Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení povolování a umísťování staveb Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení povolování a umísťování staveb Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5"

Transkript

1 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení povolování a umísťování staveb Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: VYS 42842/2018/AS P / spolř Ing. Alexandra Svobodová V Praze ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") podle 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne podala společnost Sportovní klub Hala Lužiny z. s., PaeDr. Jiří Olšiak, IČO , Bellušova 1877/68, Praha, kterou zastupuje Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., nar , Burianova 920, Velké Přílepy (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: Podle 94p odst. 1 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na soubor staveb s názvem: s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r "Sportovní hala Lužiny - II. etapa" Rozšíření objektu, nástavba podlaží a dostavba gymnastické haly Praha 5, Stodůlky č.p. 1877, Bellušova 68 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2160/134 (ostatní plocha), parc. č. 2160/248 (ostatní plocha), parc. č. 2160/250 (ostatní plocha), parc. č. 2160/251 (ostatní plocha), parc. č. 2160/263 (ostatní plocha), parc. č. 2161/1 (ostatní plocha), parc. č. 2161/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2161/4 (ostatní plocha), parc. č. 2161/10 (ostatní plocha), parc. č. 2271/6 (ostatní plocha), parc. č. 2271/19 (ostatní plocha), parc. č. 2310/2 (ostatní plocha), parc. č. 2311/2 (ostatní plocha), parc. č. 2311/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Stodůlky. Předmětem záměru je soubor staveb: Stavba hlavní Stavební objekty: SO 01 Sportovní hala Přístavba a nástavba stávajícího objektu pro vznik multifunkční sportovní haly zahrnující: - změnu provozního uspořádání stávajícího objektu

2 Č.j. P /2021 str. 2 - zvětšení hlavního sportovního sálu - přístavba v západní, východní a jižní části - doplnění prostoru tribun pro diváky - nástavbu dalšího podlaží nad hlavní sportovní sál - přístavbu gymnastického sálu Zařízení staveniště Stavby vedlejší Pozemní komunikace SO 02 Parkoviště Parkovací plochy o celkovém počtu 162 stání: - parkovací plocha pro veřejnost se17 kolmými parkovacími stáními - parkovací plocha pro sportovní halu se 145 kolmými parkovacími stáními - chodník o šířce 2,0 m až 4,6 m s povrchem z betonové dlažby propojující parkoviště a budovu sportovní haly - chodníkoví přejezd Vodní díla Venkovní dešťová kanalizace: - stoka oddílné dešťové kanalizace - retenčně-akumulační objekt srážkových vod - podzemní retenčně-vsakovací objekt srážkových vod - dva odlučovače lehkých kapalin - Další údaje o místu nakládání s povrchovými vodami: Název kraje Hlavní město Praha Identifikátor katastrálního území Název katastrálního území Stodůlky Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 2161/1, 2161/2, 2160/134, 2271/6, 2271/19, 2310/2 Číslo hydrologického pořadí a podpořadí ID VÚ Kód vodního útvaru DVL_0820 Název vodního útvaru Vltava od toku Berounka po ústí do Labe Orientační určení polohy retenčního objektu srážkových vod v budově (souřadnice X, Y) X= , Y= Orientační určení polohy podzemního retenčně-vsakovacího objektu (souřadnice X, Y) X= , Y= Začátek stoky dešťové kanalizace X= , Y= Konec stoky dešťové kanalizace ve stávající šachtě X= , Y= Stavba bude umístěna v souladu s výkresy Koordinační situace SO01 Sportovní hala a Koordinační situace SO02 - Parkoviště v měřítku 1: 350 a výkresem Katastrální situační výkres v měřítku 1:1000, které budou předány žadateli po dni, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 1. SO01 Sportovní hala 1.1. Stavba sportovní haly bude umístěna na pozemcích parc. č. 2161/1, 2161/2, 2160/250, 2160/251 v katastrálním území Stodůlky.

3 Č.j. P /2021 str Stavba sportovní haly je navržena o celkovém rozměru cca 47,45 x 92,85 m Stávající budova sportovní haly na parcele č. 2161/2, označená jako hlavní část objektu a šatny a další sportoviště, bude půdorysně rozšířena přístavbou takto: západním směrem o cca 4,17 m, východně o cca 4,90 m, jižně o 8,20 m, severně o cca 3,83 m, resp. 6,13 m na půdorysný rozměr cca 47,45 m x 57,28 m. Nad hlavním sportovním sálem bude provedena nástavba dalšího podlaží K této stávající hale bude severním směrem na pozemku parc. č. 2160/250 provedena přístavba další haly označené jako tréninková hala (gymnastický sál), o půdorysných rozměrech cca 23,85 x 31,77 m se zkoseným severozápadním rohem. Při severní fasádě tréninkové haly bude umístěno únikové schodiště o půdorysných rozměrech cca 4,01 x 7,90 m. Střecha je řešena jako plochá Výškově bude budova umístěna následujícím způsobem: ± 0,00 bude v úrovni 357,75 m n. m. (Bpv), výška atiky střechy sportovní haly bude max. 20,60 m nad úrovní ± 0, Stavba sportovní haly bude mít jedno podzemní a 5 nadzemních podlaží Fasáda bude řešena zděnou konstrukcí s kontaktním zateplením, z exteriéru chráněna horizontálními titanzinkovými panely kotvenými na hliníkovém roštu. Stavebník předloží stavebnímu úřadu ke konečnému odsouhlasení vzorky barev, popřípadě materiálů, které budou použity pro nátěry omítek budov a oznámí min. 10 dní předem termín zahájení provádění nátěrů fasád Přístup do budovy bude ze severní strany na úrovni 1. NP z ulice Bellušova. 2. SO02 Parkoviště 2.1. Stavba parkoviště bude umístěna na pozemcích parc. č. 2160/134, 2161/4, 2160/263, 2160/248, 2271/19, 2310/2, 2311/2, 2311/11 a 2271/6 v katastrálním území Stodůlky Součástí parkoviště bude: parkovací plocha pro veřejnost se 17 kolmými parkovacími stáními ze zatravňovací dlažby (z toho 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu s povrchem z betonové dlažby) a jízdními pásy o šířce 6,0 m s povrchem z asfaltového betonu parkovací plocha pro sportovní halu se 145 kolmými parkovacími stáními ze zatravňovací dlažby (z toho 6 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu s povrchem z betonové dlažby) a jízdními pásy o šířce 6,0 m s povrchem z asfaltového betonu chodník o šířce 2,0 m až 4,6 m s povrchem z betonové dlažby propojující parkoviště a budovu sportovní haly chodníkový přejezd parkoviště bude podél severní strany v délce cca 110 m opatřeno drátěným plotem o výšce 2,0 m a pásem izolační zeleně výšky 1,5 m Rozměry parkoviště jsou max. 133,7 x 41,0 m a chodníku max. 57,7 x 4,8 m 2.4. Napojení parkoviště na veřejnou dopravní infrastrukturu bude přes parkoviště v ulici Holýšovská Jako veřejné osvětlení parkoviště bude osazeno 25 ks svítidel. 3. Napojení stavby na inženýrské sítě 3.1. Napojení vodovodu, teplovodu a nízkonapěťových datových sítí: Připojení zůstává stávajícími přípojkami na kolektor v severovýchodní části území stavby Napojení stavby na elektrickou energii: Objekt bude napojen z nové SD822 umístěné na fasádě objektu. Stavba vyžaduje rozšíření distribuční soustavy v podobě nové kabelové trasy napojovacích bodů 4463 a 4481 ke kolektorové stavbě podle dispozice PREdistribuce a.s. Jedná se o stavbu

4 Č.j. P /2021 str. 4 podmiňující užívání povolované stavby v tomto řízení. Vydání kolaudačního souhlasu na podmiňující stavby bude předcházet vydání kolaudačního souhlasu na povolovanou stavbu Stavba kolektoru bude během výstavby zabezpečena a průběžně monitorována Kanalizace splašková: Napojení na splaškovou kanalizaci zůstává stávající přípojkou, mění se pouze kapacity. 4. Venkovní dešťová kanalizace: Pro odvod dešťových vod ze střechy objektu sportovní haly bude provedeno: stoka oddílné dešťové kanalizace DN300 o délce cca 3 m na pozemcích parc. č. 2161/1, 2161/10 v katastrálním území Stodůlky, v rámci přeložky stoky oddílné dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu retenčně-akumulační objekt srážkových vod o užitném objemu 140,8 m 3 situovaný v jihovýchodní části budovy s řízeným odtokem pomocí vírového ventilu nastaveného na hodnotě max. 0,1 l/s na pozemku parc. č. 2161/1 v katastrálním území Stodůlky Pro odvod dešťových vod z parkoviště bude provedeno: podzemní retenčně-vsakovací objekt srážkových vod z plastových bloků GARANTIA EcoBloc o rozměrech 15,20x8,00x1,28 m, kóta dna: 2,14 m pod terénem, s plochou vsakování 120,00 m 2 o užitném objemu 86,5 m 3 s revizními šachtami na obou přítocích do objektu na pozemcích parc. č. 2160/134, 2271/6, 2271/19, 2310/2 v katastrálním území Stodůlky dva odlučovače lehkých kapalin G-SOL 5/20 o průtoku každého 20 l/s s koalescenční vložkou a sorpčním filtrem na pozemku parc. č. 2160/134 v katastrálním území Stodůlky, 5. Stavby a plochy zařízení staveniště: Stavby zařízení staveniště (oplocení staveniště, staveništní komunikace, skladovací a manipulační plochy, buňkoviště, sklad strojů a materiálu, budou umístěny v prostoru mezi parkovištěm a halou. Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu přes komunikaci Holýšovská. Zařízení staveniště se povoluje jako dočasné po dobu realizace stavby. 6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. (autorizace ČKA 04953), datum vypracování 12/2019, která bude po nabytí právní moci ověřena stavebním úřadem a předána stavebníkovi. 7. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Doklad o oprávnění dodavatele k provádění stavebních nebo montážních prací předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací včetně telefonního spojení. 9. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) po vytyčení stavby b) po provedení osazení a záhozu podzemního retenčně-vsakovacího objektu na srážkové vody, stoky oddílné dešťové kanalizace a odlučovačů lehkých kapalin c) po ukončení hrubé stavby d) dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku 10. Zahájení stavebních prací bude oznámeno příslušným správcům inženýrských sítí v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření jednotlivých správců nebo vlastníků technické infrastruktury, včetně respektování ochranných pásem, dodržování normou (ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ) stanovených vzdáleností při souběhu a křížení, způsobu provádění výkopových prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. 11. Vytýčení inženýrských sítí nebo geodetické určení polohy inženýrských sítí bude provedeno v souladu s požadavky uvedenými ve vyjádřeních vlastníků, správců a provozovatelů veřejné technické infrastruktury.

5 Č.j. P /2021 str Po celou dobu stavby bude zajištěn příjezd a přístup ke všem objektům v dotčené oblasti min. pro pohotovostní vozidla. 13. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 14. Stavba lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 15. Stavební úřad na základě požadavku dotčeného orgánu HS hl. m. Prahy č.j. HSHMP 41574/2018 ze dne nařizuje provedení zkušebního provozu v délce 12 měsíců. Během zkušebního provozu bude probíhat ověření kvality technologie úpravy užitkové šedé vody. O povolení zkušebního provozu stavebník požádá stavební úřad. Během provádění stavby bude z důvodu ochrany veřejných zájmů dle zvláštních právních předpisů zabezpečeno splnění níže uvedených požadavků uplatněných dotčenými orgány či vlastníky/správci dopravní a technické infrastruktury: 16. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku speciálního stavebního úřadu, vodoprávního úřadu ÚMČ Prahy 13 spis. zn.: VYS 15635/2020/Ho ze dne : Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miloslav Kašpárek, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, číslo autorizace ČKAIT: v listopadu Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Použité stavební mechanizmy musí být zabezpečeny před úkapy závadných látek tak, aby nedošlo ke znečištění území těmito látkami Srážkové vody vypouštěné do oddílné dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu musí svou kvalitou splňovat limity znečištění stanovené Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha Funkčnost odlučovačů lehkých kapalin bude prokázána odběrem a následnou analýzou vzorků. Odběr vzorků a analýza budou prováděny laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. nebo laboratoří s Osvědčením o správné činnosti laboratoře ASLAB. Četnost rozborů je stanovena na 4 rozbory ročně, tj. odběr vždy 1x za 3 měsíce. Rozbor bude zaměřen na stanovování množství uhlovodíků C 10 -C 40 (GC) v prostém vzorku. Výsledky rozborů budou zapisovány do provozního deníku Vyhodnocení provozu odlučovačů lehkých kapalin za kalendářní rok na základě výsledků rozborů bude zasílán vodoprávnímu úřadu, tzn. ÚMČ Praha 13 odbor stavební, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, 1x ročně vždy k příslušného kalendářního roku Stavebník oznámí stavebnímu úřadu, tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, na které bude vodoprávní úřad přizván: po provedení osazení a záhozem podzemního retenčně-vsakovacího objektu na srážkové vody, stoky oddílné dešťové kanalizace a odlučovačů lehkých kapalin závěrečná kontrolní prohlídka, při které stavebník vodoprávnímu úřadu předloží tyto podklady: dokumentaci skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení stavby vypracované oprávněným zeměměřickým inženýrem (součástí bude situace v soutisku s katastrální mapou) doklad o předání geodetického zaměření stavby ve výškovém systému Balt p.v. na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 provozní řády retenčně-akumulačního a retenčně-vsakovacího objektu srážkových vod budou obsahovat zejména identifikaci osoby odpovědné za jejich provoz, povinnosti této osoby, četnost kontrol, situaci jeho osazení a místo napojení na oddílnou dešťovou kanalizaci doklady o zaškolení osoby odpovědné za provoz retenčně-akumulačního a retenčněvsakovacího objektu srážkových vod

6 Č.j. P /2021 str. 6 provozní řád odlučovačů lehkých kapalin - vypracovaný v souladu s ust. 3 vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl (bude obsahovat zejména identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla, četnost kontrol odlučovače lehkých kapalin, četnost vyvážení usazených kalů oprávněnou osobou, četnost odběru vzorků předčištěných odpadních vod a provádění rozborů akreditovanou laboratoří v ukazateli C 10 -C 40 (GC), výkresovou část z projektové dokumentace zejména technologické schéma odlučovačů lehkých kapalin, situace jejich osazení v areálu atd.) provozní deník doklad o zaškolení osoby odpovědné za provoz odlučovače lehkých kapalin doklad o zkoušce těsnosti odlučovače lehkých kapalin před uvedením do provozu smluvní zajištění k odvozu kalů z odlučovače lehkých kapalin (smlouva uzavřená s oprávněnou osobou) dokumentaci skutečného provedení stavby stoky oddílné dešťové kanalizace protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizační stoky, vypracovaný podle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení doklad o technické prohlídce stoky kanalizace budoucím správcem společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s., a provozovatelem společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a jejich souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu doklad o zajištění maximálního povoleného odtoku z retenčně-akumulačního objektu srážkových vod protokol o provedených zkouškách vodotěsnosti retenčního objektu srážkových vod v budově doklad o oprávnění stavebního podnikatele, který provedl stavbu doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby ( 156 stavebního zákona), prohlášení o shodě podle 13 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.305/2011 stavební deník (k nahlédnutí). 17. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace úřadu ÚMČ Prahy 13 spis. zn.: VYS 45292/2020/Se ze dne : Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Stanislav Mastný, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT v září Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) po vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřickým inženýrem včetně zaslání vytyčovacího výkresu b) dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky K žádosti o kolaudační souhlas pro pozemní komunikace nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník kromě dokladů stanovených vyhláškou č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňku, dále předloží: doklad o umožnění provedení archeologického výzkumu provozní řád pro systém odvodnění komunikací doklad o předání dokumentace skutečného provedení stavby do oddělení 5140 Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

7 Č.j. P /2021 str. 7 doklad o stanovení místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby HZS hl. m. Prahy, ÚMČ Prahy 13 - DOP, ÚMČ Prahy 13 OŽP, Policie ČR - DI 18. Budou splněny podmínky uvedené v závazných stanoviscích ÚMČ Praha 13 odbor životního prostředí spis. zn.: OŽP/P /2018 ze dne a spis. zn.: OŽP/P /2019 ze dne : Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin, rostoucích mimo les dle 8, odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve znění 149 správního řádu: Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k návrhu kácení dřevin, rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 2160/134, 2161/4, 2160/248, 2160/240, 2160/309, 2271/6, 2271/19, 2310/2, 2311/2 a 2311/11 v k.ú. Stodůlky při dodržení těchto podmínek: 6x Salix caprea (vrba jíva), obvody kmenů stromu ve výšce 130 cm nad zemí je 95 cm, 96 cm, 110 cm, 113 cm, 135 cm, 168 cm 1x Betula pendula (bříza bělokorá), obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí 89 cm 1x Populus canadensis (topol kanadský), obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí je 106 cm 2x Populus simonii (topol Simonův), obvody kmenů stromu ve výšce 130 cm nad zemí 89 cm, 97 cm 1x Prunus armeniaca (meruňka obecná), obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí je 101 cm zapojený porost dřevin - Prunus cerasifera (slivoň mirobalán), Rosa canina (růže šípková), Malus sp. (jabloň), Pyrus communis (hrušeň obecná, Pinus nigra (borovice černá, Weigela (vajgélie), Acer negundo (javor jasanolistý), Syringa sp. (šeřík), Lonicera tatarica (zimolez tatarský), Populus tremula (topol osika), Betula pendula (bříza bělokorá), Salix caprea (vrba jíva), Crataegus laevigata (hloh obecný), Cornus alba (svída bílá, Cotoneaster sp. (skalník), Sambucus nigra (bez černý), Acer platanoides (javor mléč), Prunus avium (třešeň ptačí), Juglans regia (ořešák královský) plocha 5965 m 2 Termín kácení: v období vegetačního klidu Pokácení předmětných dřevin lze provést po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. Při vlastním kácení předmětných dřevin musí být dodržena ochrana volně žijících ptáků na evropském území členských států Evropských společenství. Náhradní výsadba bude realizována na pozemku parc. č. 2160/134 a 2160/214 v k.ú. Stodůlky v termínu do kolaudace stavby. Seznam dřevin vysazených v rámci náhradní výsadby na pozemcích: parc. č. 2160/134 v k.ú. Stodůlky 17 kusů Robinia pseudoacacia (trnovník bílý) s balem, obvod kmene ve výšce 100 cm nad zemí 16/18 cm parc. č. 2160/214 v k.ú. Stodůlky -4 kusy Aesculus x carnea (jírovec černený s balem, obvod kmene ve výšce 100 cm nad zemí 16/18 cm Náhradní výsadba bude realizována v souladu s SPPK A02 001:2013 výsadba stromů a v souladu s ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba. Náhradní výsadba dřevin musí být prokazatelně realizována odbornou zahradnickou společností. Následná povýsadbová péče se stanovuje v délce 60 měsíců od data provedení náhradní výsadby. V případě úhynu dřevin z důvodu nedostatečné povýsadbové péče, bude nahrazena novou výsadbou s následnou povýsadbovou péčí v délce 60 měsíců. Z důvodu zajištění funkčního a estetického významu dřevin rostoucích v blízkosti stavby, které s ní nejsou v kolizi a zůstanou zachovány, budou tyto chráněny proti poškození

8 Č.j. P /2021 str. 8 v souladu s SPPK A Ochrana dřevin při stavební činnosti a v souladu s ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích Závazné stanovisko dle ust. 149 správního řádu v platném znění a podle 79 odst 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: Souhlasné závazné stanovisko s realizací předmětné stavby z hlediska nakládání s odpady za následujících podmínek: Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předávány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku převáženého odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. Po realizaci stavby provozovatel požádá příslušný orgán odpadového hospodářství, v návaznosti na řízení vedené příslušným stavebním úřadem, o vydání závazného stanoviska k užívání stavby. K žádosti provozovatel doloží kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby). Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady Závazné stanovisko dle ust. 149 správního řádu v platném znění a podle 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Souhlasné závazné stanovisko s realizací předmětné stavby z hlediska ochrany ovzduší při činnostech spojených s realizací stavby za následujících podmínek: veškeré pojezdové trasy budou zpevněné, před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno odstraňování nečistot z pneumatik a podběhů, na staveništi musí být zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti, mezodeponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo jiným účinným způsobem (překrytím folií, sítí, plachtou), příp. budou průběžně zvlhčovány tak, aby jejich povrch zůstal vlhký, nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převážného materiálu, např. plachtou, pojezdová rychlost techniky a vozidel na stanovišti bude omezena na 20 km/h u manipulační techniky a technologických zařízení budou použita zařízení, která splňují emisní normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší. 19. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku ÚMČ Praha 13 odbor dopravy spis. zn.: P /19/Jr ze dne : Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a příjezd vozidlům dopravní obsluhy v max. možné míře, nebude omezen příjezd pohotovostním vozidlům, budou minimalizovány zábory pozemních komunikací pro účely stavby, pozemní komunikace přiléhající ke stavbě budou udržovány v čistotě Zásah do účelových komunikací musí žadatel nebo jím pověřená osoba projednat s jejich vlastníky (pověřenými správci).

9 Č.j. P /2021 str O povolení uzavírky pozemní komunikace požádá zhotovitel nebo jím pověřená osoba odbor dopravy ÚMČ Praha 13 min. 30 dnů před plánovanou uzavírkou Při užití přenosných dopravních značek požádá zhotovitel nebo jím pověřená osoba odbor dopravy ÚMČ Praha 13 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích min. 30 dnů před realizací Náhradní pěší trasy po dobu stavby musí být zajištěny v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel nebo jím pověřená osoba požádá o případné povolení zvláštního užívání místní komunikace odbor dopravy ÚMČ Praha 13 a předloží návrh dopravně inženýrského opatření (DIO) min. 30 dnů před realizací Připojení stavby parkoviště sportovní haly Bellušova 1877/68 k místní komunikaci NN3452 bude realizováno dle předložené projektové dokumentace Min. 30 dnů před kolaudací stavby požádá zhotovitel nebo jím pověřená osoba odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13 o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (instalace a vyznačení trvalého dopravního značení). 20. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku HS hl. m. Prahy č.j. HSHMP 41574/2018 ze dne Technologie úpravy užitkové šedé vody musí být doplněna o chemickou dezinfekci takto upravované vody. Systém rozvodů pitné a užitkové šedé vody vč. akumulace musí být striktně oddělený. Před zahájením užívání stavby bude na HSHMP předložen: Protokol o měření hluku z provozu všech nově instalovaných stacionárních zdrojů při všech režimech provozu v součtu se stávajícími zdroji hluku, které prokáže nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších okolních staveb v denní i noční době Protokol o měření a zaregulování výkonů VZT zařízení na jednotlivých vyústkách, prokazující splnění projektovaných parametrů Podrobný popis principu technologie úpravy užitkové šedé vody, údaj o nejvyšší navrhované aplikační dávce chemické látky nebo chemické směsi, doklad o zdravotní bezpečnosti upravené vody při dlouhodobém používání a metodu kontroly funkčnosti a účinnosti technologie v běžné provozní praxi V rámci komplexního ověření kvality technologie úpravy užitkové šedé vody je nutné požádat stavební úřad o souhlas se zkušebním provozem po dobu jednoho roku. 21. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku HS hl. m. Prahy č.j. HSHMP 36388/2021 ze dne Před vydáním souhlasu s užíváním stavby musí být předložen autorizovaný nebo akreditovaný protokol měření hluku při maximálním možném provozu parkovací plochy, který prokáže dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, v denní i noční době. 22. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy, stanovisko č.j.: KRPA /ČJ DŽ ze dne Parametry realizačního projektu budou v souladu s platnými normami ČSN , ČSN , ČSN , ČSN (vč. detailů neobsažených v DSP), bezbariérové úpravy budou realizovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v okolí staveniště bude zajištěn bezpečný pohyb chodců a vozidel. Projekt oplocení staveniště vč. staveništních vjezdů bude předložen k odsouhlasení (oplocení staveniště bude v dostatečném odstupu od komunikace a nebude zasahovat do rozhledových polí křižovatek a přechodů pro chodce),

10 Č.j. P /2021 str. 10 návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích předložte cestou příslušného silničního správního úřadu min. 30 dní před dokončením stavby nebo zahájením jejího užívání, aktuální návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením výstavby prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu, stavba bude realizována podle situace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Sportovní klub Hala Lužiny z.s., Bellušova č.p. 1877/68, Praha 5-Stodůlky, Kolektory Praha, a.s., Pešlova č.p. 341/3, Vysočany, Praha 9 Pražská vodohospodářská společnost a.s, Žatecká č.p. 110/2, Praha 1-Staré Město PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, Praha 5-Smíchov T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, Praha 414 Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, Praha 7-Holešovice Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44, Michle, Praha 4 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, bylo řízení usnesením pod č.j. P /2018 dne přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti nejpozději do Na základě odůvodněné žádosti stavebníka bylo řízení opakovaně prodlužováno, a sice usnesením pod č.j. P /2019 ze dne do , usnesením pod č.j. P /2019 ze dne do a usnesením pod č.j. P /2020 ze dne do Žádost byla doplněna dne Popis stavby SO 01 Sportovní hala Stavba je navržena s ohledem na stávající konstrukční systém, kterým je železobetonový monolitický skelet a části, kterými bude stavba rozšířena, budou na daný modul navazovat. Nové konstrukce bude tvořit železobetonový skelet tvořený PREFA sloupy a vazníky v kombinaci s plechobetonovou deskou. Střešní prvky budou tvořit v části stavby předpjaté železobetonové vazníky a v části lepené dřevěné vazníky nesoucí sendvičové izolační panely. Schodiště budou monolitická, resp. ocelová. Přístavba nové tréninkové haly (gymnastického sálu) je navržena jako třípodlažní montovaný železobetonový skelet. Fasády objektu kombinují několik materiálů a odstínů. Převážná část fasády je tvořena hliníkovými fasádními panely v odstínech RAL 7005 (Šedá) a RAL 9002 (Bílá). Spodní části fasády a sokly jsou ve více místech tvořeny předstěnami z pohledového betonu. Dalším prvkem fasád jsou zelené vertikální zahrady osazené na roštu z hliníkových profilů. Hala v jednotlivých podlažích bude obsahovat: 1.PP na výškových úrovních -1,500 až -5,300 Hlavní volejbalový sál (stávající); technické zázemí haly; vstup do objektu z jižní strany; WC a šatny sportovců; posilovna; 2 sály pro bojové sporty; gymnastický sál 1.NP na výškových úrovních +0,000 až +1,800 Vstup do objektu ze severní strany (stávající); recepce; vedení haly, kanceláře a administrativa; balkon hlavního sálu; sály pro jógu, hot jógu, aerobic a vlastní šatny; WC 2.NP na výškových úrovních +3,450 až +5,400

11 Č.j. P /2021 str. 11 Tribuny hlavního sálu; restaurace s novým rozšířením; skyboxy hlavního sálu; šatna; WC 3.NP na výškových úrovních +6,000 až +7,200 Tribuny hlavního sálu; balkon hlavního sálu; zázemí a kuchyň restaurace; sál pro sportovce; malá volejbalová hala; sál pro stolní tenis; šatna; WC 4.NP na výškové úrovni +10,450 Sál pro badmintonové hřiště; balkon malé volejbalové haly; kanceláře; šatna; WC 5.NP na výškové úrovni +13,450 Sál pro stolní tenis; šatna Pod objektem bude vybudována akumulační nádrž pro získávání dešťové vody k využívání pro splachování WC a pisoárů v sociálních zařízeních sportovní haly. SO 01 Parkoviště Bude vybudovaná nová parkovací plocha, včetně areálového osvětlení a odvodnění přes vsakovací zařízení. Nové parkoviště je navrženo tak, aby byla možná jeho obslužnost ze západní strany. Parkoviště bude odděleno od obytné zóny drátěným plotem a pásem izolační zeleně. Povrch parkoviště je navržen ze zatravňovací dlažby. Plocha parkoviště bude doplněna o novou výsadbu 17ti vzrostlých stromů. Celkem 17 parkovacích stání v západní části parkoviště bude sloužit pro potřeby obyvatel Prahy 13. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z této úvahy: Okruh účastníků byl stanoven v souladu s ustanovením 94k stavebního zákona a 27 správního řádu vše v platném znění. Při stanovení okruhu účastníků stavební úřad vycházel ze snímku katastrální mapy a výpisu z katastru nemovitostí. V souladu s výše uvedeným považuje stavební úřad za účastníky společného řízení tyto osoby podle: - 94k písm. a) stavebního zákona ve smyslu 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je účastníkem řízení stavebník: Sportovní klub Hala Lužiny z.s., Bellušova č.p. 1877/68, Praha 5- Stodůlky, zastoupený v tomto řízení Ing. arch. Petrem Lédlem, Burianova č.p. 920, Velké Přílepy - 94k písm. b) stavebního zákona ve smyslu 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, a sice Hl. m. Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy - 94k písm. c, d) stavebního zákona ve smyslu 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vlastník stavby, resp. pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k této stavbě, resp. pozemku: MHMP EVM, Odbor evidence majetku, Mariánské náměstí č.p. 2/2, Praha 1-Staré Město, ÚMČ Praha 13 - OMBAI, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, Praha 58, Kolektory Praha, a.s., Pešlova č.p. 341/3, Vysočany, Praha 9, Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, Praha 1-Staré Město, PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, Praha 5-Smíchov, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, Praha 414, Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, Praha 7-Holešovice, Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44, Michle, Praha 4-94k písm. e) ve smyslu 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád je účastníkem společného územního a stavebního řízení osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 2160/222, 2160/249, 2160/290, 2161/7, 2161/9, 2311/56, 2311/59, 2160/214, 2261/3, 2160/104, 2160/105, 2160/106, 2160/107, 2160/108, 2160/109, 2160/110, 2160/111, 2160/112, 2160/113, 2160/114, 2160/115, 2160/116, 2160/117, 2160/118, 2160/119, 2160/120, 2161/6, 2160/309, 2160/240, 2160/258 v katastrálním území Stodůlky

12 Č.j. P /2021 str. 12 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Praha 5, Stodůlky č.p. 1858, č.p. 1859, č.p. 1860, č.p. 1861, č.p. 1862, č.p. 1863, č.p. 1864, č.p. 1865, č.p. 1866, č.p. 1867, č.p. 1868, č.p. 1869, č.p. 1870, č.p. 1871, č.p. 1872, č.p a č.p Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky. Účastníkům řízení podle 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. je doručováno veřejnou vyhláškou. - Účastníkem společného řízení podle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů je v souladu s ust. 18 odst. 1 písm. h) je Městská část Praha 13, zastoupená starostou Ing. Davidem Vodrážkou. Průběh řízení: Stavební úřad oznámil opatřením pod č.j P /2020 ze dne zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně v souladu s ustanovení 94m odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Poslední den lhůty pro podání námitek účastníků byl Ve stanovené lhůtě, dne , využil účastník řízení Jan Vtípil, Do Chuchle 690/14, Slivenec, Praha 5, zástupce vlastníka sousedního pozemku společnosti CREDENDO VIDOS, s.r.o., Vítězné náměstí 817/9, Praha Bubeneč, právo nahlížet do podkladů rozhodnutí, aniž by se k nim vyjádřil. Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky a ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí. Dotčené orgány neuplatnily žádná další stanoviska. Posouzení souladu stavebního záměru podle ust. 94o odst. l stavebního zákona: odst. 1 a) soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcími předpisy Stavební úřad posoudil soulad navrhovaného záměru, který byl doložen projektovou dokumentací zpracovanou v 12/2019 s Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (Pražské stavební předpisy) se závěrem, že stavba je s tímto nařízením v souladu, a to zejména s těmito články: 20 - Obecné požadavky na umisťování staveb: Objekt je navržen vzhledem na okolní zástavbu. Bylo přihlédnuto k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k půdorysným rozměrům okolních staveb a jejich výšce Výšková regulace, odstupy od okolních budov: Objekt se navyšuje o podlaží s nejvyšší výškou 20,6 m od terénu. Ze severní strany je odstup od bytového domu více než 29 m. Ze západní strany se nachází bytový objekt se slepou fasádou směrem k hale. Odstupy jsou též řešeny z hlediska posouzení požární bezpečnosti, v části projektové dokumentace požárně bezpečnostní řešení Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku: Stavba se umisťuje na hranice pozemku. Ze západní, severní a jižní strany sousedí navrhovaný objekt s obecními pozemky. V jižní části je projekt připraven na možný budoucí rozvoj. Z východní strany je objekt umístěn na hranici pozemku, ale všechny prosklené plochy budou řešeny z protipožárního skla a stékání vody či pád sněhu je řešen plochou střechou Kapacity parkování: Objekt se nachází v kategorii 5 s minimálním požadovaným počtem stání, ale bez maximálního. Počet stání je dáno v projektové dokumentaci výpočtem v souhrnné technické zprávě v odstavci B4.c). Celková kapacita budovaného parkoviště je 145 parkovacích míst. Kapacita je navýšena pro možný budoucí rozvoj sportovního areálu Forma a charakter parkování:

13 Č.j. P /2021 str. 13 Parkování pro objekt bude řešeno výstavbou samostatného parkoviště (v projektové dokumentaci SO.02). Jedná se o nekryté parkoviště o počtu stání 145 míst pro sportovní halu Lužiny a 17 veřejných míst pro obyvatele Prahy 13. Všechna stání, s výjimkou tří, jsou kolmá. Povrch stání je ze zatravňovací dlažby, povrch vozovky je asfalt Požadavky na odkládání jízdních kol: Stojany pro odkládání kol budou zřízeny v severní části u vstupu do objektu v kryté části pod terasou. Připojení staveb na technickou infrastrukturu Obecné požadavky, Zásobování pitnou vodou a studny: Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, teplovod a NN. Studna se zde nezřizuje. Současný stav technické infrastruktury se upravuje, ale nemění. Řešení je popsáno v konkrétních odstavcích souhrnné technické zprávy projektové dokumentace Likvidace odpadních vod, žumpy a malé čistírny: Stavba je napojena na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Žumpy ani čistírny se nezřizují, pouze se umístí zařízení pro úpravu dešťové vody pro zalévání Hospodaření se srážkovými vodami: Zřizuje se akumulační nádrž pro sbírání dešťové vody a následné využití na splachování. Napojení na dešťovou kanalizaci je bezpečnostní. Stavební požadavky Základní zásady a požadavky: Požadavky a zásady jsou řešeny v samostatných příslušných částech projektové dokumentace Obecné požadavky: Stavba splňuje stanovené požadavky, konkrétní řešení se nachází v další části souhrnné technické zprávy Výšky a plochy místností: Výšky a plochy místností jsou stanoveny podle konkrétních sportů. Jsou splněny minimální světlé výšky pro veřejné stavby Denní a umělé osvětlení: Objekt je veřejná stavba sportovní haly. Prostor restaurace, kanceláře nebo prostory pro shromáždění jsou osvětleny přirozeně prosklenými plochami. Sportovní prostory budou opatřeny umělým osvětlením kvůli odleskům Větrání a vytápění: Projekt řeší větrání i vytápění objektu. Větrání je řešeno VZT systémem. Zdrojem tepla je teplovod. Obě témata jsou samostatnou částí projektové dokumentace části D Komíny a kouřovody: Objekt nevyžaduje komíny či kouřovody Hygienické zařízení: Každá šatna v objektu obsahuje vlastní hygienické zařízení. Shromažďovací prostory jako volejbalový sál, restaurace, sál pro badminton nebo tréninková hala mají zřízena vlastní hygienická zařízení Bezpečnost a přístupnost při užívání - Obecné požadavky: Objekt neohrožuje bezpečnost uživatelů. Objekt neomezuje přístup k přilehlým stavbám, pozemkům či technické infrastruktuře. Objekt je navržen v souladu s bezbariérovým užíváním Domovní komunikace: Chodby v objektu jsou navrženy o minimálním rozměru 1500 mm. Vstupní dveře do jednotlivých provozů mají minimální rozměr 900 mm. 55 Výtahy:

14 Č.j. P /2021 str. 14 Objekt obsahuje výtahy, v jižní části u fasády a u schodiště uprostřed dispozice Schodiště a rampy: Všechna podlaží jsou přístupna schodištěm. Nejvyšší výška stupně je navržena 150 mm. Je dodržena minimální šíře schodiště 1200 mm. 58 Zábradlí: Zábradlí jsou umístěna ve všech místech, kde by docházelo k ohrožení osob. Jejich výška je dána výškou volného prostoru pod zábradlím. 59 Protiskluznost: Všechny povrchy jsou řešeny jako protiskluzné vybráním vhodné povrchové úpravy. Schodiště budou opatřena povrchovou úpravou Ochrana před spadem ledu a sněhu a stékáním vody ze střech: Vzhledem k navrženým plochým střechám, objekt tímto způsobem neohrožuje okolní území. Stavební úřad posoudil soulad navrhovaného záměru, který byl doložen projektovou dokumentací zpracovanou v 12/2019 s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb se závěrem, že stavba je s tímto nařízením v souladu, a to zejména: Možnost bezbariérového přístupu ke stavbě: Bezbariérový přístup do stavby je v souladu s vyhláškou, projekt nemění stávající stav hlavního vstupu, který je řešený jako jednoúrovňový (výškový rozdíl nepřesáhne 20 mm). Nové vstupy do objektu jsou také navržené jako jednoúrovňové. Bezbariérové užívání parkoviště bude zabezpečeno sedmi vyhrazenými parkovacími stáními. Projektová dokumentace byla předmětem posouzení NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., které k dokumentaci vydalo souhlasné vyjádření. V ostatních podrobnostech stavební úřad odkazuje na projektovou dokumentaci doloženou ke stavebnímu záměru. odst. 1 b) soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, možnosti a způsobu napojení Objekt sportovní haly je dopravně napojen na ulici Bellušova po stávajících komunikacích. Parkoviště je navrženo tak, aby byla možná jeho obslužnost ze západní strany. Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu bude přes parkoviště od ulice Holýšovská. Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající, budou využita média stávajícího objektu: - Napojení na splaškovou kanalizaci zůstává stejné, mění se pouze kapacity. - Objekt není napojený na plyn, nejbližší vedení NTL se nachází v kolektorové stavbě v severní části u zalomení kolektoru. Výstavba vedení nijak neohrozí. - Elektroinstalace v objektu navyšují kapacity, počítá se s novým hlavním jističem o hodnotě 500A. Při této přestavbě se rovněž mění místo napojení na NN. Původní vedení SP5 se zruší vyspojkováním a nové bude vedeno uvnitř kolektorové stavby. Rozvodná skříň bude umístěná na fasádě objektu v severní části (gymnastický sál). Vnitřní vedení bude dále vedeno uvnitř objektu. Řešení je znázorněné ve výkresu C3 koordinační situace. - V severní části objektu se nachází kolektor, který slouží pouze pro stávající objekt haly. Kolektor obsahuje vodovod, teplovod a nízkonapěťové datové sítě. Zdrojem tepla pro objekt je teplovod. Napojení sportovní haly zůstává stávající. - Dešťová kanalizace v jižní části obsluhuje pouze stávající objekt, její úprava je řešena v rámci řízení, viz Samostatná část PD 1.4 Venkovní dešťová kanalizace. - Objekt je napojen na teplovod nová kapacita výkonu je stanovena na 280kW (140kW pro vytápění, 140kW pro VZT a ohřev vody). Dle stanoviska Veolia Energie ČR.

15 Č.j. P /2021 str. 15 odst. 1 c) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky dotčených orgánů, popř. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Stavbu posoudil dle 96b stavebního zákona orgán územního plánování MHMP hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje, který vydal souhlasné závazné stanovisko č.j. MHMP /2021 dne Stavební záměr je přípustný z hlediska jeho souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1-3v a 5, platnými Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění aktualizace č. 1-4, s platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne , který nabyl účinnosti dne , včetně platných změn i změny Z2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.39/85 dne formou opatření obecné povahy č. 55/2018 se záměr nachází v zastavitelném území v ploše s rozdílným způsobem využití SP sportu a v ploše OB čistě obytné, v území stabilizovaném a SV-všeobecně smíšené s kódem využití plochy D, v území rozvojovém. Využití záměru pro sportovní účely je hlavním využitím z hlediska plochy s rozdílným způsobem využití SP sportu dle oddílu 4 přílohy č. 1. Parkovací stání, vozidlová komunikace a technická infrastruktura jsou z hlediska plochy SP podmíněně přípustným využitím. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby pro uspokojení potřeb dané plochy a sportovní haly Lužiny, a vzhledem k tomu, že realizací těchto staveb nebude omezeno hlavní ani přípustné využití dané plochy, orgán územního plánování tento záměr posoudil jako přípustný. Umístění technické infrastruktury do plochy s rozdílným způsobem využití OB čistě obytné je přípustným využitím. Do plochy s rozdílným způsobem využití SV všeobecně smíšené zasahuje stavební záměr pouze okrajově napojením komunikace, která je v této ploše přípustným využitím. Dále se záměr nachází v těchto závazných prvcích územního plánu, které musí být respektovány: stávající radioreléová trasa (výkres ÚP č. 11 přenos informací a kolektory) území se zvýšenou ochranou zeleně (výkres ÚP č. 31 podrobné členění ploch zeleně) Podle limitů uvedených ve výkresech Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se záměr částečně nachází v ochranném pásmu radioreléové trasy (speciální dráhy ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb.). Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování orgán územního plánování konstatoval, že předložený stavební záměr je možno akceptovat. Stavební úřad posoudil soulad navrhované stavby s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a jejich podmínky pro provedení stavby byly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Jedná se konkrétně o podmínky stanovené v závazném stanovisku a ÚMČ Praha 13 vodoprávní úřadu ÚMČ Prahy 13 - úřadu pro pozemní komunikace, ÚMČ Praha 13 DOP, HS hl. m. Prahy a HZS hl. m. Prahy. Podmínky, které jsou stanoveny zákonem, nebyly do podmínek rozhodnutí převzaty, stavebník je na ně upozorněn v závěrečné části odůvodnění. Jedná se konkrétně o podmínku ohledně dodržování limitů hluku ze stavební činnosti. Stavební úřad v souladu s ust. 94o odst.2 stavebního zákona zejména ověřil, že: a) dokumentace je úplná, přehledná a obecné požadavky na výstavbu jsou v odpovídající míře řešeny. K žádosti byla připojena dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb. Projektová dokumentace: Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. IČO: , Burianova 920 Velké Přílepy Datum vypracování: 12/2019 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. autorizovaný architekt ČKA Zpracovatelé jednotlivých částí Architektonicko-stavební řešení: Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. autorizovaný architekt ČKA 04953

16 Č.j. P /2021 str. 16 Stavebně konstrukční řešení: ZTI, vytápění, vzduchotechnika, PENB: Elektroinstalace: Dopravní řešení: Venkovní dešťová kanalizace: Ing. arch. Adam Hochmuth Ing. Pavel Vaněk, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT Ing. Jan Hora, autorizovaný inženýr ČKAIT Ing. Daniel Florián, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, vytápění a vzduchotechniku, ČKAIT Karel Vejdovský, autorizovaný technik pro elektrotechnická zařízení, ČKAIT Ing. Stanislave Mastný, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT Ing. Miloslav Kašpárek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT PBŘ: Alena Bílková, autorizovaný technik pro PBS, ČKAIT Akustická studie Greif-akustika, s.r.o. z Inženýrsko-geologický (včetně vsaku), hydrogeologický a radonový průzkum: Inges, s.r.o., osvědčení MŽP č. 1436/2001 z 07/2018 Dokumentace byla doložena následujícími doklady: - výpis z OR stavebníka: Sportovní klub Hala Lužiny z.s., IČO plná moc udělená stavebníkem Ing. arch Petru Lédlovi, Ph.D. nar ze dne závazné stanovisko MHMP UZR pod č.j. MHMP /2021 dne závazné stanovisko HZS hlavního města Prahy ze dne č.j. HSAA / závazné stanovisko HZS hlavního města Prahy ze dne č.j. HSAA / závazné stanovisko Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze ze dne č.j. HSHMP 41574/ závazné stanovisko Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze ze dne č.j. HSHMP 36388/ závazné stanovisko ÚMČ Praha 13 - OŽP ze dne č.j. OŽP/P / závazné stanovisko ÚMČ Praha 13 - OŽP ze dne č.j. OŽP/P závazné stanovisko MHMP-RED, oddělení krizového managementu ze dne č.j. MHMP 97899/ závazné stanovisko MHMP - OPP ze dne č.j. MHMP 90835/ stanovisko Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., č.j. TSK/15207/18/5110/Ve ze dne stanovisko Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., č.j. TSK/25053/19/5110/Me ze dne vyjádření Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne č.j. PVK 66452/ÚTPČ/19 - stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne č.j závazné stanovisko MHMP - OCP ze dne č.j. MHMP / závazné stanovisko MHMP - OCP ze dne č.j. MHMP /2019

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

K obci 47, Praha - Lipence. Adresa sídla: Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6 b) Jméno a příjmení hlavního projektanta:

K obci 47, Praha - Lipence. Adresa sídla: Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6 b) Jméno a příjmení hlavního projektanta: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě a) Název stavby: Přístavba základní školy v Praze - Lipencích b) Místo stavby: c) Předmět projektové dokumentace: Černošická 168/12, 155

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská, Chrudim Místo stavby:

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Projektant: Ing.Petr Miláček Zahrádecká 951 584 01 Ledeč nad Sázavou www.ateliermilacek.cz petrmilacek@ateliermilacek.cz tel. + 420 604 852 764 Stavebník: Masařík Roman Mgr., Stavba: Stavební úpravy a

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 084979/2011 V Praze dne: 14.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 047544/2011/OV/Kot Značka: D-540/Vok Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Územní studie 4 plocha Z14 Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní identifikační údaje: Název akce: Územní studie 4, Stará Lysá jih 1 Místo: k.ú. Stará Lysá Pozemky: 249/1, 220/7, 232, 231, 221/1, 221/2

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. 793/2016/Gr Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 1. 2. Správní orgán zastoupen: Žadatel zastoupen: Úřad Městyse Suchdol nad Odrou Stavební úřad, jako příslušný

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ ve společném řízení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle ustanovení 94j a

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Stavebník: Služby Města Veselí nad Moravou IČ 46936777 Stavba: Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Místo: Veselí nad Moravou Kraj : Jihomoravský Okres: Hodonín K.ú.: Veselí - Předměstí Parc.č.: 1916/2,

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Dle vyhlášky 405/2017 Sb. Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání (provozovna):

Více

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5 Odbor stavební a infrastruktury nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 telefon 257 000+linka, fax 257 000 109 e-mail osu@praha5.cz., www.praha5.cz IČO: 00063631,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Razítko a podpis (firemní,autorizační): 1/8 Obsah: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli... 3 A.1.3 Údaje

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace ke stavebnímu řízení PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE. č. p. 322, Sudoměřice.

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace ke stavebnímu řízení PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE. č. p. 322, Sudoměřice. Akce : PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE Investor : Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace ke stavebnímu řízení Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing.

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: VYS 25362/2019/WE Č.J.: P13-35067/2019 ARCHIV : Rp 1587/2 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 Zpracovatel: Ing. arch. Martin Fröml 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: leden 2018 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 2. SEZNAM STUPNÍCH PODKLADŮ: 2 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3 4. ÚDAJE O STAVBĚ: 5

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 2. SEZNAM STUPNÍCH PODKLADŮ: 2 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3 4. ÚDAJE O STAVBĚ: 5 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 2 1.1. ÚDAJE O STAVBĚ: 2 1.1.1. NÁZEV STAVBY: 2 1.1.2. MÍSTO STAVBY: 2 1.2. PŘEDMĚT DOKUMENTACE: 2 1.3. ÚDAJE O ŽADATELI: 2 1.4. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - 1 - PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA DRUPOS HB, s.r.o. 58301 IČ: 288 26 621 říjen 2016 - 2 - OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Praha nám. Republiky 3, Praha 1,

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Praha nám. Republiky 3, Praha 1, Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Praha nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111 231.2 A/5 Č.j.: 100/49929/2014 Vyřizuje: Jana Chudá 221 621 451 V

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů:

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 13.4.2010 VÚP 10997/10-483/10-NOV-328.3 Petr Nový

Více

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Multifunkční objekt Triangl VYPRACOVAL: Bc. Miroslav Erben VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. Obsah: 1. Identifikace

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. - veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. - veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 328.3-1069/1355/07 VJ-29 VÚP 330-1070/1356/07 VJ-29 Vojtěch Janoušek Telefon: 388

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

[P_04_03] VZOR ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

[P_04_03] VZOR ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY [P_04_03] VZOR ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci znak adresát Vaše značka/datum Naše č. j. Oprávněná úřední osoba/tel.

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. A. Průvodní zpráva

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. A. Průvodní zpráva Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb A. Průvodní zpráva Diplomová práce 2017/2018 OBSAH A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 39991/2015/Ro P13-52398/2015 P802-Rsp Jarmila Rotová 235 011 300 235 011 438 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. PD Trafostanice a přeložka VN v území Karibuni. Kód dokumentu: AA-X A.doc Počet stran: 12

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. PD Trafostanice a přeložka VN v území Karibuni. Kód dokumentu: AA-X A.doc Počet stran: 12 --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------ 760 01 Zlín, Ševcovská 2483, tel. 577 011 045-47 ----------------------------------------------

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby:

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 6526/2013/08/VUP-UR1519,SP5516 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: Moravské Bránice, Pod Starýma Dešťová kanalizace b) Místo stavby: k.ú Moravské B

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: Moravské Bránice, Pod Starýma Dešťová kanalizace b) Místo stavby: k.ú Moravské B OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY A.1/ Identifikační údaje stavby:... 1 A.2/ Seznam vstupních podkladů... 3 A.3/ Údaje o území... 3 A.4/ Údaje o stavbě... 5 A.5/ Členění stavby na objekty a technická a technologická

Více

Ocelíkova 672/1, Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon:

Ocelíkova 672/1, Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 B@=\ 34322960 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník )

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník ) Městský úřad Náchod Odbor životního prostředí Palachova 1303, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 2468/2017/ŽP/Na/T Adresa: Čj.(Če.): MUNAC57099/2017/ŽP viz rozdělovník Vyřizuje: Hynek Navara Tel./mobil: 491 405

Více

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A Příloha Č. 6 k vyhlášce č. 50312006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: PSČ, obec: Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ č, č. podle ustanovení 94a zákona 183/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/100119/17/OST/JIZA V Praze dne 8.3.2019 Č.J.: P4/013654/19/OST/JIZA Oprávněná úřední osoba:

Více

[P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY

[P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY [P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci znak adresát Vaše značka/datum Naše č. j. Oprávněná úřední osoba/tel. Místo/

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-229/12-CP Číslo jednací: VRAND 20/2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Pisk Ctirad Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z21 a P21 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Projektant: Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY. adresát ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY. adresát ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci znak adresát Vaše značka/datum Naše č. j. / Spis.zn. Oprávněná úřední osoba/tel. Místo/

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.3.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: ,

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: , Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6172/2008-1403/VLJ Rousínov, dne 18. listopadu 2008 Oprávněná

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 94/2011 OV 10 V Uhříněvsi dne: 5.1.2010 Spis. zn.: MC22 1160/2010 OV 10 Vyřizuje: Ing. František Roder

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx 20.6.2017 Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE Spisový znak: SÚ- 1361/2012/Lun Číslo jednání: 4/2013 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod ,

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod , QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod 569 430 474, e-mail: projekce@qatrosystem.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : KINO CHOTĚBOŘ č.p.256, ul.tyršova stavební úpravy v 2.NP Místo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM SZ: MČ P7 009151/2018/SU/Hál Ing. Hálová Vlasta/220144122 9.5.2018 Č.J.:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 39351/2015/DŠ P13-45524/2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR VÝSTAVBY Váš dopis zn.: Ze dne: 17.9.2012 Spis.zn.: OV/3751/2012-He Č.j.: OV/24139/12 HEL Vyřizuje: Jaroslava Helebrantová E-mail: helebrantova.jaroslava@kralovice.cz

Více