MĚSTO TRUTNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ. č. 1/2018. Používání motorových vozidel a zajištění dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TRUTNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ. č. 1/2018. Používání motorových vozidel a zajištění dopravy"

Transkript

1 MĚSTO TRUTNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 1/2018 Používání motorových vozidel a zajištění dopravy ÚPLNÉ ZNĚNÍ Č. 1 (účinnosti od ) Vydal tajemník MěÚ Schváleno dne (RM na vědomí dne , usn. č. RM_ /4 ) Zpracovali Pavel Buriánek, Ing. Jiří Masařík - Odbor Kancelář MěÚ, Ing. Jan Seidel Odborný garant dopravní referent, Odbor Kancelář MěÚ Dotčené orgány a organizace městský úřad, příspěvkové organizace města, právní subjekty zřizované městem Účinnost od , změna Nahrazuje organizační opatření č. 8/2015 Změna - Počet stran 8 Počet příloh 5

2 Obsah ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Předmět úpravy... čl. 1...str. 2 Pojmy... čl. 2...str. 2 ČÁST DRUHÁ Používání silničních motorových vozidel Požadavky na přidělení služebního vozidla...čl. 3...str. 3 Používání služebních vozidel právními subjekty zřizovanými městem...čl. 4...str. 4 a dalšími s městem jinak propojenými osobami Používání služebních vozidel...čl. 5...str. 4 Používání vlastních osobních vozidel...čl. 6...str. 5 Účast při dopravní nehodě...čl. 7...str. 5 Použití vozidel taxislužby...čl. 8...str. 5 ČÁST TŘETÍ Organizace dopravy Odpovědnost za zajištění dopravy... čl. 9...str. 5 Povinnosti řidičů služebních vozidel... čl str. 5 Povinnosti dopravního referenta... čl str. 6 Povinnosti vedoucího Odboru Kancelář MěÚ... čl str. 6 Vyřazování služebních vozidel... čl str. 6 Odběr pohonných hmot... čl str. 7 Evidence dopravy... čl str. 7 Garážování a parkování služebních vozidel... čl str. 7 ČÁST ČTVRTÁ Ustanovení společná a závěrečná Závěrečná ustanovení... čl str

3 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek l Předmět úpravy Toto organizační opatření Městského úřadu Trutnov (dále jen MěÚ) upravuje podmínky pro používání silničních motorových vozidel ve vlastnictví města Trutnova určených pro potřeby MěÚ (dále jen služební vozidla), organizaci autoprovozu a související odpovědnost příslušných pracovníků. Článek 2 Pojmy (1) Služebním vozidlem se rozumí silniční motorové vozidlo, které má město Trutnov ve vlastnictví, případně v pronájmu. Seznam těchto vozidel je uveden v příloze č. 1. (2) Vlastním osobním vozidlem se rozumí silniční motorové vozidlo, k jehož řízení je třeba řidičské oprávnění skupiny B a jehož vlastníkem je podle technického průkazu zaměstnanec města Trutnova zařazený do městského úřadu (dále jen zaměstnanec MěÚ) nebo jeho rodinný příslušník. (3) Řidič služebního vozidla - starosta, místostarosta nebo zaměstnanec MěÚ, který vlastní řidičské oprávnění skupiny B a v předchozích 12 měsících absolvoval pravidelné školení řidičů. (4) Pravidelné školení řidičů provádí zaměstnavatel jedenkrát ročně a to buď formou e-learningu nebo prostřednictvím lektora. (5) Dopravní referent - zaměstnanec města zařazený do MěÚ, který má v náplni práce mj. zajišťování provozu a údržbu služebních vozidel. Jeho povinnosti v oblasti autoprovozu jsou uvedeny v čl. 11. (6) PHM - pohonné hmoty. PHM do služebních vozidel kupuje dle potřeby na platební kartu pro čerpání PHM (dále jen kartu CCS): - dopravní referent, - zaměstnanec, který má uzavřenu příslušnou dohodu o hmotné odpovědnosti, - mimořádně též řidič služebního vozidla. (7) Tiskopis předání a převzetí karet CCS je uložen u dopravního referenta a obsahuje předávání karet CCS ve smyslu čl. 14 odst. 2 tohoto organizačního opatření. (8) POSITREX je mezinárodní elektronický systém pro sledování, kontrolu a zabezpečení vozidel. Systém POSITREX pro svou funkci využívá kombinaci technologií GPS a GSM. Systém umožňuje online sledovat pozici vozidla, identifikovat řidiče služebního vozidla, automaticky vytvářet knihu jízd, kontrolovat spotřebu, zabezpečení vozidla, apod. (9) Vozový sešit obsahuje záznamy dopravního referenta o služebních vozidlech. (10) Kniha jízd ( stazka ) obsahuje záznamy o provozu služebního vozidla. U služebních vozidel, která jsou vybavena monitorovacím systémem Positrex, je vedena elektronicky. U ostatních vozidel je vedena v analogové podobě. Kniha jízd se vede samostatně pro každé vozidlo. (11) Deník jízd vede na každém odboru MěÚ pověřený zaměstnanec a obsahuje všechny jízdy zaměstnanců příslušného odboru MěÚ služebními vozidly, které povolil vedoucí odboru. (12) Požadavky na přepravu jsou zapisovány a aktualizovány na základě požadavku zaměstnanců učiněného elektronicky v prostředí Google, popř. v naléhavých případech telefonicky v sekretariátu starosty. V takovém případě pověřený zaměstnanec sekretariátu starosty učiní záznam o rezervaci elektronicky za zaměstnance. (13) Výbava služebního vozu je tvořena: - 2 -

4 - povinnou výbavou ve smyslu vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - doklady potřebnými k provozu vozidla, - dvěma reflexními vestami pro případ pohybu řidiče a spolujezdce po pozemní komunikaci v okolí odstaveného vozidla, - hasicím přístrojem, - tiskopisem záznamu o dopravní nehodě. (14) Správní obvod města Trutnova je pro účely tohoto organizačního opatření správní obvod obce s rozšířenou působností. ČÁST DRUHÁ Používání silničních motorových vozidel Článek 3 Požadavky na přidělení služebního vozidla (1) Vozidla jsou přidělována na základě požadavku učiněného elektronicky v prostředí Google a evidovaném v sekretariátu starosty. Průběžné vytížení vozidel je sekretariátem starosty aktualizováno na Intranetu, kde si žadatel před vyplněním požadavku v Deníku jízd ověří, zda je v požadovaném termínu volné vozidlo. Každý žadatel je pak povinen se přesvědčit, zda byl jeho požadavek na přidělení služebního vozidla kladně vyřízen. (2) Jízdu služebním vozidlem lze uskutečnit pouze na základě podepsaného příkazu k jízdě v Deníku jízd. Za úplnost a správnost údajů zodpovídá žadatel. Údaje v Deníku jízd musí být konkretizovány (účel, cíl jízdy apod.). Jakákoli změna požadavku (zrušení jízdy, změna cíle jízdy apod.) musí být nejpozději 24 hod. před zahájením jízdy nahlášena v sekretariátu starosty. Příkaz k jízdě je oprávněn schválit pouze vedoucí odboru MěÚ, jehož zaměstnanec o příkaz k jízdě žádá. (3) V zájmu zefektivnění využití vozidel lze využít, po dohodě s městskou policií (tel. 156), cesty služebního vozidla městské policie v rámci činnosti městské policie v jednotlivých lokalitách. (4) Řidiče služebního vozidla zajišťuje zpravidla vlastními zaměstnanci příslušný odbor MěÚ, který vozidlo požaduje, vyjma případů využití služebního vozidla městské policie, jehož řidič je vždy strážník. Požadavek na přidělení služebního vozidla s jiným řidičem služebního vozidla oznámí žadatel v elektronickém požadavku na přidělení vozidla a současně v sekretariátu starosty. Tento požadavek bude zajištěn pouze v rámci možností. (5) Od každého služebního vozidla jsou zhotoveny dva klíče, z nichž jeden je uložen u dopravního referenta a druhý zpravidla na informační recepci. Klíče od vozidla spolu s klíčem pro vstup do garáže a klíčem od garážových vrat nebo jejich dálkovým ovladačem obdrží v informační recepci pouze řidič služebního vozidla, uvedený v Deníku jízd. (6) U vozidla Yeti a Fabia (RZ 4H7 1311) je zhotoven třetí klíč, který je uložen na stálé službě městské policie pro případ využití těchto vozidel jako pohotovostních. Klíč lze použít pouze v případě mimořádné události, přičemž vozidlo Yeti je určeno pro Odbor Kancelář MěÚ a Odbor životního prostředí, vozidlo Fabia pro Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví. (7) V případě mimořádné události platí pro Odbory rozvoje města, výstavby, životního prostředí a Odboru Kancelář MěÚ právo na přednostní přidělení služebního vozidla, a to i v případě, že budou některé jízdy, s kladně vyřízeným požadavkem na přidělení služebního vozidla, zrušeny. O přidělení služebního vozidla v těchto případech rozhoduje vedoucí Odboru Kancelář MěÚ, ve sporných případech rozhodne s konečnou platností tajemník MěÚ

5 Článek 4 Používání služebních vozidel právními subjekty zřizovanými městem a dalšími s městem jinak propojenými osobami (1) Služební vozidla MěÚ lze mimořádně poskytnout příspěvkovým organizacím města a jiným právním subjektům zřizovaným městem a dalším s městem jinak propojeným osobám. To lze uskutečnit pouze na základě řádně vyplněné Žádanky o přepravu schválené tajemníkem MěÚ. Žádanku, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3, podávají subjekty prostřednictvím dopravního referenta tajemníkovi MěÚ, a to nejméně 24 h předem. Tajemník MěÚ je oprávněn tuto žádost zamítnout v případě, že takové využití vozidla shledá neúčelným či nehospodárným. Příspěvkové organizace města požádají o využití služebního vozidla ke své činnosti prostřednictvím svých statutárních orgánů. Řidič vozidla je povinen prokázat, že absolvoval školení řidičů referentů; toto školení nesmí být starší 1 roku ke dni ukončení jízdy. (2) Služební vozidlo je přidělováno za úplatu. (3) Za zapůjčení vozidla hradí příspěvkové organizace a osoby jinak propojené s městem úplatu ve výši: a) 7,00 Kč (5,79 Kč bez DPH, 1,21 Kč DPH) za 1 ujetý km, b) ceny za spotřebované pohonné hmoty vypočtené způsobem stanoveným v zákoníku práce, c) průměrného výdělku a odvodu pojistného za požadovaný počet hodin práce řidiče - zaměstnance MěÚ, pokud bude vozidlo zapůjčeno i s řidičem služebního vozidla. (4) Úplatu dle odst. 3 tohoto článku hradí rovněž zaměstnanci města Trutnova v případě zapůjčení vozidla k soukromým účelům v souladu s Kolektivní smlouvou. Článek 5 Používání služebních vozidel (1) Služební vozidlo je určeno k plnění úkolů při pracovních cestách a k včasnému plnění pracovních povinností. Za řízení těchto vozidel není zaměstnancům MěÚ poskytována odměna. (2) Služební vozidlo může používat pouze fyzická osoba, která má předepsané oprávnění k řízení používaného vozidla a má absolvované školení z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel podle příslušného právního předpisu. (3) Seznam zaměstnanců MěÚ, kterým může být svěřeno služební vozidlo, je uložen u dopravního referenta, který zodpovídá za jeho aktualizaci. Seznam musí být schválen tajemníkem MěÚ. (4) Při užívání služebních vozidel je vedoucí odboru MěÚ nebo jeho zástupce povinen dbát o jejich účelné a hospodárné využívání. Zejména je povinen: a) pověřovat řízením vozidla zásadně zaměstnance MěÚ, kteří při pracovní cestě současně plní úkoly, jež patří do jejich pracovních povinností, b) omezit použití vozidla k pracovním cestám, které je možno se stejným efektem zajistit veřejnou hromadnou dopravou, c) zamezit použití vozidla k pracovním cestám, při kterých je vykonávána práce jen na jednom pracovišti a vozidlo by nebylo více dní využíváno (s výjimkou vícedenních školení a porad v místech s komplikovaným dopravním spojením veřejnou hromadnou dopravou apod.). (5) Služební vozidla mohou být ojediněle využita i pro soukromé účely starosty, místostarostů, zaměstnanců MěÚ a strážníků městské policie na základě uzavřené smlouvy o užívání. Využití služebních vozidel pro soukromé účely schvaluje a příslušnou smlouvu o jejich užívání uzavírá tajemník MěÚ, v souladu s usnesením rady města č. RM_ /4 ze dne a s Kolektivní smlouvou. Za využití služebních vozidel pro soukromé účely je účtována náhrad dle článku 4 odst. 3 písm. a) a písm. b)

6 Článek 6 Používání vlastních osobních vozidel Použití vlastního osobního vozidla zaměstnancem MěÚ při pracovní cestě řeší organizační opatření o cestovních náhradách. Zaměstnanec MěÚ musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B a musí mít v době konání jízdy uhrazeno havarijní pojištění. Článek 7 Účast při dopravní nehodě (1) Dopravní nehodu vzniklou při provozu služebního vozidla bez ohledu na zavinění a na výši škody hlásí řidič služebního vozidla neprodleně orgánům Policie ČR, tajemníkovi MěÚ a vedoucímu Odboru Kancelář MěÚ. (2) V případě dopravní nehody nebo škody vzniklé při jízdě služebním vozidlem, na niž se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti, ohlásí dopravnímu referentovi tuto pojistnou událost na předepsaném formuláři pojišťovně do příslušného pojišťovacího obvodu, kam služební vozidlo patří. Pojišťovně ohlásí i takové dopravní nehody a škody, které by mohly být považovány za bezvýznamné. Článek 8 Použití vozidel taxislužby (1) Vozidel taxislužby lze použít jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech, kdy nelze přepravu zajistit služebním vozidlem, vlastním osobním vozidlem zaměstnance MěÚ ani veřejnou hromadnou dopravou. Trvalé nahrazování služebních vozidel vozidly taxislužby je nepřípustné. (2) Souhlas k použití vozidla taxislužby dává předem tajemník MěÚ nebo vedoucí Odboru Kancelář MěÚ. (3) V případě, že nastane zcela výjimečná a odůvodněná situace podle odstavce 1 v mimopracovní době a nebude možné zajistit předchozí souhlas tajemníka MěÚ nebo vedoucího Odboru Kancelář MěÚ podle odstavce 2, může být použito vozidlo taxislužby bez předchozího souhlasu. V tomto případě však musí být souhlas udělen dodatečně, a to písemnou formou nejbližší následující pracovní den včetně zdůvodnění takového postupu. Tento písemný souhlas zaměstnanec MěÚ přiloží k vyúčtování úhrady za použití vozidla taxislužby. Pokud zaměstnanec MěÚ dodatečný souhlas neobdrží, nebude mu použití vozidla taxislužby uhrazeno. ČÁST TŘETÍ Organizace dopravy Článek 9 Odpovědnost za zajištění dopravy Za řádné zajištění funkcí dopravy odpovídá vedoucí Odboru Kancelář MěÚ. Řízením dopravy pověřuje určené zaměstnance oddělení správy budov v souladu s organizačním řádem MěÚ Trutnov. Práva a povinnosti těchto zaměstnanců stanoví toto organizační opatření. Článek 10 Povinnosti řidičů služebních vozidel (1) Vozidla jsou vybavena systémem pro sledování jeho polohy POSITREX. Řidič služebního vozidla při vstupu do vozidla nejprve zkontroluje přepínač jízd. Poloha 0 - služební jízda, poloha 1 - soukromá jízda. Následně se identifikuje docházkovým čipem tak, že v oblasti těsně nad snímačem přejede - 5 -

7 zvolna čipem (polohu snímače ve voze ukazuje šipka nalepená na palubní desce). Úspěšná identifikace řidiče služebního vozidla a jeho přihlášení do systému se projeví dvojím krátkým pípnutím. Po úspěšném přihlášení do systému může řidič služebního vozidla nastartovat vozidlo a zahájit jízdu. Pokud se řidič služebního vozidla neidentifikuje, používá vozidlo neoprávněně. V tom případě vydává systém po celou dobu jízdy varovný signál. Po každém přerušení jízdy (vypnutí motoru a zapalování vozidla) delším více než cca 5 minut je nutné provést opětovné přihlášení do systému docházkovým čipem. (2) Řidič služebního vozidla je kromě povinností podle dalších ustanovení tohoto organizačního opatření dále povinen: a) udržovat převzaté služební vozidlo v čistotě a v takovém stavu, který zajišťuje jeho spolehlivou provozní způsobilost, hospodárnost provozu a pohotovost, b) upozornit na všechny závady na převzatém vozidle dopravního referenta, který je povinen zajistit odstranění závad. Vyskytne-li se závada během pracovní cesty a nemůže-li ji řidič služebního vozidla odstranit sám, předá vozidlo k provedení opravy autoopravně a uvědomí o tom dopravního referenta, c) nevykonat jízdu bez řádně schváleného příkazu k jízdě v Deníku jízd, d) mít po dobu pracovní cesty při sobě příslušné doklady, stanovené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), e) prohlubovat si svou odbornost řidiče silničních motorových vozidel příslušnými školeními včetně přezkoušení znalostí (zajišťuje Odbor KMěÚ). Článek 11 Povinnosti dopravního referenta Dopravní referent je kromě povinností podle dalších ustanovení této směrnice dále povinen: a) zajišťovat dobrý technický stav služebních vozidel a zabezpečit odstranění veškerých závad na služebním vozidle, k nimž došlo za provozu nebo které byly zjištěny při kontrolních prohlídkách; v případě, že tyto závady ohrožují bezpečnost provozu, navrhnout vedoucímu Odboru Kancelář MěÚ neprodlené vyřazení služebního vozidla z provozu, b) věnovat služebním vozidlům zvýšenou pozornost podle návodu výrobce. Závady zjištěné během záruční doby musí být uplatněny u příslušné opravny, c) dbát na dodržování údržby a obměny pneumatik, d) zajišťovat přípravu služebních vozidel na zimní provoz (destilovaná voda, nemrznoucí směs, rozmrazovače, zimní pneumatiky příp. sněhové řetězy apod.), e) seznámit se s protipožárními předpisy a ovládat manipulaci s běžnými druhy hasicích přístrojů, f) dbát na včasný nákup dálničních známek, g) sledovat platnost státních technických kontrol a kontrol emisních limitů, h) spolupracovat se sekretariátem starosty při vedení požadavků na přepravu, i) alespoň jednou měsíčně provést vyúčtování (PHM, soukromé jízdy) u všech služebních vozidel, Článek 12 Povinnosti vedoucího Odboru Kancelář MěÚ Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ je kromě povinností podle dalších ustanovení této směrnice dále povinen objektivizovat postupně počty služebních vozidel: a) na návrh dopravního referenta vyřazuje služební vozidlo neprodleně z provozu, byly-li při kontrolních prohlídkách zjištěny závady ohrožující bezpečnost provozu; při jejich vyřazování postupuje podle článku 13, b) zpracovává návrhy na pořizování nových služebních vozidel, c) navrhuje zařazení příslušných finančních prostředků do rozpočtu města. Článek 13 Vyřazování služebních vozidel (1) Vyřazování služebních vozidel se uskutečňuje, stává-li se jejich další provoz neekonomickým

8 Efektivnost provozu průběžně vyhodnocuje dopravní referent a vedoucí Odboru Kancelář MěÚ zejména s ohledem na výši nákladů na opravy a seřizování vozidel a spotřebu pohonných hmot. (2) Návrh na vyřazení služebního vozidla předkládá vedoucí Odboru Kancelář MěÚ tajemníkovi MěÚ. Článek 14 Odběr pohonných hmot (1) Pohonné hmoty pro jednotlivá služební vozidla se nakupují na karty CCS, výjimečně v hotovosti. (2) Dopravní referent vede evidenci - karet CCS předávaných řidičům služebních vozidel; v evidenci uvádí i hodinu a minutu předání a zpětného převzetí karty (karty CCS vydává a přejímá proti podpisu), - nových karet CCS předávaných Sboru dobrovolných hasičů Horní Staré Město potvrzenek na odběr pohonných hmot na kartu CCS nebo stvrzenky o odebraném množství pohonných hmot. (3) Dopravní referent hmotně odpovídá za peněžní hotovost převzatou jako zálohu na nákup pohonných hmot, za zásobu pohonných hmot v nádrži služebních vozidel, a společně se zaměstnanci, kteří mají podepsanou příslušnou dohodu o hmotné odpovědnosti, za předané karty CCS. Článek 15 Evidence dopravy (1) Při převzetí služebního vozidla založí dopravní referent Vozový sešit. Do Vozového sešitu jsou zaznamenávány a v něm průběžně sledovány veškeré údaje o převzetí a předání služebního vozidla, inventáři, ostatním příslušenství, o pneumatikách, technických prohlídkách, opravách, nehodách, o mazání, výměně olejů, technickém ošetření a výměně podstatných částí vozidla, např. motoru, karoserie, počítadla kilometrů apod. (2) V evidenci autoprovozu vede dopravní referent tyto další povinné záznamy a doklady o provozu služebních vozidel: a) technický průkaz motorového vozidla, b) osvědčení o technickém průkazu. Článek 16 Garážování a parkování služebních vozidel (1) Vozidla se umisťují v garáži MěÚ tak, aby nebránila vjezdu nebo výjezdu ostatním vozům. Po vyjetí z garáže, respektive po vjetí do garáže, musí řidič služebního vozidla zkontrolovat uzavření garážových vrat. Každý řidič služebního vozidla je povinen v garážích dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy a pořádek. V prostoru garáže platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. (2) Všechna služební vozidla parkují v garážích MěÚ, Slovanské náměstí 165. Za správné zaparkování služebního vozidla zodpovídá řidič služebního vozidla, který jej použil jako poslední. (3) Za neprodlené předání klíčů od vozidla po ukončení jízdy zpět do informační recepce, případně na stálé službě městské policie (čl. 16, odst. 3), zodpovídá řidič služebního vozidla. Předání klíčů od vozidla po skončení jízdy jiné osobě než pověřenému zaměstnanci v informační recepci, respektive na stálé službě městské policie, nebo jízda bez podepsaného příkazu k jízdě v Deníku jízd, budou považovány jako závažná porušení pracovně-právních předpisů. (4) Ukončí-li zaměstnanci služební cestu v pozdních odpoledních hodinách a nemohou předat klíče od služebního vozidla v informační recepci MěÚ, předají je na stálé službě městské policie

9 (5) Pokud řidič služebního vozidla zahajuje služební jízdu před 6. hodinou nebo ji končí po 21. hodině, může parkovat se služebním vozidlem v místě bydliště. Parkování služebního vozidla v místě bydliště lze uskutečnit pouze na základě předchozího schválení tajemníkem MěÚ (viz příloha č. 5). Po skončení služební jízdy musí být vozidlo zaparkováno v garáži MěÚ následující den do 6.00 h. (6) Ve služebních garážích smějí být umístěna pouze služební vozidla. Parkování a garážování soukromých vozidel v objektech MěÚ je zakázáno. Soukromé vozidlo může do garáže MěÚ (v části A - viz příloha č. 4) umístit pouze starosta, místostarostové, tajemník MěÚ a dopravní referent. Majitel soukromého vozidla umístěného v garáži MěÚ zodpovídá za případné škody bezprostředně související s jeho umístěním v garáži MěÚ podle příslušných právních předpisů. (7) Garáže MěÚ - prostory v suterénu budovy MěÚ, určené k parkování vozidel (viz příloha č. 4): A - 12 parkovacích míst pro služební vozidla a soukromá vozidla uvedená v odst. 5. Za pořádek v garáži a dodržování souvisejících ustanovení tohoto organizačního opatření odpovídá dopravní referent. B - 1 parkovací místo pro užitkové služební vozidlo. Za pořádek a dodržování souvisejících ustanovení tohoto organizačního opatření odpovídá dopravní referent. C - 2 parkovací místa určená pro služební vozidla Městské policie Trutnov. Za pořádek a dodržování souvisejících ustanovení tohoto organizačního opatření odpovídá určený zaměstnanec Městské policie Trutnov. ČÁST ČTVRTÁ Ustanovení společná a závěrečná Článek 17 Závěrečná ustanovení (1) Toto organizační opatření vzala Rada města Trutnova na vědomí dne , usnesením č. RM_ /4. (2) Toto organizační opatření nabývá účinnosti dne (3) Dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního opatření se ruší organizační opatření č. 8/2015. Ing. Jan Seidel v. r. tajemník MěÚ Přílohy: 1) Seznam služebních vozidel 2) Schéma garáží MěÚ 3) Žádanka o přepravu 4) Deník jízd - vzor 5) Žádanka o povolení k parkování služebního vozidla v místě bydliště - 8 -

10 Příloha č. 1 SEZNAM SLUŽEBNÍCH VOZIDEL (stav ke dni ) Typ vozidla RZ Dáno do provozu od Stav tachometru PHM SUPERB 6H natural OCTAVIA 6H natural FABIA COMBI 6H natural FABIA 6H natural FABIA 6H natural FABIA 4H natural FABIA COMBI 5H natural FABIA 5H natural YETI 6H nafta FORD TRANZIT 4H nafta

11 Příloha č. 2

12 Příloha č. 3 ŽÁDANKA O PŘEPRAVU 0BŽadatel - organizace Řidič služebního vozidla Spolucestující Zahájení Datum Čas Ukončení Datum Čas Zahájení a ukončení cesty Cíl cesty (trasa) Účel cesty Datum a podpis žadatele Datum a podpis tajemníka MěÚ

13 Příloha č. 4 - Deník jízd - vzor datum jízdy od-do cíl cesty účel cesty žadatel řidič služebního vozidla spolucestující schválil

14 Příloha č. 5 - Žádanka o povolení k parkování služebního vozidla v místě bydliště Řidič Cíl cesty (trasa) Žádanka o povolení k parkování služebního vozidla v místě bydliště Místo parkování služebního vozidla Datum zahájení cesty Čas Místo Datum ukončení cesty Čas Místo Datum a podpis žadatele Datum a podpis tajemníka MěÚ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

Směrnice č. 02/2017 pro provoz služebního motorového vozidla

Směrnice č. 02/2017 pro provoz služebního motorového vozidla Směrnice č. 02/2017 pro provoz služebního motorového vozidla Zaměstnavatel: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec, IČ: 26984423 Směrnici vydal: Mgr. Pavel Hrala, manažer

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor informatiky a provozu Vážený pan Lukáš Marek Redaktor MAFRA, a.s. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 IČO: 45313351 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx Naše značka: Vyřizuje:

Více

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Dle ustanovení zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování

Více

SMĚRNICE O UŽÍVÁNÍ A PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMĚRNICE O UŽÍVÁNÍ A PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz SMĚRNICE O UŽÍVÁNÍ A PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL Praha, leden 2016 Aktualizace leden

Více

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Strana: 1 Organizační směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval:

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Článek 1 Ekonomicko správní odbor

Článek 1 Ekonomicko správní odbor 19. Směrnice pro organizaci a řízení autoprovozu Směrnice pro organizaci a řízení autoprovozu v podmínkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích /dále jen knihovna/ je vydána na základě potřeby

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Provozní pokyn č. 10/2013

Provozní pokyn č. 10/2013 UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn č. 10/2013 č.j. 119/2013/T Řád autoprovozu Zpracoval: Pavel Necid vedoucí TPO Odpovídá: Ing. Roman Kühnel - tajemník fakulty I. Úvodní ustanovení Řád autoprovozu

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

DOHODA O POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA"

DOHODA O POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA KUJCP010WL7J DOHODA O POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA" Příloha č. 1 mat. č. 1227/RK/13 SON/OHMS/209/13 Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/20 370 760 České Budějovice zastoupený panem Mgr. Jiřím

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou 1 Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou Uvolnění členové Zastupitelstva města Veselí nad Moravou se při používání motorových vozidel

Více

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Čl. I. Předmět úpravy Tato směrnice stanovuje způsob organizování

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury a Městská knihovna Písek Písek 10.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.07.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dohoda o užívání motorového vozidla ke služebním a soukromým

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

Statutární město Brno, městská část Brno-střed DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD Statutární město Brno, městská část Brno-střed DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD Směrnice č.: 66 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 01.03.2018 Vydal/schválil: Bc. Petr

Více

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě Obec Hostín se sídlem: Obecní úřad Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556 tel.: 315 696 480, e-mail: obecniurad@hostin.cz, http://www.hostin.cz Směrnice č. 02/2019 kterou se stanovují pravidla

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Používání služebních vozidel a organizace autoprovozu

VNITŘNÍ SMĚRNICE Používání služebních vozidel a organizace autoprovozu Město Vodňany nám. Svobody 18 VODŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Používání služebních vozidel a organizace autoprovozu Obsah : Úvodní ustanovení Čl. 1- Používání služebních vozidel Čl. 2 -Údržba vozidel Čl. 3 -Platební

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Poskytování cestovních náhrad

Poskytování cestovních náhrad Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Směrnice ředitele č. 2/2012 Poskytování cestovních náhrad Datum účinnosti: 1.1.2012 Vypracoval: Jana Horňáčková Ing. Iveta Maléřová

Více

POUŽÍVÁNÍ A PROVOZ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA

POUŽÍVÁNÍ A PROVOZ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 26/2016 POUŽÍVÁNÍ A PROVOZ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Podpis Zpracování manažer

Více

SMĚRNICE O PROVOZU A UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL. oblast vnitropodniková směrnice pro zaměstnance. rozsah platnosti pro všechny zaměstnance školy

SMĚRNICE O PROVOZU A UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL. oblast vnitropodniková směrnice pro zaměstnance. rozsah platnosti pro všechny zaměstnance školy S M Ě R N I C E číslo 12/2016 SMĚRNICE O PROVOZU A UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL oblast vnitropodniková směrnice pro zaměstnance rozsah platnosti pro všechny zaměstnance školy I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců OBSAH Čl. 1 Předmět úpravy 3 Čl. 2 Pojmy 3 Čl. 3 Obecná ustanovení 3 Čl. 4

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Organizace dopravy a postup zaměstnanců při zajišťování jízdy služebním vozidlem

Organizace dopravy a postup zaměstnanců při zajišťování jízdy služebním vozidlem Strana: 1 z 11 Provozní předpis Organizace dopravy a postup zaměstnanců při zajišťování jízdy služebním vozidlem Organizace: Sídlo: Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf Zpracoval(a), č. osv.: Schválil: Miroslav

Více

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Č. j. 900/19/00010 PID 0343750 V Praze dne 22. 1. 2019 SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) při

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole OBECNÍ ÚŘAD Krátká Ves Směrnice k finanční kontrole Směrnici zpracoval: Vladimír Klement Datum zpracování: 1. 4. 2014 Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce dne 14. 4. 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice SH ČMS - I/18-2008 Cestovní náhrady Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Směrnice je vydávána v souladu se Stanovami

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách...

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín Bod číslo: projednám: konané dne: ^ 66. schůze rady města 16. 1. 2018 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... Důvod projednávání: nová vyhláška

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

OBEC VLASATICE Vlasatice čp IČO Část I. Obecná ustanovení

OBEC VLASATICE Vlasatice čp IČO Část I. Obecná ustanovení OBEC VLASATICE IČO 00283711 SMĚRNICE č. 1/2019 VYSÍLÁNÍ NA PRACOVNÍ CESTY, CESTOVNÍ NÁHRADY kterou se stanovují pravidla pro poskytování náhrad členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obce Vlasatice

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odbor dopravněsprávních činností

Odbor dopravněsprávních činností Odbor dopravněsprávních činností činnosti byly aktualizovány k 1. 2. 2018 na základě usnesení schůze RMB č. R7/152 (k 1. 4. 2018 přesun do Úseku hospodářsko-technického na základě usnesení RMB č. R7/162)

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Směrnice Dopravní řád S3. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. děkan 2. LF UK

Směrnice Dopravní řád S3. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. děkan 2. LF UK Směrnice Dopravní řád S3 Veřejná vysoká škola: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum účinnosti 1.10.2018 Vypracoval Kontrolovala Schválil Tomáš Fencl OZO v prevenci rizik Mgr. Jan Šmejcká tajemnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Telefon 353 240 111 ZASTUPITELSTVO MĚSTA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Zpracoval Vydal Alena Kynclová, vedoucí OE Zastupitelstvo

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE pro interní potřeby města Miletín Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fa kul ta sta veb ní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fa kul ta sta veb ní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fa kul ta sta veb ní Směrnice č. 1 / 2012 o používání služebních motorových vozidel v majetku ČVUT v Praze při pracovních cestách pro ČVUT - Fakultu stavební ČÁST PRVNÍ

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Rozhodnutí tajemníka FIT č. 2/2015: Režim vstupu a pobytu v areálu FIT VUT v Brně

Rozhodnutí tajemníka FIT č. 2/2015: Režim vstupu a pobytu v areálu FIT VUT v Brně Rozhodnutí tajemníka FIT č. 2/2015: Režim vstupu a pobytu v areálu FIT VUT v Brně I. Úvod 1. Rozhodnutí tajemníka FIT VUT v Brně č. 2/2015 upravuje režim vstupu a pobytu v areálu FIT Božetěchova 1 a 2,

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Dopravně provozní řád Dopravně provozní řád, platný pro VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského

Více

PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP A ZTP/P A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP A ZTP/P A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP A ZTP/P A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Město RALSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2008/04,

Město RALSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2008/04, Město RALSKO Obecně závazná vyhláška č. 2008/04, O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE RALSKO, STEJNOKROJI MĚSTSKÉ POLICIE RALSKO A JEHO NOŠENÍ Zastupitelstvo města Ralsko se na svém zasedání dne 17. 12. 2008 usnesením

Více

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník:

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Zpracoval (podpis): SMĚRNICE K ODBORNÉ PRAXI PRO STUDENTY VŠPJ Druh: Směrnice prorektora pro studium Č.j.: VSPJ/06960/2017 Oblast OŘN: OS Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval:

Více

Smlouvu o nájmu obytného vozidla

Smlouvu o nájmu obytného vozidla Auto Centrum Jih 2000, a.s., Velkomoravská 3950/26A, Hodonín 69501 zastoupená paní Marcelou Hrazdílkovou a paní Lucií Schovánkovou a v pověření Hrazdílek Dušan IČ: 26217996, DIČ: CZ26217996 (dále jen jako

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Zápis č. 5/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 5/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 5/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Jiří Kaňok Magda Otčenášková Ing. Ludmila Baranová Ing. Jan Krupa Omluven: Marcel Bednář Za obecní úřad: p. Bohuslav Sikora

Více

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA ZF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA ZF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH OPATŘENÍ TAJEMNÍKA ZF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: S 3/2005 15. března 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MAJETKU MĚSTA VSETÍN

VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MAJETKU MĚSTA VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 63-01 Vydání: 3 Účinnost od: 1. 1. 2006 Přepis: Konečná S. Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Dolany IČ: 00663981 Dolany 35, 273 51 Unhošť Směrnice č. 06/2016 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního řízení zabezpečujícího

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

ZÁSADY PRO ZMĚNY UŽIVATELŮ A PŘIDĚLOVÁNÍ VYHRAZENÝCH PARKOVACÍCH MÍST pravidla rady města

ZÁSADY PRO ZMĚNY UŽIVATELŮ A PŘIDĚLOVÁNÍ VYHRAZENÝCH PARKOVACÍCH MÍST pravidla rady města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: ZÁSADY PRO ZMĚNY UŽIVATELŮ A PŘIDĚLOVÁNÍ VYHRAZENÝCH PARKOVACÍCH MÍST

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ

MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ Pravidla pro vyhrazování parkovacích míst držitelů průkazů ZTP a ZTP/P na území města Brandýs nad Orlicí I. Úvodní ustanovení Tato pravidla upravují postup a podmínky pro zřízení vyhrazeného místa držitelů

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-038-16 ze dne 22.8.2016 Zastupitelstva městské části Praha 12 Rada městské části 1. s c h v a l u j e návrh Zastupitelstva městské části Praha

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci č. A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu Přírodovědecké

Více