Nádoba bazénové filtrace AZUR Clear Pro KIT AZUR Clear Pro KIT 380 AZUR Clear Pro KIT 480 AZUR Clear Pro KIT 560

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádoba bazénové filtrace AZUR Clear Pro KIT AZUR Clear Pro KIT 380 AZUR Clear Pro KIT 480 AZUR Clear Pro KIT 560"

Transkript

1 Nádoba bazénové filtrace AZUR Clear Pro KIT AZUR Clear Pro KIT 380 AZUR Clear Pro KIT 480 AZUR Clear Pro KIT 560 Ilustrační foto Návod k použití

2 Návodkzapojeníaobsluze Zařízení KIT je kompletní písková filtrační stanice pro čištění vody. Skládá se z filtrační nádoby pro pískovou náplň, čerpadla s vlasovým předfiltrem, 6$ti cestného ventilu smanometrem, podstavce /palety/ a propojovací sady srozebíratelným spojem. Stanici KIT je možno použít pro recirkulaci vody vplaveckých bazénech, jezírkách, lázních, vanách a whirlpoolech. Filtrovaná voda nesmí být znečištěna ropnými látkami,teplotavodybynemělapřesáhnoutmax.teplotu35 0 C. 1.Základnípokyny Před nákupem se přesvědčte o vhodnosti použití tohoto typu filtrace a jejího zapojeníusvéhoprodejce. Přinákupuzkontrolujtekompletnostceléhozařízeníavyplněnízáručníholistu. Při přepravě dbejte pokynů na obalu stanice, zařízení chraňte před nárazya nešetrnýmzacházením. Staniciumístětenadobřepřístupnémísto,chráněnépředmrazemavždytak, abyčerpadlobyloneustálezalitovodou.

3 2.Zapojeníamontáž Nejprvezvoltevhodnémístoproumístěnífiltrace.Mělobybýtdobřepřístupné, chráněnépředdeštěm,slunečnímipaprsky,předvodouprosakujícízokolíapřed mrazem. 1.Nádobuaostatníčástifiltracevyndejtezbalení. 2.Staniciusaďtenazvolenémístoanamontujte6$ticestnýventil(10). Pákuventilunastavtenapozici ZAVŘENO" 3.Položtečerpadlonapodstaveca nasucho (NELEPIT)propojte6$ticestný ventilačerpadlopropojovacísadou(potrubíafitinkypvc). Čerpadlopřišroubujteviz.obr.1. 4.Nynísleptelepenéspojemeziventilemačerpadlem. 5.Naplňte filtrační nádobu do 1/3 vodou. Pozor :Abysenedostalpísekdo vnitřnítrubky(8)jepotřebapoužítnásypku(9).naplňtefiltračnínádobucca do2/3výškypískem(množstvíviz.návoddále).ponasypánípískunásypku odstraňte. 6.Poočištěníhrdlanádobyodpískunasaďte6$ticestnýventil(10)apomocí spony(10b)houpevnětenanádobu. 7.K ventilu osaďte manometr azkontrolujte dotažení přezimovací zátky na čerpadleanafiltračnínádobě. 8.Nynímůžetekfiltracipřipojitsáníavýtlak.Doporučujemesáníavýtlak osadituzavíracímikulovýmiventily,propřípaddemontážezaúčelemúdržby. Potrubí by mělo svým průměrem odpovídat, nebo být větší než připojeníčerpadla(tj.1 1 / 2 ). 9.Proveďte elektrické připojení čerpadla. Připojení musí být provedeno odbornouel.firmou. Pozor: Přívod musí být vybaven proudovým chráničem svypínacím bezpečnýmproudem30ma. 10.Ještějednoupřekontrolujtetěsnostjednotlivýchspojení. 11.Nyní otevřete kulové ventily. Abysemohloodvzdušnittrubkovévedení, naplňtečerpadlovodou. 12.Vpřípadě,žečerpadlonenímožnoumístitpodúroveňhladinyjetřebatoto čerpadlozalítvodoupomocíhadice. 13.Nyníjemožnozařízeníspustit. Pozor na správné naplnění čerpadla vodou, nikdy nezapínejte čerpadlo bezvody. Prvníspuštění 1.Pákuventilunastavtedopolohy2 zpětnývýplach aspusťtečerpadlonacca1minutu. 2.Vypnětečerpadlo. Zařízeníjetakémožnovybavitautomatickýmovládánímprovozu.

4 3.Provoz,čištěníaúdržbafiltru Provozfiltrace 1.Pákuventilunastavtedopolohy1 filtrování. Pozor: Přestavování 6$ti cestného ventilu se provádí, pouze když je vypnuté čerpadlo. 2.Zapnětečerpadlo. 3.Poznamenejtesitlaknamanometru. Čištěnífiltrace Stoupne$li tlak přibližně o 0,5 bar nad poznamenanou hodnotu tlaku, pak je čas prozpětnýproplach. 1.Vypnětečerpadlo. 2.Pákuventilunastavtedopolohy2 zpětnývýplach. 3.Zapnětečerpadlo.Zařízeníbyseměloproplachovattakdlouho,ažseobjeví čistávodaveskleničcenaodpadu.(cca3min.) 4.Vypnětečerpadlo. 5.Pákuventilunastavtedopolohy3 čistícívýplach. 6.Zapnětečerpadloanechtehoběžetcca1min. 7.Vypnětečerpadlo. 8.Pákuventilunastavtedopolohy1 filtrování azapnětečerpadlo. Údržba Filtračnívlasovýpředfiltrpumpybysemělpravidelněvyjmoutadůkladněvyčistit. Čerpadlo nezapínejte bez nasazeného vlasového předfiltru. Filtr je dimenzován prodlouholetýprovozbezúdržby. Pozor:$Předprováděnímúdržbyvždyvypněteel.přívodčerpadla. $Nikdynemontujteventil,pokudjefiltrpodtlakem. 4.Odstavenízprovozu,zazimování Při dlouhodobém odstavení z provozu je třeba provést důkladně zpětné vyprání filtruvčetnědezinfekce,ochranyprotiřasámavyčištěnívlasovéhopředfiltru. Je$li nebezpečí zamrznutí, vypusťte také vodu z potrubí, vlasového předfiltru a filtračnínádoby.zátkynechteotevřené. Jevhodnédesinfikovatpísek(např.chlorovýmšokem)aprohlédnout,zdapísek nehrudkovatí. Páka 6$ti cestného ventilu zůstane nadzvednutá. Celé zařízení je takénutnozabezpečitnazimupředzatopenímvodou.

5 5.6ticestnýovládacíventil Dojde$li k tlakovému rozdílu 1,5 baru( žluté až červené pole manometru) ve filtračnínádobě,jetřebaprovéstzpětnépraní.přepínejtevpořadí1,2,3,1. Přepínání provádějte při vypnutém čerpadle. Polohu 2 a 3 nevypínejte, dokud budevkontrolnímsklíčkunaventilupatrnýkal.vypouštěnídokanáluseprovádív poloze4,cirkulacevodyvpoloze5. Polohy6$ticestnéhoventilu(viz.obr.2): 1.Filtrování:$normálnífiltračníprovoz 2.Zpětnývýplach:$vodaječerpánafiltracívopačnémsměru (čištěnífiltračníhopísku) 3.Čistícívýplach:$zvířenéčástečkynečistotjsouodvedenydoodpadu 4.Vyprázdnění: $veškerábazénovávodajeodvedenadoodpadu 5.Cirkulace: $vodníokruhobcházífiltraci 6.Zavřeno: $ventiljeuzavřen,vodníokruhnepracuje Pozor:nikdynezapínejtečerpadlovtétopolozeventilu 6.Závady,chybovéstavy Čerpadlonenasává 1.Nenívodavpředfiltru 2.Netěsnífiltračnínádoba 3.Jepoškozeno$kroužeknavíku 4.Hladinavodyjepodsáním(skimmerem) 5.Jezanesenfiltračnínebosběracíkoš 6.Vsystémupotrubíjeuzavřenkulový(uzavírací)ventil 7.Dosacíhokošepronikávzduch Neběžímotor 1.Jevypnutáelektřina 2.Jeshozenjističmotorunebojističnapřívodu 3.Čerpadlojevypnutočasovýmspínáním 4.Motornenísprávněpřipojen 5.Hřídelmotorujezablokovánavadnýmložiskem 6.Čerpadlojezablokovánonečistotami Malýsacítok$vysokýtlaknafiltru 1.Znečištěnýfiltr 2.Nečistotyvezpětnémpotrubí Malýsacítok$malýtlaknafiltru 1.Předfiltrnebosběračjsouucpané 2.Ucpanéoběžnékolo 3.Netěsnostivsacímpotrubí 4.Nečistotyvezpětnémpotrubí Hlučnýběhčerpadla 1.Netěsnostivsacímpotrubí 2.Cizípředmětvtělesečerpadla

6 7.Technicképarametry KIT300 KIT380 KIT480 KIT560 Max.provoz.tepl. 35 o C 35 o C 35 o C 35 o C Max.provoz.tlak 2bar 2bar 2bar 2bar Filtračníplocha 0,8m 2 0,12m 2 0,18m 2 0,25m 2 Filtračnívýkon 4,5m 3 /h 6m 3 /h 9m 3 /h 12m 3 /h Pískovánáplň 20kg 42kg 80kg 140kg Průměrnádoby 300mm 380mm 480mm 560mm A B C D E F G H I Záručnípodmínkyareklamace: Nacelýkompletposkytujemezáruku12měsícůoddataprodeje. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení ( těsnění, membrány, ucpávky)jennadobuuvedenoupřímýmvýrobcem. Záruka se nevztahuje na provoz s chemikáliemi, které výrobce nedoporučil a nebyly jím odsouhlaseny. Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, neodbornou montáží, opomenutím, vědomouchybouneboneodbornýmzásahemdozařízení. Reklamaceseuplatňujeuprodejce.

7 9.Rozpissoučástí Popispočet KIT380 KIT480 KIT560 1.Základnídeska(paleta) 1 G$15$5195 G$15$5195 G$15$ Propojovacísada 1 S$15AZ$H031 FS$19AZ$H051 FS$22AZ$H071 3.ŠroubSS$A2M8x40 2 A$M8$040 A$M8$040 A$M8$040 4.MatkaSS$A4M8 4 A$M8$A4 A$M8$A40 A$M8$A40 5a.PodložkaSS$A4M8 2 A$M8$RON A$M8$RON A$M8$RON 5b.Podložkaplast.spojovací a.ČerpadloPreva230V b.ČerpadloPreva230V FiltračnínádobaAZUR 1 Z$1518$A0 Z$1925$A0 Z$2225$A0 8.TrubkaPVC50x1,8mm 1 G$PVC$5018/3G$PVC$5018/4 G$PVC$5018/5 9.Dílpronasypánípísku 1 G$15$5051 G$15$5051 G$15$ Vícecestnýventil 1 E$27$2026 E$27$2026 E$27$ a.Manometr 1 G$15$2047 G$15$2047 G$15$ b.ABSsponaproventil 1 E$27$2025 E$27$2025 E$27$ c.O$kroužek 123,8x5,33mm 1 G$28$1008 G$28$1008 G$28$ d.O$kroužek50x2,5mm 1 G$28$1009 G$28$1009 G$28$ Sběrač 6G$SS6$ G$SS6$ G$SS6$ Nosičsběračů 1 G$SS6$025 G$SS6$025 G$SS6$ Vypouštěcíventil 1 G$15$4698 G$15$4698 G$15$ Vypouštěcíšroub 1 G$15$4699 G$15$4699 G$15$ O$kroužek 1 G$19$2115 G$19$2115 G$19$2115

8 Prodejce filtračních nádob Azur Clear Pro KIT:

Návod k používání a údržbě. www.bazenyprodej.cz

Návod k používání a údržbě. www.bazenyprodej.cz P ÍÍÍ S K O V É F K I T 3 0 0 K I T 3 8 0 K I T 4 8 0 K I T 5 6 0 Návod k používání a údržbě www.bazenyprodej.cz Návod k zapojení a obsluze Zařízení KIT je kompletní písková filtrační stanice pro čištění

Více

PÍSKOVÉ FILTRACE KIT 300 KIT 380 KIT 480 KIT 560

PÍSKOVÉ FILTRACE KIT 300 KIT 380 KIT 480 KIT 560 PÍSKOVÉ FILTRACE KIT 300 KIT 380 KIT 480 KIT 560 Návod k používání a údržbě Návod k zapojení a obsluze Zařízení KIT je kompletní písková filtrační stanice pro čištění vody. Skládá se z filtrační nádoby

Více

PÍSKOVÉ FILTRACE KIT 300 KIT 380 KIT 480 KIT 560. Návod k zapojení a obsluze

PÍSKOVÉ FILTRACE KIT 300 KIT 380 KIT 480 KIT 560. Návod k zapojení a obsluze PÍSKOVÉ FILTRACE KIT 300 KIT 380 KIT 480 KIT 560 Návod k zapojení a obsluze Návod k zapojení a obsluze Zařízení KIT je kompletní písková filtrační stanice pro čištění vody. Skládá se z filtrační nádoby

Více

Návod k zapojení a obsluze

Návod k zapojení a obsluze P Í S K O V É F I L T R A C E GRANADA 400, 500, 600 Návod k zapojení a obsluze Návod k zapojení a obsluze Bazénová filtrace GRANADA KIT je kompletní písková filtrační stanice pro čištění vody. Skládá se

Více

PÍSKOVÉ FILTRACE KIT GRANADA TOP/SIDE KIT SEVILA TOP. Návod k zapojení a obsluze

PÍSKOVÉ FILTRACE KIT GRANADA TOP/SIDE KIT SEVILA TOP. Návod k zapojení a obsluze PÍSKOVÉ FILTRACE KIT GRANADA TOP/SIDE KIT SEVILA TOP Návod k zapojení a obsluze Návod k zapojení a obsluze Zařízení KIT GRANADA a KIT SEVILA je kompletní písková filtrační stanice pro čištění vody. Skládá

Více

KTS-AME, sro, K. Čapka 60, Hradec Králové

KTS-AME, sro, K. Čapka 60, Hradec Králové CHARAKTERISTIKA ČERPADLA Type HP KW Cond. "A" Manometric height w.c.m. µf II III III 4 6 8 10 12 14 16 18 21 DNA DNI 230 230 400 Flow m3/h WINNER 50 M 0,5 0,37 14 3,6 17,5 15,6 13,5 11,1 8,4 WINNER 50

Více

Typ SS / ST / 51013

Typ SS / ST / 51013 Fxx1 filtrace Písková Informace k montáži pískové filtrace Fxx1 Typ SS 51002 / 51003 - ST 51012 / 51013 Vážení zákazníci, koupí výrobku od firmy MTS jste získali hodnotný přístroj bazénové techniky. Filtrační

Více

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70 Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 250 35 330 40 330 60 390-70 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash Zpětný proplach filtrace Rinse Dopírání

Více

PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ: Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnostních opatřeních, která je nutno provést před instalací a uvedením do provozu. Proto si instalatér

Více

KTS-AME, sro, K. Čapka 60, 500 02 Hradec Králové

KTS-AME, sro, K. Čapka 60, 500 02 Hradec Králové CHARAKTERISTIKA ČERPADLA Tipo/Type Cond. Potencia/Power Altura manométrica m.c.a. - Manometric µf HP KW 3 5 7 9 11 13 DNA DNI Caudal m3/h - Flow m3/h OPTIMA 25 M 12 0,25 0,16 10,5 8,8 7,2 5,4 2,5 OPTIMA

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace BlackStar pro modely 3,5; 4;6;7 102015 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Obsah balení... str. 3 3. Technické údaje... str.

Více

Bazén Feeling kruh 4,6 x 1,2 m

Bazén Feeling kruh 4,6 x 1,2 m Bazén Feeling kruh 4,6 x 1,2 m Návod k instalaci bazénu Návod na filtrace pro akční sady bazénu Feeling 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod Čerpadlo MINI DELFINO Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25 Uživatelský návod Použití: Pouze pro cirkulaci vody v bazénech. Návod pro instalaci: z praktických důvodů nainstalujte čerpadlo co nejblíže

Více

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Důležité: Tento obsahuje základní informace o bezpečnostních opatřeních, které je nutné brát v úvahu při instalaci a uvádění do chodu filtru Cantabric. Čtěte proto pečlivě tento

Více

ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU ukončení koupací sezóny.

ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU ukončení koupací sezóny. ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU ukončení koupací sezóny. Zazimováním se rozumí příprava a zabezpečení bazénů přes zimní období tak, aby nešlo k poškození rozvodů a technologie vlivem mrazu. Postup a varianty jsou krok

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍMU ZAŘÍZENÍ SFS 4000

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍMU ZAŘÍZENÍ SFS 4000 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍMU ZAŘÍZENÍ SFS 4000 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 Úvod: Před zahájením montáže si přečtěte pečlivě celý návod. Seznamte

Více

Filtrační písková jednotka k nadterénním bazénům. AZURO 4 m 3 /h. Návod na instalaci a použití. Platnost od No. 462

Filtrační písková jednotka k nadterénním bazénům. AZURO 4 m 3 /h. Návod na instalaci a použití. Platnost od No. 462 Filtrační písková jednotka k nadterénním bazénům AZURO 4 m 3 /h Návod na instalaci a použití Platnost od 8.3.2002 No. 462 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POKYNY...2 2. TECHNICKÉ PARAMETRY...3 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Popis funkcí filtrační nádoby a šesticestného ventilu...4 II. Instalace...4

Více

AZURO 6 m 3 /h se šesticestným ventilem

AZURO 6 m 3 /h se šesticestným ventilem Filtrační písková jednotka AZURO 6 m 3 /h se šesticestným ventilem Návod na instalaci a použití Platnost od 20.11.2003 No. 528 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POKYNY... 2 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 3. BEZPEČNOSTNÍ

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700)

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění

Více

ZAPUŠTĚNÁ A POLOZAPUŠTĚNÁ ŠACHTICE

ZAPUŠTĚNÁ A POLOZAPUŠTĚNÁ ŠACHTICE UPOZORNĚNÍ: Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce, které je třeba respektovat při montáži, provozování a údržbě zařízení. Proto je třeba, aby se s návodem předem seznámila montážní firma

Více

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650)

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650) KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis

Více

Aktualizováno 30.4.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 30.4.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 30.4.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ 1 Popis částí 1-6-ti cestný ventil 2 - O-kroužek 3 - příruba 4 - uzávěr 5 - vypouštěcí ventil 6 - nádoba 7 - kompletní vnitřní rzvod 8 - záslepka na

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

UV lampa 18W pro pískové filtrace

UV lampa 18W pro pískové filtrace Aktualizované 12.6.2014 UV lampa 18W pro pískové filtrace NÁVOD K INSTALACI 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla... str. 2 2. Upozornění... str. 3 3. Všeobecné informace... str. 3 4. Instalace...

Více

VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je nutné dodržovat

Více

TECHNICKÝ LIST ULTIMA RD2

TECHNICKÝ LIST ULTIMA RD2 TECHNICKÝ LIST ULTIMA RD2 Filtr Ultima RD2 je separační magnetický filtr, který je určen pro ochranu oběhových čerpadel a výměníků kotlů před nečistotami z topných systémů. Filtr Ultima RD2 je určen k

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650)

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650) KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i VERZE: 21. 7. 2017 / REVIZE: 21. 7. 2017 Přečtěte

Více

Ohřev solární SLIM 3000

Ohřev solární SLIM 3000 CZ2015 Ohřev solární SLIM 3000 Přečtěte si všechny pokyny PŘED montáží ohřevu a jeho uvedením do provozu. TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ!:UMÍSTĚTE

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700)

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Popis funkcí filtrační nádoby a šesticestného ventilu...4 II. Instalace...4

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

PÍSKOVÝ FILTR. San Sebastian. Preklad puvodního návodu k použítí

PÍSKOVÝ FILTR. San Sebastian. Preklad puvodního návodu k použítí PÍSKOVÝ FILTR San Sebastian v o Preklad puvodního návodu k použítí ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pískový filtr je pro správné fungování bazénu nezbytný. Jeho prostřednictvím udržujeme vodu v bazénu čistou. Princip bazénové

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Aktualizováno 29.3.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 29.3.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 29.3.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ 1 I. Funkce Filtr používá speciální fi ltrační písek k zachycení částic nečistot z bazénové vody. Filtračním pískem je naplněna nádoba filtru a funguje

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ ČERPADLA OPTIMA WINNER - PREVA 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OSOB A VĚCÍ Tento symbol udává spolu

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Filtrační písková jednotka se šesticestným bočním ventilem AZURO 11 Návod na instalaci a použití Platnost od (rev ) No.

Filtrační písková jednotka se šesticestným bočním ventilem AZURO 11 Návod na instalaci a použití Platnost od (rev ) No. Filtrační písková jednotka se šesticestným bočním ventilem AZURO 11 Návod na instalaci a použití Platnost od 31.10.2004 (rev. 25.6.2009) No. 563-B Obsah Obsah... 2 1. Základní pokyny... 2 2. Technické

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO SPEEDY Longlife JSY-LF ¾ 2 Uschovejte pro další použití 1. Pokyny před montáží

Více

NĚKOLIKANÁSOBNÝ NÁTRUBEK VÝMĚNÍKU TEPLA HEAT LINE SAMOSTATNÝ EC/N NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VŠEOBECNĚ:

NĚKOLIKANÁSOBNÝ NÁTRUBEK VÝMĚNÍKU TEPLA HEAT LINE SAMOSTATNÝ EC/N NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VŠEOBECNĚ: NĚKOLIKANÁSOBNÝ NÁTRUBEK VÝMĚNÍKU TEPLA HEAT LINE SAMOSTATNÝ EC/N NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VŠEOBECNĚ: VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY Každá dodávka, dokonce i když je prosta dopravného a balného, je zasílána

Více

SKIMMER 15 x 15 a 15 x 30 s tryskou

SKIMMER 15 x 15 a 15 x 30 s tryskou SKIMMER 15 x 15 a 15 x 30 s tryskou INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VERZE 31. 8. 2017 / REVIZE: 31. 8. 2017 CZ Obsah 1. Použití 3 2. Montáž 3 3. Pokyny pro provoz 4 4. Zazimování 4 5. Náhradní součásti

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA PÍSKOVÉ FILTRACE PRO BAZÉNY TOP MASTER Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu. Ecomat typ 20000. Obj. č. D 605 030

Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu. Ecomat typ 20000. Obj. č. D 605 030 Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu Ecomat typ 20000 Obj. č. D 605 030 Říjen 2003 Vážený zákazníku, velmi Vám děkujeme za Vámi projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s odvaděčem

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ POSTMIXU V E R M A 3

NÁVOD NA POUŽITÍ POSTMIXU V E R M A 3 NÁVOD NA POUŽITÍ POSTMIXU V E R M A 3 VERMA 3 Průtočné suché chlazení typu POST - MIX TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení : 230V/50Hz Typ El.příkon Chl.výk. Hmot. Rozměry [W] [l/h] [kg] šxhxv [mm] VERMA 3 520 35

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU REFLEXNÍ VODOZNAKY 700.5413 Obsah 1 Použití 1.1 Bezpečné použití 1.2 Záruka 1.3 Likvidace 2 Funkce 2.1 Reflexní vodoznaky se skly podle DIN 7081 3 Provedení 3.1 Automatický zpětný

Více

Bezpečnostní značka, odpovídající normě ČSN ISO 3864.

Bezpečnostní značka, odpovídající normě ČSN ISO 3864. verze 2 / prosinec 2012 Popis Zahradní solární sprcha je konstruována jako jednodílné těleso ve tvaru sloupku, kterého PVC plášť slouží jako zásobník teplé vody a zároveň funguje jako sluneční kolektor.

Více

FilterMax DF. Modulární víceučelová filtrační jednotka

FilterMax DF. Modulární víceučelová filtrační jednotka Modulární víceučelová filtrační jednotka FilterMax DF je efektivní a kompaktní řešení problémů s prachem a dýmy. Filtr FilterMax DF zvládá znečištění ovzduší ze strojírenského průmyslu, stejně jako nevýbušný

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Filtrace písková ProfiStar 8000

Filtrace písková ProfiStar 8000 Filtrace písková ProfiStar 8000 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si veškeré níže uvedené bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění. Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést k vážným nehodám. Před instalací

Více

D15S. Redukční ventil tlaku. Návod na montáž a údržbu. Pokyny uchovejte pro pozdější použití!

D15S. Redukční ventil tlaku. Návod na montáž a údržbu. Pokyny uchovejte pro pozdější použití! D15S Návod na montáž a údržbu Pokyny uchovejte pro pozdější použití! Redukční ventil tlaku 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle pokynů k instalaci.. Přístroj používejte pouze k využití, pro které

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

AquaForte štěrbinový filtr UltraSieve Low & Low L. Návod k použití

AquaForte štěrbinový filtr UltraSieve Low & Low L. Návod k použití 1 AquaForte štěrbinový filtr UltraSieve Low & Low L Návod k použití 2 Úvod Štěrbinový filtr UltraSieve je předfiltr pro odstranění hrubých nečistot z vody. Tato technika je založená na filtrování vody

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4 Návod na montáž a provoz Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 CZ verze 1. Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 Výhody použití LK 81 LK 81 je automatická čerpadlová termostatická

Více

KÓD TYP SPECIFIKACE I IVAR.BOILERMAG XL 6/4"; 12 m³/h

KÓD TYP SPECIFIKACE I IVAR.BOILERMAG XL 6/4; 12 m³/h 1) Výrobek: MAGNETICKÝ FILTR BOILERMAG XL 2) Typ: IVAR.BOILERMAG XL 3) Charakteristika použití: Cirkulace vody obsahující nečistoty může způsobit v otopných a chladicích systémech rychlé opotřebení a poškození

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

KÓD TYP SPECIFIKACE I IVAR.BOILERMAG 3/4" I IVAR.BOILERMAG 1" I IVAR.BOILERMAG adaptér

KÓD TYP SPECIFIKACE I IVAR.BOILERMAG 3/4 I IVAR.BOILERMAG 1 I IVAR.BOILERMAG adaptér 1) Výrobek: MAGNETICKÝ FILTR BOILERMAG 2) Typ: IVAR.BOILERMAG IVAR.BOILERMAGA IVAR.BOILREMAG IVAR.BOILERMAGA 3) Charakteristika použití: Cirkulace vody obsahující nečistoty může způsobit v otopných a chladicích

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE. Speedclean Classic 300, 310, 400, 500

PÍSKOVÁ FILTRACE. Speedclean Classic 300, 310, 400, 500 Aktualizováno 27.5.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE Speedclean Classic 300, 310, 400, 500 NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH 1. Instalační a montážní pokyny 2. Pozor! Elektroinstalace bezpečnostní předpisy 3. Určení místa 4.

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE # 58366

PÍSKOVÁ FILTRACE # 58366 PÍSKOVÁ FILTRACE # 58366 Bezpečnostní instrukce a varování Při instalaci a používání elektrického zařízení vždy dodržujte následující bezpečnostní opatřeni. Důležité bezpečnostní instrukce. Čtěte všechny

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu předfiltru typ DVP 6 až typ DVP 160 mikrofiltru typ DFP 6 až typ DFP 160 filtru s aktivním uhlím typ DAP 6 až typ DAP 160 Stav k 11/07 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

FilterMax F. Modulární víceučelová filtrační jednotka s integoravným předseparátorem

FilterMax F. Modulární víceučelová filtrační jednotka s integoravným předseparátorem Modulární víceučelová filtrační jednotka s integoravným předseparátorem je kompletní filtrační řešení pro celou dílnu. Díky integrovanému předseparátoru je filtr ideální pro použití s kouřem a hrubými

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála Od výr. č. 1434 Revidováno květen 2004 Před uvedením do provozu Děkujeme, že jste zvolili hydraulickou centrálu HYCON. Hydraulické centrály jsou dodávány bez olejové

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UV lampa - UVC INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití UV-SP Nebezpečné záření Řada UVC UVC-09; UVC-11; UVC-18; UVC-36; UVC-72 Úvod Před prvním použitím si přečtěte tento návod

Více

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650)

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650) KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE S ŠESTICESTNÝM VENTILEM A ČERPADLEM NA ZÁKLADOVÉ DESCE (Modely: FSP350, FSP450, FSP500, FSP650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Funkce...4

Více

ULTIMA R-MAG. Materiálová specifikace Materiál: Mosaz CW617N UNI EN Filtrační vložka: nerez AISI 302. Neodymium, B = 11.

ULTIMA R-MAG. Materiálová specifikace Materiál: Mosaz CW617N UNI EN Filtrační vložka: nerez AISI 302. Neodymium, B = 11. ULTIMA R-MAG Kompaktní magnetický separační filtr ochranu komponent kolte před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní

Více

Návod k používání. Písková filtrace model 58257/58258

Návod k používání. Písková filtrace model 58257/58258 Návod k používání Písková filtrace model 58257/58258 Z Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Lakeside Powerplus. Čistič jezírek

Lakeside Powerplus. Čistič jezírek 10033423 10033424 Lakeside Powerplus Čistič jezírek Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

PUREX TRITON, TAGELUS

PUREX TRITON, TAGELUS Pískové filtry PUREX TRITON, TAGELUS Překlad původního návodu k použití 1. strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Úvod Tento manuál Vám poskytne nezbytné znalosti potřebné pro instalaci a údržbu pískových filtrů

Více

NÁVOD K OBSLUZE PUMPA. Tlaková řídící jednotka PPC15-5. překlad původního návodu N NÁ ÁV VO OD D K K O OB BS SL LU UZ ZE E. Vydání k

NÁVOD K OBSLUZE PUMPA. Tlaková řídící jednotka PPC15-5. překlad původního návodu N NÁ ÁV VO OD D K K O OB BS SL LU UZ ZE E. Vydání k NÁVOD K OBSLUZE PUMPA Tlaková řídící jednotka PPC15-5 překlad původního návodu N NÁ ÁV VO OD D K K O OB BS SL LU UZ ZE E Vydání k 03.05.2018, 1 rev.3 Obsah 1 VLASTNOSTI... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE SHOTT

PÍSKOVÁ FILTRACE SHOTT Aktualizováno 17.2.2014 PÍSKOVÁ FILTRACE SHOTT PPF 25/4000SP PPF 45/7000 PPF 65/8000SP PPF 85/10000 PPF85/12000SP NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Instalační a montážní

Více

1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU

1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU 1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU 2) Typ: IVAR.PRV 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Bezpečnostní pokyny. C. Po instalaci filtru Fluval jej pečlivě přezkoušejte. Nesmí do něj jít proud, pokud je voda v místech, kde se nacházet nesmí.

Bezpečnostní pokyny. C. Po instalaci filtru Fluval jej pečlivě přezkoušejte. Nesmí do něj jít proud, pokud je voda v místech, kde se nacházet nesmí. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny Varování: Abyste předešli vzniku zranění, je důležité dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících pokynů: 1. Abyste mohli tento přístroj

Více

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži technické parametry TYP U (V) P (kw) I (A) Průtok (m3/hod) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2 EUROPUMPS DV (40, 50, 80) 230V 1.3 5.0 H (m)= 57 55

Více

Teplovodní tlaková myčka Série X

Teplovodní tlaková myčka Série X Teplovodní tlaková myčka Série X X 15/150; X 13/180; X 15/200; X 21/150 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které smí

Více

FILTRAČNÍ APARÁT TYP M1 - M4

FILTRAČNÍ APARÁT TYP M1 - M4 IČO: 60109777 LEDEČ NAD SÁZAVOU FILTRAČNÍ APARÁT TYP M1 - M4 ZAŘÍZENÍ PRO FILTRACI GALVANICKÝCH LÁZNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 3 2/2008 OBSAH: 1. Technická zpráva 2. Technická data 3. Pokyny pro montáž 4. Obsluha

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE # / # 58366

PÍSKOVÁ FILTRACE # / # 58366 PÍSKOVÁ FILTRACE # 58315 / # 58366 Bezpečnostní instrukce a varování Při instalaci a používání elektrického zařízení vždy dodržujte následující bezpečnostní opatřeni. Důležité bezpečnostní instrukce. Čtěte

Více

Therme Ořívák vody. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Therme Ořívák vody. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Therme Ořívák vody Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Therme Ořívák vody Rejstřík Použité symboly... 2 Účel použití... 3 Použité symboly Symbol upozorňuje na možná nebezpečí. Navod k použití

Více

FILTRAČNÍ APARÁT TYP MC 10

FILTRAČNÍ APARÁT TYP MC 10 IČO:60109777 LEDEČ NAD SÁZAVOU FILTRAČNÍ APARÁT TYP MC 10 ZAŘÍZENÍ PRO FILTRACI GALVANICKÝCH LÁZNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 4 1/2016 2 OBSAH: Obsah.. 3 1) Technická zpráva. 4 2) Technická data 5 3) Pokyny pro

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Mobilní filtrační stanice

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Mobilní filtrační stanice NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Mobilní filtrační stanice TYP: Z022743; 7A-CHV-CZ VÝROBNÍ ČÍSLO: A-162/2010 ÚVOD A TECHNICKÉ ÚDAJE Úvod Hydraulická mobilní filtrační stanice Z022743 je určena k vysoce kvalitní

Více

2014/0022/1. Service Information

2014/0022/1. Service Information Service Information 2014/0022/1 SVOLAVACI AKCE (BEZPECNOSTNI) - O75 STRALIS AS EURO 4; STRALIS AT/AD EURO 4; TRAKKER AD - AT EURO 4 79.33.33 BRZDIC + VENTIL Věc Řídicí ventil přívěsu únik způsobený řídicím

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více