ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S162/2014/VZ-13682/2014/511/ABr Brno 27. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S162/2014/VZ-13682/2014/511/ABr Brno 27. června 2014"

Transkript

1 *UOHSX005Z6A6* UOHSX005Z6A6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S162/2014/VZ-13682/2014/511/ABr Brn 27. června 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z mci úřední dne , jehž účastníkem je zadavatel Okresní hspdářská kmra Opava, IČO , se sídlem Městský DK Petra Bezruče, Nádražní kruh 27, Opava, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava zahájené dne desláním výzvy k pdání nabídek, na kteru dne uzavřel s ddavatelem TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., IČO , se sídlem Nad Prubku 838, Ostrava-Svinv, smluvu ddávce služeb, rzhdl takt: Zadavatel Okresní hspdářská kmra Opava, IČO , se sídlem Městský DK Petra Bezruče, Nádražní kruh 27, Opava se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím že nezadal veřejnu zakázku Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava, zadávanu ve výběrvém řízení zahájeném dne desláním výzvy k pdání nabídek, v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v 21 citvanéh zákna a dne uzavřel s ddavatelem TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., IČO , se sídlem Nad Prubku 838, Ostrava-Svinv, na plnění I.

2 výše uvedené zakázky smluvu ddávce služeb, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. II. Za spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht rzhdnutí se zadavateli Okresní hspdářské kmře Opava, IČO , se sídlem Městský DK Petra Bezruče, Nádražní kruh 27, Opava ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši , Kč (třicet tisíc krun českých). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. ODŮVODNĚNÍ I. POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), který je pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, (dále jen zákn ) 1 příslušný k dhledu nad ddržváním zákna, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele Okresní hspdářská kmra Opava, IČO , se sídlem Městský DK Petra Bezruče, Nádražní kruh 695/27, Opava (dále jen zadavatel neb OHK Opava ) při zadávání veřejné zakázky Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava, jejíž pdmínky byly uveřejněny na prtálu Evrpskéh sciálníh fndu v ČR ( dne pd ev. č (dále jen veřejná zakázka ). 2. Na základě skutečnstí uvedených v pdnětu si Úřad d zadavatele vyžádal dkumentaci veřejné zakázce a finanční výkazy. Dklady příjmech a výdajích zadavatele v letech 2011 a 2012 byly Úřadu dručeny dne Dále Úřad bdržel infrmace příjmech a výdajích v rce 2010, statut Hspdářské kmry České republiky (dále jen statut HK ČR ), statut zadavatele, smluvu splupráci při výknu činnsti na úseku karnetů ATA a certifikátů půvdu zbží ze dne a prváděcí smluvu k Rámcvé smluvě splupráci ze dne 1/10/2007, resp. smluvu výknu činnstí kntaktníh místa veřejné správy ze dne Z dkumentace předmětné veřejné zakázce Úřad zjistil, že dne zadavatel deslal pěti ddavatelům výzvu k pdání nabídek splu se zadávací dkumentací předmětné zakázky. Na základě žádstí zadávací dkumentaci tentýž den deslal 15 dalším ddavatelům zadávací dkumentaci. Předmětem plnění veřejné zakázky byly služby suvisející s realizací prjektu Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava, a t knkrétně zajištění vzdělávacích kursů. Předpkládanu hdntu veřejné zakázky zadavatel stanvil na ,- Kč bez DPH. 1 Pzn.: Pkud je v textu rzhdnutí uveden dkaz na zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, jedná se vždy znění účinné v dbě zahájení zadávání veřejné zakázky. 2

3 4. S hledem na skutečnst, že na realizaci prjektu Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava, byla zadavateli v rámci Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst pskytnuta dtace na základě rzhdnutí Ministerstva práce a sciálních věcí pskytnutí dtaceč. OPLZZ/1.1/52/1/00119 ze dne (jejíž celkvá výše mhla dsáhnut až ,- Kč), pstupval zadavatel při zadávání předmětné zakázky dle Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.4 (tut pvinnst mu ukládal v části II. bd. 8.1 citvanéh rzhdnutí pskytnutí dtace). V suladu s tímt metdickým pkynem také zadavatel pdmínky zadání zakázky uveřejnil na prtálu Evrpskéh sciálníh fndu v ČR (viz bd 1. důvdnění). 5. Zadavatel při zadávání předmětné zakázky nepstupval pdle zákna a tut skutečnst výslvně uvedl jak ve výzvě k pdání nabídek, tak v zadávací dkumentaci ( na zadávací řízení se neaplikují ustanvení zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ). 6. Ze zadavatelem přízenéh Zápisu psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že ve lhůtě pr pdání nabídky ( , 9:00 h) zadavatel bdržel dvě nabídky, z nichž byla na základě hdntících kritérií (nabídkvá cena, způsb realizace vzdělávacích aktivit, navržená metdika náplně a výstupů šklení, způsb zajištění dprvdných aktivit) jak nejvýhdnější vybrána nabídka splečnsti. TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., IČO , se sídlem Nad Prubku 838, Ostrava-Svinv (dále jen TEMPO TRAINING & CONSULTING ). S tut splečnstí uzavřel zadavatel dne smluvu na předmět plnění zakázky. Cena pskytvaných služeb pdle čl. V tét smluvy činila ,- Kč bez DPH. 7. P přezkumání předlžených dkumentů získal Úřad pchybnsti tm, zda zadavatel nebyl při zadávání předmětné veřejné zakázky v pstavení veřejnéh zadavatele ve smyslu 2 dst. 2 písm. d) zákna, a tedy nebyl pvinen při jejím zadávání pstupvat dle zákna, tj. veřejnu zakázku zadat v některém z druhů zadávacích řízení upravených v 21 dst. 1 zákna. Jelikž zadavatel předmětnu veřejnu zakázku v zadávacím řízení nezadal a na její plnění uzavřel dne smluvu, vznikl pdezření, zda se zadavatel uvedeným pstupem nedpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, a prt Úřad zahájil správní řízení z mci úřední. II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 8. Dpisem č.j. ÚOHS-S162/2014/VZ-5327/2014/511/ABr ze dne Úřad známil zadavateli, který je jediným účastníkem řízení, zahájení správníh řízení z mci úřední. Tt známení byl zadavateli dručen dne a tímt dnem tak byl pdle 46 dst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), správní řízení zahájen. Sučasně s známením zahájení správníh řízení Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S162/2014/VZ-5331/2014/511/ABr ze dne účastníkvi řízení stanvil pdle 39 dst. 1 správníh řádu jednak lhůtu pr zaslání kmpletní dkumentace veřejné zakázce a dalších finančních dkladů, jednak lhůtu, ve které byl právněn navrhvat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byl právněn vyjádřit své stanvisk v řízení. 9. Na základě usnesení č.j. ÚOHS-S162/2014/VZ-5331/2014/511/ABr ze dne Úřad bdržel dne zbývající část dkumentace veřejné zakázce včetně vyjádření zadavatele. 3

4 10. Usnesením č. j. ÚOHS-S162/2014/VZ-7891/2014/511/ABr ze dne Úřad zadavateli stanvil lhůtu, ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Vyjádření zadavatele ze dne Zadavatel ve svém vyjádření ze dne zastává názr, že OHK Opava není veřejným zadavatelem, nebť nenaplňuje kumulativně pjmvé znaky stanvené v 2 dst 2 písm. d) zákna, nebť nebyla zřízena či zalžena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu. Jak vyplývá z 2 dst. 1) zákna č. 301/1992 Sb., Hspdářské kmře ČR a Agrární kmře ČR, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZHKČR ), OHK Opava byla zalžena za účelem pdpry pdnikatelských aktivit, prsazvání a chrany zájmů a uspkjvání ptřeb svých členů. Pdle názru zadavatele se jedná zájmy a ptřeby určité skupiny subjektů, kterými jsu členvé OHK Opava. Nejedná se tedy zájmy a ptřeby veřejnsti jak takvé, nýbrž zájmy a ptřeby určitých pdnikatelských subjektů. Rzhdvací prcesy v rámci OHK Opava fungují na demkratických základech, tedy rzhdvací pravmc je v ruku členy zvlených rgánů, a prt OHK Opava prsazuje zájmy a ptřeby svých členů. Zájmy a ptřeby, které OHK Opava zajišťuje, jsu klektivní, nikli však veřejné. 12. Dále zadavatel argumentuje, že ptřeby a zájmy, které OHK Opava zajišťuje, mají v drtivé většině pvahu bchdní či průmyslvu. T vyplývá již z pvahy subjektů, které OHK Opava zastupuje, nebť se jedná pdnikatele ze zpracvatelskéh průmyslu neb z blasti bchdní. Těmt pdnikatelům OHK Opava pmáhá uspkjvat jejich ptřeby a zájmy v pdnikání. Skutečnst, že činnst OHK Opava směřuje k uspkjvání ptřeb bchdní pvahy zadavatel vyvzuje z ustanvení např. v 4 dst. 1) písm. f), g) a j) ZHKČR, kde se výslvně stanví knkrétní bchdní ptřeby, jejichž uspkjvání patří d půsbnsti zadavatele. 13. S hledem na absenci dvu výše uvedených pjmvých znaků, má zadavatel za t, že OHK Opava nenaplňuje ani definiční znak převážné financvání státem, či jiným veřejným zadavatelem. Zadavatel pukazuje, že je financván ze sukrmých zdrjů pdnikatelů. Zadavatel zastává názr, že tent definiční znak je nutné chápat jak určitý pravidelný a sustavný finanční vztah mezi státem (neb jiným veřejným zadavatelem) a subjektem financvání. Jednrázvý finanční příspěvek v rámci jednrázvéh prjektu, jehž realizace představuje puhý zlmek z úplnéh suhrnu činnstí zadavatele pdle jeh názru, nestačí k závěru, že se jedná subjekt převážně financvaný státem, či jiným veřejným zadavatelem. 14. C se týká vystavvání certifikátů půvdu zbží, či jiných svědčení skutečnstech důležitých v právních vztazích, vznikajících v mezinárdním bchdě, vystavvání tht celníh dkumentu nespadá d záknné či statutární půsbnsti OHK Opava, ale d půsbnsti Hspdářské kmry České republiky (dále jen HK ČR ) a t pdle 4 dst. 1 ZHKČR. Půsbnst kresních hspdářských kmr je pdle 3 dst. 6 a 4 dst. 2 ZHKČR upravena statutem HK ČR. Statut HK ČR tyt funkce na kresní hspdářsku kmru nepřenáší. OKH Opava vystupuje v rámci tét agendy jak zástupce HK ČR na základě smluvníh zastupení - standardníh bchdníh vztahu. Zastupvání prbíhá jménem a na účet HK ČR. Příjmy za vystavvání svědčení náležejí HK ČR. Okresní hspdářské kmře Opava náleží kmerční dměna za zastupvání na základě smluvy s HK ČR, jak je uveden v předlžené smluvě splupráci při výknu činnsti na úseku karnetů ATA a certifikátů půvdu zbží ze dne Pkud OKH Opava vykazuje 4

5 v účetnictví příjmy z vystavvání certifikátů, má se tím na mysli právě takvá smluvní dměna za zastupvání HK ČR. Zadavatel prt pukazuje na t, že závěr, že certifikáty půvdu zbží a další pdbná svědčení vystavuje zadavatel je nesprávný, nebť jsu vystavvány HK ČR. Pdle názru zadavatele nelze zaměňvat činnst dvu entit, z nichž každá má samstatnu právní subjektivitu. Navíc pplatky jsu hrazeny z prstředků sukrmých pdnikatelských subjektů. První certifikáty byly ve světě vystaveny v 18. stletí ve Francii. V Opavě se vystavvaly d rku cca Dnes mezinárdně na vystavvání certifikátů dhlíží na základě Ženevské úmluvy a následné Kjótské úmluvy ICC Světvá federace kmr (WCF) jíž je HK ČR členem. 15. C se věci vystavvání karnetů ATA týká zadavatel zastává názr, že OHK Opava ani HK ČR nebyly zalženy ani zřízeny za účelem vystavvání tht celníh dkumentu a ddává, že tat skutečnst není pdlžena žádným právním předpisem ani mezinárdní úmluvu, ani statutárním vnitřním předpisem kmr. HK ČR tut činnst vyknává dbrvlně, nebť jí t příslušné mezinárdní úmluvy umžňují a splnila pdmínky pr výkn tét činnsti stanvené. 16. K službám kntaktníh místa veřejné správy zadavatel uvádí, že pdle 8a zákna č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn IS ), je kntaktním místem veřejné správy mim jiné Hspdářská kmra České republiky. Pdle názru zadavatele kresní hspdářská kmra (jakákli) není kntaktním místem veřejné správy. Pkud se jedná kanceláře na adrese kresní hspdářské kmry (jakékli), pak služby kntaktníh místa veřejné správy v takvé kanceláři pskytuje vždy Hspdářská kmra České republiky, a t vlastním jménem a na vlastní účet. Činnsti jsu vyknávány výlučně prstřednictvím zaměstnanců Hspdářské kmry České republiky, kteří jsu pr tyt účely prškleni a slžili příslušnu zkušku. Okresní hspdářská kmra (jakákli) na předmětných adresách pr HK ČR puze pskytuje prstry a vytváří technické pdmínky. Tat činnst je upravena m. j. smluvu výknu činnstí kntaktníh místa veřejné správy ze dne Jakékli údaje prvzvání kntaktníh místa zadavatelem uvedené v tét smluvě nic nemění na tm, že předmětná veřejnprávní činnst (pskytvání služeb kntaktníh místa veřejné správy) je vyknávána výlučně prstřednictvím zaměstnanců HK ČR, a t jménem HK ČR a na účet HK ČR. Zadavatel argumentuje, že není mžné slučvat výkn veřejnprávní činnsti s puhým pskytváním technickéh zázemí pr tyt účely. Takvá interpretace by v absurdním případě vedla k tmu, že veřejným zadavatelem by byl každý, kd např. prnajímá státu nemvitsti a pskytuje s tím spjené služby. 17. K výběrvému řízení v rámci prjektu OP LZZ Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava CZ.1.04/1.1.06/ zadavatel uvedl, že byl zastupen v rámci výběrvéh řízení splečnstí Dbrá zakázka s.r.. a ve výběrvém řízení se zadavatel řídil Metdickým pkynem pr zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4, pdle kteréh se na zadávací řízení neaplikují ustanvení zákna. Zadavatel dkazuje na kntrlu Ministerstva práce a sciálních věcí ČR přím v sídle OHK Opava, při které byl knstatván, že výběrvé řízení byl veden v suladu s Metdickým pkynem pr zadávání zakázek OP LZZ s předpkládanu hdnstu nad 2 mil. Kč bez DPH mim režim zákna a nebyly nalezeny žádné nedstatky, 5

6 cž je uveden v zadavatelem předlženém prtklu výsledku kntrly č. 2013/093 ze dne Dne byla vypracvána v rámci pravidel OP LZZ Zpráva nezávisléh auditra věření účetnictví Prjektu v rámci OP LZZ s názvem Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava CZ. 1.04/1.1.06/ , kde byl ptvrzen, že byl prjekt veden správně, řádně a důvěryhdně a c se týče výběrvéh řízení byl pstupván při zadání veřejných zakázek v suladu se záknem veřejných zakázkách a příslušnu příručku. Z phledu Ministerstva práce a sciálních věcí ČR, nezávisléh auditra a zadavatele, byl výběrvé řízení veden dle zákna a příruček OP LZZ. Zadavatel se prt dmnívá, že případná chyba v metdických pkynech a zadáních není jeh chybu. 19. Zadavatel dále uvádí, že v prjektu vystupval jak realizátr (příjemce dtace), nikliv jak příjemce veřejné pdpry. Příjemcem veřejné pdpry byli členvé kmry, kteří se d prjektu zapjili. Příjem dtace je jedntlivými pdniky deklarván jejich pdpisem na Prhlášeních zapjení cílvé skupiny d prjektu OP LZZ - výzvy č. 52, cž zadavatel dkládá předlžením prhlášení uvedeným jak přílha č. 6 svéh vyjádření ze dne Zadavatel dále argumentuje, že údaje financvání uvedené Úřadem v Oznámení zahájení správníh řízení nedpvídají skutečnému stavu, zejména pkud se jedná financvání v předmětném prjektu a dkazuje zejména na dkument OPLZZ Příručka D7_Veřejná pdpra a pdpra de minimis (verze 1.5), (dstupný z kde je m.j. uveden na straně 19 uprstřed, že Příjemcem veřejné pdpry je pdnik ve smyslu čl. 107 Smluvy, neb li fyzická neb právnická sba, která ve skutečnsti získává výhdu plynucí z pskytnutí veřejné pdpry, přičemž nezáleží na právní frmě příjemce, na straně 11 v pznámce pd čaru č 14, že... skutečným příjemcem veřejné pdpry není příjemce (realizátr vzdělávacíh kurzu), ale pdniky vysílající své zaměstnance k pršklení, na straně 19 v pznámce pd čaru č. 24, že příjemcem veřejné pdpry je ten, kd užívá výhdy plynucí z pskytnuté veřejné pdpry. 21. Dále zadavatel uvádí, že přest, že je dtace pskytnuta pdnikům jak knečným příjemcům, byl zadavatel pvinen dle příručky prgramu OPLZZ evidvat náklady pr pdniky hrazené z dtace ve svém účetnictví, a tent přerzdělený bjem dtace uměle navyšuje pdíl dtačních zdrjů na celkvém rzpčtu zadavatele. 22. Zadavatel dále uvádí, že OHK Opava byla pvinna účtvat celkvu výši dtace ve frmě nákladvých účtů (frmu ddavatelských faktur, mezd a nepřímých nákladů) a přijatém krytí nákladů na účtech výnsů. Z tht důvdu bsahuje rzpčet zadavatele dtaci v r ve výši Kč a r ve výši Kč, přičemž se ale jedná celkvu část dtace čerpanu pr všechny zapjené splečnsti v daných letech. O tmt způsbu financvání i jedntlivých příjemcích pdpry pak byl rzhdnut již ve fázi pdávání žádsti pskytnutí pdpry, tedy před zahájením výběrvéh řízení. 6

7 23. Zadavatel dále uvádí, že OHK Opava byla pvinna účtvat celkvu výši dtace ve frmě nákladvých účtů (frmu ddavatelských faktur, mezd a nepřímých nákladů) a přijatém krytí nákladů na účtech výnsů. Z tht důvdu bsahuje rzpčet zadavatele dtaci v r ve výši Kč a r ve výši Kč, přičemž se ale jedná celkvu část dtace čerpanu pr všechny zapjené splečnsti v daných letech. O tmt způsbu financvání i jedntlivých příjemcích pdpry pak byl rzhdnut již ve fázi pdávání žádsti pskytnutí pdpry, tedy před zahájením výběrvéh řízení. 24. Čerpání dtace jedntlivých pdniků v prjektu Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava" v r a 2012 tvřil 100 % vyúčtvané dtace v těcht letech. V přílze přilžil zadavatel čerpání dtací jedntlivými pdniky, kdy každé splečnsti byla vyúčtvána dtace, kteru v daném rce vyčerpala, z čehž zadavatel usuzuje, že se v daném rce nejednal dtaci zadavatele. 25. Zadavatel dále argumentuje, že výběr ddavatele byl prveden v dbě, kdy nic nenasvědčval tmu, že by byl mžn OHK Opava pvažvat za veřejnéh zadavatele, tudíž i pkud by Úřad v předmětném správním řízení dspěl k závěru, že je mžn pvažvat OHK Opava za veřejnéh zadavatele, je nutn zvážit ze strany Úřadu klnst, že OHK Opava vynalžila veškeré úsilí, které byl mžn pžadvat, aby případnému prušení právní pvinnsti zabránila. 26. S hledem na výše uvedené se zadavatel dmnívá, že OHK Opava nenaplňuje pjmvé znaky dle 2 dst. 2 písm. d) bdů 1. a 2. zákna a není tedy veřejným zadavatelem. 27. Tent svůj závěr pírá zadavatel stanvisk Hspdářské kmry České republiky ve věci vztahu hspdářské kmry a zákna zaslané Úřadu jak přílha č. 11 vyjádření ze dne , ve kterém HK ČR se zabývá tázku, zda je HK ČR veřejným zadavatelem ve smyslu 2 dst. 2 zákna. V suvislsti s pjmem veřejný zájem HK ČR ve svém stanvisku dkazuje na nález Ústavníh sudu ze dne sp. zn. I. ÚS 198/95 (veřejný zájem je takvý, který je mžné značit za becně prspěšný, přičemž ne každý klektivní zájem může být značen za zájem veřejný) a na rzsudek Nejvyššíh správníh sudu č. j. 9 Afs 111/ ze dne a argumentuje, že za uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu lze pvažvat činnst, na které má stát neb jeh slžka eminentní zájem, a prt za tímt účelem zalží či zřídí právnicku sbu, kteru sučasně financuje a přím neb nepřím ji vládá. Dále stát v takvém případě také mezuje mžnst vstupu na trh statním subjektům. V tét suvislsti HK ČR knstatuje, že byla zalžena k prsazvání a chraně zájmů a k zajišťvání ptřeb svých členů (pdnikatelů), a je tudíž reprezentantem zájmu klektivníh. 28. Dále HK ČR ve svém stanvisku argumentuje, že jedním z předpkladů pr psuzení určitéh subjektu jak veřejnéh zadavatele je existence ingerence státu d jeh činnsti neb aktivní pdíl státu na pdnikatelské činnsti danéh subjektu. V případě HK ČR a jejích slžek však k žádné pdbné ingerenci státu nedchází stát ani jiný veřejný zadavatel nemá žádný vliv na slžení a vlbu rgánů HK ČR, stát ani nijak nevstupuje d činnstí, které HK ČR vyknává, stát také nereguluje prstředí, ve kterém HK ČR půsbí, napak stát umžňuje výkn bdbných činnstí, jaké vyknává HK ČR i jiným pdnikatelským subjektům, které jsu právněny též reprezentvat pdnikatele a hájit jejich zájmy. 7

8 29. Dalším z předpkladů psuzení určitéh subjektu jak veřejnéh zadavatele je absence výknu ptřeb bchdní neb průmyslvé pvahy. Ani tent předpklad HK ČR nesplňuje, nebť jak uvádí ve svém stanvisku, uspkjuje výhradně ptřeby bchdní pvahy. V tét suvislsti se HK ČR pět dvlává na výše uvedený rzsudek Nejvyššíh správníh sudu a ddává, že se phybuje v ryze sutěžním prstředí, přičemž není nijak zvýhdněna státem a musí ve své činnsti pstupvat pdle klasických eknmických kritérií (tj. kritérium výknnsti, účinnsti a efektivnsti nákladů a kritérium výše příjmů). Mim t HK ČR pukazuje také na rzsudek Evrpskéh sudníh dvra ze dne ve spjené věci C- 223/99 a C-260/99, který výše nastíněnu myšlenku eknmických kritérií dále rzvíjí. Vzhledem k faktu, že HK ČR vyknává veškeré své činnsti primárně za účelem dsažení zisku, má HK ČR za prkázané, že byla (stejně tak její slžky) zalžena za účelem uspkjvání ptřeb bchdní pvahy, a prt nemůže být pvažvána za veřejnéh zadavatele. 30. Ke svému způsbu financvání HK ČR ve stanvisku uvádí, že její příjmy jsu pdle 18 dst. 3 zákna č. 301/1992 Sb. tvřeny členskými příspěvky, dtacemi, dary a jinými příjmy. Dtace tedy nejsu primárním neb jediným příjmem HK ČR, napak primárním příjmem HK ČR jsu členské příspěvky. 31. V suvislsti s pjmem financvání HK ČR ve svém stanvisku zmiňuje rzsudek Evrpskéh sudníh dvra ve věci C-380/98 a knstatuje, že nelze za příjmy z financvání veřejných zadavatelů pvažvat dtace na knkrétní prjekty, které nejsu výslvně předmětem činnsti HK ČR a jejich slžek. V suvislsti s dtacemi na knkrétní prjekty HK ČR zmiňuje kategrii dtvanéh zadavatele, která je vymezena relativně a je zacílena právě na zadavatele, kteří přijímají dtace na knkrétní prjekty. 32. V závěru stanviska HK ČR knstatuje, že ji (stejně tak jak krajské, reginální a kresní hspdářské kmry) nelze pvažvat za veřejné zadavatele ve smyslu 2 dst. 2 písm. d) zákna, jelikž nesplňuje kumulativní znaky pr veřejnéh zadavatele, nebť nereprezentuje zájem veřejnsti, zajišťuje ptřeby ryze bchdní pvahy a není převážně financvána státem neb jiným veřejným zadavatelem. 33. Závěrem svéh vyjádření zadavatel uvádí, že jakákliv sankce ze strany Úřadu by pak byla pr OHK Opava likvidační, nebť každrčně je hspdařen s vyrvnaným rzpčtem, přičemž pkud by byla v dané věci zpětně pskytvatelem dměřena krekce, mhl by t způsbit fakticku likvidaci OHK Opava (cž by sučasně ptvrdil, že činnst zadavatelem realizvaná není pskytvána ve veřejném zájmu, nebť není mžn ze strany jakéhkliv jinéh subjektu čekávat finanční dtaci, a služby dsud pskytvané OHK Opava by byly následně pskytvány jinými sukrmými subjekty). 34. Na základě výše uvedených skutečnstí zadavatel navrhuje, aby Úřad předmětné správní řízení zastavil dle ustanvení 117a písm. d) zákna. III. ZÁVĚRY ÚŘADU 35. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, zejména pak dkumentace veřejné zakázce, dspěl k závěru, že zadavatel byl při zadávání předmětné veřejné zakázky v pstavení veřejnéh zadavatele, a měl tedy při jejím zadávání vzhledem k její 8

9 předpkládané hdntě pstupvat dle zákna, tj. měl pvinnst zadat tut veřejnu zakázku v některém ze zadávacích řízení uvedených v 21 dst. 1 citvanéh zákna. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. Relevantní ustanvení zákna 36. Pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna je veřejným zadavatelem i jiná právnická sba [dlišná d sb uvedených v písm. a)-c) citvanéh ustanvení], pkud (1) byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a (2) je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 37. Pdle 12 dst. 3 zákna se veřejnu zakázku maléh rzsahu rzumí veřejná zakázka, jejíž předpkládaná hdnta nedsáhne v případě veřejné zakázky na ddávky neb veřejné zakázky na služby Kč bez daně z přidané hdnty neb v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez daně z přidané hdnty. 38. Pdle 21 dst. 1 zákna upravuje zákn tyt druhy zadávacích řízení: (a) tevřené řízení, (b) užší řízení, (c) jednací řízení s uveřejněním, (d) jednací řízení bez uveřejnění, (e) sutěžní dialg a (f) zjedndušené pdlimitní řízení. K pstavení zadavatele 39. Aby mhla být právnická sba v pstavení veřejnéh zadavatele ve smyslu ust. 2 dst. 2 písm. d) zákna, musí kumulativně splňvat dvě pdmínky: vyknávat určitu činnst nemající kmerční či bchdní charakter ve veřejném zájmu, mít určitý vztah (daný financváním, vládáním neb jmenváním rgánů) ke klasickému veřejnému zadavateli. 40. Pkud jde první pdmínku, tj. že daná právnická sba musí být zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, je třeba knstatvat, že zákn dále nespecifikuje, c se míní uspkjváním ptřeb veřejnéh zájmu nemající průmyslvu neb bchdní pvahu. Prt je pr bjasnění smyslu tét definice třeba vycházet z relevantní judikatury Sudníh dvra Evrpské unie (dále jen SD EU ). 41. Z relevantní judikatury SD EU je mžn učinit mim jiné tyt závěry: Při psuzvání, zda je určitý subjekt zadavatelem, je třeba psuzvat rvněž aktuální pzici příslušné sby, zda aktuálně uspkjuje v rámci některé ze svých činnstí ptřeby veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, či nikliv. Nelze si tedy vystačit s psuzváním těch činnstí, za jejichž účelem byla daná sba zalžena či zřízena. (Rzsudek ze dne 12. prsince 2002, C 470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Shne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ÓSTU-STETTIN Hch- und Tiefbau GmbH prti Entsrgungsbetriebe Simmering GmbH.) 9

10 Status zadavatele není závislý na relativní důležitsti, kteru má činnst uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, v rámci veškeré činnsti danéh subjektu. (Rzsudek ze dne 10. listpadu 1998, C-360/96 Gemeente Arnhem a Gemeente Rheden vs. BFI Hlding BV.) Jinými slvy řečen: v případech, kdy určitý subjekt vyknává částečně činnst služící k uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu a sučasně i jinu běžnu bchdní činnst, je pvažván za zadavatele veřejných zakázek v plném rzsahu své činnsti. (Rzhdnutí ESD C-44/96 ve věci Mannesmann Angelbau Austria AG and Others vs. Strhal Rtatinsdruck GesmbH.) Ptřeby veřejnéh zájmu nemající průmyslvu neb bchdní pvahu jsu chápány mim jiné jak ptřeby, které jsu uspkjvány jinak, než dstupnstí zbží a služeb na trhu, a (jak druhá varianta) které se stát, z důvdu becnéh zájmu, rzhdl pskytvat sám, neb nad kterými si přeje udržet rzhdující vliv. (Rzsudek ze dne 10. listpadu 1998, C-360/96 Gemeente Arnhem a Gemeente Rheden vs. BFI Hlding BV). 42. Úřad se ve světle těcht právních závěrů zabýval pstavením zadavatele a charakterem různých jím vyknávaných činnstí a dspěl k závěru, že jejich část je vyknávána za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu. Úřad přitm vycházel z těcht pdkladů. 43. Zadavatel je dle svéh Statutu schválenéh shrmážděním delegátů dne (dále jen Statut OHK Opava ) ustaven na základě zákna 3 ZHKČR. 44. HK ČR vznikla na základě ZHKČR jak právnická sba, která se zapisuje d bchdníh rejstříku. Okresní kmry (mezi které patří zadavatel) jsu taktéž právnickými sbami zapisvanými d bchdníh rejstříku ( 3 dst. 2 ZHKČR), zárveň jsu však slžkami HK ČR, které nemhu vzniknut bez jejíh suhlasu; HK ČR republiky může též za stanvených pdmínek rzhdnut pdání návrhu na zrušení kresní kmry (čl. 15 Statutu Hspdářské kmry České republiky účinnéh d 1. ledna 2009). Část nejvyššíh rgánu Hspdářské kmry České republiky - všebecná sněmvna sněmu hspdářské kmry je tvřena zástupci vlenými shrmážděními delegátů kresních kmr (druhá část sněmu hspdářské kmry sněmvna splečenstev - je pak tvřena zástupci živnstenských splečenstev) 13 dst. 1 ZHKČR. Z výpisu z bchdníh rejstříku Hspdářské kmry České republiky (z části Ostatní skutečnsti ) pak vyplývá, že členství v Hspdářské kmře České republiky je jedntné, nicméně za členy jsu pdnikající sby právněny přijímat její jedntlivé části (slžky), tedy kresní kmry. 45. Z hlediska účelu zalžení a pvahy jejich činnsti tedy nelze pstavení HK ČR a jejích jedntlivých slžek (kresních kmr) psuzvat zcela izlvaně, ale je třeba je zárveň vnímat i ve vzájemném kntextu. 46. V tmt kntextu pak Úřad uvádí, že HK ČR vznikla na základě ZHKČR (tímtéž záknem byl také zřízen stálý rzhdčí sud při Hspdářské kmře České republiky), dle legislativních pravidel vlády (čl. 5 dst. 1 písm. f]) je pvinným připmínkvým místem při tvrbě legislativy a ust. 20 ZHKČR navíc upravuje i mechanismus dhledu státu nad činnstí Hspdářské kmry České republiky, a t tak, že základní dkumenty Hspdářské kmry České republiky (tedy včetně jejíh statutu upravujícíh i zásadní tázky pstavení kresních 10

11 kmr) musí vždy ptvrdit vláda České republiky. (Takt byl usnesením č ze dne 20. srpna 2008 ptvrzen i stávající Statut HK ČR schválený dne 29. května 2008 a účinný d 1. ledna 2009.) 47. HK ČR byla zalžena k pdpře pdnikatelských aktivit, k prsazvání a chraně zájmů a k zajišťvání ptřeb svých členů ( 2 dst. 1 ZHKČR). Sama HK ČR pak na svých webvých stránkách uvádí, že jejím psláním je vytvářet příležitsti pr pdnikání, prsazvat a pdprvat patření, která přispívají k rzvji pdnikání v ČR a tím i k celkvé eknmické stabilitě státu. Stejný účel své existence (v prvnání s citvaným 2 dst. 1 ZHKČR) pak v čl. I. Statutu OHK Opava deklaruje i zadavatel. 48. Za tímt účelem v rámci své půsbnsti dle 4 dst. 1 ZHKČR HK ČR mim jiné dbá, aby její členvé vyknávali pdnikatelsku činnst dbrně a v suladu s becně závaznými právními předpisy [písm. e) cit. ustanvení]. Stejnu půsbnst lze dvdit ze Statutu OHK Opava i pr zadavatele, který umžňuje zrušit členství tmu členu, který hrubě prušuje členské pvinnsti (mezi které pdle čl. III. Statutu OHK Opava patří i pvinnst vyknávat pdnikatelsku činnst dbrně a v suladu se zákny a becně závaznými právními předpisy). 49. ČI. IV. Statutu OHK Opava vymezuje půsbnst zadavatele v blasti výknné a správní i v tm směru, že vyknává činnsti spjené s legislativu, právem, evidencí a výknem práv a pvinnstí spadajících d kmpetence OHK Opava. 50. Z webvých stránek Hspdářské kmry České republiky ( kde je uveden Seznam věřvatelských míst pr certifikáty půvdu zbží a karnety ATA, Úřad zjistil, že zadavatel mim jiné vystavuje tzv. ATA karnety a ptvrzuje dkumenty, které jsu ptřebné při uskutečňvání zahraničníh bchdu, včetně certifikátů půvdu zbží. 51. K tzv. ATA karnetu Úřad uvádí, že se jedná mezinárdní celní dkument služící pr ptřeby dčasnéh (bezcelníh) vývzu různých druhů zbží. Fungvání systému karnetů ATA je zajištěn něklika mezinárdními smluvami (zejména pak Celní úmluvu karnetu A. T. A. pr dvzní celní záznam zbží sjednanu dne 6. prsince 1961 v Bruselu a Úmluvu dčasném pužití přijatu dne 26. června 1990 v Istanbulu), přičemž samtné karnety jsu v jedntlivých zemích vydávány místními bchdními kmrami. Jak vyplývá z webvých stránek Mezinárdní bchdní kmry ( v České republice zabezpečuje vystavvání ATA karnetů výlučně Hspdářská kmra České republiky (a tedy některé její slžky, mezi které patří i zadavatel). 52. Osvědčení (certifikát) půvdu zbží je celním dkumentem, který prkazuje zemi půvdu zbží, a základním předpkladem pr přiznání jakéhkli celníh zvýhdnění. Osvědčení je upraven nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kdex Splečenství, a nařízením Kmise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se prvádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kdex Splečenství. Psledně uvedený prváděcí předpis upravuje rvněž vzr svědčení (tzv. FORM A). 53. Pdle čl. V. smluvy splupráci při výknu činnsti na úseku karnetů ATA a certifikátů půvdu zbží ze dne HK ČR zmcnila zadavatele k výknu výše uvedených 11

12 činnstí a stanvila rzsah a pdmínky, pdle kterých je zadavatel právněn tyt činnsti vyknávat. 54. Z čl. V. bdu 1.2. tét smluvy vyplývá, že zadavatel je právněn, aby jménem a na účet HK ČR vystavval (ptvrzval) karnety ATA s tím, že je pvinen ddržvat pdmínky stanvené Úmluvu karnetu ATA, Úmluvu dčasném pužití (Istanbulská), dále becně závazné předpisy na úseku celnictví, interní směrnice a rzhdnutí HK ČR (např. ceník služeb, razítka, tiskpisy) a ZHKČR v platném znění. 55. Pdle čl. V. bdu 2. výše uvedené smluvy HK ČR zmcnila zadavatele k výknu certifikační činnsti půvdu zbží pdle mezinárdně bchdních zvyklstí v rzsahu a za pdmínek dále v citvané smluvě stanvených. Z čl. V. bdu 2.2. pak vyplývá, že zadavatel činí tyt činnsti rvněž jménem a na účet HK ČR. 56. Pdle čl. VIII. citvané smluvy výkn činnsti pdle tét smluvy (vystavvání aneb ptvrzvání karnetů ATA, certifikační činnst půvdu zbží) se prvádí za úplatu, jejíž výši (cenu) stanví HK ČR. Za výkn činnsti pdle tét smluvy náleží zadavateli dměna ve výši 50 % z ceny stanvené HK ČR, s tím že Reginální hspdářská kmra Ostrava (která je rvněž účastníkem výše uvedené smluvy) a zadavatel se dhdnu výši pdílu zadavatele na dměně pdle místních pdmínek. 57. Z uvedenéh vyplývá, že zadavatel jak slžka HK ČR byl zřízen za účelem uspkjvání veřejnéh zájmu a že i úkny uspkjvání veřejnéh zájmu reálně vyknává, jestliže inkasuje část dměny. 58. Další činnstí zadavatele, kteru zadavatel vyknává za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu je činnst pdle zákna č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy a změně některých dalších záknů, ve znění účinném k datu zahájení výběrvéh řízení na předmětnu veřejnu zakázku, kterým je , (dále jen zákn IS ), kde se v ustanvení 3 dst. 1 a 2 uvádí, že infrmační systémy veřejné správy jsu subrem infrmačních systémů, které služí pr výkn veřejné správy. Jsu jimi i infrmační systémy zajišťující činnsti pdle zvláštních záknů. Správci infrmačních systémů veřejné správy jsu ministerstva, jiné správní úřady a územní samsprávné celky (dále jen rgány veřejné správy ). 59. Pdle 8a zákna IS pdání správním rgánům lze činit v rzsahu a za pdmínek stanvených jinými právními předpisy prstřednictvím kntaktníh místa veřejné správy (Českéh pdacíh věřvacíh infrmačníh nárdníh terminálu Czech POINT). Kntaktními místy veřejné správy jsu a) ntáři, b) krajské úřady, c) matriční úřady, d) becní úřady, úřady městských částí neb městských bvdů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavníh města Prahy, jejichž seznam stanví prváděcí právní předpis, e) zastupitelské úřady stanvené prváděcím právním předpisem, f) držitel pštvní licence a Hspdářská kmra České republiky, g) banka, které byla ministerstvem udělena autrizace k výknu půsbnsti kntaktníh místa veřejné správy (dále jen sba autrizvaná ministerstvem ). 12

13 60. Držitel pštvní licence, Hspdářská kmra České republiky a sba autrizvaná ministerstvem mhu za prvedení správníh úknu kntaktníh místa veřejné správy neb jinéh správníh úknu svěřenéh jim zvláštním záknem pžadvat pplatek, jehž výše nesmí přesáhnut sazbu správníh pplatku stanvenu pr tent správní úkn v zákně správních pplatcích. 61. Pdle 9 dst. 1 zákna IS z infrmačních systémů veřejné správy neb jejich částí, které jsu veřejnými evidencemi, rejstříky neb seznamy, vydávají rgány veřejné správy, které jsu správci neb prvzvateli těcht systémů (dále jen správci ), na pžádání úplný neb částečný výpis ze zápisu vedenéh v elektrnické pdbě v tmt infrmačním systému. Z infrmačních systémů veřejné správy neb jejich částí, které jsu neveřejnými evidencemi, rejstříky neb seznamy, vydávají správci, pkud tak stanví zvláštní právní předpis, na pžádání úplný neb částečný výpis ze zápisu vedenéh v elektrnické pdbě v tmt infrmačním systému sbě, které se zápis přím týká, neb sbě, která je pdle zvláštníh právníh předpisu právněna žádat infrmaci uvedenu v zápisu, a t v rzsahu tímt zvláštním právním předpisem stanveném. 62. Pdle 9 dst. 2 zákna IS, stanví-li tak zvláštní právní předpis, výpis pdle 9 dst. 1 zákna IS (dále jen výpis ) neb ptvrzení tm, že určitý údaj v infrmačním systému veřejné správy není v elektrnické pdbě značené elektrnicku značku správce (dále jen výstup z infrmačníh systému veřejné správy ), věřují a věřené výstupy z infrmačních systémů veřejné správy na žádst vydávají kntaktní místa veřejné správy. S přihlédnutím k sučasným technickým pdmínkám mhu kntaktní místa veřejné správy vydávat věřené výstupy i z statních registrů veřejné správy, které jsu veřejnými evidencemi, rejstříky neb seznamy. 63. Pdle 9 dst. 3 a zákna IS věřeným výstupem z infrmačníh systému veřejné správy (dále jen věřený výstup ) se rzumí listina, která vznikla úplným převdem výstupu z infrmačníh systému veřejné správy z elektrnické d listinné pdby. 64. Ustanvení 9 dst. 4 zákna IS stanví, že výpis v listinné pdbě a věřený výstup pdle 9 dst. 3 zákna IS jsu veřejnými listinami. 65. Z prváděcí smluvy k Rámcvé smluvě splupráci ze dne 1/10/2007, resp. ze smluvy výknu činnstí kntaktníh místa veřejné správy ze dne vyplývá, že HK ČR a zadavatel se dhdli, že za účelem snižvání administrativní nárčnsti pdnikatelskéh prstředí zpřístupní službu prvzvání kntaktníh místa veřejné správy ze zákna svěřené HK ČR nejširší pdnikatelské veřejnsti přím v místě půsbnsti slžek hspdářské kmry, a prt zřídili a zavázali se prvzvat Ověřvatelsku kancelář Hspdářské kmry České republiky při slžce hspdářské kmry na adrese Nádražní kruh 27, Opava. 66. Pdle čl. II bdu 1. a) a b) smluvy výknu činnstí kntaktníh místa veřejné správy se zadavatel zavázal prvzvat Ověřvatelsku kancelář Hspdářské kmry České republiky (která je dle aktuální záknné terminlgie tzv. kntaktním místem veřejné správy) v bjektu na adrese Nádražní kruh 27, Opava, ke kterému má slžka hspdářské kmry užívací práv na základě nájemní smluvy s Městem Opava, a hradit náklady spjené se zřízením, značením a prvzváním kanceláře. 13

14 67. Pdle čl. IV. bdu 3) a 4) smluvy výknu činnstí kntaktníh místa veřejné správy zadavateli náleží za suhlas se zřízením a prvzváním Ověřvatelské kanceláře Hspdářské kmry České republiky dměna vyplácená hspdářsku kmru, a t v peridě minimálně jedenkrát za 6 měsíců, nejpzději však ke knci kalendářníh rku; vyúčtvání za kalendářní rk prběhne vždy nejpzději v průběhu měsíce ledna rku následujícíh p rce, za který je dměna vyplácena. HK ČR se zavazuje slžce dměnu uhradit. 68. Výše dměny se dvzuje d rzsahu Ověřvatelsku kanceláří Hspdářské kmry České republiky pskytnutých služeb. Její výše se rvná 100 % částky vyinkasvané Ověřvatelsku kanceláří Hspdářské kmry České republiky za pskytvání služeb kntaktníh místa veřejné správy v průběhu kalendářníh rku, snížené úplatu uhrazenu správci infrmačníh systému veřejné správy (dále jen ISVS ) za pskytnutí výstupu z ISVS neb přístupu d ISVS. Takt vypčtená částka dměny slžky hspdářské kmry je částku bsahující v sbě záknem stanvenu DPH. 69. Z uvedenéh pdle názru Úřadu vyplývá, že se nejedná prsté pskytvání prstr zadavatele a technické zabezpečení výknu činnstí kntaktníh místa veřejné správy, subjektem zcela dlišným d HK ČR, který by byl zcela samstatný, jak se snaží interpretvat zadavatel (bd 16. důvdnění), ale výkn činnstí kntaktníh místa veřejné správy subjektem, která má právní subjektivitu sui generis (zalženu ZHKČR), který je zapsán v bchdním rejstříku (na základě ZHKČR), ale sučasně je rganizační slžku subjektu (HK ČR), jehž jménem vyknává činnst veřejnéh zájmu. Úřad uvádí, že zadavatel pr svá tvrzení nepředlžil žádné relevantní důkazy, puze interpretuje skutkvý stav, který nemá žádnu pru ve smluvě uzavřené s HK ČR. K výše uvedenému však Úřad uvádí, že má za prkázané, že činnstí ve veřejném zájmu je vystavvání ATA karnetů a výkn činnstí kntaktníh místa veřejné správy. 70. Úřad má za t, že pkud byl zadavatel zřízen za účelem pdpry pdnikatelských aktivit (rzvje pdnikání), nelze tut skutečnst interpretvat tak, že by byl zřízen k samtnému pdnikání (tj. primárně k tmu, aby sám vyknával pdnikatelsku činnst). T sam sbě nevyplývá ani ze skutečnsti, že zadavatel může spravvat svůj majetek. 71. Pdpra pdnikatelských aktivit jak takvých (jakžt základníh předpkladu rzvje tržní eknmiky), péče dbrnst a legálnst výknu pdnikatelské činnsti svých členů (jak byl uveden výše), vydávání celních dkumentů majících na základě zákna [ 4 dst. 1 písm. g) ZHKČR] pvahu veřejných listin, pskytvání činnstí kntaktníh místa veřejné správy, je uspkjváním ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, nebť v právě ppsané blasti své činnsti zadavatel není vystaven hspdářské sutěži (v případě pskytvání činnstí kntaktníh místa veřejné správy je vystaven puze mezené hspdářské sutěži), a tut činnst nemůže vyknávat libvlný sukrmý subjekt. 72. Pkud jde splnění druhé pdmínky, Úřad se v suvislsti se zadavatelem zabýval jeh financváním. 73. I v tmt směru je třeba pr bjasnění záknné definice vycházet z relevantní judikatury SD EU. Ve svém rzsudku ze dne 3. října 1998, C-380/98 University f Cambridge, SD EU 14

15 dspěl k závěru, že pdmínka převážnéh financvání znamená, že příjem právnické sby d státu či jinéh veřejnéh zadavatele by měl vyšší než 50 %. 74. Ve stejném rzsudku se pak SD EU zabýval i tázku, za jaké časvé bdbí by měl být tent pměr sledván. Na základě úvahy vycházející především z pžadavku právní jistty SD EU dspěl k závěru, že nejvhdnějším bdbím pr zjišťvání pměru financvání je rzpčtvý rk, ve kterém je zahájen příslušné zadávací řízení. 75. Vzhledem k tmu, že zadávání zakázky byl zahájen dne byl třeba učinit úvahu hledně financvání zadavatele právě pr tent rk. V tmt kntextu se Úřad dále zabýval financváním zadavatele v rce předchzím tj. v rce 2010, a t z th důvdu, že zadavatel na základě výsledku hspdaření v rce 2010 mhl předpkládat, jaké budu jeh příjmy v rce Zadavatel tedy při zadávání předmětné veřejné zakázky měl při psuzení tázky, zda jeh příjmy d státu či jinéh veřejnéh zadavatele jsu vyšší než 50 % vycházet z hdnty jeh příjmů za rk předcházející, v daném případě tedy za rk Na základě těcht údajů zadavatel mhl předpkládat, jaké budu jeh příjmy v rce zadávání předmětné veřejné zakázky, a tudíž také dvdit, zda splňuje či nesplňuje záknnu pdmínku vztahující se k výši jeh příjmů, nebť již dne Ministerstv práce a sciálních věcí rzhdl pskytnutí dtace-č. OP LZZ/1.1/52/1/00119 na předmětnu zakázku (ve výši Kč s termínem realizace až ) a zadavatel dne prhlásil, že byl s rzhdnutím pskytnutí dtace seznámen a zavázal se ddržvat jeh pdmínky. Z přílhy č 3. k citvanému rzhdnutí, který bsahuje harmngram realizace, pak zadavateli musel být znám i rzsah jedntlivých aktivit (vzdělávacích kurzů), které byly stanveny na jedntlivé rky (resp. měsíce), a z th vyplývající předpklad výše finančních prstředků na rk 2011, 2012 a 2013, které budu příjmem zadavatele z přidělené dtace. 76. Ze stanviska zadavatele ke způsbu jeh financvání ze dne vyplývá, že v rce 2010 činily výnsy zadavatele ,- Kč (z th ,- Kč příspěvky a ,- Kč pdnikatelská činnst), v rce 2011 činily výnsy zadavatele celkem ,- Kč (z th příjmy z hlavní činnsti [zahrnující členské příspěvky ve výši ,- Kč] činily ,- Kč, příjmy z pdnikatelské činnsti činily ,- Kč a dtace činily ,- Kč). v rce 2012 činily výnsy zadavatele celkem ,- Kč (z th příjmy z hlavní činnsti [zahrnující členské příspěvky ve výši ,- Kč] činily ,- Kč, příjmy z pdnikatelské činnsti činily ,- Kč a dtace činily ,- Kč). 77. Úřad vychází z úvahy, že neexistuje předpklad th, že by se výsledek vlastní hspdářské činnsti zadavatele či výše členských příspěvků za rk 2011 radikálním způsbem zvýšily (znásbily); nic takvéh statně nevyplývá ani z výše uvedených údajů výši členských příspěvků v letech 2010, Lze prt uzavřít, že pr rk 2011 mhl zadavatel pčítat s bdbnu výší shra uvedených příjmů. 78. Jak vyplývá se shra citvanéh rzsudku SD EU ve věci C-380/98 University f Cambridge, zadavatel má psudit svje pstavení - z hlediska případnéh naplnění definice veřejnéh zadavatele - ve vztahu k předmětnému rzpčtvému rku. 15

16 79. Úřad s hledem na právě uvedené knstatuje, že v rce 2011 byly příjmy zadavatele tvřeny více než z 50 % dtacemi pskytvanými v rámci prjektu Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava. 80. Úřad se dále v tmt hledu zabýval i argumentem zadavatele, že sice zajišťuje veškeru administraci uvedených prjektů, ale není příjemcem veřejné pdpry (tím jsu zapjené splečnsti) a že dtace nesluží k financvání nákladů spjených s běžnu činnstí OHK Opava, ale k úhradě puze způsbilých výdajů prjektu dle schválenéh rzpčtu prjektu. 81. Skutečnst, že případný účinek na hspdářsku sutěž se prjevuje u jedntlivých pdniků, však nic nemění na tm, že příjemcem daných finančních prstředků (tedy dtace) je na základě příslušnéh rzhdnutí Ministerstva práce a sciálních věcí pskytnutí dtaceč. OP LZZ/1.1/52/1/00119 ze dne zadavatel. Je t též zadavatel, kd tyt finanční prstředky dále vynakládá (uzavírá smluvy svým jménem) a kd prstřednictvím nich v knečném důsledku financuje i svji činnst, byť jen z části, např. náklady na zaměstnance, kteří dané prjekty administrují (nebť i realizace předmětných prjektů jistě tvří v sučasné dbě nezanedbatelnu část činnsti zadavatele). 82. Úřad se v tét suvislsti nedmnívá, že je mžn směšvat úvahy týkající se na jedné straně určení příjemce pr účely psuzení určitéh patření z hlediska existence veřejné pdpry ve smyslu čl. 107 dst. 1 Smluvy fungvání Evrpské unie a na druhé straně psuzení financvání ptenciálníh veřejnéh zadavatele. 83. Je třeba mít na paměti, že pr účely věření existence veřejné pdpry je každé patření, které by mhl takvu veřejnu pdpru zakládat, psuzván na základě jeh účinku, tj. psuzuje se z th hlediska, zda ve svém důsledku nepskytuje výhdu určitému pdniku či dvětví výrby. Již klasickým příkladem tht přístupu je rzhdnutí SD EU ze dne 2. července 1974 ve věci 173/73 Italská republika prti Kmisi Evrpských splečenství, ve kterém SD EU dspěl k závěru, že snížení dvdů za ženské zaměstnance vyplývajících ze systému sciálníh zabezpečení zvýhdnil celé dvětví textilníh průmyslu (prtže ženy tehdy pracvaly především v pdnicích textilníh průmyslu). Z tht phledu je pchpitelné, že účinek předmětných dtací ve smyslu mžnéh narušení hspdářské sutěže se prjevuje u jedntlivých pdniků, jejichž zaměstnanci jsu vzděláváni. 84. Úřad tedy dspěl k závěru, že zadavatel byl při zadávání předmětné zakázky v pstavení veřejnéh zadavatele ve smyslu ust. 2 dst. 2 písm. d) zákna, nebť minimálně část jeh činnsti je vyknávána za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a v rzpčtvém rce 2011 činily jeh příjmy d státu více než 50 % všech jeh příjmů (ve skutečnsti byly jeh příjmy z dtací násbkem všech jeh statních příjmů). K pvinnsti zadat zakázku v zadávacím řízení 85. S hledem na skutečnst, že předpkládanu hdntu veřejné zakázky sám zadavatel stanvil na ,- Kč bez DPH, a nejednal se tedy zakázku maléh rzsahu, měl zadavatel pvinnst tut veřejnu zakázku zadat v některém ze zadávacích řízení uvedených v 21 dst. 1 zákna. 86. Vzhledem k tmu, že tak zadavatel neučinil, a že jeh prtizáknný pstup mhl v daném případě pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nelze vylučit, že pkud by 16

17 zadavatel vyhlásil veřejnu zakázku v suladu se záknem, mhl bdržet i jiné nabídky, přičemž nelze vylučit, že některá z těcht nabídek by byla výhdnější než nabídka splečnsti TEMPO TRAINING & CONSULTING rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku I. tht rzhdnutí. V. K ULOŽENÍ POKUTY 87. Úřad psudil pstup zadavatele a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistupil k ulžení pkuty, nebť smluva na předmět plnění veřejné zakázky již byla uzavřena a nápravy již nelze dsáhnut. 88. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 89. V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel dpustil správníh deliktu tím, že neddržel pstup stanvený v ustanvení 21 dst. 1 zákna, když dne uzavřel smluvu se splečnstí TEMPO TRAINING & CONSULTING, jejímž předmětem byl kmplexní zajištění vzdělávacích, služeb spjených s realizací prjektu Investice d pdpry pavskéh reginu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hspdářské kmry Opava za cenu ,- Kč bez DPH, aniž by před jejím uzavřením splnil pvinnst zadat veřejnu zakázku v některém ze zadávacích řízení uvedených v 21 dst. 1 zákna, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 90. Pdle 121 dst. 3 zákna dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda nejsu naplněny uvedené pdmínky pr zánik dpvědnsti zadavatele. V daném případě se Úřad spáchání správníh deliktu dzvěděl z pdnětu dručenéh Úřadu dne Zadávání veřejné zakázky přitm byl zahájen desláním výzvy k pdání nabídek dne Správní řízení byl zahájen dne Smluva ddávce předmětných služeb byla uzavřena dne Úřad tedy knstatuje, že pdmínky pr zánik dpvědnsti zadavatele dle citvanéh ustanvení zákna nejsu dány. 91. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 5 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a), c) neb d) zákna. 92. Ze smluvy uzavřené dne mezi zadavatelem a splečnstí TEMPO TRAINING & CONSULTING Úřad zjistil, že cena veřejné zakázky činila ,- Kč vč. DPH. Hrní hranice mžné pkuty tak činí částku ,- Kč. 93. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výše pkuty přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 94. C se týče způsbu a stupně závažnsti správníh deliktu, je třeba vycházet z th, že pvinnst zadavatele pstupvat při zadávání veřejných zakázek pdle zákna je jeh vůbec nejzákladnější pvinnstí. 17

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SJ7N* UOHSX007SJ7N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-42725/2015/533/LMa Brn 4. prsince 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015 *UOHSX006X0HM* UOHSX006X0HM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brn 14. dubna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 *UOHSX007GXU2* UOHSX007GXU2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00770WG* UOHSX00770WG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S283/2015/VZ-17501/2015/511/JNv Brn: 10. července 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brno: 27. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brno: 27. ledna 2016 *UOHSX0080CFJ* UOHSX0080CFJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brn: 27. ledna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004Z3H9* UOHSX004Z3H9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S90/2013/VZ-20483/2013/512/JOn Brn 21. října 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007RGYU* UOHSX007RGYU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0667,0668/2015/VZ-39440/2015/513/JLí Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více