VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí Ocelobetonový skelet sportovního centra Steel and concrete composite structure of sport center Student: Vedoucí diplomové práce: Bc. Klára Vávrová Dr. Ing. Tomáš Novotný Ostrava 2014

2

3

4 Prohlášení studenta Prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny pouţité podklady a literaturu. V Ostravě podpis studenta

5 Prohlašuji, že byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, zejména 35 uţití díla v rámci občanských a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a 60 školní dílo. beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci uţít ( 35 odst. 3). souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona. bylo sjednáno, ţe uţít své dílo diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. V Ostravě

6 Anotace VÁVROVÁ, K.: Ocelobetonový skelet sportovního centra: Diplomová práce. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí 221, s. Vedoucí práce Novotný, T. Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení rozhodujících prvků nosné ocelobetonové konstrukce sportovního centra. Dále návrh rozhodujících detailů a diskuzi k různým alternativám návrhu. Klíčová slova: sportovní centrum, ocelobetonová spřaţená konstrukce Annotation VÁVROVÁ, K.: Composite skeleton of sports center: Diploma thesis. Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Building Constructions 221, s. Thesis supervisor Novotný, T. The subject of this thesis is static design and assessment of critical elements of composite structures supporting the sports center. Thesis also contains draft of the crucial details and a discussion of the proposal alternatives. Keywords: sports center, steel-concrete composite structure

7 Struktura diplomové práce A Textová část Ocelobetonové spřaţené konstrukce Obecné údaje o stavbě Konstrukční řešení B Statický výpočet Varianta 1 Stropnicový systém Výpočet nosných prvků ocelobetonového stropu Varianta 2 Bezstropnicový systém Výpočet nosných prvků ocelobetonového skeletu Návrh a posouzení vybraných spojů C Výkresová dokumentace

8 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí A Textová část

9 Obsah 1 Seznam značení: Ocelobetonové spřažené konstrukce Úvod Teorie navrhování Materiál ocelobetonových konstrukcí Beton Betonářská výztuţ Konstrukční ocel Spřahovací prvky Obecné údaje o stavbě Normativní dokumenty Předpoklady návrhu nosné konstrukce Dispoziční řešení Konstrukční řešení Varianta 1. stropnicový systém Stropní konstrukce stropnicový systém Varianta 2. bezstropnicový systém Stropní konstrukce bezstropnicový systém Střešní konstrukce bezstropnicový systém Sloupy bezstropnicový systém Kotvení sloupů bezstropnicový systém Svislá ztuţidla - bezstropnicový systém Ochrana konstrukce proti korozi Obvodový plášť Porovnání variant... 27

10 1 Seznam značení: A a průřezová plocha ocelového prvku [m 2 ] A c průřezová plocha betonu [m 2 ] A eff efektivní plocha [m 2 ] A nt oslabená plocha při působení tahu [m 2 ] A nv oslabená plocha při působení smyku [m 2 ] A s průřezová plocha výztuţe [m 2 ] A s,nut plocha výztuţe nutná [m 2 ] A vz smyková plocha [m 2 ] C t tepelný součinitel [Wm -2 K -1 ] E a modul pruţnosti ocelového prvku [Pa] E c účinný modul pruţnosti betonu [Pa] E c modul pruţnosti betonu [Pa] E cm sečnový modul pruţnosti betonu [Pa] F ck charakteristická hodnota zatíţení [Pa] F II síla rovnoběţná se svarem [N] F s síla [N] G modul pruţnosti ve smyku [Pa] I a moment setrvačnosti ocelového prvku [m 4 ] I i moment setrvačnosti ideálního průřezu [m 4 ] I t moment tuhosti [m 4 ] I v (z) intenzita turbulence větru I y moment setrvačnosti [m 4 ] I y,eff - moment setrvačnosti trapézového plechu, negativní strana [m 4 ] I y,eff + moment setrvačnosti trapézového plechu, pozitivní strana [m 4 ] I ω výsečový moment setrvačnosti [m 4 ] L we délka svaru [m] M cr pruţný kritický moment při ztrátě příčné a torzní stability [Nm] M Ed návrhový moment [Nm] M pl,rd plastická únosnost průřezu v ohybu [Nm] M Rd únosnost v ohybu [Nm] N cf únosnost trnů [N] N Ed návrhová normálová síla [N] 10

11 P Rd návrhová únosnost jednoho trnu [N] P Rk charakteristická únosnost jednoho trnu [N] Q k síla od uţitného zatíţení [N] R Ed návrhová reakce V Ed návrhová posouvající síla [N] V pl,rd plastická únosnost ve smyku [N] W pl,y plastický průřezový modul [m 3 ] W y,eff - průřezový modul trapézového plechu, negativní strana [m 3 ] b šířka [m] b eff účinná šířka [m] c účinná šířka patní desky [m] c 0 c dir c e Součinitel ortografie součinitel směru součinitel expozice c nom krytí výztuţe [m] c pe,10 c pi,10 c r c season součinitel vnějšího tlaku součinitel vnitřního tlaku součinitel drsnosti součinitel ročního období d výška stojiny [m] e excentricita svaru [m] f cd návrhová mez kluzu betonu [Pa] f Ck charakteristická mez kluzu betonu [Pa] f d stálé a uţitné zatíţení celkem [N/m 2 ] f jd návrhová pevnost betonu v patce [Pa] f u mez pevnosti trnu [Pa] f ub mez pevnosti šroubu [Pa] f y mez kluzu trapézového plechu f yd návrhová mez kluzu betonářské výztuţe [Pa] f yk charakteristická mez kluzu betonářské výztuţe [Pa] gd návrhové zatíţení stálé [kn/m 2 ] g k charakteristické zatíţení stálé [kn/m 2 ] h výška [m] 11

12 h c výška [m] h sc výška trnu [m] h w výška válcovaného profilu [m] i y poloměr setrvačnosti [m] i z poloměr setrvačnosti [m] k j k r součinitel koncentrace napětí součinitel terénu m hmotnost na metr čtvereční [kg/m 2 ] n pracovní součinitel [-] n f počet trnů na půlku nosníku [m 4 ] q d návrhové zatíţení [N/m 2 ] q k charakteristické zatíţení [N/m 2 ] q p maximální charakteristický tlak [N/m 2 ] r 1 poloměr válcovaného profilu [m] s osová vzdálenost výztuţe [m] s k charakteristická hodnota zatíţení sněhem na zemi [Pa] t f tloušťka pásnice válcovaného profilu [m] t s srovnaná tloušťka ţeber [m] t w tloušťka stojiny válcovaného profilu [m] v b základní rychlosti větru [m/s] v b,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru [m/s] v m střední rychlost větru [m/s] w k výsledný charakteristický tlak větru [N/m 2 ] x vzdálenost neutrální osy od horního povrchu betonové desky [m] z 0 parametr drsnosti terénu z e, z i referenční výška [m] z min minimální referenční výška [m] ø průměr výztuţe [m] ø součinitel klopení α úhel sklonu [ ] α, α 1, α 2 tvarový součinitel γ objemová tíha [kn/m 3 ] γ c dílčí součinitel betonu 12

13 γ F γ G γ Q γ M0 γ s Součinitel proměnného zatíţení od sněhu Součinitel stálého zatíţení Součinitel proměnného zatíţení dílčí součinitel spolehlivosti pro ocel dílčí součinitel betonářské oceli δ průhyb [m] κ wt λ λ LT μ 1 μ cr ν bezrozměrný parametr kroucení štíhlost poměrná štíhlost tvarový součinitel zatíţení sněhem bezrozměrný kritický moment poissonovo číslo ρ objemová hmotnost [kg/m 3 ] σ a napětí v dolních vláknech ocelového nosníku [Pa] σ c napětí v horních vláknech betonové desky [Pa] χ LT součinitel vzpěrnosti při klopení 13

14 2 Ocelobetonové spřažené konstrukce 2.1 Úvod Ocel a beton jsou dva základní stavební materiály. V ocelobetonových spřaţených konstrukcích se vyuţívají výhodné vlastnosti obou těchto materiálů a výsledkem jsou konstrukce dostatečně únosné, tuhé a přitom ekonomicky efektivní. Ocelové konstrukce disponují mnohem větší únosností neţ konstrukce vyrobené z betonu, problém je zde ale s jejich stabilitou. Oproti tomu betonové konstrukce mají vysokou tuhost, ale nízkou únosnost v tahu. Kombinací obou materiálů můţeme maximálně vyuţít jejich výhody. U spřaţených ocelobetonových průřezů přebírá tlaková namáhání betonová část průřezu a tahová namáhání ocelová část. Aby tato kombinace správně fungovala, musíme zajistit smykové spojení mezi těmito dvěma materiály. Nejobvyklejší ocelobetonová konstrukce je prostý nosník, u kterého se ţelezobetonová deska spojí s ocelovým profilem. O b r á z e k 1 : T v a r y o c e l o b e t o n o v ý c h n o s n í k ů Ţelezobetonová deska můţe převzít i část podélného tlakového namáhání. Nejčastěji se navrhují systémy z betonu litého na profilovaný kovový podklad, který s betonem 14

15 spolupůsobí. Jedná se o tenkostěnné profilované ocelové (profilované, trapézové) plechy opatřeny spřahujícími prvky, které zajišťují spolupůsobení mezi ocelí a betonovou deskou. Pro zvýšení odolnosti konstrukce při poţáru se navrhují nosníky, které mají vybetonovaný prostor mezi pásnicemi. I u těchto nosníků se vyuţívá jen beton umístěný v tlačené oblasti. U případného poţáru je nejvíce zasaţena spodní pásnice, proto je umístěna v dolní části průřezu obetonovaná výztuţ, kde obetonování chrání proti zvýšené teplotě. Ocelobetonové nosníky můţeme pouţít i pro spojité konstrukce. Beton se v oblasti záporných momentů poruší trhlinkami a nosnou funkci převezme navrţená podélná výztuţ nebo musí být zesílen ocelový nosník. Můţeme pouţít redistribuci momentů, kdy dojde k oslabení podporových průřezů vzhledem k průřezům v poli. Díky tomuto postupu můţe dojít k zhospodárnění návrhu. Často se vyuţívají ocelobetonové sloupy různých tvarů. Jedná se buď o kruhové či hranaté trouby vyplněné betonem, válcované širokopřírubové profily s vybetonovaným prostorem mezi pásnicemi či obetonované sloupy s tuhou výztuţí. Beton zvyšuje tuhost ocelového sloupu, tím vzroste únosnost sloupu v centrickém tlaku a zmenší se štíhlost. Díky betonu se zvyšuje únosnost při centrickém tlaku a také se zvyšuje protipoţární odolnost konstrukce. 2.2 Teorie navrhování O b r á z e k 2 : Ocel o b e t o n o v é s l o u p y Teorie navrhování konstrukcí ze dvou materiálů různých vlastností vychází z předpokladu pruţného působení konstrukce při dokonalém (bezprokluzovém) spojení obou materiálů. Tyto předpoklady mohou a nemusí být splněny. Sloţitější teorie pak řeší úplné nebo částečné zplastizování jednoho nebo více průřezů konstrukce a zejména prokluz, ke kterému vţdy dochází mezi ocelovou a betonovou částí. Proto se navrhují spřahovací prvky. 15

16 2.3 Materiál ocelobetonových konstrukcí Beton U ocelobetonových konstrukcí se pouţívají obyčejné betony s hutným kamenivem i betony s lehkým kamenivem. Při výpočtech podle teorie pruţnosti je v globální analýze moţno nahrazovat plochu betonové části konstrukčního prvku A c plochou A c /n, kde n je pracovní součinitel Betonářská výztuž Výztuţ se podle povrchu dělí na hladké pruty a ţebříkové pruty, které mají velkou soudrţnost. Podle charakteristik taţnosti se dělí na výztuţ s vysokou nebo normální taţností. A podle svařitelnosti. Modul pruţnosti pro betonářské výztuţe je E a =210GPa. U ocelobetonových konstrukcí se výztuţ pouţívá s mezí kluzu menší neţ 600MPa Konstrukční ocel U ocelobetonových konstrukcí se nepouţívá ocel vyšší třídy neţ S460. Součinitel příčného přetvoření se uvaţuje ν= 0,3. Modul pruţnosti je E a =210GPa, modul pruţnosti ve smyku G=E/2(1+ ν)=81gpa. Součinitel délkové roztaţnosti teplem se při výpočtech bere jako pro beton. 16

17 2.3.4 Spřahovací prvky Spřahovací trny Trny jsou jediné spřahovací prvky, které pro průměry 16-25mm mají v normě stanovenou únosnost. Pro ostatní spřahovací prostředky se únosnost stanovuje zkouškami. Trny slouţí k přenosu smykových sil a také zabraňuje oddělení betonu od ocelové pásnice v normálovém směru. O b r á z e k 3 : S p ř a h o v a c í t r n Kotvy HVB (Hilti) Kotvy jsou vyrobeny za studena z pozinkovaného plechu tl. 2,0 nebo 2,5mm. V různých velikostech. Kotva se upevňuje k nosníku dvěma hřeby pistolí Hilti. Přes plech jde také přistřelovat, proto je vhodné pouţívat kotvy ve spojení s trapézovými plechy ztraceného bednění. Tloušťka plechu můţe být maximálně 1,25mm. Pásnice nosníku, do kterého se přistřelují kotvy, musí být minimálně 8,0mm tlustá. Výrobce dává podrobný návod pro pouţítí kotev Hiliti. O b r á z e k 4 : T v a r y k o t e v Hilti 17

18 O b r á z e k 5 : Hlavní zásady p r o u místění kotev Hilti Zarážky Ribcon a Stripcon Další výrobek firmy Hilti. Nerovnoměrný úhelník vyrobený ohnutím plechu tloušťky 1,5 aţ 3mm. V odstávajících ramenech jsou otvory různých tvarů, do kterých při betonáţi zateče betonová směs. O b r á z e k 6 : S p ř a h o v a c í p r v e k R i b c o n a S t r i p c o n Perforovaná lišta Přivaří se v mostárně na horní pásnici nosníku a příčná výztuţ desky se provlékne otvory v liště. Nízká lišta (50mm) je vhodná pro betonové desky tloušťky pod 100mm, vysoká lišta (100mm) pro tlustší betonové desky nebo jsou vhodné na ztracené bednění z prefabrikátů Filigran. Lištu nelze pouţít v kombinaci s trapézovými plechy. 18

19 O b r á z e k 7 : S p ř a ž e n í p e r f o r o v a n o u l i š t o u Blokové zarážky Historicky první spřahovací prvky. Ručně se přivařují na horní pás nosníku a doplňují se ještě kotvami z betonářské výztuţe. 19

20 3 Obecné údaje o stavbě Práce se zabývá návrhem ocelobetonové konstrukce sportovního centra. Jedná se o dvoupodlaţní stavbu s půdorysem tvaru L o rozměrech 30 x 36 metrů a výšce 9,5 metrů. Půdorys je řešen jako modul 6 x 6 metrů. Přesné tvarové řešení je patrné z výkresové dokumentace. Konstrukce je navrţena pro lokalitu Ostrava. 3.1 Normativní dokumenty Nosná ocelobetonová konstrukce byla navrţena v souladu s těmito platnými normativními dokumenty: ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1991 Zatíţení konstrukcí ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelobetonových konstrukcí ČSN Výkresy kovových konstrukcí 3.2 Předpoklady návrhu nosné konstrukce Posouzení ze statického hlediska bylo provedeno podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a dále rozšířeno posouzením podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelobetonových konstrukcí. Konstrukce se navrhuje na: Mezní stav únosnosti s uváţením vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější z kombinací návrhových hodnot zatíţení, mezní hodnoty byly brány pro ocel S355. Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací charakteristických hodnot zatíţení. Hodnoty materiálových vlastností byly uvaţovány pro ocel S355. Konstrukce byla dimenzována na následující nahodilá zatíţení: Klimatické zatížení sněhem s charakteristickými hodnotami s k =0,84kPa a odpovídající sněhovou oblastí II. (Ostrava) podle normy ČSN EN

21 Klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru v b,0 =25m/s 2 odpovídající větrové oblasti II. (Ostrava) podle normy ČSN EN a kategorie terénu III. Užitné zatížení stropů kategorie C1 plochy se stoly, k tomuto zatíţení je přičteno zatíţení od přemístitelných příček. Užitné zatížení střechy kategorie I střechy přístupné (pochůzné), s uţíváním podle kategorie C1. Užitné zatížení střechy kategorie H střechy nepřístupné s výjimkou běţné údrţby a oprav. 3.3 Dispoziční řešení Dispoziční řešení sportovního centra vyplívá ze stavební a provozní dispozice budovy a musí respektovat příslušné poţadavky. Zahrnuje konstrukční a rozměrové uspořádání nosné konstrukce. Půdorysný rozměr konstrukce je 30 x 36 metrů. Dispoziční řešení je uspořádáno podle modulové sítě 6 x 6m. Podélné modulové osy A-B-C-D-E-F a modulové osy v příčném směru Kvůli větší variabilitě prostoru bude objekt rozdělen pomocí přemístitelných příček. Konstrukční výška v 1NP bude 3,6 metrů, kvůli zachování světlé výšky 3 metrů pro sportoviště. V 2NP bude konstrukční výška 3,2 metrů a 5,8 metrů podle sklonu pultové střechy. Jelikoţ se jedná o stavbu občanské vybavenosti, je v objektu jeden výtah samostatné nosné konstrukce s plochými lany, které nevyţadují konstrukci strojovny výtahu na střeše nebo pod úrovní nejniţšího podlaţí. V objektu je jedno schodiště u výtahu. Výtah se schodištěm se nacházejí mezi modulovými osami C-D, Konstrukční řešení Stavba je řešena jako ocelobetonová konstrukce. Vodorovné prvky stropů a střechy jsou řešeny jako ocelobetonové spřaţené prvky. I prvky ve sklonu u pultové střechy jsou řešeny jako ocelobetonové spřaţené prvky. Jsou navrţeny dvě varianty, stropnicový a bezstropnicový systém. 21

22 4.1 Varianta 1. stropnicový systém Stropní konstrukce stropnicový systém O b r á z e k 8 : Ko n s t r u k c e s t r o p u - s t r o p n i c o v ý s y s t é m 22

23 O b r á z e k 9 : S t r o p n i c o v ý s y s t é m s k l a d b a s t r o p u Nosná konstrukce stropu je řešena jako spřaţená ocelobetonová konstrukce. Průvlaky IPE 300 jsou umístěny v podélném směru v modulových osách A-B-C-D-E-F. Průvlaky jsou délky 6 metrů, kloubově spojeny se sloupy. V příčném směru jsou umístěny stropnice IPE 200, které jsou od sebe vzdáleny 2 metry. Stropnice v délce 6 metrů jsou kloubově uloţeny na průvlaky a v modulové ose jsou kloubově připojeny ke sloupům. V montáţním stavu musí být betonová deska v trapézovém plechu podepřena montáţními podporami po vzdálenosti 2 metry. Jako bednění je pouţitý trapézový plech TR60/235. V provozním stavu se trapézový plech stává částečnou výztuţí ţelezobetonové desky. Trapézový plech je k průvlakům a stropnicím připojen pomocí provaření kotevními ocelovými trny, které jsou k hlavním spřahovacím prvkům přivařeny pomocí el. svařování. Monolitická ţelezobetonová stropní deska je navrţena jako spojitý nosník a její podpory tvoří vaznice. Pouţitá třída betonu je C25/30. Deska je vyztuţena v kaţdé vlně trapézového plechu jedním profilem ø=8mm betonářské oceli B500 a KARI sítí u horního povrchu. Tloušťka betonové desky nad trapézovým plechem je 80mm. V provozním stádiu je konstrukce dostatečně ztuţena monolitickou spřaţenou stropní deskou. 23

24 4.2 Varianta 2. bezstropnicový systém Stropní konstrukce bezstropnicový systém O b r á z e k 10: K o n s t r u k c e s t r o p u b e z s t r o p n i c o v ý s y s t é m 24

25 O b r á z e k 11: B e z s t r o p n i c o v ý s y s t é m s k l a d b a s t r o p u Nosná konstrukce stropu je řešena jako spřaţená ocelobetonová konstrukce. Průvlaky IPE 400 jsou umístěny v podélném směru v modulových osách A-B-C-D-E-F. Průvlaky jsou délky 6 metrů, kloubově spojeny se sloupy. Přípoj průvlaku ke sloupu je řešen pomocí kotevní čelní desky, která je přivařena k průvlaku. Kotevní čelní deska je ke sloupu připojena čtyřmi šrouby M20. Průvlak je spřaţen s monolitickou ţelezobetonovou deskou. V montáţním stavu musí být betonová deska v trapézovém plechu podepřena montáţními podporami po vzdálenosti 1 metr. Jako bednění je pouţitý trapézový plech T150/290. V provozním stavu se trapézový plech stává částečnou výztuţí ţelezobetonové desky. Trapézový plech je k průvlakům připojen pomocí provaření kotevními ocelovými trny, které jsou k hlavním spřahovacím prvkům přivařeny pomocí el. svařování. Monolitická ţelezobetonová stropní deska je navrţena jako spojitý nosník a její podpory tvoří průvlaky. Pouţitá třída betonu je C25/30. Deska je vyztuţena v kaţdé vlně trapézového plechu jedním profilem ø=14mm betonářské oceli B500 a KARI sítí u horního povrchu. Také trapézový plech je částečnou výztuţí desky. Tloušťka betonové desky nad trapézovým plechem je 50mm. V provozním stádiu je konstrukce dostatečně ztuţena monolitickou spřaţenou stropní deskou. 25

26 4.2.2 Střešní konstrukce bezstropnicový systém Nosná konstrukce střechy je řešena jako spřaţená ocelobetonová konstrukce. Průvlaky IPE 400 jsou umístěny v podélném směru v modulových osách A-B-C-D-E-F. Průvlaky jsou délky 6 metrů, kloubově spojeny se sloupy. Přípoj průvlaku ke sloupu je řešen pomocí kotevní čelní desky, která je přivařena k průvlaku. Kotevní čelní deska je ke sloupu připojena čtyřmi šrouby M20. Průvlak je spřaţen s monolitickou ţelezobetonovou deskou. Průvlaky jsou u ploché střechy ve vodorovném směru a u pultové střechy ve sklonu 8. V montáţním stavu musí být betonová deska v trapézovém plechu podepřena montáţními podporami po vzdálenosti 1 metr. Jako bednění je pouţitý trapézový plech T150/290. V provozním stavu se trapézový plech stává částečnou výztuţí ţelezobetonové desky. Trapézový plech je k průvlakům a stropnicím připojen pomocí provaření kotevními ocelovými trny, které jsou k hlavním spřahovacím prvkům přivařeny pomocí el. svařování Sloupy bezstropnicový systém Hlavními nosnými prvky, které přenášejí jen svislá zatíţení v konstrukci, jsou sloupy. Jsou navrţeny jako ocelové profily HEB 200. Sloupy jsou průběţné o dvou vzpěrných délkách pro 1NP 3,6 metrů a pro 2NP 4,7 metrů. V objektu je jeden rozdílný sloup S4, který je průběţný se vzpěrnou délkou 7,2 metrů a je také dimenzovaný na profil HEB 200. Ostatní sloupy nejsou ověřovány výpočtem Kotvení sloupů bezstropnicový systém Patka je navrţena jako kloubová. Kotvení je navrţeno pomocí nevyztuţeného patního plechu tloušťky 20mm na přenos svislého zatíţení. Kotevní šrouby jsou navrţeny jako konstrukční, 2 x M20. Kotevní šrouby se provedou jako předem zabetonované s metrickým závitem. Základová patka je čtvercová o rozměrech 1000x1000x800 mm a je z betonu C20/ Svislá ztužidla - bezstropnicový systém V podélném i příčném směru jsou navrţena dvě ztuţidla. Diagonály jsou navrţeny jako dva profily L90/60/8. Diagonály jsou kloubově připojeny k průvlakům nebo ke sloupům, podle umístění v půdoryse. Spoj je řešen pomocí styčníkového plechu přivařeného k průvlaku nebo ke sloupu a čtyřmi šrouby M20. Diagonály svislého ztuţidla jsou navrţeny na přenos tahových sil, tlačená diagonála se neuvaţuje. 26

27 4.2.6 Ochrana konstrukce proti korozi Prvky z oceli musí být chráněny proti povětrnostním vlivům a vlhkosti pomocí nátěrů. Také prvky, které jsou pod sádrokartonovými deskami, budou chráněny nátěrem Obvodový plášť Opláštění je navrţeno ze stěnového fasádního systému Kingspan Optimo. Jedná se o sendvičový panel s jádrem z polyuretanu a se skrytým kotvením. Krycí vrstvy panelu jsou z plechu tloušťky 0,4 a 0,7mm. Tloušťka panelu je 100mm. Nosnou konstrukci pláště tvoří tenkostěnné ocelové CW profily tloušťky 0,5mm. Část obvodového pláště je tvořena skleněnými panely, které mají váhu 22kg/m Porovnání variant Varianta 1 je klasická skladba stropní konstrukce se stropnicemi. Oproti variantě bez stropnic je náročnější na provedení a je zde více ocelových prvků. Tím vzniká větší váha celého stropu. Hmotnost pouţitých ocelových prvků je 25,7 tun. Strop bez stropnic váţí o poznání méně, 17,7 tun. Vznikají tady navíc spoje průvlak stropnice, které u druhé varianty nemusíme řešit. Kvůli větší pracnosti na stavbě se prodluţuje výstavba celého objektu. Tato varianta by byla výhodná pro stavby s poţadavkem na niţší výšku konstrukce stropu. Pro překonání větší vzdálenosti by nevyhověla pro variantu 2 betonová deska. Kdeţto varianta 1 můţe být pouţita pro větší rozpony. Stropnice podpírající betonovou desku, přenášejí její zatíţení do průvlaků a následně sloupy do základů. Také z finančního hlediska je tato varianta draţší neţ varianta 2. A to kvůli většímu počtu pouţitých ocelových prvků. Kvůli těmto vlastnostem není varianta 1 dále rozpracována a konstrukce je počítána dále jen ve variantě 2. 27

28 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí B Statický výpočet Varianta 1 Stropnicový systém

29 Obsah 1 Geometrie Stropní konstrukce Trapézový plech Zatíţení Posouzení únosnosti Posouzení pouţitelnosti Stropní deska Zatíţení Posouzení únosnosti Konstrukční zásady Stropnice S Stropnice - Montáţní stav Stropnice - Provozní stav Průvlak P Průvlak - Montáţní stav Průvlak - Provozní stav Seznam obrázků... 53

30 1 Geometrie O b r á z e k 1 : S t r o p n í k o n s t r u k c e - s t r o p n i c o v ý s y s t é m 30

31 2 Stropní konstrukce O b r á z e k 2 : S k l a d b a s t r o p u s t r o p n i c o v ý s y s t é m 2.1 Trapézový plech Trapézový plech je navrţen jako prostý nosník. V montáţním stadiu musí být podepřen montáţními podporami po 2 metrech. Slouţí k přenosu zatíţení v montáţním stadiu. Proměnné montáţní zatíţení se při betonáţi uvaţuje podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy Zatížení Na pruh desky široký 1 metr. Součinitel zatíţení γ G = 1,35. Stálé zatíţení, nosná konstrukce stropu Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,100 m 2,594 3,503 ρ = kg/m3 Trapézový plech TR60/235/1,0 tl.= 0,001 m 0,105 0,142 m= 10,51kg/m 2 Celkem: gk= 2,700 gd= 3,644 kn/m 31

32 Proměnné při betonáţi Charakteristická Návrhová Zvětšené 3 m 1,5kN/m 2,25 kn/m Rovnoměrné 0,75kN/m 1,125 kn/m Geometrie Je navrţený trapézový plech TR60/235/1,0. Materiálové a průřezové charakteristiky jsou určeny podle tabulek výrobce. W y,eff- = 17170mm 3 I y,eff+ = 0, mm 4 I y,eff- = 0, mm 4 E a = 210GPa f y = 320MPa Vnitřní síly M Ed = 1,9KNm O b r á z e k 3 : Oh y b o v é m o menty Posouzení únosnosti Únosnost v ohybu 5,49kNm M Ed = 1,9kNm Posouzení použitelnosti Průhyb jen od stálého zatíţení 2,68mm 8mm rybníkový efekt není potřeba uvaţovat Posudek na průhyb: δ= 2,68mm L/180= 33mm 32

33 2.2 Stropní deska Stropní deska je posuzována v šířce jednoho trámku trapézového plechu. V kaţdé vlně trapézového plechu je vloţena jedna výztuţ o průměru 8mm. U horního okraje je deska vyztuţena KARI sítí Zatížení Zatíţení stálé Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,01 m 0,200 0,270 ρ = kg/m3 Roznášecí deska, bet. stěrka tl.= 0,05 m 1,250 1,688 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,071 0,095 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: 1,521 gd= 2,053 kn/m 2 Nosná konstrukce stropu Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,944 3,974 ρ = kg/m3 Trapézový plech TR60/235/1 tl.= 0,001 m 0,105 0,142 m= 10,51 kg/m2 Celkem: 2,600 gd= 3,510 kn/m 2 Stálé zatíţení celkem: g d = 5,563kN/m 2 Zatíţení proměnné Příčky Charakteristická Návrhová Sádrokartonová příčka RIGIPS v.= 3,80 m 1,900 2,850 hmotnost= 50 kg/m2 Celkem: 1,900 2,850 kn/m Vlastní tíha příček je menší neţ 3,0kN/m q k = 1,2kN/m 2 q d = 1,8kN/m 2 33

34 Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2 q d = 4,5kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 6,3kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 11,863 kn/m 2 Srovnaná tloušťka žeber ( ) 0,020m Zatížení na trámek trapézu Zatěţovací šířka trámku= 0,115m Celkové zatíţení na trámek= 1,364kN/m Vnitřní síly 6,139kNm Geometrie, materiál Návrh výztuţe: ø= 8mm Celková tloušťka betonové desky= 140mm Ocel B500 f yk = 500MPa f yd = f yk /γ s = 434,78MPa E cm = 31GPa Beton C25/30 F ck = 25MPa f yd = f ck /γ c = 17MPa Krytí: ( ) ( ) 34

35 c min = 10mm Δc dev = 10mm c nom = c min + Δc dev = 20mm 116mm mm 2 372mm => 235mm mm 2 F s = A s f yd = 93KN 61mm Posouzení únosnosti M Rd = F s (d-0,4x)= 8,5kNm M Ed = 6,14kNm Konstrukční zásady Kontrola plochy výztuţe { } = mm 2 = 17, mm 2 A s,max =0,04A c = mm 2 A s,min = mm 2 A s = mm 2 A s,max = mm 2 35

36 2.3 Stropnice S Stropnice je navrţena jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 200. Zatěţovací šířka stropnice jsou 2 metry. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí Stropnice - Montážní stav Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy Zatížení Zatíţení stálé Charakteristická Návrhová IPE 200 0,224 0,302 m = 22,4 kg/m Trapézový plech TR60/235/1 tl.= 0,001 m 0,105 0,142 m= 10,51 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,100 m 5,189 7,005 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 5,518 gd= 7,449 kn/m Zatíţení proměnné při betonáţi Charakteristická Návrhová Zvětšené 3 m 3kN/m 4,5 kn/m Rovnoměrné 1,2 kn/m 2,25 kn/m Geometrie, materiál Průřezové charakteristiky IPE 200 h= 200mm b= 100mm t w = 5,6mm t f = 8,5mm r 1 = 12mm 36

37 d= 159mm Aa= 2848mm 2 A vz = 1400mm 2 I a = 19, mm 4 Ea= 210GPa W pl,y = 0, mm Mezní stav použitelnosti 22,82mm δ= 22,82mm L/250= 8mm rybníkový efekt je potřeba započítat δ= 22,82mm 20mm Nevyhovuje Rybníkový efekt δ 0 = 0,7δ= 15,975mm Stálé zatížení celkem g k = 6,349kN/m q k = 8,571kN/m Mezní stav únosnosti Vnitřní síly M Ed = 49,0kNm V Ed = 30,98kN O b r á z e k 4 : P o s o u v a j í c í s í l y, m o n t á ž n í s t a v s t r o p n i c e I P E d é l k y 6 m 37

38 O b r á z e k 5 : Oh y b o v ý m o ment, mont á ž n í s t a v s t r o p n i c e I P E d é l k y 6 m Zatřízení průřezu Pásnice 35,2mm 4,1mm 9ε= 7,32 Třída 1 Stojina c= h - 2t f 2r= 159mm 28,39mm 72ε= 58,58 Třída 1 Posudek na smyk 32,7mm 72(ε/η)= 58,58 Nevyţaduje se ověření na boulení ve smyku 286,94kN 2V Ed = 61,96kN Posudek na ohyb 78,31kNm M Ed = 49,0kNm 38

39 2.3.2 Stropnice - Provozní stav Zatížení Zatížení stálé Charakteristická Návrhová IPE 200 0,224 0,302 m = 22,4 kg/m Trapézový plech TR60/235/1 0,105 0,142 m= 10,51 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 4,989 6,736 ρ = kg/m3 Rybníkový efekt tl.= 0,799 1,078 ρ = 2500 kg/m3 Celkem: gk= 6,117 gd= 8,258 kn/m S3 Šatny, WC Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,01 m 0,400 0,540 ρ = kg/m3 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 2,500 3,375 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,141 0,191 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 3,041 gd= 4,106 kn/m Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,348 0,470 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,240 0,324 Celkem: gk= 0,588 gd= 0,794 kn/m Stálé zatíţení celkem: g d = 13,158KN/m Zatížení proměnné Příčky Charakteristická Návrhová Sádrokartonová příčka RIGIPS v.= 3,80 m 1,900 2,850 hmotnost= 50 kg/m2 Celkem: 1,900 2,850 kn/m 39

40 Vlastní tíha příček je menší neţ 3,0KN/m. Roznásobeno zatěţovací šířkou 2m. q k = 2,40kN/m 2 q d = 3,60kN/m 2 Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. Roznásobeno zatěţovací šířkou 2m. q k = 6,0kN/m 2 q d = 9,0kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 12,6kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 25,758kN/m Mezní stav únosnosti 115,9kNm Posudek na smyk 77,27kN 286,94kN 2V Ed = 154,55kN Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8= 750mm b/2= 3000mm b eff = 2b e = 1500mm Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou 0,0476m tl. desky= 0,100m Návrhový plastický moment při plném spřažení Neutrální osa prochází betonovou deskou. ( ) 218,6kNm M Ed = 115,9kNm 40

41 Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } 5,26 => α= 1,0 P Rd = P Rk /γ v = 73,73kN Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 44,44kN Horní limit pro součinitele k t 0,603 > k t,max = 0,85 Nevyhovuje, uplatní se k t N N 22,75 => 23 trnů na půlku nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. Jelikoţ navrţený trapézový plech má vlny po 235mm a trny se umisťují vţdy jeden do kaţdé vlny, na polovině nosníku můţe být umístěno pouze n=13 trnů jedná se tedy o částečné smykové spojení. N c = np rd,r = 567,4kN 0,561 41

42 M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 157,0kNm M Rd = 157,0kNm M Ed = 116kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu 15,5GPa Pracovní součinitel 13,55 Poloha neutrální osy O b r á z e k 6 : P o l o h a n e u t r á l n í o s y s t r o p n i c e 88,7mm Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) mm 4 Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 5,5kN/m Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení p k,provozní = 12,0kN/m 42

43 M Ek,MONTÁŢNÍ = 24,8kNm M Ek,PROVOZNÍ = 54,1kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku 251MPa f y = 355MPa Napětí v horních vláknech betonové desky 3,21MPa 0,85f ck = 21,25MPa Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení qk= 6,0kN/m 4,37mm L/250= 24mm η= 0,561 0,5 43

44 2.4 Průvlak P Průvlak je navrţen jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 300. Zatěţovací šířka průvlaku je 6 metrů. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí Průvlak - Montážní stav Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy Zatížení SPOJITÉ ZATÍŢENÍ Stálé [KN/m] Charakteristická Návrhová IPE 300 0,422 0,570 m = 42,2 kg/m OSOVÉ SÍLY Stálé [KN] - převzato ze zatíţení stropnic 38,092 51,425 gk= 6,3 KN/m Proměnné při betonáţi [KN] - reakce od stropnic 1 12,940 19,410 Ra= 6,47 KN - reakce od stropnic 2 10,960 16,440 Ra= 5,48 KN OSOVÉ SÍLY CELKEM [KN] - reakce od stropnic 1 51,032 F1= 70,835 kn - reakce od stropnic 2 49,052 F2= 67,865 kn Geometrie, materiál Průřezové charakteristiky IPE 300 h= 300mm b= 150mm t w = 7,1mm t f = 10,7mm 44

45 r 1 = 15mm d= 248,6mm Aa= 5381mm 2 A vz = 2568mm 2 I a = 6, mm 4 I t = 0, mm 4 I ω = 125, mm 4 Ea= 210GPa W pl,y = 0, mm Mezní stav použitelnosti O b r á z e k 7 : P r ů h y b p r ů v l a k u P δ= 13,91mm δ= 13,91mm L/400= 15mm δ= 13,91mm 20mm Mezní stav únosnosti Vnitřní síly M Ed = 122,6kNm V Ed = 61,86kN 45

46 O b r á z e k 8 : P o s o u v a j í c í s í l y p r ů v l a k u P O b r á z e k 9 : Oh y b o v é m o menty pr ů v l a k u P Zatřízení průřezu Pásnice 56,5mm 5,3mm 9ε= 7,32 Třída 1 Stojina c= h - 2t f 2r= 248,6mm 35,01mm 72ε= 58,58 Třída 1 Posudek na smyk 39,24mm 72(ε/η)= 58,58 Nevyţaduje se ověření na boulení ve smyku 526,34kN 2V Ed = 123,72kN Posudek na ohyb 223,08kNm M Ed = 122,6kNm 46

47 Vliv klopení k z = 1,0 k w = 1,0 O b r á z e k 10: H o d n o t y s o u č i n i t e l ů c 1,c 2,c 3 v z á v i s l o s t i n a h o d n o t ě s o u č i n i t e l ů Bezrozměrný parametr kroucení k y,k z,k w a s o u č i n i t e l ů ψ1 a κ w t 2,00 1,0 => C 1 = C 1,0 = 1,0 Bezrozměrný kritický moment * + 2,24 Pružný kritický moment při ztrátě příčné a torzní stability Nmm Poměrná štíhlost 0,665 Přiřazení křivek klopení h/b= 2,00 => křivka klopení a: α LT = 0,21 Součinitel klopení [ ( ) ] 0,77 Součinitel vzpěrnosti při klopení 0,86 47

48 Posudek na ohyb s klopením 192,7kNm M Ed = 122,6kNm Průvlak - Provozní stav Zatížení SPOJITÉ ZATÍŢENÍ Stálé [KN/m] Charakteristická Návrhová IPE 300 0,422 0,570 m = 42,2 kg/m OSOVÉ SÍLY Stálé [KN] - převzato ze zatíţení stropnic 58,479 78,946 gk= 9,7 KN/m PROMĚNNÉ [KN] - převzato ze zatíţení stropnic 46,368 69,552 qk= 8,4 KN/m Osové síly celkem = 104,847 F= 148,498 kn Sádrokartonová příčka RIGIPS v.= 3,80 m 1,900 2,850 hmotnost= 50 kg/m2 Celkem: 1,900 2,850 kn/m Mezní stav únosnosti M Ed = 280,6kN/m V Ed = 140,89kN O b r á z e k 11: P o s o u v a j í c í s í l y p r ů v l a k u P 48

49 O b r á z e k 12: O h y b o v é m o m e n t y p r ů v l a k u P Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8= 750mm b/2= 1000mm b eff = 2b e = 1500mm Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou 0,089m tl. desky= 0,100m Návrhový plastický moment při plném spřažení Neutrální osa prochází betonovou deskou. ( ) 468,1kNm M Ed = 280,6kNm 49

50 Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } 5,26 => α= 1,0 P Rd = P Rk /γ v = 73,73KN Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 73,73KN Horní limit pro součinitele k t ( ) 0,517 < k t,max = 1,0 Vyhovuje, uplatní se k t,max N N 23,06 => 24 trnů, mezi kritickými průřezy nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. L f = 2000/24= 83,3mm > 5d= 95mm NE Je nutné dodrţet minimální vzdálenost mezi trny 95mm, tudíţ je nutné posoudit nosníku na částečné smykové spojení. Maximální počet trnů, které lze umístit do části mezi podporou a maximálním ohybovým momentem je n= 21 trnů. N c = np rd,r = 1552,2kN 50

51 0,913 M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 474,4kNm M Rd = 474,4kNm M Ed = 280,64kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu 15,5GPa Pracovní součinitel 13,55 Poloha neutrální osy O b r á z e k 13: P o l o h a n e u t r á l n í o s y p r ů v l a k u P 134,5mm Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) 297, mm 4 51

52 Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 0,4kN/m F k,montáţní = 38,1kN Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení F k,provozní = 62,2kN M Ek,MONTÁŢNÍ = 78,1kNm M Ek,PROVOZNÍ = 125,1kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku 269MPa f y = 355MPa Napětí v horních vláknech betonové desky 4,18MPa 0,85f ck = 21,25MPa Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení F Qk = 46,4KN 5,69mm L/400= 15mm η= 0,913 0,5 Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřaţení 52

53 3 Seznam obrázků Obrázek 1: Stropní konstrukce - stropnicový systém Obrázek 2: Skladba stropu stropnicový systém Obrázek 3: Ohybové momenty Obrázek 4: Posouvající síly, montáţní stav stropnice IPE 200 délky 6m Obrázek 5: Ohybový moment, montáţní stav stropnice IPE 200 délky 6m Obrázek 6: Poloha neutrální osy stropnice Obrázek 7: Průhyb průvlaku P Obrázek 8: Posouvající síly průvlaku P Obrázek 9: Ohybové momenty průvlaku P Obrázek 10: Hodnoty součinitelů c 1,c 2,c 3 v závislosti na hodnotě součinitelů k y,k z,k w a součinitelů ψ1 a κ wt Obrázek 11: Posouvající síly průvlaku P Obrázek 12: Ohybové momenty průvlaku P Obrázek 13: Poloha neutrální osy průvlaku P

54 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí B Statický výpočet Varianta 2 Bezstropnicový systém

55 Obsah 1 Geometrie Stropní konstrukce Podélný řez Zatížení Stálé zatíţení ZS1 Vlastní tíha ZS2. - Střešní plášť ZS3. Stropní konstrukce ZS4. Obvodový plášť Nahodilé zatíţení ZS5. - Sníh ZS6. Příčný vítr ZS7. Podélný vítr ZS8. Uţitné zatíţení strop ZS9. Uţitné zatíţení - střecha Stropní konstrukce Trapézový plech Zatíţení Posouzení únosnosti Posouzení pouţitelnosti Stropní deska Zatíţení Posouzení únosnosti Konstrukční zásady Průvlak P Montáţní stav Provozní stav Alternativa ocelový průvlak IPE 400 nespřaţený Alternativa ocelový průvlak IPE 600 nespřaţený Průvlak P Montáţní stav Provozní stav... 96

56 3.7 Průvlak P Montáţní stav Provozní stav Průvlak P Montáţní stav Provozní stav Průvlak P Montáţní stav Provozní stav Průvlak P Montáţní stav Provozní stav Průvlak P Zatíţení Posouzení únosnosti Posouzení pouţitelnosti Střešní konstrukce Zatíţení Sání Tlak Sloupy HEB Vnitřní sloup S NP NP Krajní sloup S Rohový sloup S Vnitřní sloup S Zatíţení Posouzení únosnosti Koutový sloup S Vnější sloup S Rohový sloup S Svislá ztužidla

57 6.1 Svislé ztuţidlo Z1 a Z2 Podélný směr Ztuţidlo Z Ztuţidlo Z Svislé ztuţidlo Z3 a Z4 Příčný směr Ztuţidlo Z Ztuţidlo Z Přípoje Průvlak sloup Diagonála svislého ztuţidla Z1 sloup Diagonála svislého ztuţidla Z3 sloup Kotvení sloupu Závěr Seznam obrázků Seznam použité literatury

58 1 Geometrie 1.1 Stropní konstrukce 1.2 Podélný řez 58

59 2 Zatížení Zatíţení bylo počítáno podle normy ČSN EN 1991 Zatíţení konstrukcí. Stálá zatíţení ZS1. Vlastní tíha ZS2. Střešní plášť ZS3. Stropní konstrukce ZS4. Obvodový plášť Nahodilá zatíţení ZS5. Sníh ZS6. Příčný vítr ZS7. Podélný vítr ZS8. Uţitné zatíţení strop ZS9. Uţitné zatíţení - střecha 2.1 Stálé zatížení Zatíţení bylo počítáno podle normy ČSN EN Objemové tíhy, vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb ZS1 Vlastní tíha Toto zatíţení je vypočítáno pro jednotlivé prvky v následujících kapitolách. Součinitelem zatíţení je γ G = 1,35. 59

60 2.1.2 ZS2. - Střešní plášť O b r á z e k 1 : S k l a d b a s t ř e š n í h o p l á š t ě Zatíţení je vypočítáno jako plošné. Konstrukce střechy Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,950 3,982 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,128 0,173 m= 0,128 KN/m2 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,100m 0,118 0,159 γ= 117,7 kg/m3 Průvlak IPE 400 d.= 6,00m 3,978 5,370 m= 66,3kg/m Celkem: 7,174 gd= 9,684 kn/m 2 60

61 2.1.3 ZS3. Stropní konstrukce O b r á z e k 2 : S k l a d b a s t r o p u Skladba podlahy Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,01 m 0,200 0,270 ρ = kg/m3 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 1,250 1,688 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,071 0,095 γ = 117,7 kg/m3 1,521 gd= 2,053 kn/m 2 Nosná konstrukce stropu Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,944 3,974 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,128 0,173 m= 0,128 KN/m2 3,072 gd= 4,147 kn/m 2 61

62 Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,174 0,235 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,120 0,162 Celkem: 0,294 gd= 0,397 kn/m 2 Celkové stálé zatíţení na stropní konstrukci: g d = 6,597 kn/m ZS4. Obvodový plášť Opláštění je navrţeno ze stěnového fasádního systému Kingspan Optimo. Jedná se o sendvičový panel s jádrem z polyuretanu a se skrytým kotvením. Krycí vrstvy panelu jsou z plechu tloušťky 0,4 a 0,7mm. Tloušťka panelu je 100mm. Váha panelu je 14,51kg/m 2. Nosnou konstrukci pláště tvoří tenkostěnné ocelové CW profily 50/100/50. Váha CW profilu je 0,91kg/m. SDK deska Rigips RF váha 13,5 kg/m 2. Část obvodového pláště je tvořena skleněnými panely, které mají váhu 22kg/m 2. Obvodový plášť je rozpočítaný na jeden metr délky. Obvodový plášť Charakteristická Návrhová Panel Kingspan Optimo výška = 4,00 m 58,04 78,354 m= 14,51 kg/m2 Skleněné plochy výška = 4,00 m 88,00 118,80 m= 22,00 kg/m2 SDK deska Rigips RF výška = 8,00 m 108,00 145,80 m= 13,50 kg/m2 Celkem: 254,95 m= 343,864 kg/m CW profil 50/100/50 2,549 m= 3,439 kn/m m= 0,91 kg/m Celkem hmotnost na metr délky m= 3,439 kn/m. 62

63 2.2 Nahodilé zatížení ZS5. - Sníh Zatíţení sněhem bylo počítáno podle normy ČSN EN Zatíţení sněhem. Součinitel zatíţení je γ F = 1,5 Konstrukce se nachází ve II. sněhové oblasti (Ostrava) Charakteristická hodnota zatíţení sněhem s k = 1,05kN/m 2 Součinitel expozice C e = 1,0 (typ krajiny- normální) Tepelný součinitel (λ<1 Wm -2 K -1 ) C t = 1,0 Tvarový součinitel Terasa α= 2,86 0 μ 1 30 => μ 1 = 0,8 Pultová střecha s plochou střechou, zatíţení od navátého a nenavátého sněhu α 1 = 3, α 2 = 8 O b r á z e k 3 : T v a r o v ý s o u č i n i t e l p r o n a v á t ý a n e n a v á t ý s n í h 63

64 μ 2 (ᾱ)= (α 1+ α 2 )/2= 5,5 0 μ 1 30 => μ 1 = 0,8 μ 1 (α 1 )= μ 1 (α 2 )= μ 2 (ᾱ)= 0,8 Charakteristická hodnota zatížení: ZS6. Příčný vítr Zatíţení větrem bylo počítáno podle normy ČSN EN Zatíţení větrem. Součinitel zatíţení γ F = 1, Plochá střecha terasa Konstrukce se nachází ve II. větrové oblasti (Ostrava), základní rychlost větru podle větrové oblasti V b,0 = 25m/s Kategorie terénu III. Rychlost a tlak větru Základní rychlost větru: pro běţné případy- c dir = 1,0, c season = 1,0 Referenční výšky h= 3,6m => z e = h= 3,6m z i = h= 3,6m Součinitel drsnosti z 0 = 0,3, z 0,II = 0,05 pro z z min z= z e = z i = 3,6m z min = 5,0m ( ) ( ) 64

65 ( ) Součinitel ortografie C 0 (z)=1,0 Charakteristická střední rychlost větru ( ) ( ) ( ) Turbulence větru pro z z min ( ) ( ) Maximální charakteristický tlak ( ) [ ( )] ( ) q p (z)=0,334kn/m 2 Tlak větru na konstrukci Příčný vítr Střešní plocha vystavená působení větru > 10m2 => c pe,10 O b r á z e k 4 : T l a k v ě t r u n a t e r a s u 65

66 F - c pe,10 = -1,8 G - c pe,10 = -1,2 H - c pe,10 = -0,7 I - c pe,10 = -0,2 Součinitele vnitřního tlaku c pi,10 = -0,3 (neuplatní se) c pi,10 = 0,2 Výsledné tlaky větru stejné i pro podélný vítr ( )( ) F - w k = -0,67kN/m 2 G - w k = -0,47kN/m 2 H - w k = -0,30kN/m 2 I - w k = -0,13kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (sání) Pultová střecha Rychlost a tlak větru Základní rychlost větru: pro běţné případy- c dir = 1,0, c season = 1,0 Referenční výšky h= 9,2m => z e = h= 9,2m z i = h= 9,2m Součinitel drsnosti z 0 = 0,3, z 0,II = 0,05 pro z > z min z= z e = z i = 9,2m > z min = 5,0m ( ) ( ) 66

67 ( ) Součinitel ortografie C 0 (z)=1,0 Charakteristická střední rychlost větru ( ) ( ) ( ) Turbulence větru pro z > z min ( ) ( ) Maximální charakteristický tlak ( ) [ ( )] ( ) q p (z)=0,647kn/m 2 67

68 Tlak větru na konstrukci Příčný vítr Střešní plocha vystavená působení větru > 10m 2 => c pe,10 O b r á z e k 5 : P ř í č n ý v í t r θ = 0 Součinitele c pe,10 pro střechu F - c pe,10 = -1,46 F + c pe,10 = 0,06 G - c pe,10 = -1,08 G + c pe,10 = 0,06 H - c pe,10 = -0,51 H + c pe,10 = 0,06 68

69 O b r á z e k 6 : P ř í č n ý v í t r θ = 180 Součinitele c pe,10 pro střechu F - c pe,10 = -2,36 G - c pe,10 = -1,3 H - c pe,10 = -0,83 Součinitele c pe,10 pro stěnu A c pe,10 = -1,20 B c pe,10 = -0,80 69

70 C c pe,10 = -0,50 D c pe,10 = 0,73 E c pe,10 = -0,37 Součinitele vnitřního tlaku c pi,10 = -0,3 c pi,10 = 0,2 Výsledné tlaky větru ( )( ) Příčný vítr θ = 0 F - w k = -1,07kN/m 2 (sání) F + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) G - w k = -0,83kN/m 2 (sání) G + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) H - w k = -0,46kN/m 2 (sání) H + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) Příčný vítr θ = 180 F - w k = -1,66kN/m 2 G - w k = -0,97kN/m 2 H - w k = -0,67kN/m 2 (sání) (sání) (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = 0,2 A w k = -0,91kN/m 2 B w k = -0,65kN/m 2 C w k = -0,45kN/m 2 D w k = 0,35kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (tlak) E w k = -0,37kN/m 2 (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = -0,3 A w k = -0581kN/m 2 B w k = -0,32kN/m 2 C w k = -0,13kN/m 2 D w k = 0,67kN/m 2 E w k = -0,05kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (tlak) (sání) 70

71 Plochá střecha Rychlost a tlak větru Základní rychlost větru: pro běţné případy- c dir = 1,0, c season = 1,0 Referenční výšky h= 7,2m => z e = h= 7,2m z i = h= 7,2m Součinitel drsnosti z 0 = 0,3, z 0,II = 0,05 pro z > z min z= z e = z i = 7,2m > z min = 5,0m ( ) ( ) ( ) Součinitel ortografie C 0 (z)=1,0 Charakteristická střední rychlost větru ( ) ( ) ( ) Turbulence větru pro z > z min ( ) ( ) Maximální charakteristický tlak ( ) [ ( )] ( ) q p (z)=0,59kn/m 2 71

72 Tlak větru na konstrukci Příčný vítr Střešní plocha vystavená působení větru > 10m 2 => c pe,10 O b r á z e k 7 : T l a k v ě t r u n a p l o c h o u s t ř e c h u Součinitele c pe,10 pro střechu F - c pe,10 = -1,8 G - c pe,10 = -1,2 H - c pe,10 = -0,7 I - c pe,10 = -0,2 Součinitele c pe,10 pro stěnu A c pe,10 = -1,2 B c pe,10 = -0,8 C c pe,10 = -0,5 D c pe,10 = 0,72 E c pe,10 = -0,34 72

73 Součinitele vnitřního tlaku c pi,10 = -0,3 (neuplatní se) c pi,10 = 0,2 Výsledné tlaky větru stejné i pro podélný vítr ( )( ) F - w k = -1,17kN/m 2 G - w k = -0,82kN/m 2 H - w k = -0,53kN/m 2 I - w k = -0,23kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny A w k = -0,83kN/m 2 B w k = -0,60kN/m 2 C w k = -0,42kN/m 2 D w k = 0,31kN/m 2 E w k = -0,32kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (tlak) (sání) 73

74 2.2.3 ZS7. Podélný vítr Pultová střecha Tlak větru na konstrukci Podélný vítr Střešní plocha vystavená působení větru > 10m 2 => c pe,10 O b r á z e k 8 : P o d é l n ý v í t r θ = 9 0 Součinitele c pe,10 pro střechu Fup - c pe,10 = -2,19 Flow - c pe,10 = -1,95 G - c pe,10 = -1,83 H - c pe,10 = -0,66 I - c pe,10 = -0,56 Součinitele c pe,10 pro stěnu A c pe,10 = -1,20 B c pe,10 = -0,80 C c pe,10 = -0,50 D c pe,10 = 0,71 E c pe,10 = -0,32 74

75 Součinitele vnitřního tlaku c pi,10 = -0,3 c pi,10 = 0,2 Výsledné tlaky větru ( )( ) Podélný vítr θ = 90 Fup - w k = -1,55kN/m 2 Flow - w k = -1,39kN/m 2 G - w k = -1,31kN/m 2 H - w k = -0,56kN/m 2 I - w k = -0,49kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (sání) (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = 0,2 A w k = -0,91kN/m 2 B w k = -0,65kN/m 2 C w k = -0,45kN/m 2 D w k = 0,33kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (tlak) E w k = -0,33kN/m 2 (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = -0,3 A w k = -0,39kN/m 2 B w k = -0,22kN/m 2 C w k = -0,10kN/m 2 D w k = 0,41kN/m 2 E w k = -0,02kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (tlak) (sání) 75

76 2.2.4 ZS8. Užitné zatížení strop Uţitná kategorie C1- plochy se stoly, shromaţďování lidí. Platí i pro uţitné zatíţení na terase, střecha kategorie I střechy přístupné (pochůzné), s uţíváním podle kategorie C1. q k = 3,0kN/m 2 Přemístitelné příčky- vlastní tíha menší neţ 3,0KN/m. q k = 1,2kN/m ZS9. Užitné zatížení - střecha Uţitná kategorie H střechy nepřístupné s výjimkou běţné údrţby a oprav. Platí pro plochou a pultovou střechu. q k = 0,4kN/m 2 Q k = 1,0kN 76

77 3 Stropní konstrukce 3.1 Trapézový plech Trapézový plech je navrţen jako prostý nosník. V montáţním stadiu musí být podepřen montáţními podporami po 1 metru. Slouţí k přenosu zatíţení v montáţním stadiu. Proměnné montáţní zatíţení se při betonáţi uvaţuje podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy Zatížení Na pruh desky široký 1 metr. Součinitel zatíţení γ G = 1,35. Stálé zatíţení, nosná konstrukce stropu Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 3,062 4,133 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,128 0,173 m= 0,128 KN/m2 Celkem: gk= 3,190 gd= 4,306 kn/m Součinitel zatíţení γ Q = 1,5 Proměnné při betonáţi Charakteristická Návrhová Zvětšené 3 m 1,5kN/m 2,25kN/m Rovnoměrné 0,75kN/m 1,125kN/m Geometrie Je navrţený trapézový plech T150/250/1,0. Materiálové a průřezové charakteristiky jsou určeny podle tabulek výrobce. W y,eff- = 55240mm 3 I y,eff+ = 5, mm 4 I y,eff- = 5, mm 4 E a = 205GPa f y = 320MPa 77

78 Vnitřní síly O b r á z e k 9 : Oh y b o v é m o menty od stál é h o z a t í ž e n í a p r o měnného při betonáži M Ed = 0,68kNm Posouzení únosnosti Únosnost v ohybu Posouzení použitelnosti O b r á z e k 10: D e f o r ma c e n a p r u t u Průhyb jen od stálého zatíţení rybníkový efekt není potřeba uvaţovat Posudek na průhyb: δ= 0,0mm L/180= 17mm 78

79 3.2 Stropní deska Výpočet stropní desky je provedeno podle normy ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí. Stropní deska je posuzována v šířce jednoho trámku trapézového plechu. V kaţdé vlně trapézového plechu je vloţena jedna výztuţ o průměru 14mm. U horního okraje je deska vyztuţena KARI sítí. Zalemování je provedeno svařovaným úhelníkem L230/100/10, ke kterému je přikotven obvodový plášť. Zatíţení obvodového pláště přenáší betonová deska. KARI síť je přivařena k úhelníku Zatížení Zatíţení stálé Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,01 m 0,200 0,270 ρ = kg/m3 Roznášecí deska, bet. stěrka tl.= 0,05 m 1,250 1,688 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,071 0,095 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: 1,521 gd= 2,053 kn/m 2 Nosná konstrukce stropu Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,944 3,974 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,001 0,173 m= 12,80 kg/m2 Celkem: 2,945 gd= 4,147 kn/m 2 Stálé zatíţení celkem: g d = 6,200 kn/m 2 Zatíţení proměnné Příčky Charakteristická Návrhová Sádrokartonová příčka RIGIPS v.= 3,80 m 1,900 2,850 hmotnost= 50 kg/m2 Celkem: 1,900 2,850 kn/m Vlastní tíha příček je menší neţ 3,0kN/m 79

80 q k = 1,2kN/m 2 q d = 1,8kN/m 2 Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2 q d = 4,5kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 6,3kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 12,5kN/m 2 Srovnaná tloušťka žeber ( ) Zatížení na trámek trapézu Zatěţovací šířka trámku= 0,197m Celkové zatíţení na trámek= 2,462kN/m Vnitřní síly Geometrie, materiál Návrh výztuţe: ø= 14mm Celková tloušťka betonové desky= 118mm Ocel B500 f yk = 500MPa f yd = f yk /γ s = 434,78MPa Beton C25/30 E cm = 31GPa f ck = 25MPa f cd = f ck /γ c = 17MPa Krytí: ( 80 )

81 ( ) c min = 14mm Δc dev = 10mm c nom = c min + Δc dev = 24mm => 25mm F s = A s f yd = 230,8KN Posouzení únosnosti M Rd = F s (d-0,4x)= 11,7kNm M Ed = 11,08kNm Konstrukční zásady Kontrola plochy výztuţe { } = 22, mm 2 = 21, mm 2 A s,max =0,04A c = 927, mm 2 A s,min =22, mm 2 A s = mm 2 A s,max = 927, mm 2 81

82 3.3 Průvlak P1 Průvlak je navrţen jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 400. Zatěţovací šířka průvlaku je 6 metrů. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí. O b r á z e k 11: P r ů v l a k P 1 v p ů d o r y s e s t r o p u Montážní stav Pro všechny průvlaky ve stropní konstrukci stejné hodnoty. Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy. Viz kapitola 3.1 Trapézový plech. 82

83 Zatížení Zatíţení stálé Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,768 1,037 m= 12,80 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 18,370 24,800 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 19,801 gd= 26,732 kn/m Zatíţení proměnné při betonáţi Charakteristická Návrhová Zvětšené 3 m 9 kn/m 13,5 kn/m Rovnoměrné 4,5 kn/m 6,75 kn/m Geometrie, materiál Průřezové charakteristiky IPE 400 h= 400mm b= 180mm t w = 8,6mm t f = 13,5mm r 1 = 21mm d= 331mm Aa= 8446mm 2 A vz = 4269mm 2 I a = 231, mm 4 Ea= 210GPa W pl,y = 1, mm 3 83

84 Mezní stav použitelnosti δ= 6,88mm L/400= 15mm rybníkový efekt není potřeba uvaţovat δ= 6,88mm 20mm Mezní stav únosnosti Vnitřní síly M Ed = 173,4kNm V Ed = 110,56kN O b r á z e k 12: P o s o u v a j í c í s í l y, mont á ž n í s t a v I P E d é l k y 6 m O b r á z e k 13: O h y b o v ý m o m e n t, m o n t á ž n í s t a v I P E d é l k y 6 m Zatřízení průřezu Pásnice Třída 1 Stojina c= h - 2t f 2r= 331mm Třída 1 84

85 Posudek na smyk ( ) Nevyžaduje se ověření na boulení ve smyku Posudek na ohyb Provozní stav Zatížení Zatížení stálé Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Trapézový plech T150/250/1,0 0,768 1,037 m= 12,80 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 17,664 23,846 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 19,095 gd= 25,778 kn/m S3 Šatny, WC Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,01 m 1,200 1,620 ρ = kg/m3 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 7,500 10,125 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,424 0,572 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 9,124 gd= 12,317 kn/m Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 1,044 1,409 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,720 0,972 Celkem: gk= 1,764 gd= 2,381 kn/m 85

86 Stálé zatíţení celkem: g d = 40,476kN/m Zatížení proměnné Příčky Charakteristická Návrhová Sádrokartonová příčka RIGIPS v.= 3,80 m 1,900 2,850 hmotnost= 50 kg/m2 Celkem: 1,900 2,850 kn/m Vlastní tíha příček je menší neţ 3,0kN/m. Roznásobeno zatěţovací šířkou 6m. q k = 7,20kN/m 2 q d = 10,80kN/m 2 Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. Roznásobeno zatěţovací šířkou 6m. q k = 18,0kN/m 2 q d = 27,0kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 78,276kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 78,276kN/m Mezní stav únosnosti Posudek na smyk Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8= 750mm b/2= 3000mm b eff = 2b e = 1500mm 86

87 1) poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou NE Neutrální osa neprochází betonovou deskou. 2) Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází pásnicí I ( ) ( ) h n = 0,396m h-t f = 386,5mm Neutrální osa prochází horní pásnicí IPE 400. Návrhový plastický moment při plném spřažení ( ) ( ) M pl,rd = 1036,6kNm M Ed = 352,2kNm Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } P Rd = P Rk /γ v = 73,73kN 87

88 Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 55,30kN Horní limit pro součinitele k t k t = 0,75 45,25 => 46 trnů na půlku nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. Jelikoţ navrţený trapézový plech má vlny po 290mm a trny se umisťují vţdy jeden do kaţdé vlny, na polovině nosníku můţe být umístěno pouze n=10 trnů jedná se tedy o částečné smykové spojení. N c = np rd,r = 572kN 0,22k M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 594,9KNm M Rd = 594,9kNm M Ed = 352kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu Pracovní součinitel 88

89 Poloha neutrální osy O b r á z e k 14: P o l o h a n e u t r á l n í o s y P r ů v l a k u P 1 Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 19,8kN/m Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení p k,provozní = 36,1kN/m M Ek,MONTÁŢNÍ = 89,1kNm M Ek,PROVOZNÍ = 162,4kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku 89

90 Napětí v horních vláknech betonové desky Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení qk= 18KN/m η= 0,229 0,5 NE Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřaţení Podélná posouvající síla působící na krajní trny Síla na krajní trn Rozteč trnů 290mm P= 46,5kN P Rd,r = 55,3kN Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřažení [ ( ) ( )] δ 2,celkové = 3,0mm L/400=15mm 90

91 3.4 Alternativa ocelový průvlak IPE 400 nespřažený Jako alternativa pro srovnání je průvlak IPE 400 spočítaný jako nespřaţený s betonovou deskou. Výpočet je provedený podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí. Vliv klopení k z = 1,0 k w = 1,0 O b r á z e k 15: H o d n o t y s o u č i n i t e l ů c 1,c 2,c 3 v z á v i s l o s t i n a h o d n o t ě s o u č i n i t e l ů k y,k z,k w a s o u č i n i t e l ů ψ1 a κ w t Bezrozměrný parametr kroucení C 1,0 = 1,13 C 1,1 = 1,13 C 1 = C 1,0 +( C 1,1 - C 1,0 )κ wt = 1,13 C 1,1 = 1,13 Bezrozměrný kritický moment * + Pružný kritický moment při ztrátě příčné a torzní stability 91

92 Poměrná štíhlost Přiřazení křivek klopení h/b= 2,22 => křivka klopení b: α LT = 0,34 Součinitel klopení [ ( ) ] Součinitel vzpěrnosti při klopení Posudek na ohyb s klopením NE Nevyhoví momentová únosnost při klopení - průvlak IPE 400 musí být spřaţen s betonovou deskou. 92

93 3.5 Alternativa ocelový průvlak IPE 600 nespřažený Jako alternativa pro srovnání je průvlak IPE 600 spočítaný jako nespřaţený s betonovou deskou. Výpočet je provedený podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí. Průřezové charakteristiky IPE 600 h= 600mm b= 220mm t w = 12mm t f = 19mm r 1 = 24mm Aa= 15600mm 2 I z = 33, mm 2 I a = 920, mm 4 I t = 1, mm 4 I ω = 2, mm 4 G= 81GPa W pl,y = 3, mm 3 Zatřízení průřezu Pásnice Třída 1 Stojina c= h - 2t f 2r= 514mm Třída 1 93

94 Vliv klopení k z = 1,0 k w = 1,0 Bezrozměrný parametr kroucení C 1,0 = 1,13 C 1,1 = 1,13 C 1 = C 1,0 + ( C 1,1 - C 1,0 )κ wt = 1,13 C 1,1 = 1,13 Bezrozměrný kritický moment * + Pružný kritický moment při ztrátě příčné a torzní stability Poměrná štíhlost Přiřazení křivek klopení h/b= 2,73 => křivka klopení b: α LT = 0,34 Součinitel klopení [ ( ) ] Součinitel vzpěrnosti při klopení Posudek na ohyb s klopením Průřez nespřaţeného průvlaku IPE 600 vychází na posudek únosnosti výrazně větší neţ spřaţeného průvlaku IPE 400. Proto bude zvolena varianta spřaţeného průvlaku IPE

95 3.6 Průvlak P2 Průvlak je navrţen jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 400. Zatěţovací šířka průvlaku jsou 3 metry. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí. O b r á z e k 16: P r ů v l a k P 2 v p ů d o r y s e s t r o p u Montážní stav Pro všechny průvlaky ve stropní konstrukci stejné hodnoty. Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy. Viz kapitola 3.1 Trapézový plech. 95

96 3.6.2 Provozní stav Zatížení Zatížení stálé Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Trapézový plech T150/250/1,0 0,384 0,518 m= 12,80 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 8,832 11,923 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 9,879 gd= 13,337 kn/m S2 Chodby Charakteristická Návrhová Vinylová plovoucí podlaha tl.= 0,01 m 0,270 0,365 ρ = 900 kg/m3 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 3,750 5,063 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,353 0,477 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 4,373 gd= 5,904 kn/m Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,522 0,705 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,360 0,486 Celkem: gk= 0,882 gd= 1,191 kn/m Obvodový plášť Charakteristická Návrhová Panel Kingspan Optimo 0,000 0,000 m= 14,51 kg/m2 Skleněné plochy výška = 4,6 m 101,2 136,62 m= 22,00 kg/m2 SDK deska Rigips RF výška = 4,6 m 62,1 83,835 m= 13,50 kg/m2 Celkem: 163,3 m= 221,365 kg/m CW profil 50/100/50 1,633 m= 2,214 kn/m m= 0,91 kg/m 96

97 Stálé zatíţení celkem: g d = 22,645kN/m Zatížení proměnné Příčky Charakteristická Návrhová Sádrokartonová příčka RIGIPS v.= 3,80 m 1,900 2,850 hmotnost= 50 kg/m2 Celkem: 1,900 2,850 kn/m Vlastní tíha příček je menší neţ 3,0KN/m. Roznásobeno zatěţovací šířkou 3m. q k = 3,60kN/m 2 q d = 5,40kN/m 2 Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. Roznásobeno zatěţovací šířkou 3m. q k = 9,0kN/m 2 q d = 13,5kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 18,9kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 41,545kN/m Mezní stav únosnosti Posudek na smyk Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8 + b/2= 840mm b/2= 3000mm b eff = 1b e = 840mm 97

98 1) poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou NE Neutrální osa neprochází betonovou deskou. 2) Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází pásnicí I ( ) ( ) h n = 0,388m h-t f = 387,5mm Neutrální osa prochází horní pásnicí IPE 400. Návrhový plastický moment při plném spřažení ( ) ( ) M pl,rd = 834,9kNm M Ed = 191,3kNm Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } P Rd = P Rk /γ v = 73,73kN 98

99 Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 55,30kN Horní limit pro součinitele k t k t = 0,75 25,34 => 26 trnů na půlku nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. Jelikoţ navrţený trapézový plech má vlny po 290mm a trny se umisťují vţdy jeden do kaţdé vlny, na polovině nosníku můţe být umístěno pouze n=10 trnů jedná se tedy o částečné smykové spojení. N c = np rd,r = 572kN M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 615,4kNm M Rd = 615,4kNm M Ed = 187kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu Pracovní součinitel 99

100 Poloha neutrální osy O b r á z e k 17: P o l o h a n e u t r á l n í o s y P r ů v l a k u P 2 Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 19,8kN/m Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení p k,provozní = 19,5kN/m M Ek,MONTÁŢNÍ = 89,1kNm M Ek,PROVOZNÍ = 87,7kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku 100

101 Napětí v horních vláknech betonové desky Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení qk= 11kN/m η= 0,408 0,5 NE Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřaţení Podélná posouvající síla působící na krajní trny Síla na krajní trn Rozteč trnů 290mm P= 22,5kN P Rd,r = 55,3kN Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřažení [ ( ) ( )] δ 2,celkové = 2,0mm L/400=15mm 101

102 3.7 Průvlak P3 Průvlak je navrţen jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 400. Zatěţovací šířka průvlaku jsou 3 metry. Průvlak nese zatíţení z terasy. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí. O b r á z e k 18: P r ů v l a k P 3 v p ů d o r y s e s t r o p u Montážní stav Pro všechny průvlaky ve stropní konstrukci stejné hodnoty. Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy. Viz kapitola 3.1 Trapézový plech. 102

103 3.7.2 Provozní stav Zatížení Zatížení stálé Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Trapézový plech T150/250/1,0 0,384 0,518 m= 12,80 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 8,832 11,923 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 9,879 gd= 13,337 kn/m Střešní plášť terasa Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,04 m 2,813 3,797 ρ = 93,75 kg/m 2 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 3,750 5,063 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,10 m 0,353 0,477 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 6,916 gd= 9,336 kn/m Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,522 0,705 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,360 0,486 Celkem: gk= 0,882 gd= 1,191 kn/m Obvodový plášť Charakteristická Návrhová Panel Kingspan Optimo výška = 2,10 m 29,746 40,156 m= 14,51 kg/m2 Skleněné plochy 0,000 0,000 m= 22,00 kg/m2 SDK deska Rigips RF výška = 2,10 m 28,35 38,273 m= 13,50 kg/m2 Celkem: 59,006 m= 79,339 kg/m CW profil 50/100/50 0,590 m= 0,793 kn/m m= 0,91 kg/m 103

104 Stálé zatíţení celkem: g d = 24,657kN/m Zatížení proměnné K proměnnému zatíţení nepřičítáme sání od větru, můţeme ho zanedbat. Z důvodu, ţe vlastní tíha konstrukce terasy g k = 3,735kN/m 2 je větší neţ sání v rozhodující oblasti F-G-F w k = 1,81kN/m 2. Zatíţení od sněhu také nepřičítáme. Protoţe je uţitné zatíţení q k = 3kN/m 2 větší neţ zatíţení sněhem q s = 0,84kN/m 2 a se sněhem se nesčítá, nebude v ţádné kombinaci rozhodovat. Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. Roznásobeno zatěţovací šířkou 3m. q k = 9,0kN/m 2 q d = 13,5kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 13,5kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 38,157kN/m Mezní stav únosnosti Posudek na smyk Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8 + b/2= 840mm b/2= 3000mm b eff = 1b e = 840mm 1) poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou NE Neutrální osa neprochází betonovou deskou. 104

105 2) Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází pásnicí I ( ) ( ) h n = 0,388m h-t f = 387,5mm Neutrální osa prochází horní pásnicí IPE 400. Návrhový plastický moment při plném spřažení ( ) ( ) M pl,rd = 834,9kNm M Ed = 177,8kNm Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } P Rd = P Rk /γ v = 73,73kN Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 55,30kN Horní limit pro součinitele k t k t = 0,75 105

106 25,34 => 26 trnů na půlku nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. Jelikoţ navrţený trapézový plech má vlny po 290mm a trny se umisťují vţdy jeden do kaţdé vlny, na polovině nosníku můţe být umístěno pouze n=10 trnů jedná se tedy o částečné smykové spojení. N c = np rd,r = 572kN M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 615,4kNm M Rd = 615,4kNm M Ed = 172kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu Pracovní součinitel 106

107 Poloha neutrální osy O b r á z e k 19: P o l o h a n e u t r á l n í o s y P r ů v l a k u P 3 Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 19,8kN/m Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení p k,provozní = 17,4kN/m M Ek,MONTÁŢNÍ = 89,1kNm M Ek,PROVOZNÍ = 78,2kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku 107

108 Napětí v horních vláknech betonové desky Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení qk= 9,0KN/m η= 0,408 0,5 NE Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřaţení Podélná posouvající síla působící na krajní trny Síla na krajní trn Rozteč trnů 290mm P= 24,5kN P Rd,r = 55,3kN Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřažení [ ( ) ( )] δ 2,celkové = 1,6mm L/400= 15mm 108

109 3.8 Průvlak P4 Průvlak je navrţen jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 400. Zatěţovací šířka průvlaku je 6 metrů. Průvlak nese zatíţení jak z terasy na 3 metrech, tak i z interiéru na 3 metrech. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí. O b r á z e k 20: P r ů v l a k P 4 v p ů d o r y s e s t r o p u Montážní stav Pro všechny průvlaky ve stropní konstrukci stejné hodnoty. Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy. Viz kapitola 3.1 Trapézový plech. 109

110 3.8.2 Provozní stav Zatížení Zatížení stálé Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Trapézový plech T150/250/1,0 0,768 1,037 m= 12,80 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 17,664 23,846 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 19,095 gd= 25,778 kn/m Střešní plášť terasa Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,04 m 2,813 3,797 ρ = 93,75 kg/m 2 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 3,750 5,063 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,10 m 0,353 0,477 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 6,916 gd= 9,336 kn/m Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 1,044 1,409 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,360 0,486 Celkem: gk= 1,404 gd= 1,895 kn/m Obvodový plášť Charakteristická Návrhová Panel Kingspan Optimo výška = 2,1 m 29,746 40,156 m= 14,51 kg/m2 Skleněné plochy 0,000 0,000 m= 22,00 kg/m2 SDK deska Rigips RF výška = 2,1 m 28,35 38,273 m= 13,50 kg/m2 Celkem: 59,006 m= 79,339 kg/m CW profil 50/100/50 Celkem: 0,590 m= 0,793 kn/m m= 0,91 kg/m 110

111 S2 Chodby Charakteristická Návrhová Vinylová plovoucí podlaha tl.= 0,01 m 0,270 0,365 ρ = 900 kg/m3 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 3,750 5,063 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,353 0,477 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 4,373 gd= 5,904 kn/m Stálé zatíţení celkem: g d = 43,707kN/m Zatížení proměnné K proměnnému zatíţení nepřičítáme sání od větru, můţeme ho zanedbat. Z důvodu, ţe vlastní tíha konstrukce terasy g k = 3,735kN/m 2 je větší neţ sání v rozhodující oblasti F-G-F w k = 1,81KN/m 2. Zatíţení od sněhu také nepřičítáme. Protoţe je uţitné zatíţení q k = 3kN/m 2 větší neţ zatíţení sněhem q s = 0,84kN/m 2 a se sněhem se nesčítá, nebude v ţádné kombinaci rozhodovat. Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. Roznásobeno zatěţovací šířkou 3m. q k = 18,0kN/m 2 q d = 27,0kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 27,0kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 70,707kN/m Mezní stav únosnosti Posudek na smyk 111

112 Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8= 750mm b/2= 3000mm b eff = 2b e = 1500mm 1) poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou NE Neutrální osa neprochází betonovou deskou. 2) Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází pásnicí I ( ) ( ) h n = 0,396m h-t f = 386,5mm Neutrální osa prochází horní pásnicí IPE 400. Návrhový plastický moment při plném spřažení ( ) ( ) M pl,rd = 1036,6kNm M Ed = 318,2kNm Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } 112

113 P Rd = P Rk /γ v = 73,73kN Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 55,30kN Horní limit pro součinitele k t k t = 0,75 45,25 => 46 trnů na půlku nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. Jelikoţ navrţený trapézový plech má vlny po 290mm a trny se umisťují vţdy jeden do kaţdé vlny, na polovině nosníku můţe být umístěno pouze n=10 trnů jedná se tedy o částečné smykové spojení. N c = np rd,r = 572kN M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 594,9kNm M Rd = 615,4kNm M Ed = 318kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu Pracovní součinitel 113

114 Poloha neutrální osy O b r á z e k 21: P o l o h a n e u t r á l n í o s y P r ů v l a k u P4 Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 19,8kN/m Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení p k,provozní = 31,3kN/m M Ek,MONTÁŢNÍ = 89,1kNm M Ek,PROVOZNÍ = 140,8kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku 114

115 Napětí v horních vláknech betonové desky Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení qk= 18,0KN/m η= 0,229 0,5 NE Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřaţení Podélná posouvající síla působící na krajní trny Síla na krajní trn Rozteč trnů 290mm P= 50,7KN P Rd,r = 55,3kN Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřažení [ ( ) ( )] δ 2,celkové = 3,0mm L/400= 15mm 115

116 3.9 Průvlak P5 Průvlak je navrţen jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 400. Zatěţovací šířka průvlaku je 6 metrů. Průvlak nese zatíţení od terasy. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí. O b r á z e k 22: P r ů v l a k P 5 v p ů d o r y s e s t r o p u Montážní stav Pro všechny průvlaky ve stropní konstrukci stejné hodnoty. Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy. Viz kapitola 3.1 Trapézový plech. 116

117 3.9.2 Provozní stav Zatížení Zatížení stálé Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Trapézový plech T150/250/1,0 0,768 1,037 m= 12,80 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 17,664 23,846 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 19,095 gd= 25,778 kn/m Střešní plášť terasa Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,01 m 5,625 7,594 ρ = 93,75 kg/m3 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 7,500 10,125 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,10 m 0,706 0,953 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 13,831 gd= 18,672 kn/m Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 1,044 1,409 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,720 0,972 Celkem: gk= 1,764 gd= 2,381 kn/m Stálé zatíţení celkem: g d = 46,831kN/m Zatížení proměnné K proměnnému zatíţení nepřičítáme sání od větru, můţeme ho zanedbat. Z důvodu, ţe vlastní tíha konstrukce terasy g k = 3,735kN/m 2 je větší neţ sání v rozhodující oblasti F-G-F w k = 1,81kN/m 2. Zatíţení od sněhu také nepřičítáme. Protoţe je uţitné zatíţení q k = 3kN/m 2 větší neţ zatíţení sněhem q s = 0,84kN/m 2 a se sněhem se nesčítá, nebude v ţádné kombinaci rozhodovat. 117

118 Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. Roznásobeno zatěţovací šířkou 6m. q k = 18,0kN/m 2 q d = 27,0kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 27,0kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 73,831kN/m Mezní stav únosnosti Posudek na smyk Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8= 750mm b/2= 3000mm b eff = 2b e = 1500mm 1) poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou NE Neutrální osa neprochází betonovou deskou. 2) Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází pásnicí I ( ) ( ) h n = 0,396m h-t f = 386,5mm Neutrální osa prochází horní pásnicí IPE 400. Návrhový plastický moment při plném spřažení ( ) ( ) M pl,rd = 1036,6kNm M Ed = 332,2kkNm 118

119 Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } P Rd = P Rk /γ v = 73,73KN Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 55,30kN Horní limit pro součinitele k t k t = 0,75 45,25 => 46 trnů na půlku nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. Jelikoţ navrţený trapézový plech má vlny po 290mm a trny se umisťují vţdy jeden do kaţdé vlny, na polovině nosníku můţe být umístěno pouze n=10 trnů jedná se tedy o částečné smykové spojení. N c = np rd,r = 572kN 119

120 M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 594,9kNm M Rd = 594,9kNm M Ed = 332kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu Pracovní součinitel Poloha neutrální osy O b r á z e k 23: P o l o h a n e u t r á l n í o s y P r ů v l a k u P 5 Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 19,8kN/m 120

121 Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení p k,provozní = 36,4kN/m M Ek,MONTÁŢNÍ = 89,1kNm M Ek,PROVOZNÍ = 163,7kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku Napětí v horních vláknech betonové desky Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení qk= 18KN/m η= 0,229 0,5 NE Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřaţení Podélná posouvající síla působící na krajní trny Síla na krajní trn Rozteč trnů 290mm P= 53,9kN P Rd,r = 55,3kN Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřažení [ ( ) ( )] δ 2,celkové = 3,0mm L/400=15mm 121

122 3.10 Průvlak P6 Průvlak je navrţen jako ocelobetonový spřaţený prostý nosník o délce 6 metrů z profilu IPE 400. Zatěţovací šířka průvlaku jsou 3 metry. Průvlak nese zatíţení z terasy. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a podle normy ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelových konstrukcí. O b r á z e k 24: P r ů v l a k P 6 v p ů d o r y s e s t r o p u Montážní stav Pro všechny průvlaky ve stropní konstrukci stejné hodnoty. Proměnné zatíţení při betonáţi se počítá podle normy ČSN EN 1990 a Zvětšené proměnné zatíţení působí na čtverci 3x3 metry a umisťuje se do nejnepříznivější polohy. Viz kapitola 3.1 Trapézový plech. 122

123 Provozní stav Zatížení Zatížení stálé Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Trapézový plech T150/250/1,0 0,384 0,518 m= 12,80 kg/m2 Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 8,832 11,923 ρ = kg/m3 Celkem: gk= 9,879 gd= 13,337 kn/m Střešní plášť terasa Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,04 m 2,813 3,797 ρ = 93,75 kg/m 2 Roznášecí deska, betonová stěrka tl.= 0,05 m 3,750 5,063 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,10 m 0,353 0,477 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: gk= 6,916 gd= 9,336 kn/m Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,522 0,705 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,360 0,486 Celkem: gk= 0,882 gd= 1,191 kn/m Obvodový plášť Charakteristická Návrhová Panel Kingspan Optimo výška = 1,8 m 26,118 35,259 m= 14,51 kg/m2 Skleněné plochy výška = 1,0 m 22,00 29,70 m= 22,00 kg/m2 SDK deska Rigips RF výška = 1,8m 24,30 32,805 m= 13,50 kg/m2 Celkem: 73,328 m= 98,674 kg/m CW profil 50/100/50 0,733 m= 0,987 kn/m m= 0,91 kg/m 123

124 Stálé zatíţení celkem: g d = 24,850kN/m Zatížení proměnné K proměnnému zatíţení nepřičítáme sání od větru, můţeme ho zanedbat. Z důvodu, ţe vlastní tíha konstrukce terasy g k = 3,735kN/m 2 je větší neţ sání v rozhodující oblasti F-G-F w k = 1,81kN/m 2. Zatíţení od sněhu také nepřičítáme. Protoţe je uţitné zatíţení q k = 3kN/m 2 větší neţ zatíţení sněhem q s = 0,84kN/m 2 a se sněhem se nesčítá, nebude v ţádné kombinaci rozhodovat. Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. Roznásobeno zatěţovací šířkou 3m. q k = 9,0kN/m 2 q d = 13,5kN/m 2 Uţitné zatíţení celkem: q d = 13,5kN/m 2 Stálé a uţitné zatíţení celkem: f d = 38,350kN/m Mezní stav únosnosti Posudek na smyk Posudek na ohyb Účinná šířka desky b e = L/8 + b/2= 840mm b/2= 3000mm b eff = 1b e = 840mm 124

125 1) poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází betonovou deskou NE Neutrální osa neprochází betonovou deskou. 2) Poloha neutrální osy předpoklad, neutrální osa prochází pásnicí I ( ) ( ) h n = 0,388m h-t f = 386,5mm Neutrální osa prochází horní pásnicí IPE 400. Návrhový plastický moment při plném spřažení ( ) ( ) M pl,rd = 834,9kNm M Ed = 174,9kNm Spřažení Trny typu SD Průměr Výška trnu Mez pevnosti trnu d= 19mm h sc = 100mm f u = 450MPa Únosnost trnu s hlavou ve smyku { } = N = 92163N { ( ) } P Rd = P Rk /γ v = 73,73kN 125

126 Redukovaná únosnost v žebrové desce Únosnost jednoho trnu P Rd,r = P Rd k t = 55,30kN Horní limit pro součinitele k t k t = 0,75 25,34 => 26 trnů na půlku nosníku pro zajištění úplného smykového spojení. Jelikoţ navrţený trapézový plech má vlny po 290mm a trny se umisťují vţdy jeden do kaţdé vlny, na polovině nosníku můţe být umístěno pouze n=10 trnů jedná se tedy o částečné smykové spojení. N c = np rd,r = 572kN M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd - M pl,a,rd )η= 615,4kNm M Rd = 615,4kNm M Ed = 175kNm Mezní stav použitelnosti Předpokladem je pruţné působení. Účinný modul pružnosti betonu Pracovní součinitel 126

127 Poloha neutrální osy O b r á z e k 25: P o l o h a n e u t r á l n í o s y P r ů v l a k u P 6 Moment setrvačnosti ideálního průřezu ( ) Ověření pružného působení nosníku v MSP Zatíţení stálé při betonování desky (stálé od průvlaku) p k,montáţní = 19,8kN/m Zbytek stálého zatíţení + proměnné zatíţení p k,provozní = 17,9kN/m M Ek,MONTÁŢNÍ = 89,1kNm M Ek,PROVOZNÍ = 80,6kNm Napětí v dolních vláknech ocelového nosníku 127

128 Napětí v horních vláknech betonové desky Nosník působí v mezním stavu pouţitelnosti pruţně Průhyb od proměnného zatížení qk= 9,0kN/m 1,31mm L/400= 15mm η= 0,408 0,5 NE Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřaţení Podélná posouvající síla působící na krajní trny Síla na krajní trn Rozteč trnů 290mm P= 25,9kN P Rd,r = 55,3kN Výpočet zvýšeného průhybu s ohledem na vliv poddajnosti spřažení [ ( ) ( )] δ 2,celkové = 1,6mm L/400= 15mm 128

129 3.11 Průvlak P7 Průvlak P7 není spřaţen s ocelobetonovou deskou. Je zatíţený svisle od obvodového pláště a vodorovně od větru. Průvlak IPE400 musí být posouzen ve dvou rovinách. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí. O b r á z e k 26: P r ů v l a k P 7 v p ů d o r y s e s t r o p u 129

130 Zatížení Zatížení stálé Obvodový plášť Charakteristická Návrhová Panel Kingspan Optimo výška = 3,75m 54,413 73,457 m= 14,51 kg/m2 Skleněné plochy 0,000 0,000 m= 22,00 kg/m2 SDK deska Rigips RF výška = 3,75m 50,625 68,344 m= 13,50 kg/m2 Celkem: 105,038 m= 141,80 kg/m CW profil 50/100/50 1,050 m= 1,418 kn/m m= 0,91 kg/m Charakteristická Návrhová IPE 400 0,663 0,895 m = 66,3 kg/m Celkem: 0,663 m= 0,895 kn/m Celkem svislé zatížení g k = 1,713kN/m g d = 2,313kN/m Zatížení užitné vítr Zatěţovací šířka 3,75m (panely Kingspan Optimo) A w k = -0,83kN/m 2 B w k = -0,6kN/m 2 C w k = -0,42kN/m 2 D w k = 0,31kN/m 2 E w k = -0,32kN/m 2 Celkem vodorovné zatížení (sání) (sání) (sání) (tlak) (sání) q k = 3,11kN/m q d = 4,67kN/m 130

131 Vnitřní síly Svislé: M y,ed = 1/8g d L 2 = 10,409kNm V y,ed = 1/2g d L= 6,939kN Vodorovné: M z,ed = 1/8g d L 2 = 21,009kNm V z,ed = 1/2g d L= 14,006kN Posouzení únosnosti Posouzení na ohyb ve dvou rovinách Plastický moment únosnosti k ose y Plastický moment únosnosti k ose z Rozhodující pro posouzení je průřez uprostřed nosníku, kde oba momenty dosahují největších hodnot. Zde se nosník posoudí na kombinaci obou účinků. * + * + 0,259 1,0 Průřez namáhaný na kombinaci My a Mz vyhovuje Posouzení na smyk ve dvou rovinách Plastická únosnost ve smyku k ose z Plastická únosnost ve smyku k ose y A v,y = 2. b. t f = 4860mm Posouzení použitelnosti Ve svislém směru Klopení nastane k měkké ose. 131

132 4 Střešní konstrukce 4.1 Zatížení Zatíţení stálé Zatíţení je spočítané jako plošné. Konstrukce střechy Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,950 3,982 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,128 0,173 m= 0,128 KN/m2 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,100m 0,118 0,159 γ= 117,7 kg/m3 Průvlak IPE 400 d.= 6,00m 3,978 5,370 m= 66,3kg/m Celkem: 7,174 gd= 9,684 kn/m 2 Zatíţení proměnné Příčný vítr Plochá střecha Výsledné tlaky větru stejné i pro podélný vítr ( )( ) F - w k = -1,17kN/m 2 G - w k = -0,82kN/m 2 H - w k = -0,53kN/m 2 I - w k = -0,23kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (sání) 132

133 Pultová střecha Výsledné tlaky větru ( )( ) Příčný vítr θ = 0 F - w k = -1,07kN/m 2 (sání) F + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) G - w k = -0,83kN/m 2 (sání) G + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) H - w k = -0,46kN/m 2 (sání) H + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) Příčný vítr θ = 180 F - w k = -1,66kN/m 2 G - w k = -0,97kN/m 2 H - w k = -0,67kN/m 2 (sání) (sání) (sání) Podélný vítr Pultová střecha Výsledné tlaky větru ( )( ) Podélný vítr θ = 90 Fup - w k = -1,55kN/m 2 Flow - w k = -1,39kN/m 2 G - w k = -1,31kN/m 2 H - w k = -0,56kN/m 2 I - w k = -0,49kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (sání) (sání) 133

134 4.2 Sání Rozhodující je podélný vítr u pultové střechy a oblasti Fup, Flow, G. Největší hodnoty sání. Celkové zatíţení od větru - sání q k = (-1,55)+ (-1,39)+ (-1,31)= -4,25kN/m 2 Vlastní tíha konstrukce je větší neţ nejhorší kombinace sání větru. Nedojde k nadzvednutí konstrukce. Můţeme tlak pouţít stejnou konstrukci střechy jako je konstrukce stropu. g k = 7,174kN/m 2 > q k = 4,25kN/m Tlak Rozhodující je příčný vítr u pultové střechy a oblasti G, H. Největší hodnoty tlaku. Celkové zatíţení od větru tlak q k = 0,23+ 0,23= 0,46kN/m 2 Tlak větru na konstrukci je menší neţ uţitné zatíţení na strop kategorie C1. Můţeme tlak pouţít stejnou konstrukci střechy jako je konstrukce stropu. q k = 0,46kN/m 2 < Uţitná kategorie C1= 3,0kN/m 2 134

135 5 Sloupy HEB 200 Sloupy S4, S6 a S7 jsou namáhány centrickým tlakem od střešní konstrukce. Ostatní sloupy S1, S2, S3 a S5 jsou také namáhány centrickým tlakem od střešní a stropní konstrukce. O b r á z e k 27: R o z mí s tě n í s l o u p ů v p ů d o r y s e S1 Vnitřní sloup, zatěţovací plocha A= 36m 2 S2 Vnější sloup, zatěţovací plocha A= 18m 2 S3 Rohový sloup, zatěţovací plocha A= 9m 2 S4 Vnitřní sloup bez stropní konstrukce, delší vzpěrná délka, zatěţovací plocha A= 36m 2 S5 Koutový sloup, zatěţovací plocha A= 27m 2 S6 Vnější sloup bez stropní konstrukce, zatěţovací plocha A= 18m 2 S7 Rohový sloup bez stropní konstrukce, zatěţovací plocha A= 9m 2 135

136 Průřezové charakteristiky HEB 200 h= 200mm b= 200mm t w = 9,0mm t f = 15mm r 1 = 18mm d= 134mm Aa= 7810mm 2 A vz = 2480mm 2 I a = 57, mm 4 W pl,y = 0, mm 3 i y = 85,4mm i z = 50,6mm 5.1 Vnitřní sloup S1 Vnitřní sloup je navrţen z profilu HEB 200. Tento sloup je nejvíc zatíţený v objektu. Je průběţný, rozdělený na dvě vzpěrné délky, v 1NP 3,6m a v 2NP 4,7m. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí NP Sloup o délce 4,7m zatíţený centrickým tlakem od střešní konstrukce Zatížení Zatěţovací plocha A= 36m 2 Vítr pultová střecha Příčný vítr θ = 0 F - w k = -1,07kN/m 2 (sání) F + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) G - w k = -0,83kN/m 2 (sání) G + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) H - w k = -0,46kN/m 2 (sání) H + w k = 0,23kN/m 2 (tlak) 136

137 Příčný vítr θ = 180 F - w k = -1,66kN/m 2 G - w k = -0,97kN/m 2 H - w k = -0,67kN/m 2 Podélný vítr θ = 90 Fup - w k = -1,55kN/m 2 Flow - w k = -1,39kN/m 2 G - w k = -1,31kN/m 2 H - w k = -0,56kN/m 2 I - w k = -0,49kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (sání) (sání) (sání) (sání) (sání) Q k1 = (F+w k ). A= 8,379kN Sníh S k = S k,1. A= 30,24kN Konstrukce střechy Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,950 3,982 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,128 0,173 m= 0,128 KN/m2 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,100m 0,118 0,159 γ= 117,7 kg/m3 Celkem: 3,190 gd= 4,306 kn/m 2 Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,174 0,235 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,120 0,162 Celkem: 0,294 gd= 0,397 kn/m 2 G k1 = Σg k. A= 125,412kN 137

138 Charakteristická Návrhová Průvlak IPE 400 d.= 6,0m 3,978 5,370 m= 66,3kg/m Celkem: 3,978 F d1 = 5,370 kn F k1 = 3,978kN Charakteristická Návrhová Sloup HEB 200 d.= 4,7m 2,881 3,889 m= 61,3kg/m Celkem: 2,881 F d2 = 3,889 kn F k2 = 2,881kN N Ed1 = Q k1. γ k + S k. γ k + G k1. γ d + F k1. γ d + F k2. γ d = 236,496kN Posouzení únosnosti N Ed = 236,496kN Při stejné vzpěrné délce k oběma osám bude rozhodovat vybočení k ose z. Zatřízení průřezu Pásnice Třída 1 Stojina c= h - 2t f 2r= 134mm Třída 1 Štíhlost při vybočení k ose z Ztráta stability zkroucením u průřezu tvaru I nerozhoduje, nepočítáme λ w Určení součinitelů vzpěrnosti křivka vzpěrnosti c α= 0,49 138

139 λ 1 = 93,9ε = 76,399 Součinitel klopení [ ( ) ] Součinitel vzpěrnosti při klopení Posouzení NP Sloup o délce 3,6m zatíţený centrickým tlakem od střešní a stropní konstrukce Zatížení Charakteristická Návrhová Dlaţba s lepidlem tl.= 0,01 m 0,200 0,270 ρ = kg/m3 Roznášecí deska, bet. stěrka tl.= 0,05 m 1,250 1,688 ρ = kg/m3 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,06 m 0,118 0,159 γ = 117,7 kg/m3 Celkem: 1,568 gd= 2,116 kn/m 2 Nosná konstrukce stropu Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,944 3,974 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,001 0,173 m= 12,80 kg/m2 Celkem: 2,945 gd= 4,147 kn/m 2 Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,174 0,235 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,120 0,162 Celkem: 0,294 gd= 0,397 kn/m 2 139

140 G k2 = Σg k. A= 177,612kN Zatížení proměnné Příčky Charakteristická Návrhová Sádrokartonová příčka RIGIPS v.= 3,80 m 1,900 2,850 hmotnost= 50 kg/m2 Celkem: 1,900 2,850 kn/m Vlastní tíha příček je menší neţ 3,0kN/m. q k = 1,2kN/m 2 q d = 1,8kN/m 2 Uţitná kategorie C1 q k = 3,0kN/m 2. q k = 3,0kN/m 2 q d = 4,5kN/m 2 Q k2 = Σq k. A= 151,2kN Charakteristická Návrhová Průvlak IPE 400 d.= 6,0m 3,978 5,370 m= 66,3kg/m Celkem: 3,978 F d1 = 5,370 kn F k1 = 3,978kN Charakteristická Návrhová Sloup HEB 200 d.= 3,6m 2,207 2,979 m= 61,3kg/m Celkem: 2,207 F d3 = 2,979 kn F k3 = 2,881kN N Ed2 = N Ed1 + G k2. γ d + Q k2. γ k + F k1. γ d + F k3. γ d = 899,382kN 140

141 Posouzení únosnosti N Ed = 899,382kN Při stejné vzpěrné délce k oběma osám bude rozhodovat vybočení k ose z. Zatřízení průřezu Pásnice Třída 1 Stojina c= h - 2t f 2r= 134mm Třída 1 Štíhlost při vybočení k ose z Ztráta stability zkroucením u průřezu tvaru I nerozhoduje, nepočítáme λ w Určení součinitelů vzpěrnosti křivka vzpěrnosti c α= 0,49 λ 1 = 93,9ε = 76,399 Součinitel klopení [ ( ) ] Součinitel vzpěrnosti při klopení Posouzení 141

142 5.2 Krajní sloup S2 Vnější sloup S2 je navrţený ze stejného profilu jako sloup S1. Má poloviční zatěţovací plochu A= 18m 2. Tímto je o půlku i menší síla působící na prvek a nemusíme ověřovat únosnost sloupu. Vyhoví. 5.3 Rohový sloup S3 Rohový sloup S3 je navrţený ze stejného profilu jako sloup S1. Má čtvrtinovou zatěţovací plochu A= 9m 2. Tímto je o čtvrtinu i menší síla působící na prvek a nemusíme ověřovat únosnost sloupu. Vyhoví. 5.4 Vnitřní sloup S4 Vnitřní sloup je navrţen z profilu HEB 200. Tento sloup je největší v objektu. Není rozdělen, prochází celou výškou budovy 7,2 metrů. Je zatíţený centrickým tlakem od střešní konstrukce Zatížení Zatěţovací plocha A= 36m 2 Vítr plochá střecha F - w k = -1,17kN/m 2 G - w k = -0,82kN/m 2 H - w k = -0,53kN/m 2 I - w k = -0,23kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (sání) Vzniká jen sání, které odlehčuje konstrukci. Můţeme zanedbat. Sníh S k = S k,1. A= 30,24kN Konstrukce střechy Charakteristická Návrhová Ţelezobetonová deska C25/30 tl.= 0,118 m 2,950 3,982 ρ = kg/m3 Trapézový plech T150/250/1,0 tl.= 0,001 m 0,128 0,

143 m= 0,128 KN/m2 Tepelná izolace Rockwool tl.= 0,100m 0,118 0,159 γ= 117,7 kg/m3 Celkem: 3,190 gd= 4,306 kn/m 2 Podhled Charakteristická Návrhová 2x deska Promatect tl.= 0,02 m 0,174 0,235 ρ = 870 kg/m3 TZB 0,120 0,162 Celkem: 0,294 gd= 0,397 kn/m 2 G k1 = Σg k. A= 125,412kN Charakteristická Návrhová Průvlak IPE 400 d.= 6,0m 3,978 5,370 m= 66,3kg/m Celkem: 3,978 F d1 = 5,370 kn F k1 = 3,978KN Charakteristická Návrhová Sloup HEB 200 d.= 7,2m 4,414 5,958 m= 61,3kg/m Celkem: 4,414 F d2 = 5,958 kn F k2 = 2,881KN N Ed1 = S k. γ k + G k1. γ d + F k1. γ d + F k2. γ d = 225,99kN Posouzení únosnosti N Ed = 225,99kN Při stejné vzpěrné délce k oběma osám bude rozhodovat vybočení k ose z. Zatřízení průřezu Pásnice 143 Třída 1

144 Stojina c= h - 2t f 2r= 134mm Třída 1 Štíhlost při vybočení k ose z Ztráta stability zkroucením u průřezu tvaru I nerozhoduje, nepočítáme λ w Určení součinitelů vzpěrnosti křivka vzpěrnosti c α= 0,49 λ 1 = 93,9ε = 76,399 Součinitel klopení [ ( ) ] Součinitel vzpěrnosti při klopení Posouzení 144

145 5.5 Koutový sloup S5 Koutový sloup S5 je navrţený ze stejného profilu jako sloup S1. Má tříčtvrteční zatěţovací plochu A= 27m 2. Tímto je i menší síla působící na prvek a nemusíme ověřovat únosnost sloupu. Vyhoví. 5.6 Vnější sloup S6 Vnější sloup S6 je navrţený ze stejného profilu jako sloup S1. Má poloviční zatěţovací plochu A= 18m 2. Sloup nezatěţuje stropní konstrukce, jen střešní konstrukce. Tímto je i menší síla působící na prvek a nemusíme ověřovat únosnost sloupu. Vyhoví. 5.7 Rohový sloup S7 Rohový sloup S7 je navrţený ze stejného profilu jako sloup S1. Má čtvrtinovou zatěţovací plochu A= 9m 2. Sloup nezatěţuje stropní konstrukce, jen střešní konstrukce. Tímto je i menší síla působící na prvek a nemusíme ověřovat únosnost sloupu. Vyhoví. 145

146 6 Svislá ztužidla Na ztuţidla působí pouze zatíţení od větru. Ztuţidlo přenáší jen tahovou sílu, tlakovou sílu můţeme zanedbat. Ztuţidla jsou ze dvou prvků L90/60/8. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí. 6.1 Svislé ztužidlo Z1 a Z2 Podélný směr O b r á z e k 28: S v i s l é z t u ž i d l o v p o d é l n é m směru v p ů d o r y s e Ztužidlo Z1 Plocha stěny A= 104,4m 2 přenáší zatíţení od větru do ztuţidla Z1. 146

147 Zatížení Zatíţení jen od příčného větru na svislé stěny u pultové střechy. Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = 0,2 A w k = -0,91kN/m 2 B w k = -0,65kN/m 2 C w k = -0,45kN/m 2 D w k = 0,35kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (tlak) E w k = -0,37N/m 2 (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = -0,3 A w k = -0581kN/m 2 B w k = -0,32kN/m 2 C w k = -0,13kN/m 2 D w k = 0,67kN/m 2 E w k = -0,05kN/m 2 (sání) (sání) (sání) (tlak) (sání) Q tlak = 92,338kN Q sání = 94,507kN Posouzení únosnosti O b r á z e k 29: V n i t ř n í s í l y n a z t u ž i d l e Z 1 147

148 Posuzuje se jen tah. N Ed = 546,66kN Průřezové charakteristiky L90/60/8. A= 1140mm 2 h= 90mm b= 60mm t= 8,0mm f y = 355MPa Posouzení Ztužidlo Z2 Plocha stěny A= 104,4m 2 přenáší zatíţení od větru do ztuţidla Z Zatížení Zatíţení je stejné jako na ztuţidlo Z1. Q tlak = 92,338kN Q sání = 94,507kN Posouzení únosnosti O b r á z e k 30: V n i t ř n í s í l y n a z t u ž i d l e Z 2 148

149 Posuzuje se jen tah. Posouzení N Ed = 546,63kN 6.2 Svislé ztužidlo Z3 a Z4 Příčný směr Ztužidlo Z3 Plocha stěny A= 142,22m 2 přenáší zatíţení od větru do ztuţidla Z Zatížení Zatíţení od podélného větru na svislé stěny u pultové střechy a od příčného větru na svislé stěny u ploché střechy. Podélný vítr pultová střecha Výsledné tlaky větru na svislé stěny podélný vítr pro c pi = 0,2 A w k = -0,91kN/m 2 (sání) B w k = -0,65kN/m 2 C w k = -0,45kN/m 2 D w k = 0,33kN/m 2 (sání) (sání) (tlak) E w k = -0,33kN/m 2 (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny podélný vítr pro c pi = -0,3 A w k = -0,39kN/m 2 (sání) B w k = -0,22kN/m 2 C w k = -0,10kN/m 2 D w k = 0,41kN/m 2 E w k = -0,02kN/m 2 (sání) (sání) (tlak) (sání) 149

150 Příčný vítr plochá střecha Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = 0,2 A w k = -0,83kN/m 2 (sání) B w k = -0,60kN/m 2 C w k = -0,42kN/m 2 D w k = 0,31kN/m 2 (sání) (sání) (tlak) E w k = -0,32kN/m 2 (sání) Výsledné tlaky větru na svislé stěny příčný vítr pro c pi = -0,3 A w k = -0,54kN/m 2 (sání) B w k = -0,30kN/m 2 C w k = -0,12kN/m 2 D w k = 0,61kN/m 2 E w k = -0,03kN/m 2 (sání) (sání) (tlak) (sání) Q tlak = 67,544kN Q sání = 117,32kN Posouzení únosnosti O b r á z e k 31: V n i t ř n í s í l y n a z t u ž i d l e Z 3 Posuzuje se jen tah. N Ed = 568,64kN 150

151 Posouzení Ztužidlo Z4 Plocha stěny A= 126,892m 2 přenáší zatíţení od větru do ztuţidla Z Zatížení Zatíţení je stejné jako na ztuţidlo Z3. Q tlak = 67,544kN Q sání = 117,32kN O b r á z e k 32: V n i t ř n í s í l y n a z t u ž i d l e Z 4 Posuzuje se jen tah. Posouzení N Ed = 568,64kN 151

152 7 Přípoje 7.1 Průvlak sloup Reakce z průvlaku R Ed = 221,494kN Návrh šroubů: M Charakteristika šroubů: A s = 245mm 2 f ub = 800MPa f yb = 640MPa f u = 510MPa Počet šroubů: 4 Únosnost jednoho šroubu ve střihu Únosnost v otlačení plech ( ) ( ) ( ) ( ) Únosnost v otlačení stojina průvlaku ( ) ( ) 152

153 Únosnost ve svaru Návrh svaru: 2x a= 4mm L we = 190mm 7.2 Diagonála svislého ztužidla Z1 sloup O b r á z e k 33: D e t a i l p ř i p o j e n í z t u ž i d l a k p r ů v l a k u Osová síla v diagonále N Ed = 546,66kN Návrh šroubů: M Počet šroubů: 4 153

154 Únosnost jednoho šroubu ve střihu Únosnost v otlačení plech ( ) ( ) ( ) ( ) Únosnost oslabeného průřezu Únosnost ve svaru Návrh svaru: 2x a= 4mm L we = 437mm e= 138mm α=

155 Vytržení skupiny šroubů z plechu A nt = = 450mm 2 A nv = ,5= 3847,5mm 2 oslabená plocha při působení tahu oslabená plocha při působení smyku Vytržení skupiny šroubů ze ztužidla A nt = = 480mm 2 A nv = ,5= 4104mm 2 oslabená plocha při působení tahu oslabená plocha při působení smyku 7.3 Diagonála svislého ztužidla Z3 sloup Mohlo by dojít k vybočení stojiny, proto je ke stojině konstrukčně připojena výztuha z plechu tloušťky 15mm. P15 96X170. O b r á z e k 34: d e t a i l p ř i p o j e n í z t u ž i d l a k e s l o u p u 155

156 Osová síla v diagonále N Ed = 568,64kN Návrh šroubů: M Počet šroubů: 4 Únosnost jednoho šroubu ve střihu Únosnost v otlačení plech ( ) ( ) ( ) ( ) Únosnost oslabeného průřezu Únosnost ve svaru Návrh svaru: 2x a= 4mm L we = 660mm e= 28mm α=

157 Vytržení skupiny šroubů z plechu A nt = = 3000mm 2 A nv = = 3900mm 2 oslabená plocha při působení tahu oslabená plocha při působení smyku Vytržení skupiny šroubů ze ztužidla A nt = = 480mm 2 A nv = ,5= 4104mm 2 oslabená plocha při působení tahu oslabená plocha při působení smyku Křížení diagonál Šroubový přípoj je navrţen na stejné zatíţení jako přípoj diagonály ke sloupu. Proto jsou navrţeny stejné šrouby a stejné rozteče jako v předchozích případech. Svar diagonály styčníkového plechu je konstrukční. 7.4 Kotvení sloupu Patka je navrţena jako kloubová z nevyztuţeného patního plechu na přenos svislého zatíţení. Kotevní šrouby jsou navrţeny jako konstrukční, 2 x M20. Kotevní šrouby se provedou jako předem zabetonované s metrickým závitem. Patní plech Tloušťka patního plechu 20mm Maximální tlaková síla v patě sloupu N Ed = 899,382kN Beton C20/25 157

158 Rozměry betonové patky a 1 = b 1 = min(5a 0 ; a 0 + h; a c )= (2000; 1200; 1000)= 1000mm A= B= 1000mm a= b= 400mm h= 800mm Součinitel koncentrace napětí O b r á z e k 35: P a t k a s l o u p u Návrhová pevnost betonu Účinná šířka patní desky 158

159 Efektivní plocha (vypočteno pomocí AutoCad) A eff = 79810mm 2 O b r á z e k 36: E f e k t i v n í p l o c h a Únosnost patky Kotevní zarážka Maximální smyková síla V Ed = 487,42kN Návrh: HEB 180 h= 220mm b= 180mm W= mm 3 Posouzení zaráţky M= V Ed h= 107,232N Posouzení betonu 159

160 8 Závěr Navrţená konstrukce sportovního centra vyhoví účinkům zatíţení i platným normám a předpisům. Jednotlivé prvky konstrukce jsou navrţeny tak, aby přenesly veškeré účinky zatíţení na ně působící. Všechny prvky v konstrukci jsou navrţené jako ocelové válcované z běţně dostupných materiálů. Při návrhu byla snaha o maximální vyuţití všech prvků konstrukce. Posudky byly posouzeny v MS Office Excel 2010 a pomocí ručního výpočtu. Pro výpočet vnitřních sil bylo pouţito softwaru Scia Engineer a RuckZuck. Výkresy a obrázky pouţité v diplomové práci jsou vytvořené pomocí programu AutoCad. Celková hmotnost použitých ocelových prvků v konstrukci O b r á z e k 37: V ý p i s materiálu 160

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MONOLITICKÁ ŽB DESKA S ŽEBRY CONCRETE RIBBED SLAB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MONOLITICKÁ ŽB DESKA S ŽEBRY CONCRETE RIBBED SLAB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MONOLITICKÁ

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.1 Obecné zásady konstrukčního řešení Skladbu nosné ocelové konstrukce ve smyslu vzájemného uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků v příčném a podélném směru, a to půdorysně a výškově,

Více

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE HOTELU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE HOTELU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

D 1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D 1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D 1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2a TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.2b GRAFICKÁ ČÁST D.1.2c STATICKÝ VÝPOČET (dokumentace pro provedení stavby) PŘÍSTAVBA SKLADU UČEBNÍCH POMŮCEK Místo stavby, investor: PŘÍRODOVĚDECKÁ

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice Dokument č. SX014a-CZ-EU Strana 1 z 10 Eurokód Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice V příkladu je navržen rovnoměrně zatížený prostě uložený spřažený stropní nosník. Nosník je zatížen:. vlastní

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. 5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. Patrové budovy: zásady návrhu, dispozice, způsob kreslení. Stropy: stropní desky, stropnice prosté a spojité, průvlaky, přípoj na železobetonové jádro, štíhlý

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II CO00 KOVOVÉ KONSTRUKCE II PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah TRAPÉZOVÉ PLECHY...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více