S m l o u v a o d í l o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S m l o u v a o d í l o"

Transkript

1 S m l o u v a o d í l o uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ), ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Obec Český Rudolec Se sídlem: Český Rudolec 123 Zastoupen: Luděk Plucar - starosta IČO: DIČ: CZ Peněžní ústav: Waldviertler Sparkasse Číslo účtu: /7940 Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Luděk Plucar - starosta, tel V technických věcech jedná za objednatele: Petr Dušejovský správce věcí veřejných, tel Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště I.2. Zhotovitel: SATES ČECHY, s.r.o. Se sídlem: Radkovská 252, Telč Zápis v OR: , spisová značka C vedená u Krajského soudu v Brně Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel IČO: DIČ: CZ Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek, tel V technických věcech jedná za zhotovitele: Martin Šimek, tel II. PŘEDMĚT SMLOUVY II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu: ZTV sídliště Za Hanouskovými, Český Rudolec (dále také dílo )

2 II.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány: a. Projektovou dokumentací ZTV sídliště Za Hanouskovými, Český Rudolec zpracovanou společností DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, Dačice, IČO: , DIČ: CZ , Ing. arch. Miroslavem Dvořákem, ČKAIT 00427, autorizovaným inženýrem se všeobecnou působností, zpracovanou v červnu b. ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice, č.j. OSÚ/ ze dne c. STAVEBNÍM POVOLENÍM vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy, Krajířova 27/I, Dačice, č.j. ODO/ ze dne s nabytím právní moci dne d. ROZHODNUTÍM vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životní prostředí, Krajířova 27/I, Dačice, č.j. DACI/7661/20/OŽP ze dne s nabytím právní moci dne e. Touto smlouvou o dílo, včetně její přílohy č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a přílohy č. 2 Časový a finanční harmonogram výstavby. f. Zadávacími podmínkami zpracovanými Centrem společných služeb DSO Mikroregion Dačicko z 30. června g. Nabídkou zhotovitele z h. Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. II.3. Dílo zahrnuje zejména vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů v lokalitě Za Hanouskovými v Českém Rudolci. V řešeném území je navrženo 23 parcel pro rodinné domy a 1 parcela pro budoucí umístění domu s pečovatelskou službou. Stavba se skládá z následujících SO: 100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) SO 01 Komunikace SO 02 Veřejná prostranství 300 Vodohospodářské objekty SO 03 Kanalizace SO 04 Vodovod 400 Elektro a sdělovací objekty SO 06 Veřejné osvětlení SO 07 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů mimo řešenou VZ!) SO 08 Rozvody VN a trafostanice (samostatná akce rozvodných závodů mimo řešenou VZ!) SO 09 Přeložka podzemních kabelů sdělovacích CETIN (samostatná akce mimo řešenou VZ!) SO 10 Rozvody sdělovací - 2 -

3 500 Objekty trubních vedení SO 05 Plynovod Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě. Předmětem díla je kompletní zhotovení stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vše dále viz projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. II.4. Splnění podmínek vyplývajících z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) zajistí objednatel. II.5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu; součástí díla je např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; zajištění a umožnění přístupu k nemovitostem; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k povolení předčasného užívání stavby a k přejímacímu a kolaudačnímu řízení (revize, tlakové zkoušky, desinfekci potrubí apod.); zhotovení dokumentace skutečného provedení díla; konečný úklid místa stavby apod. II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel nesmí poškozovat lesní porosty, ani jiná zařízení provozu (např. lesních cest, přístupových cest k lesu). Nesmí dojít ke znečišťování lesa odpadky a nebude žádným způsobem omezena činnost v lese. Zhotovitel nesmí ukládat výkopový materiál na lesní pozemky. Zhotovitel musí minimalizovat omezení zemědělské výroby a učinit účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Zhotovitel musí při provádění výkopů a prací na orné půdě důsledně oddělit ornici od ostatního výkopku (hlušiny). V žádném případě nesmí dojít ke smísení ornice a hlušiny, a to ani při zpětných zásypech, kdy musí být ornice ukládána až na urovnaný a zhutněný výkopek, ani při odklízení přebytečného výkopku. Veškeré škody vzniklé na zemědělské půdě je zhotovitel povinen uhradit vlastníkům pozemků. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před ukládáním ornice zpět do rýh vyzvat objednatele a technický dozor objednatele k převzetí upraveného povrchu hlušiny. II.7. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené

4 II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. II.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle. II.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, projektovou dokumentací, podklady pro provedení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle této smlouvy a předat jej objednateli ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. II.11. Stavbou nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu do rozvodné sítě vodovodu, mimo času nutného pro trvalé přepojení ze stávajícího vodojemu na nový přívodní a výtlačný vodovodní řad (po vydání povolení k předčasnému užívání stavby). Termín přerušení dodávky pitné vody při provádění přepojovacích prací musí zhotovitel oznámit provozovateli vodovodu (obec Český Rudolec, p. Petr Dušejovský, tel , minimálně 20 dnů před zahájením těchto prací. II.12. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškeré závady vzniklé při provádění díla na melioračním systému. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před pokládkou potrubí do připravených rýh vyzvat zástupce objednatele a technický dozor ke kontrole rýhy z důvodu neporušenosti melioračních zařízení. Objednatel nebo technický dozor objednatele přizve ke kontrole vlastníky pozemků nebo melioračního systému. Současně se zhotovitel zavazuje k provedení pracovního záběru určeného ke kontrole neporušenosti melioračních zařízení minimálně přes šířku jednoho pozemku. II.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník (jméno, telefon): jméno: Martin Šimek, tel III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ III.1. Provádění díla zhotovitel zahájí nejpozději do 1. října Termíny stavebních prací na orné půdě budou smluvními stranami dohodnuty nejpozději 2 týdny před předáním staveniště. V případě, že provádění díla nebude zahájeno ve výše uvedeném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě upraveny. III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 400 kalendářních dní od zahájení prací. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech - 4 -

5 prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení. Termín plnění vyplývající ze smlouvy lze prodloužit z důvodu prodlení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodlení. III.3. Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v článku III.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. III.4. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem této smlouvy časový (týdenní) a finanční (měsíční) harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí. Objednatelem odsouhlasený časový a finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný. III.5. Jestliže bude objednatel nucen změnit harmonogram výstavby zejména z důvodu aktuálního stavu orné půdy, ale i z jiných důvodů, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. III.6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 týden před zahájením provádění díla. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. III.8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. III.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. III.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady - 5 -

6 zhotovitel. III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. III.15. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v článku IV. této smlouvy. IV. CENA DÍLA IV.1. Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článku II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Cena činí: SO 01 Komunikace ,06 Kč bez DPH SO 02 Veřejná prostranství ,94 Kč bez DPH SO 03 Kanalizace ,00 Kč bez DPH SO 04 Vodovod ,00 Kč bez DPH SO 05 Plynovod ,20 Kč bez DPH SO 06 Veřejné osvětlení ,51 Kč bez DPH SO 07 Rozvody NN nerelevantní SO 08 Rozvody VN nerelevantní SO 09 Přeložka podzemních sdělovacích nerelevantní kabelů CETIN SO 10 Rozvody sdělovací ,10 Kč bez DPH Celková cena díla bez DPH ,81 Kč bez DPH Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti

7 IV.2. IV.3. Změna ujednané ceny je možná pouze: a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla; b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb, než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; d) cenu plnění lze změnit rovněž v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek. Způsob ujednání změny díla: Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce ), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických věcech a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení. IV.4. Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla, smluvní strany změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání vylučující náhradu ušlého zisku dle článku VII.14. této smlouvy se na tento případ nepoužije. Postup ocenění změn díla: a. Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. V případě, že bude rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. b. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše směrných cen vydaných RTS, a.s., platných v době provádění díla, které budou snížené o 10 %. c. Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli

8 IV.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. IV.6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě Změnových listů, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle článku IV.3. nebo IV.7 této smlouvy. IV.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech. V. FINANCOVÁNÍ V.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku IV.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur daňových dokladů vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. V.2. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce. V.3. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA 42, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku IV.1. této smlouvy takto: 100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) SO 01 Komunikace SO 02 Veřejná prostranství 300 Vodohospodářské objekty SO 03 Kanalizace SO 04 Vodovod 400 Elektro a sdělovací objekty - 8 -

9 SO 06 Veřejné osvětlení SO 07 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů) SO 08 Rozvody VN a trafostanice (samostatná akce rozvodných závodů) SO 09 Přeložka podzemních kabelů sdělovacích CETIN SO 10 Rozvody sdělovací 500 Objekty trubních vedení SO 05 Plynovod V.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. V.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. V.6. Faktury budou hrazeny do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla se považuje za pozastávku, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po řádném provedení díla a po vydání kolaudačního souhlasu, který umožní trvalé užívání díla. Budou-li na díle zjištěny v rámci kolaudačního řízení závady, nebude pozastávka vyplacena dříve, než zhotovitel tyto závady odstraní. V.7. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. V.9. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. V.10. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur nebo proti pohledávce zhotovitele na výplatu pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA VI.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní - 9 -

10 VI.2. předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytýčení inženýrských sítí, doklady o jejich kontrole neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho řádnému užívání. Doklady nutné pro povolení užívání stavby předá zhotovitel objednateli 5 dní před plánovaným přepojením nového vodovodního potrubí na stávající vodovodní řad. Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a míst dotčených stavbou. Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace či neprovedení konečného úklidu a vyčištění stavby bude považováno za vadu díla a zhotovitel není povinen dílo převzít. a. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem doporučeným dopisem a současně ovou zprávou na adresu k převzetí kompletně provedeného díla. b. Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy. c. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. d. O průběhu a výsledku předání díla sepíší smluvní strany zápis, v němž stanoví lhůty k odstranění případných vad. e. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba. VI.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. VI.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání díla, a to ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad sepíší smluvní strany zápis. V případě, že zhotovitel neodstraní závady zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí lhůty stanovené v zápise z kontrolní prohlídky, si tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. VI.5. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě

11 VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací následující doklady: a. Projektovou dokumentaci 2 paré. b. ROZHODNUTÍ/STAVEBNÍ POVOLENÍ. VII.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta (AD), případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi. Objednatel, technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zhotovitel musí umožnit objednateli, technickému dozoru objednatele, AD výkon kontroly, zejména: a. objednatel, technický dozor objednatele, AD a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.; b. objednatel a technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; c. objednatel, technický dozor objednatele a AD jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce; d. technický dozor objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad. Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v článku VII.15. této smlouvy. VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím technického dozoru objednatele podle potřeby stavby. VII.5. a. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě

12 b. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický dozor objednatele, AD, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci. K požadavkům zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě. VII.6. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň em na adresu a na ovou adresu technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání a převzetí staveniště. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla. VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody na díle nebo zničení díla, na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené poddodavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu přístup. VII.8. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši hodnoty veřejné zakázky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. VII.11. Záruka za jakost: Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. a. Zhotovitel poskytuje na toto dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí provedeného díla. b. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady

13 c. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamace. d. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. e. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. f. Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. g. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. h. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad. VII.13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle článku VI.1. této smlouvy. VII.14. Pro náhradu škody platí 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. VII.15. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně oprávněn odstoupit od této smlouvy: a. Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. b. Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. c. Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný v článku III.2. smlouvy. d. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů

14 e. Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu s touto smlouvou třetí osobě. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání odst. VII.11. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v článku VII.11. této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu. VII.16. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. VII.17. Zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje: a. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje, b. uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy. VII.18. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat pravdivý seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel objednateli prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného. VII.19. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny formou dodatku k této smlouvě nebo jako

15 nová smlouva. VIII.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi. VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. VIII.8. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel oprávněn zveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zveřejňování smluv, veřejné zakázky nebo poskytování informací. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. VIII.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. VIII.11. Obec Český Rudolec potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Zastupitelstvím obce na jeho 11. zasedání konaném dne pod č. usnesení 7 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva, a že tím byly ze strany obce Český Rudolec splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. VIII.12. Nedílnou součást této smlouvy jsou následující přílohy:

16 Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram výstavby. Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále je účastník seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení. V Českém Rudolci V Telči.. Luděk Plucar starosta obce Český Rudolec.. Ing. Ivo Šimek jednatel Pro obec Český Rudolec zpracoval: DSO Mikroregion Dačicko prostřednictvím Centra společných služeb Bc. Martin Šťastný

N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků I.1. Objednatel: Město Polná sídlo zadavatele: Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Zastoupený:

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

N á v r h S m l o u v a o d í l o

N á v r h S m l o u v a o d í l o N á v r h S m l o u v a o d í l o uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Více

N á v r h S m l o u v a o d í l o

N á v r h S m l o u v a o d í l o N á v r h S m l o u v a o d í l o uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . NÁVRH SMLOUVY O DÍLO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel Obchodní firma: Obec Olší Adresa:

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník. na akci

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník. na akci SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník na akci Oprava páteřní cesty na pohřebišti v Brně - Králově Poli Smluvní strany 1. Objednatel Správa hřbitovů města

Více

N á v r h S m l o u v a o d í l o

N á v r h S m l o u v a o d í l o N á v r h S m l o u v a o d í l o uzavřená dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Smlouva č. Stránka 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel Česká republika Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Zastoupení:

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh SMLOUVA O DÍLO - návrh uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel Název díla: ZÁLOŽNÍ ZDROJ K VÝTAHŮM V CSP VODŇANY 1. Smluvní strany 1.1.

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1 Kupní smlouva Vybavení školy nábytkem 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary Zastoupena: Mgr.

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: I. SMLUVNÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL objednatel: Základní škola Povážská Strakonice sídlo: zastoupený: Mgr. Tomášem

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

Smlouva o dílo č. 8/2018-VI

Smlouva o dílo č. 8/2018-VI SoD Č. 8/2018-VI - MŠ Větřní č. p. 294 - Obnova sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace Smlouva o dílo č. 8/2018-VI Uzavřená podle 2586 a následujících,, zákona Č. 89/2012, občanský zákoník 1. Zhotovitel:

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 zastoupená starostkou Soňou Černou (dále jen objednatel ) a (dále jen zhotovitel ) uzavřeli níže psaného

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Obec Jeseník nad Odrou se sídlem 74233 Jeseník nad Odrou 256, zastoupená Mgr. Tomášem Machýčkem kontakt:

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb smluvní strany MČ Praha Kunratice K Libuši 7/10 148 23 Praha 4 Kunratice IČ 00231134 DIČ CZ00231134 Zastoupené

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE Zadavatel, který zadává zakázku na stavební práce stanoví v zadávací dokumentaci alespoň níže uvedené obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Podmínky jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Kladská 1521, 547 01 Náchod IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 01/

SMLOUVA O DÍLO č. 01/ 1 SMLOUVA O DÍLO č. 01/2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel Obchodní firma: Obec Heřmanov

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

SMLOUVA O DÍLO Č

SMLOUVA O DÍLO Č SMLOUVA O DÍLO Č. 19 007 3 00 uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Objednatel společnost:

Více

I. Smluvní strany. Zastoupený: Ing. Kuba Pavel starosta

I. Smluvní strany. Zastoupený: Ing. Kuba Pavel starosta SMLOUVA O DÍLO (Smlouva o zhotovení stavby) MŠ Hálkova kuchyně výměna obkladů, dlažeb a vpustí uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Vyhotovení projektové dokumentace Lanškroun, ulice Vančurova - stavební úpravy. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Vyhotovení projektové dokumentace Lanškroun, ulice Vančurova - stavební úpravy. Smluvní strany Čj: MULA 1050/2017 Ukládací znak: 56 18 V/5 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 0 SMLOUVA O DÍLO Vyhotovení projektové dokumentace Lanškroun, ulice Vančurova - stavební úpravy uzavřená dle ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zápis dne. v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 KUPUJÍCÍ: Město Ústí nad Orlicí

Více

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: KUPNí SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: na straně jedné: a na straně druhé: se sídlem: zastoupená: zapsána:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1 TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČO 014

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Uzavřená dle 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č.. Uzavřená dle 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 1. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č.. Uzavřená dle 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 1. Smluvní strany Objednatel: Rolnická a.s. Hroznová Lhota Kozojídky 202, 696 63 Kozojídky Statutární

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany A. Příkazce: Město Zbiroh Sídlo: Masarykovo nám. 12, 338 08 Zbiroh Zastoupené:

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

N á v r h S m l o u v a o d í l o

N á v r h S m l o u v a o d í l o N á v r h S m l o u v a o d í l o uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. ORM/1824/1/2018

SMLOUVA O DÍLO č. ORM/1824/1/2018 SMLOUVA O DÍLO č. ORM/1824/1/2018 uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 OBJEDNATEL: Město Ústí nad Orlicí

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ustanovení 2586 a následujících zákona mimo 2620 č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. I.

Smlouva o dílo. uzavřená dle ustanovení 2586 a následujících zákona mimo 2620 č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. I. Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 2586 a následujících zákona mimo 2620 č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Městské služby Rýmařov, s.r.o. Se sídlem

Více

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Troubky Adresa:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO

Návrh SMLOUVA O DÍLO Návrh SMLOUVA O DÍLO Obec Sendražice se sídlem obecního úřadu: Sendražice 1, 503 03 Smiřice IČO: 00269484 za niž jedná: František Matěna, starosta obce další osoba pověřená jednáním za obec: Jan Lipenský

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o ev.č.. dle 536 a násl. č.513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice SMLOUVA O DÍLO Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice vedená u objednatele pod číslem: vedená u zhotovitele pod číslem: Tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle

Více

Smlouva o dílo. Marie Cibulkové 34, Praha 4. Ing. Josef Stanko, jednatel společnosti. Palackého nám. 2/2, Hořovice

Smlouva o dílo. Marie Cibulkové 34, Praha 4. Ing. Josef Stanko, jednatel společnosti. Palackého nám. 2/2, Hořovice Smlouva o dílo (A) sídlo: IČO: zastoupený: bankovní číslo účtu: LUCIDA s.r.o. Marie Cibulkové 34,140 00 Praha 4 25651099 Ing. Josef Stanko, jednatel společnosti ČSOB Praha 4 129373238/0300 (dále jen "Zhotovitel")

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava, příspěvková organizace Se sídlem: Kratochvílova 1490/7, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Zastoupena:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

N á v r h S m l o u v a o d í l o

N á v r h S m l o u v a o d í l o N á v r h S m l o u v a o d í l o uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0872 uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0872 uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0872 uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Smluvní zástupce: Mgr. Lenka

Více

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace 1. Smluvní strany: Smlouva o dílo o dodávce stavebních prací uzavřená dle 2587 občanského zákoníku Objednatel : Město Podivín Adresa : Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín Zastoupený : Stanislav Machovský,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku Zadavatel: Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov zastoupen: Kamilem Slezákem, místostarostou města kontaktní osoba: Petr Kuchta,

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č /sb.

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č /sb. SMLOUVA O DÍLO Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č.51311991/sb. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Obecní úřad Větřní Sídlo: Na Žofině 191,382 11 Větřní IČO:

Více

SMLOUVA O DÍLO. (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O DÍLO. (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Číslo smlouvy objednatele: 1346/2016SML Číslo smlouvy zhotovitele:...

Více

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.:

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.: SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Městská část Praha Ďáblice Sídlo objednatele: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 IČ: 00231266 DIČ: CZ00231266 Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Kontaktní osoba:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.evidenční kupujícího : č.evidenční prodávajícího : I. Smluvní strany 1. Kupující: Základní škola pro zrakově postižené,

Více

Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č Smlouva o dílo č. 20160601 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Obec Pletený Újezd Sídlem: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 1. Smluvní strany: Objednatel: Název: Adresa: PSČ : Město Český Dub Nám. B. Smetany 1, Český Dub 463

Více

,'~':.,,:"';:~.ď.-.~',~~~.w:ď=~

,'~':.,,:';:~.ď.-.~',~~~.w:ď=~ ~' "', -'.' O:+'?~;,ď"':,:;.~~:~~!,.:.,."... ",:'...,'~':.,,:"';:~.ď.-.~',~~~.w:ď=~ r~,:1 t:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy a plnění

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy a plnění Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění č.evidenční kupujícího : č.evidenční prodávajícího : I. Smluvní strany 1. Kupující: Základní škola pro

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel 1. Smluvní strany Název stavby: Prodloužení kanalizace v místní části Pražák 1.1.

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ )

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) SMLOUVA O DÍLO č. /.. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní společnost MS Haus s.r.o. se sídlem Náchodská

Více