VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION S WELLNESS PENSION WITH WELLNESS DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. Veronika Glasová Ing. BOHUSLAV BRUKNER BRNO 2020

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt Nň607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s kombinovanou formou studia ň60řt001 Pozemní stavby Ústav pozemního stavitelství ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student Bc. Veronika Glasová Název Penzion s wellness Vedoucí práce Ing. Bohuslav Brukner Datum zadání Datum odevzdání V Brn dne ň1. ň. Ň01ř prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Dkan Fakulty stavební VUT

3 PODKLADY A LITERATURA Ě1ě Smrnice dkana č. 19/2011 s dodatky a pílohami; ĚŇě Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném a účinném znní; Ěňě Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znní; Ě4ě Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znní; Ě5ě Platné normy ČSN, EN; Ě6ě Katalogy a odborná literatura; Ě7ě Vlastní dispoziční ešení a architektonický návrh budovy. ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádní stavby zadané budovy s tém nulovou spotebou energie. Cíle: Vyešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základ zvolených materiál a konstrukčních prvk, včetn vyešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znní a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující pedbžné návrhy budovy, návrhy dispozičního ešení a pílohovou část obsahující pedbžné návrhy základ a rozmr nosných prvk ešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy Ěmodulové schéma budovyě. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základ, pdorys podlaží, konstrukce zastešení, svislých ez, technických pohled, min. 5 konstrukčních detail, výkresěyě sestavy dílc, pop. výkresěyě tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D bod cě, stavebn fyzikální posouzení objektu a vybraných detail, pop. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebn fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnní požadavk stavebního ešení pro budovy s tém nulovou spotebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci vtrání, vytápní a ohevu vody. Výstupy: VŠKP bude členna v souladu se smrnicí dkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a pílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitní stran každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opateny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky hě "Úvod", iě "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou prvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádní stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znní a jě "Závr". V souhrnné technické zpráv a ve stavebn fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s tém nulovou spotebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací. STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE VŠKP vypracujte a rozčlete podle dále uvedené struktury: 1. Textová část závrečné práce zpracovaná podle platné Smrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveejování závrečných prací" a platné Smrnice dkana "Úprava, odevzdávání a zveejování závrečných prací na FAST VUT" Ěpovinná součást závrečné práceě. Ň. Pílohy textové části závrečné práce zpracované podle platné Smrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a zveejování závrečných prací" a platné Smrnice dkana "Úprava, odevzdávání a zveejování závrečných prací na FAST VUT" Ěnepovinná součást závrečné práce v pípad, že pílohy nejsou součástí textové části závrečné práce, ale textovou část doplujíě. Ing. Bohuslav Brukner Vedoucí diplomové práce

4 ABSTRAKT Pedmtem mé diplomové práce je návrh penzionu s možností wellness vyžití, který se nachází v obci Holásky, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním území Holásky. Jedná se o típodlažní, nepodsklepený objekt ve tvaru dvou odskočených obdélník se samostatným parkovišt pro návštvníky penzionu a wellness. Nosný systém je tvoen železobetonovým skeletovým sloupovým systémem se stropní konstrukcí z dutinkových panel Spiroll. Pro výplové zdivo jsou použity keramické tvárnice Porotherm s kontaktní zateplenou fasádou dle ETICS. Stešní konstrukce je jednoplášová plochá stecha. KLÍČOVÁ SLOVA penzion, wellness, skelet, keramické tvárnice, dutinkový panel, železobetonová deska, jednoplášová stecha, nepodsklepený, típatrový, restaurace ABSTRACT The subject of my diploma thesis is the design of the pension with the possibility of wellness activities, which is located in the village of Holásky, on the level of documentation for the construction. The new building is located in the cadastral area Holásky. It is a three-storey, basement building in the shape of two bounce rectangles with separate parking for visitors to the pension and wellness. The supporting system consists of a reinforced concrete skeletal column system with a ceiling structure made of Spiroll core panels. Porotherm ceramic blocks with contact insulated facade according to ETICS are used for filling masonry. The roof structure is a single-skin flat roof. KEYWORDS boarding house, wellness, skeleton, ceramic blocks, socket panel, reinforced concrete slab, single-layer roof, cellarless, three-storeyed, restaurant

5 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE Bc. Veronika Glasová Penzion s wellness. Brno, s., 522 s. píl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Bohuslav Brukner

6 PROHLÁŠENÍ O SHOD LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVREČNÉ PRÁCE Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Penzion s wellness je shodná s odevzdanou listinnou formou. V Brn dne Bc. Veronika Glasová autor práce PROHLÁŠENÍ O PVODNOSTI ZÁVREČNÉ PRÁCE Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Penzion s wellness zpracovalěaě samostatn a že jsem uvedlěaě všechny použité informační zdroje. V Brn dne Bc. Veronika Glasová autor práce

7

8 OBSAH: 1. ÚVOD 2. VLASTNÍ PRÁCE A. PRVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 3. ZÁVR 4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ 5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL 6. SEZNAM PÍLOH

9 1 ÚVOD Pedmtem mé diplomové práce je návrh penzionu s možností wellness vyžití, který se nachází v obci Holásky, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Obec Holásky se nachází pibližn Ř km jihovýchodn od Brna. Objekt bude stát na parcele č. Ň406. S objektem penzionu bude provedena stavba parkovišt s počtem ň0 parkovacích míst. Penzion bude určen k celoročnímu ubytování. Hosté budou moci navštvovat wellness a restauraci a vedle penzionu pilehlý bazén, které jsou součástí objektu hotelu. Restaurace bude pak pístupná i pro extérní návštvníky. Lokalita pro umístní stavby je vhodná pro tento účel výstavby, v klidném prostedí pírody. Dispozičn je penzion ešen jako podlažní. Pi návrhu a zpracovávání této práce jsem brala zetel na použití moderních materiál, postup pi provádní a výsledný vzhled stavby. Diplomová práce je členna na hlavní textovou část a pílohovou část. Hlavní textová část obsahuje všechny náležitosti spojené s projektovou dokumentací k provedení stavby. Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby jsou studie, které ukazují možné uspoádání zaízení v interiéru. Architektonicko-stavební ešení, které se zabývá určením dispozic celého objektu a uvažovaný konečný vzhled objektu. Oproti tomu stavebn konstrukční ešení se zabývá návrhem vhodného konstrukčního systému a detailním ešením konkrétních problémových situací v konstrukci a jejich vhodné konstrukční a materiálové ešení. Nedílnou součástí je i posouzení na energetický štítek náročnosti budovy, který je obsahem Stavební fyziky. Cílem mé diplomové práce bylo dosáhnout vhodného návrhu objektu jak z hlediska konstrukčního, tak z hlediska architektonického.

10 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION S WELLNESS PENSION WITH WELLNESS A. PRVODNÍ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. Veronika Glasová Ing. BOHUSLAV BRUKNER BRNO 2020

11 OBSAH A.1. Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavb... 3 A.1.Ň Údaje o stavebníkovi... 3 A.1.ň Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 3 A.Ň. Seznam vstupních podklad... 3 A.ň. Údaje o území... 4 A.4. Údaje o stavb... 6 A.5. Členní stavby na objekty a technická a technologická zaízení

12 A.1. Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavb a) Název stavby: Novostavba Penzion s wellness Holásky, parcela č Ň406, k.ú. Holásky b) Místo stavby: U Potoka, Holásky, parcela č Ň406, k.ú. Holásky c) pedmt projektové dokumentace. A.1.2 Údaje o stavebníkovi Stavebník-investor: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Kounicova 67, Brno A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) Zpracovatel dokumentace: Bc. Veronika Glasová bě jméno a píjmení hlavního projektanta včetn čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt nebo Českou komorou autorizovaných inženýr a technik činných ve výstavb, s vyznačeným oborem, popípad specializací jeho autorizace, c) jména a píjmení projektant jednotlivých částí projektové dokumentace včetn čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt nebo Českou komorou autorizovaných inženýr a technik činných ve výstavb, s vyznačeným oborem, popípad specializací jejich autorizace. A.2. Seznam vstupních podklad Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující výchozí podklady: o Stavební program - požadavky na ešení novostavby domu dané investorem. o Aktuální výpis z katastru nemovitostí a kopie katastr. mapy dotčeného území. o Další mapové podklady, ortofotomapa, náhledy do katastru nemovitostí atd. 3

13 o Součástí studie i dokumentace pro stavební povolení bude prohlídka pozemku a nezbytné polohopisné a výškopisné domení části stavební parcely zhotovitelem projektové dokumentace. Ped zpracováním dokumentace byl proveden vizuální przkum pi zamování A.3. Údaje o území a) Rozsah ešeného území Výmra pozemku Ň406 činí 4 00Ň m 2. Stavebním zámrem je novostavba na parcele č v Holásky v okrese Brno-msto. Požadavkem investora je výstavba Penzionu s možností wellness vyžití v míst blízkém pírod s restaurací a parkovištm, tak aby bylo využito pozemku. Objekt bude sloužit jako ubytovací zaízení s celkovou kapacitou 40 host. Objekt je típodlažní. V prvním podlaží bude zízeno zázemí hotelu a restaurace, která bude pístupná i extérním návštvníkm, nejenom hostm penzionu. Součástí prvního nadzemního podlaží budou prostory pro wellness, který je primárn určený pro hosty penzionu.. Ve druhém a tetím podlaží budou umístny pokoje. Součástí studie dokumentace pro stavební povolení byla prohlídka pozemku a nezbytné polohopisné a výškopisné domení stavební parcely zhotovitelem projektové dokumentace. b) Dosavadní využití a zastavnost území Na pozemku parcely č. Ň406 se nenachází žádné objekty ani porost, koviny, které by bylo nutné bourat nebo odstranit. Bude zde provedena pouze skrývka ornice do hloubky 0,15m, která bude uložena na deponii ve spodní části pozemku. c) Údaje o ochran území ešený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón ani ve zvláš chránném území. d) Údaje o odtokových pomrech Dešová voda bude svedena do retenční nádrže, umístné v jihovýchodní části pozemku pepad pak bude napojen do nov vybudovaného vsakovacího tunelu GRAF s objemem ň00l. e) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 4

14 Výstavba objektu je v souladu s územn plánovací dokumentací. Na území není vydán regulační plán. f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území Dokumentace spluje požadavky stanovené stavebním zákonem. Dokumentace je v souladu se závaznými normami ČSN i požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace spluje píslušné pedpisy a požadavky jak pro vnitní prostedí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostedí. Výstavba je navržena tak, aby vyhovla obecným technickým požadavkm na výstavbu. g) Údaje o splnní požadavk dotčených orgán V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. Objekt bude napojen na veejný vodovod, bude zízena elektro pípojka, plynová pípojka, dále bude zízena žumpa pro odvod splaškových vod. Likvidace dešových vod bude ešena pomocí retenční nádrže s pepadem. h) Seznam výjimek a úlevových ešení Tato stavba má vcné i časové vazby na okolní zástavbu. Kvli stavb bude nutno prodloužení ád vodovodu, plynovodu, elektro a s tím vzniknout dodatečné náklady. V dob pípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová ešení. i) Seznam souvisejících a podmiujících investic Provádná stavba nevyžaduje související ani podmiující investice. j) Seznam pozemk a staveb dotčených zmnou vlivu užívání stavby na území Ěpodle katastru nemovitostíě Výpis sousedních pozemk pro parcelu č. 2406: Parcela č Statutární msto Brno, Dominikánské námstí 1ř6/1, 60Ň 00 Brno Parcela č Kaleta Karel, Maryčky Magdonové Ňň1, 7ňŘ 01 Frýden-Místek Parcela č

15 Bartáková Jitka, Tábor ŘŘ5/15, Brno Parcela č Prokešová Michaela, Rue Francois-Lefebvre 1é/ŇŇ, 4000 Rocourt, Belgické království Zaoralová Ingrid, Na návsi Ň4/16, 6Ň0 00 Holásky A.4. Údaje o stavb aě Nová stavba nebo zmna dokončen stavby Jedná se o novostavbu típodlažního penzionu s wellness vyžitím a restaurací v obci Holásky, parcela č. Ň406, k.ú. Holásky a parkovišt pro účel penzionu na stejné parcele. b) Účely užívání stavby Objekt bude využíván k celoročnímu pobytu host. c) Trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o trvalou stavbu. d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis Ěkulturní památka apod.) Stavba není chránna dle jiných právních pedpis. e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Projektová dokumentace je vypracována tak, aby vyhovla obecným technickým požadavkm na výstavbu a píslušným navazujícím zákonem citovaným normám a pedpism. Stavba spluje technické požadavky stanovené vyhláškou č.ň6ř/ň00řsb. o technických požadavcích na stavby se zmnami dle vyhlášky č.ň0/ň01ň Sb. Jedná se o novostavbu, není ešeno bezbariérové užívání staveb. f) Údaje o splnní požadavk dotčených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních pedpisě V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. 6

16 g) Seznam výjimek a úlevových ešení V dob pípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová ešení. h) Pedkládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba típodlažního Navrhované kapacity stavby Ězastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatel / pracovník apod.ě Zámrem investora Ěstavebníkaě a obsahem penzionu s wellness a restaurací, dále parkovišt pro účel penzionu. Objekt je zastešen plochou stechou jednoplášovou. Penzion Zastavná plocha: 834,75 m 2 Obestavný prostor: 2 533,44 m 3 Užitná plocha: 1 987,18 m 2 Počet pokoj: 20 Počet host hotelu: 40 Počet host restaurace: 5Ř Sklon stechy: do ň Součástí stavby hotelu je parkovišt s počtem ň0 parkovacích stání, které je umístné na pozemku č. Ň406. i) Základní bilance stavby Ěpoteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s dešovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické náročnosti budov apod.ě Dešová voda svedena do retenční nádrže umístné v dolní části pozemku s pepadem napojeným na stávající dešovou kanalizaci. j) Základní pedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členní na etapyě Výstavba začne na začátku záí roku Ň017 7

17 Pi stavebních úpravách je dležité dodržet návaznost jednotlivých krok a tím i postup emesel na stavb tak, aby na sebe plynule navazovala. k) Orientační náklady stavby 55 ňň4 116, Ňň Kč bez DPH A.5. Členní stavby na objekty a technická a technologická zaízení ešená stavba se skládá z ř stavebních objekt: SO 01 PENZION S WELLNESS SO 02 ZPEVNNÉ PLOCHY - PARKOVIŠT SO 03 ZPEVNNÉ PLOCHY PODLAHA Z PRKEN WPC SO 04 ZPEVNNÉ PLOCHY PODLAHA Z KAZET VPC SO 05 VODOVOD (PITNÁ VODA) SO 06 ELEKTRICKÉ VEDENÍ SO 07 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SO 08 KANALIZACE DEŠOVÁ SO 09 SDLOVACÍ KABEL Prvodní zpráva je nedílnou součástí dokumentace a pi provádní stavby je teba vždy posoudit jak textovou část, výkresovou část tak i pípadn rozpočtovou část dokumentace. Stavbu musí provádt odborná firma Ěči svépomocíě k tomu ze zákona zpsobilá die platných zákon ČSN, norem a pípadných dalších závazných pedpis. Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a pípadné nejasnosti v dokumentaci je teba projednat s projektant. 8

18 9

19 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION S WELLNESS PENSION WITH WELLNESS A. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. Veronika Glasová Ing. BOHUSLAV BRUKNER BRNO 2020

20 OBSAH B.1 Popis území stavby... 3 B.Ň Celkový popis stavby... 5 B.Ň.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek B.Ň.Ň Celkové urbanistické a architektonické ešení B.Ň.ň Celkové provozní ešení, technologie výroby... 6 B.Ň.4 Bezbariérové užívání stavby B.Ň.5 Bezpečnost pi užívání stavby B.2.6 Základní charakteristika objekt B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zaízení B.2.8 Požárn bezpečnostní ešení B.Ň.ř Zásady hospodaení s energiemi B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prac. a komun. prostedí B.Ň.11 Ochrana stavby ped negativními účinky vnjšího prostedí B.ň Pipojení na technickou infrastrukturu B.4 Dopravní ešení B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana B.7 Ochrana obyvatelstva B.Ř Zásady organizace výstavby

21 B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Pozemek se nachází v okrajové části obce Holásky. Místem stavby je parcela č v k.ú. Holásky. Pozemek je rovinatý. U hranice pozemku se nachází pístupová soukromá komunikace. Pozemek bude oplocen. b) Výčet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, HG przkum, stavebn-historický przkum apod.). Ped zpracováním této projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení objektu novostavby penzionu s wellnes a s restaurací situovaného s umístním na parcele č v k.ú. Holásky, bude provedeno mení pdního radonu bude zpracován hydrogeologický posudek. Dále budou oslovení všichni správci zaízení technické infrastruktury k určení polohy vedení jednotlivých ád tak, aby nedošlo k poškození tchto zaízení v rámci stavebních prací. Všechny výše uvedené podklady a przkumy budou formou protokol založeny v dokladové části této projektové dokumentace. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. Stavba nezasahuje do stávajících ochranných ani bezpečnostních pásem. c) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území. Objekt je umístn mimo záplavové a poddolované území. d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomry v území. Výstavba objektu nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Činnosti, které by mohly obtžovat okolí hlukem, budou provádny v denních hodinách pracovních dn. Po dobu provádní stavby nesmí být okolní prostor ovlivován nadmrným hlukem, vibracemi a otesy na mez stanovenou v naízení vlády č.ň7ň/ň006sb. O ochran zdraví ped nepíznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel stavby je povinen bhem realizace stavby zajišovat poádek na staveništi a neznečišovat veejná prostranství a v co nejvtší míe šetit stávající zele. V pípad znečištní veejných komunikací bude zajištno její očištní. Odpad ze stavby bude tídn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č.1ř5/ň001 Sb., o odpadech, ve znní 3

22 pozdjších pedpis. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do pvodního stavu. Odtokové pomry budou v prbhu výstavby i po dokončení nezmnny. e) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin. Žádné požadavky nebyly zjištny. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé stromy, které by bylo poteba kácet. Bude pouze provedeno sejmutí ornice v části výstavby. f) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk určených k plnní funkce lesa. Ped zahájením stavby je nutné provést skrývku ornice o mocnosti minimáln 0,15 m, skrytou vrstvu uložit na deponii umístnou v severovýchodní části parcely stavby, odkud se po ukončení stavebních prací tato zemina opt použije na urovnání a dosypy kolem stavby kolem stavby. Do pozemk plnící funkci lesa se stavebními pracemi zasahovat nebude. g) Územn technické podmínky. Pro umístní a realizaci pedmtné stavby penzionu v obci Holásky je nutné zajistit úpravu dopravního napojení novým sjezdem ešeným ze stávající místní komunikace. Dále se k navrhované stavb penzionu provede vybudování staveb zaízení technické infrastruktury pípojka zemního plynu napojená na plynovodní ad, pípojka vody napojením na obecní vodovodní ád, pípojka elektrické energie napojená na distribuční kabeláž elektrické VN, kanalizace bude svedena do vybudované žumpy Nautilus. Dešová voda bude svedena do retenční nádrže umístné v jihovýchodní části pozemku s pepadem napojeným na nov vybudovaný vsakovací tunel. h) Vcné a časové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice. Tato stavba má vcné i časové vazby na okolní zástavbu. Kvli stavb bude nutno vybudovat pípojky elektrické energie NN, zemního plynu, pípojky vody, žumpa a likvidace dešových vod. 4

23 B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Zámrem investora Ěstavebníkaě a obsahem pedkládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba típodlažního penzionu s wellness vyžitím a restaurací, dále parkovišt pro účel hotelu. Objekt je zastešen plochou stechou jednoplášovou. Penzion Zastavná plocha: 834,75 m 2 Obestavný prostor: 2 533,44 m 3 Užitná plocha: 1 987,18 m 2 Počet pokoj: 20 Počet host hotelu: 40 Počet host restaurace: 58 Sklon stechy: do ň Součástí stavby hotelu je parkovišt s počtem 30 parkovacích stání, které je umístné na pozemku č. Ň406. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení. a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení. Situováním novostavby penzionu jsou splnny všechny požadavky pro územní regulaci a zachování urbanisticky závazných princip. Osazením stavby jsou rovnž dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající z požadavk obecných technických podmínek pro výstavbu. Výstavba navrhované stavby na pedmtném souboru parcel je v souladu s územním plánem a cíli a zámry územního plánování. 5

24 a) Architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení. Provoz penzionu s wellness je členn do tech hlavních celk. První celek tvoí samotná část penzionu, a to recepce umístna v 1NP a pak samotné pokoje host umístné v ŇNP a ňnp. Druhý celek tvoí restaurace s barem s celkovým možným počtem 58 návštvníku umístná v 1NP. Restaurace bude určena jak pro hosty hotelu, tak i pro extérní návštvníky. Tetí a poslední celek tvoí wellness umístné v 1NP, které bude určeno výhradn pro hosty hotelu. Wellness bude zahrnovat saunu, odpočívárnu, víivou vanu, masáže a venku plavecký bazén. Součásti budou lehátka na terase u bazénu. Celková kapacita ubytování hotelu je na 40 míst, kapacita restaurace je pak 58 míst s možností venkovního posezení v mimo zimním období. Objekt penzionu je zastešen plochými jednoplášovými stechami. Úrove podlahy je nad úrovní upraveného terénu 0,15 m. Penzion bude vystavn z keramických tvárnic Porotherm a bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS. Stropy jsou navrženy z pedem pedpjatých dutinkových panel Spiroll. Schodišt je prefabrikované železobetonové dvouramenné. Fasády bude provedena fasádními omítkami v kontrastním barevném provedení tmav šedé a bílé. První patro je pístupné pímo z terénu a pomocí vnitního schodišt a výtahu se pak dostaneme do dalších pater objektu. Podrobnjší popis viz zpráva D. B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby Provoz penzionu s wellness je členn do tech hlavních celk. První celek tvoí samotná část penzionu, a to recepce umístna v 1NP a pak samotné pokoje host umístné v ŇNP a ňnp. Druhý celek tvoí restaurace s barem s celkovým možným počtem 58 návštvníku umístná v 1NP. Restaurace bude určena jak pro hosty hotelu, tak i pro extérní návštvníky. Tetí a poslední celek tvoí wellness umístné v 1NP, které bude určeno výhradn pro hosty hotelu. Wellness bude 6

25 zahrnovat saunu, odpočívárnu, víivou vanu, masáže a venku plavecký bazén. Součásti budou lehátka na terase u bazénu. Hlavní vstup se nachází v 1NP na jihovýchodní stran, kde pes zádveí vstoupíme do prostorné haly, kde se také nachází recepce, serverovna, kancelá vedení hotelu a vstup na schodišt a výtah do dalších podlaží a vstup do restaurace. Zázemí a vstup pro zamstnance restaurace je situován na jihozápadní stran objektu, zamstnanci vstoupí pes spojovací chodbu do společenské místnosti, kde se také nachází sprcha, WC i odpočinková místnost. Ze spojovaí chodby je pak pístup do kuchyn, pípraven masa, zeleniny, chladíren, sklad surovin, skladu odpadk a do technického zázemí objektu, které je situováno v jihozápadní části objektu. Ze spojovací chodby je dále pístup do prostor wellness, kde se recepce, sauna, odpočívárna, víivá vana, šatny a sprchy a samostatná strojovna VZT pro wellness. Ve ŇNP se pak octneme v chodb kde je pístup do 10 dvoulžkových pokoj, z toho jednoho pro osoby s sníženou pohyblivostí. Dále se zde nachází místnost pro uklízečky a sklad prádla. ňnp je totožné s ŇNP s tím rozdílem. ešení hotelu a orientace jeho jednotlivých obytných místností ke svtovým stranám respektuje základní typologické požadavky a zajišuje dostatečné proslunní jednotlivých obytných prostor. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. Stavba nepodléhá bezbariérovému užívání. B.2.5 Bezpečnost pi užívání stavby. Navržený zámr spluje bezpečné užívání stavby. B.2.6 Základní charakteristika objekt. a) Stavebn-konstrukční a materiálové ešení Objekt penzionu je zastešen plochými jenoplášovými stechami. Úrove podlahy je nad úrovní upraveného terénu 0,15 m. Penzion bude vystavn z keramických tvárnic Porotherm a bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS. Stropy jsou navrženy z pedem pedpjatých dutinkových panel Spiroll. Schodišt je prefabrikované železobetonové dvouramenné. Fasády bude 7

26 provedena fasádními omítkami v kontrastním barevném provedení tmav šedé a bílé. b) Mechanická odolnost a stabilita Statický výpočet je samostatnou částí dokumentace, která musí být vytvoena a posouzena statikem. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení a) Technické ešení b) Výčet technických a technologických zaízení Není pedmtem ešení PD. B.2.Ř Požárn bezpečnostní ešení Součástí projektové dokumentace je samostatná část Požárn bezpečnostního ešení stavby. B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi a) Kritéria tepeln technického posouzení Není pedmtem ešení PD. Objekt je napojen na stávající bžné inženýrské sít b) Energetická náročnost stavby Součástí projektové dokumentace část Tepelné náročnosti budovy c) Posouzení využití alternativních zdroj energií Není součástí této PD. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí Zásady ešení parametr stavby Ěvtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad apod.ě a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí Ěvibrace, hluk, prašnost apod.ě. 8

27 a) Stavba domu nemá zásadní negativní vliv na Životní prostedí, a tudíž nejsou navrženy zvláštní opatení pro jeho ochranu. b) návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby - komunální odpad je ukládán do nádoby na domovní odpad, která je umístna na pozemku investora. Takto shromáždný odpad je v pravidelných termínech vyvážen Ětj. pedáván oprávnné osobě v souladu s plánem odpadového hospodáství obce. Sbrné kontejnery na tídný odpad jsou umístny v obci investora. c) ochrana ovzduší - vytápní objektu je zabezpečeno stávajícím kotlem na plyn. Obvodové konstrukce domu pi styku s vnjším prostedím jsou navrženy v souladu s tepelnou technikou budov, čímž je zabezpečeno hospodárné využívání energie potebné zejména pro vytápné pedmty stavby. d) ochrana ped prachem - zvýšení prašnosti v dotčené lokalit provozem stavby bude eliminováno dsledným dočištním dopravních prostedk a prbžným čištním užívaných veejných komunikací. e) ochrana ped hlukem, vibracemi a otesy - po dobu provádní stavby nesmí být okolní prostor ovlivován nadmrným hlukem, vibracemi a otesy nad mez, stanovenou v naízení vlády o ochran zdraví ped nepíznivými účinky hluku a vibrací. f) ochrana ped exhalacemi z provozu stavebních mechanizm, kontaminace pdy ropnými látkami ze stavebních mechanism - dodavatel stavby či investor je odpovdný za náležitý technický stav svého strojového parku. g) vizuální rušení stavbou - dodavatel či investor odpovídá za dodržování poádku na staveništi h) ochrana pírody a krajiny - stavba se nachází na okraji obce Holásky. Stavba zásadn nenaruší ráz krajiny a pírody. Okolí stavby bude po její realizaci maximáln zatravnno a ozelenno. i) ochrana stávající zelen - pi provádní prací budou dodržována píslušná ČSN - ochrana strom, porost a ploch pro vegetaci pi stavebních činnostech, jakož i normy související ĚPráce s pdou, Výsadby rostlin, Zakládání trávník, Technicko-biologická zabezpečovací zaízeni, rozvojová a udržovací péče o rostlinyě. j) vliv staveb na oslunní okolních dom stavba nemá negativní vliv na okolní zástavbu. 9

28 k) Iikvidace odpad ze stavby - s veškerými odpady bude náležit nakládáno Ve smyslu ustanovení zákona o odpadech a pedpis souvisejících. Pvodce odpad je povinen odpady zaazovat podle druh a kategorií, zajistit pednostní využití odpad. Odpady, které sám nemže stavebník využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a provádcími právními pedpisy, musí pevést do vlastnictví pouze osob oprávnné k jejich pevzetí, a to bud' pímo, nebo prostednictvím k tomu zízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splují požadavky pro ukládání tchto odpad. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpad na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. l) ochrana LPF - stavba se nedotýká zájm LPF nebo je umístna ve vzdálenosti vtší jak 50 m od lesa. m) ochrana ZPF - pozemky jsou chránny zemdlským pdním fondem a bude nutno podat žádost u vyjmutí se ZPF. Pozemky jsou evidovány jako orná pda. Zpsob ochrany parcela č BPEJ n) pozemky se nenachází v CHKO o) B.2.11 Ochrana stavby ped negativními účinky vnjšího prostedí Součástí projektu není ešeno. B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu Objekt bude napojen na veejnou infrastrukturu, která vede v blízkosti pozemku (na veejné komunikaciě. Objekt bude napojen na elektro, vodovod a také bude provedena pípojka plynu. Bude zízena žumpa pro likvidaci splaškových vod a dále bude zízena retenční nádrž pro zachytávání dešových vod. B.4 Dopravní ešení Stávající dopravní ešení bude zachováno. Na místní komunikaci bude pouze pipojena píjezdová cesta k hotelu a parkovišti penzionu, která bude provedena ze zámkové dlažby a bude zde umístn odvodovací žlab, který bude ústit do vsakovacího žlabu. 10

29 B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) Terénní úpravy. Bude provedena skrývka ornice, která bude umístna na pozemku a po skončení stavebních práci bude využita na terénní úpravy a vyrovnání. b) Použité vegetační prvky. Okolí stavby bude po její realizaci maximáln zatravnno a ozelenno. Pi provádní prací budou dodržována píslušná ČSN-ochrana strom, porost a ploch pro vegetaci pi stavebních činnostech, jakož i normy související Ěpráce s pdou, výsadby rostlin, zakládání trávník, technicko-biologická zabezpečovací zaízení, rozvojová a udržovací péče o rostlinyě. c) Biotechnická opatení. Není ešeno. B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana a) Vliv na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda. Odpovdnost za nakládání se stavebními odpady bhem výstavby má zhotovitel stavebních prací, který pedloží pi kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Činnosti, které by mohly obtžovat okolí hlukem, budou provádny v denních hodinách pracovních dn. Zhotovitel stavby je povinen bhem realizace stavby zajišovat poádek na staveništi a neznečišovat veejná prostranství a v co nejvtší míe šetit stávající zele. V pípad znečistní veejných komunikací bude zajištno její očištní. Odpad ze stavby bude tídn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb., o odpadech, ve znní pozdjších pepis. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do pvodního stavu. b) Vliv na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana rostlin a živočich apod.). V blízkosti se nevyskytují deviny, památné stromy, rostliny ani živočichové, které by byly stavbou ohroženy. Terén bude po rozebrání lešení uveden do pvodního stavu. Ekologická funkce a vazby v krajin budou zachovány. 11

30 c) Vliv na soustavu chránných území Natura Zámr nemá vliv na soustavu chránných území Natura Ň000 d) Návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA. Pro tento rozsah projektu není stanovisko EIA nutné. e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních pedpis. Výstavbou nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpečného pásma. B.7 Ochrana obyvatelstva Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva. B.Ř Zásady organizace výstavby a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní Bude zajištna vodovodní pípojka a pípojka elektiny. b) Odvodnní staveništ Odvádní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveništ včetn vnitro staveništních komunikací, nenarušovala a neznečišovala se odtoková zaízení pozemních komunikací a jiných ploch piléhajících ke staveništi a nezpsobilo se jejich podmáčení. c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Pístup a píjezd na staveništ bude umožnn z veejné dopravní komunikace. Napojení na inženýrské sít bude provedeno napojením na veejnou infrastrukturu a provedení nových pípojek. d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky Provádní stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel stavby je povinen bhem realizace stavby zajišovat poádek na 12

31 staveništi a neznečisovat veejná prostranství, a v co nejvtší míe šetit stávající zele. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do pvodního stavu. Nesmí docházet k ohrožování a nadmrnému obtžování okolí, zvlášt hlukem, prachem apod. k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišování pozemních komunikací' ovzduší a Vod, k omezování pístupu k pilehlým stavbám nebo pozemkm, k sítím technického vybavení a požárním zaízením. e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin Pi realizaci stavby musí být dodrženy všechny technologické pedpisy, pedepsané pracovní postupy a veškeré pedpisy o bezpečnosti práce. Po celou dobu stavby musí být účinným zpsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a pístupových komunikací na staveništ Ěpracoviště. Pi stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištno dostatečné osvtlení. f) Maximální zábory pro staveništ (dočasné / trvalé) Nebudou provedeny žádné dočasné/trvalé zábory. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich likvidace V nezbytné míe. Veškerá likvidace zemin probhne v rámci pozemk investora. Stavební odpady budou likvidovány v rámci stavebn realizační činnosti odpovdnou firmou. Odpady, které budou zaazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnní. S nebezpečnými odpady mže provádcí firma nakládat pouze na základ souhlasu píslušného orgánu státní správy. Nebezpečné odpady Ěodpadní barvy, plechovky od barev apod.ě musí být shromažovány utídné podle jednotlivých druh a kategorií v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. 13

32 Demoliční matriál bude ukládán do pipravených kontejner a odvezený na skládku odpad. Kovový odpad bude odvezen do sbrných surovin. Ostatní odpady ze stavební výroby budou pedány k likvidaci oprávnné firm. Pi realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č.1ř5/ň001 Sb. a provádcí vyhlášky č. ňř1/ň001 Sb. katalog odpad a č. ňřň/ň001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady a s látkami nebezpečnými vodám ve smyslu zákona č. Ň54/Ň001 Sb. o vodách. h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin Bilance zemních prací bude vyešena na pozemku investora. i) Ochrana životního prostedí pi výstavb Z dvodu ochrany prostedí je nutno po dobu výstavby provádt: Čištní pneumatik dopravních prostedk, pípadn podvozk stavebních mechanizm ped jejich výjezdem na komunikaci. V rámci omezování tuhých odpad ze stavební výroby je potebné chránit materiály, které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulací. Odpovdnost za nakládání se stavebními odpady bhem výstavby má zhotovitel stavebních prací, který pedloží pi kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Stavební úpravy neovlivní negativn životní prostedí. Po dobu provádní stavby nesmí být okolní prostory ovlivovány nadmrným hlukem, vibracemi a otesy nad mez stanovenou v naízení vlády č.14ř/ň006 Sb, o ochran zdraví ped nepíznivými účinky hluku a vibrací. j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis) Pi provádní stavby je nutno dodržovat pedpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zaízení, zejména naízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a dále naízení vlády o bližších 14

33 požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Budou-li na staveništi psobit zamstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potebný počet koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi Ědále jen ''koordinátor''ě s pihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi pípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora pi píprav díla a pi jeho realizací mohou být vykonávány toutéž osobou. Veškeré mechanismy budou v pípad nepítomnosti odpovdných osob zajištny a bude znemožnna veškerá manipulace s nimi. Provádní stavebních prací se bude ídit pedpisy o bezpečnosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích. Provádní stavebních prací se bude ídit pedpisy, které jsou stanoveny zákonem č. ň0ř/ň006 Sb. Dle zákona č. ň0ř/ň006 nebude na stavb vyžadován koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pi práci. k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Není v ešení. l) Zásady pro dopravní inženýrská opatení Pi provádní jednotlivých staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Hluk na staveništi nepesáhne limity stanovené v naízení vlády o ochran zdraví ped nepíznivými účinky hluku a vibrací. Pípadné podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sít v prostoru staveništ musí být polohov a výškov vyznačeny ped zahájením stavby. m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Lhty výstavby a dílčí termíny budou stanoveny v realizační dokumentaci. Pi stavebních úpravách je dležité dodržet návaznost jednotlivých krok a tím i postup emesel na stavb tak, aby na sebe plynule navazovala. 15

34 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION S WELLNESS PENSION WITH WELLNESS D. DOKUMENTACE OBJ. A TECH. A TECHNOLOG. ZAÍZENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. Veronika Glasová Ing. BOHUSLAV BRUKNER BRNO 2020

35 OBSAH D Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení... 3 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební ešení D.1.2 Stavebn konstrukční ešení... 7 D.1.3 Požárn bezpečnostní ešení D.1.4 Technika prostedí staveb D.2 Dokumentace technických a technologických zaízení E Dokladová část

36 D. Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Objekt SO01- Penzion s wellness D.1.1 Architektonicko-stavební ešení aě Technická zpráva Účel objektu: Jedná se o novostavbu objektu pro ubytování, penzion s wellness. Funkční a kapacitní údaje objektu: - Typ stavby: Penzion s wellness - Účel stavby: Ubytovací zaízení - Zastavná plocha: 834,75 m 2 - Obestavný prostor: 2 533,44 m 3 - Užitná plocha: 1 987,18 m 2 - Počet pokoj : 20 - Počet host hotel: 40 - Počet host restaurace: 58 - Počet parkovacích stání: 30 (2 pro osoby se sníženou schopností pohyblivostiě Architektonické, výtvarné a dispoziční ešení Provoz penzionu s wellness je členn do tech hlavních celk. První celek tvoí samotná část penzionu, a to recepce umístna v 1NP a pak samotné pokoje host umístné v ŇNP a ňnp. Druhý celek tvoí restaurace s barem s celkovým možným počtem 58 návštvníku umístná v 1NP. Restaurace bude určena jak pro 3

37 hosty hotelu, tak i pro extérní návštvníky. Tetí a poslední celek tvoí wellness umístné v 1NP, které bude určeno výhradn pro hosty hotelu. Wellness bude zahrnovat saunu, odpočívárnu, víivou vanu, masáže a venku plavecký bazén. Součásti budou lehátka na terase u bazénu. Hlavní vstup se nachází v 1NP na jihovýchodní stran, kde pes zádveí vstoupíme do prostorné haly, kde se také nachází recepce, serverovna, kancelá vedení hotelu a vstup na schodišt a výtah do dalších podlaží a vstup do restaurace. Zázemí a vstup pro zamstnance restaurace je situován na jihozápadní stran objektu, zamstnanci vstoupí pes spojovací chodbu do společenské místnosti, kde se také nachází sprcha, WC i odpočinková místnost. Ze spojovaí chodby je pak pístup do kuchyn, pípraven masa, zeleniny, chladíren, sklad surovin, skladu odpadk a do technického zázemí objektu, které je situováno v jihozápadní části objektu. Ze spojovací chodby je dále pístup do prostor wellness, kde se recepce, sauna, odpočívárna, víivá vana, šatny a sprchy a samostatná strojovna VZT pro wellness. Ve ŇNP se pak octneme v chodb kde je pístup do 10 dvoulžkových pokoj, z toho jednoho pro osoby s sníženou pohyblivostí. Dále se zde nachází místnost pro uklízečky a sklad prádla. ňnp je totožné s ŇNP s tím rozdílem. ešení hotelu a orientace jeho jednotlivých obytných místností ke svtovým stranám respektuje základní typologické požadavky a zajišuje dostatečné proslunní jednotlivých obytných prostor. V celém objektu jsou použity rozmrné okna, buto s možností výstupu na terasu, u restaurace, nebo wellness, pípadn na balkóny u jednotlivých pokoj. Tím je docíleno maximálního využití výhledu, který se tímto smrem naskýtá a je tím i zajištno dostatečné proslunní, tchto obytných místností. V blízkosti stavby se nenachází tém žádná zástavba Úniková cesta z objektu je ešená pes únikový východ v 1NP vedle schodišt, situovaný na jihovýchodní stran, nebo pes vedlejší vstup na stran jihozápadní stran pouze pro zamstnance od recepce, Typ únikové cesty je CHÚC B s evakuačním výtahem. Další únikovou cestu mžou tvoit posuvná okna v restauraci popípad vstup pro zamstnance restaurace na situován na severovýchodní stran. 4

38 Situováním novostavby hotelu jsou splnny všechny požadavky pro územní regulaci a zachování urbanisticky závazných princip. Osazením stavby jsou rovnž dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající z požadavk obecných technických podmínek pro výstavbu. Výstavba navrhované stavby na pedmtném souboru parcel je v souladu s územním plánem a zámry územního plánování. Materiálové ešení Penzion bude vystavn ze systému keramických tvárnit Porotherm, část a bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS. Stropní konstrukce z pedem pedpjatých dutinkových panel Spiroll. Objekt je zastešen plochou stechou. Vnjší výpln otvor jsou hliníková od firmy ALUPROF, vstupní dvee, které budou automatické posuvné dvee od firmy ALUPROF. Vnitní systém je také tvoen keramickými tvárnice Porotherm, Vnitní omítky jsou tenkovrstvé vápenocementové. Nášlapné vrstvy podlah jsou dle účelu místnosti tvoeny keramickou dlažbou, koberci nebo epoxidovou strkou. Nášlapná vrstva podlahy na terase je tvoena prkny PWC. Zábradlí u balkón v ŇNP-3NP bude z nerezové oceli s výplní z kaleného bezpečnostního skla. Venkovní omítka bude silikon silikátová bílé a tmav šedé barvy. Technologie výroby Pi výstavb budou dodrženy všechny technologické postupy. Je nutné dodržovat návaznost a postupy prací na sebe navazující. Bezbariérové ešení stavby Objekt nevyžaduje bezbariérová ešení. Není pedmtem ešení. Konstrukční a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby Nosný systém prefabrikovaný železobetonový skelet sloupový, výplové zdivo keramické tvárnice Porotherm tloušky ň00mm s kontaktním zateplením dle ETICS. Stropy jsou z pedem pedpjatých dutinkových panel Spiroll tloušky Ň00 mm. Základové konstrukce jsou ešeny jako železobetonová deska. Podkladní beton je rovnž z prostého betonu vyztužený KARI sítí. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tlouška zateplovacího systému je 160 mm. Stecha objektu je plochá. Spád ploché stechy je ň. Stešní krytina je z hydroizolační PVC-P 5

39 fólie pitížené kačírkem nebo s vegetační vrstvou. Odtok vody ze stešní konstrukce je zajištn podokapními žlaby, stešním vtokem a pojistným pepadem. Bezpečnost pi užívání stavby Stavba je navržena a bude vystavna s obecn platnými požadavky na bezpečnost pi užívání stavby. Ochrana zdraví a pracovní prostedí Musí být dodrženy veškeré požadavky a postupy pi použití stroj a náadí dle platného zákona a vyhlášek. Stavební fyzika Tepelná technika: Konstrukce objektu a všechny výpln otvor jsou navrženy tak, aby vyhovovaly hodnotám v norm ČSN 7ň0540-Ň Ň011. Navržený objekt vyhovuje všem normovým požadavkm. Obálka budovy je na základ provedeného posouzení zaazena do kategorie B. Viz samostatná složka Stavební fyzika. Osvtlení: Všechny místnosti určené pro dlouhodobý pobyt osob mají pirozené denní osvtlení okny. Každá místnost je dále opatena umlým osvtlením zabudovaným ve stropní konstrukci nebo na stn. Svtla jsou navržená tak aby poskytly koncentrovaný paprsek silného bílého teplého svtla a je zde možnost nastavit intenzitu osvtlení pomocí vypínače. Viz samostatná složka Stavební fyzika. Oslunní: Všechny místnosti určené pro dlouhodobý pobyt osob mají dostatečné oslunní dle platných normových požadavk. V letních msících jsou proti pehívaní zabudování vnitní rolety Akustika/hluk: 6

40 V blízkosti se nachází pouze komunikace III. tídy, která dle hlukových map nevytváí vtší vibrace a spluje hygienické limity hluku pro den i noc. Viz samostatná složka Stavební fyzika. bě Výkresová část Výkresová část architektonicko-stavebního ešení je pipojena v samostatné píloze D.1.1 cě Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznam částí výrobk a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobkě. Skladby konstrukcí, seznam částí výrobk a rozhodující detaily jsou v samostatné píloze. D.1.2 Stavebn konstrukční ešení aě Technická zpráva Vytyčení stavby Stavba bude umístna dle situačního výkresu a zamených bodu Ěsamostatná píloha Cě. Podlaha se nachází ve výškové úrovni 193,00 m n.m. B.p.v. Zamení a vytyčení stavby bude provádt specializovaná geodetická firma, kterou bude zajišovat zhotovitel stavby. Souadnice jednotlivých bodu jsou v systému JTSK. Výkopy Pi výkopových pracích byla v maximální míe zohlednna svažitost pvodního terénu, díky čemuž nedochází k objemným odkopm zeminy. Odkopaná zemina se následn použije k pípadným zásypm. Tída tžitelnosti zeminy byla odhadnuta na tídu ň-4. V částech s hlubšími výkopy je nutné počítat ze zvýšením tídy tžitelnosti. Práce bude nutné provádt tžkou technikou. Po provedení mických prací geodetickou firmou, bude nejdíve provedena skrývka ornice, která bude použita pi dokončovacích prací na rekultivaci pozemku. Skrývka ornice bude provedena v hloubce 150 mm a bude umístná na deponii ve spodní části pozemku. Poté budou provedeny jednotlivé výkopy pro základové pasy. Veškerá vytžená zemina bude použitá pi konečných úpravách pozemku. 7

41 Základy Ped zahájením betonáských prací musí být osazeno ležaté potrubí splaškové a dešové kanalizace nebo provedeno bednní pro prostupy. Základy objektu jsou železobetonová deska tl. min. 500mm. Po osazení kanalizačního a dešového potrubí a vytvoení pípadných prostupu pro zmiované potrubí se provede betonáž. Na ty pak bude vyzdno zdivo z tvarovek ztraceného bednní. Nakonec bude provedena betonáž desky podkladního betonu. Stavba bude chránna proti zemní vlhkosti natavenými modifikovanými asfaltovými pásy. Do základ bude umístn zemnící pásek, který bude sloužit pro uzemnní pro hromosvod. Základová konstrukce bude v místech kontaktu s vnitním prostorem zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 1Ň0 mm. Svislé nosné konstrukce Svislé obvodové nosné konstrukce jsou vyzdny z keramických tvárnic Porotherm o tloušce 300 mm zdné na lepidlo maltu pro tenkostnné spáry. Stavba bude zateplena tepelnou izolací Isover TF tl.160 mm. Vnitní zdivo bude vyzdno rovnž z keramických tvarovek Porotherm o tloušce 190 mm, 200 mm a 300 mm zdné na maltu pro tenkostnné spáry. Veškeré zdivo bude založeno na zakládací malt pro dosažení roviny. Hlavní nosnou konstrukcí jsou prefabrikované železobetonové sloupy rozmru ň00xň00 mm spolu s prvlaky a ztužidly. Vodorovné nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako pedem pedpjaté železobetonové dutinkové panely Spiroll o tloušce 200 mm. Peklady jsou ze systému Porotherm a podrobnji jsou rozepsány ve výkresové dokumentaci. Minimální uložení peklad je závislé dle rozmr svtlosti otvor. Schodišt Vnitní schodišt je navrženo jako prefabrikované železobetonové. Zábradlí bude nerezové ze profilu JEKL se svislými tyčovými prvky. Výška zábradlí je 1000 mm. Pro 8

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES VETERINÁRNÍ KLINIKA VETERINARY CLINIC

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 B. Souhrnná technická zpráva Zakázka č. : 13 028 Název akce : Oplocení u školy Wolkerova, Havlíčkův Brod Místo akce

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. POPIS STAVBY Zhodnocení staveniště: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý, porostlý náletovými travinami, které budou před

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.100 MIMO, UL.LUNÍ - ZATEPLENÍ FASÁDY

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.100 MIMO, UL.LUNÍ - ZATEPLENÍ FASÁDY 1 STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.100 MIMO, UL.LUNÍ - ZATEPLENÍ FASÁDY PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEDNATEL: SVJ Luní 100, Mimo PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vank Horní Libchava

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jaromír Benka Krnovská 27, 746 01 Opava B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název Investor : Vnitřní stavební úpravy 2.NP pavilonu E - hematologické ambulance : Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh B. Souhrnné technické zprávy: B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. A. Průvodní zpráva

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. A. Průvodní zpráva Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb A. Průvodní zpráva Diplomová práce 2017/2018 OBSAH A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DM FAMILY HOUSE BAKALÁSKÁ PRÁCE

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Dle vyhlášky 405/2017 Sb. Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání (provozovna):

Více

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Stavebník: Služby Města Veselí nad Moravou IČ 46936777 Stavba: Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Místo: Veselí nad Moravou Kraj : Jihomoravský Okres: Hodonín K.ú.: Veselí - Předměstí Parc.č.: 1916/2,

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.: , A. Průvodní zpráva

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.: , A. Průvodní zpráva Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ VSTUPU U OBJEKTU DPS

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ING. MILADA VLČKOVÁ KANCELÁŘ: DOLNÍ BRÁNA 47, 741 01 NOVÝ JIČÍN LUČNÍ 5, 741 01 NOVÝ JIČÍN IČ 06351409 MOBIL: 775 711 416 / E-MAIL: MILADAVLCKOVA@GMAIL.COM B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Dětské hřiště

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Revitalizace vodního toku. Legislativa, výkresová dokumentace

Revitalizace vodního toku. Legislativa, výkresová dokumentace Revitalizace vodního toku Legislativa, výkresová dokumentace Vyhláška 499/2006 Sb o dokumentaci staveb Dokumentace pro vydání rozhodnutí o UMÍSTĚNÍ STAVBY (příloha č. 1) Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace ke stavebnímu řízení PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE. č. p. 322, Sudoměřice.

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace ke stavebnímu řízení PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE. č. p. 322, Sudoměřice. Akce : PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE Investor : Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace ke stavebnímu řízení Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing.

Více

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA citováno 1.7.2013 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah REKONSTRUKCE A ZMENA NARADí V OBJEKTU C.P. MINIMLÉKÁRNU UŽíVÁNí 21 NA SKLADU FAREMNí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNí RíZENí A - PRUVODNí ZPRÁVA PORIZOVATEL: PAVLA BOSÁKOVÁ AUTOR PROJEKTU: ING. KAREL

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ

PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ IV PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ČÁST PRVNÍ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., s vyznačením

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), p.p.č. 657/53 kú Rybáře

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), p.p.č. 657/53 kú Rybáře A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Volnočasový areál Rolava, street workout park b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E CH N I C K Á Z P R Á V A

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E CH N I C K Á Z P R Á V A Stavebník: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 48/52 Název akce: Zpevněné plochy podél ul. Vrablovecké mezi parc.č. 3611-3612 k.ú. Ludgeřovice Stupeň: Dokumentace pro vydání územního souhlasu (DUS) A. P R

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Dokumentace stavby Obsah cvičení 2 Dokumentace

Více

Stavba: Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa. : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa. : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby Stavebník

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vypracoval: Ing. Zdeněk Janýr Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - strana 1/7 Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y DOMU Č.P. 2868 2869, UL. BRATŘÍ ČAPKŮ, ČESKÁ LÍPA VÝMĚNA VCHODOVÝCH

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10.

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f)stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a o

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ A.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ A. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE A. DOKLADOVÁ

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Počet stran: 8 INVESTOR : STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Hlinsko, duben 2013 OBSAH A.2.

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Oprava sítě CZT větev západ. b) místo stavby (adresa, číslo popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) Město Bystřice, k.ú. Bystřice

Více

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod ,

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod , QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod 569 430 474, e-mail: projekce@qatrosystem.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : KINO CHOTĚBOŘ č.p.256, ul.tyršova stavební úpravy v 2.NP Místo

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

akvo pros.r.o. KALOJEM ANENSKÁ STUDÁNKA, DOMOV U STUDÁNKY BPV JTSK DOMOV U STUDÁNKY, ČP. 41, ANENSKÁ STUDÁNKA ANENSKÁ STUDÁNKA (600377)

akvo pros.r.o. KALOJEM ANENSKÁ STUDÁNKA, DOMOV U STUDÁNKY BPV JTSK DOMOV U STUDÁNKY, ČP. 41, ANENSKÁ STUDÁNKA ANENSKÁ STUDÁNKA (600377) 3 2 1 REVIZE DATUM SCHVÁLIL VÝŠKOVÝ SYSTÉM POLOHOVÝ SYSTÉM VYPRACOVAL INVEST OR KATAS TR AKCE MIROSLAV ŠPATENKA BPV JTSK KONTROLOVAL MIROSLAV ŠPATENKA. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MGR. JAN HORKEL DOMOV U STUDÁNKY,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY JOSEFA HORY 4097/31

ZATEPLENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY JOSEFA HORY 4097/31 INGPRO CZ s.r.o., Na Náspu 3057, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 483 713 989, 602 736 361, e-mail: ingpro@ingprocz.com, IČO 254 293 29 INVESTOR: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám.3100/19,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Projektová dokumentace

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Osazení poštovních schránek Husova , Nový Bor

Osazení poštovních schránek Husova , Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D 1.1. a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Osazení poštovních schránek Husova 91315, Nový Bor Nový Bor, duben 2019 Kamila Vojtová projektování pozemních staveb U Vodárny

Více

Přístřešek v odpočinkové zóně

Přístřešek v odpočinkové zóně Přístřešek v odpočinkové zóně DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Objednatel: Obec Slatina, Slatina č.p. 50, 410 02 Lovosice 2 Datum: leden 2017 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě

Více

datum: 07/2017 strana 1 z 7

datum: 07/2017 strana 1 z 7 datum: 07/2017 strana 1 z 7 AKCE Úprava objektu č.p. 311 na sociální byty INVESTOR ZPRACOVATEL Obec Určice Určice 81 798 04 Určice IČ: 002 88 870 Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 DATUM

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská, Chrudim Místo stavby:

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Razítko a podpis (firemní,autorizační): 1/8 Obsah: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli... 3 A.1.3 Údaje

Více

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah řešeného území Jedná se o vnitřní stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah řešeného území Jedná se o vnitřní stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Část A Průvodní zpráva A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ a) Název stavby: Stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP a 1.PP b) Místo stavby: ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, Praha

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 171/12/13. Název stavby: Energetické úspory objektu č.p. 154 ve Staré Bělé

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 171/12/13. Název stavby: Energetické úspory objektu č.p. 154 ve Staré Bělé 171/12/13 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu č.p. 154 ve Staré Bělé Místo stavby: Blanická 154/180 Zhotovitel projektových prací: ASA

Více

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy MS,,,Eliška,, Fáze : Dokumentace pro ohlášení stavby (DSP) Vypracoval : Ing. Libor Macháček Kontroloval (schválil) : Ing. Lubomír Hradil Datum

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více