ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/083 konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/083 konané dne"

Transkript

1 Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R8/083 konané dne Jednání RMB zahájila primátorka města Brna Markéta, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu Jiřím Olivovi a Jaroslavu Suchém schváleno jednomyslně 10 členy. Hlasování o stažení bodů 10, 18, 22, 37, 42, 43 o navrženém programu jednání body 1-56 a o zařazení bodů s názvy - Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - Návrh podpory škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi v souvislosti s vydaným metodickým materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa pokyn jediného akcionáře k uzavření Dodatku č. 1 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření - Návrh postupu při vypořádání spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p. č. 1596/3 a p. č. 1597/1 v k. ú. Lesná - Zajištění financování jídel pro sociálně potřebné návrh rozpočtového opatření - Žádost o vyklizení bytových domů Dornych 196/29, 197/31 - Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení o umístění stavby nazvané Revitalizace areálu Obora hotel, wellnes, var. 2 - Rozpočtové opatření "Mendlovo náměstí úprava veřejného prostranství" - Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů v odvětví dopravy - Návrh dodatku č. 1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní" - Návrh podání přihlášky statutárního města Brna do Výzvy inovativních měst 2020 (Intelligent Cities Challenge) vyhlašované Evropskou komisí - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Tripitaka, z.s., na realizaci projektu "Káznice LIVE" návrh rozpočtového opatření - Změna ÚPmB B1/17-CM, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno- vydání změny ÚPMB formou OOP - návrh na změnu přílohy č. 68 usnesení Z8/15. zasedání ZMB, konaného dne , bod č Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti AMERFO o. p. s. na projekt Franz Kafka Spital návrh rozpočtového opatření 1

2 - Darovací smlouva na potraviny od Ingka Centres Česká republika s.r.o. - Zpráva o opatřeních města pro udržení atraktivity veřejného prostoru pro zábavu, setkávání, sport, relaxaci a podnikání v době možnosti nákazy koronavirem SARS-CoV-2 - Záměr změny nebo zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek - Objednávka na ochranný zdravotnický materiál rukavice změna dodaného množství - Objednávka na ochranný materiál - ústenky pro mateřské a základní školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi - Objednávka na ochranný materiál bezkontaktní teploměry pro mateřské a základní školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi - Objednávka na ochranný materiál jednorázové rukavice pro mateřské a základní školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi - Návrh rozhodnutí dle článku V, odstavec 1.2 Akcionářské smlouvy mezi SUEZ Groupe S.A.S., a statutárním městem Brnem (Česká republika) ze dne změna usnesení R8/075. schůze Rady města Brna, bod č. 55 Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze: 10. Smlouva o poskytnutí dotace Vaizard, z.ú., na realizaci projektu "pomoc.industra.space" 18. Záměr směny nemovitých věcí v k. ú. Trnitá se spol. ČSAD Brno holding, a.s. 22. Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně Projekt "Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna" - posouzení projektu 42. Výjimka z Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Atletická hala Campus - poskytování právních služeb" 43. "Brno, VDJ Bystrc I. tl. p. 2x1000 m 3 rekonstrukce armaturní komory a technologie" - výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností ARKO TECHNOLOGY, a.s. Schválený program jednání: 1a. Jmenování vedoucí odboru Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB 1b. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 1c. Návrh podpory škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi v souvislosti s vydaným metodickým materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne Záměr směny pozemků v k. ú. Bystrc a Kníničky 3. Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 1. čtvrtletí Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, zájmové sdružení právnických osob - změna části usnesení R8/002. schůze RMB, bod č. 4 spočívající v doplnění dalšího náhradníka k zastupování na členských schůzích sdružení 2

3 5. Delegování zástupců statutárního města Brna do komisí společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na výběr dodavatelů veřejných zakázek zadávaných společností Technické sítě Brno, akciová společnost. 6. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů 7. Žádost Velvyslanectví Ruské federace v České republice o souhlas Rady města Brna s provedením úpravy Čestného pohřebiště Rudé armády na Ústředním hřbitově města Brna 8. Zapojení statutárního města Brna do projektu Technologické agentury České republiky "Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech" (METROSPOL) 9. Změna realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření 11. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM 12. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě č.e. 185, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 728 v k. ú. Sadová 13. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č v k. ú. Černá Pole 14. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č v k. ú. Černovice 15. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 5037/116 v k. ú. Líšeň 16. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 881 v k. ú. Slatina 17. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1048, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č v k. ú. Žebětín 19. Nájem pozemků p. č. 723/2, p. č. 723/3, p. č. 723/6 v k. ú. Zábrdovice 20. Pronájem částí pozemků v k. ú. Město Brno, Staré Brno, Bystrc, Židenice společnosti BATIST Medical a.s. 21. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 209/4 v k. ú. Město Brno, Římské náměstí 23. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů květen 2020 návrh rozpočtového opatření 24. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů květen 2020 návrh rozpočtového opatření 25. Projekt "MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 26. Projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" rozhodnutí o poskytnutí dotace 27. Projekt "Řízení ITI BMO 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 28. Projekt "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 29. Projekt "Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení" rozhodnutí o poskytnutí dotace 30. Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace 31. Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace 32. Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Bohunice" souhlas s podáním žádosti o dotaci 33. Projekt "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Chrlice" souhlas s podáním žádosti o dotaci 34. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín pro rok 2021" souhlas s podáním žádosti o dotaci 35. Projekty "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro rok 2021" souhlasy s podáním žádostí o dotaci 36. Projekt "Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice" - posouzení projektu 38. Projekt "Kadetka Žižkova regenerace brownfieldu" posouzení projektu 39. Projekt "SHOW" návrh konsorciální smlouvy 40. Projekt "SKILL Centrum pro cizince v JMK" návrh smlouvy o partnerství 3

4 41. Projekt "Provoz centra pro cizince" návrh dodatku č. 1 smlouvy o partnerství 44. Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa ORG 5435 výběr dodavatele a smlouva o dílo 45. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00015 pro stavbu "Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I rekonstrukce kanalizace a vodovodu 46. "Brno, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 47. Návrh nabytí pozemků p. č. 1635/1, 1521/32 a 1521/34 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Brno, Světlá, Dolnopolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" 48. Návrh nabytí pozemku p. č. 405 v k. ú. Ponava pro stavbu "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" 49. Návrh nabytí pozemku p. č. 527/2 v k. ú. Obřany pro stavbu "Brno, MČ Obřany, ulice Hradiska a Mlýnské nábřeží - dostavba stokové sítě" 50. Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 346 v k. ú. Tuřany 51. Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. č. 1385/2 v k. ú. Staré Brno pro stavbu SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická v rámci akce Rozvoj dopravní telematiky v letech Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v katastrálním území Černá Pole pro stavbu OK Porgesova (konec stavby Dobrovského) lokální velín Husovického tunelu v rámci akce Rozvoj dopravní telematiky v letech Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti placeného stání, ve znění pozdějších nařízení - fáze 2/ Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů a příjmů Odboru dopravy MMB - zpřesnění rozpočtové skladby, financování rekonstrukce mostu Bernáčkova - zapojení Fondu rezerv a rozvoje 55. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy 56. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 3614/4, k. ú. Královo Pole 57. Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa pokyn jediného akcionáře k uzavření Dodatku č. 1 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky 58. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření 59. Návrh postupu při vypořádání spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p. č. 1596/3 a p. č. 1597/1 v k. ú. Lesná 60. Zajištění financování jídel pro sociálně potřebné návrh rozpočtového opatření 61. Žádost o vyklizení bytových domů Dornych 196/29, 197/ Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení o umístění stavby nazvané Revitalizace areálu Obora hotel, wellnes, var Rozpočtové opatření "Mendlovo náměstí úprava veřejného prostranství" 64. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů v odvětví dopravy 65. Návrh dodatku č. 1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové trati Plotní" 66. Návrh podání přihlášky statutárního města Brna do Výzvy inovativních měst 2020 (Intelligent Cities Challenge) vyhlašované Evropskou komisí 67. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Tripitaka, z.s., na realizaci projektu "Káznice LIVE" návrh rozpočtového opatření 68. Změna ÚPmB B1/17-CM, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno- vydání změny ÚPMB formou OOP - návrh na změnu přílohy č. 68 usnesení Z8/15. zasedání ZMB, konaného dne , bod č Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti AMERFO o. p. s. na projekt Franz Kafka Spital návrh rozpočtového opatření 4

5 70. Darovací smlouva na potraviny od Ingka Centres Česká republika s.r.o. 71. Zpráva o opatřeních města pro udržení atraktivity veřejného prostoru pro zábavu, setkávání, sport, relaxaci a podnikání v době možnosti nákazy koronavirem SARS-CoV Záměr změny nebo zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 73. Objednávka na ochranný zdravotnický materiál rukavice změna dodaného množství 74. Objednávka na ochranný materiál - ústenky pro mateřské a základní školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi 75. Objednávka na ochranný materiál bezkontaktní teploměry pro mateřské a základní školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi 76. Objednávka na ochranný materiál jednorázové rukavice pro mateřské a základní školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi 77. Návrh rozhodnutí dle článku V, odstavec 1.2 Akcionářské smlouvy mezi SUEZ Groupe S.A.S., a statutárním městem Brnem (Česká republika) ze dne změna usnesení R8/075. schůze Rady města Brna, bod č. 55 Informativní zpráva Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů Přítomni: Markéta, Petr, Tomáš, Jiří, Robert, Marek Fišer, Filip, Ph.D., David Grund, Petr, Jaroslav, Oliver Pospíšil, Andrea Pazderová, Hana Doležalová, Nikol Wagnerová, Roman Burián, Filip Poňuchálek. Nepřítomni: 1a. Jmenování vedoucí odboru Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB RMB jmenuje na návrh tajemníka MMB Markétu Soukupovou, MBA vedoucí odboru Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB s účinností od v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 1b. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném usnesení. 1. RMB bere na vědomí přípis společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne , jímž tato společnost oznamuje ukončení funkce předsedy představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Ing Olivera Pospíšila dnem

6 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zvolení Pavla Sázavského, MBA, do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 1c. Návrh podpory škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi v souvislosti s vydaným metodickým materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení. 1. RMB bere na vědomí metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne , a to - Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/ Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce roku 2019/ RMB souhlasí se záměrem zakoupení hygienických pomůcek pro školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a jejich následným poskytnutím 3. RMB ukládá Odboru obrany MMB a Odboru vnitřních věcí MMB zajistit výše uvedené hygienické pomůcky a ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB jejich distribuci školám, které jsou zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi T: do ukončení nouzového stavu úkol č.: [R8/083/1c] zodpovídá: OOBR, OVV [41,22] termín: [viz usnesení] 6

7 2. Záměr směny pozemků v k. ú. Bystrc a Kníničky Dotazy členů RMB zodpověděla Lenka Ištvánová, starostka městské části Brno-Kníničky a Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů. 3. Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 1. čtvrtletí 2020 Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení. RMB bere na vědomí zprávu o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 1. čtvrtletí roku Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, zájmové sdružení právnických osob - změna části usnesení R8/002. schůze RMB, bod č. 4 spočívající v doplnění dalšího náhradníka k zastupování na členských schůzích sdružení RMB mění část usnesení R8/002. schůze Rady města Brna, konané dne , bod č. 4, která zní: Rada města Brna pověřuje - Petra a jako zástupce města - Roberta a jako náhradníka k zastupování statutárního města Brna na členských schůzích sdružení Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí takto 7

8 Rada města Brna pověřuje - Petra a, 1. náměstka primátorky města Brna, jako zástupce města - Roberta a, náměstka primátorky města Brna, jako náhradníka - Davida Grunda, člena Rady města Brna, jako dalšího náhradníka k zastupování statutárního města Brna na členských schůzích sdružení Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí. 5. Delegování zástupců statutárního města Brna do komisí společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na výběr dodavatelů veřejných zakázek zadávaných společností Technické sítě Brno, akciová společnost Bylo hlasováno po kratší rozpravě. RMB deleguje v souladu s čl smlouvy č ze dne o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně, schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/15 dne , uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Technickými sítěmi Brno, akciová společnost, do hodnotících komisí veřejných zakázek, plnících též funkci komisí pro otevírání nabídek u veřejných zakázek malého rozsahu, vztahujícími se k plněním souvisejícím s touto smlouvou. - jako člena: p. Ondřeje Kotase - jako náhradníka: Michala Chládka, MBA 6. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů RMB schvaluje na základě usnesení Z8/12. Zastupitelstva města Brna, bod 15.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 8

9 7. Žádost Velvyslanectví Ruské federace v České republice o souhlas Rady města Brna s provedením úpravy Čestného pohřebiště Rudé armády na Ústředním hřbitově města Brna 1. RMB bere na vědomí žádost Velvyslanectví Ruské federace v České republice o souhlas s provedením úpravy Čestného pohřebiště Rudé armády na Ústředním hřbitově města Brna 2. RMB souhlasí s úpravou válečného hrobu Čestného pohřebiště Rudé armády na Ústředním hřbitově města Brna spočívající v instalaci 28 kusů pamětních nápisových desek, v doplnění chybějících jmenovek na urnách, v opravě písma na náhrobcích, v umístění náhrobku padlého rudoarmějce a v instalaci tabulky s údaji o financování na Čestném pohřebišti Rudé armády na Ústředním hřbitově města Brna 8. Zapojení statutárního města Brna do projektu Technologické agentury České republiky "Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech" (METROSPOL) 1. RMB souhlasí se zapojením statutárního města Brno do projektu Technologické agentury České republiky v rámci programu ÉTA s názvem "Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech" (METROSPOL, reg. č. TL ). 2. RMB ukládá vedoucímu Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB učinění nezbytných kroků k zajištění spolupráce na věcné náplni projektu, tvorbě a uplatnění výstupů projektu a poskytování adekvátní součinnosti v rámci projektu. T: po dobu trvání projektu úkol č.: [R8/083/08] zodpovídá: Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce OSRS [3292] termín: [viz usnesení] 9

10 9. Změna realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření 1. RMB schvaluje prodloužení doby realizace akce ORG 2375 "Vybudování cyklostezky k propojení Žebětína a horní části Bystrce" do roku RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit -změnu realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna ORG 9329 "Stromy pro život" z Kanceláře participace Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB na Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci, -poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu města Brna na rok 2020 Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši tis. Kč na realizaci projektu ORG 9329 "Stromy pro život" s termínem vyúčtování do , -poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu města Brna na rok 2020 Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 750 tis. Kč na tříletou údržbu projektu ORG 9329 "Stromy pro život" s termínem vyúčtování do , - rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti se změnou realizátora projektu participativního rozpočtu "Stromy pro život" a zajištění financování projektu "Vybudování cyklostezky k propojení Žebětína a horní části Bystrce". 10

11 11. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR- ÚZSVM RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků p. č. 884/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 314 m 2, k. ú. Trnitá p. č. 1146/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m 2, k. ú. Trnitá p. č. 1191/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 517 m 2, k. ú. Trnitá p. č. 1191/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 577 m 2, k. ú. Trnitá z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem. 12. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě č. e. 185, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 728 v k. ú. Sadová Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doručenou dne , na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k nezapsané stavbě č. e. 185, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 728, ostatní plocha o výměře 13 m 2, k. ú. Sadová, za kupní cenu ve výši ,- Kč, a za podmínek kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit - s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k nezapsané stavbě č. e. 185, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 728, ostatní plocha o výměře 13 m 2, k. ú. Sadová, dle nabídky z

12 13. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č v k. ú. Černá Pole 1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, doručenou dne , na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1443, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Černá Pole, za kupní cenu ve výši ,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit - s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1443, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Černá Pole, dle nabídky z Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č v k. ú. Černovice 1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxx xxxxxxx, zastoupeného na základě plné moci advokátem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, doručenou dne , na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1608, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Černovice, za kupní cenu ve výši ,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit - s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1608, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Černovice, dle nabídky z

13 15. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 5037/116 v k. ú. Líšeň 1. RMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (dále jen manželé xxxxxxxxxxx), doručenou dne , na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě ve společném jmění manželů bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 5037/116, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, k. ú. Líšeň, za kupní cenu ve výši ,- Kč, a za podmínek kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým a smlouvy o advokátní úschově peněz. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit - s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxx bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 5037/116, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, k. ú. Líšeň, dle nabídky z Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 881 v k. ú. Slatina 1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxx xxxxxxxx, doručenou dne , na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 881, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2, v k. ú. Slatina, za kupní cenu ve výši ,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým a smlouvy o advokátní úschově peněz. 13

14 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit - s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 881, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2, k. ú. Slatina, dle nabídky ze dne Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1048, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č v k. ú. Žebětín 1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxxxx, doručenou dne , na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ ), ke stavbě č.e. 1048, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1830, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2, k. ú. Žebětín, za kupní cenu ve výši ,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým (xxxxxxxx xxxxxx) a smlouvy o advokátní úschově peněz. Nabídka obsahuje ustanovení, že součástí povinností kupujícího spojených s koupí nemovitosti je rovněž úhrada provize realitní kanceláři Unicapartner s. r. o, se sídlem Roubalova 4, Brno, ve výši ,- Kč a provize je splatná převodem na účet společnosti do 5 dnů od přijetí nabídky. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit - s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č.e. 1048, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1830, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2, k. ú. Žebětín, dle nabídky ze dne

15 19. Nájem pozemků p. č. 723/2, p. č. 723/3, p. č. 723/6 v k. ú. Zábrdovice RMB schvaluje dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne , č , k pozemku p. č. 723/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2, v k. ú. Zábrdovice, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne , č , k pozemku p. č. 723/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m 2, v k. ú. Zábrdovice, s manželi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne , č , k pozemku p. č. 723/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2, v k. ú. Zábrdovice, s xxxxxxx xxxxxxx, který tvoří přílohu č. 2c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. pověřuje podpisem dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne , č Dagmar Baborovskou, vedoucí Majetkového odboru MMB. podpisem dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne , č Dagmar Baborovskou, vedoucí Majetkového odboru MMB. podpisem dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne , č Dagmar Baborovskou, vedoucí Majetkového odboru MMB. 20. Pronájem částí pozemků v k. ú. Město Brno, Staré Brno, Bystrc, Židenice společnosti BATIST Medical a.s. 1. RMB schvaluje pronájem částí pozemků: p. č. 95 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m 2 p. č. 776/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m 2 p. č. 273/11 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m 2 vše v k. ú. Město Brno p. č. 809/6 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m 2 15

16 v k. ú. Staré Brno p. č. 1713/159 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m 2 v k. ú. Bystrc p. č. 8397/10 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m 2 v k. ú. Židenice společnosti BATIST Medical a.s., sídlem Nerudova 309, Červený Kostelec, IČO: do dne za účelem umístění automatů na výdej ochranných prostředků zdravotnického materiálu (dezinfekční gely, ústenky, respirátory, roušky, ochranné rukavice) za dohodnuté nájemné ve výši 6,- Kč bez DPH + 21% DPH ve výši 1,26 Kč, tj. celkem ve výši 7,26 Kč, které bude uhrazeno na účet statutárního města Brna před podpisem nájemní smlouvy na základě Smlouvy o umístění automatů na výdej zdravotnického materiálu, a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 2. RMB pověřuje vedoucí Majetkového odboru MMB podpisem této nájemní smlouvy 21. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 209/4 v k. ú. Město Brno, Římské náměstí Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení. RMB souhlasí -se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 209/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m 2 v k. ú. Město Brno -s nájemným za užívání tohoto pozemku ve výši ,-Kč/rok (vychází z jednotkového denního nájemného 4,80Kč/m 2 /den, po přepočtu na roční nájemné 1.750,-Kč/m 2 /rok). za podmínky technického řešení, které zohlední existenci podzemních prostor. 16

17 23. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů květen 2020 návrh rozpočtového opatření RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení Fondu kofinancování projektů 24. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů květen 2020 návrh rozpočtového opatření RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5401 Dychtivá očka budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 z tis. Kč, z toho kapitálové výdaje tis. Kč a běžné výdaje tis. Kč na tis. Kč, z toho kapitálové výdaje tis. Kč a běžné výdaje tis. Kč rozpočtové opatření dle tabulky v rámci přesunu v rámci běžných výdajů Fondu kofinancování projektů 17

18 25. Projekt "MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT" - rozhodnutí o poskytnutí dotace RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt MŠ Laštůvkova nucené větrání se ZZT souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt MŠ Laštůvkova nucené větrání se ZZT, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace pověřit na základě čl Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt MŠ Laštůvkova nucené větrání se ZZT uložit Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu T: po ukončení projektu 26. Projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" rozhodnutí o poskytnutí dotace 1. RMB schvaluje manuál realizace projektu "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna 18

19 - vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" - souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace - pověřit na základě čl Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" - uložit Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu T: po ukončení projektu 27. Projekt "Řízení ITI BMO 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Technická pomoc na projekt Řízení ITI BMO 3 souhlasit s Podmínkami realizace projektu Řízení ITI BMO 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace pověřit na základě čl Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Řízení ITI BMO 3 uložit Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu T: po ukončení projektu 19

20 28. Projekt "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky" - rozhodnutí o poskytnutí dotace RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 na projekt Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 na projekt Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace pověřit na základě čl Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky uložit Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu T: po ukončení projektu 29. Projekt "Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení" rozhodnutí o poskytnutí dotace RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení 20

21 souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace pověřit na základě čl Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení uložit Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu T: po ukončení projektu 30. Projekt "Stavební úpravy MŠ Laštůvkova" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace 1. RMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Stavební úpravy MŠ Laštůvkova 2. RMB souhlasí se změnou Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Stavební úpravy MŠ Laštůvkova, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vč. podmínek tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 31. Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace 21

22 1. RMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina 2. RMB souhlasí se změnou Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vč. podmínek tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 32. Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Bohunice" souhlas s podáním žádosti o dotaci 1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 z dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 městskou částí Brno-Bohunice na projekt Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Bohunice v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 2. RMB pověřuje - starostu MČ Brno-Bohunice k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů na projekt Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Bohunice, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Martina Crhu, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem v záležitostech souvisejících s projekty 3. RMB souhlasí v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 z dotačního programu Individuální dotace JMK 2021 městskou částí Brno-Bohunice na projekt Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Bohunice v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 4. RMB pověřuje v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje - starostu městské části Brno-Bohunice k jednání s Jihomoravským krajem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů 22

23 - Martina Crhu, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Jihomoravským krajem v záležitostech souvisejících s projekty 5. RMB ukládá v případě schválení dotace vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, předložit Radě města Brna ke schválení návrh financování projektu a v případě zapojení Fondu kofinancování projektů předložit posouzení projektů T: po vyhlášení výsledků výzvy úkol č.: [R8/083/32] zodpovídá: OIEF [3258] termín: [viz usnesení] Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro --- pro nepřítomen pro pro pro 33. Projekt "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Chrlice" souhlas s podáním žádosti o dotaci 1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 z dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 městskou částí Brno-Chrlice na projekt Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Chrlice v celkové výši Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města 2. RMB pověřuje - starostu MČ Brno-Chrlice k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů na projekt Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Chrlice, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Martina Crhu, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem v záležitostech souvisejících s projekty 3. RMB souhlasí v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 z dotačního programu Individuální dotace JMK 2021 městskou částí Brno-Chrlice na projekt Pořízení nového 23

24 dopravního automobilu pro JSDH Brno-Chrlice v celkové výši Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města 4. RMB pověřuje v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje - starostu městské části Brno-Chrlice k jednání s Jihomoravským krajem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Martina Crhu, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Jihomoravským krajem v záležitostech souvisejících s projekty 5. RMB ukládá v případě schválení dotace vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, předložit Radě města Brna ke schválení návrh financování projektu a v případě zapojení Fondu kofinancování projektů předložit posouzení projektu T: po vyhlášení výsledků výzvy úkol č.: [R8/083/33] zodpovídá: OIEF [3258] termín: [viz usnesení] Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro --- pro nepřítomen pro pro pro 34. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín pro rok 2021" souhlas s podáním žádosti o dotaci 1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 z dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 městskou částí Brno-Žebětín na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 2. RMB pověřuje - starostu MČ Brno-Žebětín k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Blanku Šulovou, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem v záležitostech souvisejících s projektem 3. RMB souhlasí v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 z dotačního programu Individuální dotace JMK 2021 městskou částí Brno-Žebětín na projekt Rekonstrukce požární 24

25 zbrojnice Brno-Žebětín v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 4. RMB pověřuje v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje - starostu městské části Brno-Žebětín k jednání s Jihomoravským krajem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Blanku Šulovou, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Jihomoravským krajem v záležitostech souvisejících s projektem 5. RMB ukládá v případě schválení dotace vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, předložit Radě města Brna ke schválení návrh financování projektu a v případě zapojení Fondu kofinancování projektů předložit posouzení projektu T: po vyhlášení výsledků výzvy úkol č.: [R8/083/34] zodpovídá: OIEF [3258] termín: [viz usnesení] Schváleno jednomyslně 9 členy. pro pro pro pro pro --- pro nepřítomen pro pro pro 35. Projekty "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro rok 2021" souhlasy s podáním žádostí o dotaci Dotazy členů RMB zodpověděl Václav Šicha, starosta městské části Brno-Jehnice. Bylo hlasováno po delší rozpravě o upraveném usnesení. 1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 z dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 městskou částí Brno-Starý Lískovec na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 2. RMB pověřuje - starostu MČ Brno-Starý Lískovec k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno- Starý Lískovec a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Blanku Šulovou, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem v záležitostech souvisejících s projektem 25

26 3. RMB souhlasí v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 z dotačního programu Individuální dotace JMK 2021 městskou částí Brno-Starý Lískovec na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 4. RMB pověřuje v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje - starostu městské části Brno-Starý Lískovec k jednání s Jihomoravským krajem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Blanku Šulovou, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem v záležitostech souvisejících s projektem 5. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 z dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 městskou částí Brno-Útěchov na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Útěchov v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 6. RMB pověřuje - starostu MČ Brno-Útěchov k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Útěchov a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Blanku Šulovou, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s Řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem v záležitostech souvisejících s projektem 7. RMB souhlasí v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 z dotačního programu Individuální dotace JMK 2021 městskou částí Brno-Útěchov na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Útěchov v celkové výši Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 8. RMB pověřuje v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje - starostu městské části Brno-Útěchov k jednání s Jihomoravským krajem, podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů - Blanku Šulovou, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Ivana Hlouška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího 26

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/30 konaného dne 25. července 2017

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/30 konaného dne 25. července 2017 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/30 konaného dne 25. července 2017 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Oliver Pospíšil,

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/155 konané dne 2. února 2018

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/155 konané dne 2. února 2018 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/155 konané dne 2. února 2018 Jednání RMB zahájil 1. náměstek primátora města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/146 konané dne 12. prosince 2017

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/146 konané dne 12. prosince 2017 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/146 konané dne 12. prosince 2017 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/160 konané dne 6. března 2018

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/160 konané dne 6. března 2018 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/160 konané dne 6. března 2018 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/02

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/02 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z8/02 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 11. prosince 2018 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Program: 1a. Program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 RM6/04728 1b. Stanovení osobního

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne 20. 9. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/100 konané dne a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/100 konané dne a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/100 konané dne 7. 2. 2017 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 7. března 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/03 konaného dne 5. února 2019

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/03 konaného dne 5. února 2019 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/03 konaného dne 5. února 2019 Bod 29 byl projednán po bodu 30. Bod 42 byl projednán po bodu 40. Bod 53

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 30 V Brně dne

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 30 V Brně dne Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 30 V Brně dne 04.04.2017 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31 konaného dne 5. září 2017

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31 konaného dne 5. září 2017 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31 konaného dne 5. září 2017 Bod 11 byl projednán po bodu 8. Bod 173 byl projednán po bodu 10. Bod 166

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/174 konané dne

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/174 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/174 konané dne 19. 6. 2018 Jednání RMB zahájil Petr, 1. náměstek primátora od bodu 1. do konce jednání vedl schůzi primátor

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/06

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/06 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z8/06 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 14. května 2019 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelé,

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/31

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/31 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/31 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 5. září 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/28

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/28 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/28 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 16. května 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 23. 9. 2015 USNESENÍ č. 57/05-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 40/2015 navýšení příjmů na: par.2143 cestovní ruch, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/32

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/32 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/32 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 3. října 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/29

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/29 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/29 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 20. června 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32 konaného dne 3. října 2017

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32 konaného dne 3. října 2017 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32 konaného dne 3. října 2017 Bod 5 byl projednán po bodu 1. Bod 121 byl projednán po bodu 12. Bod 124

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/17 konaného dne 12. dubna

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/17 konaného dne 12. dubna Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/17 konaného dne 12. dubna 2016 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele zápisu: MVDr. Vlastimil Žďárský,

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/019 konané dne b) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/019 konané dne b) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/019 konané dne 28. 4. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh předběžného programu zasedání ZMB č.

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/07

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/07 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z8/07 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č.1, Brno. Začátek jednání je 18. června 2019 v 8:00 hodin. 1. Technický bod

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/169 konané dne 15. května 2018

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/169 konané dne 15. května 2018 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/169 konané dne 15. května 2018 Jednání RMB zahájil Petr, 1. náměstek primátora, od bodu 1. do konce jednání vedl schůzi primátor

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/048 konané dne 5. ledna 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/048 konané dne 5. ledna 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/048 konané dne 5. ledna 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne 28.02.2017 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/25

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/25 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/25 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 31. ledna 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/164 konané dne 3. dubna 2018

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/164 konané dne 3. dubna 2018 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/164 konané dne 3. dubna 2018 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/40

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/40 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/40 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 19. června 2018 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/06 konaného dne 19. května 2015

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/06 konaného dne 19. května 2015 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/06 konaného dne 19. května 2015 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Miloslav Humpolíček,

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/20 konaného dne 6. září 2016

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/20 konaného dne 6. září 2016 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/20 konaného dne 6. září 2016 Bod 147 byl projednán po bodu 151. 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele

Více

ZÁPIS. schůze Rady města Brno č. R8/011 konané dne 30. ledna 2019

ZÁPIS. schůze Rady města Brno č. R8/011 konané dne 30. ledna 2019 . Statutární město Brno ZÁPIS schůze Rady města Brno č. R8/011 konané dne 30. ledna 2019 Jednání RMB zahájila primátorka města Brna. Markéta Vaňková, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R7/190 konané dne

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R7/190 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R7/190 konané dne 23. 10. 2018 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015 Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24 konaného dne 13. prosince 2016

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24 konaného dne 13. prosince 2016 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24 konaného dne 13. prosince 2016 Bod 5 následuje po bodu 8. 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 51. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 24. 8. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/09 konaného dne 8. září 2015

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/09 konaného dne 8. září 2015 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/09 konaného dne 8. září 2015 Bod 88 byl projednán po bodu 92. Bod 89 byl projednán po bodu 87. Bod 91 byl

Více

USNESENÍ. 1 Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce Zastupitelstvo města Olomouce. 2 Změna v Radě města Olomouce

USNESENÍ. 1 Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce Zastupitelstvo města Olomouce. 2 Změna v Radě města Olomouce USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 1. 3. 2014 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/16 konaného dne

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/16 konaného dne Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/16 konaného dne 15. 3. 2016 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/03 konaného dne 10. února 2015

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/03 konaného dne 10. února 2015 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/03 konaného dne 10. února 2015 Bod 28 byl projednán po bodu 24. Bod 35 byl projednán po bodu 33. Bod 3

Více

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/010 konané dne

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/010 konané dne Fišer Grund Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R8/010 konané dne 23. 1. 2019 Jednání RMB zahájila primátorka města Brna Markéta, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/24

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/24 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/24 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 13. prosince 2016 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 7.11.2017 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/080 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/080 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/080 konané dne 27. 9. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Přehled účasti na schůzích výborů ZMB b)

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37 konaného dne 6. března 2018

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37 konaného dne 6. března 2018 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37 konaného dne 6. března 2018 Bod 16 byl projednán po bodu 24. Bod 25 byl projednán po bodu 16. Bod 74

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 konaného dne 17. března 2015

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 konaného dne 17. března 2015 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 konaného dne 17. března 2015 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Vít Beran, Ing.

Více

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne 06.12.2016 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/037 konané dne

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/037 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/037 konané dne 22. 9. 2015 Jednání RMB zahájil náměstek primátora města Brna Richard Mrázek, který vedl schůzi při projednávání

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 23. 5. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R4/043 konané dne 21. listopadu 2003 Program: 1. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2004 - výsledky II. etapy - RM4/3137

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.6.2016 čís. 0224/ZMOb-Sle/1418/11-0254/ZMOb-Sle/1418/11 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/025 konané dne

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/025 konané dne Kerndl Fišer Grund Kerndl Fišer Grund Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R8/025 konané dne 7. 5. 2019 Jednání RMB zahájila primátorka města Brna Markéta, která vedla

Více

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/25 konaného dne 31. ledna 2017

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/25 konaného dne 31. ledna 2017 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/25 konaného dne 31. ledna 2017 Bod 113 byl projednán po bodu 2. Bod 115 byl projednán po bodu 15. 1. Technický

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/005 konaného dne 5. dubna Program 5. 4.

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/005 konaného dne 5. dubna Program 5. 4. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/005 konaného dne 5. dubna 2011 Program 5. 4. 2011 1. Technický bod 2. Dotazy, připomínky a podněty občanů

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24)

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24) 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 104. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 22. 8. 2018 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/089 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/089 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/089 konané dne 22. 11. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním

Více

Zastupitelstvo obce Usnesením č. 6/84/A bere na vědomí vyjádření k zápisu kontrolního výboru ze dne dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo obce Usnesením č. 6/84/A bere na vědomí vyjádření k zápisu kontrolního výboru ze dne dle předloženého materiálu. OBEC Mosty u Jablunkova USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne 05.06.2019 Usnesením č. 6/81 schvaluje pořad 6. zasedání zastupitelstva obce. Usnesením č. 6/82 určuje

Více

USNESENÍ. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/012 konaného dne 24. ledna 2012

USNESENÍ. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/012 konaného dne 24. ledna 2012 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/012 konaného dne 24. ledna 2012 Program 24. 1. 2012 1. Technický bod 2. Dotazy, připomínky a podněty občanů

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/04 konaného dne 5. března 2019

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/04 konaného dne 5. března 2019 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/04 konaného dne 5. března 209 Bod 26 byl projednán po bodu. Bod 72 byl projednán po bodu 75.. Technický

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/058 konané dne

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/058 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/058 konané dne 29. 3. 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28 konaného dne 16. května 2017

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28 konaného dne 16. května 2017 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28 konaného dne 16. května 2017 Bod 11 byl projednán po bodu 45. Body 15-20 byly projednány po bodu 11.

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/102 konané dne 14. února 2017

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/102 konané dne 14. února 2017 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/102 konané dne 14. února 2017 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne 19. 3. 2007 Program: 1. Udělení souhlasu RMB se zahájením prací na podkladové studii pro TEZ na akci "Komplexní

Více

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/011 konané dne 13. února 2007

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/011 konané dne 13. února 2007 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/011 konané dne 13. února 2007 Program: 1. Změna usnesení RMB ve věci záměru MČ Brno-jih zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/147 konané dne 1. června 2010

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/147 konané dne 1. června 2010 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/147 konané dne 1. června 2010 Program: 1. Předběžný program zasedání ZMB č. Z5/035 RM5/10796 2. Vzdání se pracovního místa ředitelky

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z4/013 konaného dne 27. 01. 2004 Program 27. 01. 2004 1. Schválení sčitatelů 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

USNESENÍ. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/016 konaného dne 19. června 2012

USNESENÍ. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/016 konaného dne 19. června 2012 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/016 konaného dne 19. června 2012 Program 19. 6. 2012 1. Technický bod 2. Dotazy, připomínky a podněty občanů

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/015 konané dne

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/015 konané dne Fišer Grund Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R8/015 konané dne 27. 2. 2019 Jednání RMB zahájila primátorka města Brna Markéta, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/076 konané dne 30. srpna 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/076 konané dne 30. srpna 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/076 konané dne 30. srpna 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi v rámci projednávání bodů 1a)-28.

Více

R2/143 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/143 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/143 schůze RMB - 19.02.1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne 26. 1. 2016 Navržený program jednání 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne 26. ledna 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne 26. ledna 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne 26. ledna 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 114. schůze Rady města Olomouce, konané dne

USNESENÍ. z 114. schůze Rady města Olomouce, konané dne USNESENÍ z 114. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28. 2. 2018 1 Andrův stadion - převod majetku důvodovou zprávu 2. schvaluje postup dle důvodové zprávy 3. doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.04.2017 čís. 0345/ZMOb-Sle/1418/15-0377/ZMOb-Sle/1418/1 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/012 konané dne

ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R8/012 konané dne Fišer Grund Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R8/012 konané dne 6. 2. 2019 Jednání RMB zahájila primátorka města Brna Markéta, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích

Více