HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2011"

Transkript

1

2 Katedra právních dějin, Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze voň ZeiUera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2011 Vilém KnoII Petr Beránek (eds) EX LíBRfS Úr. MIROSLAV Č&&NV PLZEŇ 2011

3 ACTA HISTORICO-JURIDICA PILSNENSIA 2011 Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Vliv kanonického učeného práva na český právní život pozdního středověku Mir oslav černý 1 Abstract: The Canon law ofthe medieval timcs píayed much more significant role in Bohemia than the Roman law when compared with the situation in Italy ofthose tfines. ín Italy the Roman law had always been much more developed until the moment itjoined the canon law, thus creating a systém called UTRUMQUE IUS". The most important centre of law and intellectual evolution of Bohemia during the 2nd half ofthe 14th century was the background ofprague University. Part of manuscripts written by lawyers working in this background are still to be rcvealed, published and make accessible to the scholar public. Key words: medieval age, canon law, roman law, Prague, university, chwrch Z pohledu českého prostředí je teprve 14. století obdobím, kdy je možné hovořit o prosazování se tzv. učeného práva" ve společnosti. Zdrojem tohoto práva byla bezesporu Itálie. 2 Proto je nutno konstatovat, že v právní oblasti se 1 2 JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., Katedra právních dějin, Fakulta právnická. Západočeská univerzita v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, Středověká právní věda vznikla nejenom Irneriovým znovuobjevením kompletních justiniánských právních sbírek, ale především použitím scholastické metody při jejich studiu a výuce, k tomu srov. například COING, H. (Hrsg.). Handbuch der Quellen 56

4 ve středověku české země nacházely spíše na periferii a nebyly zde nejprve dány podmínky pro tvorbu právních děl většího významu, která by přesáhla Svým významem do ciziny. Situace se alespoň částečně mění teprve s nástupem Lucemburků na český trůn, a především v okamžiku, kdy v osobě Karla IV. se Praha stává rezidenčním městem císaře, a díky jeho úsilí rovněž sídlem první univerzity ve střední Evropě. V Cechách kanonické právo hrálo mnohem významnější roli než právo římské. Na rozdíl od Itálie zde totiž římské právo nebylo právem platným. I sama pražská právnická fakulta, v roce 1372 přeměněná na samostatnou Univerzitu, se výmluvně nazývala schola canonistarum". 3 Přesto je třeba vycházet ze skutečnosti, že stejně tak jako Církev obecně hrála v životě středověkého člověka klíčovou roli, nesrovnatelnou s jejím dnešním postavením, tak i právo kanonické nepředstavovalo v oblasti středověké právní vědy žádnou marginálii, ale bylo naopak určujícím kritériem pro akceptovatelnost všech dalších, nekanonických právních předpisů a zvyklostí. Právě na tom je založena důležitost kanonického práva v českém středověku, v době jeho rozkvětu, násilně Ukončeném až husitskými válkami. Právní systém kanonického práva byl v Cechách přítomný nejenom jako soubor pravidel, řídících chod rozsáhlé církevní instituce, ale ve svých postupech a metodě byl i základním vodítkem pro metodu fungování veškeré církevní i světské autority. Nadto je třeba si uvědomit, že i převážná část oblasti, která je v moderní době řízena právem rodinným, bylá ve středověku rovněž plně v kompetenci církevního práva a církevní administrativy prostřednictvím svátostí, u kterých kromě jejich teologického obsahu hrál významnou roli také právní rámec a forma jejich faktického udělování, doprovázená neustálým zkoumáním, zda jsou dodrženy všechny podmínky k platnému přijetí svátosti či zda k jejich udělení neexistuje nějaká překážka. 4 ' 4 und Literatur der neueren europáischen Privatrechtšgesehichte. I. Mittelalter ( ). Die gelehrten Rechte und diě Gesctegebung. Munchcn, 1973, s Zrození právní vědy ve 12. století je možné pochopit pouze v kontextu ostatních vědních oborů, které rovněž ve $tejném Období prožívají svoji renesanci, srov. HASKINŠ, H, CH. La Hnascíta del dodicesirno secolo. Bologna, 1972, s , Srov. například BOHÁČEK, M. Einflusse des Romischen Rechts in BShmm und Mahren (1SMAE V, 11), Mediolani, 1975, s. 65; KEJŘ, J. Dějiny pražské právnické univerzity. Praha, 1995, s. 20. Sróv. například PLOCHL, W. M. Storia del diritto canonico, II. II diritto canónico nella civiltá occidentale. Milano, 1963, s

5 Vliv kanonického učeného práva na český právní život je možné zkoumat z různých pohledů. Nejprve je třeba ale vysvětlit samotný pojem kanonické učené právo". Tento pojem je převzat z rómanistiky, kde s mnohem větším oprávněním nežli v právu kanonickém lze hovořit o tom, že právo vytvářejí, nebo lépe řečeno dotvářejí, učenci, profesoři. Ale oba právní systémy, systém práva římského a práva kanonického, tvořící společně utrumque ius", pracovaly podle stejných metod, žíly ze stejné kultury, dá se říct ze stejného společného nadšení ke společné práci, a především mezi nimi nebyla postavena žádná neproniknutelná zeď. Naopak průniky z jednoho do druhého systému byly tím častější, čím více vrcholných odborníků se zaměřovalo jak na právo římské, tak na právo kanonické. 5 To všechno je ovšem dlouhý proces, proces postupného přibližováni a vzájemného ovlivňování se, který se odehrával v průběhu 12. a 13 století, a to nikoli v Čechách, ale v Itálii. Je však třeba z něj vyjít, pokud se má hodnotit, v jaké míře se promítl do pražského slavného období, které přichází až ve 14. století. Podstatný rozdíl mezi civilisty, vycházejícími z justiniánškých sbírek, a kanonisty, pro něž byl odrazovým můstkem Graciánův Dekret a následující papežské dekretály, spočívá paradoxně v tom, že civilisty je možné přirovnat k teologům, bádajícím nad knihami bible, kteří mohou biblickou nauku rozvíjet a interpretovat, ale vědí, že posvátný kánon, seznam inspirovaných biblických knih, je už uzavřen, že kniha Zjevení svatého Jana představuje zakončení a žádnou novou biblickou knihu, která by byla pravá, neporušená a věrohodná, už nelze do seznamu připojit či dokonce dopsat. 6 Jednalo by se o apokryf, který pro rozvoj víry je (nebo alespoň ve středověku rozhodně byl) spíše nebezpečím, hrozícím odvést věřící duši na nepravou céstu. Na místo teologů je možné si do podobné situace dosadit civilisty glosátoiy. I oni mají před sebou již dávno uzavřené, dokončené JustiniánoVo dílo - dílo, pokládané za dokonalé, těšící se posvátné úctě téměř jako Písmo svaté, v chrámě při promocích vystavené mezi svícemi. Žádnou další knihu ani kapitolu už k němu připsat nesmějí, pouze pracují s existujícím, předem daným textem, interpretují jej a objasňují, aby se stal užitečnou právní normou i pro jejich dobu, pro jejich současníky, aby z něj bylo vytvořeno skutečné ius commune", spojující občany středověké civitas stejným způsobem, jakým je spojuje jejich společná křesťanská víra Srov. CALASSO, F. Medio ěvo del diritto. I. Lefónti. Milano, 1954, s Srov. KAŠPAR* J. Učebnice katolického náboženství. Část I. obecná - apologetická. Praha, 1923, s K respektu a úctě, jaké se těšily Justiniánovy sbírky ve středověku, srov. například BELLOMO, M. Saggio sulvuniversitá nelveta del diritto cómune. Catania, 1988, 58

6 Stálo to vskutku velké úsilí a muselo to být něco opravdu mimořádného, aby nějaký text mohl být připojen nikoli na okraj, do glos či poznámek, ale do Samotného justiniánského textu - platí to pouze pro Libri feudorum", které vytvořily jakýsi dodatek kjustiniánským novelám/ nebo pro konstituci Habita", jíž císař Bedřich Barabarossa boloňskému učení dává speciální privilegia a výjimečné postavení. 9 Taková byla tedy situace civilistů. Kanoňisté pracovali se svým právním textem na první pohled stejným způsobem jako civilisté. V podstatě od nich převzali metodu práce, ale měli oproti nim něco důležitého navíc: živého, stále působícího zákonodárce, a to v Osobě každého papeže, který se stejnou svrchovanou autoritou jako jeho předchůdci měl hloc vytvářet nové zákony a promulgovat další právní sbírky. Jenom postupně, krůček po krůčku, se kanonisté přibližovali k civilistům. Římské právo, nebo jistý duch římského práva, byt ale v křesťanství a v církvi nenápadně přítomen téměř od začátku. Poukazuje na to profesor Walter Ullmann ve svých Stručných dějinách papežství ve středověku, kde vysvětluje, proč křesťané vždy uvažovali v kontextu římského práva, i když si to často vůbec neuvědomovali. Bylo to díky latinskému překladu bible, který realizoval na žádost papeže Damaše svatý Jeroným.' 0 Tento překlad, později nazývaný Vulgáta, kterým byla bible z originální hebrejštiny a řečtiny přeložena do vzdělancům té doby srozumitelné latiny, byla řečí, kterou užívaly vzdělané vrstvy římské populace ve 4. století. A protože značná část bible - především Starého zákona - má charakter skutečného zákona, bylo zde bohatě Využito především římské právní terminologie, čtenáři Vulgáty ve středověku se tak vlásně, aniž by si toho byli vědomi, nepřímo seznamovali S římskou jurisprudencí. 11 s s Nepřipouští se žádná nedokonalost či vnitřní nesoulad v Justíniáňových knihách. Proto významný glosátor lacopo Baldovini (1235) řeší zdánlivý nesoulad mezi dvěma úryvky Digest nocí prožitou na modlitbách, po níž přichází osvícení á vyřešení právního problému, který se ukázal být pouze problémem zdánlivým; srov. CALASSO, F. Introduzione al diritto comune. Milano, 1970, s Byly připojené jako desátá collatio" k Justiniánovým Novelám v pátém svazku sbírky gloso váného justiniánského práva. Konstituce Habita" byla připojena k Justiniánovu Kodexu, 4. kniha, 13. titul, Ne filius pro patře; srov. CALASSO, F. Medio evo, s K Jeronýmovi srov. například dí BERARDINO, A. (ed.). Patrologia. Vol. 01. Torino, 1978, s Srov. ULMANN, W. II papalo ml medioevo. Roma - Bari, 1987, s

7 Toto si ale středověcí kanonisté asi neuvědomovali, když nejprve s určitými obavami řešili, nakolik si vůbec mohou dovolit přiblížit se ke konkurenční škole civilních legistů.' 2 U samotného Graciána se s přílišnou otevřeností vůči římskému právu ještě nesetkáváme. Úryvky a odkazy na římské právo, které dnes V Graciánovč Dekretu nacházíme, jsou pravděpodobně pozdějšími dodatky a interpolacemi Graciánových žáků. 13 Otevření se kanonistiky civilistice ve zcela nové kvalitě přináší monumentální dílo středověké kanonistiky, tzv. Summa Decretorum z roku 1190, jejímž autorem je Uguccione z Pisy, pozdější biskup ve Ferraře, který zemřel v roce Je paradoxem, že toto nejvýznamnějsí dílo středověké učené kanonistiky, o kterém všichni píší a mluví, doposud nebylo vydáno tiskem. Počínaje zveřejněním tohoto díla dochází totiž k velkému otevření se církve právu římskému, jeho postupům, metodě i obsahu. Uguccione jde tak daleko, že přiznává, že i církvi by bylo v některých případech ku prospěchu použití římskoprávní normy spíše než právní normy kanonické. 14 Od tohoto okamžiku můžeme o utrumque ius" hovořit už jako o zformovaném a pevně zakotveném systému, spojujícím v jedno právo kanonické a právo římské. Provázanost obou právních systémů je vyjádřena příslovím: Civilista sine canonista parum válet, canonista šine civilista nihil." 15 Uguccione otevírá kanonistům dveře k římskému právu naplno kanonisté se už nebojí glosovat Justiniána, například Bertrand, biskup z Metz v letech , píše aparát glos k De regulis iuris z Digest, a v první polovině 13. století dekretalisté často obsazují i civilistické univerzitní katedry. 16 Tento vývoj, tato jakási prehistorie formování utrumque ius", dokazuje, že i když pražské ius doctum" 14. století vycházelo ž práva kanonického, římské právo zde muselo být vždy také implicitně přítomno a nebylo možné je vytěsnit. Pražská univerzita Vznikla v době již pevně zformovaného utrumque ius", v době nikoli glosátorů, ale až následující recepční školy komentátorů, kdy dětské nemoci vytváření tohoto systému byly už úspěšně překonány ,s Srov. ERDO, P. Storia della scienza del diritto canonico. Urta introduzione. Roma, 1999, Srov. CORTESE, E. II diritto nella storia medievale. Vol. II. II basso medioevo. Roma, 1995, s Ibid, s Srov. LANGE, H. Romisches Recht im Mittelalter. Bd. I. Die Glossatoren. Munchen, 1997, s Srov. CORTESE, E. Op. cit., s

8 O pražské právnické fakultě a později od roku 1372 samostatné universitas iuristarum" toho bylo již mnoho napsáno. Téma bylo s velkou kompetencí a bravurou zpracováno naposledy Jiřím Kejřem, 17 který píše O organizaci univerzity, o její vědecké a pedagogické činnosti, o slavnostních shromážděních a o jednotlivých významných osobnostech profesora i studentů. Universitas iuristarum" stála pochopitelně ve středu právního dění. Již sama skutečnost, že se pražská právnická fakulta v roce 1372 oddělila a vytvořila samostatnou, ňa ostatních fakultách zcela nezávislou univerzitu, svědčí o jejím mimořádném postavení a privilegované pozici. Jiří Kejř navázal ve své monografii na celou řadu svých článků a dílčích studií, v nichž se již v předchozích desetiletích zabýval tímto tématem. Přesto však k poznání některých jednotlivých osobností, které na universtas iuristarum" působily a svojí tvorbou ovlivňovaly právní myšlení druhé poloviny čtrnáctého století, chybí dosud kritické vydání jejich spisů, které jsou prozatím skryty pouze v dobových rukopisech. Dosud se čeká na kritické vydání významného Spisu Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem" Mikuláše Puchníka. První analýzu tohoto díla provedl již před lety prof. Miroslav Boháček, ale kritická edice z většího počtu zachovaných rukopisů nebude jistě snadnou a z dnešního pohledu ani vděčnou prací. 18 Náročným úkolem bude rovněž prostudování a případně vydání komentáře k Dckretáliim Bohuslava z Krnova. 191 Bylo by přitom zajímavé zjistit, jestli se v jeho komentářích zobrazuje něco z našich lokálních specifik, nebo zda se ničím neliší od lektur ke stejným sbírkám, zachovaným mimo Čechy. Teprve až bude toto všechno hotovo, bude možné napsat opravdu zasvěcený výklad o významu těchto středověkých právníků, případně i o originalitě jejich právní tvorby. Universitas iuristarum" nebyla v Praze 14. století na prvním místě budovou. Tvořily ji především konkrétní osobnosti a jejich právní tvorba. Jsou to přitom často stejní lidé, kteří se objevují také v roli synodálních kazatelů a zastávají významné úřady i na arcibiskupské kurii. A právě jejich spisy, ž celoevropského pohledu asi nijak převratně důležité, ale pro nás ze Zorného uhlu naší geografické polohy zajímavé, dosud zůstávají nezveřejněny a tím pádem neprobádány. Z tohoto pohledu přehled právníků, podávaný Jiřím Kejřem nebo již před ním Jaroslavem Kadlecem a Rostislavem Zeleným 17 KEJŘ, J. Op. cit. 18 Tímto tématem se v poslední době začal zabývat Dominik Budský; Srov BUDSKÝ, D. Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů). In Studie o rukopisech, roč. 39,2009, s " ZELENY, R.; KADLEC, J. Učitelé právnické fakulty a právnické univerzity pražské v době předhusitské ( ). In AUC-HVCP, roč. 18, č. 1,1978, s

9 v článku v AUC-HUCP z roku 1978, 20 nazvaném Učitelé právnické fakulty a právnické univerzity pražské v době předhusitské, je seznamem z větší části nesplněných úkolů. Kromě Mikuláše Puchníka a Bohuslava z Krnova na podrobnější prostudování a případnou kritickou edici čeká i traktát Circa processum iudiciarium", kterému Jiří Kejř věnuje sedmistránkový exkurs v Dějinách pražské právnické univerzity. 21 Zatím je známých devět rukopisů, ve kterých se tento spis, čekající dosud na svého zpracovatele, nachází. Již dlouho se připravuje rovněž edice čtyř pražských přednášek Uberta z Lampugnana. 22 A bylo by možné uvádět další jména v Praze působících středověkých právníků, kteří čekají dosud na moderní zpracování svého díla. Doloženost právních sbírek v českých knihovnách ve středověku je alespoň částečně zmapována, díky úsilí prof. Miroslava Boháčka, který se byť coby romanista - v důsledku politické situace v 50. letech minulého století místo za univerzitní katedrou ocitl v Komisi pro soupis rukopisů, a tím paradoxně mohl pro naši vědu vykonat ještě mnohem více než jako profesor klasického římského práva, 23 dále díky doc. Jiřímu Kejřovi, 24 prof. Ivanu Hlaváčkovi 25 a dalším. Vliv ústřední církevní autority a jejího působení na český právní život je oproti tomu zpracován poměrně dobře. Církevní středověký fiskalizmus, ustanovování k významnějším Církevním obročím přímo z centra církevního vedení, a to za nemalý poplatek, odváděný přímo do papežské pokladny, byl tématem pro historiky vysoce atraktivním vždy. Je možné vycházet rovněž z dlouhodobě publikovaných papežských regest, vztahujících se k českým zemím. Setkáme se zde z našeho dnešního pohledu až se surrealistickými událostmi, které tuto situaci ilustrují. Tak kupříkladu v době dvojpapéžstvi papež Urban VI. v roce 1387 svého néjvěrnějšího přívržence a zastánce, ZELENÝ, R.; KADLEC, J. Op. cit, s KEJŘ, J. Op. cit, S Na příkladu Uberta z Lampugnana a připravované edice jeho čtyř pražských přednášek z roku 1385 je možné ilustrovat, jak určitý odklad vědecké práce může být i k užitku, když v poslední době byly objeveny nové rukopisy, které bude možné použít při kritické edici; srov. přehled rukopisů CERNY, M. Ubertus z Lampugana - právník mezi Prahou a Milánem. In KRAFL, P. (ed.). Sacri caňones servandi sunt. Praha, 2008, s V poslední době se objevil navíc díky kompletnúnu umístění na internetu další, tentokrát štětínský rukopis (Ksiqžnica Pomorska, Ms. 14-XV.39), obsahující rovněž všechny čtyři Ubeitovy přednášky. Srov. například BOHÁČEK, M. Připomínky k popisu legistických a kanonistických rukopisů. In Vědeckchteoretieký sborník, Knihovna Praha, 1957, s. x Srov. KEJŘ, J. K rozšíření kanonistických rukopisů v českých zemích. In KRAFL, P. (ed.). Sacri canones servandi statí. Praha, 2008, s Srov. například HLAVÁČEK, I. Knihy a knihovny v českem středověku. Praha,

10 pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, dočasně exkomunikoval, protože arcibiskup mu včas nestačil poslat církevní desátek. Lačnost papežského fiskalizmu převážila ňad politickou prozíravostí, to vše k velké škodolibé radosti přívrženců protipapeže Klementa VII., kteří zdůrazňovali, že jejich papež by se k arcibiskupovi takto rozhodně nezachoval. 26 Jan z Jenštejna se však přesto od papeže, kterého považoval za regulérně zvoleného a tedy pravého, neodvrátil. Dobře zmapován již je rovněž vliv pražských církevních synod a koncilů, poté co v roce 2002 vyšla kniha prof. Polce a prof. Hledíkové Pražské synody a koncily předhusitské doby, ve které se dostalo souborného vydání předchozím dílčím publikacím Rostislava Zeleného, Jaroslava V. Polce a Jaroslava Kadlece. 27 Materiály a rozhodnutí synod jsou tedy k dispozici, třebaže nové objevy se nedají zcela vyloučit. 28 Chybí však dosud kritické vydání a prostudování některých synodálních kázání, pronášených na úvod synod. Ne všichni z kazatelů byli sice právníci, ale pro pochopení konkrétního kontextu jednotlivých synod i znalost těchto kázání má svoji důležitost. 29 Církevní právo, které nařizovalo arcijáhnům vizitovat jim podřízené farnosti, se zasloužilo kupříkladu o vytvoření naštěstí až do naší doby zachovaného a editovaného vizitačního protokolu z let , který by mohl posloužit v určitých svých částech třeba i j ako scénář pro některý z Pasoliniho filmů. 30 Je to opravdu rozsáhlý, tajemný, z velké části dosud neprobádaný svět - svět středověkého práva - a to platí i pro české země. Čím víc se do něj ponořujeme, tím víc je schopen nás často překvapit, a stále se z něj můžeme učit mnohému užitečnému i pro přítomnost Srov. POLC, J. V. Svatý Jan Nepomucký. Praha, 1993, s POLC, J. V.; HLEDÍKOVÁ, Z. Pražské synody a koncily předhusitské doby. Praha, Srov. HLEDÍKOVÁ, Z. Nově nalezený text pražského synodálního statutu ze srpna In ČČH, c. 1,2005, s Srov. například ČERNÝ, M. Kuneš z Třebovle. Středověký právník a jeho dílo. Plzeň, 1999, s HLAVÁČEK, I,; HLEDÍKOVÁ, Z. (eds). Visitačníprotokol pražského arcijáhenství pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let Praha,

11 Summary The influence of Czech scholar canon law on the legal life of the late medieval time Miroslav Černý The Czech scholar canon law of the late medieval age of the I4 ft century Shall be studied in the context of the previous evolution happening in Italy since the beginning of \2 & century, when Irnerius revealed a complete collection of Roman law ofthe emperor Justinianus I. The School of Glossators made up the methodš and proceedings of studying these legal documěnts. The same methods and similar ideas were taken by the School of Cannonists as well. This systém, originating from connection of Roman and Cannon law, also called "utrumque ius", was adopted in its developed and late form in Bohemia - especially in the background of Prague university - during the 14,h of century. In Bohemia the Cannon law attracted more attention than the Roman law. Even if the area seems to be already completely searchcd, the thorough review, especially of manuseripts originating in this period and environment, is still lacking. The text of this article points out some of the abůve mentioned manuseripts. 64

12 ACTA HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2011 Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Řecké vlivy ve Všeobecném rakouském občanském zákoníku Petr Dostalík 1 Abstract: There is no doubt about the s ignificance of the Roman law and the Roman legal science to the development of the Austrian civil code (ABGB). Together This articlě concérňs about the influence of the Greek naval customs (later called as the Rhodian law") upón the roman legal sources and the importance of these customs for the láw-givers ofthe ABGB. The main aim of this article is to compaíe regulations of the naval disaster (naufragium, l'havarie commune) in the Roman law, Austrian law and the law of the modem codes. Key words: Digesta seu Pandectae, Lex Rhodia de iactu, naufragium, roman law, vis maior, locatio-conductio operis M. T. Cicero prohlašuje ve svém spise De orátore (česky O řečníku) prohlašuje římské právo za mnohem dokonalejší než právo řecké a jmenovitě staví Zákon XII desek vysoko nad zákony Lykúrgovy a Solónovy Mgr. Petr Dostalík, Ph.D., Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, Plzei, Katedra Teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Cicero, De Or. 1,44,

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Jan Vážný (1891 1942)

Jan Vážný (1891 1942) Jan Vážný (1891 1942) Monografie Vážný, J.: Actiones poenales : pojem a struktura soukromých žalob trestních ve vývoji práva římského a hlavní problémy romanistické, sem se vztahující. Bratislava, Universita

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Soudit i dnes podle zákoníku ze 16. století by šlo velmi dobře

Soudit i dnes podle zákoníku ze 16. století by šlo velmi dobře Soudit i dnes podle zákoníku ze 16. století by šlo velmi dobře 19. 9. 2011; autor: Marie Kohoutová; rubrika: i-forum informuje Unikátnímu zákoníku Práva městská Království českého se věnuje mezinárodní

Více

Duchovní program ve školním roce 2017/2018

Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Konkrétní zaměření školního roku 2017/2018 Motto roku: Spolu je to lepší! Pouze společná práce naší školy bude mít srdce.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Antonín Ignác Hrdina

Antonín Ignác Hrdina 1 Antonín Ignác Hrdina Monografie Hrdina, I. A.: Náboženská svoboda v právu České republiky, Praha, Eurolex Bohemia s. r. o., 2004. 265 s. (ISBN 80-86432-67-X) Hrdina, I. A.: Vztahy státu a církve v České

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le OBSAH PŘED M LU V A Ú V O D 1. Co je bible? 2. Členení bible 3. Židovské členění Písm a 4. Jak Bůh v bibli mluví? 4.1 Informace 4.2 Sebevyjádření 4.3 Výzva 5. D ei verbum o Boží řeči к člověku 6. Struktura

Více

Obsah. O autorech... X Seznam zkratek... XI Předmluva... XV

Obsah. O autorech... X Seznam zkratek... XI Předmluva... XV O autorech.... X Seznam zkratek... XI Předmluva... XV 1 SVĚTOVÉ OBCHODNÍ PRÁVO (Od pojmu ius gentium k současnému světovému obchodnímu právu).... 1 1.1 Úvod... 1 1.2 Ius gentium... 1 1.2.1 Dějiny ius gentium

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

6. Jak se změnilo po polovině 13. století postavení kurfiřtů a také bylo postavení

6. Jak se změnilo po polovině 13. století postavení kurfiřtů a také bylo postavení KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Co jsou to stavy? Kdo je tvořil v římskoněmecké říši? 2. Jaká privilegia a svobody měla obecně šlechta? 3. Jaká privilegia a svobody mělo duchovenstvo? 4. Jaká privilegia a svobody

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr)

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Mgr. et Mgr. Jan Šmíd PhD. VŠE, VŠFS Literatura ke kurzu: Teorie práva: Povinná: Gerloch Aleš: Teorie práva, Plzeň 2007, nakl. Aleš Čeněk Knapp Viktor: Teorie práva,

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VYSOKOŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA

VYSOKOŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA VYSOKOŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA ZDENĚK KOUDELKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Text se zabývá samosprávou vysokých škol. Nejprve je zmíněn historický vývoj na

Více

VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-18/05. CMTF UP v Olomouci

VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-18/05. CMTF UP v Olomouci VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-18/05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD CMTF UP v Olomouci Obsah: Garanti: Tato norma upravuje organizační strukturu a řízení fakulty, základní povinnosti, práva a odpovědnost pracovníků CMTF

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

AKTUALITY. č. 2/2017/1 8. ročník 1. února Setkání v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

AKTUALITY. č. 2/2017/1 8. ročník 1. února Setkání v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 2/2017/1 8. ročník 1. února 2017 Setkání v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně Na neděli 12. února 2017 jsou členové Společnosti

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ŘÍMSKÁ KULTURA. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÁ KULTURA. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. VY_32_INOVACE_D_380 S2 ŘÍMSKÁ KULTURA Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 5. 5. 2013 Datum pilotáže: 27. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace žáky seznámit s kulturou a vzdělaností

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

History. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití

History. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití History Tematická oblast Datum vytvoření 21. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Angličtina: The Czech Republic 2. - 4., sexta oktáva, úroveň B1 Stručný historický přehled Otázky na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zdenka Bosáková. Klíčová slova: Plátěná knižní vazba, papírová knižní vazba, kalendáře, učebnice, 2. polovina 19. století.

Zdenka Bosáková. Klíčová slova: Plátěná knižní vazba, papírová knižní vazba, kalendáře, učebnice, 2. polovina 19. století. Zdenka BOSÁKOVÁ FUNKČNÍ DOPLŇKY KNIŽNÍ VAZBY 2. POLOVINY 19. STOLETÍ Zdenka Bosáková Abstrakt: Příspěvek se zabývá doplňky, vyskytujícími se hlavně u plátěné a papírové knižní vazby publikací denní potřeby,

Více

Ubi est finis huius libri deus scit

Ubi est finis huius libri deus scit Ubi est finis huius libri deus scit Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem Michal Dragoun Lucie Doležalová Adéla Ebersonová (edd.) Ubi est finis huius libri deus scit Středověká

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

RECENZE RODINNÝCH DOMŮ V ARCHITEKTONICKÝCH ČASOPISECH ZÁKLADNÍ OTÁZKY autor: Ing. arch. Petr Pištěk,

RECENZE RODINNÝCH DOMŮ V ARCHITEKTONICKÝCH ČASOPISECH ZÁKLADNÍ OTÁZKY autor: Ing. arch. Petr Pištěk, RECENZE RODINNÝCH DOMŮ V ARCHITEKTONICKÝCH ČASOPISECH ZÁKLADNÍ OTÁZKY autor: Ing. arch. Petr Pištěk, pistepet@fa.cvut.cz obor: Architektura, teorie a tvorba školitel: prof. Ing. arch. Ján Stempel Proč

Více

Z HISTORIE STATISTIKY

Z HISTORIE STATISTIKY Z HISTORIE STATISTIKY Slovo STATISTIKA má latinský základ: status = stav, ale také stát = stav věcí veřejných). Tento pojem dal statistice nejen název, ale také náplň. Několik tisíc let př. n. l. ve staré

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Smíření paměti národa. Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Bohemia Jesuitica

Smíření paměti národa. Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Bohemia Jesuitica Smíření paměti národa. Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Bohemia Jesuitica 1556-2006 Více než připomínkou 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Čech je dvousvazková publikace Bohemia Jesuitica

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat stejný pokus se

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Č. j.: TF/5/14 V Praze dne

Č. j.: TF/5/14 V Praze dne Č. j.: TF/5/14 V Praze dne 5.11.2014 Pokyn děkana K realizaci Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze na Technické fakultě ČZU v

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

ANDRAGOGIKA A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ANDRAGOGIKA A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ANDRAGOGIKA A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Vybrané kapitoly Miroslava Dvořáková a Michal Šerák filozofická fakulta univerzity karlovy, 2016 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dvořáková, Miroslava Andragogika

Více

Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické

Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické Vypracoval:

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY LENKA TUŠEROVÁ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Abstrakt Na výrazný zájem o elektronický podpis, který mu je v několika posledních

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Role zprostředkovatelky na Úřadu práce ČR

Role zprostředkovatelky na Úřadu práce ČR Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Role zprostředkovatelky na Úřadu práce ČR Dana Beznosková Kombinovaná forma studia Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. Praha 2014 Prague college

Více

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábor Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik různých řešení může daný

Více

Ivana EBELOVÁ a kol. LIBRI CIVITATIS I. Pamětní kniha České Lípy stran cena: 415,- Kč

Ivana EBELOVÁ a kol. LIBRI CIVITATIS I. Pamětní kniha České Lípy stran cena: 415,- Kč Libri civitatis je specializovaná ediční řada, jejímž cílem je zpřístupňování nejstarších významných městských knih českých a moravských měst. Její realizace je navázána na grantové projekty GAČR č. 404/04/0261

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

VZÁCNÉ ZLOMKY z inkunábule Václava KORANDY mladšího Nález a restaurování

VZÁCNÉ ZLOMKY z inkunábule Václava KORANDY mladšího Nález a restaurování 41. seminář knihovníků muzeí a galerií, Plzeň 5.-7. září 2017 VZÁCNÉ ZLOMKY z inkunábule Václava KORANDY mladšího Nález a restaurování Jan NOVOTNÝ Národní knihovna ČR Jan.Novotny@nkp.cz Práce je prezentována

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Článek 1 1. Cena děkana PřF UP v Olomouci udělovaná autorským kolektivům

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Pedagogika dona Boska

Pedagogika dona Boska Pedagogika dona Boska Salesiánská pedagogika Obecně (historicky a celosvětově): Výchovný přístup, který vychází z pastoračních principů a z pedagogické praxe italského kněze dona Boska a který dále rozvíjejí

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

Martin Luther

Martin Luther Martin Luther 1483-1546 Postava, kterou se za půl tisíciletí nepodařilo zapomenout Původ a start ke kariéře Eisleben, 10. listopad 1483 Erfurt a slavná universita Eisleben o Fakulta svobodných umění o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ REGISTROVANÝ VNITŘNÍ DOKUMENT Hradec Králové 1. března 2019 Počet listů: 4 SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Příloha I Interpretační dokumenty

Příloha I Interpretační dokumenty Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace P ř íruč ka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích Příloha

Více

Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 8. o prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky Lumina quaeruntur. Interní předpisy Akademie věd ČR

Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 8. o prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky Lumina quaeruntur. Interní předpisy Akademie věd ČR Interní předpisy Akademie věd ČR Vyřizuje: Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR Č. j.: KAV-3679/SOVII/2017 URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č.

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

MANUÁL PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DĚJEPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

MANUÁL PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DĚJEPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Gymnázium Cheb, příspěvková organizace MANUÁL PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DĚJEPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium Cheb, příspěvková organizace 1. Obecné pokyny Práci je nutno minimálně 2x za pololetí zkonzultovat. Datum odevzdání

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Prameny odborné literatury

Prameny odborné literatury 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) Jak vypadají články - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více