Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 26: 35 44, 2003 Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002 Riverine vegetation of the Berounka River two months after flood in August 2002 Denisa Blažková Botanický ústav AV ÈR, Prùhonice; Abstract. The article describes changes in riverine vegetation and in floodplains of the Berounka River two months after a catastrophic flood in August Vegetation changes are interpreted according to the position of individual samples in the floodplain and to the extent of floodwaters. The flood-associated erosion-accumulation processes were recorded together with formation of new landforms in some localities. Key words: riparian vegetation, floods in 2002, Berounka River Úvod Bøehy øek pøedstavují jedno z nejdynamiètìjších pøírodních prostøedí, s èastým narušováním prùvodní vegetace. Na druhé stranì je øíèní pobøeží velmi pøíznivé stanovištì s dostatkem vláhy a vìtšinou i živin. Vytrvalé druhy øíèních bøehù jsou tìmto faktorùm veskrze dobøe pøizpùsobeny a dokážou pomìrnì dobøe odolávat mechanickému narušení, olámání lodyh èi obnažení podzemní èásti oddenkù i koøenù a do jisté míry také zanesení náplavovou zeminou. Pøitom dochází k rychlému vegetativnímu šíøení tìchto rostlin na lokalitì. Jde tedy veskrze o typické C-stratégy (napø. Urtica dioica). Pøi obèasném obnažení okrajù øíèního koryta a zejména pøi výjimeèných eroznì-akumulaèních událostech následkem povodní èi silných ledových døenic však dochází místy k doèasné likvidaci tìchto druhù, vznikají stanovištì obnažených pùd, která jsou po nìjakou dobu bez vegetace. Podle jejich fyzikálnì-chemické povahy pak rychle nebo pomaleji zarùstají zejména krátkovìkými, rychle rostoucími a brzy plodnými druhy s typickou R-strategií (napø. Polygonum lapathifolium). Takto popsaná situace je ovšem pouze schematickým zobrazením pestrých kombinací pùsobících 35

2 BOHEMIA CENTRALIS 26 faktorù a výsledného utváøení vegetace. O konkrétní podobì reakcí vegetace na neobyèejnì silné narušení se bylo možno pøesvìdèit po katastrofální srpnové povodni roku 2002, která na øece Berounce zvedla hladinu toku místy až o 7 m, by trvala jen nìkolik málo dní. Pozorování pochází z øíjna 2002, tedy zhruba dva mìsíce po povodni, ze støedního a dolního toku øeky. Metodika Latinské názvy taxonù jsou upraveny podle Seznamu (Neuhäuslová et Kolbek 1982), syntaxony, jak je uvádìjí Moravec et al. (1995). Ve fytocenologické tabulce je použita pro odhad pokryvnosti sedmièlenná stupnice Braun-Blanqueta. Urèení nìkterých rostlin do druhu bylo nejisté pro jejich juvenilní formu. V takových pøípadech je u jména druhu uvedeno cf. Charakter pobřeží Berounky před povodní a po ní Hydrodynamické zmìny toku Berounky byly v posledních ètyøech až šesti letech relativnì malé, bez vìtších rušivých vzedmutí hladiny èi dlouhodobìjšího obnažení okrajù øíèního koryta. Následkem toho na bøezích pøevládla vìtšinou spoleèenstva tø. Galio-Urticetea s hojnou až dominující kopøivou, pøi korytu s hustým lemem lesknicových porostù (vìtšinou as. Rorippo-Phalaridetum), sahajících až do vodní hladiny. Proto se ani pøi nižších vodních stavech nevytváøela spoleèenstva obnažených øíèních bøehù (svaz Bidention), která byla ještì v polovinì devadesátých let dosti èastá. V posledních tøech až pìti letech do spoleèenstev kopøiv i lesknice invadovala rychle se šíøící Impatiens glandulifera, ale ani v takových porostech se druhy obnažovaných bøehù neuplatnily. Srpnová povodeò nìkolikasetleté, až snad tisícileté vody však znamenala ohromné eroznì-akumulaèní zmìny, a to nejen v korytu øeky a v pøíbøežní èásti, ale v celé nivì. Nápadnìjší jsou dùsledky akumulaèní, zejména široké štìrkové, štìrkopískové èi pískové lavice a agradaèní bøehové valy. Tyto útvary se místy velmi pestøe støídají s úseky, kde nejsou patrny témìø žádné zmìny, až k místùm se strženými bøehy a s hlubokými erozními výmoly. Nápadné je rozplavení èi alespoò zarovnání výplavových kuželù potoèních pøítokù Berounky zøejmì dùsledek toho, že povodeò pøišla z horního toku øeky, kdežto místní srážky byly tak malé, že k výraznému rozvodnìní potokù nedošlo. Vegetační poměry po povodni Mocné štìrkové lavice z hrubých oblázkù zùstávaly v øíjnu 2002 ještì témìø bez vegetace. Kde blízko pod povrchovou vrstvou velkých kamenù ležel jemnìjší štìrk 36

3 Denisa Blažková: Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002 s pískem, bylo možno už v polovinì øíjna nalézt øídké procenózy druhù tvoøících pravidelnì souèást spoleèenstev svazu Bidention, i když charakteristické druhy tohoto svazu se uplatòovaly jen mizivì a hojnìjší byly druhy polních plevelù a ruderálních spoleèenstev, zejména tøíd Chenopodietea a Galio-Urticetea. Pøíkladem mùže být situace na velké štìrkové lavici na pravém bøehu Berounky na Køivoklátsku, pod zøíceninou Týøova. I když tam vegetace nepokrývala ještì 21. øíjna ani 1 % povrchu, byla druhová pestrost dosti velká. Nejèastìjší byly klíèní èi juvenilní rostlinky Galium aparine, Stellaria media, Carduus crispus, Barbarea vulgaris, Rumex obtusifolius, ménì èasté, už ale i kvetoucí èi plody vytváøející Polygonum lapathifolium, Galinsoga parviflora, Chenopodium polyspermum, Ch. album, Lamium amplexicaule, Amaranthus retroflexus. Vzácnìji až ojedinìle se vyskytli i mladí jedinci Poa trivialis, Ranunculus repens, Polygonum hydropiper, Urtica dioica, Galinsoga ciliata, Myosoton aquaticum, Cardamine amara, Chelidonium majus, Matricaria perforata, Plantago intermedia, ale také Elytrigia repens, regenerující z úlomkù oddenkù pøinesených povodní. Nejvìtší záhadou a zpoèátku i pøekvapením byla pomìrnì èastá a mohutná jednoletá tráva, která se ukázala být pšenicí. Jak bylo možno zjistit na driftových náplavech zachycených na pobøežních vìtvích stromù a keøù, sklidila a posléze vysela povodeò pšenici ve velkých kvantech po celé sledované délce toku. Štìrkopískové a pískové lavice a agradaèní valy byly oproti hrubým štìrkùm v øíjnu již mnohem zarostlejší. V úseku od Nižbora až témìø ku Praze byly fyziognomicky velmi nápadné pøevládnutím nebo alespoò bohatým pokryvem mohutnì vyvinuté, až kolem 1 m vysoké, by nekvetoucí hoøèice (Sinapis alba). Tyto porosty místy pøipomínaly výsevy hoøèice na zelené hnojení, ovšem s výraznou pøímìsí rovnìž mohutných trsù pšenice. Podrobnìjší prùzkum ukázal, že tyto porosty byly vìtšinou druhovì velmi bohaté (dokonce pøes 50 druhù na 25 m 2 ) s nesporným pøíslušenstvím ke svazu Bidention. Patrnì nejtypiètìjším pøíkladem byl porost na široké pískové lavici pokrývající pravobøežní nivu Berounky proti nádraží Všenory, tìsnì pod nìkdejší lávkou (viz snímek 4 v tab. 1). Písková lavice o mocnosti cm pokrývá v tom místì dvouseènou louku as. Arrhenatheretum elatioris a náplavová vegetace tvoøí nìkolik podélnì paralelních pruhù, fyziognomicky i druhovým charakterem ponìkud odlišných. Nejmenší pokryvnost má prostøední pruh náplavu, kde bylo možno oèekávat, že mocnost naplaveného písku bude nejvìtší. Sondování však ukázalo, že ani mocnost náplavu, ani jeho poloha v reliéfu a vlhkost o mohutnosti vzešlého porostu nerozhodly. Hustota porostu závisela zøejmì do znaèné míry na povodòové akumulaci semen v tom kterém místì, èemuž nasvìdèují i pruhy rùznì utváøené vegetace podle modelace povodòové proudnice. Dál od koryta, v mírné sníženinì nivy s menší mocností písèitého náplavu (kolem 15 cm), ale s o nìco vìtší vlhkostí se pak vytvoøil porost jen s nepatrným podílem hoøèice, který i fyziognomicky odpovídal porostùm svazu Bidention (snímek 5). Velké kvantum hoøèice se 37

4 BOHEMIA CENTRALIS 26 Obr. 1. Popovodòový porost na písèitém náplavu na pùvodnì ovsíkové louce u Všenor (plocha snímku 2). oto D. Blažková ig. 1. Stands on sandy flood deposit on previous dry meadow near Všenory (phytocoenological relévé No. 2). Photo D. Blažková do povodòových nánosù dostalo zøejmì z hoøèièných polí na nivì Berounky kolem Nižbora, které povodeò zastihla právì pøed sklizní. V úseku øeky nad tìmito poli byla hoøèice v náplavových porostech jen zøídka a netvoøila nikde dominantu. Hlinité (bahnité) akumulace sedimentovaly jen ve vyšších stupních nivy (pøibližnì nad 4 5 m nad normální hladinou øeky), nebyly nikde mocné a výchozí vegetaci pøíliš nenarušily. Znamenaly ale obohacení stanovištì o živiny a vláhu a do výchozí vegetace pøinesly vtroušené náplavové druhy, zejména vlhkomilnìjšího charakteru ( ilaginella uliginosa, Veronica beccabunga, Potentilla supina viz snímek 17 od Nižbora). Úseky bez výrazných eroznì-akumulaèních dùsledkù se uchovaly hlavnì na strmìjších èástech bøehù (bez možností sedimentace), porostlých hustými, zapojenými travními, ev. bylinnými porosty (Phalaris arundinacea, Urtica dioica, ale i Rubus caesius), které bránily erozi. Neplatí to ale o bezprostøedním sousedství stromù a keøù, kde docházelo k výrazné zmìnì rychlosti vodního proudu a tedy k turbulencím a vírùm a tudíž ke tvorbì výmolù a naopak akumulací. To ovšem výraznì ovlivnilo doprovodnou vegetaèní mozaiku. I na rovných úsecích se souvislou travní vegetací bez døevin byly porosty omlazeny, tedy staré lodyhy olámány a obroušeny. Rychle ale obrostly ze zbylých lodyh èi povrchových oddenkù a zapojily znovu souvislý porost. Menší 38

5 Denisa Blažková: Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002 akumulace písku èi hlín se rychle spojily se stávající pùdou, èemuž výraznì napomohla i intenzivní èinnost žížal a dalších pùdních živoèichù, jak bylo patrné i na pùdním povrchu. Vzácností nebyly ani velké hlinité krtiny prorážející lavice oblázkových sedimentù. Erozní úseky se vyskytly zejména v zornìných èástech nivy. Projevily se mìlèími èi hlubšími výmoly, provázené èasto akumulací hrubého oblázkového štìrku. Dna výmolù zarùstalo zejména Equisetum arvense, provázené polními plevely, zejména na podzim nápadným, bohatì kvetoucím a plodným Arabidopsis thaliana. Vegetace erodovaných hlinitých pùd byla v øíjnu ještì pomìrnì mladá a øídká, druhovým složením se pøíliš nelišila od vegetace akumulaèních náplavù na pískách. Napø. hlinitou oderodovanou lavici strženého bøehu nad Žloukovicemi porùstaly druhy Stellaria media, Poa trivialis, Rorippa palustris, Artemisia vulgaris, Chenopodium album, Carduus crispus, Polygonum lapathifolium, Myosoton aquaticum, Urtica dioica, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Tanacetum vulgare. Všechny rostliny byly ale v mladší fázi vývinu než tytéž na písèitých náplavech. Uvedené pøíklady popovodòové vegetace ukazují sice typické, ale plošnì ne nejrozšíøenìjší situace. Vìtšina porostù, zejména na akumulaèních náplavech, pøedstavovala prolínání postupnì regenerujících zbytkù výchozí vegetace vytrvalých druhù (s dominujícími Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Bromus inermis, Alopecurus pratensis a hojnými Vicia cracca, Galium album) s doèasnými krátkovìkými druhy polních plevelù (hlavnì tøídy Chenopodietea) a druhy svazu Bidention, ale i vytrvalými, k této vegetaci se pravidelnì družícími druhy bøehových porostù tø. Galio-Urticetea. Hustì zapojené travní porosty s kompaktním drnem, tedy louky a jejich deriváty, pokud byly pøekryty jen slabou vrstvou sedimentù (víceménì do 5 cm), si èasto zachovaly výchozí složení buï zcela bez náplavových druhù, nebo jen s jejich nepatrným vtroušením ve formì drobných klíèních rostlinek s potlaèenou vitalitou, pod hustým pokryvem obnoveného listoví výchozího porostu. Jedinými druhy, které úspìšnì pronikaly i do zapojených travních porostù, byly Sinapis alba a Triticum aestivum. Oba tyto druhy zøejmì vyklíèily a vyrostly tak rychle, že staèily pøedrùst obnovující se travní porost vlastní louky, takže nebyly zastínìny. Vláhy a živin bylo po povodni dostatek, a limitujícím faktorem se tak stalo hlavnì svìtlo. Nepotvrdila se ale jednoznaèná závislost popovodòových porostù na výchozím spoleèenstvu, jak ji uvádìjí Šerá et Cudlín (2001). Tato závislost je jen èásteèná a silnì závisí na pozici lokality v eroznì-akumulaèní situaci toho kterého místa. Dokladem mùže být srovnání dvou, po øadu let sledovaných porostù s dominujícím Bromus inermis. Porost pøekrytý povodní jen slabou, asi 3 cm mocnou vrstvou hlinitého sedimentu se témìø nezmìnil. Staré, po povodni odumøelé lodyhy byly rychle nahrazeny novými výhony podzemních èástí rostlin a nánosové druhy se vùbec neuplatnily. Na druhé ploše sedimentovala mocnìjší (15 20 cm) vrstva písku a v øíjnu tam vegetace 39

6 BOHEMIA CENTRALIS 26 Tab. 1. Vegetace na popovodòových sedimentech øeky Berounky (øíjen listopad 2002) Table 1. Vegetation of the flood deposits of the Berounka River (October November 2002) Číslo snímku Plocha snímku [m 2 ] Pokryvnost porostu [%] Expozice V Z S S JV Z Inklinace [ ] Druhy obnažených den a pobřeží Polygonum lapathifolium A r Bidens frondosa A r r + Barbarea vulgaris B r Myosoton aquaticum B Polygonum hydropiper A r Plantago intermedia B Atriplex prostrata B r Polygonum persicaria A r Rorippa amphibia B r +.. r Ranunculus sceleratus B Rorippa cf. palustris B r Naplavené pěstované druhy Triticum aestivum B Sinapis alba B Brassica napus B r r. Avena sativa B Lycopersicon esculentum B Pisum sativum B r Polní plevele Chenopodium album A Stellaria media A Lamium purpureum A Capsella bursa-pastoris A Thlaspi arvense A Matricaria perforata B.. r Melandrium album B r r r Amaranthus retroflexus A Galinsoga parviflora A Chenopodium polyspermum A Erysimum cheiranthoides B Chelidonium majus B Galinsoga ciliata A Bromus sterilis B Echinochloa crus-galli A Mercurialis annua A Atriplex nitens B... r r..... r..... Cirsium arvense C Papaver cf. rhoeas B Veronica persica A Geranium pusillum B.. r

7 Denisa Blažková: Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002 Číslo snímku Plocha snímku [m 2 ] Pokryvnost porostu [%] Expozice V Z S S JV Z Inklinace [ ] Myosotis arvensis B.. r Lactuca serriola B Solanum nigrum B r Lamium amplexicaule A Arabidopsis thaliana A Chenopodium hybridum B Euphorbia helioscopia B.. + r Sonchus oleraceus B..... r Viola arvensis B Lapsana communis B r Convolvulus arvensis C Equisetum arvense B. r Malva neglecta B r.... Fumaria sp. B.. r r... Chenopodium ficifolium A Nitrofilní vlhkomilné druhy Rumex obtusifolius D Urtica dioica D Carduus crispus B Artemisia vulgaris B Galium aparine B Symphytum officinale B Poa trivialis B Elytrigia repens D Aegopodium podagraria C Salix sp. div. C Alopecurus pratensis C Ranunculus repens B Phalaris arundinacea C Calystegia sepium C Rumex crispus D r. + + r Bromus inermis C Solanum dulcamara B r.. Lamium maculatum D Poa palustris C Chaerophyllum bulbosum B Stachys palustris B r r. Glechoma hederacea C Lamium album C Luční plevele Tanacetum vulgare B Arctium sp. B r Scrophularia nodosa B r. 41

8 BOHEMIA CENTRALIS 26 Číslo snímku Plocha snímku [m 2 ] Pokryvnost porostu [%] Expozice V Z S S JV Z Inklinace [ ] Melilotus cf. albus B. + r r Potentilla reptans C Linaria vulgaris B Sisymbrium loeselii B..... r r..... Verbascum lychnitis B. r Druhy mezofilních luk Taraxacum sect. Ruderalia D. r r. Lolium perenne D Geranium pratense C Vicia cracca C r Dactylis glomerata C Achillea millefolium agg. D r. Galium album C Vicia sepium C. r Rumex thyrsiflorus C Festuca pratensis D.. r Arrhenatherum elatius C Festuca rubra C Anthriscus sylvestris B Rumex acetosa C Heracleum sphondylium C Poa pratensis C Poa annua B Robinia pseudacacia B r Cardamine amara B Echinocystis lobata D. r Polygonum aviculare agg. A Veronica beccabunga B r..... r Epilobium ciliatum B Poznámka: 1. Koncem vegetaèní sezony, v øíjnu a poèátkem listopadu 2002, byly nìkteré druhy po srpnové povodni v jiné fenologické fázi, než to bývá v té èásti roku bìžné. Protože to mùže být pro další vývoj porostù významné, byla fenologická fáze jednotlivých druhù vyznaèena v tabulce písmeny A, B, C a D. Tato písmena znamenají: A druhy kvetoucí a plodné B druhy v klíèní nebo juvenilní fázi, ojedinìle rozkvétající C druhy obrùstající ze zachovaných èi zaplavených vegetativních èástí rostliny (lodyh, oddenkù èi koøenù) D druhy obnovující se vegetativnì i ze semen (kombinace skupiny B a C). 2. Mechové patro se ve sledovaných porostech nevytvoøilo. Jen na snímcích 15 a 21 se vyskytly ojedinìle mladé rostlinky druhu Brachythecium salebrosum. Jejich pokryvnost ale nedosáhla ani 1 %. 42

9 Denisa Blažková: Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002 pokrývala sotva 70 % povrchu. Nejhojnìjším druhem se stala Sinapis alba, zatímco pøed povodní dominantní sveøep pokrýval po sedimentaci náplavu jen kolem 6 % povrchu (viz snímek 13). Popovodòové porosty podzimu roku 2002 jsou výjimeèné velkým podílem druhù polních èi zahradních plodin vedle nejhojnìjších hoøèice a pšenice též øepka olejka, oves, øidèeji ale i rajèe, hrách èi sluneènice. Naopak se neobjevily nìkteré druhy døíve ve spoleèenstvech obnažených pùd dosti èasté, zejména Rumex maritimus, Bidens tripartita (viz Blažková 1999). Bidens cernua byl nalezen jen ve dvou exempláøích na jediném místì u Skryjí. Povodeò zcela zlikvidovala køehké rostliny invazní Impatiens glandulifera (nalezeny jen dvì mladé, nepøíliš vitální sterilní rostliny). Semena tohoto druhu se ale zøejmì rozplavila po celé délce toku a lze se tedy obávat ještì rychlejšího šíøení než dosud. Jiný invazní druh Echinocystis lobata pøežil povodeò beze ztrát a v øíjnu ještì na mnoha místech kvetl a plodil, by na jedincích pøenesených vodou na jiná místa, než rostl pøed povodní. Druhu Reynoutria japonica povodeò spíše napomohla v dalším šíøení. V øíjnu již byla køídlatka bohatì obrostlá novými, pøes 1 m vysokými lodyhami, vyrážejícími z povalených a pískem pøekrytých starých rostlin. Další regeneraci vytrvalé vegetace lze pøedpokládat v rychlém tempu na jemnìjších písèitých a drobnì štìrkovitých sedimentech. Osídlování hrubších štìrkù bude zøejmì pomalejší a bez lidského zásahu lze na tìchto místech pøedpokládat vznik mozaiky bylinno-køovitých, jen obtížnì zkulturnitelných lad, jaká vznikla na obdobných místech po povodni roku 1997 na Moravì. Summary The 2002 catastrophic flood caused the greatest damage to banks and floodplains of Berounka River in places where coarse gravels were deposited. These deposits still remain completely or almost bare of vegetation two months after floodwaters receded. Sandy flood deposits are being colonized more rapidly, by plant communities of alliance Bidention, but with a significant proportion of young wheat and mustard plants. Most frequent post-flood vegetation cover consists of a mosaic of (1) new stands of taxa of alliance Bidention, classes Chenopodietea and Galio-Urticetea colonizing newly bare areas, and (2) recovering stands of original meadow and riparian communities composed of their perennial taxa. lood-related erosion was noticeable mainly in plowed fields on floodplains, now only sparsely vegetated primarily by arable farming-associated weeds. Rapid spread of some invasive taxa, namely Impatiens glandulifera and Reynoutria japonica, into the disturbed areas indicates an uneasy perspective for indigenous vegetation. 43

10 BOHEMIA CENTRALIS 26 Literatura Blažková D. (1999): Pobøežní vegetace. In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chránìné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Køivoklátsko, l: Praha. Moravec J. et al. (1995): Rostlinná spoleèenstva Èeské republiky a jejich ohrožení. Severoèeskou pøírodou, pøíloha 1995, Litomìøice. Neuhäuslová Z. et Kolbek J. (1982): Seznam vyšších rostlin, mechorostù a lišejníkù støední Evropy užitých v bance geobotanických dat BÚ ÈSAV. Prùhonice. Šerá B. et Cudlín P. (2001): lood impact on vegetation communities. Ekológia, Bratislava, 20: Recenzent: RNDr. Vojen Ložek, DrSc. Lokality snímkù 1. Nižbor, pravý bøeh Berounky nad mostem, kemp Všenory, pravý bøeh Berounky, 0,7 km SSV od nádraží Žloukovice, pravý bøeh Berounky 100 m nad mostem Všenory, pravý bøeh Berounky, 0,7 km SSV od nádraží Mokropsy, pravý bøeh Berounky, 1 km Z od mostu Dobøichovice, pravý bøeh Berounky, 200 m pod mostem Karlštejn, levý bøeh Berounky, 1 km Z od mostu Skryje, pravý bøeh Berounky, 50 m pod ústím Zbirožského potoka Skryje, pravý bøeh Berounky, 0,7 km S od støedu obce Skryje, levý bøeh Berounky, 50 m po proudu od mostu Žloukovice, pravý bøeh Berounky, 100 m nad mostem Karlštejn, pravý bøeh Berounky, 50 m nad mostem Èernošice, levý bøeh Berounky, pøed horním koncem ostrova Èernošice, pravý bøeh Berounky, štìrkový náplav nad høištìm Karlštejn, levý bøeh Berounky, 1,1 km nad mostem Karlštejn, levý bøeh Berounky, 1,1 km nad mostem Nižbor, pravý bøeh Berounky, první terasa nad kempem Èernošice, pravý bøeh Berounky, bahnitý náplav nad høištìm Skryje, pravý bøeh Berounky, 0,7 km S od støedu obce, svah první terasy nad kempem Žloukovice, pravý bøeh Berounky, louka u chaty pod obcí Skryje, pravý bøeh Berounky,0,7 km S od støedu obce Beroun, levý bøeh Berounky, u autobusového nádraží Dobøichovice, pravý bøeh Berounky, 0,8 km po proudu od mostu

VLIV POVODNĚ A SUCHÉHO JARA NA PLEVELE V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH Influence of flood and dry sping on weeds in workong conditions

VLIV POVODNĚ A SUCHÉHO JARA NA PLEVELE V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH Influence of flood and dry sping on weeds in workong conditions VLIV POVODNĚ A SUCHÉHO JARA NA PLEVELE V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH Influence of flood and dry sping on weeds in workong conditions Winkler, J. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů

Více

XDF01 Rumicetum alpini Beger 1922 Horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským

XDF01 Rumicetum alpini Beger 1922 Horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským Rumicion alpini XDF01 Rumicetum alpini Beger 1922 Horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským Tabulka 9, sloupec 14 (str. 345) Orig. (Beger 1922): Rumicetum alpini Syn.: Chaerophyllo hirsuti-rumicetum

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu

Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 21 (2006): 19 24 Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu Flora and vegetation of the drained Mlýnský pond in Suchomasty

Více

HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY

HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY Studničková T., Winkler J. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech

Více

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ,

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, FLORISTICKÝ PRŮZKUM VYBRANÉ ČÁSTI KATASTRU VELIKÁ VES THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7,

Více

XDE03 Chaerophylletum aromatici Neuhäuslová-Novotná et al. 1969* Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zápašnou. Aegopodion podagrariae

XDE03 Chaerophylletum aromatici Neuhäuslová-Novotná et al. 1969* Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zápašnou. Aegopodion podagrariae Aegopodion podagrariae ných dusíkatými látkami. V porostech se vyskytují vytrvalé širokolisté nitrofilní byliny (např. Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Geum urbanum, Lamium album

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

XDE02 Symphyto officinalis- -Anthriscetum sylvestris Passarge 1975 * Nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním

XDE02 Symphyto officinalis- -Anthriscetum sylvestris Passarge 1975 * Nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním Aegopodion podagrariae Odplevelení zarostlých ploch je většinou velmi obtížné. V porostech této asociace se nevyskytují ohrožené druhy. Summary. This community is dominated by Aegopodium podagraria. It

Více

XDE06 Anthrisco nitidae- -Aegopodietum podagrariae Kopecký 1974* Horská nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem lesklým. Aegopodion podagrariae

XDE06 Anthrisco nitidae- -Aegopodietum podagrariae Kopecký 1974* Horská nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem lesklým. Aegopodion podagrariae Aegopodion podagrariae do svazu Geo urbani-alliarion petiolatae. Oproti asociaci Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937 se v ní častěji vyskytují některé suchomilné druhy (např. Achillea collina, Ballota nigra,

Více

PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011

PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 Brno 2012 ccyxx STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Státní rostlinolékařská správa. State Phytosanitary Administration

Státní rostlinolékařská správa. State Phytosanitary Administration Státní rostlinolékařská správa State Phytosanitary Administration PRŮZKUM VÝSKYTU A ROŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2009 Praha 2011 STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA State Phytosanitary Administration

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.11 Botanický

Více

Příloha č. 1 pomůcky pro vytýčení zkoumaných ploch

Příloha č. 1 pomůcky pro vytýčení zkoumaných ploch Příloha č. 1 pomůcky pro vytýčení zkoumaných ploch Relaskop Převzato z http://www.bjornrudarnestad.no/products/relaskop-enbart-haglfs- Použití relaskopu Převzato z http://www.skogkurs.no/kursbeskrivelser.asp

Více

XCE02 Arctietum lappae Felföldy 1942 Ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším

XCE02 Arctietum lappae Felföldy 1942 Ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším Arction lappae foetida; např. Lohmeyer 1970, Kopecký & Hejný 1992, Müller in Oberdorfer 1993b: 135 277). Summary. This vegetation type is dominated by the perennial archaeophytes Ballota nigra or Chenopodium

Více

XDD02 Torilidetum japonicae Lohmeyer ex Görs et Müller 1969 Nitrofilní lemová vegetace s tořicí japonskou

XDD02 Torilidetum japonicae Lohmeyer ex Görs et Müller 1969 Nitrofilní lemová vegetace s tořicí japonskou Geo urbani-alliarion petiolatae podle článku 1 Kódu. Tento ročník byl v nezměněné formě rozmnožen tiskem v roce 1955, což je datum účinné publikace jména asociace Alliario- -Chaerophylletum a dalších jmen

Více

Vliv srážek v jarním období na zaplevelení jarního ječmen Influence precipitation in the spring on weed infestation of spring barley

Vliv srážek v jarním období na zaplevelení jarního ječmen Influence precipitation in the spring on weed infestation of spring barley Vliv srážek v jarním období na zaplevelení jarního ječmen Influence precipitation in the spring on weed infestation of spring barley Jan Winkler, Lenka Jakabová, Jan Brotan, Mendelova univerzita v Brně

Více

XDD03 Anthriscetum trichospermae Hejný et Krippelová in Hejný et al Jarní nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem třebulí

XDD03 Anthriscetum trichospermae Hejný et Krippelová in Hejný et al Jarní nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem třebulí XDD03 Anthriscetum trichospermae Hejný et Krippelová in Hejný et al. 1979 Jarní nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem třebulí Tabulka 9, sloupec 3 (str. 345) Orig. (Hejný et al. 1979): Anthriscetum cerefolii-trichospermae

Více

Příloha č.1: Regionální geologické členění (Weissmannová H. a kol., 2004)

Příloha č.1: Regionální geologické členění (Weissmannová H. a kol., 2004) Příloha č.1: Regionální geologické členění (Weissmannová H. a kol., 2004) zájmová lokalita odval Doubrava 45 Příloha č.2: Přehledný geologický řez Ostravskem (Weissmannová H. a kol., 2004) 46 Příloha č.3:

Více

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Přesyp u Malolánského RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Listopad 2011 1. Základní charakteristiky 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 727 kategorie

Více

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití. L121014 CZEC/12I Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v obilninách, kukuřici a v trávnících. Rizika fytotoxicity:

Více

Basagran. Registrační číslo:

Basagran. Registrační číslo: erbicid Registrační číslo: 3231-0 Charakteristika Selektivní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu a s podsevem

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny Křtiny, , ISBN

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny Křtiny, , ISBN Vliv minimálních teploty v jarním období na zaplevelení jarního ječmen Influence the minimum temperature in the spring on weed infestation of spring barley Jan Winkler, Světlana Chovancová, Kateřina Jonášová,

Více

KAC02 Salicetum fragilis Passarge 1957 Měkké luhy s vrbou křehkou. Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae)

KAC02 Salicetum fragilis Passarge 1957 Měkké luhy s vrbou křehkou. Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae) Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae) KAC02 Salicetum fragilis Passarge 1957 Měkké luhy s vrbou křehkou Tabulka 2, sloupec 6 (str. 51) Orig. (Passarge 1957): Salicetum fragilis

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

PEXESO PLANĚ ROSTOUCÍ BYLINY NA HRÁDECKU

PEXESO PLANĚ ROSTOUCÍ BYLINY NA HRÁDECKU 1. blatouch bahenní (Caltha palustris) 2. bledule jarní (Leucojum vernum) 3. čekanka obecná (Cichorium intybus) 4. černohlávek obecný (Prunella vulgaris) P E X E S O PLANĚ ROSTOUCÍ BYLINY NA HRÁDECKU Pexeso

Více

PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2014

PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2014 ccyxx ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2014 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno 2015 Sestavili: Martina Sojneková

Více

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN BRNO 2015 Bc. VERONIKA PROBOŠTOVÁ ABECEDNÍ SEZNAM ROSTLIN: 1. Bér sivý Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 2. Bér

Více

XCE03 Hyoscyamo nigri-conietum maculati Slavnić 1951 Ruderální vegetace s bolehlavem plamatým

XCE03 Hyoscyamo nigri-conietum maculati Slavnić 1951 Ruderální vegetace s bolehlavem plamatým Arction lappae XCE03 Hyoscyamo nigri-conietum maculati Slavnić 1951 Ruderální vegetace s bolehlavem plamatým Tabulka 7, sloupec 8 (str. 270) Nomen inversum propositum Orig. (Slavnić 1951): Ass. Conium-Hyoscyamus

Více

XDD01. Lohmeyer 1955 Nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou. Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť (Galio-Urticetea)

XDD01. Lohmeyer 1955 Nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou. Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť (Galio-Urticetea) XDD01 Alliario petiolatae-chaerophylletum temuli Lohmeyer 1955 Nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou Geranium robertianum, Geum urbanum, Impatiens parviflora, Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková Fotoatlas semenáčků Martina Horáčková 2016 Slovo úvodem (aneb jak tento fotoatlas vznikl a komu je určen) V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem

Více

Průběh počasí a zaplevelení jarního ječmene

Průběh počasí a zaplevelení jarního ječmene Průběh počasí a zaplevelení jarního ječmene J. WINKLER Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic (e-mail: winkler@mendelu.cz) Abstract The occurrence

Více

PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012

PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012 STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012 Brno 2013 ccyxx STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA PRŮZKUM VÝSKYTU A ROZŠÍŘENÍ PLEVELŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 zimní semestr 2011/2012 Aplikovaná botanika BOT/ABP Téma: Klasifikace polních plevelů Klasifikace polních

Více

XCB08 Artemisio vulgaris- -Echinopsietum sphaerocephali Eliáš 1979 Ruderální vegetace s invazním bělotrnem kulatohlavým

XCB08 Artemisio vulgaris- -Echinopsietum sphaerocephali Eliáš 1979 Ruderální vegetace s invazním bělotrnem kulatohlavým Sissingh (1950) uvádí podobné porosty jako subasociaci T. v.-a. v. hypericetosum Sissingh 1946. Podobné porosty byly popsány také jako samostatná asociace Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris Fischer et

Více

Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané

Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané Interesting plants of sugar factory settling fields in Haná region (central Moravia, Czech Republic) Bohumil Trávníček, Martin Dančák Univerzita

Více

Aktuální problémy regulaci v souvislosti s omezením rozsahu povolených herbicidů

Aktuální problémy regulaci v souvislosti s omezením rozsahu povolených herbicidů Aktuální problémy regulaci v souvislosti s omezením rozsahu povolených herbicidů http://www.vurv.cz/weeds/cz/index.html Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV,v.v.i. Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz PUBLIKACE Faktory

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav,

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

J. Winkler, V. Zelená

J. Winkler, V. Zelená ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 21 Číslo 5, 2005 Vliv rozdílné technologie zpracování půdy na

Více

XDA03. Hilbig 1972* Vegetace vlhkých míst s netýkavkou žláznatou. Senecionion fluviatilis. Tabulka 8, sloupec 3 (str. 307)

XDA03. Hilbig 1972* Vegetace vlhkých míst s netýkavkou žláznatou. Senecionion fluviatilis. Tabulka 8, sloupec 3 (str. 307) Senecionion fluviatilis XDA03 Calystegio sepium-impatientetum glanduliferae Hilbig 1972* Vegetace vlhkých míst s netýkavkou žláznatou Tabulka 8, sloupec 3 (str. 307) Nomen inversum propositum Orig. (Hilbig

Více

O sukcesi na štěrkových náplavech. Veronika Kalníková

O sukcesi na štěrkových náplavech. Veronika Kalníková O sukcesi na štěrkových náplavech Veronika Kalníková Čím jsou štěrkové náplavy zajímavé? - dynamický biotop > pravidelné/nepravidelné zaplavování, nízký obsah živin v substrátu, přehřívání povrchu náplavu

Více

XBB01 Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946* Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci

XBB01 Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946* Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci Veronico-Euphorbion XBB01 Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946* Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci Tabulka 3, sloupec 6 (str. 96) Orig. (Westhoff et

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Titus 25 WG. Titus 25 WG

Titus 25 WG. Titus 25 WG Titus 25 WG H e r b i c i d y Titus 25 WG osvědčený postemergentní herbicid do kukuřice a brambor komplexní a cenově nejefektivnější způsob hubení vytrvalých a jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů

Více

XCB07 Tanaceto vulgaris-artemisietum vulgaris Sissingh 1950 Ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem. Dauco carotae-melilotion

XCB07 Tanaceto vulgaris-artemisietum vulgaris Sissingh 1950 Ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem. Dauco carotae-melilotion Dauco carotae-melilotion starých kamenných zdech je starobylým vegetačním typem příznačným pro venkovskou krajinu. Postupně se však z krajiny vytrácí vlivem modernizace vesnic, stavby nových zdí, plotů

Více

TCB03 Agrostio stoloniferae-juncetum ranarii Vicherek 1962* Slaniska s ostřicí žitnou

TCB03 Agrostio stoloniferae-juncetum ranarii Vicherek 1962* Slaniska s ostřicí žitnou Slaniskové trávníky (Festuco-Puccinellietea) TCB03 Agrostio stoloniferae-juncetum ranarii Vicherek 1962* Slaniska s ostřicí žitnou Tabulka 4, sloupec 8 (str. 139) Orig. (Vicherek 1962a): Agrostideto-Juncetum

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Oproti jiným částem světa Evropa, tedy i ČR poměrně druhově chudé. Dnes původní květena ČR zastoupena více

Více

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 Jan Winkler Věra Zelená Hana Šuláková Abstrakt Velmi teplé a suché jaro roku 2000 velmi negativně ovlivnilo

Více

Weather in winter period and its influence on weed infestation in spring barley

Weather in winter period and its influence on weed infestation in spring barley PRŮBĚH POČASÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ A JEHO VLIV NA ZAPLEVELENÍ JARNÍHO JEČMENE Weather in winter period and its influence on weed infestation in spring barley Jan Winkler, Jan Brotan Mendelova univerzita v Brně,

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

XCB10 Buniadetum orientalis Fijałkowski ex Láníková in Chytrý 2009 ass. nova hoc loco Ruderální vegetace s invazním rukevníkem východním

XCB10 Buniadetum orientalis Fijałkowski ex Láníková in Chytrý 2009 ass. nova hoc loco Ruderální vegetace s invazním rukevníkem východním XCB10 Buniadetum orientalis Fijałkowski ex Láníková in Chytrý 2009 ass. nova hoc loco Ruderální vegetace s invazním rukevníkem východním Tabulka 6, sloupec 13 (str. 220) Syn.: Buniadetum orientalis Fijałkowski

Více

XBH02 Hordeo murini- -Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951 Ruderální trávníky se sveřepem jalovým

XBH02 Hordeo murini- -Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951 Ruderální trávníky se sveřepem jalovým novištích v obcích a městech dočasně zabraňuje půdní erozi, ale jeho výskyt na plochách osetých travními směsmi brání vytvoření zapojeného vytrvalého trávníku. Summary. This community is dominated by Hordeum

Více

Plevele a jejich regulace

Plevele a jejich regulace Plevele a jejich regulace Životní formy plevelů Amaranthus retroflexus Rastliny ze skupiny T 1 Vyrůstají na podzim Semená dozrávají brzy na jaře Klíčí při teplotě 10 14 C Přezimuje listová růžice nebo

Více

SYNANTROPIZACE KRAJINY

SYNANTROPIZACE KRAJINY SYNANTROPIZACE KRAJINY synantropní, ruderální, segetální, apofytizace apofyta (303 v ČR) rostliny cizího původu (antropofyta, aliens, exotics, nonindigenous species) - 1378, tj. 33,4% flóry ČR (2754 domácích)

Více

SPRING BARLEY WEED INFESTATION IN VARIOUS CROP ROTATION CYCLES

SPRING BARLEY WEED INFESTATION IN VARIOUS CROP ROTATION CYCLES SPRING BARLEY WEED INFESTATION IN VARIOUS CROP ROTATION CYCLES Neischl A. 1, Winkler J. 2, Zelená V. 1 1 Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665,

Více

Možnosti využití herbicidů Pixxaro a Zypar v trávnících (předběžné sdělení) doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Seminář SPTJS, Zubří

Možnosti využití herbicidů Pixxaro a Zypar v trávnících (předběžné sdělení) doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Seminář SPTJS, Zubří Možnosti využití herbicidů Pixxaro a Zypar v trávnících (předběžné sdělení) doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Seminář SPTJS, Zubří 21. 2.2019 Trávníky (nedostatečně zavlažované) 2018 silné poškození nedostatkem

Více

XCB06 Poëtum humili-compressae Bornkamm 1961 Ruderální vegetace mělkých půd s lipnicí smáčknutou a lipnicí bahenní suchobytnou

XCB06 Poëtum humili-compressae Bornkamm 1961 Ruderální vegetace mělkých půd s lipnicí smáčknutou a lipnicí bahenní suchobytnou Dauco carotae-melilotion disturbed soil, such as bare places around construction sites, in quarries, on dumping places, on roadsides and along railways. Soils are usually poor in nutrients, ranging from

Více

XBE01 Echinochloo cruris-galli- -Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937 Plevelová vegetace obilnin a okopanin na neutrálních půdách

XBE01 Echinochloo cruris-galli- -Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937 Plevelová vegetace obilnin a okopanin na neutrálních půdách Oxalidion fontanae XBE01 Echinochloo cruris-galli- -Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937 Plevelová vegetace obilnin a okopanin na neutrálních půdách Tabulka 3, sloupec 12 (str. 96) Nomen mutatum propositum

Více

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin Přípravek na ochranu rostlin Stomp 400 SC Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, prosovitých trav a chundelky metlice v kukuřici, ozimých

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 2.12.2016 CS L 327/59 SMĚRNICE PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium

Více

Cvičení botanické - vegetační

Cvičení botanické - vegetační Praktikum z ekologie Cvičení botanické - vegetační Charakteristika složení společenstva (na příkladu rostlinného společenstva) a jeho využití pro bioindikaci Společenstvo charakterizujeme jeho druhovým

Více

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace)

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Vodní ekosystémy mokřady (wetlands) Definice: území

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

THE CROP ROTATION INFLUENCE OF THE WEED INFESTATION AT THE WINTER WHEAT CROP

THE CROP ROTATION INFLUENCE OF THE WEED INFESTATION AT THE WINTER WHEAT CROP THE CROP ROTATION INFLUENCE OF THE WEED INFESTATION AT THE WINTER WHEAT CROP Neischl A. 1, Zelená V. 1, Winkler J. 2, Hledík P. 3 1 Department of Plant Biology; Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Svaz KAA. Salicion triandrae. Müller et Görs 1958* Pobřežní keřové vrbiny nedivočících řek. Salicion triandrae

Svaz KAA. Salicion triandrae. Müller et Görs 1958* Pobřežní keřové vrbiny nedivočících řek. Salicion triandrae Salicion triandrae Svaz KAA Salicion triandrae Müller et Görs 1958* Pobřežní keřové vrbiny nedivočících řek Orig. (Müller & Görs 1958): Salicion triandrae Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace

Více

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu!

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! Granstar 75 WG Granstar 75 WG základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! 38 Přednosti použití výborná účinnost na velmi

Více

XCB01 Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950 Ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou

XCB01 Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950 Ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou XCB01 Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950 Ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou Tabulka 6, sloupec 4 (str. 220) Orig. (Sissingh 1950): Melilotetum albi-officinalis Sissingh 1950

Více

XDA01 Cuscuto europaeae- -Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953* Vegetace vlhkých míst s bylinnými liánami

XDA01 Cuscuto europaeae- -Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953* Vegetace vlhkých míst s bylinnými liánami něné porosty. Proto jej nepovažujeme za dobrý diagnostický druh. Z našeho území je tato vegetace sice doložena fytocenologickými snímky, ty jsou však velmi heterogenní. Oproti předchozímu přehledu vegetace

Více

Monitoring vegetace vybrané skládky komunálního odpadu Monitoring the vegetation of selected municipal waste landfill

Monitoring vegetace vybrané skládky komunálního odpadu Monitoring the vegetation of selected municipal waste landfill Středa, T., Rožnovský, J. (eds): Monitorování přírodních procesů. Lednice 12. 13. 9. 2018 ISBN 978-80-7509-570-1, 978-80-87361-86-3. MENDELU, VÚMOP, v.v.i., 2018 Monitoring vegetace vybrané skládky komunálního

Více

Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice

Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice Erica, Plzeň, 14: 23 38, 2007 23 Zdeňka ŘEŘICHOVÁ 1 a Zdeňka CHOCHOLOUŠKOVÁ 2 Katedra biologie, FPE ZČU v Plzni, Klatovská 51, 30614 Plzeň, e-mail: 1 z.rerichova@volny.cz, 2 chochol@kbi.zcu.cz Flóra a

Více

Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na. EVL CZ Crhov - Rozsíčka

Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na. EVL CZ Crhov - Rozsíčka Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623354 - Crhov - Rozsíčka Zpracovatel: Mgr. Tereza Náhlíková, Bc. Daniela Bártová Zadavatel: AQ- Service, s.r.o. Datum zpracování: 15. 9.

Více

Svaz XDF Rumicion alpini Scharfetter 1938* Horská nitrofilní vegetace širokolistých bylin

Svaz XDF Rumicion alpini Scharfetter 1938* Horská nitrofilní vegetace širokolistých bylin Rumicion alpini cí (P. Pyšek & Mandák in P. Pyšek & Tichý 2001: 23 25). Mají tendenci k dalšímu šíření. Summary. This association includes species-poor stands dominated by Reynoutria japonica and R. sachalinensis,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce Ruderální flóra a vegetace Karlových Varů Barbora Žampachová Plzeň 2012 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně

Více

Invazní druhy rostlin NP Šumava. Eva Buršíková, Romana Roučková Správa Národního parku Šumava

Invazní druhy rostlin NP Šumava. Eva Buršíková, Romana Roučková Správa Národního parku Šumava Invazní druhy rostlin NP Šumava Eva Buršíková, Romana Roučková Správa Národního parku Šumava Rostlinné invaze v Národním parku Šumava Národní park Šumava 2 Lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus Bobovité

Více

Spergulo arvensis-erodion cicutariae. Tabulka 3, sloupec 13 (str. 96)

Spergulo arvensis-erodion cicutariae. Tabulka 3, sloupec 13 (str. 96) Spergulo arvensis-erodion cicutariae XBF01 Setario pumilae- -Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993 Plevelová vegetace na vysychavých písčitých půdách s teplomilnými

Více

Arkem + cz-600. Arkem + cz-600

Arkem + cz-600. Arkem + cz-600 Arkem + cz-600 Arkem + cz-600 společné balení dvou herbicidů pro ošetření ozimé pšenice a jarního ječmene proti širokému spektru dvouděložných plevelů, včetně svízele, rozrazilů, hluchavek, violek, pcháče,

Více

TCB01 Scorzonero parviflorae- -Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943* Slané trávníky se sítinou Gérardovou

TCB01 Scorzonero parviflorae- -Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943* Slané trávníky se sítinou Gérardovou Juncion gerardii Konstantní druhy: Agrostis stolonifera, Bolboschoenus maritimus s. lat., Carex distans, Cirsium canum, Eleocharis uniglumis, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Odontites

Více

XDA04 Sicyo angulatae- -Echinocystietum lobatae Fijałkowski ex Brzeg et Wojterska 2001* Vegetace vlhkých míst se štětincem laločnatým

XDA04 Sicyo angulatae- -Echinocystietum lobatae Fijałkowski ex Brzeg et Wojterska 2001* Vegetace vlhkých míst se štětincem laločnatým Senecionion fluviatilis lifera pro autochtonní vegetaci patrně není pravda, že tento druh výrazně ovlivňuje druhové složení a bohatost porostů na březích řek (P. Pyšek & Sádlo 2004, Hejda & P. Pyšek 2006).

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta pedagogická Bakalářská práce MAPOVÁNÍ RUDERÁLNÍ FLÓRY SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA INVAZNÍ DRUHY V PLZNI SLOVANY, MAPOVÉ LISTY PLZEŇ 8-5/3 A PLZEŇ 8-5/4 Luďka Plzáková

Více

XCB11 Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý 2009 ass. nova hoc loco Ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou

XCB11 Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý 2009 ass. nova hoc loco Ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou Summary. This community type is dominated by Bunias orientalis, a biennial to perennial herb, which is a neophyte of Asian origin. It is capable of effective dispersal through generative propagules, though

Více

MBA04 Polygono brittingeri- -Chenopodietum rubri Lohmeyer 1950 Vegetace říčních náplavů s vlhkomilnými merlíky a rdesny

MBA04 Polygono brittingeri- -Chenopodietum rubri Lohmeyer 1950 Vegetace říčních náplavů s vlhkomilnými merlíky a rdesny Vegetace jednoletých nitrofilních vlhkomilných bylin (Bidentetea tripartitae) brittingeri = Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri) Syn.: Xanthio riparii-chenopodietum rubri Lohmeyer et Walther in

Více

Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Plzně Bukovce a Chlumku, mapové listy: Plzeň 6 3/3 a Plzeň 7 3/4 Bc. Vladimír Beneš Plzeň, 2016

Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Plzně Bukovce a Chlumku, mapové listy: Plzeň 6 3/3 a Plzeň 7 3/4 Bc. Vladimír Beneš Plzeň, 2016 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Plzně Bukovce a Chlumku, mapové listy: Plzeň 6 3/3 a Plzeň 7 3/4 Diplomová

Více

Regenerace luk v nivě Moravy po katastrofální povodni v roce 1997

Regenerace luk v nivě Moravy po katastrofální povodni v roce 1997 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Bakalářská diplomová práce Regenerace luk v nivě Moravy po katastrofální povodni v roce 1997 Petr Koutecký školitel: doc. RNDr. Karel Prach

Více

XBA05 Veronicetum hederifolio- -triphylli Slavnić 1951 Jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách. Caucalidion

XBA05 Veronicetum hederifolio- -triphylli Slavnić 1951 Jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách. Caucalidion Caucalidion ním okraji areálu, a proto jsou oproti porostům popsaným z Maďarska a Rumunska méně druhově bohaté (Kropáč 2006). Největší variabilita v druhovém složení je dána přechody mezi asociací Stachyo-Setarietum

Více

XCA03 Potentillo argenteae- -Artemisietum absinthii Faliński 1965 Teplomilná ruderální vegetace s pelyňkem pravým

XCA03 Potentillo argenteae- -Artemisietum absinthii Faliński 1965 Teplomilná ruderální vegetace s pelyňkem pravým Summary. This vegetation is dominated by the south- -eastern European species Marrubium peregrinum, which is critically endangered in the Czech Republic. It occurs in dry ruderal habitats in villages,

Více

Svaz XBE Oxalidion fontanae Passarge 1978* Plevelová vegetace obilnin a okopanin v chladnějších oblastech

Svaz XBE Oxalidion fontanae Passarge 1978* Plevelová vegetace obilnin a okopanin v chladnějších oblastech Svaz XBE Oxalidion fontanae Passarge 1978* Plevelová vegetace obilnin a okopanin v chladnějších oblastech Nomen mutatum propositum Orig. (Passarge 1978): Oxalidion europaeae (Görs 67) all. nov. (Oxalis

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion

Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion Pťeslia, Praha, 50: 77-80, 978 Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion Anthriscetum sylvestris, a new association of the alliance Aegopodion Emil Hadač HADAČE. (978): Anthriscetum sylvestris,

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více