PRAVIDLA ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY PANASONIC EXTENDED PANASONIC GUARANTEE REGULATIONS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY PANASONIC EXTENDED PANASONIC GUARANTEE REGULATIONS"

Transkript

1 EXTENDED PANASONIC GUARANTEE REGULATIONS THE EXTENDED GUARANTEE CAN BE ACQUIRED WITHIN 24 MONTHS FROM THE FIRST PURCHASE OF THE DEVICE BY THE USER PLEASE READ THESE EXTENDED PANASONIC GUARANTEE REGULATIONS AND THE PANASONIC EXTENDED GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE PURCHASE. GENERAL: 1. The Regulations set out the rules for the purchasing and granting of the Extended Panasonic Guarantee offered against payment to end users exclusively for selected Panasonic devices by: with its registered seat at Hagenauer Str. 43, Wiesbaden, the Federal Republic of Germany, Registration number: HRB 13178, acting through organizační složka Česká republika, a branch with its registered seat in Prague 8, Krizikova 148/34, Postal Code , ID No.: , registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section A, Insert (hereinafter: "Panasonic") contact: Please use the form on the panasonic.cz website Telephone contact/ Helpline (Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.): (the fee does not exceed a rate for a regular call according to the operator's price list) 2. The Extended Panasonic Guarantee provides additional guarantee protection after the standard Panasonic guarantee period has expired under the Extended Panasonic Guarantee Terms and Conditions. 3. In order to cover a Panasonic device with the Extended Panasonic Guarantee, all the following conditions must be met within 24 PRAVIDLA ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY PANASONIC ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA MŮŽE BÝT ZÍSKÁNA DO 24 MĚSÍCŮ OD PRVNÍHO ZAKOUPENÍ ZAŘÍZENÍ UŽIVATELEM PŘED ZAKOUPENÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE TATO PRAVIDLA A OBCHODNÍ PODMÍNKY ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY PANASONIC, KTERÉ STANOVÍ ROZSAH A PODMÍNKY ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY PANASONIC. OBECNÉ: 1. Tato pravidla stanoví podmínky pro koupi a udělení rozšířené záruky Panasonic nabízené za úplatu koncovým uživatelům výhradně pro vybraná zařízení Panasonic ze strany: se sídlem Hagenauer Str. 43, Wiesbaden, Spolková republika Německo, reg. č. HRB 13178, prostřednictvím svého odštěpného závodu organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ , IČ: , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka (dále jen Panasonic ) Kontaktní Použijte prosím formulář na webových stránkách: panasonic.cz Telefonní kontakt/infolinka (od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00): (cena nepřesahuje poplatky za běžné spojení dle ceníku operátora) 2. Rozšířená záruka Panasonic je dodatečná záruční ochrana poskytovaná po uplynutí standardní záruční doby Panasonic v rámci obchodních podmínek rozšířené záruky 3. Aby se na zařízení Panasonic vztahovala rozšířená záruka Panasonic je třeba do 24 (dvaceti čtyř) měsíců od zakoupení zařízení

2 (twenty-four) months of the purchase of the Panasonic device for which the Extended Guarantee is offered: 3.1. purchase the Extended Panasonic Guarantee appropriate for your device model; and then 3.2. activate the purchased Extended Panasonic Guarantee by entering and registering the purchase details and device data. 4. The Panasonic Extended Guarantee can be purchased from selected dealers or Panasonic Authorised Service Centres. The purchase of the Panasonic Extended Guarantee is subject to payment of the price. 5. The price of the Extended Panasonic Guarantee is determined individually for each model or category of Panasonic device and for the Extended Guarantee period. 6. Depending on the current offer and model or category of device, the Extended Panasonic Guarantee is usually offered for a period of 12 (twelve), 24 (twenty-four) or 36 (thirty-six) months. The Extended Panasonic Guarantee period is calculated from the end of the Panasonic standard guarantee period. Only one Extended Panasonic Guarantee can be purchased per device; the Guarantee periods of the Extended Warranties offered are not aggregated. 7. The Extended Panasonic Guarantee is only offered for original device purchased by the customer as new in the European Union, the European Economic Area, Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro, Serbia, Switzerland, Monaco and San Marino (the "Territory"), operated in the Territory and originally distributed (originally introduced into the Territory by companies of the Panasonic group). In particular, the Extended Panasonic Guarantee cannot be purchased for an item that is not marketed in the Territory, purchased outside the Territory (e.g. via the Internet) or purchased from a natural person not engaged in business activities (e.g. via an online auction). Panasonic, na které je rozšířená záruka nabízena splnit všechny následující podmínky: 3.1. zakoupit rozšířenou záruku Panasonic odpovídající vlastněnému modelu zařízení; a poté 3.2. aktivovat zakoupenou rozšířenou záruku Panasonic poskytnutím a registrací detailů o zakoupení a údajů o zařízení. 4. Rozšířenou záruku Panasonic lze zakoupit u vybraných obchodních partnerů nebo v autorizovaných servisních střediscích Zakoupení rozšířené záruky Panasonic zahrnuje povinnost uhradit odpovídající cenu. 5. Cena rozšířené záruky Panasonic je stanovena individuálně pro daný model nebo kategorii zařízení Panasonic a pro dobu trvání rozšířené záruky. 6. V závislosti na aktuální nabídce a modelu nebo kategorii zařízení je rozšířená záruka Panasonic obvykle nabízena na dobu 12 (dvanácti), 24 (dvaceti čtyř) nebo 36 (třiceti šesti) měsíců. Rozšířená záruční doba Panasonic se počítá od konce standardní záruční doby Pro jedno zařízení lze zakoupit pouze jednu rozšířenou záruku Panasonic, záruční doby rozšířených záruk se nesčítají. 7. Rozšířená záruka Panasonic je nabízena pouze pro originální zařízení zakoupené zákazníkem jako nové v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru, Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Severní Makedonii, Černé Hoře, Srbsku, Švýcarsku, Monaku a San Marinu. ("území") provozovaná na území a pocházející z původní distribuce (původně uvedené na území společností skupiny Panasonic). Rozšířená záruka Panasonic nemůže být zakoupena zejména pro exemplář, který nebyl uveden na trh na území, byl získán mimo území (např. přes internet) nebo zakoupen od nepodnikající fyzické osoby (např.v online aukci).

3 8. The Extended Panasonic Guarantee can be purchased no later than 24 (twenty-four) months from the date of purchase of the device. Exceeding this deadline makes it impossible to activate the Extended Guarantee and constitutes a basis for refusing to perform the guarantee obligations. PURCHASE OF AN EXTENDED PANASONIC GUARANTEE: 9. The Panasonic Extended Guarantee can be purchased from selected dealers or Panasonic Authorised Service Centres. 10. When purchasing the Extended Panasonic Guarantee, the customer should make sure that it is suitable for their device model, that it covers the Guarantee period chosen by the customer, and that the conditions set out in Sections 7 and 8 above are met. 11. When purchasing the Extended Panasonic Guarantee from selected Panasonic Business Partners or Service Partners, the customer chooses the type and term of the Extended Panasonic Guarantee, enters their name and surname and address and makes the payment in the manner specified in the Shop. An Extended Panasonic Guarantee activation link will be sent to the e- mail address provided by the customer. ACTIVATING THE EXTENDED PANASONIC GUARANTEE: 12. The purchased Extended Panasonic Guarantee is activated by (i) clicking on the link in the the customer receives with the Extended Panasonic Guarantee and (ii) filling in the online form. Activation may not be made later than within 24 (twenty-four) months from the date of purchase of the device. Exceeding this deadline makes it impossible to activate the Extended Guarantee and constitutes a basis for refusing to perform the guarantee obligations. 13. By filling in the activation form, the customer registers the purchased Extended Panasonic Guarantee and the device, entering the data and following the instructions on the form. The customer provides the date of purchase of the 8. Rozšířenou záruku Panasonic lze zakoupit nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) měsíců od data zakoupení zařízení. Překročení této lhůty brání aktivaci rozšířené záruky a je také důvodem pro odmítnutí plnění záručních povinností. ZAKOUPENÍ ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY PANASONIC: 9. Zakoupení rozšířené záruky Panasonic je možné u vybraných obchodních partnerů nebo v autorizovaných servisních střediscích 10. Zákazník, který si zakoupí rozšířenou záruku Panasonic, by se měl ujistit, zda je vhodná pro vlastněný model zařízení, zda zahrnuje záruční dobu zvolenou zákazníkem, a také zda jsou splněny podmínky uvedené v bodech 7 a 8 výše. 11. V případě koupě rozšířené záruky u vybraných obchodních nebo servisních partnerů Panasonic si zákazník vybere typ a lhůtu rozšířené záruky Panasonic, uvede své jméno a ovou adresu a provede platbu tak, jak je uvedeno v Obchodu. Odkaz na aktivaci rozšířené záruky Panasonic bude zaslán na ovou adresu uvedenou zákazníkem. AKTIVACE ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY PANASONIC: 12. Zakoupenou rozšířenou záruku Panasonic je třeba aktivovat (i) kliknutím na odkaz, který zákazník obdrží v u s rozšířenou zárukou Panasonic a (ii) vyplněním online formuláře. Aktivaci nelze provést později než do 24 (dvaceti čtyř) měsíců od data zakoupení zařízení. Překročení této lhůty brání aktivaci rozšířené záruky a je také důvodem pro odmítnutí plnění záručních povinností. 13. Vyplněním aktivačního formuláře zákazník zaregistruje zakoupenou rozšířenou záruku Panasonic a zařízení tím, že poskytne údaje a bude postupovat podle pokynů formuláře. Zákazník zadá datum zakoupení zařízení a

4 device and the device data such as the model and serial number. The customer also confirms the address to which the Extended Panasonic Guarantee Certificate will be sent. 14. If the application is incomplete, Panasonic will contact the customer using the address provided. 15. If the customer has any problems registering, he should contact Panasonic (contact details above). 16. After verification of the information provided in accordance with point 13 above, the customer will receive an Extended Guarantee activation confirmation to the address provided, and then within 21 (twenty-one) days of the provision of the information in accordance with point 13 above, an Extended Panasonic Guarantee Certificate. 17. If the customer does not receive the Extended Panasonic Guarantee Certificate within 21 (twenty-one) days of providing your details in accordance with paragraph 13 above, he is kindly requested to contact Panasonic by telephone or by using the contact form available on the website, providing your contact details. 18. It is not possible to re-activate the same Extended Panasonic Guarantee or a new Extended Panasonic Guarantee for a device that has already been registered. RULES FOR GRANTING EXTENDED GUARANTEES: 19. The Extended Panasonic Guarantee Certificate includes the model and serial number of the device covered by the guarantee, the date of purchase of the device, the guarantee period, as well as a unique verification code confirming the authenticity of the Certificate and the validity of the Extended Panasonic Guarantee. 20. The rules for the exercise of Guarantee rights under the Extended Panasonic Guarantee are set out in the Extended Panasonic Guarantee Terms and Conditions. údaje o zařízení, jako je model a sériové číslo. Zákazník rovněž potvrdí ovou adresu, na kterou bude zaslán certifikát rozšířené záruky 14. Pokud je oznámení neúplné, společnost Panasonic se obrátí na zákazníka na uvedenou ovou adresu. 15. V případě jakýchkoliv potíží při registraci se obraťte na společnost Panasonic (kontaktní údaje uvedené výše). 16. Po ověření údajů poskytnutých v souladu s bodem 13 výše obdrží zákazník na poskytnutou ovou adresu potvrzení o aktivaci rozšířené záruky a poté do 21 (dvaceti jedna) dnů od poskytnutí údajů dle bodu 13 výše certifikát rozšířené záruky 17. Pokud zákazník neobdrží certifikát rozšířené záruky Panasonic do 21 (dvaceti jedna) dnů od poskytnutí údajů v souladu s bodem 13 výše, bude požádán, aby kontaktoval společnost Panasonic - telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách, kde uvede své kontaktní údaje. 18. Opětovná aktivace téže rozšířené záruky Panasonic a aktivace nové rozšířené záruky Panasonic ve vztahu k již zaregistrovanému zařízení není možná. PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY: 19. Certifikát rozšířené záruky Panasonic obsahuje model a sériové číslo zařízení, na které se záruka vztahuje, datum zakoupení zařízení, záruční dobu a také jedinečný ověřovací kód potvrzující pravost certifikátu a platnost rozšířené záruky 20. Pravidla realizace záručních práv plynoucích z rozšířené záruky Panasonic jsou stanovena v obchodních podmínkách rozšířené záruky Panasonic.

5 The Panasonic Extended Guarantee protection covers free repair of the device in the event of defects or faults caused by defective parts or manufacturing defects during the period of the Panasonic Extended Guarantee. 21. The Extended Panasonic Guarantee provides guarantee protection for the device that has been entered in the Certificate. If the defective device is replaced with a new one before the start of the Extended Panasonic Guarantee Period, the customer is asked to contact Panasonic for an amended Panasonic Extended Guarantee Certificate. 22. The customer must keep the Extended Panasonic Guarantee Certificate and proof of purchase of the device at all times. 23. In order to take advantage of the Extended Panasonic Guarantee, the customer is requested to deliver the device with the Certificate and proof of purchase to the Panasonic Authorised Service Centre, a list of which is available at or to contact Panasonic by phone - the Panasonic Helpline, or by using the contact form available on the website, giving its contact details. 24. In order to accept a repair request, the customer will be asked to provide a unique verification number and other details of the device and to provide the Extended Panasonic Guarantee Certificate and proof of purchase of the device to an Authorised Service Centre or to the courier who collects the device for repair. The data in the proof of purchase of the device must correspond to the data in the certificate. Inconsistency of data may be the basis for a refusal to recognise the guarantee claim. 25. The Guarantee repair will be carried out by a Panasonic Authorized Service Centre, under the Extended Panasonic Guarantee Terms and Conditions and in accordance with the procedures of a Panasonic Authorized Service Centre. Záruční ochrana rozšířené záruky Panasonic zahrnuje bezplatné opravy zařízení v případě vad a poruch v důsledku vadných dílů či výrobních vad během rozšířené záruční doby 21. Rozšířená záruka Panasonic poskytuje záruku na zařízení, které bylo zapsáno v certifikátu. V případě, že je vadné zařízení vyměněno za nové před rozšířenou záruční dobou Panasonic, je zákazník požádán, aby se obrátil na společnost Panasonic za účelem získání opraveného certifikátu rozšířené záruky 22. Zákazník musí bezpodmínečně uschovat certifikát rozšířené záruky Panasonic a doklad o koupi zařízení. 23. Aby bylo možné využít rozšířenou záruku společnosti Panasonic, je zákazník žádán, aby dodal zařízení s certifikátem a dokladem o koupi zařízení do autorizovaného servisního střediska Panasonic, jejichž seznam je k dispozici na adress nebo se obrátil na společnost Panasonic telefonicky - prostřednictvím infolinky Panasonic nebo přes kontaktní formulář, který je k dispozici na webových stránkách, a poskytl své kontaktní údaje. 24. Za účelem přijetí požadavku na opravu bude zákazník požádán, aby autorizovanému servisnímu středisku nebo kurýrovi, který zařízení přebírá k opravě, poskytl jedinečné ověřovací číslo a další údaje zařízení, a rovněž certifikát rozšířené záruky Panasonic s dokladem o zakoupení zařízení. Údaje z dokladu o koupi zařízení musí být v souladu s údaji certifikátu. Nesoulad údajů může být důvodem pro odmítnutí uznání reklamace. 25. Záruční oprava bude provedena autorizovaným servisním střediskem Panasonic podle obchodních podmínek rozšířené záruky Panasonic a v souladu s postupy autorizovaného servisního střediska

6 FINAL PROVISIONS: 26. Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC ( GDPR ), Panasonic is the controller of the personal data of the Promotion Participants provided for the granting and performance of the Extended Guarantee. Personal data will be processed in accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR on the basis of a voluntary agreement. Personal data of the Promotion Participants may be transferred to authorized service centres and service providers providing Panasonic with technical and organizational solutions. The provision of personal data is voluntary, but is necessary for the acquisition of the Extended Panasonic Guarantee and the exercise of Guarantee rights. Detailed information on personal data and rights can be found on the Panasonic website. 27. In matters not regulated by these Regulations, the provisions of the Civil Code and the Act on Consumer Rights shall apply. 28. If the customer has any questions, he is may contact Panasonic via , the contact form on the website, by telephone or by post. 29. The regulations were written in Czech and English version. In case of any discrepancy between the versions, the Czech version shall prevail. 30. Any complaints will be considered within 14 (fourteen) days of receipt in writing by organizační složka Česká republika. Effective from: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 26. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES ( GDPR ) je společnost Panasonic správcem osobních údajů účastníků promo akce poskytnutých za účelem udělení a výkonu rozšířené záruky Osobní údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě uděleného dobrovolného souhlasu. Osobní údaje účastníků promo akce mohou být poskytnuty autorizovaným servisním střediskům a poskytovatelům služeb, kteří dodávají společnosti Panasonic technická a organizační řešení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zakoupení rozšířené záruky Panasonic a výkonu záručních práv. Podrobné informace o osobních údajích a právech naleznete na webových stránkách společnosti 27. Ve věcech, na které se nevztahují tato pravidla, se použijí ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. 28. V případě jakýchkoli dotazů se zákazník může obrátit na společnost Panasonic - prostřednictvím u, kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách, telefonicky nebo poštou. 29. Tato pravidla byla sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílu mezi ustanoveními obou verzí se použije česká verze. 30. Případné stížnosti budou vyřízeny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich přijetí v písemné formě na adresu společnosti organizační složka Česká republika. Účinné od:

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRIVACY POLICY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. GENERAL PROVISIONS

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRIVACY POLICY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. GENERAL PROVISIONS ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví zásady pro shromažďování, používání, zpracovávání a ochranu osobních údajů uživatelů (dále jen uživatelé

Více

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Supplement dated 27 October 2016 pursuant to Section 16 Para. 1 of the German Securities Prospectus Act (téêíé~éáéêéêçëééâíöéëéíò) to the Base Prospectus dated 21 September 2016 for Leverage Products Frankfurt

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO HOT SHOTS 2018 DATE:

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO HOT SHOTS 2018 DATE: GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO HOT SHOTS 2018 DATE: 7.7. - 8.7.2018 TIME SCHEDULE: Prematch - Friday registration: 6.7.2018-10.00h first shot: 6.7.2018-11.00h Mainmatch 1 - Saturday registration:

Více

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO ARENA MASTERS DATE: TIME SCHEDULE:

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO ARENA MASTERS DATE: TIME SCHEDULE: GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO ARENA MASTERS DATE: 22.9. - 23.9.2018 TIME SCHEDULE: Mainmatch 1 - Saturday 22.9. registration: 22.9.2018-9.00h first shot: 22.9.2018-10.00h Mainmatch 2 - Sunday 23.9.

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah 1. Přihlášení... 1 1.1. Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO... 1 1.2. Přihlášení do systému HU-GO... 4 1.3. Výběr aktuálního

Více

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO OPEN 2018 DATE: TIME SCHEDULE: Prematch - Friday. registration:

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO OPEN 2018 DATE: TIME SCHEDULE: Prematch - Friday. registration: GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO OPEN 2018 DATE: 28.7. - 29.7.2018 TIME SCHEDULE: Prematch - Friday registration: 27.7.2018-10.00h first shot: 27.7.2018-11.00h Mainmatch 1 - Saturday registration: 28.7.2018-9.00h

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

World cup #9 and #10 Czech republic

World cup #9 and #10 Czech republic World cup #9 and #10 Czech republic A. GENERAL INFORMATION A.1 EVENT PLACE - Místo konání 49.3207864N, 14.2012869E Písek South Bohemia Lovecká střelnice Provazce Dolní Novosedly 53 397 01 Písek Jihočeský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 11 User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 2/ 11 Contents 1. MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB INTERFACE... 4 3. LOGGING INTO SŘHV... 4 4. CONTRACT

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Contact person: Stanislav Bujnovský,

Contact person: Stanislav Bujnovský, Tender documentation link: https://nen.nipez.cz/seznamzadavacichpostupu/zakladniinformaceozadavacimpostupum- 674611632-20523816/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-674611632-20523816/ Contact person: Stanislav

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

Obchodní a storno podmínky společnosti Hotel Lucia, s.r.o.

Obchodní a storno podmínky společnosti Hotel Lucia, s.r.o. Společnost: Obchodní a storno podmínky společnosti Hotel Lucia, s.r.o. obchodní firma: Hotel Lucia, s r.o. sídlo: Praha 1 Staré Město, Revoluční 763/15, PSČ: 110 00 IČ: 247 22 600 zapsaná: v obchodním

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Dohoda č. Agreement No.

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného on Conditions of using Electronic Device in Exempt Mode Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

Travelling Rules for Inbounds in District 2240 Czechia and Slovakia

Travelling Rules for Inbounds in District 2240 Czechia and Slovakia Travelling Rules for Inbounds in District 2240 Czechia and Slovakia For the purpose of this document, travelling means leaving the territory of the Host Rotary Club (residence of the club and belonging

Více

Council of the European Union Brussels, 5 August 2016

Council of the European Union Brussels, 5 August 2016 Council of the European Union Brussels, 5 August 2016 Interinstitutional File: 1999/0153 (COD) 10838/16 JUR 328 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Regulation (EC)

Více

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D.

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. Minutes from the meeting on the terms and conditions for provision of volume bonus based on the Co-operation Agreement concerning Supply of Products dated 27.5.2016 Parties: Name SANDOZ s.r.o. Registered

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Introduction to MS Dynamics NAV

Introduction to MS Dynamics NAV Introduction to MS Dynamics NAV (Item Charges) Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Item Charges

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Olympus. Modul "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" slouží

Více

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM Office supplies Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38501130.aspx External tender id 306817-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Reklamační řád Complaints Procedure

Reklamační řád Complaints Procedure Reklamační řád Complaints Procedure Společnost DEGA CZ s.r.o., se sídlem Malešická 2850/22c, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 279 02 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE DISTRIBUTORA LÉČIV

SOUHRNNÉ ÚDAJE DISTRIBUTORA LÉČIV SOUHRNNÉ ÚDAJE DISTRIBUTORA LÉČIV Vážení kolegové, z titulu jednatele společnosti a zároveň kvalifikované (odpovědné) osoby v oddělení distribuce léčiv si Vám dovoluji zaslat souhrnně tyto dokumenty: Osvědčení

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3,

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, P Ř Í L O H A 6 (FORMULÁŘE SLUŽBY VP) SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚČTOVÁNÍ CENY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU V PEVNÉM MÍSTĚ A CENY ZA DALŠÍ SLUŽBY mezi společnostmi Telefónica O2 a OLO zapsaná v Obchodním rejstříku Městského

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

CZECH REPUBLIC Customer Claims Handling ČESKÁ REPUBLIKA Reklamační řád

CZECH REPUBLIC Customer Claims Handling ČESKÁ REPUBLIKA Reklamační řád CZECH REPUBLIC Customer Claims Handling ČESKÁ REPUBLIKA Reklamační řád Platné od 1/2/2018 Valid as of 01/2/2018 Reklamační řád pro právnické osoby (dále jen Reklamační řád ) Corporate Customer Claims Handling

Více

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM Medical equipments Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/47366182.aspx External tender id 397310-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 FAI Open International Space Models Competion TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 Český Těšín, Czech Republic E-mail: petrosz@centrum.cz ORGANIZER: DATE: Information Sheet Rocket Club Silesia Olza Český Těšín,

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9633669495* FIRST LANGUAGE CZECH 0514/01 Paper 1 Reading May/June 2017 Candidates answer on the

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE Zadavatel / Contracting entity: ArcelorMittal Ostrava a.s. sídlem / registered office in Vratimovská 689, Ostrava, postcode 707 02 IČ / ID No.: 45193258 Veřejná zakázka / Tender procedure: Dedusting of

Více

Education and training services

Education and training services Education and training services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46570200.aspx External tender id 300532-2014 Tender type Prior Tender Notice Document type Prior Information Notice Procurement

Více

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37027677.aspx External tender id 410038-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *0123456789* FIRST LANGUAGE CZECH 0514/02 Paper 2 Writing For Examination from 2016 SPECIMEN PAPER

Více

7 Distribution of advertisement

7 Distribution of advertisement Legal regulation relating to the text message advertisement: There are different conditions regarding the SMS advertisement for two groups of recipients. The first group consists of recipients who are

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Obchodní podmínky pro elektronický prodej E-vstupenek

Obchodní podmínky pro elektronický prodej E-vstupenek Obchodní podmínky pro elektronický prodej E-vstupenek 1. Údaje o dodavateli ZOO Dvůr Králové a.s., Sídlo: Štefánkova 1029, Dvůr Králové nad Labem, PSČ:544 01 Adresa pro doručování elektronické pošty: webticket@zoodk.cz

Více

PRAVIDLA PROPAGACE "SLEVOVÝ POUKAZ V SÍTI FIRST STOP" PODPORA PRO SPOTŘEBITELE

PRAVIDLA PROPAGACE SLEVOVÝ POUKAZ V SÍTI FIRST STOP PODPORA PRO SPOTŘEBITELE 1 PRAVIDLA PROPAGACE "SLEVOVÝ POUKAZ V SÍTI FIRST STOP" PODPORA PRO SPOTŘEBITELE 1. Obecná ustanovení 1. Pořadatelem propagace je Bridgestone CR s.r.o. (adresa: Klimentská 46, 110 02 Praha 1) zapsaná v

Více

Byznys a obchodní záležitosti

Byznys a obchodní záležitosti - Úvod Dear Mr. President, Dear Mr. President, Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména Dear Sir, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Dear Madam,

Více

Publish date 6/23/2012 4:23 AM. Bid due date 7/23/2012 10:00 AM. Change date 6/23/2012 4:23 AM

Publish date 6/23/2012 4:23 AM. Bid due date 7/23/2012 10:00 AM. Change date 6/23/2012 4:23 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34615291.aspx External tender id 196835-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

Theme 6. Money Grammar: word order; questions

Theme 6. Money Grammar: word order; questions Theme 6 Money Grammar: word order; questions Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut KLÍNSKÝ P., MÜNCH O., CHROMÁ D., Ekonomika, EDUKO

Více

Publish date 4/5/2012 3:14 PM. Bid due date 5/2/2012 12:00 PM. Document due date 4/24/2012 12:00 PM. Change date 4/5/2012 3:14 PM

Publish date 4/5/2012 3:14 PM. Bid due date 5/2/2012 12:00 PM. Document due date 4/24/2012 12:00 PM. Change date 4/5/2012 3:14 PM Transformers Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32697874.aspx External tender id 110323-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem 1) Prosím vyhledejte tuto webovou stránku: 2) Vpravo nahoře klikněte na zelené pole Košík (Cart). 3) Nákupní košík (Shopping cart) Do pole Catalog No. zadejte katalogové

Více

GDPR Projekt GDPR Compliance

GDPR Projekt GDPR Compliance GDPR Projekt GDPR Compliance DigiLion s.r.o. (Matěj Petrásek) Specialisté v oblasti ochrany osobních údajů a vyjednávání IT smluv. DigiLion Tým zkušených poradců s právním a technickým zázemím a s mezinárodní

Více

Property insurance services

Property insurance services Property insurance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34712301.aspx External tender id 204622-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Terms and Conditions Obchodní podmínky 1 Definice 1 Definitions Informace pro Spotřebitele před uzavřením Kupní smlouvy

Terms and Conditions Obchodní podmínky 1 Definice 1 Definitions Informace pro Spotřebitele před uzavřením Kupní smlouvy Terms and Conditions Obchodní podmínky Rights and obligations of the User and the Operator, especially the rights and obligations resulting from the Contract of Purchase entered into between the Operator,

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2010,

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2010, N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

TESSIN OLZA WORLD CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2015

TESSIN OLZA WORLD CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2015 FAI Open International Space Models Competition TESSIN OLZA WORLD CUP 2015 Český Těšín, Czech Republic E-mail: petrosz@centrum.cz ORGANIZER: DATE: TESSIN OLZA WORLD CUP Information Sheet Rocket Club Silesia

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

"POZÁRUČNÍ PROGRAM" VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

POZÁRUČNÍ PROGRAM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY "POZÁRUČNÍ PROGRAM" VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") obsahují důležité pojmy a informace týkající se služby s limitovanou cenou vašeho zařízení Panasonic po vypršení

Více

Vzor tiskopisu ročního hlášení

Vzor tiskopisu ročního hlášení Vzor tiskopisu ročního hlášení ROČNÍ HLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY A. Údaje o osobě, která nakládá se surovými diamanty Požadované údaje Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma nebo její

Více

P Ř Í L O H A 6 (FORMULÁŘE SLUŽBY VP) SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚČTOVÁNÍ CENY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU V PEVNÉM MÍSTĚ A CENY ZA DALŠÍ SLUŽBY.

P Ř Í L O H A 6 (FORMULÁŘE SLUŽBY VP) SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚČTOVÁNÍ CENY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU V PEVNÉM MÍSTĚ A CENY ZA DALŠÍ SLUŽBY. P Ř Í L O H A 6 (FORMULÁŘE SLUŽBY VP) SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚČTOVÁNÍ CENY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU V PEVNÉM MÍSTĚ A CENY ZA DALŠÍ SLUŽBY mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s. a OLO Strana 1 (celkem 11) 1.1.

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6681845043* FIRST LANGUAGE CZECH 0514/02 Paper 2 Writing May/June 2017 2 hours Candidates answer

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

FAI Open International Space Models Competition TESSIN OLZA WORLD CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2017

FAI Open International Space Models Competition TESSIN OLZA WORLD CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2017 FAI Open International Space Models Competition TESSIN OLZA WORLD CUP 2017 DEPUTY GOVERNOR OF THE REGION RESONSIBLE FOR THE AREAS OF EDUCATION AND SPORT MISTER MGR. STANISLAV FOLWARCZNY 2007-2017 Český

Více

Press book English Language

Press book English Language Press book English Language The Czech Republic March 2018 Cofunded by European Union Author Jana Szomolanyiova SEVEn The Energy Efficiency Center, z.u. This document has been elaborated in the project

Více

Publish date 11/3/2012 4:24 AM. Change date 11/3/2012 4:24 AM

Publish date 11/3/2012 4:24 AM. Change date 11/3/2012 4:24 AM Catering services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31837383.aspx External tender id 349498-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16 zákaznická linka: 840 50 60 70 DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 Supersedes data of 1997 Apr 16 1999 Apr 23 str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha

Více