pepracované vydáni. II. ANALOGIE LEGEND STARO- A NOVO-ZÁKONNÝCH, SVÁTOSTÍ A OBAD KESANSKÝCH V KULTECH STARO-INDICKÝCH - BABYLONSKÝCH A PERSKÝCH.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pepracované vydáni. II. ANALOGIE LEGEND STARO- A NOVO-ZÁKONNÝCH, SVÁTOSTÍ A OBAD KESANSKÝCH V KULTECH STARO-INDICKÝCH - BABYLONSKÝCH A PERSKÝCH."

Transkript

1 ! II. pepracované vydáni. ANALOGIE LEGEND STARO- A NOVO-ZÁKONNÝCH, SVÁTOSTÍ A OBAD KESANSKÝCH V KULTECH STARO-INDICKÝCH - BABYLONSKÝCH A PERSKÝCH.

2 rrm VELUT^ I k.>gvo I Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by ALEX S. HAVRLANT

3 PO STOPÁCH STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA l^r. NOVÁK

4 LIDOVÁ OSVTOVÁ KNIHOVNA XIV. PRAHA-NUSLE P. 446.

5 RUDOLF MÁŠA: PO STOPÁCH STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA U. PEPRACOVANÉ VYDÁNÍ NAKLADATEL FRANTIŠEK SVOBODA.

6 Tiskeni Hiit. Reise, Praha-Vjíišehradi

7 Uvod, Dobrý, pravovící kesan se stále ješt domníviá, že starý a nový zákon vznikl tak, jak mu to bylo vštpováno katechety. Ak i ti již vrouku kesanskou nepojímají nikterak vážn, domnívají se alespo, že legendární postavy jsou skuten pvodu židovského a že i kult Kristv opírá se o skutené historické události, které se staly na poátku našeho letopotu kdesi v Nazaretu, v Galilei a v Jeruzalém. Le ve skutenosti tomu tak není. Legendy starého a nového zákona jsou z valné ásti jen napodobeninami legend jiných, jimiž se vysvtlují obdobné události v nejstarších kultech náboženských, a z nidiž mnohé byly v nejkrásnjším rozkvtu již nkolik tisíciletí ped naším' letopotem. Ale nejen legendy, nýbrž i svátosti, obady, obadní pedmty a náboženské pedpisy, o nichž se doniníváme, že jsou pvodn kesanské, nacházíme již v tchto starobylých kultech. Ba dokonce i mnohé, nevyzpytatelné záhady, jako na p. pojem božské trojice, jejž v kesanství s rozumového stanoviska pochopiti nelze, vynoí se ped námi v kultech staroindických tak jasn, že chápeme zcela rozumov, jak vznikl a jaký byl jeho úel, což o kesanské trojici íci nelze. Ovšem' nebylo to pouze židíovství a kesanství, jež erpaly z prazdroje kultury babylonské a indické 5

8 materiál ke stavb svých kult. inili tak všichni národové pozdjších dob, vyjma Eggpíany, kteí maji svou vlastní, svéráznou kulturu, rovnž tak starou jako Babyloané a Indové. Nejstaršími duchovními pomníky lidské vzdlanosti jsou Védy, náboženské knihy staroindídíé. Jak jsou doopravdy staré, tžko lze dhes íci; nkteí badatelé soudí, že pochiásíejí asi z druhé poloviny druhého tisíciletí, jiní kladbu vznik její* do tvrtého až pátého tisíciletí, t. j. pibližn db oné doby, ká)j prapedkové dnešních Ind oddlili se od jiných kmieo indoevropských, usídlivších se v Iránu (v dhešni Piersii) a usadili se v dnešní Indii. íkámie jim kmenové indbeyropští proto, že jejich pvodtó sídla byla v Evropi. Odtud se hnuli asi v piátémi tisídleti ped naším' letopotem a založili nová sídla na rzných místech. ást jich se usadila v dnešním íiecku a na ostrovech! aegejského moe (Kárové, Palastové = Palastu = Filištu = Filištinští), ást v Malé Asii (Hettité), ást v Iránu (Íránci =;P^ršané) a konen ást v dnešní Indii (Indbvé). Z kulturních pamiátek, nalezených ve vykopávkách,je zejmo, že Kárové, Palastové a Hettité byli již za dbb první dynastie egyptské (t. j. as let ped naším letopotem) v ilém obcíhodním styku s Egypany a ktnenová souvislost tchto kmen s Íránci a Indy je opt patrna z jejich náboženských symbol; svastiky, posvátného stromu, posvátného býka nebo krávy atd. O Hettiteí^h dokonce víme, že uctívali tytéž 6

9 bohy: jako Íránci a Indové. Méli svoa pramiáti boh a uctívali Varunu a Mithru, vedle jiných božstev. Všehng tyto pam!átky mluví zejm o kmenové píbuznosti thto kmen a jejich stycích s Egyptení za dob první dynastie a rovnž tak i vývoj jejich kultury hrníské dává nám tušiti, kdy asi se títo kmienové usadili ve svých nových sídlech. (Podrdbn se o tom ztninuji ve své knize O pvodu a vývoji náboženství", která vyšla v této knihovn.) Nikoli hned, ale jist nkolik stol tí po svém usazení poali tito kmienové vyvíjeti ve svýdh nových sídlech svéráznou innost kulturní, ím^ž se povahov i kulturn znan od sebe V2?díálili. V tch dobách pjí neznámí pvci v Indii své krásné hymny k Slunci, Jitence, Varunovi, Mithrovi, Indrovi, Agnimu, Dyausovi a jiným' božstvm, z nichž nkterá jsou personifikací (zosobnním) úkaz pírodhích, kdežto jiná, na p. Varuna, je již v té idob opvovován jako bh nejvyššího dobrodiní a jest povahov myšlen mnohem ideálnéji nežli starožidovský Jáhve starého zákona; Není to bh mstivý, hrozící nelidskými tresty, a i pomr lovka k nmu je mnohem' pirozenjší a upímnjší. Z toho vyplývá, že Indové již v tchto dobách byli na mnohem vyšším stupni vzdlanosti nežli Izraelité za doby Mojžíšovy, t. j. as 1400 let ped naším letopotem. Trochu pozdéji nebyl již pomir Ind k bohu tak upímný. Ob, kterou v dobáchi rigvédských (v nichž vznikly výše uvedené hymny) pinášel kaž- 7

10 dý sám svým bohm jako oúmmu prokázané dobro, stala privilejí knžské kasty a byla spojena s tajuplnými obady. Knihy, jfež popisují obadnictví této doby, nazývají se Bráhmany a knžim, vykonávajícím obti, sc íká bráhmané, protože vedle ostatníííh starých boh rigvédských pijali nového vyššího boha, jemuž í- kali Bráhmá. V tchto dobách pemýšlejí již bráhmané i o tom, kde se vzal svt a co jest jeho podstatou, jak pišli na svt první lidé, co je píinou utrpení lidstva, a z tchto myšlenek vznikají nové idee, jež sepsány jsou v nesouvislých statích, jimž íkáme Upanišády, a v mnohých jiných spisech. Zajímavé jsou zejména nkteré legendy je nak proto, že jsou v nich obsaženy myšlenky a názory, které právo víd židé a kesíané pokládají za zjevení židovského boha Jahve, jednak i pro pomrn vyšší svou mravní hodnotu., N- které jsou pozoruhodný i tím', že klíi v nich moderní evoluní názor svtový. Slyšte nkteré z nich a porovnejte je podle obsahu bud s e- voluní theorií nebo s tmi, jež znáte z bible, a uvažujte, v em' zejména legendy staroindické pedstihují s mravního hlediska legendy biblické. Všimneme si ovšem pi tom i legend starobaby lonskýa, které jsou pravdpodobn rovnž tak staré, ne-li starší, a nkterých náboženských názor irénskýc*h, starších i novjších, avšak vesms starších než kesfanství, a bude nám záhy jasno. 8

11 Staroindická genesis. Podle niázor starýdi Ind byl bh nejprve bytostí neinnou a jako takového nazývají ho D y a u s. Od doby, kdy poal vyivíjeti tvrí innost, zovou jej Bráhmá. Doba, ve které tvoil svt, nazijfvá se den Bráh mv a rovná s 4 milionm, 320 tisícm lidských vk. Rovnž tak dlouho trval pra láj a (chaos). (Manu 1/69 ff.) V té dob vyvíjelo se vše pozvolna a postupn. Když doba pralája minula, zjevil se ten, jenž sám sebou jest a jejž svými smysly pochopiti nemžeme, a uinil svt pti základními živly zjevným tím, že v plném lesku zazáil. (Manu 1/61.) Tak jeví se nám Bráhmá jako bh slunce. Po té stvoil boha V i snu, aby udržoval a chránil svt, a boha Sivu, aby hynoucí vci rozkládal a tvoil nové. Tak vznikla z jednoho boha božská trojice: Bráhmiá, Višnu a Siva Ȧ když rozhodl Bráhma, že vytvoí ze sebe rzné bytosti, stvoil nejprve vodu, db níž vložil svj zárodek (Manu 1/8.). Z tohoto zárodku se vyvinulo vejce, tpytící se jako ryzí zlato a záící jako slunce tisícerými paprsky; v nm u- tvoii se zárodek všech bytostí. (Manu 1/9.) (Srovnej kosmiologický smr v staroecké íilosoíii: Bh Fanes stvoil záící vejce atd.) R když tento svt vystoupil z temnot, vzešla z princip 9

12 první rostlinná seirtena a z niái vyrosily první rostling. Z rostlin pak pešel život na rzné fantastické formy živoišné, které vznikly v baton v hlubinách vod. Pak postupné se tvoily nové a nové formy živoišné, zvíata a na kbnec lovk. (Bhagavata.) Staí Indové, jak viditi, tušili velmi mnoho z toho, co potvrzuje mt>derní véda. Pochopili, že vše vyvíjelo se povolná a postupn, po miliony let, že život vznikl ve vod a že na dn moi protist = rostlinoz'víat) vyvíjely se vyšší živoišné formy. ^Povst o stvoení andlá a jejich zkoušce, známá z biblické djepravy, již nacházimte též v pozdjším, cizími vlivy znetvoeném starém zákon, íúi velmi pknou obdobu ve mnohiem staršídh a pvodnjších povstech indických a její struný obsah je takový: Když Bráhma stvoil zemi, rozdlil nebe na dvanáct díl (na dvanáct skupin zvíetníku), v nichž bydlelo dvanáct odiuševnlých bytostí bez podstaty tlesné (dév), jichž úkolem bylo pomiáhati mu v dalším díle. Tak vzniklo dvanáct dév (andl), seskupený* na rzných místech kolem Bráhmova trnu. asem však vznikly mezi nimi nešváry. Vzdálenjší žárlili na ty, již byli blížfe trnu Bráhrnova, až kbnen vzdálenjší se vrhli pod vediením' Vašukiho na bližší a nastal tuhý zápas. Napadení se uchýlili pod ochranný pláš Indrv (do mra- W

13 cen) a tak útoku vzbouenou odolali. Pívrženci Vašukiho, prohrávšc bitvu, prosili Bráhmti za odpuštní, ale ten jejidh prosbu zamítl, vyhnal je od svého trnu a zakázal jimi pobyt i na zemi a na jiných nebeskýírh tlesech. Nezbylo jim proto nic jiného, než blouditi v prázdhotách vesmíru. Tak povstali dobí a zlí dévové a Vašuki pedstavuje nám' staroindického Satana, krále rakšas (indických ert). Tak si ovšem' pedstavovali staí Indové vznik téchto domnlých bytostí teprve v dbbiách, lidy došli k pojmti boha tvrce, Bráhmana. Ve starších dobách byli rašasové dudiové zlých pedk, jichž se obávali, a dvové byli duchové pedk dobrých, kteí vykonávali lidem' v dobách, kdy neznali ješt boh, tytéž služby jako po^ zdejší bohové. Z pedk zvlášt významných, proslulých ná-- celník, stali se Velcí duchové a z tchto teprve bohové, sídlící v nadbblaných výšinách nebo vládnoucí v íši pedk t. j. v podsvtí. ^vod dobroboha a zloboha. Íránci, kteí byli téhož pvodu jako Indové, jak jsme již pedem' zvidéli, mli také svj kult pedk, vili v duchy zlé a v duchy dobré, ale vedle toho mli i své bohy Mithru, Agniho a mnoho jiných. Znali nepochybn i Varunu, nebo znali jej i Hettité, Indrni vzdálenjší, ale z tohbto

14 boha vznikl pozdji bh jiného jraéna, téchže však vlastností, a proto jméno jeho upadlo v zapominéní. Velký prorok Iránský Zarathuštra, uinil z néj z neznámých dvod Ahura Mazdu (božského gazdu hospodáe) a pod tímto jménem jej známe ze Zen dave sty, staro perského náboženského zákona, zjeveného Zarathuštrou. Pozdji byl nazýván též zkrácen Ormuzd. Mi t hra bgl podobn jako u Ind bohem sluneního jasu a Agni (srov. Ognij = Ohnivec) byl jak v Indii, tak v Iránu bohem' ohn, bohem domácího krbu, který odpuzoval svými božským leskem zlé dudhg z obytných místností. Znali však také podobn jako Indové posvátný Vánek V á j u, jímž projevovali se duchové dobí. Pozdji se z nj stal v iránské theogonii nesmrtelný svaíýi. Pozoruhodné však jest, že Íránci rozumli pojmem dév duchy zlé, kdežto Indové rozumli jím pozdji jen duchy dobré. Jak se to stalo, povídiá nám indická povst, o pádu anc l (dév). Pvodn byli to vbec jen duchové a teprve pozdjší spekulací vznikli z nich dévové dobí a zlí. Pojem rakšas, Íráncm neznámý, pijali Indové teprve v Indii od kmen domorodých, kdežto Íránci povýšivše duchy dobré na nesmrtelné svaté, vytvoili z pojmn déva pojem pro duchy výlun zlé. Spekulací Zarathuštrovou. sledující cíle politické (viz o Pvodu náboženství, díl II.), vznikla íše dobra (nebe) a zla (pekio), z nichž každá mila svého vládce. V nebi vládnu! Ahur Mazda, v pekle Angra-Mainju neboli Ahriman. 12

15 Staroperskd neboli irdmkd genesis. Podle názor starých Íránc byla oa poátku prázdnota (nco podobného jako staroecký Chaos a babylonský tihamiat), ze které se vyvíjela pozvolna tvrí velmoc Zrvan akorána, která má mnoho spoleného s tvoícím Bráhmou, ale zstává v kultu Zarathuštrov nepovšimnuta, jelikož všechno další tvrí dílo se klade db rukou boha dobra Ahura Mazdy a boha zla A n g r a-m a i n j a. Zrvan Akorána vyt\^oila svty a dv božstva, Ahura Mazdu (Ormuzda) a Angra M a i n j a. Ob byla stejn mocna a žila oddlené, nevdouce navzájem o sob. Ahur Mazda poal ihned tvoiti a vytvoil nejprve svt duchovní, svt božských pomocník Ameša špent, t. j. nesmrtelných svatých. Tito se starali, aby se dostalo svtu všeho dobrého a obecné prospšného. Pak teprve stvoil Ahur Mazda, pomocí Amiešašpent krajiny, pole, pastviny, lesy, užitená zvíata a užitené ptactvo a amieša^špentové stali se všeho toho odirántí. Konen stvoil Ahtir Mazda ze semene zem (gaja m ar etan, srovnejte se staroeckým Gaja, ziemé) miuže iftašia a ženu Mediánu, jichž potomikem byl nesmrtelný, panovník Jíma, pebývající v ráji, oplýn vající nesmírným bohatstvím. Jeho íše byla plna dobytka, tahoun, lidí, ps, ptáki a ervených svatýich oh. Ti tisíce let tvoil již Ahur Mazda véci dobré, kdtjž to zevlující Angra-Mainju 13

16 po prvé zpozoroval. Poznav nevýhodu, která mu z toho plynula, poal také tvoiti. Nejprve stvoil podobn jako Ahur Mazda, svét duchovní, celou adu zlyoh dév obojího pohlaví, kteí plodili zlo a poškozovali dobré dílo Áhur Mazdóvo. Pozdji stvoil i mnoho tvor škodlivých, had, d^ouhlavých saní, drak a škodlivého hmyzu, dravou a neistou zvé, noní ptáky a zvíata atd. Ale tvrí dílo Ahura Mazdy bylo již tak pevn založeno, že již nebylo lze podrýti je a proto dílo dobré nakonec zvítzí. Sídlemi Ahura Mazdy a ameša-špent jsou slunné kraje nebeské na bezích nebeského jezera Vourukaša (vod nebeských, miraen). jehož behy hranií na Har aberezaiti (obzor), odkudž vychází slunce (Mithra), hvzdy a msíc. Sídlem Angr a-mainja a dév je severní íše temnot, kde zima trvá déset msíc a léto jen dva msíoe. Krom toho se zdržují dévové ve skalních slujích a v nitru zem. Odtud za noci vycházejí a škodí lidem. Nkdy však objevují se v rzných podobách i za dne a svádjí lid ke zlým inm. Každý v nich jist poztnává na prvý pohled kesanské erty ; jen peklo vypadlá jinak. Na místo, aby tam byla vná výhe, je tam vná zima a tma. Ale i s ohnm, podobným' kesanskému peklu, se pozdji shledáme, až budeme mluvit o píchodu vykupitele a soudném dni Ahura Mazdy.' Dodaten nutno se zmíniti ješt o tom, že i nesmrtelný Jíma po ase zhešil, ne- 14

17 ídiv se pakyny Ahura Mazdy, proež štstí v poddbé holubice o ného ulétlo; stal se smrtelným a musil snášeti utrpení, spojené s životem vše<?h stairtelník. Slovanské povsti o pvodu svta. Píbuznost starý^jh Íránc se starýpii Slovany je v mnohém patrna a proto i povsti jsou velmi podobné. Cteraie-li iránské povsti o dracích, ernoknéžnících a o jiných postavádi, známých nám z naších pohádek a povsti, máme dojem, jako bychom etli staré povsti slovanské. Duchovni svt našich pedk jakoby se otvíral ped náimí. A proto nacházíme dualism (= víra v áohro a zlo), podobný iránskému i v staroslovanských povstech o pvodu svta. Jsou ovšem' již vlivem kesanství znato zkresleny, ale ztáklad^i dualistický prvek a rzné analogie nacházíme v nich pece. Slyšte jednu z mnohých, podle Machalova nákresu slovanského bájesloví. V radomyšlském újezd se ví, že na poátku nebylo ani nebe, ani zem, byla jen tma a voda, smíšená se zemí jako bahno. Bh létal nad vodou, která šumila pnou. Jednou diechl Bh na vodu a ekl: Necht jest andl! Andlu tomu dal šest kídel, aby mohl létati. Druhý den stvoil nebe a tetí <ten zavolal šestikídlého andla (serafyma, satanaila) a poruil mu, aby se ponoil na dno vody a vzal trochu zemi ve jménu božím. Dvakrát ponoil se satanail do vody a vzal trochu zemi ve jménu 15

18 svém'; ale zemé se mu v ruce rozsgpala. Tepre po tetí pinesl ^cme vie jménu božím, kousek vstril do úst a ostatní dal Bohu. Bh ^emi požehnal, abg rostla; ale zeraié rostla i v hub satanailov. Bh mii kázal, aby ji vyplivl. Jak tedy zaal plivat, rodili se erti, podobní jemíu. Když vyplival zemi, poal chrliti istou slinu a z té vyletovali andlé. Po té si chtl Bh odpoinouti á ulehl s ostatními andly. Satanail se svou družinou nespal a chtl Boha s jeho andly uvrci dc vodtj. Akoli se zdála voda na blízku, nemohli pece k ni dojiti, proto položili Boha na totéž místo, kde ležel, a sami usnuli. Zatím Bh vhodil erty do vody a vzlétl s andly do nebe. tvrtý den Bh stvoil slunce, msíc a hvzdy, pátý den udlal dv ryby velké a dv malé; velké položil pod zemi a pikázal jim, aby ji držely, a malé hodil db vody, aby se rozmnožily. Potom stvoil ptáky a pustil je, aby létali a množili se. Tato povst vypravuje se v nejrznjších obmnách a z mnohých povstí vysvítá velmi jasné i dnalism naprostý. Bh potkává erta, aniž ho díve znal a pak opakuje se pravideln vypravování, jak se ert z rozkazu Boha potápl pro písek, aby mohla vzniknouti zem, a jak Boha chtl oklamati. Tak jako v této povsti vznikají erti, vznikají v jjných povstech hory, skály a neúrodná zem. A tmto povstem se ví dodnes, pesto, že kesanství líí pvod svta ponkud jinak!.! 16

19 Babylonská povst o stvoení svta a prvních lidech. Babylonic byla již 3000 M ped našim Mopotem kulturním stedem Orientu (Východu). V té dob znali již Babyloané povést o stvoení svta velmi podobnou té, již známe z starého zákona. O Izraelitedi nebylo tehdy ješt ani potuchy. Pedkové jejich byli tehdy ješt polodivokymi kmeny pastýskými a vili v kult pedk, Ve vykopávkách podobn jako dnešní primitivové. starobabylonských v Ninive byla Henrym Lagardem' nalezena deska, na které iní se zmínka o stvoení svta;, je však neúplná. Ale z toho, co se zachovalo, je velmi patrno^ odkud pocházií biblická povst o stvoení svta. Povst ta zní takto: Za doby, kdy nebe nemlo ješt názvu a ani zem ješt nikterak se nejmenovala, byla hlubina prvním jejím ploditelem a vlnící se moe (Mmmu-Tihamat) jich obou rorditelkou. Tu shromáždily se vody ínebeské i zemské, mrana a moe) v jedno. Ale temnota beze s^itu, vichice bez poklidu trvala dále. V té dob nebylo ješt nikoho z boh; žádné jméno jich nepipomínalo, žádného osudu tieurovali. Nejprve vznikli bohové Lachmu a Lachamu, kteí rozlišili nebe (Sár) od zem (Ki-Sár). Z nebe a zem vznikli po mnoha dnech bohov Anu Bil a la. Tito bohové pak stvoili vše ostatní v témže postupu, jak je to uvedeno v bibli. Zajímavo je, že i staí Babyloané pedpokládali, že lovk byl stvoen z hlíny. Pedstava tato je ovšem 2 17

20 u Babyloan, kteí vyrábli takka vš^^hny vci, knihy, rakve, pamtní desky atd. z pálené hlíny, samozejmá, v židovství n^á však smyslu. Povist o sedmtéra dnu odpoinku sice chybí, ale protože Babyloané ode dávna jej oslavovali a nazývali jej sabbat, což v assyrštin znamiená den klidu srdce", lze pedpokládati, že v chybjící ásti byl stanoven jako díle. dm odpoinku boh po vykonaném První lovk, jejž bohové stvoili, nazýval se Adapa (srovnej Adam = ildima) a byl pvodn nesmrtelný jako bohové. Zato však, že se vzepel bohu Anu (babylonská božská trojice: Bil, la, Anu, rovná se indické: Brahíiía, Višu, Siva), musil voliti mezi pokrmemi a vodou života a smrti; zvoliv druhé, pozbyl nesmrtelnosti. Povst o prvních lidech, žijicídi v ráji a o svodu první ženy hadeiri Tihamatem, se nám' sice nezachovala, ale zachovalo se námi vyobrazeni tohoto dje, které se s biblickou legendou naprosto shoduje. Nachází se na peetnim válci, zaruen babylonského pvodu (viz Prášek: Babylpnie, kolébkou djin"), jenž je uložen v britickém' museu. Z tchto poznatk vyplývá, že legenda o Adamovi a Ev je kombinací, vytvoenou z povsti starobabylonské a indické, se kterou se ihned obeznámíme. Pvodního v starozákonné legend nem' naprosto nic. Základní motiv této legendy sahá však až do šedé dávnovkosti ; je mnohem staršího pvodu nežli povst starobabylonská a staroindická o prvních lidech, žijících v ráji, nebo 18

21 pripomíniá tiám porušení jednodtewého tahu (utržení ovooc se stromlu,. (kterýi byl vénovm duchm pedk pro jejich obživu, jak podrobn se o tom rozepisuji vfe své knize O pvodu a vývoji náboženství", díl L), a pochází tudíž z dob, kdy ani v Babyloiiii ješt boh nebylo. Legenda o Adimovi a Hév. Z Ramitsariaru^^, povsti a vtfsvtuvek védickýck, Kdy^ zemi byla stvoena a pokryta kvtinami a stromiy rodícími plod y, kdiyž tisíce zvíat oživilo ziemí, vzduch a vodý; luisoudii Bráhma', že pišel as, abjj! stvoil lovka Vzal tedy zárodiek své vlastní diuše a oživil jím dv bytosti, muiže a ;žeinu, ábyi se mohli rozmnožovati jako jiní tvorové. Pak dal jim svdomí a e, ímž byli povýšeni nad ostatní pozemské tvory. Muže obdail vysokém vzrstem, siloui a majestátností a nazval jej Adima (t. j. první lovk). 2en,u obdail nhoui, grácií a krásou a nazval ji H é v a (t. j. ta, jlež iní život úplng). Muž a žena byli sob rovni a brzyi poznali, že život bez jednoho i druhého by by} neúplný, a ve^ iebili dílo Bráhmovo. Za pobyt vykázal Bráhmá dimovi a Héví krásný ostrov T a p r o b a n e (C e y Ion), kde bylo všeho hojnost Nemohli se ani dosti vynadivit krásám je obklopujícím. Pro život jim dal Bráhmá takovéto ponauení: Jdte a rozmnožte své potomky podle obrazu svého, pamatujte však na mne a ute i dti své, aby na mne pamatovaly^ Zakazuji Vám však oppstiti tento ostrov. Až potomci Vaši se rozmnoží tak, že je tento ostrov již neuživí, nech pinesou mi obiti a já dám jim pokyny, co ímiajíi dále iiti. Po tch slovech zraiisel. 2* 19

22 Dlouho byli Hdima a Héva piamtlivi pikázáni Bráhmova. Jedooho dne došli však náhodou až kbehtu moskému a spatili na protjší pewiiné, od které j dlil jien úzk^j pruh moe, krajinm plnoiu roj^košnqch háj se stromy:, jež oeslg, podivuhodné plody, takže se nemohli ani dosti vynadíviti tm krásám. V Hdiraovi vznikla touha, pesvdati jaké to asi plody jsou, jiež rostoo na tch krásnýííh stromech tam za vodoiu, a byl odhodlán pejiti na dlruhou strainiu. Ale Héva je ji prosila, aby, toho neinil a byl pamtliv pikázání velkého Bráhmy. Hdima však Hévé domíoiuival, jen abyi s ním šla^ že se ihnedl vrátí. Konené si dala Héva pec jen íci a následovala Rdimu po úzkém, skalnatém pruhu zemi, jenž spojoval jejich ostrov s krásnoiu zemí Z3. moem. AI jakmile došli k cíli, propadla se s velkgm rachotemi stezka, po které práv byli pešli, všechny, krásy?, jež je tam vylákaly, rázem zmizielyi, a ped nimi se rozprostírala riiekoniená poušt (Skály, vystupující z moe mezi Ceylonem a Indií se dbdbes nabývají P a 1 a m H dima, t j. Adamv most). Když Adima pochopil, co se stalo, klesl s pláem do písku, ale Héva pistoupila k nému, objala ho a pravila: Nezoufej, budeme prošiti Bráhmu, aby nám odpustil A co takto mluvila, zaznl s nebe hlas: 2enO', ty's zhešila z: lásky k svému muži, kterého' jsem ti pikázal milovati, ale zárove jsi složila ve mne dvru a proto odpouštím tob i tvému muži. Avšak na místo bijvalé radosti se již nevrátíte; tím že jste neposlechli mého píkazu, dali jste zlým dlévm (rakšasm, ertm) možnost sestoupiti na zemi, Budete proto trpét a snášeti mnoho zlého na zemi, nebo ti, jichž jlst poslechli pes mj zákaz, zpsobí vám i vašim potomkm mnoho utrpení a potomci vaši na mne zapomenou. Ale vyšlu k vám' Višnu, který v útrobách ženy se stane lovkem a pineste vašim potomkm novou nadji v od^duštní, nebo 20

23 jim ukáže oovy, lepší smr života a poskiytne jim i nové prostedky, k zmírnní jejich utrpení." S touto iiíadjí nastoiupili ildima a Héva novou dráhiu života,aie mi^sili tžce pracovati na chléb vezdejší, Staroindickd legenda o potop svta. Ve shod s pedpovdí Bráhmij byla záh y zialidnina zemé potomkiý Rdimovúmi a Hevinijmi a tito stali se asem vlivem zlých dév tak zlomiyslnými, že nedovedli se mezi sebou porovnati a uidržovati nwtný poádek k spolenému životu. Tu rozhodl Bráhma, nemoha déle strpti tuto zká^u^ že je za nevázanost a svévoli jejich vyhubí, a teprve, když Višu pipomieiiud Bráhmovi slib uinéng prvním lidem, pipustil, abg Višu vyhlédnul pro zachování lidského plemene nejctnostmjšího muže. Tímto vyvolencem byl ctnostný rybá Vaivasvata. Když jednoho dne konal obvykloiu oistnoo koupel na behu posvátné eky: Vir in i, vyvržena bya pojednou na i>eh malá, všemi barvami záící rybka a promluvila k nmu jemným hláskem: j^zachra mne, abych nebyla sežrána od velkých ryb." Útrpné vzal Vaivasvata rybta a vložil ji do mdné kádi naplnné vodou. Ale ryl3iia rostla tak rychle, že muisil ji záhyi [na další její prosbu oid^ nésti do ekyi, nebo v kádi nebylo již pro ní místa. Pozoroval však, že r^bka je na její velikost píliš lehká a zarazil se též nad libovní, jíž šíila kolem/ sebe. ille netrvalo dlouho a ryíbka znoviu žádala, abyi 'biyla penesena do moe. Byla již ohromn velká, ale pi tom lehká jako pírkol Když uinil j!í po vli,, ekla mu, že bude velká potopia svta a naídila mu, aby ihned vybudoval vdkoiu lo a aby vzal do níi celou svoji rodinu, semena všech rostlin a ode všechi zvíat po páru. Vaivasvata ihned vykonal, co mu bylo pikázáno, a sotvaže dílo své dokonal, poaly vody rychle stoupati, nebo hojn pršelo; eky, i moe 2i

24 viystoiupl(g z beh a ziatopilty veškerém ksrav Tui piblížila se k jeho lodi velká riyíba s rohem lna hliav, np. ktergž Vaivasvata uvázal svoiui lo. Rylba plula rozbouenými vlnami a táhla za seboui lo po širých vodách. K trvalo to dniyi, msíce a léta. Teprve, kdjyjž dílo zkázy b(yjo dotonáno, utišily se rozbouené živly a vody opadávaly. Tajemná ryba zatáhla lo nad vrchob Himalájí, kde po opadiu vod zakotvila, lle díve nežli riyba opustila lo, pravila lidským hlasem:,',višn.ií vás zachránil, ma jeho prosbu dána tobt, ctnostný Vaivasvato, a tvým potomkm milost. Plte nyní pikázání Bráhmova a zalidnte znovu zemi." Po té zmizela a nikdo již ji nespatil. Jak dozajista každý postehl, je\rí se mám v této povésti Višnu, druhá osoba božská, jako ochránce a vykupitel lidstva a Vaivasvata jako praotec novýcb' národ. Ve Vaivasvatovi poznal jist na prvý pohled každý patriarchu Noeha, teba za okolností ponkud jiných. Podle jiné povésti staroindi- Cké, mbhi Vaivasvata, když vodtj opadly, házeti jen kameny do bahna a takto vytvoiti lidí, kolik miu jich bylo zapotebí. Je to pravdépodbbné stárl povst Kárská, pizpsobená povsti první. Kárové obývali v dobách pradávných ostrov Krétu a byvše vytlaeni nov pišlými Kafty, asi v 15. století ped našimi letopotem, splynuli ásten s Indy, a tuto povst s sebou pinesli. Proto je obdoba tohoto dodatku známa i starým ftekm. (Viz Saska: Mythologie íiekv a ftímanuv", na str. 14.)

25 Zbytky Káru rozptýleny jsou dodn^ v Birm. Véí v kult pedk a znají i tuto povst.. (O kultu pedk a náboženství Kár v jejich dívjších' sídlech na ostrov Krét, pojednávám' ve své knize: O pvodu a vývoji náboženství.) Babylonská povst o potop svta. Nejvijšší bh Bil rozdobil se na híšné lidské plém a pedložil snmu boh svj úmysl, že ^ahtulbí nevázané lidské plémi potopou. Ostatní bohové i matka boh roz^hodnutí jeho sdhválili, Viystoupili do vi^šin nebeských a odtud! se dívali na rostoucí dílo záhuby. Díve však nežli se potopa poala, viyhledal bh la ctnostného muže Utnapaštima (= ten, jenž nalezl život) v mst Suripáku, tam 2ijievil mu. ve snách usnesení boh a poruil mu, abiyi riychle vybudoval koráb a vzal éo nho krom své rodiny a píbuzenstva také semena všech rostlin a ode všech zvíat po páru, Utnapaštim ihned zaídil vše podle lova píkazu, a když vodyi poaliy stoupati, povil kormidlníka ízením lodí, vstoupil db ni naposledy sám a uzavel dvéa Zem se promnila za nedlouho v moe a po hladin vodní plovalo tolik lidských mrtvol, že i matc» boh se srdce pohmiujo a ona velice litovala, že pi^ spla souhlasem svgjn k tomuto hroznému neštstí. Sest dní trvala potopa a rozpoutané živly konaly dílo zkázyi. Teprve sedmého dne poaly vodjy opadávati, nastal klid a zem se vynoovala nad povrch vod. Lo zakotvila na hoe Nis siru; ale nížiny byly stále ješt pod vodbu^ Utnapaštim', chtje se pesvditi, jak dalekio sahají, ješt vody^ pustil nejprve holubici, která nemajíc kam usednout, brzyi se vrátila zpt. Po té pustil vlašfbivkui, ale i ta se vrá- 23

26 tila 2 téže píinij. Naposled pustil krkavce, kterij naleznuv dosti potravitji, se již nevrátil. Tak se Utna-^ paštim pesvdil, že vodyi opadlyi a viustéhavav» z korábu, obtoval bohm, kteí ichali ubeznoui vni jeho obti, i také mouchiiji poalg poletovati kolem jeho ohnié. Nakonec s matka boh ješt s Bílém po hašteila, ale to už nás tolik nezajímá. Nás zajímalo jen jádro této powsti, nebo e s mnohými podrobnostmi jako : vgpuštním holubice, vlaštovky a krkavce na výzvdy, icháním vn obtní bohy, mouchami, jež obletovdy ohe a j., peneseno témi beze zmn do biblické povsti o patriarchu Noehovi. Ale i s indickou legendou miá mnoho spolenéhio. Nebof stejn jako tam z vle Bráhmovy, zde z vle Bítovy zahubeno bylo híšné pokolení lidské, stejn jako tam druhá osoba božská, Višu, vyvolila k zachování lidského plemene ctnostného Vaivasvatu, vyvolila zde z tchže dvod druhá osoba božská la zbožného Utnapaštima, a oba, Višu i la, pikazuji ctnostnými svým vyvolencm, aby vybudovali lod a vzali na ni mimo rodinu i semena a ode všech zvíat po páru. Totéž pikazuje Jahve Noehovi. A tak jako lod Vaivasvatova zakotvila na vrcholu Himalájí, zakotvila lodí Utnapaštimova na vrcholcích hory Nissiru a Noe- Nechci rozhodovat o tom, hova na hoe Araratu. která povst je pvodnjší, zda indická i babylonská, nebo dkaz pro to není a ob kultury nejsou valn od sebe vzdáleny. Jisto však 24

27 je, že povist starobabylonská byla vzorem' starého zákona a že teprve v dobách babjjlonského zajetí penesena bgla ve starý.!z,ákon. Díve ji Izraelité neznali a starého zákona vbec nebylo, vyjma nkolik pravidel. Legenda o Adgigártovi, staroindickém Abrahámovi. Z proroctví Ramitsariova, Pro nedostatek místa nemohu zde podati legendu v plném rozsahu, jak uinil jsem ve vydání prvním v r, Doufám však, že i její struný nástin splní svj úel. Vnuk Vaivasvaíúv Paváa ml vzorného žáka Mgigártu. Kdlyž Hdgigárta diospl a poznal tajemství Véd, dal mu Paváa za žemiui svou krásnou a dobe vychovanou dceru Párvádjy, Dailo se jim dobe, jen to je trápilo, že nemli dítek. Kdjyž blížil se osmg rok, kdg podle zákona Manuova neplodní manželé mli býti rozvedeni, starosti jejich rostliji a velký bol svíral jejich nitro, nébof se skutené navzájem milovali. Proto se /Idgigárta rozhodl, že obtuje na blízkém návrší bohu a že ho bude prošiti o pomoc. K bh vijs:iyšev jej pravil: Vraf se dora> fldgigárto, Bráhma se nad tebou slitoval a vyslyšel tvoiu prosbu." S radostí spchal Hdgigárta dbm a z domu vyšla mu vstíc jeho žena s tváí usmvavou, plna radosti, Hdgigártu. zvyklého na její zármutek, to pekvapilo a tázal íse po píin. 2ena mu vyprávéla, jak pohostila neznámého poutníka a ten že ji zvstoval, že porodí syna, kterého má pojmenovati Vjašagána, t. j. plod almužny; Adgigárta vyprávl opt zvstování Bráhmovo a radosti jejich neb ulo konce. Párvády skuten porodila hošíka a pozdlji ješti mnoho spanilých a vzorngch dcer. 25

28 Když bjulo hošíkovi dvanáct let, šli s otcem podkovati bohu a vzali s seboo nejlepšíht) beránka, ejž chtli bohu obétovati za prokáziané dobro din í. j Cestoiu šli hustqm lesem a spatili na zemi holoubátko z hnízda vgpadlé, které chtl práv hiad pohltiti. Vjašagána zabil hada holí a uložil holoulbátko op^t do hnízdfe, Mgigárta je za to pochválil a šli dále. Kd^ž došli na horu, kole mlo bgt obtováno, ujvázali beránka a sbírali díví na hranici. Mezitím sc však beránek utrhl a zmixú, Hdgigárta nevdl, oo initi, nebof k domovu btyla cesta dlaleká a jiné obti nemli. I ekl tedyi Vjíašagánovi, aby pinesl z hnízda jimi zachránné holoubátko, že je obtují bohfu. Vjašagána, jsa poslušen píkaziu otcova, chtl již rozkaz; jieho vjjkonati, ale v tom uslijšeli s nebe hlas Bráhmv: Proé porouíš, Hdgigárto, svémiui sginu, abg pinesl za ob holoubátko místo beránka, kterého jste nechali utéci? Ci zachránili jste je ped hadem proto, abyste následovali jeho píkladu? Taková obf mi není milá. Ten, kdo ruší dobré skutky, které vykonal, není hoden mne vzývati. J e st to první hích, Adgigárto, kterélho jsi se dopustil a k jeho odinní ti pikazuji, abys obtoval svého syna, kterého jsem ti d a r o v a 1." Adgigárta, uslyšev to, hoce plakal, vzpomínal na Párvády^ co tomu as ekne, až pijde bez siypa, ale píkazu božímu- se pec jen vzepríti nechtl. Urovnal tedy díví n a hranici, p i- vázal k ní svého syna, ale práv, když zdvihl ruku, kterou tímal obtní nž, chtje syna svého usmrtiti, objevil se pojednou Višui v podob bílé holubice, usedl na h l a v ui dítte a p r a Ir i 1 Rdgigártoy" peež obti své pouta a rozmetej hranice. B r á h m a je p o s 1 u S e instvím Isn^m a odvahou syna tvého Ui-spo- 26

29 kojen a daroval milost Siynu tvém a Nechí dlouho živ jest, n e bo z jeho pokolení vzejde panna, která oplodnna bude božským z á r o d k e m." Adgigárta a jeho sjjn dloiuho se modlili a dkovali bohu. Teprve m noci se vraceli k domovui a plni dvíriy viyptávli Párvád o milosrdienství velkého Bráhmg* Zvstování vykupitele. Každý si jist všinri, že v knihách staroindických se pedpoví dlá podobné, ale souvisleji nežli ve starém' zákon, potopa svta, píchod vykupitele lidstva a pod. Rozdíl je však v tom', že v Indii je tímto vykupitelem vždg tiž osoba, která Bráhmou byla za tím úelem stvoena, je to vždy Višu. Že vykupitele porodí neposkvrnná panna, do níž se Višu vtlí, je ideou, která vznikla dlouho ped vztiikem buddhismu, snad více než tisíciletí ped naším letopotem. V Indii byla inkamace (vtloviání) boh i lidí již od pradávna ideou samozejmou, vyplývající se sambtné podstaty uení stamindického, což nelze íci ani o náboženství starých Hebre ani o kesanství. Zde jest inkamace ideou cizorodou, nikterak nesouvisící s podstatou tchto náboženství, a lze proto pedpokiádati, že byla teprve mnohm pozdji podle jiných v^or db tchto náboženství vsunuta. V rzných knihách staroindických doítáme se o pedpovdích pichodu takovéhoto vykupitele a proto nkteré z nich pro zajímavost uvedli. 27

30 z knihy Purarava: jehm se zrodí z berana 9 ovce, kzlátko z kozla a z koziyi, ddkb 2 niiu'že a žejíi,g^ ale božskoui parara-átmiu (duši vesmíru) porodí neposkvméná panna, která oplozena bude Višuovou myšlenkou. Z k n i h y N a r a d a : Jakšbvé, raé:sfisové a nágové (démoni zla) nech se te'0(u, nebo blíží se den, kdg pijde na svt ten, enž panství jejich iiini konec. Z knihy Palastia: Zvláštní nadpirozený šelest zazmí v nebesích, ve vzduchui a na zemi; tajuplné hlasiij budoíui v lesích svatým eremitm (poustevníkm) podávati zprávy; nebeští díévové (andlé) zapjí své písné; vod^i moské se zachvéjí radbstí až do hlubin svjých; vtrjji prosjíjceng buidou vní kvtin; pi prvním výkiku dcka pozná celá píroda svého pána. Ze staré písné Bárta Sastram: Narodí se bráhmain v ms.. Skembelamiu ; buidle to Visnu J e s íui d u, jenž obcovati bude s lidhii, vgbaví svt z hích a uiní jeji sídlem spravedlnosti a pravdy) pinese obti. V knize 2?vané Mahab hárat am se vigipravuje, že pijde Kršna Išvara (erný hostpodin), který btudé potírati všechno bezpráví, povriu, kouzelnictví, pýchiu a nadvládii bráhman (knéží); že jako dít bude pronásledován, že bude žiti mezi pastýi a že poranin úkledniým vrahem do patyi, jediného to zranielného místa na svém tle, zeme pro lid... Na jiném míst téhož díla se praví: Pijde spasitel, kterýi uiní konec lidiskému utrpení a odstraní íši zloduch... Narodí se proto jako lovk v chýši pasltýské, aby jako bharata (bratr) s lidmi se mohl stýkati. O vytopit eli staroperském a jeho zvstování pojednáme pozdji a budeme zatím sledovati mesiášské ped^dokladiy staroindícké. 28

31 Narození a život neposkvrnné panny (bohorodikv) Devanaki. Podle tradic hráhmanských vypravuje Pí a n g e, V paláci radže z Madry,, malé to provincii ve vijchodní indii, narodila sie dívka, jejíž narozeni se viy^naovalo zvláštními,událostmi a podiviuihodngmi prorockými v ýldad ij, Lakmiy, sestra radžova (matka Devanaina), mela nkolik dní ped porodem tohoto podivuhodného dlcka zvláštní sen, v nmž zjevil se jí Višm v pilném svém leskui a vielebhosti a zvéstotvei JÍ budoucí urení té, jíž oekávala. Dcko, jež porodíš," pravil, pojmetnuj Devanaki (pro boha luroetna), n^ebof jí splnna bude vle božl Nech nikdiy nepožívá potravjýi zvíecí, toliko med; rýže a mléko nechf slo u;ž'í ji za poíkrml Hlavmé však toho dbej, abgi se meprovdiala za muže, nebo muisil by, zemíti a s ním všichni, kdo bgi mu) biyili ppi tom nápomocni." Když djvoátko se narodilo, pojmieriova!a je matka podle píkazu Višuova Devanaki, a jdikož se dbávala, že v paláci Jejího bratra^ velmá zlomyslného to lovika, nemohla b yi dsledn plniti všechny zjevené jí pedpisgi, odébraja se s ním k svému píbuiznému N a n d o v i, jenž býdlel v malé vísce na behu el^y Ganguí a jakío zbožný a ctnostngi muž daleko široko byl znám. Zlomyslný její bratr neodvážil se sice brániti jí v jejím pedsevzetí, ale dal jí nelibost svou na jevo tím, že jí poskytl na ^ cestu odvu tak nedostateného, že by se jím spokojila sotva žena z kastyi nejnižší. Prvního veera pidružila se cestou k putující La1<m{yi bohatýrská karavana o více mež sto slonech vy^^dobenýdh zlatem a na obloze objevil se ohnivý; sloup, kterýi jí uiklazoval cestu. Pi tom zaznívala tajuplná hudba, která, viycházejíc s v ýšin neíbeskýicih', nesla se velebnié veerním tichiem. Všichni, již to vidli a sl(y,šeli, ihned pochopili, 2/2 SíS d]«nco naobn^ejného a že matka i novo- 29

32 rozené jsoiu pod ochrainou' Pána. Radža z Madrjj jat žárlivostí a poštván viniixknuttím knížete rakšas (ábl), kterg zmaiti tím chtl pedsevzetí bioha Višu, vyslal za svoiui sestrou silnou o^rojenou družiniui s píkaziem, aby, rozehnala karavanu, jež jí provázela, a ji samu i s novorozetnop dceruškou pivedla zpt do paláca A ziamijšlel od^vrátiti ji oid jejího pedsevzetí tím, že jí chtl namluviti, žie cesta, kteroiu chce podniklnoiuti, je nebiezpena a žei biudle lépe, vjyšle-li na zaslíbené místo svatého eremita, iue jakmile piblížila se družina pronásledovatel ke karavan Lakmginé, osvíceni byli všichni ducíhem VišuovQm a pidriuižíli se k ní, jsouce odhodláni chrániti dcko oestoiu* Kdiyiž radža zvdil, co se pihodilo, zmocnila se ho nevýslovná ddbai. V nod pak dovdl se k tomu všemiu ješt ve snách, že Devanaki porodí syna, kterjiji je ;^biaví trnu a potrestá za všechna provinní. Rozihodl se proto, že ped^ sevzetí své skryje ve svémi faitrui, a doiuifal, že!se m!u> snad podaí pozdiji snázte pímti svou nete, aby se navrátila k nmuw Pak bude jí moci bez oibtíží usmrtiti a zprostiti se a^ebezlpeí, jež mu hrozilo. Aby úmiysl svj tím více utajil, vyislal posly s bohatými dariyi k Latoiyi, aby je odevzfaala svému píbuizinému Nandovi. Cesta Lakmyina až klu behm ekjy, Gangiu podobala se triumfálnímu prvodu a lidí picházel se všech stran a ptal se:,^do jest tato ranie (krái lovná), jež e provázena takovouto skvloiu druži- ^ nou? To jist paní nejbohatšího knížete svta." /l odevšad pinášeny byly kvtiny, ovoce a jiné dary a kladenjýi ped ní na cestui Nejvtší podiv vzbuzovala však Devanaki, nebo pes to, že jí bylo teprve nkolik dní, podobala se vážné paní a zdálo se, že chápe vše^ co dje se koltem ní. Po všiech šest dní, co trvala cesta, zaplál na nebi každého veera po slunce západtui ohnivý sloup a naznaoval smir, kterým se mla karavana bráti, aby dospéla na místo svého poslání ke Gangu. Tigi, ^0

33 pardalové a divocí sloni, kteí pedl lovikcm prchají, piblížili se až k samému prvodiu), dívali se na mj a vydávali 2ae seibe zvuil^y, tak! néžné, jako zpv slavík. To proto, albjyi dcko nepolekali. Nanda, kter^ poslem Višnuovým bijl zpraven o píchodu své píbuzné, šel dva dnjji cestiy se služebnictvem svgm Lakmy, v ústretg a pozdravil Devanaku jménem matko. R když driuižina se divila tomuto oslovení, pravil: Tato bude matkou nás všech, nebo porodí s g, n a, k t e ir ^ n á si v y koup í. První léta Devanaina píyiuila v míru a spokojenosti v dom Nandovi a tyran Madrskljji neuinil ni jediného pokuisu, abiy ji v.ylákal nazpt. Naopak použil kiaždé vhodné píležitosti, abiy ji obdaroval a podiékoval Nandovi za pohostinství, jehož poskytnul j-eho seste a netei, takžie všichni sie již domnívali, že osvítil jelj! diuch boží a že vše obirátilc se v dobré. K tak viyirstalo diváko mezi sviými družkami, které pedilo moiudrostí i krásou. 2ádaiá nedovedla vykonávati práce domácí, písti len a vlnu a pispt vším sv 5^ konáním k radosti a štstí dbmácímu, tak ja!ko ona. Velmi ráda uchylovala se v samotu, kde dumala o bohu a velké jeho milosti, kterou na ní pamatoval, a kde asto i božské pedtuchy jí posílal o tom, co ji oekávalo. Jednoho dtae. když s mnohými jinými ženami byla na bezích Gangu a vykonávala pedepsané um^ivání, blížil se o- hromnjj pták, vznášel se majestátné nad ní a spouštje se zvolna, pinesl jí krásny vnec z lotos, že všichni pítomní bíyli ohtomeni a tušili, že dívka ta je urena k velkém vcem. Brzgi pak po krátiké chorob zemela Lakmy a DevanAi zvidla ve sinách, že matce její se otevely bráng, niébeské proto, že vzorn a neúhonné žila a že neteba vykonávati nad jejím hrobem obvyjdé posmrtné obiti. Devanaki, jejíž tlo sice žilo na zemi, ale jejíž mysl dlela v nebesích, neoplakávela proto matkjy své a nionosila smutku, jak b^lo zvykom; n^b^ hlodla 31

34 na smrt tak, jak v písm svatém stálo, jiako na momzrozmi k novémiui životu. Když tgraa MadúrskiJ se dozvéél o smrti Lakmyiíii, rozhodl, že nadešel okamžik, kd g^ nutno d- sledni provésti dlouho tajené pedsevzetí; Viyislal proto posly, své s bohatými dargi k Nandovi a proisiil jej, aby mu poslal Devanakuy jelikož od smrti LakmyiOiy, jest on nejbližsím jejím píbuzn^gmi. Nandy: dtotkla se tato žádost radžiova velmi nemile, nebo miloval tuto dívkui jaiko své vlastní dítky a nemohl se zbavit zlé pedtuchiyi, která xrm líila život Devanain u dvora radžiho v nejtemnjších barvách. Proto však, že žádost radžova byla oprávnna, penechal rozhodnutí dívce. Tato vdoiuc; že urení její volá ji do Madryv následovala posljy svého stiigce, ale "díve nežh opustila dosavadbí domov, vyprosila pro néj svrchované milosti boží.,',pomni," pravil Nanda, louie sei s ní, že rádi té opit spatíme, kdybg neštstí t k nám znovu pivedlo." K jeho pedtucha ho nezklamala. Sotvaže dostala se Devanaki pod svrchovanou moc svého strace, shodil tento ihned svou masku laskavosti a dal ji uvrhnouti do vže, jejíž dvée db! zazidíti, aby již pedem byl vylouen jalc ýkoli pokuis o útk. Hle panna Devanaki se proto nikterak nermoutila. Již dávno ped tím bylo jí n^bem tlumoeno vše, co se pihodí, a plna jsouc dvrni oekávala onen okamžik, kterg uril bh k provedení svgch nebeských pání. Rle tyran z Madryi nenalezl pes to vniterního uspokojení. Jeho zem postižengi byliy hhdem, smrt z'kosila všechny jeho dítkiy, a on ;sám žil v neustálém! strachu, že postihnoe její rány ješt tžší. Sen, kterijra mu kd,y!si biylo zjeven ísí, že Siyn Devanain zbaví jei trnu, nedal mu' pokoje; trval proto na úmy3lu, že nete svou zahuibí. Dal namíchati do pokrm jí podávan^j^ch riejprudší jedyi ale dík záztané moci, jež nad ní bdla dívka neatamda, Md ž jich požila, ba dokcncc se 32

35 zdálo, jakoby mi netušila, že jí hrozí njaké nebž'- pecí. Neposílal jí proto do vzaií, kdiyž to zpozoroval, vbec žádngch pokrmu, nebo se domníval, že hlad huide úinnjší jed. Pevanaki b,ijle však dále zdráva a plna života a pes to, že byla stežena velmi bedliv, nebylo Iz^ zjistit!, dostává-li tajnou cestoiu njaké potravy nebo staí-li duch boží održovati její život Když tiyran Madrskg vše to zpozoroval, vzdal se úmysliu Uismrtiti Devanaku a spokojil se tím, že sesílil stráže lu véže a pikázal vojínm pod nejpísnjšími tresty,, aby Devanaku co nejbedlivji stežili a z vzení wniknomti ji nenechali. RI2 božskg duch Višv pronikl i zdi, ab y, spojití Síe mohl se svofu nejmilejší. Vtlení a narození oykupitelovo. Jednoho veera, práv, když paima Devanaki se modlila, zaznla pojednou nebeská hudba, vzení se jasn ozáilo a Višu zjevil s2 ji v plném svém lesku a majestátnosti. Devanaki upadla v extasi (u vytržení) a zastínna" (doslovn tak použito v sanskritu) jsouc Duchem' Božím, který lovkem chtl se státi poala. V thotenství svém prožívala nejvétší myslitelné radosti. Božské dcko zpsobovalo jí neustálou rozkoš, takže na život pozemský, na své vzení a vbec na existenci svou zapomnla. Když dcko porodila a první výkik novorozente zaznl, nastal velký orkán, který prolomil zdi vže; otvorem tak vzniklým prošla Devanaki se svým synem, provázena jsouc vyslancem Višuovým a všichni pak spolen šli do pa- 3 33

36 stýfskié chaty, která náležela Nandovi a byla aa hranidch Madrské íše. Novorozený pojnienován byl Krišna. Pastýi, zvdvše, kdo odevzdián byl v jiejich ochranu, klesli ped d!éck0m! na koleina a modlili se k nmu. Téže noci zvdl ve snách Nanda, co se pihodilo, a vydal se ihned se svými sluhy a jinými svtci na cestu k chat pastýské, aby ochránil Devanaku a jejího syna ped úklady tyrana Madrského. Když tento zvdl o poetí a zázraném ú- tku své netee, zmocnila se jej nevýslovná zloba a místo, aby uznal, že marné jest protiviti se vli Pán a že lépe by bylo prošiti o milost, rozhodl, že všemi prostedky pronásledbvati bude syna Devanaiina tak dlouho, pokud jej nezahubí. Když novým' snem opt drazn mu byl pipomenut trest, který jej oekával, rozkázal, aby ve všech jeho státech povraždna byla všechna novorozeata mužského pohlaví, která se narodila téhož dne jako Krišna (srovnej stejný rozkaz Herodesv), nebo domníval se, že tímto o- pateníml zprostí se jist i toho, který jej ml budoucn zbaviti trnu. Jedna skupina vykonavatel rozkaz radžovýich, pravdpodobn vdna jsouc rakšasem, který úmysl Višv chtl zmaiti, dospla také skuten k chat pastýské, v níž Devanaki s novorozeným Krišnou pebývala a pastýi chystali se již k jich obran; ale dcko. 34

37 Rteré se tulilo prúvé k prsoum' matiným, poalo náhle rsti a za nkolik vtein bylo již jako desítileté pachole, vybhlo ped c'hatu a poalo si hráti s jehaty. Vojáci šli rozezleni kolem' a jelikož v chat nenalezli žádného dítte, jež by; mlo stanovené stáí, vrátili se s nepofizenou do msta. Krátce na to dorazil na místo Nanda se svou družinou a poklonili se ped pannou a božským jejími dckem. Nepovažoval však toto misto za dosti bezpené a vzal je proto s sebou ku behiím Gangu, kde Devanaki ztrávila své mládí, Tam dorstal Krišna pro velké budoucí své poslání. Jiná legenda o narozeni vykupitelov. Podle Atharcavédy vypraouje Pl a n g e. Dj této legendg, zavádí más rovnž db Madriy, kde panoval ineúprosniý t^ran Kansa. Byl to lová zvrhlij, ovládaný jednou ze svých žen, arodljkofu Nijsumboiu. Biyia to dcera krále Kalajeni, uctívae bohgni Kalí (bohiyn žádosti a smrti): Kansa chvl se ped ní strachem a obával se její lstivosti. Jedné noci, nemoha spáti, jsa fat zlou pedtuchou, viyšel na terassu svého paláce a spatil padati blýskavici. Tázal se Ngisambiy,, oo to zinamená, a jelikož nemohla mu dáti uispokojující odpov, dlal si zavolat jednoho brahmana a rozkázal mu, abjyi pozoroval hvizdjy a povdil mu iromi pravdu svého pozorování. Bráhman V yhovl jeho pání a dal mu následiuijící objasnní: Svt jest plnaj. zla. 2ádostivost po zlaté a híšniý život se vžily lidem a proto rozhodlnul se 3^ 35

38 búh, že sešl«zem v^ikupitele. Hvzda, kteroiu jsi, vidél padrti, iot byl diuch Višiv, kteiy v tle Devamainié (dcei Kensovyi sestrij, Párvády) se vtélí v lovika, A narosen jsa, potrestá tebe za zloiny na poddaných púchmé a lovéenstvu viijtkne nové dráhiiji života/' Tgran Kansa, jsa zlostí všecek bez sébe, rozkázal, abyi brahman byi neprodlen usmrcen; ale ten nedal se tím zastrašit a odvtil mu : 2ádal jsiy abjych tl zjevil iroiu pravdin, ekl jisem ji ted^i nepokt;yté, jak bylo povinností moiu, a viz, že nezaíbráníš tomp, aby, vše se splnilo/' Na to dal král Kansa bráhrnana popraviti a hledal radly a tpomoci u Nysiumby,. Ta mu poradila, ablyi dal luismrtiti Devanaku, která budoucího jeho nepítde má poroditi. Devanaki méla v té dob podivní^! sen. Zdálo se jí, že šla k posvátnému rybníkui Maduva, aby^ vykonala pedepsané umývání. Když dvanáctkráte se potopila, odíkala oistné prpovdi a oslovila Višu, vidla se pojedhoiu zastínnui jasníjpi oblákem, chvla se po celém tle a z panenského jejího klínu inkápla krpj krve. Z onoho místa, n,a njž padla krpj, vyrostla vinná réva, jejíž haíiuzie zastínilyi celotui zemi a všichni národové lusiedli v ro2íkoši do jejího stínu. R tu zaznl pojedno[ui s nebe hlas, který; biylo slyšet! po celém svt : Pokoj lide m dobré vl e, kteí tohoto plodu okusí, nebo v^šechny híchy bu dou jim odpuštny, vše neisté bude s nich smyto a oni dojdou nesmrtelnosti a sl á v y n e b e s k é. Když Devanaki ze snu procitla, bjgla obklopen^í strážemi, které ji uvrhly do vže, jiejíž divée pak zazdily, abyi útk z tohoto vezmi znemožnily. A 1 e v noci se objevil na obloze o h n i v ýi s 1 o u p, který prolomil zdi vže a panna Devanaki prošla tímto otvorem a žádná ze stráží se neodvážila ji zadržeti. Vedena jsouc ohnivým sloupem šla Devanaki dále^ až pišla k lesu, v mmž pebiýva^ pou- 36

39 stevníci. Jak se zdálo, jeden z tchto poiustevnik již ji oekával ja usadiv ji db kbcájbkg, pevezl ji na dmhow stranu vod ij,, kdie pedvedl ji k vrchnímu poustevníta Vasichtovi, ctihodnému starci s dloiuhqm bíjígm vousem a vlasem. Ten jí pravil: Zdráva bu, Devanakil Bud vítána v kruihu svatqch rši, nebof ty^ která jsi bigla mezi ctižádostivými a hišugmi vždiy, prostého srdce, vyvoleina jsi pro dílo spásiy. V tvém liiíiiš stane se paprsek božského svtla lovkem; v tob vezme na se podobu lovka vljiron velké duíše VšQhomípa a život zvítzí nad smrtí... Zlí duchové nech se tesou', nebo blíží se den, kdy narodí se ten, jenž rozvrátí íši jejich zdé na zemi. od i zem, Pijde se záící korunoiu! a vodiy Gangu se zachvjí pramen až k moi. Pijde a jásati budbiui nebe hvizdy pobledkiotui v zái jeho leskui a mi paprsky slunení nebudou tak mooiiy, aby dbstihliy, jeho záe. Zem bíude píliš úzká pro sirokljji jeho rozhled a píliš malá, abyi jeji piojmouti mohla. Nebb on jest nekoneno, jest moc, jest moudrost, jest krás(no, jest vše a ve všem*. Pijde a všechnyi lživé bytosti, všechny! kvtiny;, rostliny:, stromy, muži, ženy a dti, otroci a zvíata, budoiui ho chváliti zpvemv nebo on je pánem všeho, co z'de jiest, pánem vsechi bytostí. Pijde sladší než n^ec^ istší než jehn bez vady, než ústa krásné pannjy... a všc<?hna srdce z^aplesají láskou." Po té svil Vasichta pannu poustevníkm, konajícím pokání, abyi ve zbožných úkonech jí cviili. Tak žila Devanaki nkolik msíc mezi poustevníky modlíc se a pohroužena jsouc ve zbožné rozjímání. V leset v nmž ; žili, byj velký strolml, kterýi poustevníci nazgvali stromem života. Devanaki velmi ráda sedávala ve stínu tohoto stromui. Jednoho átie se jí zdálo, že v listedh stromu slyší zviul^y haríy, a souasn otevdo se nad ní nebe a spatila Mahadévu, kterak obesten svatozáí k ní picházíí. Sklo- 37

40 * tlil se nad ní a prosvítil ji peprskem života. Chvla s po celém tle a poala siyna božího. Téhož dne veer pišel Vasichta s poustevníka^ a shromáždil se kolem ní. Zdravíme Tebe, panno a matko," oslovil ji Vasichta. Tys matkofu nás všech!, nebof z Tebe vzejde ten, jenž nás všechngi vykoupí. PojtncniUii ho Krišna, ale nikdiy miu nieho neíkiej o jeho božském a svémi královském pvodiu, nebo nesmí toho zvéditi. Pak teprve bude splniénia vle Pán. Tobé hrozí velké nebezpeí, radža z Madryi pátrá po Tofb, Musíš pnoto tento les opustit a následovat ty^ jež zta prvodce Tob urím, až k hoe Meru. Tam porodíš toho, kterého jsi pojala z boží milosti ve svi klín. Po dlouhém putování pišla Devanaki do krásnéhoi údolí na úpatí horgi Merui, kde byja obec toiží s patriarchou Nandou v ele. Ten ujal se Devanaki a v jeho obydlí narodlilo se božské pachole Krišna:. Viijcházelo z ného tajiemné a neodolatelné kouzlo, takže nejen pastýi, dti a starci k nmu spchali a je obdivovali, ale picházela i divoká z;vé, ulehla u je'hq nohou a hrála si s ním. Zdálo se, že celá pírod považuje jieho píchod za znamení svrchovaného štstí. íkali mu proto také Jisnu (jasný záící). Kansa, sotva o narození Krišnov se dovdil, rozkázal, aby povraždna byla všechna pacholata, která téže noci jako Krišna se narodila v jeho státech. K tu stalo se; že pachole poalo iiyidme rsti, až bylo jako desietíletý hošíkl, takže pronásledovatelé jeho, aniž co tušili, jiei minuili. * V legend obsažiené v knize Višupurana se dokonce vypravuje^ že otím a matka Krišnova šli ped jeho narozením platiti dlan db msta Madry a tam že se jim marodil Krišna ve chlév. A pišilii pastoi a klamli se novorozenému vykupiteli a také mudrci se dostavili, abg, vzdlaíi hold spasiteli, 58

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Biblické otázky doba velikonoční

Biblické otázky doba velikonoční Biblické otázky doba velikonoční PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Mt 28,8-15 Komu ve městě oznámili někteří ze stráží, co se stalo? ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Jan 20,11-18 Kolik andělů viděla plačící Marie

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus B Mt 25,31-46 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení

Více

Křížová cesta - postní píseň

Křížová cesta - postní píseň 1.a)U sto - lu s ná - mi se - dí Pán, chléb spá- sy bu - de po - dá - ván, 1.b)A je to po - krm ži - vo - ta, do kon-ce svě-ta bu - de brán, 2.Do tmy se hrou-ží zah-ra - da. Je - žíš se do muk pro-pa -

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý,

Více

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH 1.BH Jediná Pravda - Písmo Svaté 2.BH Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH Cesty k poznání Boha 4.BH Ježíš Kristus Syn Boží Vykupitel Jan 16,13 2.Petr 1,19 Jan 17,3 Jan 1,1-3.14 Jan 17,17 Amos 3,7 Řím 1,19.20

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více

Ludwig Polzer-Hoditz. Osudové obrazy z doby mého duchovního žákovství

Ludwig Polzer-Hoditz. Osudové obrazy z doby mého duchovního žákovství Ludwig Polzer-Hoditz Osudové obrazy z doby mého duchovního žákovství III. obraz nedatováno V lese, poblíž malého karpatského městečka Modernu, odpočívající Berta a já. Já: Novoroční zvony vyzváněly prelomu

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9)

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9) Pokání Biblický pokání nepředstavuje změnu postoje prosazované lidského vědomí. Integruje život před lidmi říká další aspekt křesťanského života, ne lítost podporovány evangelia. Opravdové pokání říká,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Jedna z těch žen přistoupila k Ježíšovi. Vojáci ji nechtěli pustit, ale ona se jich nebála. Vytáhla bílý šátek a utřela Ježíšův obličej. Ježíš byl cel

Jedna z těch žen přistoupila k Ježíšovi. Vojáci ji nechtěli pustit, ale ona se jich nebála. Vytáhla bílý šátek a utřela Ježíšův obličej. Ježíš byl cel NA KALVÁRII Ježíš umřel za nás za všechny. Jak nás svým životem učil, že máme být dobří, tak nás svou smrti osvobodil od hříchů. Ježíš nám svým utrpením ukazuje, že nemáme mít strach z bolesti. Bolest

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte

Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská ta-jemství! K ví-tězství tak mocné-ho Krá-le zazni polni-ce a zvěstuj spá-su. Raduj se i ty, země, za-li-tá tak o-slnivou zá-ří a tonoucí

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Bible pro děti. představuje. Princ z řeky

Bible pro děti. představuje. Princ z řeky Bible pro děti představuje Princ z řeky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Biblické otá zky dobá postní á Sváty ty dén

Biblické otá zky dobá postní á Sváty ty dén Biblické otá zky dobá postní á Sváty ty dén POPELEČNÍ STŘEDA Mt 6,1-6.16-18 Kam máš zajít, když se modlíš? ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ Lk 9,22-25 Každý, kdo chce jít za Ježíšem, má vzít svůj... a následovat

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i 1.Stá-la Mat-a od-ho-dla-ně v sl-zách ve- dle ří-že Pá-ně, na te-rém Syn e-í pněl. Je- í du-š v hoř-ém lá-ní slí-če - nou, bez sm-lo - vá-ní do hlu-bn meč o-te - vřel. a f d b f Copyrght by

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Prameny. Hry středověku

Prameny. Hry středověku Vypracoval: Lukáš Hetmánek 438553 Stolní hry ve středověku Mezi jedny z nejoblíbenějších volnočasových aktivit člověka patří nepochybně hra. Hra a hraní si jde ruku v ruce s lidským bytím a za mnoho let

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Bible pro děti představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více