Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště. č. 1, které se uskutečnilo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště. č. 1, které se uskutečnilo dne"

Transkript

1 Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 1, které se uskutečnilo dne /2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města, kterým podle 69 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění se dne 13. ledna 2021 stala z kandidátní listiny ANO 2011 Mgr. Bc. Jana Šťastná, bytem Mnichovo Hradiště, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 2/2021 Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Františka Ouředníka a Ing. Jiřího Plíhala. Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 3/2021 Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Jana Hluchého a Mgr. Miroslavu Rydvalovou. Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 4/2021 Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu dnešního jednání. Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 5/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od do Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 6/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 7/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 694/1 o výměře cca 90 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace a části pozemku p. č. 307/1 o výměře cca 10 m 2 v k. ú. Olšina dle zákresu manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1/19

2 T: Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 8/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odkup části pozemku p. č. st. 14 o výměře cca 30 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sychrov nad Jizerou dle zákresu od pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 200 Kč/m 2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. T: Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 9/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o realizaci návrhu nových pozemků v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště v souvislosti s probíhajícími Komplexními pozemkovými úpravami v katastrálním území Podolí u Mnichova Hradiště, který zpracovala společnost GEOREAL, spol. s r. o., IČ , Hálkova 12, Plzeň, pro objednatele dokumentu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Mladá Boleslav, IČ , Bělská 151, Mladá Boleslav, dle předloženého návrhu. T: Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 10/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2021 dle tabulek č. 1 až 3 přílohy. Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 11/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2021 dle návrhu takto: - Náklady celkem Kč - Výnosy celkem Kč - Hospodářský výsledek ztráta Kč Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 2/19

3 12/2021 Zastupitelstvo města schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Drábské světničky, IČ , se sídlem Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště. Článek XXV. Zrušení svazku, odstavce a)-e) se ruší a nahrazují se těmito odstavci: a) Svazek se zrušuje rozhodnutím shromáždění starostů, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. b) Likvidátora určí shromáždění starostů. c) Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku a zbývající majetek rozdělí mezi členy svazku rovným dílem. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu Krajskému úřadu Středočeského kraje. d) Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži svazku. T: (rozhodnutí shromáždění starostů) Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 13/2021 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení dobrovolného svazku obcí Drábské světničky, IČ , se sídlem Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště, s likvidací. T: (rozhodnutí shromáždění starostů) Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje návrh dotační komise ze dne na poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města 2021 dle tabulky: JID název organizace typ žádosti IČO žádáno o navrhovaná dotace 42434/2020 Mnichovohradišťský sportovní klub z.s. činnost Kč Kč 46106/2020 Zvonky, z.s. činnost Kč Kč 46754/2020 TK Mnichovo Hradiště, z.s. činnost Kč Kč 46756/2020 Junák - český skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z.s. činnost Kč Kč 46971/2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh činnost Kč Kč 3/19

4 47322/2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště činnost Kč Kč 47380/2020 Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště činnost Kč Kč 47379/2020 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mnichovo Hradiště činnost Kč Kč Zároveň zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2021 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 2. Z: místostarosta města T: Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0 15/2021 Zastupitelstvo města uděluje dle 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, čestné občanství města Mnichovo Hradiště, in memoriam, panu Jiřímu Tancibudkovi, za uměleckou činnost světového významu. T: Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 16/2021 Zastupitelstvo města volí jako přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi za Město Mnichovo Hradiště pro volební období JUDr. Josefa Forsta, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Z: tajemnice MěÚ T: Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 17/2021 Zastupitelstvo města odvolává z funkce předsedy a z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Aleše Jiráska, bytem Mnichovo Hradiště, xxxxxxxxxxxxxx, na základě jeho složení mandátu zastupitele dne Z: tajemnice MěÚ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 4/19

5 18/2021 Zastupitelstvo města jmenuje dalším členem Kontrolního výboru Mgr. Bc. Janu Šťastnou, bytem Mnichovo Hradiště, xxxxxxxxxxxx. Z: tajemnice MěÚ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 19/2021 Zastupitelstvo města volí předsedou Kontrolního výboru Mgr. Bc. Janu Šťastnou, bytem Mnichovo Hradiště, xxxxxxxxxxxx. Z: tajemnice MěÚ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. starosta Ing. Jan Mareš místostarosta Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 2, které se uskutečnilo dne /2021 Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vladimír Čermák, Dana Lamačová. Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 21/2021 Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Václav Haas, Mgr. Eva Hajzlerová. Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 22/2021 Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu dnešního jednání. 23/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od do /19

6 24/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 25/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovacích smluv a smluv o výpůjčce ve věci zapůjčení a darování didaktických pomůcek se zapojenými základními školami a DDM Mládeže Mladá Boleslav, pracoviště KDM Mnichovo Hradiště, v ORP Mnichovo Hradiště dle návrhů v přílohách č. 1 až 3. Didaktické pomůcky byly nakoupeny z prostředků projektu MAP II Mnichovohradišťsko, číslo projektu CZ /0.0/0.0/17_047/ , hodnoty didaktických pomůcek pro jednotlivé subjekty v rámci uzavíraných smluv jsou následující: Název organizace 1. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Husova 201, MB, Pracoviště Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště Hodnota daru dle smlouvy v Kč ,00 2. Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská ,97 3. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská ,25 Celkem hodnoty daru ,22 (informovat vedoucí projektu MAP) 26/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č o výměře cca 100 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště, dle zákresu, paní xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. T: /2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p. č. 124/2 o výměře 3840 m 2 orná půda v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště panu xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. T: /19

7 28/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p. č. 124/3 o výměře 1832 m 2 zahrada v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště panu xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. T: /2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 748/1 o výměře cca 22 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště, dle zákresu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500 Kč/m 2. 30/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 503/2 o výměře cca 267 m 2 zahrada a části pozemku p. č. 883/1 o výměře cca 90 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Dneboh, dle zákresu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500 Kč/m 2. Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 31/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 883/1 o výměře cca 170 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Dneboh, dle zákresu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. T: Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0 32/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy darovací na bezúplatný převod pozemků p. č. 1992/184 o výměře 91 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 1992/340 o výměře 338 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště a veřejné infrastruktury na předmětných pozemcích od společnosti Stavokombinát Invest, s. r. o., IČ , se sídlem 7/19

8 Vesecká 97/12, Liberec VI Rochlice, do majetku města Mnichova Hradiště. T: /2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2751/3 o výměře cca 315 m 2 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. T: Hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 34/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p. č. 2085/35 o výměře 68 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště, jehož součástí je stavba technické vybavenosti bez č. p./č. e. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ , se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8. T: /2021 Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 2/2021 dle přílohy. Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 36/2021 Zastupitelstvo města schvaluje "Pravidla a postup tvorby participativního rozpočtu města Mnichovo Hradiště". T: (zveřejnění webu 37/2021 Zastupitelstvo města požaduje zařadit Kč na realizaci vybraných návrhů občanů do návrhu rozpočtu pro rok /19

9 T: (návrh rozpočtu na rok 2022) 38/2021 Zastupitelstvo města požaduje připravit evaluační nástroj, který bude sloužit k systematickému hodnocení participativního rozpočtu města a ke shromáždění podnětů k jeho případným budoucím úpravám. 39/2021 Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení dotací (viz sloupec schválená dotace ) z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště pro rok Zastupitelstvo města současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příslušným žadatelem o dotaci a pověřuje starostu města jejím podpisem. žadatel nemovitost akce Karosář, s.r.o. xxxxxxxxxxxxxx dům čp. 694, Palackého dům čp. 368, Turnovská výměna oken uličního průčelí výměna oken, výkladců a vstupů do obchodů celkové náklady podíl vlastníka výše požadované dotace schválená dotace Z: vedoucí odboru VÚP T: /2021 Zastupitelstvo města schvaluje následující přidělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 2021: Nemovitá kulturní památka areál městského domu čp. 7, Víta Nejedlého areál vily Stará lékárna čp. 154, V Lípách akce udržovací práce v interiéru objektu chléva, odsolení zdiva - II. etapa oprava ohradní zdi na pozemku pč. 643 I. etapa hodnota prací 2020 (100%) státní podpora příspěvek obce /19

10 Z: vedoucí odboru VÚP 41/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky výběru zpracovatele projektové dokumentace k akci Lávka pro pěší a cyklisty přes D10 a požaduje zařadit částku ,25 Kč do návrhu rozpočtu pro rok T: (návrh rozpočtu) Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 42/2021 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuálních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv v předloženém znění Pečovatelská služba, OA a další Poskytovatel Sociální služba Požádáno schváleno ZaMě Malyra, s.r.o Sociální služby dům Ludmila ,00 Kč ,00 Kč Spokojený domov Terénní sociální služby občanům MH ,00 Kč ,00 Kč Diecézní charita Ltm Charitní pečovatelská služba ,00 Kč ,00 Kč Modrý kámen Pobytové sociální služby občanům původem z MH ,00 Kč ,00 Kč DC Jizera Denní stacionář ,00 Kč ,00 Kč 4379 Nízkopráh + další pro mládež + drogy Poskytovatel Sociální služba Požádáno schváleno ZaMě Semiramis z.ú. Laxus, z.ú. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež N klub Mnichovo Hradiště Poradenské služby pro ohroženou a rizikovou mládež a jejich rodiny ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Respondeo Pomoc rodinám s dětmi v okrese MB ,00 Kč ,00 Kč Luma MB Sociální služby ,00 Kč ,00 Kč Z: vedoucí odboru SVZ T: /2021 Zastupitelstvo města schvaluje nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IČ , dle návrhu v příloze č /19

11 (informovat ředitele PO) Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 44/2021 Zastupitelstvo města schvaluje nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ , dle návrhu v příloze č. 2. (informovat ředitele PO) 45/2021 Zastupitelstvo města deleguje v souladu s ust. 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce města Mnichovo Hradiště na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: , která se bude konat Ing. Jana Mareše, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a jako náhradníka Františka Ouředníka, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město Mnichovo Hradiště jako akcionář této společnosti, zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat v ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. Z: tajemnice MěÚ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. starosta Ing. Jan Mareš místostarosta Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 3, které se uskutečnilo dne /2021 Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Hana Otáhalová a Mgr. Bc. Jana Šťastná. Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 47/2021 Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu ve složení: Jaroslav Koloc a Bc. Edita Řezáčová. 11/19

12 Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 48/2021 Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu dnešního jednání s tím, že do bodu 25) Různé bude zařazen bod "Program regenerace Městské památkové zóny revokace části usnesení o přidělení státní finanční podpory a příspěvku města na rok 2021". 49/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od do /2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 51/2021 Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 93/2020 ze dne a pověřuje Finanční výbor zastupitelstva města provedením revize nákladů a výdajů hospodářské činnosti města a předložením zprávy s termínem do Z: tajemnice MěÚ T: (zařadit do programu ZaMě) 52/2021 Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 72 z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště dne /2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. č. 845/19 o výměře 128 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště, odděleného od pozemku p. č. 845/9 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště, na základě GP /2020, ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště, panu xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu Kč/m 2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 12/19

13 T: /2021 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 421/1 o výměře cca 800 m 2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště manželům xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. T: /2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č o výměře cca 30 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště, dle zákresu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 350 Kč/m 2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 56/2021 Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 30 z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště dne Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 57/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 503/2 o výměře cca 267 m 2 zahrada v k. ú. Dneboh za cenu 500 Kč/m 2 a části pozemku p. č. 883/1 o výměře cca 90 m 2 v k. ú. Dneboh za cenu 350 Kč/m 2, dle zákresu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0 58/ /19

14 Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků p. č. 2524/4 lesní pozemek o výměře 6 m 2, p. č. 2524/3 lesní pozemek o výměře 47 m 2, p. č. 2537/5 trvalý travní porost o výměře 7 m 2, p. č. 2537/6 trvalý travní porost o výměře 17 m 2, p. č. 2538/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12 m 2, p. č. 2500/89 orná půda - k odkupu pouze část pozemku o výměře cca 8 m 2, p. č. 2500/92 orná půda - k odkupu pouze část pozemku o výměře cca 115 m 2, p. č. 2500/93 orná půda - k odkupu pouze část pozemku o výměře cca 6 m 2 v k. ú. Mnichovo Hradiště, dle zákresu, od paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 100 Kč/m 2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 59/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku p. č. 71 orná půda o výměře 2219 m 2 v k. ú. Hoškovice dle zákresu, od pana xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 50 Kč/m 2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 60/2021 Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 523/7 orná půda o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Hoškovice, dle zákresu, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za část pozemku p. č. 523/8 orná půda o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště bez doplatku. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 61/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje odkup 13/1512 podílu k pozemkům p. č. 2490/17 o výměře 3228 m 2 ostatní plocha - silnice, 2490/145 o výměře 805 m 2 ostatní plocha - silnice, 2490/147 o výměře 35 m 2 ostatní plocha - silnice, 2490/233 o výměře 155 m 2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Mnichovo Hradiště z dědictví po paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Turnov - zemřelé dne , od Mgr. Martiny Pokorné, notářky v Turnově, IČ , notářská kancelář Mariánské náměstí 20, Turnov, za cenu určenou znaleckým posudkem. 14/19

15 62/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odkup 13/1512 podílu k pozemkům p. č. 2490/153 o výměře 317 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 2490/154 o výměře 15 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 2490/14 o výměře 97 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 2495/15 o výměře 13 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace, v k. ú. Mnichovo Hradiště z dědictví po paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Turnov - zemřelé dne , od Mgr. Martiny Pokorné, notářky v Turnově, IČ , notářská kancelář Mariánské náměstí 20, Turnov za cenu určenou znaleckým posudkem. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 63/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce ve věci zapůjčení a darování didaktických pomůcek v hodnotě Kč se Základní a mateřskou školou Kněžmost, okres Mladá Boleslav, Kněžmost, Na Františku 75, IČ , dle přílohy. Didaktické pomůcky byly nakoupeny z prostředků projektu MAP II Mnichovohradišťsko, číslo projektu CZ /0.0/0.0/17_047/ T: /2021 Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2020 (včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020) a schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2020 bez výhrad. 65/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 3/2021 dle přílohy. 66/2021 Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za rok 2020 včetně hospodářského výsledku běžného účetního období: zisk v hlavní činnosti ,87 Kč, zisk 15/19

16 v hospodářské činnosti ,78 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet Výsledek hospodaření minulých účetních období". 67/2021 Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí v předloženém znění. Z: tajemnice MěÚ T: Hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 68/2021 Zastupitelstvo města odvolává v souladu s 84 odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na vlastní žádost z pozice člena Osadního výboru Dobrá Voda pana Františka Bartoše, bytem xxxxxxxxxxxxx. Z: místostarosta města 69/2021 Zastupitelstvo města jmenuje v souladu s 84 odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, novým členem Osadního výboru Dobrá Voda pana Jana Fűši, bytem xxxxxxxxxxxxx. Z: místostarosta města 70/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení města Mnichovo Hradiště do Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. se sídlem Nábřeží 599, Prštné, Zlín, IČ: na základě 46 a 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 dle Stanov Sdružení místních samospráv České republiky. T: (odeslání přihlášky) 71/ /19

17 Zastupitelstvo města bere na vědomí dokument: Analýza možné změny územně správního členění - zařazení obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště do správního obvodu Libereckého kraje. 72/2021 Zastupitelstvo města ukládá starostovi a místostarostovi města intenzivně spolupracovat s vedením Středočeského a Libereckého kraje v těchto oblastech: Modernizace železničního spojení mezi městem Liberec a hlavním městem Prahou Rozvoj cyklodopravy, a to především spolupráce na dalších krocích vedoucích k realizaci cyklotrasy Greenway Jizera Zajištění spolupráce obou krajů na integraci veřejné dopravy - zajištění komfortních tarifových překryvů mezi ORP Turnov, ORP Mnichovo Hradiště a ORP Mladá Boleslav Spolupráce na vzájemné péči a propagaci turistické destinace Český ráj a Geopark UNESCO Český ráj. Podání zprávy o spolupráci k těmto bodům v rámci aktualizace k T: (podání zprávy o proběhlých aktivitách a výstupech) 73/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí "Strategii rozvoje vzdělávání s akcentem na kapacity školských zařízení v ORP Mnichovo Hradiště verze 1.0", MAP II 74/2021 Zastupitelstvo města schvaluje "Prověření a další rozvoj ZŠ Sokolovská ve variantě: "Varianta zaměřená na postupný přechod žáků a výukové zázemí"., MAP II T: do (zpracování studie dostavby ZŠ Sokolovská a vyhlášení soutěže na výběr dodavatele dokumentace pavilonu) 75/2021 Zastupitelstvo města schvaluje "Prověření a další rozvoj ZŠ Studentská ve variantě "Varianta řešení - navýšení kapacit 2. Základní školy Studentská"., MAP II 17/19

18 T: do (vyhlášení soutěže na výběr dodavatele dostavby ZŠ Studentská a novostavby haly) 76/2021 Zastupitelstvo města ukládá starostovi a místostarostovi aktualizovat v termínu do "Strategii rozvoje vzdělávání s akcentem na kapacity školských zařízení v ORP Mnichovo Hradiště" tak, aby došlo k jejímu zpřesnění a stala se nástrojem pro komplexní rozvoj vzdělávání v Mnichově Hradišti, nikoliv pouze nástrojem pro rozvoj materiálně technických podmínek. T: Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 77/2021 Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení Akčního plánu na roky Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 78/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán na roky T: 02/2022 (předložit ZaMě informaci o průběžném plnění AP) Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 79/2021 Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č. 40 ze dne , ve kterém schválilo rozdělení státní podpory a příspěvek obce z Programu regenerace Městské památkové zóny na rok 2021 na opravu ohradní zdi v areálu vily Stará lékárna V Lípách čp.154. Dále ZaMě schvaluje přidělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 2021 na opravu ohradní zdi v areálu vily Stará lékárna čp. 154, V Lípách na základě žádosti zástupce majitelů nemovitosti xxxxxxxxxxxxxx, dle tabulky níže. státní podpora příspěvek obce příspěvek vlastníka hodnota prací 2021 (100%) Kč Kč Kč Kč Z: vedoucí odboru VÚP 18/19

19 Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. starosta Ing. Jan Mareš místostarosta 19/19

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne 28.05.2018 č. 237 Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01

Více

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 8, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 8, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště č. 8, které se uskutečnilo dne 03. 04. 2019 171/2019 Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Bc. Hanu Otáhalovou. 172/2019 Rada města schvaluje

Více

ČJ: MH KVÚ/2941/2019 JID: 6809/2019/MH

ČJ: MH KVÚ/2941/2019 JID: 6809/2019/MH 1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 25.02.2019 ZASTUPITELSTVO MĚSTA 1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Bc. Edita Řezáčová a Ing. Aleš Jirásek. 2. jmenovalo

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 2 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 2 ze dne č. 14 č. 15 č. 16 Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 2 ze dne 22.01.2018 Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného dne 08.01.2018,

Více

A 10 ČJ: MH KVÚ/8053/2015 JID: 24039/2015/MH 4. Z Á P I S

A 10 ČJ: MH KVÚ/8053/2015 JID: 24039/2015/MH 4. Z Á P I S 101.2.1 A 10 ČJ: MH KVÚ/8053/2015 JID: 24039/2015/MH 4. Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne 07.09.2015 od 17:00 v sále Kina Mnichovo Hradiště Program: 1. Zahájení

Více

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 21, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 21, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště č. 21, které se uskutečnilo dne 12. 08. 2019 384/2019 Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání PhDr. Lenku Sosnovcovou. 385/2019 Rada města

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 10 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 10 ze dne č. 152 Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 10 ze dne 09.04.2018 Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného dne 19.03.2018, souhlasí

Více

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 22, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 22, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště č. 22, které se uskutečnilo dne 26. 08. 2019 416/2019 Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání pana Ondřeje Knoblocha. Hlasování: Pro: 5,

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA 1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 12.02.2018 1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Věra Dandová, PhDr. Lenka Sosnovcová Záznam o hlasování:

Více

/ ) 9. OZV 1/ OZV

/ ) 9. OZV 1/ OZV 101.2.1 A 10 ČJ: MH KVÚ/8260/2019 JID: 19144/2019/MH 3. Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne 12.06.2019 od 17:00 v sále Klubu s.r.o. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 7.11.2017 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA 1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 12.02.2018 1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Věra Dandová, PhDr. Lenka Sosnovcová Záznam o hlasování:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA 1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 12.02.2018 1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Věra Dandová, PhDr. Lenka Sosnovcová Záznam o hlasování:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 26.06.2017 654/19/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 2, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 2, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady města č. 2, které se uskutečnilo dne 28. 01. 2019 23/2019 - Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání PhDr. Lenku Sosnovcovou. 24/2019 - Rada města schvaluje předložený

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne č. 102 Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne 12.03.2018 a) Rada města schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017 o výsledcích inventarizace majetku k 31.12.2017, (příloha

Více

ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne od 17:00 v sále Klubu s.r.o.

ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne od 17:00 v sále Klubu s.r.o. 101.2.1 A 10 ČJ: MH KVÚ/12325/2017 JID: 33414/2017/MH 5. Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne 06.11.2017 od 17:00 v sále Klubu s.r.o. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného dne 24.9.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

6. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne

6. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA 6. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 10.12.2018 125. bere na vědomí složení slibu 2 členů zastupitelstva města, Dany Lamačové a Věry Vlasákové

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 4.6.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 17/3/352 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva č. 4/2019 města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Zastupitelstva č. 4/2019 města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Zastupitelstva č. 4/2019 města Suchdol nad Lužnicí, které se uskutečnilo dne 12. 06. 2019 Zastupitelstvo města schvaluje: ZM 152/4/1/1/2019 doplnění programu jednání o bod zařazený na

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 24. 6. 2015 60/5/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM dne

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 20. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 6. 2017 355/20/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM

Více

Usnesení 7. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 7. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 7. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 25. 08. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne 27.11.2017 č. 454 Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o celkové výměře 1 192 m 2 orná půda -

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne 03.06.2019 1238 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 03.06.2019 Podklady: 1a) ZM schvaluje doplnění pracovního programu o body: č. 33) Pověření

Více

Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne 25.06.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

A 10 ČJ: MH KVÚ/5151/2018 JID: 12548/2018/MH 2. Z Á P I S

A 10 ČJ: MH KVÚ/5151/2018 JID: 12548/2018/MH 2. Z Á P I S 101.2.1 A 10 ČJ: MH KVÚ/5151/2018 JID: 12548/2018/MH 2. Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne 23.04.2018 od 17:00 v sále Klubu s.r.o. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

18/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za 2. čtvrtletí 2013.

18/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za 2. čtvrtletí 2013. U S N E S E N Í z 18. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 28. srpna 2013 18/605-2013 Rada města schvaluje smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky Stavební úpravy objektu

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 30. ledna 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 30. ledna 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 30. ledna 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

USNESENÍ č. 2/2013. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 27. května 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2013. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 27. května 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2013 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 27. května 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 16. 3. 2016 142/8/ZM/2016 Složení slibu člena Zastupitelstva města Česká Kamenice

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Souhrn usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města, konané dne 21.05.2018 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice Přítomni: Na začátku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 12 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 28.01.2019 162/3/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 3. zasedání Zastupitelstva

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne 20. 03. 2019 Č.j.: 8039/2019 132/2019 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 132/2019 program zasedání.

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn,

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, konaného v pondělí dne 20. 05. 2019, od 16:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně 1/8/2019-ZM Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 23. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna, které se konalo dne 26.3.2018 443/23/ZM/2018 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města průběžné plnění a trvání

Více

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne

1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA 1. U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště konaného dne 12.02.2018 1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Věra Dandová, PhDr. Lenka Sosnovcová Záznam o hlasování:

Více

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0 1 Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 28.06.2017 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Pištěk, Vajdák, Gargulák,

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 12 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 12 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 12 ze dne 02.05.2018 č. 191 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování vodního díla vodovodu Mnichovo Hradiště Dobrá Voda, Lhotice, se

Více

A 10 ČJ: MH KVÚ/6958/2017 JID: 19954/2017/MH 3. Z Á P I S

A 10 ČJ: MH KVÚ/6958/2017 JID: 19954/2017/MH 3. Z Á P I S 101.2.1 A 10 ČJ: MH KVÚ/6958/2017 JID: 19954/2017/MH 3. Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne 28.06.2017 od 17:00 v sále Klubu s.r.o. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 21. 6. 2017 USNESENÍ č. 30/04-17 Z 1. Rozpočtové opatření č. 22/2017 navýšení příjmů na: pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od

Více

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 12. 6. 2017 Přítomno: 10 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18:00 hodin. Usnesení č. ZM/17/296/2017/VI

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 29. dubna 2019 od 17:00 hodin Usnesení č. 6/1 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice

Zastupitelstvo města Česká Kamenice Zastupitelstvo města Česká Kamenice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 3. 6. 2015 56/4/ZM/2015 Zpráva o kontrole usnesení ZM Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec MĚSTYS NAČERADEC Přítomno: 11 členů ZM Načeradec USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. ČERVNA 2018 1. Zahájení Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Pro: 11 Proti:0

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06), konaného dne A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

U S N E S E N Í. ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06), konaného dne A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06), konaného dne 15.4.2019 A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 1. Stav rozpočtu k 31.3.2019 bez výhrad. 2. Navýšení neinvestiční

Více

Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 10. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 24. 11. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017 R 822/17 R 823/17 R 824/17 R 825/17 R 826/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá:

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 16. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem dne 14. 12. 2016 266/16/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování

Více

A 10 ČJ: MH KVÚ/15609/2018 JID: 36951/2018/MH 5. Z Á P I S

A 10 ČJ: MH KVÚ/15609/2018 JID: 36951/2018/MH 5. Z Á P I S 101.2.1 A 10 ČJ: MH KVÚ/15609/2018 JID: 36951/2018/MH 5. Z Á P I S ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne 05.11.2018 od 18:00 v sále Klubu s.r.o. Program: 1. Zahájení

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM Usnesení ze 48. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2018 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 11. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 14 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Novotná,

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

22. zasedání zastupitelstva města konané dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Horažďovice. Usnesení

22. zasedání zastupitelstva města konané dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Horažďovice. Usnesení . Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Tel. 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Usnesení 7. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 7. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 7. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 27.08.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis č. 2/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 27. května 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 2/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 27. května 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 2/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 27. května 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 23. května 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 23. května 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 23. května 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích 337/2013 Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

1b) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování.

1b) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.00 hod. v Riedelově vile, v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Želinský

Více