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech

Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech Ing. Libor Baraňák,Ostravská LTS a.s. email: libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The article discusses the measuring methods

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. *MIZPP00FQSI2* MIZPP00FQSI2 30878/ENV/15 Datum 11.05.2015

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

5 ) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních

5 ) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních Strana 3698 Sbírka zákonů č. 294 / 2011 Částka 104 294 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. září 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Váš dopis č.j. / ze dne KUOK 101612/2007 ze dne 3.10.2007 Naše č.j. / značka 8357/CEN/07 Vyřizuje /

Více

1. Identifikace provozovatele a provozovny

1. Identifikace provozovatele a provozovny Řádné hlášení Doplněné hlášení Úplné ohlášení Zjednodušené ohlášení Údaje za rok: Statutární zástupce provozovatele: Jméno: Josef Datum 05.01.2016 2015 Příjmení: Hovorka 1. Identifikace provozovatele a

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku Městský úřad

Více

Ing. Luboš Ditrich, Karel Tomášek Za TREPART, s.r.o. paní Ing. Nikola Mlkvíková Ovzduší ve vnitřním prostředí staveb a vnějším ovzduší,

Ing. Luboš Ditrich, Karel Tomášek Za TREPART, s.r.o. paní Ing. Nikola Mlkvíková Ovzduší ve vnitřním prostředí staveb a vnějším ovzduší, Ekologická laboratoř PEAL, s.r.o. U Vodojemu 15, Praha 4 142 00 Tel: 261 711 461 Zkušební laboratoř č. 1553 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Protokol č. 67/2017/01 : Měření ovzduší ve

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 11. 12. 1. 2017 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117 702 18 Ostrava Vaše zn.: Zn.: Vyřizuje : Datum : Ing.Pastucha/603 263 420 12.5.2016 Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 9. 10. 1. 2017 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice Protokol č. 004-12 AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 86/2002 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Klastr Bioplyn z.s.p.o. Zpracoval: Ing. Petra Auterská, CSc. Vedoucí laboratoře:

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ *KUPAX00QTHV7* KUPAX00QTHV7 Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Váš dopis zn.: --- Ze dne: 8. 4. 2019 Spisová značka: SpKrÚ 29187/2019/OŽPZ/4 Číslo

Více

Českomoravský štěrk a.s.

Českomoravský štěrk a.s. ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Českomoravský štěrk a.s. Hrabůvka - kamenolom Českomoravský štěrk a.s. Hrabůvka kamenolom, monitoring PM10 11.7.18 18.7.18 www.zuova.cz 1 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona.

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona. FAVEA a. s. Boženy Němcové 580/1 742 21 Kopřivnice Vyřizuje: Richard Paseka, Dis. Tel.: +420 608 709 027 email: paseka@favea.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí Oddělení ochrany

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

Protokol č. 16/11/17. Kronospan CR, spol. s r.o., Na Hranici 6, Jihlava. Datum měření: Datum vydání zprávy: 4.12.

Protokol č. 16/11/17. Kronospan CR, spol. s r.o., Na Hranici 6, Jihlava. Datum měření: Datum vydání zprávy: 4.12. Autorizovaná laboratoř měření emisí Člen Asociace Laboratoří Měření Emisí 153 00 Praha 5, K cementárně 1261 tel.+fax: 257911088, 257941721, tel.257940132 Protokol č. 16/11/17 Předmět měření: měření emisí

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice Stanovení TZL ze spalovacích ch zařízen zení malých výkonů Jirka Horák, jirka.horak@vsb.cz seminář Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 22.10.2009, Luhačovice myšlenka: uvědomme si, jak se TZL

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok Údaje o provozovateli - název a sídlo provozovatele

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok Údaje o provozovateli - název a sídlo provozovatele OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ ZA ROK... Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Laboratoře Pohraniční 693/31, Ostrava - Vítkovice

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Laboratoře Pohraniční 693/31, Ostrava - Vítkovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LAB1 Chemická laboratoř Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava -Vítkovice 2. LAB2 Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava -Vítkovice

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ *KUPAX00PAJSK* KUPAX00PAJSK Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Váš dopis zn.: --- Ze dne: 26. 9. 2018 Spisová značka: SpKrÚ 65845/2018/OŽPZ/4 Číslo

Více

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. technologické zdroje znečišťování ovzduší a navazující témata Jakub Achrer Seminář Koneko 16.1.2018, Praha vybraná ustanovení k měření emisí V 2 nové písmeno f), které zní:

Více

> «& KUMSPeeQClWY. 19, ^ ^MSK//ÍM>/2014 li.^vcl/pnlohy: Mfy

> «& KUMSPeeQClWY. 19, ^ ^MSK//ÍM>/2014 li.^vcl/pnlohy: Mfy > «& KUMSPeeQClWY D ^AVEA, spol. s r.o. gíoženy Němcové 580/1 S?42 21 Kopřivnice -g> gřyrizuje: g Richard Paseka, Dis. ^ Tel.:+420 608 709 027 email: paseka@favea.cz V Kopřivnici dne 12.8.2014 Krajský

Více

KUPAX00PERQU Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

KUPAX00PERQU Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ *KUPAX00PERQU* KUPAX00PERQU Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Číslo jednací: KrÚ 72475/2018/OŽPZ/RY Spisová značka: SpKrÚ 67819/2018/OŽPZ Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více