Odborný posudek č. 12/2017. Drcení plastů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný posudek č. 12/2017. Drcení plastů"

Transkript

1 Počet listů: 22 Počet výtisků: 3 Provozovatel: Provozovna: nám. Svobody 93/ Brno - město IČ: drcení plastů Klenovice na Hané Klenovice na Hané Zpracoval: Ing. Miroslav Mišurec Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků podle 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, čj. 132/820/09/IB ze dne Autorizace vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb. je povaţována za autorizaci podle zákona č. 201/2012 Sb. Datum vystavení posudku: Rozdělovník: 2 x zákazník + el. verze. 1 x zpracovatel

2 OBSAH ODBORNÉHO POSUDKU 1. Určení posudku 3 2. Obecné údaje Identifikační údaje Podklady 4 3. Umístění zdroje 4 4. Popis stacionárního zdroje a jeho provozu Popis výrobní linky pro drcení plastů Dvouhřídelový drtič GL Noţový mlýn GENOX GC 800 T Dopravní ventilátor a filtrace vzdušiny Větrání a vytápění Vstupní suroviny Zařízení pro omezování emisí a pachových látek 12 5 Projektované výrobní kapacity Emisní a pachová charakteristika Návrh na zařazení zdroje a prováděcí právní předpisy Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší Zhodnocení úrovně znečištění ovzduší v dané lokalitě Návrh podmínek pro provozování zdroje Závěr 17 Příloha č. 1 Situace umístění v katastru 19 Příloha č. 2 Umístění výrobní linky 20 Příloha č. 3 Rozhodnutí MŢP o autorizaci 21 strana 2/22

3 1. URČENÍ POSUDKU Odborný posudek je zpracován k ţádosti o vydání povolení k provozu dle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Jedná se o povolení provozu nového zdroje znečišťování ovzduší, kterým je drcení odpadních plastů ve firmě Záměr je situován do stávajícího průmyslového areálu, který je jiţ v současné době vyuţíván dalšími 2 subjekty k drcení a třídění plastových odpadů. Z hlediska příslušného stavebního úřadu nebude vedeno ţádné řízení. Technologie drticí linky bude instalována do stávajícího objektu. Projektovaná kapacita zpracování plastů činí t/rok. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší neţ 100 t/rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t/rok nebo větší, je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a proto je v souladu s platnou legislativou poţadováno zpracování odborného posudku z hlediska ochrany ovzduší. Objednatelem posudku byl Ing. Ondřej Neubauer, projektový manaţer. 2. OBECNÉ ÚDAJE 2.1. Identifikační údaje Provozovatel: Zástupce provozovatele: Provozovna: Zpracovatel posudku: nám. Svobody 93/ Brno - město IČ: Ing. Ondřej Neubauer, projektový manaţer Tel.: drcení plastů Klenovice na Hané Klenovice na Hané [666122] Ing. Miroslav Mišurec IČ: Mobil: strana 3/22

4 2.2. Podklady 1) Technické podklady k technologii poskytnuté provozovatelem 2) Rozhodnutí o změně uţívání stavby Výrobní a skladovací hala na prostor pro recyklaci plastů na p.č. st. 393 v k.ú. Klenovice na Hané vydané Stavebním úřadem Magistrátu města Prostějova pod SpZn.: SÚ/2812/2015-Gre, čj.: PVMU 40414/ z ) J. Štěpek, J. Zelinger, A. Kuta: Technologie zpracování a vlast. plastů, SNTL Praha, ) Návrh provozního řádu z hlediska odpadového hospodářství pro firmu KALONEROS s.r.o. zpracovaný Ing. Romanem Zapletalem v 1/2017 5) Uţivatelská příručka k dvouhřídelovému drtiči GL ) Návod na pouţívání noţový mlýn řady GC (T) od TRADE s.r.o. 7) Katastrální mapy a 8) Mapa pětiletých průměrů úrovně znečištění ovzduší na 9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 10) Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění (emisní vyhláška) 11) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 12) Osobní prohlídka provozovny a šetření na místě UMÍSTĚNÍ ZDROJE Provozovna firmy je umístěna na adrese Klenovice na Hané [589608] 292, PSČ Vlastní výrobní hala je situována v průmyslové zóně na jihozápadním okraji obce Klenovice na Hané na p.č. st. 393 v k.ú. Klenovice na Hané [666122]. Nejbliţší obytná zástavba RD je situována cca 80 m východním směrem (viz obr. č. 1). Provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší bude firma, IČ: , se sídlem nám. Svobody 93/22, Brno - město. 4. POPIS STACIONÁRNÍHO ZDOJE A JEHO PROVOZU Záměrem firmy je provozovat zařízení k výkupu, úpravě, vyuţívání a skladovaní odpadů. Účelem provozu úpravy odpadů je připravit plastový odpad k opětovnému zpracování tak, aby byly sníţeny nároky na přepravu a další manipulaci s odpadem. V areálu budou odpady shromaţďovány, překládány, drceny a tříděny. Dále bude kontrolována jejich skladba a kvalita z hlediska poţadavků cílového zařízení pro další nakládání s odpadem. Tak bude umoţněno efektivnější a ekologičtější nakládání s plastovým odpadem jeho recyklací. strana 4/22

5 Předmětný areál se nachází v průmyslové zóně a je po obvodu oplocen drátěným pletivem o výšce plotu 2 m. Vjezd do areálu je opatřen uzamykatelnou ocelovou bránou. Přístup do areálu je hlídán obsluhou vrátnice, která je umístěna ve vrátném domku na p.č Přístup do provozovny je zajištěn z obce Klenovice na Hané po výpadovce ve směru na obec Pivín. Manipulačně obsluţné plochy uvnitř areálu jsou zpevněny betonovými panely a slouţí jako vnitroareálové komunikace. Tyto plochy jsou vyspádovány do uličních vpustí s odvodem vody do obecní kanalizace. Vlastní výrobní hala VSH 2 je situována na p.č. st. 393 v k.ú. Klenovice na Hané [666122]. Vlastníkem objektu pro výrobu a skladování je Ing. Robert Javůrek, Obrázek č. 1 Umístění zdroje Výrobní hala Výrobní hala VSH 2 je rozdělena do 3 sekcí. V sekci VSH 2/A je jiţ umístěna výrobní technologie společnosti GLOBAL RECYCLING a.s., v sekci VSH 2/B se nachází výrobní technologie provozovatele p. Roberta Javůrka a v sekci VSH 2/C bude umístěno zpracovatelské zařízení firmy Předmětem nájmu je plocha 250 m 2. V jedné výrobní hale se tak budou podobnou činností zabývat 3 různé ekonomické subjekty. strana 5/22

6 V areálu se rovněţ nachází zděná administrativní budova, kde jsou umístěny převáţně kancelářské prostory a hygienické zázemí (šatny, umývárny a sociální zázemí). Přístup k této budově je po betonové vnitroareálové komunikaci. Před budovou se nachází parkovací místa pro osobní vozidla Popis výrobní linky pro drcení plastů Výrobní linka firmy pro drcení odpadních plastů bude umístěna na hale VSH 2/C. Navrţená linka sestává z následujících zařízení: vstupní pásový dopravník dvouhřídelový drtič GL 1200 propojovací pásový dopravník magnetický separátor otěrový noţový mlýn (granulátor) GENOX GC 800 T potrubní magnetický separátor odprašovací jednotka s cyklonem a textilním filtračním rukávem mobilní odsavač ACWORD FT 200 plošinová váha MS 4 Drtící linka je navrţena ze dvou drtících zařízení. Má slouţit k dvoustupňovému drcení objemných materiálů, které nelze drtit přímo v noţovém drtiči na poţadovanou frakci 8 10 mm. Plastový materiál se dávkuje manuálně na vstupní pásový dopravník. Ten vynese vstupní materiál do násypky dvouhřídelového drtiče GL Materiál je zde drcen (komprimován) na poţadovanou frakci pomocí dvou protiběţně se otáčejících hřídelí osazených diskovými noţi. Velikost podrcené frakce závisí na pouţitých diskových noţích. Takto předdrcený materiál je plněn pomocí propojovacího dopravníku do prostoru násypky noţového mlýna. Nad propojovacím dopravníkem je umístěn magnetický separátor s otěrovou deskou, který zachycuje případně kovové prvky z předdrceného materiálu, aby se zamezilo poškození noţového mlýna. Druhý stupeň drcení bude realizován pomocí noţového mlýna GENOX GC 800 T. V noţovém mlýnu je materiál rozdrcen na jemnější homogenní frakci 8 10 mm (v závislosti na osazeném sítu). Pomocí potrubního magnetického separátoru je drť zbavena ţelezných třísek, otřepů či jiných kovových prvků a pomocí dopravního ventilátoru je vedena do cyklonového odlučovače. Zde dochází k oddělení drtě od jemného prachu. Ze spodní části cyklonu se pak podrcený materiál vypouští do přepravních obalů (big-bag, oktabín apod.). Jemný prach z cyklonu se zachycuje ve 2 odprašovacích zařízeních. Přímo na horní část cyklonu navazuje rukávový textilní filtr. strana 6/22

7 Znečištěná vzdušina z části pod cyklonem je napojena na mobilní odsavač ACwowrd FT 200 slouţící k odprášení vyrobené drtě. Pro váţení výstupů zde bude umístěna plošinová váha MS 4 s váţivostí 3000 kg. Obrázek č. 2 Pohled na výrobní linku k drcení plastů Cyklon Nožový mlýn GENOX Vstupní dopravník Magnetický separátor Drtič GL 1200 Pásový dopravník Ventilátor Dvouhřídelový drtič GL 1200 Plastový materiál se dávkuje manuálně na vstupní pásový dopravník. Ten vynese vstupní materiál do násypky dvouhřídelového drtiče GL 1200 od čínského výrobce. Materiál je zde drcen (komprimován) na poţadovanou frakci pomocí dvou protiběţně se otáčejících hřídelí osazených diskovými noţi. Velikost podrcené frakce závisí na pouţitých diskových noţích. Tento stroj bude vyuţíván jako tzv. předdrtič, tj. bude redukovat rozměrný materiál na menší, aby bylo umoţněno jeho další zpracování. strana 7/22

8 Obrázek č. 3 a 4 Dvouhřídelový drtič GL 1200 a pohled na drticí mechanizmus Tabulka č. 1 Základní technické parametry dvouhřídelového drtiče GL 1200 Model Dvouhřídelový drtič GL 1200 Výrobce Název (jméno) Výrobní kapacita Velikost násypky Velikost drticí komory Průměr drticích disků Šířka drticích disků Rozteč hřídelí ZHANGJIAGANG HORSE RIDER MACHINERY CO. LTD. (Čína) SHREDDER kg/h 1400 x 1200 mm 1200 x 820 mm 340 mm 50 mm 256 mm Počet drticích disků 24 Počet otáček Příkon elektromotoru Elektrické připojení 32 ot./min. 2 x 37 kw 400 V / 50 Hz Druh / tvrdost drticích disků SKD-11 / HRC 60 Hmotnost 4200 kg strana 8/22

9 Nožový mlýn GENOX GC 800 T Noţové mlýny řady GC od čínského výrobce jsou určeny pro zpracování plastového a pryţového odpadu s nízkou tuhostí, jako např. PP, PE, PET, PVC apod. Materiál z násypky padá do drticí komory. Vysokorychlostní rotační noţe a proti nim uloţené statorové noţe rozdrtí materiál na drť. Podrcený materiál padá přes síto do potrubí pneumatického dopravníku. Vysokorychlostní rotorové noţe jsou dělené a upevněné na čelisti rotoru do tvaru písmene V, coţ nabízí 2 řezné body při práci s pevnou čepelí statorových noţů, tzv. nůţkový efekt. Tím je eliminováno přetíţení a rázový způsob drcení. Zařízení je vybaveno systémem pneumatického odsávání nadrceného materiálu z řezné komory přes výstupní síto. Mlýn je vybaven bezpečnostním zařízením proti přetíţení. Tabulka č. 2 Základní technické parametry nožového mlýna GENOX GC 800 T Typ zařízení Noţový mlýn GENOX GC 800 T Výrobce GENOX RECYCLING TECH CO., LTD (Čína) Výrobní číslo T/-1-KW1 Rok výroby 3/2016 Průměr rotoru 320 mm Počet otáček 580 ot./min. Velikost síta ϕ 12 mm Počet rotorových noţů 3 x 2 Počet statorových noţů 2 x 1 El. příkon rotoru / celkový 30 kw / 37 kw Hmotnost 2080 kg Výrobní kapacita 800 kg/h Dopravní ventilátor a filtrace vzdušiny Pro dopravu drtě od noţového mlýna k cyklonu slouţí ventilátor o výkonu 1600 m 3 /h s elektromotorem o příkonu 4 kw. V cyklonu umístěném na ocelové konstrukci dochází k oddělení drtě, která se shromaţďuje ve spodní části cyklonu. Následně se pak podrcený materiál vypouští do přepravních obalů (bigbag, oktabín apod.). Drobné prachové částice odcházejí horní částí cyklonu a jsou zachycovány v hadicovém filtru o ϕ 350 mm a délce 2500 mm. strana 9/22

10 Jako filtrační materiál je pouţita tepelně pojená filtrační textilie Firon G 460 o tl. 13 mm a plošné hmotnosti 460 g/m 2. Přečištěný vzduch se vrací zpět do výrobní haly. V části pod cyklonem se provádí ještě odprášení vyrobené drtě pomocí napojeného lokálního odsavače ACword FT 200, výrobce ACword, spol. s r.o., Oldřichovice u Třince, v.č , r.v K vlastní filtraci slouţí filtrační vak z materiálu FINET PES 1. Rovněţ lze pouţít vak v antistatickém provedení. Mnoţství odsávané vzdušiny činí 1560 m 3 /h a filtrační plocha činí 1,4 m 2. Zachycený prach padá do odpadního vaku pod filtrem. Další základní technické parametry odsavače jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 3 Základní technické parametry odsavače ACword FT 200 Obrázek č. 5 Výstupní cyklon s hadicovým filtrem Obrázek č. 6 Odsavač ACword strana 10/22

11 Přečištěná vzdušina musí plnit hygienický limit dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro tyto prachy platí limit (PEL) ve výši 5 mg/m Větrání a vytápění Systém větrání a vytápění zůstává beze změn. V administrativní budově je instalován kotel na tuhá paliva značky Viadrus o výkonu 49,5 kw. Výrobní hala je osazena kříţovým rekuperačním výměníkem rekuperací tepla RECU 4500-EC, který mimo větrání haly zajišťuje i temperaci haly. Sací otvor je umístěn v severozápadním rohu objektu na západní fasádě, výdechový otvor v rohu na severní fasádě. Uvedená jednotka umoţňuje kapacitně vyměnit vzduch v hale v mnoţství cca m 3 cca 1x za hodinu (výkon jednotky je m 3 /h). Rekuperační jednotka můţe být osazena elektrickým ohřevem o výkonu 24 kw. Vytápění skladových prostor není prováděno Vstupní suroviny Základní zpracovávanou surovinou jsou odpadní plasty. Přejímka odpadů bude prováděna v souladu s přílohou č. 2 vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o následující druhy odpadů termoplastických materiálů: PE (polyetylen), PP (polypropylen), PS (polystyren), ABS (akrylonitril butadien styren), PA (polyamid), PC (polykarbonát), PET (polyetylentereftalát) aj. Kromě plastů je moţné provádět i drcení pryţe. O drcení dřeva se neuvaţuje. Na posuzované provozovně se má provádět pouze zpracování hotových polymerů drcením. Nebudou zde probíhat ţádné chemické reakce ani zde nebude prováděno ţádné zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy, polyuretanu, aminoplastů či fenoplastů. Jedná se pouze o mechanické dělení odpadních plastových materiálů. Skladování vstupů se provádí v samostatné skladovací hale. K váţení přijatého odpadu je moţno pouţít stacionární váhu, na které je moţné váţit odpady do rozměru 1m 2. V případě objemnějších odpadů nebo odpadů přijímaných ve volném stavu, bude váţení provedeno u externího subdodavatele v rámci tohoto průmyslového areálu v Klenovicích na Hané. K manipulaci s odpady je k dispozici vysokozdviţný vozík a ruční paletový vozík. strana 11/22

12 4.3. Zařízení pro omezování emisí a pachových látek Na posuzované provozovně se bude provádět pouze zpracování hotových polymerů drcením. Nebudou zde probíhat ţádné chemické reakce. Nebude se zde provádět ţádné zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy, polyuretanu, aminoplastů ani fenoplastů. Z technologického hlediska se jedná pouze o mechanické dělení materiálu. Vzdušina znečištěná TZL z procesu drcení bude z výstupního cyklonu vedena přes rukávový filtr a přečištěná se bude vracet zpět do pracovního prostředí. Pro odsávání TZL z vyrobené drtě se vyuţije průmyslový odsavač ACword FT 202. Přečištěná vzdušina z odsavače bude rovněţ vracena do pracovního prostředí. Takto přečištěná vzdušina musí plnit hygienický limit dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro tyto prachy platí limit (PEL) ve výši 5 mg/m 3. Z pracovního prostředí pak budou případné emise odváděny do venkovního ovzduší řízeným větráním výrobní haly pomocí rekuperační jednotky RECU 4500 s maximálním výkonem m 3 /h. Sací otvor je situován v severozápadním rohu objektu na západní fasádě a výduchový otvor v rohu na severní fasádě. Další větrání je moţno provádět okny a vraty. Malé mnoţství těkavých organických látek (VOC), popř. pachových látek se můţe z plastů uvolňovat pouze při vysokých teplotách, kterých by bylo moţné dosáhnout pouze nadměrným vývinem třecího tepla při drcení. K tomuto by však mohlo dojít jen v případě poruchového nebo havarijního stavu. Teplo vznikající při drcení třením bude za běţného provozu eliminováno vzduchovým chlazením. 5. PROJEKTOVANÉ VÝROBNÍ KAPACITY Projektovaná kapacita zpracování plastů činí t/rok, přičemţ denní kapacita je 30 t. Přímou obsluhu výrobní linky má zajišťovat 1 pracovník. Dále bude k dispozici 1 pracovník pro obsluhu vysokozdviţného vozíku a 1 pracovník údrţby. Výroba je navrţena v jednosměnném provozu Po Pá od 6:00 do 16:30 h. 6. EMISNÍ A PACHOVÁ CHARAKTERISTIKA Plasty a pryţ jsou makromolekulární materiály. Jedná o makromolekuly tvořené lineárními rozvětvenými, popř. zesíťovanými (pryţ) makromolekulárními řetězci. Posuzovaná technologie drcení bude zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL). U pomaluběţného dvouhřídelového drtiče GL 1200 (32 ot./min.) bude probíhat pouze předdrcení na hrubší frakce plastového materiálu při teplotě vzduchu na výrobní hale. Drticí prostor je zakrytován. Ţádné jiné zařízení emisí na TZL zde není instalováno. Případný únik TZL bude zanedbatelný. strana 12/22

13 Plastová drť vyrobená noţovým mlýnem GENOX GC 800 T bude odsávána pomocí ventilátoru a vedena k separaci do cyklonu. Následně se pak podrcený materiál vypouští do přepravních obalů (big-bag, oktabín apod.). Drobné prachové částice odcházejí horní částí cyklonu a jsou zachycovány v hadicovém filtru. V části pod cyklonem se provádí ještě odprášení vyrobené drtě pomocí napojeného lokálního odsavače ACword FT 200. Všechen přečištěný vzduch se vrací zpět do výrobní haly. Emise z navrţené technologie budou představovány prachem (TZL) s převáţně nespecifickým účinkem (bez fibrogenní sloţky a senzibilizujících účinků). Relevantní limitní hodnota prašnosti v pracovním ovzduší podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci., ve znění pozdějších předpisů, můţe činit 5 mg/m 3 (prach z polymerních materiálů, PVC, PP, PE) nebo 10 mg/m 3 (prach bez dráţdivých účinků). Malé mnoţství těkavých organických látek se můţe z plastů uvolňovat pouze při vyšších teplotách, kterých by bylo moţné dosáhnout pouze vývinem třecího tepla při drcení. K tomuto by mohlo dojít jen v případě poruchového nebo havarijního stavu. Teplo vznikající při drcení třením bude za běţného provozu eliminováno vzduchovým chlazením. Malé mnoţství emisí TZL a popř. VOC bude odváděno do venkovního ovzduší přes pracovní prostředí. Odtud budou do vnějšího ovzduší odváděny řízeným větráním prostoru haly pomocí rekuperační jednotky RECU 4500-EC. Další větrání můţe být prováděno okny a vraty. Na posuzované provozovně se bude provádět pouze zpracování hotových polymerů drcením. Nebudou zde probíhat ţádné chemické reakce. Nebude se zde provádět ţádné zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy, polyuretanu, aminoplastů ani fenoplastů. Z technologického hlediska se jedná se pouze o mechanické dělení materiálu. 7. NÁVRH NA ZAŘAZENÍ ZDROJE A PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Projektovaná kapacita zpracování plastů činí t/rok. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší neţ 100 t/rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t/rok nebo větší, je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Na tyto zdroje znečišťování ovzduší se vztahuje povinnost zpracování provozního řádu. Osnova provozního řádu je stanovena v příloze č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění (emisní vyhláška). Emisní limity a technické podmínky provozu jsou uvedeny v bodě č přílohy č. 8 části II vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění. Pro navrţené zpracování plastů drcením nejsou ţádné emisní limity stanoveny, tedy ani povinnost prokazování plnění emisních limitů autorizovaným měřením. strana 13/22

14 Na provozovně nedochází k ţádným chemickým reakcím, které by mohly probíhat při zpracování epoxidových pryskyřic, polyuretanů, fenoplastů nebo aminoplastů. Jedná se pouze o mechanické dělení materiálů bez významnějšího vzniku VOC. Od je pro tyto zdroje stanovena následující technická podmínka provozu: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěţujících zápachem vyuţívat opatření ke sniţování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování. Poţadavek emisní vyhlášky na instalaci a provoz odsávacího a dopalovacího zařízení se v tomto případě jeví jako zcela neopodstatněný. Malé mnoţství těkavých organických látek (VOC), popř. pachových látek se můţe z plastů uvolňovat pouze při vysokých teplotách, kterých by bylo moţné dosáhnout pouze nadměrným vývinem třecího tepla při drcení. K tomuto by mohlo dojít jen v případě poruchového nebo havarijního stavu. Teplo vznikající při drcení třením bude za běţného provozu eliminováno vzduchovým chlazením. Vzhledem k moţným produkovaným emisím navrhuji stanovit následující technické podmínky provozu: 1) Při drcení a manipulaci s materiálem v maximální moţné míře zamezit úniku TZL do ovzduší. 2) U noţového mlýna provádět pravidelné kontroly stavu drticích noţů. V případě otupení noţů je třeba noţe přebrousit nebo vyměnit za nové. Otupené noţe by mohly být vlivem vyššího tření v drticím prostoru příčinou nadměrného zahřívání plastů, coţ by mohlo vést k uvolňování VOC a pachových látek do ovzduší. V souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí a změně některých zákonů, v platném znění, má provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje povinnost ohlašovat poţadované údaje o provozování zdroje do 31. března běţného roku za předchozí kalendářní rok. Ohlašování provádí výhradně v elektronické podobě přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Nesplnění této povinnosti je příslušným orgánem ochrany ovzduší sankcionováno. Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen vést provozní evidenci a plnit další povinnosti uvedené v 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 8. ZHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ Plasty jsou makromolekulární materiály. Jedná se o makromolekuly tvořené lineárními, rozvětvenými, popř. zesíťovanými (trojrozměrnými) makromolekulárními řetězci. Posuzovaná technologie drcení bude zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL). Zpracování bude probíhat pouze při teplotě vzduchu ve výrobní hale. Z technologického hlediska se jedná se pouze o mechanické dělení materiálu. strana 14/22

15 Ke vzniku emisí TZL dochází při drcení a manipulaci s materiálem. Znečištěná vzdušina bude z plastové drtě odsávána a filtrována přes textilní filtry. Všechna přečištěná vzdušina pak bude vracena zpět do pracovního prostředí. Dodavatelé technologického zařízení garantují plnění platných hygienických limitů pro TZL dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Relevantní limitní hodnota prašnosti v pracovním ovzduší podle tohoto nařízení vlády, v platném znění, můţe činit 5 mg/m 3 (prach z polymerních materiálů, PVC, PP, PE) nebo 10 mg/m 3 (prach bez dráţdivých účinků). Malé mnoţství těkavých organických látek (VOC), popř. pachových látek se můţe z plastů uvolňovat pouze při vysokých teplotách, kterých by bylo moţné dosáhnout pouze nadměrným vývinem třecího tepla v noţovém mlýnu při drcení. K tomuto by však mohlo dojít jen v případě poruchového nebo havarijního stavu. Spektrum emitovaných organických látek bývá proměnné a závisí především na zpracovávaném materiálu. Teplo vznikající při drcení třením bude za běţného provozu eliminováno vzduchovým chlazením. Nebudou zde probíhat ţádné chemické reakce. Nebude se zde provádět ţádné zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy, polyuretanu, aminoplastů ani fenoplastů. Při dodrţování provozních předpisů a provozního řádu bude zajištěna ochrana ovzduší v souladu s platnou legislativou. 9. ZHODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V DANÉ LOKALITĚ Imisní limity znečišťujících látek pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km ve formátu shapefile. Pro zobrazení se pouţívá systém JTSK. Mapy obsahují v kaţdém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky, které mají stanovený imisní limit. Tyto informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách ČHMÚ. V současné době jsou k dispozici údaje klouzavého pětiletého průměru imisních koncentrací z let 2011 aţ Hodnoty imisí z mapy úrovně znečištění ovzduší můţeme brát jako nejlepší moţné dostupné řešení pro určení imisního pozadí posuzované lokality. TZL se podle velikosti částic vyjadřují jako prachové částice PM 10 a PM 2,5. Jak je patrno z uvedené mapy, je v dané lokalitě denní imisní koncentrace PM 10 ve výši 51 µg/m 3 (limit činí 50 µg/m 3 ), průměrná roční imisní koncentrace PM 10 ve výši 27,6 µg/m 3 (limit 40 µg/m 3 ), průměrná roční imisní koncentrace PM 2,5 je ve výši 21,4 µg/m 3 (limit 25 µg/m 3 ), průměrná roční imisní koncentrace benzenu 1,7 µg/m 3 (limit 5 µg/m 3 ) a benzo(a)pyrenu 1,32 ng/m 3 (limit 1 ng/m 3 ). Z výše uvedeného vyplývá, ţe v dané lokalitě je mírně překročen denní imisní limit prachových částic PM 10 a limit průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu. strana 15/22

16 U prachových částic PM 10 se jedná se o krátkodobé moţné překročení imisního limitu. Průměrné roční imisní limity prachových částic PM 10 a PM 2,5 jiţ překročeny nejsou. Hlavním zdrojem imisí benzo(a)pyrenu je autodoprava. Výraznější navýšení autodopravy v souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá. Všechny ostatní sledované imisní limity dle uvedené mapy znečištění ovzduší jsou splněny. Imise VOC se nejblíţe měří aţ Košeticích u Pelhřimova, přičemţ jsou ale uváděny jednotlivé znečišťující látky. Pachové znečištění se neměří. Vlastní výrobní hala je situována v průmyslové zóně na jihozápadním okraji obce Klenovice na Hané na p.č. st. 393 v k.ú. Klenovice na Hané [666122]. Nejbliţší obytná zástavba RD je situována cca 80 m východním směrem. Provozovna vzhledem ke svému umístění nemůţe být příčinou obtěţování obyvatelstva imisemi TZL, VOC nebo zápachem. Její vliv na kvalitu ovzduší bude zanedbatelný. Obrázek č. 7 Zobrazení imisního pozadí lokality (klouzavého pětiletého průměru) 10. NÁVRH PODMÍNEK PRO PROVOZOVÁNÍ ZDROJE Instalovaná zařízení musí být provozována v souladu s technickými podmínkami stanovenými jejich výrobci a v souladu s provozním řádem. Provozovatel musí zajišťovat pravidelné kontroly a revize instalovaného zařízení v termínech stanovených jejich výrobci. Doklady o seřízení a revizích budou přikládány k provozní evidenci zdroje. strana 16/22

17 Kaţdá změna na zařízení, která by mohla mít vliv na znečišťování ovzduší, musí být nejdříve odsouhlasena příslušným orgánem ochrany ovzduší (KÚ Olomouc, odbor ŢP). Při drcení je třeba v maximální moţné míře zamezit úniku TZL do ovzduší. Dbát na zajištění správné funkce instalovaných filtračních zařízení, tj. textilního hadicového filtru a odsavače ACword. U noţového mlýna GENOX GC 800 T provádět pravidelné kontroly stavu noţů. V případě otupení je třeba noţe přebrousit nebo vyměnit za nové. Otupené noţe by mohly být vlivem vyššího tření v drticím prostoru příčinou nadměrného zahřívání plastů, coţ by mohlo vést k uvolňování VOC a pachových látek do ovzduší. Provozovatel vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší je povinen vést provozní evidenci a plnit další povinnosti uvedené v 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Poţádat KÚ Olomouckého kraje, odbor ŢP, dle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, o povolení k provozu. Obsahové náleţitosti ţádosti jsou uvedeny v příloze č. 7 citovaného zákona i na internetových stránkách KÚ. Součástí ţádosti musí být provozní řád provozovny (3 ks) zpracovaný dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 11. ZÁVĚR Odborný posudek je zpracován k ţádosti o vydání povolení k provozu dle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, k povolení provozu nového zdroje znečišťování ovzduší, kterým je drcení odpadních plastů ve firmě Provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší bude firma, IČ: , se sídlem nám. Svobody 93/22, Brno - město. Záměr je situován do stávajícího průmyslového areálu, který je jiţ v současné době vyuţíván dalšími 2 subjekty k drcení a třídění plastových odpadů. Z hlediska příslušného stavebního úřadu nebude vedeno ţádné řízení. Provozovna firmy je umístěna na adrese Klenovice na Hané [589608] 292, PSČ Vlastní výrobní hala je situována v průmyslové zóně na jihozápadním okraji obce Klenovice na Hané na p.č. st. 393 v k.ú. Klenovice na Hané [666122]. Nejbliţší obytná zástavba RD je situována cca 80 m východním směrem (viz obr. č. 1). Podle projektované kapacity zpracování plastů t/rok se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, protoţe jde o zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší neţ 100 t/rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t/rok nebo větší. Na tyto zdroje znečišťování ovzduší se vztahuje povinnost zpracování provozního řádu. Emisní limity a technické podmínky provozu jsou uvedeny v bodě č přílohy č. 8 části II strana 17/22

18 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění (emisní vyhláška). Pro navrţené zpracování plastů nejsou ţádné emisní limity stanoveny, tedy ani povinnost autorizovaného měření. Drticí linka je navrţena ze dvou drticích zařízení. Bude slouţit k dvoustupňovému drcení objemných materiálů, které nelze drtit přímo v noţovém drtiči. V prvním stupni se provede předdrcení pomocí pomaluběţného dvouhřídelového drtiče GL Druhý stupeň drcení bude realizován pomocí noţového mlýna GENOX GC 800 T. V noţovém mlýnu je pak materiál rozdrcen na jemnější homogenní frakci 8 10 mm (v závislosti na osazeném sítu). Plastová drť bude odsávána pomocí ventilátoru a vedena k separaci do cyklonu. Následně se pak podrcený materiál vypouští do přepravních obalů (big-bag, oktabín apod.). Drobné prachové částice odcházejí horní částí cyklonu a jsou zachycovány v hadicovém filtru. V části pod cyklonem se provádí ještě odprášení vyrobené drtě pomocí napojeného lokálního odsavače ACword FT 200. Všechen přečištěný vzduch se vrací zpět do výrobní haly. Dodavatelé technologického zařízení garantují plnění platných hygienických limitů pro TZL dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Relevantní limitní hodnota prašnosti v pracovním ovzduší podle tohoto nařízení vlády, v platném znění, můţe činit 5 mg/m 3 (prach z polymerních materiálů, PVC, PP, PE) nebo 10 mg/m 3 (prach bez dráţdivých účinků). Nebudou zde probíhat ţádné chemické reakce ani se zde nebude provádět ţádné zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy, polyuretanu, aminoplastů či fenoplastů. K určitému tepelnému namáhání materiálu můţe docházet jen vývinem tepla třením v drticím prostoru, a to pouze při poruchovém stavu zařízení (např. tupé noţe). Při dodrţování provozních předpisů a provozního řádu bude zajištěna ochrana ovzduší v souladu s platnou legislativou. Vlastní výrobní hala je situována v průmyslové zóně na jihozápadním okraji obce Klenovice na Hané. Provozovna vzhledem ke svému umístění nemůţe být příčinou obtěţování obyvatelstva prachem, imisemi těkavých organických látek nebo zápachem. Posuzované zařízení na drcení odpadních plastů na provozovně v Klenovicích na Hané, jehož provozovatelem bude firma, vyhovuje legislativním požadavkům. DOPORUČUJI KE SCHVÁLENÍ Posuzováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění. Ve Šternberku Ing. Miroslav Mišurec strana 18/22

19 Příloha č. 1 Situace umístění v katastru strana 19/22

20 Příloha č. 2 Umístění výrobní linky p.č. st strana 20/22

21 Příloha č. 3 Rozhodnutí MŽP o autorizaci strana 21/22

22 strana 22/22

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 20. 3. 2015 Č.j.: 14119/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. technologické zdroje znečišťování ovzduší a navazující témata Jakub Achrer Seminář Koneko 16.1.2018, Praha vybraná ustanovení k měření emisí V 2 nové písmeno f), které zní:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Novela zákona a vyhlášky

Novela zákona a vyhlášky Novela zákona a vyhlášky technologické zdroje znečišťování ovzduší Jakub Achrer seminář Ekomonitor 21. 2. 2017, Praha Novela zákona a vyhlášky - obsah Novela zákona, příloha č. 2 Novela vyhlášky č. 415/2012

Více

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. 16.1.2018, Praha 11 odst. 8 zákona Odborné posudky - Odborný posudek se vypracovává ke stanoviskům dle 11 odst. 2

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 11. 12. 1. 2017 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. technologické zdroje znečišťování ovzduší a navazující témata Jakub Achrer Fórum pro výměnu informací o BAT 21. 11. 2017, MPO Praha Aktuální stav legisl. procesu Ukončeno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9994/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0161BAE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 24466/2013 Sp. zn.: ŽPZ/40315/2012/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

Novela zákona a vyhlášky

Novela zákona a vyhlášky Novela zákona a vyhlášky technologické zdroje znečišťování ovzduší Jakub Achrer Užitečné semináře 2. 3. 2017, Praha Novela zákona a vyhlášky - obsah Novela zákona, příloha č. 2 Novela vyhlášky č. 415/2012

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OEYF1* Čj: MSK 89340/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20110/2016/Bar 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. března 2011 Č.j.: 15301/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

- nová vyhláška, která nahradí stávající vyhlášku č. 355/2002 Sb. v platném znění

- nová vyhláška, která nahradí stávající vyhlášku č. 355/2002 Sb. v platném znění Legislativa ochrany ovzduší týkající se těkavých organických látek (VOC) - nová vyhláška, která nahradí stávající vyhlášku č. 355/2002 Sb. v platném znění Stávající vyhláška Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27.5.2013 Číslo jednací: 0576922013/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_057692/2013/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JF6ZP* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95317/2015 Sp. zn.: ŽPZ/20418/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Českých Budějovicích dne 24.2.2015 Č.j. 44/510/15 2002/ENV/15 Spisová značka: PŘ 1/2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 7. 2013 Č.j.: 50381ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 11. 2012 Č.j.: 93850/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů Ing. Renata Beranová

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 2.4 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva

Více

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Jméno statutárního zástupce: Datum:... otisk razítka podpis List 1 Provozovatel / provozovna

Více

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO 13. 15. 1. 2015 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe Alena Kacerovská 19. listopadu 2013, Plzeň ÚVOD

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona.

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona. FAVEA a. s. Boženy Němcové 580/1 742 21 Kopřivnice Vyřizuje: Richard Paseka, Dis. Tel.: +420 608 709 027 email: paseka@favea.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí Oddělení ochrany

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 13. 6. 2014 Č. j. 40687/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. 5. 2011 č. j.: 43699/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

Název záměru: Vybudování Centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice

Název záměru: Vybudování Centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice Ostrava dne 24. října 2018 Č. j.: MZP/2018/580/1493 Sp. zn.: ZN/MZP/2018/580/284 Vyřizuje: Ing. Renata Krausová Tel.: 267 123 911 E-mail: Renata.Krausova@mzp.cz SOMA Markvartovice a.s. Ing. Tomáš Barč

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Mgr. Včislaková /

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Mgr. Včislaková / HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Příklad pro

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ *KUPAX00QTHV7* KUPAX00QTHV7 Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Váš dopis zn.: --- Ze dne: 8. 4. 2019 Spisová značka: SpKrÚ 29187/2019/OŽPZ/4 Číslo

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Y6EJJ* Čj: MSK 75943/2018 Sp. zn.: ŽPZ/9138/2018/Kro 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Ondřej Kroupa

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117 702 18 Ostrava Vaše zn.: Zn.: Vyřizuje : Datum : Ing.Pastucha/603 263 420 12.5.2016 Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OAKYK* Čj: MSK 91671/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20192/2016/Buk 245.1 V5 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bukovjan

Více

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014 KUMSP98P7821 SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 OSTRAVA KraÍKÍcý tifati podatelna v Zátoru dne 24.1.2014

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství IMS Drašnar, s.r.o. Semanínská 2090 560 02 Česká Třebová Spisová značka: SpKrÚ 47461/2017/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 48437/2017/OŽPZ/Ry

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Účinnost užití energie

Účinnost užití energie Účinnost užití energie 6 úplného znění zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 177/2006 Sb. Odstavce č. 2,3,4,5 Kontrola kotlů 9. listopadu 2006 1 6 odst.2

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství R O Z H O DNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství R O Z H O DNUTÍ Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství *KUPAX00PV3Y9* KUPAX00PV3Y9 Váš dopis zn.: --- Ze dne: 10. 12. 2018 Spisová značka: SpKrÚ 82879/2018/OŽPZ/4 Číslo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 40723/2016 Olomouc 29. 4. 2016 SpZn: KÚOK/26105/2016/OŽPZ/7232 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová,

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

Novela zákona a vyhlášky

Novela zákona a vyhlášky Novela zákona a vyhlášky technologické zdroje znečišťování ovzduší Jakub Achrer seminář Vápno, cement, ekologie 12. 14. 6. 2017, hotel Jezerka, Seč Novela zákona a vyhlášky - obsah vnovela zákona, příloha

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Datum poslední revize: 26.2.2018 Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační

Více

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK Technické podmínky 1 RK 12 4253 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK 12 4253 LEGENDA: 1. Komora 2. Výstupní příruba 3. Vstupní hrdlo 4. Víko 5. Vloţka POČET STRAN 6 Revize č. 4 PLATÍ

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTY PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTY PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTY PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku Městský úřad

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Efektivita regulací SVRS Posouzení podílu sekundárních částic v koncentracích suspendovaných částic v MSK Stanovení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Výchozí legislativní situace

Výchozí legislativní situace Test T01_k06 Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Dopis ze dne: 8. 3. 2017 Spisová značka: SpKrÚ 19730/2017/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 22365/2017/OŽPZ/Ry Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 56361/2014/KHEJ spisový znak: KHEJ 55874/2014/kakr/3 datum: 23.09.2014 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí informací podle

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01RRMF9* Čj: MSK 45549/2017 Sp. zn.: ŽPZ/13747/2016/Kro 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Ondřej Kroupa

Více

Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer

Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer seminář Koneko 21. 6. 2016, Praha Povolení provozu zdroje v příloze 2 17 odst. 3 - Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Dle rozdělovníku tel.:

Dle rozdělovníku tel.: Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 31542/2015 V Olomouci dne 31. 3. 2015 SpZn.: KÚOK/21280/2015/OŽPZ/414 Vyřizuje: Ing. Simona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 28. listopadu 2013 Č.j.: 86428/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01N8TB7* Čj: MSK 68039/2016 Sp. zn.: ŽPZ/13493/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01O9R15* Čj: MSK 101418/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20356/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel 16. ledna 2018, Praha OBSAH Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších

Více

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. 5.1. Změna zařazení ZZO 1. Identifikace provozovatele SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 2. Název zařízení Slévárna z tvárné litiny s technologiemi tavení kovů, formovací

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

Hlavní změny vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel

Hlavní změny vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel Hlavní změny vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel 24. říjen 2012, Hradec Králové Právní předpisy zákon č. 201/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

KUPAX00NOG7Y Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

KUPAX00NOG7Y Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ *KUPAX00NOG7Y* KUPAX00NOG7Y Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Váš dopis zn.: --- Ze dne: 5. 2. 2018 Spisová značka: SpKrÚ 10936/2018/OŽPZ/4 Číslo

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Oznamovatel záměru: Ing. Ivo Blaţek, Hradečno 51, Hradečno Zpracovatel oznámení: Ing. David Klouda, Podlešínská 2213/6, Praha 6

Oznamovatel záměru: Ing. Ivo Blaţek, Hradečno 51, Hradečno Zpracovatel oznámení: Ing. David Klouda, Podlešínská 2213/6, Praha 6 Praha: 14.1.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 159733/2014/KUSK Spisová značka: SZ_159733/2014/KUSK Vyřizuje / Linka: Ing. Lenka Sadílková/ 661 Značka: OŢP/LS ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona

Více