UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie Superrozlišovací mikroskopie živých a fixovaných rostlinných buněk BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Nela Kovářová Studijní program: B1406 Biochemie Studijní obor: Biotechnologie a genové inženýrství Forma studia: Prezenční Vedoucí práce: Georgios Komis, Ph.D. Rok: 2018

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval/a samostatně s vyznačením všech použitých pramenů a spoluautorství. Souhlasím se zveřejněním bakalářské práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. V Olomouci dne...

3 Poděkování Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování mému vedoucímu bakalářské práce, Georgeisovi Komisovi, Ph.D., za odborné vedení, trpělivost, veškeré cenné rady a metodické vedení. Také děkuji všem z Oddělení buněčné biologie za ochotu mi pomoci a poradit, a to kdykoli bylo třeba. Děkuji panu prof. RNDr. Jozefu Šamajovi, DrSc. za možnost využívat prostory a vybavení. A dále bych ráda poděkovala Mgr. Pavlíně Flokové za poskytnutí obrázků z mikroskopie.

4 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora Nela Kovářová Název práce Superrozlišovací mikroskopie živých a fixovaných rostlinných buněk Typ práce Bakalářská Pracoviště Katedra biochemie Vedoucí práce Georgios Komis, Ph.D. Rok obhajoby práce 2018 Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání a využití několika mikroskopických technik, jejich vlastnosti a jejich vhodné použití. Bylo vybráno několik intracelulárních struktur, jenž byly pozorovány pomocí SIM a WF. Poté bylo provedeno objektivní porovnání těchto mikroskopických technik. Klíčová slova Superrozlišovací mikroskopie, mikroskopie širokého pole, mikroskopie se strukturovaným osvětlením, imunofluorescence Počet stran 39 Počet příloh 0 Jazyk Anglický

5 Bibliographical identification Autor s first name and Nela Kovářová surname Title Superresolution microscopy imaging of living and fixed plant cells Type of thesis Bachelor Department Department of biochemistry Supervisor Georgios Komis, Ph.D. The year of presentation 2018 Abstract This bachelor thesis is focused on the comparision and use of several microscopy techniques, about features of these techniques and when is advantagous to use them. Several intracellular structures were chosen to be observed using SIM and WF. Objective comparision of the techniques could then be done. Keywords Superresolution microscopy, widefield, structured illumination microscopy, immunofluorescence Number of pages 39 Number of appendices 0 Language English

6 1 Introduction 1 2 Theoretical part Fluorescence microscopy in plant cell biology Superresolution platforms Stimulated emission depletion (STED) Structured illumination microscopy (SIM) Stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) and photoactivated localization microscopy (PALM) Conventional platforms Widefield (WF) Confocal laser scanning microscopy (CLSM) Spinning disc confocal microscopy Principles of immunofluorescence localization Live cell imaging Experimental part Material Plant materiál List of used equipment List of used chemicals List of used programes List of used solutions Methods Seedling growth Preparation of seedlings for live SIM imaging Whole-mount labelling of Arabidopsis seedlings Results Discussion Conclusion Literature List of abbreviations

7 Goals The purpose of this bachelor thesis is to comparatively describe the organization and structure of certain organelles in Arabidopsis thaliana seedlings, with superresolution and widefield epifluorescence microscopy. In addition, I introduce the principles of superresolution microscopy, and present the preparation proces of both fixed and living plant samples. Theoretical part: Study of literature about microscopy with structured illumination and photoactivated localization Experimental part: Time-lapse imaging of living Arabidopsis thaliana producing fluorescence markers for actin, mitochondria, ER and plasmatic membrane. SiR-actin a SiR-tubulin probes for imaging of plant cytoskeleton Nanobodies as tools for localization microscopy GFP

8 1 INTRODUCTION There are numerous microscopy techniques that enable scientists to explore the organization of subcellular structures. The scientists explored the potential opportunities and challenges of different microscopy approaches in order to find techniques with better spatial or temporal resolution, easier sample preparation, affordability and so on. The idea of breaking the diffraction limit has been introduced already in But it was just recently, when the first superresolution microscope has been invented. The different superresolution methods offer spatial resolution significantly better than 200 nm (diffraction limit) allowing for uncomplicated sample preparation and the observation of living samples. New fluorochromes are still being synthesised and discovered, improvements in sample preparation processes or even completely new microscopy approaches. 1

9 2 THEORETICAL PART 2.1 Fluorescence microscopy in plant cell biology Fluorescence microscopy is a very powerful tool that is widely used in all of cell and molecular biology (Lichtman and Conchello, 2005). It is used for study of physiological processes at a systems level context in a living cell or tissue (Combs, 2010). The principle behind this method is an absorption followed by an emission of a photon. An indicator absorbs a photon. The indicators energy level is elevated, which causes the emission of a photon. Because some of the energy is used in the process, the photon has lower energy. The lower energy photon has therefore longer wavelength. Emitted light is shifted to the red side of the electromagnetic spectrum (Lichtman and Conchello, 2005). Nowadays, fluorescence microscopy is widely used for many different applications (Gustafsson, 2005; Gustafsson et al., 2008). Scientists were concerned with the phenomenon of fluorescence in the 1800s and early 1900s. But it was not until 1852, when Sir Gabriel George Stokes talked about this phenomena he called it dispersive reflection. He observed several cases of fluorescence, that include illumination of solution of quinine, decoction of the bark of the Esculus hippocastanum, solution of guaiacum in alcohol, tincture of turmeric, Alcoholic extract from the seeds of the Datura stramonium. Stokes was working in his experiments with sunlight, and illuminated certain solutions, for example, solution of quinine. But because quinine absorbs UV light, there was no emission, until it was exposed to UV light. And because of this occurrence, he decided, that wavelength of absorbed light is always shorter, than the wavelength of emitted light. In his work, he also included the idea of using fluorescence for future applications, for example to study the invisible rays of the electromagnetic spectrum (Stokes, 1852). Another very important scientist was Aleksander Jabłoński. Jabłoński diagram that was published in 1933, describes the electronic states of a molecule. When a molecule in a ground state absorbs a photon of light, it makes a transition into a higher energy level that is represented by a horizontal line. Vibrational relaxation follows (Engel, 2014). Fluorescein, is concluded to be the first widely used fluorescent stain. It emits yellow and green colour light in the presence of alkaline solutions (Mocan and Irkec, 2007). Before its discovery in 1858, other staining solutions were used, however it is believed, that their use was mostly accidental. He left a piece of tissue in carmine solution, and the other day he saw the cells were stained. That was the reason why he got the credit for the 2

10 discovery of the fluorescein. Over the time, fluorescence microscopy has evolved into a very useful tool with many different applications (Renz, 2013). Köhler and Moritz knew, that the shorter wavelenghth, the better resolution of the image. Because of that, they started to work on an ultraviolet microscope (McNamara et al., 2005). The first successful fluorescence microscope was constructed by Oskar Heimstädt. Because of previous studies, he decided to illuminate the sample by high energy light (UV light), and used darkfield illumination, because of blocking excitation light entering the detector (Heimstädt, 1911). Phase contrast microscopy was developed by Frits Zernike, who was awarded in 1953 Nobel Prize. While observing objects under the microscope, it is possible to see only structures absorbing the illumination. Objects, that absorb only a little or not at all, are not visible in the microscope. However the details of the specimens differ, because of either different refraction index or either thickness of the sample. This means, that the light coming through the sample varies in the phase of the light. In conventional optical microscope, the image is formed from a twofold diffraction that is happening at the object and at the lens-aperture. An absorbing phase strip can be used to shift the phase of the light, corresponding to λ/4. (Zernike, 1942). Around 40s, the epoque of immunofluorescence started. Many important discoveries have been made since. Some of them include confocal microscopy, GFP and RFP and breaking the diffraction limit. 2.2 Superresolution platforms Resolution is a very important aspect when it comes to evaluating a certain type of microscopy. To be able to distinguish the details in an image, it is necessary for the signal coming from an object to be higher than background noise (Verdaasdonk et al., 2014, Whelan et al., 2015; Wu et al., 2015). Even though the optical microscopy enables researchers to obtain images with great resolution, there is a limitation, as to how far we can go, because of the properties of light. (Abbe, 1873). Single point of light will appear blurry in the microscope because of the diffraction. Resolution of a microscope can be defined by PSF (point spread function), which is the blurring in three dimensions. Superresolution microscopy is the result of trying to come up with techniques with better resolution (Verdaasdonk et al., 2014). Even though there are 3

11 other methods capable of achieving better resolution than the diffraction limit, superresolution techniques are considered these with potentially infinite resolution (Hell, 2003). Nobel Prize in Chemistry was given to Eric Betzig, Stefan Hell and William Moerner for the development of super-resolved fluorescence microscopy (Choquet, 2014). There are several superresolution methods with its advantages and disadvantages. The decision as to which should be used for a particular experiment, should depend on its attributes (Kamiyama and Huang, 2012). Superresolution microscopy is nowadays used for many different applications (Schubert, 2007; Xu et al., 2012) and is helping to resolve details that could not be observed with optical microscopy (Xu et al., 2012) Stimulated emission depletion (STED) Fig. 1. Representation of formation of a focal spot by STED. A focal spot is formed when the excitation light superposes the STED light (Seoul National University). The history of superresolved microscopy dates back to 1994, when the concept of stimulated emission depletion microscopy was proposed. Principle of STED microscopy is very close to confocal microscopy. (Hell and Wichmann, 1994). However it uses excitation light followed by light in the form of donut, that is called STED pattern. It causes the fluorophores at the centre of the beam to emit light, and those at the periphery will produce emission, that is blocked from detection. The resolution of STED microscopy can be less than 50 nm. (Donnert et al., 2006). It is a great way to observe living samples. However, because of the power of the laser used, photobleaching is an often cause of problems. The microscope itself is very complex, and sample preparation is difficult (Long et al., 2014). 4

12 2.2.2 Structured illumination microscopy (SIM) Fig. 2. Representation of illumination in widefield (a), widefield SIM (b) and spotscanning SIM (c) (Ströhl and Kaminski, 2016). Structured illumination microscopy is a technique that is capable of visualizing an image with a resolution, that exceeds the diffraction limit both laterally and axially and 3D image can be captured as well (Engel, 2014; Pullman et al., 2016; Schermelleh et al., 2008; Langhorst et al., 2009). Sample is being illuminated by structured light. The moiré pattern is formed by interference of the light with the specimen. Fourier transform is used to determine the capabilities of the method. Conventional microscopy allows to visualize details that are situated around the radius that is determined by the reciprocal value of diffraction limit from the origin. This area is called an observable region. When SIM is used, more information is stored within the picture, because of the moiré pattern. The final image is composed of the information stored in the observable region and in the offset region that contains the new information. When we contemplate the final Fourier transform, in the middle is a dot, called the origin. Information that could be potentially captured by a conventional microscope can be found in the observable region. The points situated further away from the origin are corresponding to the details that contain information about the higher resolution details. All of the individual dots represent the information from the original image, which means that Fourier transform can be reversed back into the starting image (Gustafsson, 2000). Even though there are other superresolution platforms that offer better resolution than SIM, because it is limited due to the limitation of the grating pattern, that is itself 5

13 diffraction limited (Long et al., 2014). The potential of this method lies in the advantages of using broad range of fluorophores, in its commercial availability and the time to capture an image is fairly short as well (Komis et al., 2018). In the figure number can be seen that two lasers illuminate the lens in comparision to WF, where just one laser beam is used Stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) and photoactivated localization microscopy (PALM) In STORM and PALM, only a fraction of fluorophores is fluorescing at a given time. Therefore even though some two molecules could be less than Abbe's limit apart, it is still possible to distinguish them. These molecules can be in two states. In the first state they are capable of emitting light, and in the other state they are switched off. The signal from just one molecule is usually very low, which means that sensitive detectors have to be used and the outcome is also determined by the surrounding noise (Small and Parthasarathy, 2014). In the first state is only a small percentage of all molecules. When an image is captured, another group of molecules are switched into the first state. These frames are then stacked on top of each other and this is how the raw data can be obtained. To make the image superresolved, the data has to be further processed in the computer according to PSF. The middle of PSF is determined then, because it is known, that every one signal comes from just one individual molecule (Wiedenmann and Nienhaus, 2006; Shroff et al., 2008). STORM has been developed because of need to overcome the diffraction limitations, but nowadays is used also when reliable quantifications is necessary (Baddeley and Bewersdorf, 2017). The use of STORM nowadays has increased because of the advances of this method (Henriques, 2009). 6

14 2.3 Conventional platforms Fig. 3. The illumination of the sample for three different types of microscopy. In wide field the entire field of view is illuminated at the same time. In CLSM, the illumination is focused into a point. In spinning disc confocal microscopy (SDCM), the sample is being illuminated with a rotating pattern of pinholes (Paddock and Eliceiri, 2014). Every one of these techniques has its advantages as well as disadvantages. While imaging a thin sample can be easily performed with widefield microscopy, thick samples (> 20 µm) can be observed using a confocal laser scanning microscope. However in comparison to other microscopy techniques, confocal laser scanning microscopy is in general a slow and a low-sensitive one. SDCM is used for samples µm thick and speed and sensitivity is very high. When trying to find out, which one of the techniques would be best for a certain experiment, multiple techniques can be used for comparison, as well as adjusting the preparation of the sample (Thorn, 2016). 7

15 2.3.1 Widefield (WF) Fig. 4. Illumination of the sample in WF (a) and Local-field (b) respectively (Sang-Hyuk, 2018). Widefield microscopy is the most used technique in cell biology imaging. There are many advantages this approach offers, sensitivity, acquisition speed, contrast and excellent resolution being some of them (Jonkman and Brown, 2015). Range of fluorophores that are available to use also contribute to popularity of this microscopy technique (Thorn, 2016). Inverted epifluorescence microscopes are used often in cell biology, because of the need not to use coverslips. The specimen can be observed for example in multiwell plates without the necessity of closure with a lid (Thorn, 2016) Confocal laser scanning microscopy (CLSM) Fig. 5. Shows changes in resolving power. PSF in a confocal microscope (Ströhl and Kaminski, 2016). 8

16 According to Ströhl and Kaminski (2016), the pinhole of the setup has to be really small in order to have great resolution. In the figure nubmer can be seen that combination of both point illumination and point detection gives much better resolution. When using widefield microscopy on thicker samples however, contrast can be reduced because of occurrences of out-of-focus features (Jonkman and Brown, 2015). CLSM particularly has several weaknesses like the speed, phototoxicity and sensitivity. To overcome the issue of speed, rapid scanning mirrors have been shown to reduce the length of imaging. Because the laser used is powerful, it is helpful to reduce its power while imaging to minimize the effect of phototoxicity. Sensitivity of CLSM can be enhanced with new detectors (Jonkman and Brown, 2015). The first confocal scanning microscope was invented in The aim of this method is to eliminate the aberrant rays of scattered light. It uses light that is focused only into a single focused point, which leads to enhancement of resolution. Nowadays, lasers are used as the light source. However at the time of invention, carbon arc was used. It is much more convenient to use lasers, because the brighter the source, the faster the imaging. (Minsky, 1988). The light passes through a condenser to the specimen and the image is formed pixel by pixel. Minsky, who invented the microscope, used the technique of moving the sample. Modern CLSM use mirrors to tilt the light. If using fluorescent probes, illumination will go through the objective. Then the light gets to the detector. Filters are used to differentiate between the laser light and reflected light. The apparatus is composed of a fluorescence microscope and a confocal-scanning unit. Illumination from the sample passes through a conducter illuminating the sample. It has to go through the objective lens, where its path ends in a detector (Murray, 2010; Brakenhoff et al., 1979) Spinning disc confocal microscopy If cell biologists want to actually see how small organelles such as mitochondria behave in a particular cell, there is the necessity of a microscopy technique, that is capable of capturing an image very quickly. Even though CLSM may appear like a pretty quick technique at first, it is not quick enough to follow the dynamics of small organelles (Nakano, 2002). Principles of immunofluorescence localization Fluorochromes are molecules that produce fluorescence and are used to stain specimens not only in cell biology. As mentioned earlier, there are many options when it comes to fluorochromes. Firstly it is important to know, whether the specimen emits any 9

17 autofluorescence, because that could give false positive results. Secondly it is important to choose such a fluorochrome, that can offer you very high brightness in comparison to the background. When there is the need to use several fluorochromes for the same specimen, the emission wavelengths must differ. While choosing the best option, it may be useful to consider the characteristics of the fluorochromes, some of them being extinction coefficient, quantum yields, photobleaching (Mullins, 2010). Fluorochromes are attached to antibodies. The first time it was performed was more than 60 years ago. Isocyanate derivative of fluorescein is forming a linkage with multiple primary amines (Coons and Kaplan, 1950). There are also other ways to conjugate the fluorochrome and the antibody (Mao and Mullins, 2010). However the number of fluorophores labeling an antibody is not infinite. But because of quenching, it does not mean the more fluorophores the higher the signal. Sometimes less labeled antibodies can have better signal (Vira et al., 2010). Even in microscopy it is important not to rely on just one result. It is necessary to use control. Results from the microscopy experiment may be inconsistent or they may differ compared to the results from other experiments. False positive results might happen, because of incorrect binding of primary antibodies to undesired structures. Therefore it is important to employ controls already in the start of the process while incubating, not only checking the labeling with fluorochromes (Burry, 2011). Serum from the same species as the primary antibody and insulin as an absorption are two controls used by Coons et al. (1942). 2.4 Principles of immunofluorescence localization Fluorochromes are molecules that produce fluorescence and are used to stain specimens not only in cell biology. As mentioned earlier, there are many options when it comes to fluorochromes. Firstly it is important to know, whether the specimen emits any autofluorescence, because that could give false positive results. Secondly it is important to choose such a fluorochrome, that can offer you very high brightness in comparison to the background. When there is the need to use several fluorochromes for the same specimen, the emission wavelengths must differ. While choosing the best option, it may be useful to consider the characteristics of the fluorochromes, some of them being extinction coefficient, quantum yields, photobleaching (Mullins, 2010). Fluorochromes are attached to antibodies. The first time it was performed was more than 60 years ago. Isocyanate derivative of fluorescein is forming a linkage with multiple 10

18 primary amines (Coons and Kaplan, 1950). There are also other ways to conjugate the fluorochrome and the antibody (Mao and Mullins, 2010). However the number of fluorophores labeling an antibody is not infinite. But because of quenching, it does not mean the more fluorophores the higher the signal. Sometimes less labeled antibodies can have better signal (Vira et al., 2010). Fig. 6. shows indirect immunolabeling of nuclei/chromosomes, where primary antibody is attached to antigen, secondary antibody is connected to the primary antibody and is labeled (Sandmann et al., 2016). 2.5 Live cell imaging When just a single layer of cell is used, widefield is often better option than confocal microscope, because it is vastly used, user-friendly and an easy technique. Multi-photon microscopy techniques can be used for samples that are aproximately 1 mm thick. If 4D microscopy is necessary, SDCM can be the best option (Cole, 2014). In live cell imaging it is very important to try to keep the sample as close to its native state as possible. Long exposure and high laser power are therefore very damaging, but according to Ettinger and Wittmann (2015), photobleaching has even worse effect, because of free radicals that are formed. Fluorescent proteins are less damaging, because of their shape. Sample preparation plays also a significant role in the quality of imaging (Sangyeon et al., 2013). There is also need for 3D images of living samples, that can be very challenging (Gartia et al., 2011; Gao et al., 2014). 11

19 3 EXPERIMENTAL PART 3.1 Materials Plant material On top of a glass slide a drop of mounting solution has been placed. Using tweezers, several plantlets have been transfered on the slide and cover slip was placed on top. To fix the plantlets in place, clear nail polish was used List of used equipment Analytical weight XA 110/2X, Radwag Automatic pipettes Flow box (M 1200, MERCI) Fridge (ERB 34633W, Electrolux) Incubator (Biotrade) Magnetic stirrer (MSH-420, BOECO) Microscope (Elyra PS.1) Pauster pipettes Phytotron (Weiss Gallenkamp) Vortex (Labnet) List of used chemicals Bovine serum albumin (BSA) Cellulase Dimethyl sulfoxide Ethanol Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid Glutaraldehyde Glycerol Immersion oil Macerozyme (Serva) Magnesium sulphate Meicelase (Desert Biological) MS salts (Duchefa Biochem) Nonidet P-40 Paraformaldehyde Pectolyase 12

20 Phytagel Piperazine-N,N -bis(2-ethanesulfonic acid) Potassium dihydrogen phosphate Potassium chloride Sodium azide Sodium borohydride Sodium chloride Sodium phosphate Sucrose Triton-X Ultra pure milliq water List of used programes ImageJ ( Microsoft Powerpoint 2016 Microsoft Word 2016 ZEN Blue 2012 (Zeiss) List of used solutions a) Fixation solution For 15 ml: 1,25 ml 16% paraformaldehyde 7,5 ml MTSB 5,65 ml ultra pure milliq water 600 μl glutaraldehyde 25 μl Triton-X b) 1 MTSB For 250 ml (ph 6,9 KOH used to set): 3,775 g PIPES 0,475 g EGTA 0,3075 g MgSO4 7 H2O 0,025 g sodium azide 13

21 a) Enzymes used for cell wall digestion For 20 ml: 0,2 g (1%) meicelase 0,4 g (2%) cellulase 0,01 g (0,05%) pectolyase 0,2 g (1%) maceroenzyme ½ MTSB (added to 20 ml) b) ½ MTSB solution For 100 ml: 1 MTSB 50 ml Ultra pure milliq water 50 ml c) 10 PBS solution For 1000 ml (ph 7,3): 80 g 0,14 M NaCl 2 g 2,7 mm KCl 11,5 g 6,5 mm Na2HPO4 2 H2O 2 g 1,5 mm KH2PO4 dh2o (added to 1000 ml) d) 0,5 M stock solution EGTA For 20 ml: 3,8 g EGTA KOH (added until clear) H2O (added to 20 ml) e) Permeabilization solution For 100 ml: 10 ml 10 PBS 10 ml 10% DMSO 2 ml 2% Nonidet P ml ultra pure millliq water f) Blocking solution 1,5 g 3% BSA 50 ml PBS 14

22 g) Mounting medium 100 mg paraphenylene diamine 100 μl DMSO 1 ml 1 M Tris buffer (ph 8,8) 90 ml 100 % glycerol h) Pevné ½ MS médium (ph 5,8) 2,2 g MS salts 10 g sucrose 8 g phytagel dh2o (added to 1000 ml) 3.2 Methods Seedling growth Seeds of Arabidopsis thaliana plants were used. They were sterilized with 1% v/v solution of sodium hypochlorite with one drop of Tween 20 for 10 minutes, subsequently they were washed with 70% v/v aqueous ethanol for 10 seconds and finally with 3-4 changes of sterile distilled water. Sterile seeds were plated on ½ MS medium and allowed to germinate in controlled environment (23 C, 16/8 photoperiod) Preparation of seedlings for live SIM imaging For live SIM imaging, 3-4 day old seedlings were mounted in a simple glass slide coverslip chamber perfused with liquid ½ MS medium. After securing the coverslip with sticky tape, samples were placed on the working stage of an Elyra PS.1 microscope and visualized with structured illumination. For static images, the grating pattern was rotated 5 times and for time lapse imaging the grating pattern was rotated 3 times Whole-mount labelling of Arabidopsis seedlings For whole-mount labelling a protocol from Sauer et al. (2006) was used. Some steps have been adjusted. Fixation solution has been prepared and distributed into a well plate. In the flow box using tweezers, 5 days old Arabidopsis thaliana plants have been transfered into baskets and kept in the solution of 1 hour. After the cultivation had been finished, the fixation solution has been replaced with ½ MTSB, followed by 3 other washes each taking 10 minutes. After that, 2 washes with PBS for 10 minutes were performed. 15

23 Enzymatic cocktail have been used to digest cell walls. Plantlets have been kept in 37 C for 30 minutes. After the incubation, 2 washes in MTSB and 3 washes in PBS followed (all for 10 minutes). Reduction has been performed using a small amount of sodium borohydride. It was necessary to watch out for bubbles and to hold the baskets with tweezers, so that the plantlets would not escape. 4 washes for 10 minutes in PBS followed. After reduction, permeabilization solution have been used for 1 hour at room temperature. Then, the plantlets have been washed 3-5 times for 10 minutes, until all the bubbles have been gone. Blocking solution containing BSA have been used for 1 hour at room temperature. Then the plantlets were incubated with primary antibodies at first and then secondary antibodies overnight. After then 10 washes in PBS with 3% BSA solution have been used. SIM was done as above with 5 rotations of the grating pattern. 16

24 4 RESULTS Fig. 7. Structured illumination microscopy performance in the elucidation of actin cytoskeleton compared to widefield epifluorescence microscopy. A, B. Overview of a hypocotyl epidermal cell expressing a GFP-fABD2 actin marker as visualized by SIM (A) and WF epifluorescence (B). Insets show the outlined areas of A and B magnified while the dotted line corresponds to line intensity profiles. C-E. Quantification of normalized fluorescence intensity by SIM, WF and combined, corresponding to the line profiles of insets in A and B. Scale bars: 5 μm (A, B), 2 μm (insets). 17

25 Fig. 8. A higher detail of the efficiency of SIM to delineate fine details in actin organization in hypocotyl epidermal cells of Arabidopsis thaliana stably expressing a GFP-fABD2 actin marker. A,B. Overview by SIM (A) and WF (B). C,D. Magnified views of the outlined areas of A and B respectively. The dotted line corresponds to line intensity profile. E. Comparative quantification of the line profiles from C and D, showing peak-to-peak separation Scale bars: 5 μm (A, B), 2 μm (insets) Fig. 9. Structured illumination microscopy of intracellular structures in Arabidopsis thaliana expressing a GFP-fABD2 actin marker. Comparision of SIM (A, C) and WF (B, D). E. Representation of intensity profiles SIM (blue) and WF (red). 18

26 Fig. 10. A-F Visualization and quantification of late endosome fusion with SIM imaging in root epidermal cells or Arabidopsis expressing a 35S::GFP-FYVE late endosomal reporter (E,F) as compared to widefield epifluorescence (G,H). The graphic depiction of the longitudinal (I) and the transverse (J) profiles drawn as dotted lines in D, highlight the potential of SIM to identify the area of fusion as an area of decreased fluorescence intensity. Scale bars: 10 μm (A,B), 2 μm (C) and 1 μm (D-G). 19

27 Fig. 11. Colocalization of actin microfilaments and microtubules in hypocotyl epidermal cells of Arabidopsis thaliana stably expressing a fabd2-gfp actin marker and a TUA5-mCherry microtubule marker. A-C Visualization of microtubules (A), actin (B) and their merged image (C) by means of SIM. D-F Visualization of microtubules (D), actin (E) and their merged image (F) by means of widefield epifluorescence. G,H Colocalization scatter plots after SIM (G) and widefield epifluorescence (H) showing markedly lower colocalization between cortical microtubules and actin microfilaments in the case of SIM. Scale bars: 10 μm for all figures. 20

28 Fig. 12. Structured illumination microscopy can deliver superresolved images of various plant organelles as compared to widefield epifluorescence imaging. A,B plastids. C,D mitochondria. E,F nuclear structure of root epidermal cells expressing a NLS-GFP fusion. G,H nuclear structure of root epidermal cells expressing a HTB-mRFP fusion. I,J Structure of endoplasmic reticulum in root hairs stably expressing a KDEL-GFP fusion. Scale bars: 2 μm (A-D; I, J insets); 10 μm (E-J) Adapted from Komis et al. (2017). 21

29 Fig. 13. Tubulin immunolabeled dividing root tip cells of Arabidopsis thaliana. In the cell on the left side, the cell is in prometaphase, the chromosomes are condensed. The cell on the top right is in anaphase, it contains chromatides that are already segregated. The cell in the middle right is in metaphase, choromosomes are in their most condensed state. The bottom right cell is in cytokinesis, therefore it has just been separated into two daughter cells. 22

30 Katanin is a protein, that can be among other species found in Arabidopsis thaliana. It plays a huge role in cell division, because it regulates microtubules (McNally and Thomas, 1998). Mutant ktn1-2 is devoid of the mikrotubule severing protein katanin. Preprophase bands in ktn1-2 mutants are often askew, they are distorted, strangely shaped. In Col-0, preprophase bands form a ring-like structure, however in ktn1-2 mutant it often fails (Komis et al., 2017). Fig. 14. Aberrant preprophase band formation in root tip cells of Arabidopsis thaliana. Microtubules were immunolabeled for tubulin. Comparing Col-0 control (a) to ktn1-2 mutants (b, c, d, e). Arrows show preprophase bands. Imaging done by Mgr. Pavlína Floková. Preprophase band is a very important structure when a cell is dividing and it is probably involved in the formation of the cell wall (Packard and Stack, 1976). How exactly the formation of the preprophase band happens is still not known completely (Ambrose, 2008). 23

31 According to Yabuuchi et al. (2015), it is made up of molecules that organize microtubules and of those which ensure the right insertion of the cell plate. The preprophase band is formed when the cell is just about to divide, acording to Mineyuki et al. (1988) in G2 phase of the cell cycle. Fig. 15. Mitotic spindle and phragmoplast assembly in Arabidopsis thaliana root tip cells. In the pictures a, b and c can be seen immunolabeled microtubules in Col-0, ktn1-2 and rescue respectively. Phragmoplast assembly in Col-0 (i), compared to ktn1-2 mutant (j, k) and rescue (l). 24

32 5 DISCUSSION SIM is still being improved, because the potential of this method is huge. Therefore there are new innovations and new changed approaches to this method (Lee et al., 2016; Shabani et al., 2018; Patwary et al., 2018). Because of wide use of this method, many new improvements in sample preparation have benn made, and use of new fluorophores have been employed. The importance of choosing the right fluorophore for a certain experiment is obvious. It is that much important, when using several colors at the same time. The wavelengths of emission should differ, so that they would not overlap (Hamel et al., 2014; Bates et al., 2007). The photoswitching properties of fluorophores play also a very significant role. Nowadays, there are a lot of fluorophores, that can be used in different experiments. Many comparisions of fluorophores have been done, to make the finding the right fluorophore that much easier (Puchner et al., 2014; Huang et al., 2009). There are several factors, that influence the result of imaging significantly. And these may be brightness of the fluorophore (Grimm et al., 2015), quantum yield optimalization (Grunwald et al., 2002), high photostability (Satsoura et al., 2007) making sure to use a proper control (Mortensen and Larsson, 2001; Waters, 2009) and also the choice of reconstruction method (Lukeš, 2014). There is a study comparing resolutions of several superresolution techniques measuring FWHM of microtubules. Resolution of SIM was 107 (± 0,78) nm and of SMLM and STED was 56,3 (± 0,78) and 58,8 (±1,2) respectively (Wegel et al., 2016). According to Hirano et al. (2015), SIM has 2 advantages and 3 disadvantages over other techniques. The advantages being the capability of an optical sectioning effect and the possibility of use wide range of fluorophores. However other superresolution techniques achieve better resolution, and it can be difficult to image object that are far away from the coverslip, because of its sensitivity to spherical abberations. And because it is necessary to capture several pictures (3-5 rotations) to get a superresolved image, it takes longer than other microscopy techniques (Hirano et al., 2015). Another problem that may happen are motion artefacts. These appear if the sample moves while imaging. This is an issue when working with living samples. It could be for example lowerd if the aquisition time was shorter (Förster et al., 2016). There is a trend to make the imaging faster (Zhu et al., 2012; Dertinger et al., 2009; Dedecker et al., 2012). For SIM two-colour imaging 8,5 seconds per time point have been 25

33 reported (Fiolka et al., 2012), and according to Hirano et al. (2015) it takes aproximately 10 seconds to get just a few micrometer z-stack. STED is capable of video-rate of 28 frames per second (Westphal et al., 2008) and acording to Schermelleh et al. (2010) using TIRF it was possible to achieve 30 frames per second. Fig. 16. Representation of the comparison between several superresolution methods, their speed and resolution. It can be noticed, that the faster the technique is, the lower the resolution (Galbraith and Galbraith, 2011). To improve SIM even further, electron multiplying CCD or CMOS cameras are employed, so that the signal from the object is higher (Stracy and Kapanidis, 2017). 26

34 6 CONCLUSION In the theoretical part, history of fluorescence microscopy and its use nowadays was explained. Different microscopy platforms were described, including superresolution platforms. These were important while deciding what technique would be most suitable for a certain experiment. How immunofluorescence imaging works was also included. In the experimental part, Arabidopsis thaliana plants were used to show the effectivity of SIM. Plates show different intracellular structures microscopied by SIM and WF. The difference in resolution is obvious favouring SIM. Living cells were used as well as fixed cells, therefore different approaches had to be used for the sample preparation. Because of the advantages that SIM can offer, new methods derived from this technique, it seems that SIM is going to spread even more. It is probable that new, improved methods are going to appear. 27

35 7 LITERATURE citations of articles: Abbe E. (1873): Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung. Arkiv. Mikroskop. Anat. 9, Ambrose J. C. (2008): Mitotic spindle organization by the preprophase band. Molecular Plant 1, Baddeley D., Bewersdorf J. (2017): Biological insight from super-resolution microscopy: what we can learn from localization-based images. Annual Review of Physical Chemistry 87, Bates W. M., Huang B., Dempsey G. T., Zhuang X. (2007): Multicolor super-resolution imaging with photo-switchable fluorescent probes. Science 317, Brakenhoff G. J., Blom P., Barends P. (1979): Confocal scanning light-microscopy with high aperture immersion lenses. Journal of Microscopy 117, Burry R. W. (2011): Controls for immunocytochemistry. Journal of Histochemistry & Cytochemistry 59, Cole R. (2014): Live-cell imaging. Cell Adhesion & Migration 8, Combs C.A. (2010): Fluorescence microscopy: a concise guide to current imaging methods. Current Protocols in Neuroscience 2, Coons A. H., Creech H. J., Jones R. N., Berliner E. (1942): The demonstration of pneumococcal antigen in tissues by the use of fluorescent antibody. Journal of Immunology 45, Coons A. H., Kaplan M. H. (1950): Localization of antigen in tissue cells; improvements in a method for the detection of antigen by means of fluorescent antibody. Journal of Experimental Medicine 91, Dedecker P., Duwé S., Neely R. K., Zhang J. (2012): Localizer: fast, accurate, open-source, and modular software package for superresolution microscopy. Journal of Biomedical Optics 17, Dertinger T., Colyer R., Lyer G., Weiss S., Enderlein J. (2009): Fast, background-free, 3D super-resolution optical fluctuation imaging (SOFI). Biophysics and Computational Biology 106, Donnert G., Keller J., Medda R., Andrei M.A., Rizzoli S.O., Lührmann R., Jahn R., Eggeling C., Hell S.W. (2006): Macromolecular-scale resolution in biological fluorescence microscopy. Proceedings of the National Academy of Sciences 103, Engel U. (2014): Structured illumination superresolution imaging of the cytoskeleton. Methods in Cell Biology 123, Ettinger A., Wittmann T. (2015): Fluorescence live cell imaging. Methods in Cell Biology 123, Fiolka R., Shao L., Rego E. H., Davidson M. W., Gustafsson M. G. L. (2012): Time-lapse twocolor 3D imaging of live cells with doubled resolution using structured illumination. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109, Förster R., Wicker K., Müller W., Jost A., Heintzmann R. (2016): Motion artefact detection in structured illumination microscopy for live cell imaging. Optics Express 24, Fowler W. E., Aebi U. (1983): A consistent picture of the actin filament related to the orientation of the actin molecule. The Journal of Cell Biology 97, Galbraith C. G., Galbraith J. A. (2011): Super-resolution microscopy at a glance. Journal of Cell Science 124, Gao L., Shao L., Chen B., Betzig E. (2014): 3D live fluorescence imaging of cellular dynamics using Bessel beam plane illumination microscopy. Nature Protocols 9, Gartia M. G., Hsiao A., Sivaguru M., Chen Y., Liu G. L. (2011): Enhanced 3D fluorescence live cell imaging on nanoplasmonic substrate. Nanotechnology 22, 36. Grimm J. B., English B. P., Chen J., Slaughter J. P., Zhang Z., Revyakin A., Patel R., Macklin J. J., Normanno D., Singer R. H., Lionnet T., Lavis L. D. (2015): A general method to improve flurophores for live-cell and single-molecule microscopy. Nature Methods 12,

36 Grunwald Ch., Schulze K., Giannone G., Cognet L., Lounis B., Choquet D., Tampé R. (2002): Quantum yield optimized fluorophores for site-specific labeling and super-resolution imaging. The Journal of Cell Biology 157, Gustafsson M.G. (2005): Nonlinear structured-illumination microscopy: wide-field fluorescence imaging with theoretically unlimited resolution. Proceedings of the National Academy of Sciences 102, Gustafsson M.G., Shao L., Carlton P.M., Wang C.J., Golubovskaya I.N., Cande W.Z., Agard D.A., Sedat J.W. (2008): Three-dimensional resolution doubling in wide-field fluorescence microscopy by structured illumination. Biophysical Journal 94, Gustafsson M.G.L. (2000): Surpassing the lateral resolution limit by a factor of two using structured illumination microscopy. Journal of Microscopy 198, Hamel V., Guichard P., Fournier M., Guiet R., Flückiger I., Seitz A., Gönczy P. (2014): Correlative multicolor 3D SIM and STORM microscopy. Biomedical Optics Express 5, Heimstädt O. (1911): Fluoreszenzmikroskop. Zeitschrift Fur Wissenschaftliche Mikroskopie 28, Hell S.W. (2003): Toward fluorescence nanoscopy. Nature Biotechnology 21, Hell S.W., Wichmann J. (1994): Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission: stimulated-emission-depletion fluorescence microscopy. Optics Letters 19, Henriques R., Mhlanga M.M. (2009): PALM and STORM: what hides beyond the Rayleigh limit? Biotechnology Journal 4, Hirano Y., Matsuda A., Hiraoka Y. (2015): Recent advancements in structured-illumination microscopy toward live-cell imaging. Microscopy 64, Huang B., Bates M., Zhuang X. (2009): Super resolution fluorescence microscopy. Annual Review of Biochemistry 78, Choquet D. (2014): The 2014 nobel prize in chemistry: a large-scale prize for achievements on the nanoscale. Neuron 84, Jonkman J., Brown C. M. (2015): Any way you slice it a comparision of confocal microscopy techniques. Journal of biomolecular techniques 26, Kamiyama D., Huang B. (2012): Development in the STORM. Developmental Cell 23, Komis G., Luptovčiak I., Ovečka M., Samakovli D., Šamajová O., Šamaj J. (2017): Katanin effects on dynamics of cortical microtubules and mitotic arrays in arabidopsis thaliana revealed by advanced live-cell imaging. Frontiers in Plant Science 8, 866. Komis G., Novák D., Ovečka M., Šamajová O., Šamaj J. (2018): Advances in imaging plant cell dynamics. Plant Physiology 176, Langhorst M.F., Schaffer J., Goetze B. (2009): Structure brings clarity: structured illumination microscopy in cell biology. Biotechnology Journal 4, Lee J., Foong Y. H., Musaitif I., Tong T., Jefcoate C. (2016): Analysis of specific RNA in cultured cells through quantitative integration of q-pcr and N-SIM single cell FISH images: Application to hormonal stimulation of StAR transcription. Molecular and Cellular Endocrinology 429, Lichtman J., Conchello J. (2005): Fluorescence microscopy. Nature Methods 2, Long B.R., Robinson D.C., Zhong H. (2014): Subdiffractive microscopy: techniques, applications, and challenges. Systems Biology and Medicine 6, Lukeš T., Hagen G. M., Křížek P., Švindrych Z., Fliegel K., Klíma M. (2014): Comparison of image reconstruction methods for structured illumination microscopy. SPIE Proceedings 9129, Mao S. Y., Mullins J. M. (2010): Conjugation of fluorochromes to antibodies. Methods in Molecular Biology 588, McNally F. J., Thomas S. (1998): Katanin is responsible for the M-phase mikrotubule-severing aktivity in Xenopus eggs. Molecular Biology of the Cell 9, McNamara G., Difilippantonio M.J., Ried T. (2005): Microscopy and image analysis. Current Protocols in Human Genetics 4, (1-89). 29

37 Mineyuki Y., Wick S. M., Gunning B. E. (1988): Preprophase bands of microtubules and the cell cycle: Kinetics and experimental uncoupling of their formation from the nuclear cycle in onion root-tip cells. Planta 174, Minsky M. (1988): Memoir on inventing the confocal scanning microscope. Scanning 10, Mocan M. C., Irkec M. (2007): Fluorescein enhanced confocal microscopy in vivo for the evaluation of corneal epithelium. Clinical & Experimental Ophthalmology 35, Mortensen K., Larsson L. I. (2001): Quantitative and qualitative immunofluorescence studies of neoplastic cells transfected with a construct encoding p53-egfp. Journal of Histochemistry & Cytochemistry 49, Mullins J.M. (2010): Fluorochromes: propeties and characteristics. Methods in Molecular Biology 588, Murray J. M. (2010): Methods for imaging thick specimens: confocal microscopy, deconvolution, and structured illumination. Live Cell Imaging 12, Nakano A. (2002): Spinning-disk confocal microscopy a cutting-edge tool for imagig of membrane traffic. Cell Structure and Function 27, (vol 27, issue 5) Packard M. J., Stack S. M. (1976): The preprophase band: possible involvement in the formation of the cell wall. Journal of Cell Science 22, Paddock S. W., Eliceiri K. W. (2014): Laser scanning confocal microscopy: history, applications, and related optical sectioning techniques. Confocal Microscopy 1075, Patwary N., Doblas A., Preza C. (2018): Image restoration approach to adress modulation contrast in structured illumination microscopy. Biomedical Optics Express 9, Puchner E. M., Huang B., Gaub H. E., Just W., Chozinski T. J., Gagnon L. A., Vaughan J. C. (2014): Twinkle, twinkle little star: photoswitchable fluorophores for super-resolution imaging. FEBS Letters 588, Pullman J.M., Nylk J., Campbell E.C., Gunn-Moore F.J., Prystowsky M.B., Dholakia K. (2016): Visualization of podocyte substructure with structured illumination microscopy (SIM): a new approach to nephrotic disease. Biomedical Optics Express 7, Ramjiawan B., Ariano R. E., Mantsch H. H., Maiti P., Jackson M. (2002): Immunofluorescence imaging as a tool for studying the pharmacokinetics of a human monoclonal single chain fragment antibody. Transactions on Medical Imaging. 21, Renz M. (2013): Fluorescence microscopy a historical and technical perspective. Cytometry Part A 83, Sandmann M., Fuchs J., Lermontova I. (2016): Immunolabeling of nuclei/chromosomes in Arabidopsis thaliana. Methods in Molecular Biology 1370, Sang-Hyuk L. (2018): Optimal integration of wide field illumination and holographic optical tweezers for multimodal microscopy with ultimate flexibility and versatility. Optics Express 26, Sangyeon Ch., Jaeduck J., Chaeyeon S., Heeyoung L., Prabhakar G., Tae-Young Y., Mahn W. K., Myung Ch. Ch., Hyotcherl L., Won D. H., YongKeun P. (2013): Simple super-resolution live-cell imaging based on diffusion-assisted Förster resonance energy transfer. Scientific Reports 3, Satsoura D., Leber B., Andrews D. W., Fradin C. (2007): Circumvention of fluorophore photobleaching in fluorescence fluctuation experiments: a beam scanning approach. ChemPhysChem 8, Sauer M., Paciorek T., Benková E., Firml J. (2006): Immunocytochemical techniques for whole-mount in situ protein localization in plants. Nature protocols 1, Shabani H., Doblas A., Saavedra G., Sanchez-Ortiga E., Preza C. (2018): Improvement of twodimensional structured illumination microscopy with an incoherent illumination pattern of tunable frequency. Applied Optics 57, Shroff H., White H., Betzig E. (2008): Photoactivated localization microscopy (PALM) of adhesion complexes. Current Protocols in Cell Biology 4, Schermelleh L., Carlton P.M., Haase S., Shao L., Winoto L., Kner P., Burke B., Cardoso M.C., Agard D.A., Gustafsson M.G., Leonhardt H., Sedat J.W. (2008): Subdiffraction multicolour 30

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.   Mathematics. Teacher: Student: WORKBOOK Subject: Teacher: Student: Mathematics.... School year:../ Conic section The conic sections are the nondegenerate curves generated by the intersections of a plane with one or two nappes of a cone.

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Compression of a Dictionary

Compression of a Dictionary Compression of a Dictionary Jan Lánský, Michal Žemlička zizelevak@matfyz.cz michal.zemlicka@mff.cuni.cz Dept. of Software Engineering Faculty of Mathematics and Physics Charles University Synopsis Introduction

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

By David Cameron VE7LTD

By David Cameron VE7LTD By David Cameron VE7LTD Introduction to Speaker RF Cavity Filter Types Why Does a Repeater Need a Duplexer Types of Duplexers Hybrid Pass/Reject Duplexer Detail Finding a Duplexer for Ham Use Questions?

Více

Instrukce: Cvičný test má celkem 3 části, čas určený pro tyto části je 20 minut. 1. Reading = 6 bodů 2. Use of English = 14 bodů 3.

Instrukce: Cvičný test má celkem 3 části, čas určený pro tyto části je 20 minut. 1. Reading = 6 bodů 2. Use of English = 14 bodů 3. Vážení studenti, na následujících stranách si můžete otestovat svou znalost angličtiny a orientačně zjistit, kolik bodů za jazykové kompetence byste získali v přijímacím řízení. Maximální počet bodů je

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA

CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA &KDSWHUSUHVHQWVWKHGHVLJQDQGIDEULFDW LRQRIPRGLILHG0LQNRZVNLIUDFWDODQWHQQD IRUZLUHOHVVFRPPXQLFDWLRQ7KHVLPXODWHG DQGPHDVXUHGUHVXOWVRIWKLVDQWHQQDDUH DOVRSUHVHQWHG

Více

Introduction to MS Dynamics NAV

Introduction to MS Dynamics NAV Introduction to MS Dynamics NAV (Item Charges) Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Item Charges

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Využití hybridní metody vícekriteriálního rozhodování za nejistoty. Michal Koláček, Markéta Matulová

Využití hybridní metody vícekriteriálního rozhodování za nejistoty. Michal Koláček, Markéta Matulová Využití hybridní metody vícekriteriálního rozhodování za nejistoty Michal Koláček, Markéta Matulová Outline Multiple criteria decision making Classification of MCDM methods TOPSIS method Fuzzy extension

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I I

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I  I E L E C T R O N I C C O N N E C T O R S 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de Contents Introduction 198 Overview 199 The Standard 200

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Bioimaging rostlinných buněk, CV.2

Bioimaging rostlinných buněk, CV.2 Bioimaging rostlinných buněk, CV.2 Konstrukce mikroskopu (optika, fyzikální principy...) Rozlišení - kontrast Live cell microscopy Modulace kontrastu (Phase contrast, DIC) Videomikroskopia Nízký kontrast

Více

SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular

SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular Soil Biology topic No. 5: SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular patterns SOIL ECOLOGY is an applied scientific discipline dealing with living components of soil, their activities and THEIR

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Transportation Problem

Transportation Problem Transportation Problem ١ C H A P T E R 7 Transportation Problem The transportation problem seeks to minimize the total shipping costs of transporting goods from m origins (each with a supply s i ) to n

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Theme 6. Money Grammar: word order; questions

Theme 6. Money Grammar: word order; questions Theme 6 Money Grammar: word order; questions Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut KLÍNSKÝ P., MÜNCH O., CHROMÁ D., Ekonomika, EDUKO

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Tabulka 1 Stav členské základny SK Praga Vysočany k roku 2015 Tabulka 2 Výše členských příspěvků v SK Praga Vysočany Tabulka 3 Přehled finanční

Tabulka 1 Stav členské základny SK Praga Vysočany k roku 2015 Tabulka 2 Výše členských příspěvků v SK Praga Vysočany Tabulka 3 Přehled finanční Příloha I Seznam tabulek Tabulka 1 Stav členské základny SK Praga Vysočany k roku 2015 Tabulka 2 Výše členských příspěvků v SK Praga Vysočany Tabulka 3 Přehled finanční odměny pro rozhodčí platný od roku

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Caroline Glendinning Jenni Brooks Kate Gridley. Social Policy Research Unit University of York

Caroline Glendinning Jenni Brooks Kate Gridley. Social Policy Research Unit University of York Caroline Glendinning Jenni Brooks Kate Gridley Social Policy Research Unit University of York Growing numbers of people with complex and severe disabilities Henwood and Hudson (2009) for CSCI: are the

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16 zákaznická linka: 840 50 60 70 DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 Supersedes data of 1997 Apr 16 1999 Apr 23 str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

DC circuits with a single source

DC circuits with a single source Název projektu: utomatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech egistrační číslo: Z..07/..0/0.008 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 09 Tento projekt je spolufinancován

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_354_AJ_34 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

KOAGULAČNÍ PROCESY PŘI ÚPRAVĚ POVRCHOVÉ VODY

KOAGULAČNÍ PROCESY PŘI ÚPRAVĚ POVRCHOVÉ VODY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ KOAGULAČNÍ PROCESY PŘI ÚPRAVĚ POVRCHOVÉ VODY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: VEDOUCÍ PRÁCE: Jiří Vašíř Ing. Hana Jiránková,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Mikroskopické techniky v Ramanově spektroskopii

Mikroskopické techniky v Ramanově spektroskopii Mikroskopické techniky v Ramanově spektroskopii Vladimír Baumruk Fyzikální ústav UK PROČ? vysoké prostorové rozlišení v ploše (rovina XY) a v případě konfokálních systémů i v hloubce VÝHODY při vysoké

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Jak importovat profily do Cura (Windows a

Jak importovat profily do Cura (Windows a Jak importovat profily do Cura (Windows a macos) Written By: Jakub Dolezal 2019 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 10 Step 1 Stažení Cura profilů V tomto návodu se dozvíte, jak importovat a aktivovat nastavení

Více

Progressive loyalty V1.0. Copyright 2017 TALENTHUT

Progressive loyalty V1.0. Copyright 2017 TALENTHUT Progressive loyalty Copyright 2017 TALENTHUT www.talenthut.io 1. Welcome The Progressive Loyalty Siberian CMS module will allow you to launch a loyalty program and reward your customers as they buy from

Více

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH 2015 PIXEL LABYRINTH 2015 Série Pixel Labyrint nás vrací zpět labyrintem

Více

Configuration vs. Conformation. Configuration: Covalent bonds must be broken. Two kinds of isomers to consider

Configuration vs. Conformation. Configuration: Covalent bonds must be broken. Two kinds of isomers to consider Stereochemistry onfiguration vs. onformation onfiguration: ovalent bonds must be broken onformation: hanges do NT require breaking of covalent bonds onfiguration Two kinds of isomers to consider is/trans:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

UPM3 Hybrid Návod na ovládání Čerpadlo UPM3 Hybrid 2-5 Instruction Manual UPM3 Hybrid Circulation Pump 6-9

UPM3 Hybrid Návod na ovládání Čerpadlo UPM3 Hybrid 2-5 Instruction Manual UPM3 Hybrid Circulation Pump 6-9 www.regulus.cz UPM3 Hybrid Návod na ovládání Čerpadlo UPM3 Hybrid 2-5 Instruction Manual UPM3 Hybrid Circulation Pump 6-9 CZ EN UPM3 Hybrid 1. Úvod V továrním nastavení čerpadla UPM3 Hybrid je profil PWM

Více

Svět kolem nás Understanding the Context

Svět kolem nás Understanding the Context Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Svět kolem nás Understanding the Context 2 - SDGs The topics of our meetings What is the truth SDGs Environmental (Ecological Footprint, NIMBY,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více