Marketingový plán domova pro seniory Kociánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový plán domova pro seniory Kociánka"

Transkript

1 Marketingový plán domova pro seniory Kociánka Bc. Veronika Kubová Diplomová práce 2022

2

3

4 PROHLA S ENI AUTORA BAKALA R SKE /DIPLOMOVE PRA CE beru na ve domi, z e odevzda ni m diplomove /bakala r ske pra ce souhlasi m se zver ejne ni m sve pra ce podle za kona c. 111/1998 Sb. o vysoky ch s kola ch a o zme ne a doplne ni dals i ch za konu (za kon o vysoky ch s kola ch), ve zne ni pozde js i ch pra vni ch pr edpisu, bez ohledu na vy sledek obhajoby; beru na ve domi, z e diplomova /bakala r ska pra ce bude uloz ena v elektronicke podobe v univerzitni m informac ni m syste mu dostupna k prezenc ni mu nahle dnuti, z e jeden vy tisk diplomove /bakala r ske pra ce bude uloz en na elektronicke m nosic i v pr i ruc ni knihovne Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Toma s e Bati ve Zli ne ; byl/a jsem sezna men/a s ti m, z e na moji diplomovou/bakala r skou pra ci se plne vztahuje za kon c. 121/2000 Sb. o pra vu autorske m, o pra vech souviseji ci ch s pra vem autorsky m a o zme ne ne ktery ch za konu (autorsky za kon) ve zne ni pozde js i ch pra vni ch pr edpisu, zejm. 35 odst. 3; beru na ve domi, z e podle 60 odst. 1 autorske ho za kona ma UTB ve Zli ne pra vo na uzavr eni licenc ni smlouvy o uz iti s kolni ho di la v rozsahu 12 odst. 4 autorske ho za kona; beru na ve domi, z e podle 60 odst. 2 a 3 autorske ho za kona mohu uz i t sve di lo diplomovou/bakala r skou pra ci nebo poskytnout licenci k jeji mu vyuz iti jen pr ipous ti -li tak licenc ni smlouva uzavr ena mezi mnou a Univerzitou Toma s e Bati ve Zli ne s ti m, z e vyrovna ni pr i padne ho pr ime r ene ho pr i spe vku na u hradu na kladu, ktere byly Univerzitou Toma s e Bati ve Zli ne na vytvor eni di la vynaloz eny (az do jejich skutec ne vy s e) bude rovne z pr edme tem te to licenc ni smlouvy; Prohlas uji, beru na ve domi, z e pokud bylo k vypracova ni diplomove /bakala r ske pra ce vyuz ito softwaru poskytnute ho Univerzitou Toma s e Bati ve Zli ne nebo jiny mi subjekty pouze ke studijni m a vy zkumny m u c elu m (tedy pouze k nekomerc ni mu vyuz iti ), nelze vy sledky diplomove /bakala r ske pra ce vyuz i t ke komerc ni m u c elu m; beru na ve domi, z e pokud je vy stupem diplomove /bakala r ske pra ce jaky koliv softwarovy produkt, povaz uji se za souc a st pra ce rovne z i zdrojove ko dy, popr. soubory, ze ktery ch se projekt skla da. Neodevzda ni te to souc a sti mu z e by t du vodem k neobha jeni pra ce. 1. z e jsem na diplomove /bakala r ske pra ci pracoval samostatne a pouz itou literaturu jsem citoval. V pr i pade publikace vy sledku budu uveden jako spoluautor. 2. z e odevzdana verze diplomove /bakala r ske pra ce a verze elektronicka nahrana do IS/STAG jsou totoz ne. Ve Zli ne Jme no a pr i jmeni : Veronika Kubova... podpis diplomanta

5 ABSTRAKT Ci lem diplomove pra ce Marketingovy pla n domova pro seniory Kocia nka je vytvor eni na vrhu marketingove ho pla nu pro domov seniory Kocia nka. Pra ce je rozvrz ena do dvou c a sti. Teoreticka c a st vycha zi z odborne literatury a je zame r ena na marketing, socia lni sluz by, socia lni pe c i a specifika marketingu v socia lni ch sluz ba ch. V prakticke c a sti byly vyuz ity metody marketingovy ch analy z, jako je PESTLE analy za, Porterova analy za pe ti konkurenc ni ch sil, analy za marketingove ho mixu a SWOT analy za. Na za klade vy sledku te chto analy z byly stanoveny ci le, ktere slouz ily jako vy chodisko k sestaveni na vrhu marketingove ho pla nu na rok Kli c ova slova: Marketing, Marketingovy pla n, Marketing sluz eb, Analy zy, Domov pro seniory, Socia lni sluz by ABSTRACT The aim of the diploma thesis Marketing plan home for the elderly Kocia nka is creating of marketing plan for home for elderly Kocia nka. The thesis is divided into two parts. The teoretical part is based on specialized literature and is focuses on marketing, social services, social care and the specifics of marketing in social services. In the practical part, the methods of marketing analysis were used, such as PESTLE analysis, Porter s Five Forces, analysis of the marketing mix and SWOT analysis. Based on the results of these analyzes, goals were set, which served as a starting point for drawing up a draft marketing plan for Keywords: Marketing, Marketing plan, Marketing service, Analysis, Home for the elderly, Social care services

6 Poděkování Na tomto mi ste bych chte la pode kovat pani doc. Ing. Pavle Staňkove, Ph.D. za odborne vedeni, trpe livost a ochotu, kterou mi v pru be hu zpracova ni diplomove pra ce ve novala. Da le bych ra da pode kovala svy m spoluz a ku m, kter i mi vz dy pomohli a zodpove de li me dotazy, nejvi ce vs ak Petr e Kour ilove, ktera mi k tomu dodala odvahu a chuť pokrac ovat. A velke di ky patr i me rodine, ktera me podporovala po celou dobu studia. Motto: Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu. Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný. - Tomáš Baťa

7 OBSAH ÚVOD... 9 CI LE A METODY ZPRACOVA NI PRA CE I TEORETICKA ČA ST MARKETING MARKETINGOVÝ PLA N EXECUTIVE SUMMARY SITUAČNÍ ANALÝZA Analy za makroprostr edi Analy za mikroprostr edi SWOT ANALÝZA MARKETINGOVÉ STRATEGIE AKČNÍ PROGRAMY FINANČNÍ PROJEKCE ŘÍZENÍ IMPLEMENTACE SOCIA LNI SLUŽBY A SOCIA LNI PE ČE LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE ZŘIZOVATELÉ, POSKYTOVATELÉ A UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Socia lni poradenstvi Sluz by socia lni pe c e Sluz by socia lni prevence FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPECIFIKA MARKETINGU V SOCIA LNI CH SLUŽBA CH MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH MARKETINGOVÝ MIX VE SLUŽBÁCH SOCIÁLNÍ MARKETING II PRAKTICKA ČA ST CHARAKTERISTIKA DOMOVA PRO SENIORY KOCIA NKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ ROZSAH SLUŽEB ORGANIZACE ZÁSADY A CÍLE ORGANIZACE VÝNOSY A NÁKLADY ORGANIZACE NA VRH MARKETINGOVE HO PLA NU EXECUTIVE SUMMARY... 50

8 7.2 SITUAČNÍ ANALÝZA PESTLE analy za Analy za vne js i ho prostr edi mikroprostr edi Porteru v model pe ti konkurenc ni ch sil Analy za vnitr ni ho mikroprostr edi Analy za marketingovy ch aktivit v domove SWOT ANALÝZA MARKETINGOVÉ CÍLE NÁVRH MARKETINGOVÉHO MIXU MARKETINGOVÝ ROZPOČET (FINANČNÍ PROJEKCE) AKČNÍ PROGRAM PROJEKTOVÁ REALIZACE MARKETINGOVÉ PLÁNU RIZIKOVÉ ANALÝZY MARKETINGOVA KONTROLA ZA VĚR SEZNAM POUŽITE LITERATURY SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRA ZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PR I LOH

9 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 9 ÚVOD Sta rnuti obyvatel je velky m te matem dnes ni doby a dle dat se sniz uje poc et obyvatel v produktivni m ve ku. Z pr edbe z ny ch dat lze pr edpokla dat, z e v roce 2070 budou na kaz dou osobu stars i 65 let pr ipadat me ne nez dve osoby v produktivni m ve ku, v souc asnosti jsou to tr i osoby. Bude pr edpoklad zvy s eni ver ejny ch vy daju souviseji ci ch se sta rnuti m obyvatel: du chody, zdravotni pe c e a dlouhodoba pe c e. Seniorsky ve k s sebou nese vi ce zdravotni ch komplikaci, ktere vedou ke sni z eni samostatnosti seniora. V ne ktery ch rodina ch neni moz nost zajis te ni pe c e o seniora se sni z enou sobe stac nosti. V takovy ch pr i padech lze vyuz i t celou s ka lu organizaci, ktere se ve nuji socia lni m sluz ba m. Z dlouhodobe ho hlediska byl v socia lni ch sluz ba ch pr evis popta vky pr ed nabi dkou. Avs ak onemocne ni COVID-19 tuto situaci v ne ktery ch zar i zeni ch zme nil a jsou i zar i zeni, ktery m se nedar i mi sta zcela obsadit. Socia lni sluz ba je sluz ba, ktera poma ha lidem v ti z ivy ch z ivotni ch situaci ch. Je to c innost nebo soubor c innosti zajis ťuji ci pomoc a podporu za u c elem socia lni ho zac lene ni nebo prevence socia lni ho vylouc eni. Pr i c iny ti z ivy ch z ivotni ch situaci mohou by t ru zne, proto take existuji ru zne druhy socia lni ch sluz eb, ktere se zame r uji na specifickou ci lovou skupinu. Socia lni sluz by urc ene pro seniory lze rozde lit na tr i za kladni skupiny: ambulantni, tere nni a pobytove. Domov pro seniory patr i k dlouhodoby m pobytovy m zar i zeni m socia lni ch sluz eb. Ci lem diplomove pra ce je na za klade analy z souc asne ho stavu domova pro seniory Kocia nka sestavit marketingovy pla n. Teoreticka c a st diplomove pra ce je rozde lena do tr i kapitol. Prvni kapitola se zaby va marketingem, marketingovy m pla nem, marketingovou strategii, a analy zami marketingove ho prostr edi. Druha kapitola obsahuje te ma socia lni ch sluz eb a socia lni pe c e, legislativni u pravou, zr izovateli, poskytovateli a uz ivateli socia lni ch sluz eb, jejich strukturou a financova ni m. Ve tr eti kapitole je specifikova n marketing v socia lni ch sluz ba ch. Prakticka c a st je rozde lena do dvou c a sti. V prvni c a sti je uvedena charakteristika domova pro seniory Kocia nka a aktua lni pohled na organizaci. V druhe c a sti je pr edloz en na vrh marketingove ho pla nu Kocia nka s provedeny mi analy zami a na slednou marketingovou kontrolou.

10 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 CI LE A METODY ZPRACOVA NI PRA CE Hlavní cíl: Hlavni m ci lem diplomove pra ce je sestaveni marketingove ho pla nu domova pro seniory Kocia nka pro rok Dílčí cíle teoretické části práce: zpracovat teoreticke poznatky vztahuji ci se k marketingu a marketingove mu pla nu, zpracovat teoreticke poznatky k problematice socia lni ch sluz eb a socia lni pe c e v Česke republice na za klade litera rni ch zdroju specifikovat marketing v socia lni ch sluz ba ch. Dílčí cíle praktické častí práce: charakterizovat domov pro seniory Kocia nka, analyzovat souc asny stav domova pro seniory Kocia nka, na za klade vy sledku analy z navrhnout marketingovy pla n domova pro seniory Kocia nka, prove st marketingovou kontrolu navrhovane ho marketingove ho pla nu. Metody zpracování práce: Na za klade studia litera rni res ers e bylo moz ne vypracovat teoretickou c a st diplomove pra ce. Pro praktickou c a st bylo vyuz ito analyticky ch metod z oblasti marketingu. Tyto metody jsou popsa ny v teoreticke c a sti diplomove pra ce. Pro analy zu makroprostr edi byla vyuz ita PESTLE analy za, pro analy zu vne js i ho prostr edi byl vyuz it Porteru v model pe ti konkurenc ni ch sil, da le byla provedena analy za vnitr ni ho prostr edi a SWOT analy za. Vy stupem diplomove pra ce je marketingovy pla n zame r eny zejme na na propagaci domova pro seniory Kocia nka a rozs i r eni sta vaji ci ch socia lni ch sluz eb o novou socia lni sluz bu denni ho staciona r e. Projekt byl zhodnocen za vyuz iti analy zy rizik. Pr i zpracova ni projektove c a sti diplomove pra ce byly vyuz ity materia ly, ktere byly poskytnuty vedeni m domova pro seniory Kocia nka.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 TEORETICKA ČA ST

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 1 MARKETING Slovo marketing pocha zi z anglicke ho slova market, trh, nebo to market, umi stit c i udat na trhu. Lze tedy uve st, z e se jedna o tu oblast, kde se podnikove r i zeni setka va s trhem, na ne jz doda va sve sluz by c i vy robky. (Slavi k, 2014, s. 16) Marketing se odlis uje od pouhe ho prodeje zboz i. Prodej se pouze snaz i pr ime t za kazni ky k na kupu, marketing se snaz i, vyra be t a proda vat, co ma pro za kazni ka hodnotu. Nejprve zjisti jeho potr eby a pr a ni a pote pr izpu sobuje sve produkty vc etne ceny, zpu sobu prodeje, design, baleni a dals i ch. (Foret, 2012, s. 12) Pro marketing existuje ne kolik definic. Podle Britske ho Chartered Institute of Marketing je vymezen jako r i di ci proces pro identifikaci, pr edvi da ni a uspokojova ni poz adavku za kazni ku za u c elem dosaz eni zisku. Takto vymezeny marketing r es i tedy: Identifikaci potr eb za kazni ka. Vymezeni ci lovy ch segmentu trhu. Vytva r eni konkurenc ni ch vy hod. (Slavi k, 2014, s. 17) Podle Soukalove (2015, s. 20) je podstatou proces r i zeny sme rem k za kazni kovi. Z tohoto du vodu, je du lez ite, aby spolec nost pochopila potr eby za kazni ka, ale take potr eby trhu. Na u spe ch firmy pu sobi ru zne faktory, a proto se marketingove prostr edi de li na vnitr ni a vne js i. Kotler a Armstrong (2004, s. 30) definuji marketing jako spolec ensky a manaz ersky proces, jehoz prostr ednictvi m uspokojuji jednotlivci i skupiny sve potr eby a pr a ni v procesu vy roby a sme ny vy robku c i jiny ch hodnot. Marketing je procesem, pr i ktere m se definuji trhy, kvantifikujeme potr eby jednotlivy ch skupin za kazni ku v ra mci te chto trhu, urc uje hodnoty, di ky ktery m tyto potr eby uspokoji me. Take jeho prostr ednictvi m pr eda va me hodnoty lidem v organizaci, kter i zodpovi daji za jejich naplne ni, jednotlivci tudi z plni pr i sve tvorbe, dane hodnoty a v neposledni r ade monitorujeme hodnoty, ktere jsme za kazni ku m pr edali. (McDonald, Wilson, 2012, s. 20) Pla nova ni je progno zova ni budoucnosti organizace. Pla ny poma haji vytyc ovat ci le a zpracovat strategii k jejich dosaz eni. Pla nova ni poma ha koordinovat c innosti, umoz ňuje leps i pr izpu sobeni zdroju moz nostem trhu, poma ha pohotove reagovat na zme ny prostr edi, poma ha objevit nove pr i lez itosti na trhu a v neposledni r ade vytva r i moz nosti pro kontrolni c innost. (Vas ti kova, 2014, s. 34)

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 Existuji ru zne typy pla nova ni. Pla nova ni podle času: kra tkodobe pla nova ni, str edne dobe pla nova ni, dlouhodobe pla nova ni. Pla nova ni podle typu rozhodnutí: strategicke pla nova ni, takticke pla nova ni, operativni pla nova ni. (Keller a Kotler, 2013, s. 69) Pla nova ni podle úrovně, na ktere se ve firme prova di v ra mci: koncernu, divize, korporace, firmy, SBU, produktu, znac ky. Pla nova ni podle stylu: shora dolu vedeni podniku stanovi ci le i pla ny, zdola nahoru niz s i u rovne formuluji sve vlastni ci le a pr edkla daji je ke schva leni, stanoveni ci lu shora dolu, pla nova ni zdola nahoru vrcholove vedene stanovi pla ny a ci le stanovi str edni management. (Jakubi kova, 2013, s. 82)

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 2 MARKETINGOVÝ PLA N Marketingovy pla n je psany dokument shrnuji ci informace zjis te ne o trhu a ukazuje na m, jaky m zpu sobem se chce firma splnit sve marketingove ci le. Je jeden z nejdu lez ite js i ch vy stupu marketingove ho procesu. Neziskove organizace pouz i vaji marketingove pla ny k rozvrz eni zpu sobu, jaky m budou zi ska vat pr i spe vky na svou c innost. Marketingove pla ny berou ve ts i zr etel na za kazni ky a konkurenci. (Kotlera a Kellera, 2013, s. 87) Obsah marketingove ho pla nu dle Kotler (2007, s ): Executive summary a obsah struc ne shrnuti hlavni ch ci lu a doporuc eni. Situac ni analy za obecna data o souc asny ch prodeji ch, na kladech, trhu, konkurenci a ru zny ch sila ch makroprostr edi. SWOT analy za identifikace souc asny ch strategii firmy. Identifikace c tyr za kladni ch oblasti pu sobnosti: silni a slabe stra nky podniku, pr i lez itosti a hrozby plynouci z vne js i ho prostr edi firmy. Marketingova strategie definice posla ni, marketingove ho a financ ni ho ci le i potr eby. Akc ni programy realizace marketingovy ch strategii do konkre tni podoby. Financ ni projekce predikce trz eb, pla n na kladu a analy za bodu zvratu. Ři zeni implementace kontrolni mechanismy pro monitorova ni a pru be z ne u pravy implementace pla nu. Dals i z autoru identifikuje c tyr i fa ze marketingove ho pla nu, prvni fa ze spada do pla novani strategicke ho a zby vaji ci tr i spadaji do takticky ch a operativni ch pla nu. Fa ze jedna: Posla ni, firemni ci le. Fa ze dva: marketingovy audit, pr ehled o trhu,

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 SWOT analy za. Fa ze tr i: pr edpoklady, marketingove ci le a strategie, oc eka vane vy sledky a identifikace alternativni ch pla nu a mixu. Fa ze c tyr i: rozpoc et, implementac ni program. (McDonald, Wilson, 2012) Dle docentky Jakubi kove, 2008 je charakteristika struktury marketingove ho pla nu na sleduji ci : Celkove shrnuti hlavni strategie a ci le. Situac ni analy za u daj o trhu, produktu, situaci makroprostr edi, mikroprostr edi, vnitr ni prostr edi firmy. Analy za SWOT a analy za souvislosti identifikuje silne a slabe stra nky, pr i lez itosti a hrozby firmy. Marketingove ci le stanoveni ci lu. Marketingove strategie volba marketingove ho pr i stupu, ktery vede k dosaz eni ci lu. Akc ni programy rozpracova ni marketingove ho mixu a strategie do konkre tni ch aktivit a u kolu. Rozpoc et oc eka vane marketingove na klady a trz by. Kontrola popis zpu sobu realizace kontroly. Pro sestaveni marketingove ho pla nu zvolene organizace bude vyuz ita struktura dle Kotlera. 2.1 Executive summary Obsahuje kra tke, jednoduche a vy stiz ne shrnuti marketingove ho pla nu. Jedna se prvni c a st marketingove ho pla nu, ktera se tvor i ve ts inou az na konci. Zahrnuje take pr edstaveni podniku, nabi zeny produkt c i sluz bu, souhrn hlavni ch ci lu a oc eka va ny vy sledek. (Cohen, 2006, s. 3)

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 V u vodu by me lo by t zahrnuto i c asove obdobi, pro ktere se marketingovy pla n realizuje, ve ts inou obdobi jednoho roku, avs ak mu z e by t sestaven i na dels i obdobi. (Keller a Kotler, 2007, s. 98) 2.2 Situační analýza Marketingova strategie je na strojem, ktery m vyjadr ujeme, jak jednotlive prvky marketingove ho mixu ovlivňuji dosaz eni marketingovy ch ci lu spolec nosti. (West, Ford, Ibrahim, 2015) Strategie je obsa hlou cestou ke splne ni specificky ch ci lu, popisuje prostr edky, ktery mi by me lo by t ci lu dosaz eno, c asovy pla n a rozmi ste ni zdroju. (McDonald, Wilson, 2012, s. 241) Úkolem organizace je stanovit marketingovy mix s ci lem podpor it a posi lit zvolene postaveni na trhu a za roveň by t v souladu s dostupny mi financ ni mi prostr edky organizace. (Jakubi kova, 2013) Dle Janec kove a Vas ti kove (2000) jsou tr i nejdu lez ite js i typy strategii : Strategie sme r uji ci k dosaz eni konkurenc ni vy hody. Strategie zame r ena na ru st organizace. Strategie zame r ena na vy voj portfolia. Pr i tvorbe marketingove strategie je du lez ite vynaloz it prostr edky efektivne. Di ky tomu dojde k vybudova ni prospe s ne ho vztahu mezi vy robkem a trhem. (Hora kova, 2003) Kaz dy podnik ovlivňuje prostr edi, ktere jej obklopuje, pu sobi na ne j a ovlivňuje jeho reakce. Marketingove prostr edi ma vliv na vy be r vy robku, tvorby ceny, zvoleni distribuc ni cesty, vy be ru komunikace se za kazni ky, ale take na volbu marketingovy ch ci lu a strategii. (Hora kova, 2014) V marketingu docha zi k neusta ly m zme na m, di ky te mto zme na m se vytva r eji nove marketingove pr i lez itosti a hrozby, ktere ovlivňuji schopnost spolec nosti dobr e slouz it ci lovy m za kazni ku m a zajistit vytvor eni trvaly ch vztahu. K pochopeni, vytvor eni a realizaci u c inne marketingove strategie, musi me nejdr i ve pochopit kontext prostr edi, ve ktere m marketing probi ha. (Kotler, 2007, s. 129) Marketingova strategie je di ky situac ni analy ze podloz ena rea lny mi skutec nostmi, ktere se zjis ťuji pomoci analyticky ch s etr eni. Situac ni analy za se zaji ma zejme na o prostr edi firmy.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Smyslem prova de ni situac ni analy zy je nalezeni spra vne ho pome ru mezi pr i lez itostmi a schopnostmi, zdroji firmy. (Jakubi kova, 2013) Strategicka situac ni analy za je komplexni pr i stup k zachyceni podstatny ch faktoru ovlivňuji ci c innost firmy ve vza jemny ch souvislostech, jehoz vy sledky jsou podkladem pro tvorbu na vrhu moz ny ch strategii budouci ho chova ni firmy. Marketingova situac ni analy za sme r uje k volbe ci lovy ch trhu a k nalezeni rea lny ch a souc asne na roc ny ch marketingovy ch ci lu a strategii podniku pro konkre tni trhy vc etne strategii jednotlivy ch prvku marketingove ho mixu. (Jakubi kova, 2013, s. 95) Obsahem situac ni analy zy je dle Jakubi kove (2013, s. 94) 5C: company podnik, collaborators spolupracuji ci firmy a osoby, customers za kazni ci, competitors konkurenti, climate/context makroekonomicke faktory (analy za PEST) Analýza makroprostředí Analy za vne js i ho prostr edi neboli makrookoli c i makroprostr edi se sestavuje na za klade vyhodnoceni pozitivni ch a negativni ch vlivu na podnik. Pro analy zu vne js i ho prostr edi vyuz ijeme analy zy PESTLE, ktera bude aplikova na i v prakticke c a sti na organizaci Domov pro seniory Kocia nka. Tato analy za se skla da ze s esti hlavni ch faktoru, ktere tvor i makroprostr edi firmy. Politické prostředí Patr i sem politicka stabilita, stabilita vla dy, vliv politicky ch stran, c innost za jmovy ch sdruz eni a svazu, c lenstvi zeme v ru zny ch politicko-hospoda r sky ch seskupeni ch, fiska lni politika, socia lni politika, vi zova politika, za kony. Toto prostr edi vytva r i ra mec pro vs echny podnikatelske a podnikove c innosti. (Jakubi kova, 2013, s. 100) Ekonomické prostředí Kupni si la, kterou urc ita ekonomika disponuje, za visi na aktua lni m pr i jmu, cena ch, u spora ch, zadluz enosti a dostupnosti u ve ru. Trendy ovlivňuji ci kupni si lu mohou mi t na

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 podnika ni velice silny dopad, zejme na ve spolec nosti, kde jsou vy robky zame r eny na cenove citlive za kazni ky s vysoky m pr i jmem. (Keller a Kotler, 2013, s. 110) Sociální prostředí Instituce a dals i faktory ovlivňuji za kladni hodnoty, vni ma ni, preference a chova ni spolec nosti. Pr eji ma me te me r podve dome pohled na sve t, ktery urc uje na s vztah k sobe samy m, ostatni m, organizaci m, spolec nosti, pr i rode a vesmi ru. Kulturni prostr edi se ty ka hodnot, tradic a zvyku ve spolec nosti v dane zemi a jeji ho trhu. Vy znamne se promi taji do na kupni ho chova ni a preferenci spotr ebitelu. (Zamazalova, 2010, s. 106) Jsou zde zahrnuty i jevy jako: ru st populace, migrace obyvatel, vy voj porodnosti, sta rnuti obyvatelstva, u mrtnost, u roveň vzde lanosti, zame stnanost, zme ny v rodine a dynamicka prome na roli z en. (Foret, 2012, s. 47) Technologické prostředí Technologicke prostr edi hraje velmi du lez itou roli v marketingove m prostr edi. Naru staji ci tempo vy voje zpu sobuje moz nost konkurence firem di ky technicky m diferenciaci m vu c i ostatni m spolec nostem. Vy hodu maji velke a financ ne silne firmy, ktere mohou pouz i t sve prostr edky pro sledova ni a pr izpu sobeni aktua lni mu tempu vy voje. (Zamazalova, 2010, s. 107) Legislativní prostředí Je u zce spjato s vla dni m sektorem a jsou zde zahrnuty na rodni vlivy, pra vni prameny EU. Řadi me sem za kony a vyhla s ky, mezina rodni pra vo, harmonizace za konu a dani a mezina rodni obchodni smlouvy. Dva hlavni trendy jsou na ru st legislativy v oblasti firemni ho pra va a vzestup specia lni ch za jmovy ch skupin. (Keller a Kotler, 2013, s. 116) Enviromentální prostředí Zahrnuji pr i rodni zdroje, klimaticke podmi nky, poc asi. Pr edstavuji pro podniky vstupy. Trendem posledni doby je sniz ova ni pru myslove ho znec is te ni. Ekologicka regulace ma tvrdy dopad na ne ktera odve tvi. Podniky musely investovat miliardy do vybaveni na kontrolu znec is te ni a do ekologicky ch paliv. Do spolec nosti se vi ce dosta vaji hybridni auta, u sporne toalety, organicka ji dla a jine. (Keller a Kotler, 2013, s. 112)

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Analýza mikroprostředí Vnitr ni prvky oznac ujeme jako mikrookoli c i mikroprostr edi. Tyto prvky na rozdi l od makroprostr edi mu z e podnik ovlivnit take. Analy za, ktera se zaby va hodnoceni m mikroprostr edi je Porterova analy za pe ti konkurenc ni ch sil, hodnoti konkurenci (sta vaji ci i novou), za kazni ky, dodavatele, substituty a jejich vliv na organizaci. (Tyll, 2014) Do marketingove ho mikroprostr edi zahrnujeme vlastni podnik s jeho zame stnanci, za kazni ky, dodavateli, ver ejnost, konkurenty a marketingove sprostr edkovatele. Vs echny tyto prvky ovlivňuji c innost podniku, ktery je na nich do urc ite mi ry za visly. Tyto prvky podnik mu z e aktivne me nit, zme nou dodavatele, uzavr eni spolupra ce s konkurenci a jine. (Foret, 2012, s. 46) Hlavni mi faktory u mikroprostr edi jsou: organizace, za kazni ci, dodavatele, distribuc ni c la nky a prostr edni ci, konkurence. (Keller a Kotler, 2013) Organizace Organizace c i podnik ma vliv sa m na sebe. Jde hlavne o jeho schopnosti a moz nosti napr.: technologicke postupy, financ ni stra nka, u roveň zame stnancu, moz nosti vy roby a poskytova ni sluz eb. Spolupra ce ve firme se vs emi odde leni mi je nutnosti pro marketingove manaz ery. Kaz de odde leni ma svu j specificky u kol ve financ ni m odde leni to je hleda ni a vyuz i va ni fondu pro realizaci marketingovy ch pla nu, odde leni vy zkumu a vy voje se soustr eďuje na vytva r eni bezpec ny ch a pr itaz livy ch produktu, odde leni na kupu se stara o dostatec ne za soby a materia l, vy robni odde leni odpovi da za vytvor eni poz adovane ho produktu v dostatec ne m mnoz stvi a kvalite. Vs echna odde leni ovlivňuji pla ny a jedna ni marketingove ho odde leni. (Kotler, 2007, s. 130) Dodavatelé Jsou to firmy, organizace, jednotlivci, kter i firma m poskytuji zdroje potr ebne pro vy robu a produkci sluz eb. Kaz da firma ma vi cero dodavatelu. Dodavatele se de li do ne kolika skupin. Úspe ch firmy do velke mi ry za visi na dodavateli ch. Je proto du lez ite, aby firma ve novala

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 pozornost jejich vy be ru a stanovila si krite ria, podle ktery ch je bude hodnotit. (Jakubi kova, 2013, s. 104) Pro efektivni fungova ni podniku je du lez ite, dosta vat potr ebne zdroje podle logisticke ho principu 4R coz znamena : spra vne mnoz stvi, spra vne mi sto, spra vna kvalita a spra vny c as. (Bouc kova, 2003) Distributoři a obchodníci Je to vstupuji ci mezic la nek, kam jsou zahrnuti obchodni sprostr edkovatele, skladovaci a pr epravni firmy, agentury marketingovy ch sluz eb a financ ni zprostr edkovatele. Je to specia lni kategorie pro marketingove aktivity, ktere je obc as le pe zajistit externe prostr ednictvi m specializovany ch firem. Tyto organizace podniku s etr i c as a peni ze. (Foret, 2012, s. 46) Zákazníci Mohou to by t jednotlivci c i pra vnicke osoby. Podle vztahu k firme se rozlis uji na: kupce, uz ivatele, moz ne kupce, moz ne uz ivatele dane kategorie produktu. Pr edstavitele za kazni ku jsou spotr ebitele, obchodni ci, sta t a zahranic ni za kazni ci. Jejich motivace k na kupu se lis i. (Jakubi kova, 2013, s. 105) Nejcenne js i za kazni k neni ten, ktery utrati nejvi ce, nebo ten, kdo je k na m nejloaja lne js i. Pokud byste me li da t ne jake mu za kazni kovi pr ednost, hledejte toho, kdo ma nejve ts i vliv na sve druhy. Z tohoto du vodu by firmy a organizace me lo zaji mat chova ni davu. (Earl, 2008, s. 249) Konkurenti Znalost konkurence poma ha podniku k jeho u spes nosti a di ky te to znalosti podnik mu z e zi skat konkurenc ni vy hodu a uspokojit potr eby a poz adavky za kazni ku le pe nez konkurence. K udrz eni konkurenc ni vy hody, je velmi du lez ite zvolit spra vnou marketingovou strategii a ume t na konkurenci spra vne reagovat. (Bouc kova, 2003) Dle Jakubi kove (2013, s. 106) se urc uje typologie konkurence podle: Teritoria lni hledisko (rozsah konkurenc ni ho pu sobeni ). Hledisko nenahraditelnosti produktu v konkurenc ni m prostr edi. Hledisko poc tu vy robcu. Hledisko stupne organizovanosti a propojitelnosti vy robcu do alianci.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 Člene ni konkurence z teritoriálního hlediska: globa lni, alianc ni, na rodni, meziodve tvova odve tvova komoditni. Člene ni konkurence z hlediska nahraditelnosti produktu v konkurenc ni m prostr edi : konkurence znac ek, konkurence odve tvova, konkurence formy, konkurence rodu. Člene ni konkurence z hlediska počtu výrobců a stupne diferenciace produkce: c isty monopol, oligomonopolie, monopolisticka konkurence, dokonala konkurence. Člene ni konkurence z hlediska stupne organizovanosti a propojitelnosti vy robcu do alianci : monopol, kartel, syndika t, trast.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 Porterova analýza konkurenčních pěti sil Tato analy za zkouma vne js i si ly, ktere mohou ovlivňovat podnika ni. Ti mto modelem lze analyzovat konkurenc ni prostr edi v ra mci jednoho odve tvi za pomoci progno zova ni jeho vy voje. Pe t sil, na ktere se tento model zame r uje: Hrozba novy ch vstupu do odve tvi. Souper eni mezi sta vaji ci mi firmami. Hrozba na hraz ek. Dohadovaci schopnosti kupuji ci ch. Dohadovaci schopnosti dodavatelu. Ci lem je vyhodnotit: velikost vlivu faktoru na c innost firmy a jak se lze bra nit te mto sila m. (Jakubi kova, 2013, s. 103) Obra zek 1 Porterova analy za pe ti konkurenc ni ch sil Potencia lni nova konkurence Dodavatele Konkurence v brandz i Odbe ratele vyjedna vaci schopnost dodavatelu Substituc ni vy robky Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíkové

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky SWOT analýza Je to jedna z nejpouz i vane js i ch a nejzna me js i ch analy z prostr edi. Ci lem je identifikovat, do jake mi ry jsou souc asne strategie firmy a jeji specificka slaba a silna mi sta relevantni a schopna se vyrovnat se zme nami, ktere nasta vaji v prostr edi. (Jakubi kova, 2013, s. 129) SWOT analy za je vy tah ze zjis te ny ch interni ch a externi ch auditu, ktery upozorňuje na kli c ove silne a slabe stra nky organizace, ale take na pr i lez itosti a hrozby, jimz firma c eli. (Kotler a kol., 2007, s. 97) SWOT analy za zahrnuje: silne stra nky organizace (strengths) vy hody za kazni ku m i firme, slabe stra nky organizace (weaknesses) nedostatky firmy ke vztahu k ci li, pr i lez itosti (oppurtunities) skutec nosti, ktere mohou zvy s it popta vku nebo mohou le pe uspokojit za kazni ky a pr ine st firme u spe ch, hrozby (threats) trendy, uda losti, skutec nosti, ktere mohou sni z it popta vku nebo zapr i c init nespokojenost za kazni ku. (Slavi k, 2014, s. 104) 2.4 Marketingové strategie Po sestaveni SWOT analy zy se na jeji m za klade stanovi ci le, ktere odpovi daji na ota zku, c eho chce marketingovy pla n dosa hnout. Jednotlive ci le by me ly splňovat pravidlo SMART. S (Specific) specificke : Ci l by me l by t specificky, konkre tni, jasne definovany. M (Measurable) me r itelne : Ci l by me l by t vyja dr en v me r itelny ch jednotka ch, z du vodu pru be z ne kontroly c innosti firmy a plne ni ci le. A (Achievable) dosaz itelne : Ci l by me l by t dosaz itelny, motivuji ci a akceptova n vs emi, na ne z se ci l vztahuje a ty ka. R (Realistic) realisticky : Ci l by me l by t rea lny a realizovatelny. T (Time Specific) c asove ohranic eny : Ci l by me l by t c asove specificky s jasny m termi nem a plne ni ci le by me lo by t v c ase sledovatelne. (Prukner, 2014) K naplne ni ci lu marketingu slouz i marketingovy mix, je to soubor marketingovy ch na stroju, ktere se pouz i vaji k dosaz eni marketingovy ch ci lu.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 Za kladni marketingovy mix obsahuje c tyr i sloz ky, oznac ovane jako 4P: Product (produkt). Price (cena). Place (mi sto). Promotion (propagace). (Kotler, 2007, s. 70) Ne kter i autor i, napr i klad Chapman (1995 s. 13), k te mto c tyr em P pr ida vaji dals i 2: Planning (pla nova ni ). People (lide ). Model specificky pro sluz by je rozs i r en na 7P a obsahuje navi c od 4P: people (lide ), proces (procesy) a physical evidence (prostr edi ). (Šimkova, 2012, Zamazalova, 2010) Produkt Pod ti mto pojmem neni pouze samotny produkt jakoz to sluz ba c i vy robek, ale i ja dro produktu. Zahrnuje vs e, co s produktem souvisi : kvalita, obal, za ruka a v neposledni r ade image vy robce. (Berkowitz, 2011) Slavi k (2014, s. 18) definuje pro produkt tr i za kladni rozme ry: Vlastni pr i nos. Hmotny rozme r. Psychologicky rozme r. Obra zek 2 Produkt a jeho tr i rozme ry P R O D U K T hmotný rozměr fyzicka podoba produktu "Jakou konkre tni formou r es i svu j produkt?" vlastní přínos du vod potr eby "Jaky proble m potr ebuje za kazni k vyr es it?" psychologický rozměr "to navi c" - du vod rozlis eni "Proc pra ve ti mto produktem od tohoto dodavatele?" Zdroj: Vlastní zpracování

25 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 25 Cena Kotler (2004, s. 24) tvrdi, z e cena je jediným marketingovým nástrojem, který nic nestojí, naopak je zdrojem prostředků pro výrobu a marketingové aktivity. Deklarovaná cena je oficiální cenou produktu, i když se pro zvýšení atraktivity používají různé formy slev a výhod. Krome financ ni ho na kladu se k cene vztahuji i negativni proz itky, ktere jsou s produktem spojene : ztra ta c asu, psychicke vype ti, fyzicka na maha. Toto tedy pr edstavuje celkovy na klad pro kupuji ci ho. (Pr ikrylova a Jahodova, 2010, s. 17) Místo Mi sto zahrnuje vs echny c innosti, di ky ktery m se nabi dka dostane k za kazni kovi. Distribuce by me la by t co nejsnadne js i. (Vas ti kova, 2004) Ci lem distribuce je poskytnout kupuji ci m poz adovane produkty, sluz by na dostupne m mi ste, ve spra vny c as a ve spra vne m mnoz stvi, jake kupuji ci potr ebuje. (Foret, 2010, s. 119) Zahrnujeme hledisko produktu nehmotne ho charakteru, musi me si uve domit, z e sluz ba nemu z e by t da na do prodejny c i na sklad, za kazni k si sluz bu pr ed zakoupeni m nemu z e ohmatat, oc ichat c i ochutnat. (Ča slavova, 2009) Propagace Propagace je za me rna aktivita, ktera zahrnuje tvorbu nejru zne js i ch propagac ni ch prostr edku a realizaci ru zny ch forem komunikace. Zahrnout se do propagace da i rovina neza me rna, napr i klad jak o organizaci mluvi zame stnanci. (Bac uvc i k a Harantova, 2017, s. 27) Propagace nebo marketingova komunikace hovor i o pe ti za kladni ch druzi ch komunikac ni ch prostr edku : Reklama. Podpora prodeje. Osobni prodej. Public relationship. Direct marketing. (Horňa k, 2015)

26 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26 Propagace je du lez ita i u organizaci, ktere maji minima lni rozpoc et. U kaz de organizace, tedy i u neziskove bychom me li ve de t, z e existuji a co poskytuji. (Pelsmacker, 2003) U sluz eb se setka va me s dals i mi tr emi P marketingove ho mixu: Lidé Je zde zahrnuta r ada kvalitativni ch schopnosti a dovednosti zame stnance tzv. me kka kvalita podniku. (Časlavova, 2009) Kvalita sluz eb je ovlivne na nejenom zame stnanci, ale i za kazni ky. Je du lez ite vytva r et pr i znive podmi nky pro dobre vztahy mezi za kazni ky a zame stnanci. Zame stnance je potr eba pec live vybi rat, vzde la vat je a hlavne motivovat. Pro za kazni ky stanovit pravidla v chova ni, aby nedocha zelo k narus eni vztahu, a tudi z k pos kozeni kvality organizace. Procesy Z du vodu interakce poskytovatele a za kazni ka je dals i du lez itou zkoumanou sloz kou i proces. Procesy jsou rozde lova ny dle rozmanitosti a komplexnosti. Či m vi ce je sluz ba standardizovana, ti m mens i je rozmanitost, naopak u individualizovany ch sluz eb se rozmanitost zvys uje. (Kincl, 2004) Spokojenost za kazni ka by me la by t jedna z nejhlavne js i ch, du lez ite je tedy dba t na fungova ni organizace. Prostředí Tato sloz ka se zaby va ti m, jak na za kazni ka pu sobi prostr edi, kde se sluz by vykona vaji. Hodnoti se zde dle Ča slavove (2009) tyto faktory: velikost prostor, vybaveni, celkova atmosfe ra, komfort, c istota. 2.5 Akční programy K realizaci jednotlivy ch aktivit a u kolu ve stanovene strategii slouz i akc ni programy. Tyto programy jsou take oznac ova ny jako realizac ni, prova de ci c i operativni pla n. Jednotlive akc ni pla ny jsou slouc eny do akc ni ho programu. Souc a sti akc ni pla nu je aktua lni stav, ci l, c innost, persona l, c asovy harmonogram, rozpoc tove na klady. (Westwood, 1999, s. 53) Pr i spra vne m sestaveni akc ni ch pla nu by me lo by t odpove zeno na na sleduji ci ota zky: Co se bude vyra be t? Kdo u kol provede?

27 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27 Kdo je za u kol zodpove dny? Do kdy se u kol provede? Kolik bude sta t? (Blaz kova, 2007, s. 196) 2.6 Finanční projekce Po napla nova ni jednotlivy ch kroku v marketingove m pla nu se musi odhadnout jejich na klady a oc eka vane vy nosy, rozdi l mezi nimi je oc eka vany zisk. (Westwood, 1999, s. 92) Souc a sti financ ni projekce by me la by t analy za bodu zvratu. Vy nosy a na klady by se neme li nadhodnocovat ani podhodnocovat. Vodi tko pro budouci pla nova ni podniku m se vyuz i va pra ve pr edpove ď vy nosu a na kladu. K provedeni spra vne pr edpove di je nutna znalost podnika ni, odve tvi a trhu. (Hora kova, 2003) Vy sledky se pr edkla daji vedeni ke schva leni c i zami tnuti. Po schva leni se financ ni projekce sta va za kladem pro pla nova ni vy roby, na kupu materia lu, pla novana lidsky ch zdroju a marketingovy ch aktivit. (Kotler, 2007, s. 113) 2.7 R ízení implementace Posledni c a st marketingove ho pla nu naznac uje kontrolni mechanismy pro monitorova ni a pru be z ne u pravy implementace pla nu. Spra vne nastavene kontrolni syste my jsou du lez ite pro u spe s ne marketingove fungova ni podniku. Definice kontroly v marketingove m pla nu dle Kotlera, 2007 je: proces měření a hodnocení výsledků marketingových strategií a plánů spojený s případnými nápravnými akcemi, které mají zajistit splnění marketingových cílů Ke zvy s eni u c innosti kontroly marketingove ho pla nu lze stanovit na sleduji ci kroky: urc it kontrolni velic inu (obrat, trz ni podi l, spokojenost za kazni ku, aj.), stanovit hodnoty, ktery ch by v podnika ni me lo by t dosaz eno, porovnat dosaz ene vy sledky s hodnotami ci lovy mi, zjistit odchylky od ci lovy ch hodnot a jejich analy zu, stanovit opatr eni zabraňuji ci dosaz eni niz s i ch ci lu, nez byly stanoveny. (ALTAXO SE, 2019)

28 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 28 3 SOCIA LNI SLUŽBY A SOCIA LNI PE ČE Socia lni pe c e a sluz by jsou jedny z du lez ity ch na stroju socia lni politiky. V anglosaske m pojeti se vs e co poskytuje vy hody te m, kdo maji proble my oznac uje jako socia lni sluz by. Socia lni sluz by lze rozde lit do dvou za kladni ch skupin: socia lni sluz by sta tni a obecni, socia lni sluz by nesta tni. Socia lni sluz by zpravidla nepatr i k vy nosny m obchodu m. Na strojem socia lni ch sluz eb je socia lni pra ce. (Matous ek, 2012) Ci lem socia lni ch sluz eb je r es it nepr i znivou zdravotni i socia lne ekonomickou situaci senioru, osob s handicapy fyzicky mi i menta lni mi, rodin s de tmi, nezame stnany ch, obe ti trestny ch c inu aj., omezuji ci zapojeni te chto kategorii osob do ekonomicke ho, kulturni ho a spolec enske ho z ivota (Molek, 2011, s. 9-10) Spolec ne znaky socia lni ch sluz eb: sluz ba je nehmotna, spotr ebova va se ihned, vyznac uje se variabilitou, neodde litelnost sluz by od spotr eby. (Prudka, 2015, s. 18) Vs ichni oficia lni poskytovatele socia lni ch sluz eb jsou uvedeni v Registru poskytovatelu socia lni ch sluz eb ( Pro vs echny plati povinnost se r i dit platnou legislativou, ktera jasne stanovuje podmi nky poskytova ni sluz by a maxima lni vy s i u hrady za danou sluz bu. (APSS, 2016). Sluz by socia lni pra ce podporuji sobe stac nost klientu, di ky zabezpec eni za kladni ch z ivotni ch potr eb jako je: zajis te ni stravy, za kladni hygienicke potr eby, bydleni, u klid doma cnosti, aj. (Matous ek, 2008) 3.1 Legislativní úprava sociálních služeb v České republice Pra vne je socia lni ochrana upravena dve ma rovinami: na rodni legislativou,

29 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 29 mezina rodni mi dohodami a u mluvami. Za ja dro socia lni ch jistot a socia lni ochrany u obyvatel ČR lze povaz ovat zejme na Ústavu Česke republiky a to za kon c.1/1993 Sb. a take Listinu za kladni ch pra v a svobod za kon c. 2/1993 Sb. Jsou to pra vni normy, s ktery mi vs echny socia lni za kony v Česke republice musi by t v souladu. Ústava a Listina r es i socia lni oblast v s irs i m slova smyslu jako je minima lni standard socia lni oblasti, kterou by me l sta t garantovat c i zajis ťovat. (Kaczor, 2015, s. 44) Socia lni sluz by jsou upraveny za kladni m za konem c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch a da le prova de ci vyhla s kou c. 505/2006 Sb. Podle 3 a) za kona c. 108/2006 Sb. v platne m zne ni jsou socia lni sluz by definova ny na sledovne : Socia lni sluz bou se rozumi c innost nebo soubor c innostni zajis tuji ci ch pomoc a podporu osoba m za u c elem socia lni ho zac lene ni nebo prevence socia lni ho vylouc eni 3.2 Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb V Česke republice lze provozovat socia lni sluz by vy hradne na za klade opra vne ni, tzv. registrace. Pro zi ska ni je nutno splnit registrac ni podmi nky a podat z a dost. Žadatel mu z e by t fyzicka i pra vnicka osoba, ale ta musi by t zapsa na ve ver ejne m rejstr i ku. Ři zeni vede pr i slus ny krajsky u r ad. Pra vnicke osoby podle si dla z adatele a u fyzicky ch osob podle trvale ho bydlis te. Jedina vy jimka jsou poskytovatele, ktere zr izuje pr i mo ministerstvo. Registruji ci orga n ma informace o tom, jake socia lni sluz by jsou zajis te ny, a ktere jsou naopak kapacitne nedostatec ne. (Janec kova, 2016, s ) Pr i provozova ni socia lni ch sluz eb figuruji tr i subjekty: zr izovatele, poskytovatele a uz ivatele. Zřizovatel je zodpove dny za zajis te ni socia lni ch sluz eb na dane m u zemi. Ci lem zr izovatele je, aby svy m obc anu m zajistil potr ebne sluz by financ ne i mi stne dostupne a v co nejve ts i kvalite. Zr izovatele jsou za pra ci poskytovatelu socia lni ch sluz eb odpove dni. V souc asne dobe je ministerstvo zr izovatelem specializovany ch u stavu s celosta tni pu sobnosti (Matous ek, 2008, s. 12). Poskytovatelé subjekty, ktere poskytuji a nabi zeji socia lni sluz by. Poskytovatele maji za ci l udrz et a rozvi jet sve zar i zeni a poskytovat kvalitni socia lni sluz by v souladu se svy m posla ni m a rozvojovy m pla nem. (Zatloukal, 2008, s. 34) Socia lni sluz by lze poskytovat v na sleduji ci ch pra vni ch forma ch: obc anska sdruz eni, obecne prospe s ne spolec nosti, ci rkevni pra vnicke osoby. (Matous ek, 2008, s. 12)

30 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 Poskytovatele socia lni ch sluz eb se sdruz uji v Asociaci poskytovatelu socia lni ch sluz eb. Tato asociace je nejve ts i m profesni m sdruz eni m sdruz uji ci m poskytovatele socia lni ch sluz eb v Česke republice. Je to neza visle sdruz eni registrovany ch poskytovatelu socia lni ch sluz eb (pra vnicky ch a fyzicky ch osob), jejichz za kladni m ci lem je rozvoj a zvys ova ni u rovne socia lni ch sluz eb. ( Uživatelé osoby, ktere uz i vaji poskytovane socia lni sluz by z du vodu nepr i znive situace, ve ktere se ocitli. Uz ivatele uzavi raji s poskytovatelem smlouvy o poskytnuti socia lni sluz by. Tato smlouva obsahuje ves kere na lez itosti dle za kona a musi by t v pi semne forme. (Kincl, 2012) 3.3 Struktura sociálních služeb Za kon c. 108/2006 Sb., v platne m zne ni definuje poskytovatele socia lni ch sluz eb. Toto c lene ni stavi na stejnou u roveň ver ejnopra vni a soukromou sfe ru. Jsou jimi: Územni samospra vne celky a jimi zr izovane pra vnicke osoby. Dals i pra vnicke osoby. Fyzicke osoby. Ministerstvo a ji m zr i zene sloz ky sta tu. Rovne z de li me poskytovane socia lni sluz by na na sleduji ci za kladni druhy: socia lni poradenstvi, sluz by socia lni pe c e, sluz by socia lni prevence. Da le take za kon rozlis uje formy poskytova ni socia lni ch sluz eb: Pobytové klienti jsou ubytova ni v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotni m postiz eni m a se zvla s tni m rez imem. Da le se do te to kategorie r adi chra ne ne bydleni, denni staciona r e a ne ktere typy odlehc ovaci ch pobytovy ch center. Ambulantní klienti pravidelne do zar i zeni docha zeji buď samostatne, nebo v doprovodu zodpove dne osoby. Nejsou zde ubytova ni. Terénní zdravotni k nebo socia lni pracovni k navs te vuje klienta a poskytuje mu sluz by jako: aplikace injekci, pr evazy, pomoc s na kupem a u klidem, zabezpec eni dova z ky ji del aj.

31 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 31 Vy hodou je, z e klienti i nada le bydli v pr irozene m doma ci m prostr edi. (Prudka, 2015, s ) Sociální poradenství Socia lni poradenstvi zahrnuje dle za kona c. 108/2006 Sb. 37 Za kladni socia lni poradenstvi poskytuje osoba m potr ebne informace pr ispi vaji ci k r es eni jejich nepr i znive socia lni situace. Za kladni socia lni poradenstvi je za kladni c innosti pr i poskytova ni vs ech druhu socia lni ch sluz eb; poskytovatele socia lni ch sluz eb jsou vz dy povinni tuto c innost zajistit. Odborne socia lni poradenstvi je poskytova no se zame r eni m na potr eby jednotlivy ch okruhu socia lni ch skupin osob v obc ansky ch poradna ch, manz elsky ch a rodinny ch poradna ch, poradna ch pro seniory, poradna ch pro osoby se zdravotni m postiz eni m, poradna ch pro obe ti trestny ch c inu a doma ci ho na sili a ve specia lni ch lu z kovy ch zdravotnicky ch zar i zeni ch hospicove ho typu; zahrnuje te z socia lni pra ci s osobami, jejichz zpu sob z ivota mu z e ve st ke konfliktu se spolec nosti Služby sociální péče Ci lem socia lni pe c e je napoma hat osoba m zajistit jejich fyzickou a psychickou sobe stac nost tak, aby jim bylo umoz ne no v nejvys s i moz ne mi r e zapojeni do be z ne ho z ivota, popr. zajistit jim du stojne prostr edi a zacha zeni. (Pru s a, 2007, s. 88) Do socia lni ch sluz eb dle za kona patr i : Osobní asistence individua lni, tere nni sluz ba, kdy asistent po dohode s klientem nebo s rodinou klienta poma ha v urc ene c innosti, v urc ene m c ase. (Has kovcova, 2010) Osobni asistence se poskytuje osoba m se zdravotni m postiz eny m, je to osobni pomoc, ktera obsahuje sluz by, di ky ktery m se zmens i du sledky postiz eni c love ka pr i jeho c innostech. Pe c i lze v pr i pade potr eby poskytovat i 24 hodin denne, zajis ťuje be z ne denni c innosti. (Matous ek, 2003) Pečovatelská služba ambulantni i tere nni sluz ba s klientem, ktery ma sni z enou sobe stac nost, ale lze ji poskytovat i vi ce klientu m zara z napr. rodiny s vi cerc aty do tr i let. Pracovni k poma ha klientovi se sebeobsluhou a s pe c i o doma cnost. (Arnoldova, 2016) Klienti si pomoci pec ovatelske sluz by prodluz uji a zajis ťuji obdobi sve ho neza visle ho z ivota ve sve doma cnosti. (Matous ek, 2003)

32 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 32 Tísňová péče klienti samostatne z iji ci, samostatni, z du vodu rizika zhors eni kvu li jejich zdravotni mu stavu, je zajis te na nepr etrz ita distanc ni hlasova a elektronicka komunikace. (Has kovcova, 2010) Chráněné bydlení klienti, kter i maji sni z enou sobe stac nost z du vodu zdravotni ho postiz eni nebo chronicky ch onemocne ni, vyz aduji ci pomoc jine fyzicke osoby. Odlehčovací služby tere nni, ambulantni a pobytove sluz by poskytovane klientu m, kter i maji sni z enou sobe stac nost z du vodu ve ku, chronicke ho onemocne ni c i zdravotni ho postiz eni. O klienty je pec ova no norma lne v jejich pr irozene m socia lni m prostr edi. Sluz ba slouz i hlavne pec uji ci m osoba m za u c elem nezbytne ho odpoc inku. (Has kovcova, 2010) Domov pro osoby se zdravotním postižením klienti se zdravotni m postiz eni m, kter i maji sni z enou sobe stac nost. Jejich situace vyz aduje pravidelne pomoc jine osoby. Domov pro seniory klienti, kter i potr ebuji pomoc a pe c i, kterou nelze zajistit v doma ci m prostr edi prostr ednictvi m rodiny nebo jiny ch socia lni ch sluz eb. Je to zar i zeni pro klienty, kter i jiz dosa hli urc ite ho ve ku, a je jim pr izna n starobni du chod. (Matous ek, 2003) Domov se zvlás tním režimem pobytove sluz by klientu, kter i maji sni z enou sobe stac nost z du vodu chronicke ho dus evni ho onemocne ni c i za vislosti na na vykovy ch la tka ch, osoby trpi ci demenci, ktere maji sni z enou sobe stac nost. Jejich stav vyz aduje pravidelnou pomoc fyzicke osoby. Léčebna pro dlouhodobé nemocné pacienti chronicky nemocni, pr icha zi po hospitalizaci v nemocnici nebo z doma ci ho prostr edi, kde nelze pe c i vykona vat. (Matous ek, 2007) V le c ebne dlouhodobe nemocny ch je pacient dole c en, rehabilitova n, a to po dobu 3 me si cu, prodlouz eni je moz ne po odu vodne ni stavu pacienta. (Has kovcova, 2010) Os etřovatelské lůžko pacienti zde mohou by t dels i dobu i ne kolik let Služby sociální prevence Sluz by socia lni prevence napoma haji zabra nit socia lni mu vylouc eni osob, ktere jsou ti mto ohroz eny krizovou situaci, z ivotni na vyky a zpu sob z ivota vedouci ke konfliktu se spolec nosti, socia lne znevy hodňuji ci prostr edi a ohroz eni pra v a opra vne ny ch za jmu trestnou c innosti jine fyzicke osoby. Ci lem sluz by socia lni prevence je napoma hat osoba m k pr ekona ni jejich nepr i znive situace a chra nit pr ed vznikem a s i r eni m nez a douci ch spolec ensky ch jevu (Za kon 108/2006 Sb.)

33 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 33 Sluz by socia lni prevence, jak je vymezuje Za kon 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch, v platne m zne ni a prova de ci pr edpis tohoto za kona, ti m je Vyhla s ka 505/2006 Sb., v platne m zne ni : Raná péče tere nni sluz ba, ktera mu z e by t doplne na ambulantni formou. Rana pe c e je poskytovana di te ti a rodic u m di te te ve ve ku do 7 let, ktere je zdravotne postiz ene, nebo jehoz vy voj je ohroz en v du sledku nepr i znive ho zdravotni ho stavu. Rana pe c e zajis ťuje vy chovne, vzde la vaci a aktivizac ni c innosti, v ra mci te chto c innosti probi ha zhodnoceni schopnosti a dovednosti di te te i rodic u, zjis ťova ni potr eb rodiny a di te te s postiz eni m nebo znevy hodne ni m. Telefonická krizová pomoc tere nni sluz ba poskytovana na pr echodnou dobu osoba m, ktere se nacha zeji v situaci ohroz eni zdravi a z ivota nebo v jine obti z ne z ivotni situaci, kterou pr echodne nemohou r es it vlastni mi silami. Tlumočnické služby tere nni, ambulantni sluz by poskytovane osoba m s poruchami komunikace zpu sobeny mi pr edevs i m smyslovy m postiz eni m, ktere zamezuje be z nou komunikaci s okoli m bez pomoci jine fyzicke osoby. Tlumoc nicke sluz by zprostr edkova vaji kontakt se spolec ensky m prostr edi m a poma haji pr i uplatňova ni pra v, opra vne ny ch za jmu a pr i obstara va ni osobni ch za lez itosti. Azylové domy pobytove sluz by na pr echodnou dobu osoba m v nepr i znive socia lni situaci spojene se ztra tou bydleni. Azylove domy poskytuji stravu nebo pomoc pr i zajis te ni stravy, poskytuji ubytova ni, ale jen po dobu zpravidla nepr evys uji ci jeden rok. Azylove domy poma haji pr i uplatňova ni pra v, opra vne ny ch za jmu a pr i obstara va ni osobni ch za lez itosti a poma haji pr i obnoveni nebo upevne ni kontaktu s rodinou a poma haji a podporuji pr i dals i ch aktivita ch podporuji ci ch socia lni zac leňova ni osob, vc etne uplatňova ni za konny ch na roku a pohleda vek. Domy na půl cesty mladiství pobytove sluz by zpravidla pro osoby do 26 let ve ku, ktere po dosaz eni zletilosti opous te ji s kolska zar i zeni pro vy kon u stavni nebo ochranne vy chovy, popr i pade pro osoby z jiny ch zar i zeni pro pe c i o de ti a mla dez, a pro osoby, ktere jsou propus te ny z vy konu trestu odne ti svobody nebo ochranne le c by. Domy na půl cesty ubytovaci zar i zeni nejde le na jeden rok, v prostr edi, ktere ma znaky bydleni v doma cnosti. Domy na pu l cesty prova de ji socia lne terapeuticke c innosti, jejichz poskytova ni vede k rozvoji nebo udrz eni osobni ch a socia lni ch schopnosti a dovednosti podporuji ci ch socia lni zac leňova ni osob.

34 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 34 Kontaktní centra ni zkoprahova zar i zeni poskytuji ci ambulantni, nebo tere nni sluz by osoba m ohroz eny m za vislosti na na vykovy ch la tka ch. Ci lem sluz by je sniz ova ni socia lni ch a zdravotni ch rizik spojeny ch se zneuz i va ni m na vykovy ch la tek. Krizová pomoc tere nni, ambulantni nebo pobytova sluz ba socia lni prevence na pr echodnou dobu poskytovana osoba m, ktere se nacha zeji v situaci ohroz eni zdravi nebo z ivota, kdy doc asne nemohou r es it svoji nepr i znivou socia lni situaci vlastni mi silami. Nízkoprahová denní centra ambulantni, ale take tere nni sluz by pro osoby bez pr i str es i. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež socia lne preventivni sluz ba poskytuji ci ambulantni, popr i pade tere nni sluz by de tem ve ve ku od 6 do 26 let, ktere jsou ohroz eny spolec ensky nez a douci mi jevy. Noclehárny ambulantni sluz by osoba m bez pr i str es i, ktere maji za jem o vyuz iti hygienicke ho zar i zeni, pomoc pr i osobni hygiene nebo poskytnuti podmi nek pro osobni hygienu a pr enocova ni. Služby následné péče ambulantni nebo pobytove sluz by poskytovane osoba m s chronicky m dus evni m onemocne ni m a osoba m za visly m na na vykovy ch la tka ch, ktere jiz absolvovaly u stavni le c bu ve zdravotnicke m zar i zeni, absolvovaly ambulantni le c bu nebo se ji podrobuji, nebo osoba m, ktere abstinuji. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tere nni nebo ambulantni sluz by poskytovane rodine s di te tem, u ktere ho je jeho vy voj ohroz en v du sledku dopadu dlouhodobe krizove socia lni situace, kterou rodic e nedoka z i sami bez pomoci pr ekonat, a u ktere ho existuji dals i rizika ohroz eni vy voje di te te. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ambulantni nebo tere nni sluz by poskytovane osoba m v du chodove m ve ku nebo osoba m se zdravotni m postiz eni m ohroz eny m socia lni m vylouc eni m. Sociálně terapeutické dílny ambulantni sluz by poskytovane osoba m se sni z enou sobe stac nosti z du vodu zdravotni ho postiz eni, ktere z tohoto du vodu nelze umi stit na otevr ene m ani chra ne ne m trhu pra ce. Terapeutické komunity pobytove sluz by i na pr echodnou dobu pro osoby za visle na na vykovy ch la tka ch nebo osoby s chronicky m dus evni m onemocne ni m, ktere maji za jem se zac lenit do be z ne ho z ivota.

35 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 35 Terénní programy tere nni sluz by poskytovane osoba m, ktere vedou rizikovy zpu sob z ivota nebo jsou ti mto zpu sobem z ivota ohroz eny. Sluz ba je urc ena pro proble move skupiny osob. Mezi tyto osoby patr i uz ivatele na vykovy ch la tek nebo omamny ch psychotropni ch la tek, osoby bez pr i str es i, osoby z iji ci v socia lne vylouc eny ch komunita ch a jine socia lne ohroz ene skupiny. Sociální rehabilitace soubor specificky ch c innosti sme r uji ci ch k dosaz eni samostatnosti, neza vislosti a sobe stac nosti osob. 3.4 Financování sociálních služeb Termi nem financova ni socia lni ochrany oznac ujeme metody, jak zi skat zdroje pro u hradu oc eka vany ch vy daju na da vky, sluz by a spra vni na klady. Ci le soustav financova ni pro u spe s nost socia lni ochrany jsou: zajistit solventnost soustav socia lni ochrany (zdroje) a efektivni spra vu vs ech sloz ek socia lni ochrany (na klady) (Tomes, 2010, s. 355) Nejdu lez ite js i financ ni zdroje socia lni ch sluz eb dle Janec kove (2016) jsou: financ ni prostr edky Ministerstva pra ce a socia lni ch ve ci ČR, ktere jsou distribuova ny pr i mo prostr ednictvi m dotac ni ch titulu s nadregiona lni nebo celosta tni pu sobnosti nebo prostr ednictvi m financ ni ch prostr edku pro jednotlive kraje, ktere zajis ťuji socia lni sluz by na sve m u zemi, individua lni projekty kraju, ktery mi jsou financova ny zejme na socia lni sluz by socia lni prevence, u hrady ze strany uz ivatelu sluz eb, jestliz e se jedna o socia lni sluz by, kde jsou u hrady za jejich poskytova ni moz ne, dotac ni tituly u zemne spra vny ch celku.

36 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 36 Graf 1 Podi l jednotlivy ch zdroju na celkovy ch na kladech sluz eb mezi lety Zdroj: MPSV, 2019 Za sadni zme nou ve financova ni socia lni ch sluz eb bylo zavedeni pr i spe vku na pe c i: Tento pr i spe vek se poskytuje osoba m za visly m na pomoci jine osoby za u c elem zajis te ni potr ebne pomoci. Na rok na pr i spe vek ma osoba z du vodu dlouhodobe nepr i znive ho zdravotni ho stavu v rozsahu stanovene m stupne m za vislosti. (Molek, 2009, s. 20) Na klady na pr i spe vek se hradi ze sta tni ho rozpoc tu a rozhoduje o ne m obecni u r ad s rozs i r enou pu sobnosti. Je definova no celkem 36 u konu, na za klade, ktery ch se posuzuje pe c e o vlastni osobu pro u c ely stanoveni stupne za vislosti na pomoci jine fyzicke osoby. Podle mi ry za vislosti je pak pr izna va n me si c ni objem pr i spe vku. (Prudka, 2015, s. 33) Vy s e pr i spe vku pro osoby do 18 let ve ku c ini za kalenda r ni me si c I stupeň (lehka za vislost): 3300 Kc, II stupeň (str edne te z ka za vislost): 6600 Kc, III stupeň (te z ka za vislost): Kc, IV stupeň (u plna za vislost): Kc.

37 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 37 Vy s e pr i spe vku pro osoby stars í 18 let c ini za kalenda r ni me si c I stupeň (lehka za vislost): 880 Kc, II stupeň (str edne te z ka za vislost): 4400 Kc, III stupeň (te z ka za vislost): Kc, IV stupeň (u plna za vislost): Kc.

38 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 38 4 SPECIFIKA MARKETINGU V SOCIA LNI CH SLUŽBA CH Marketingu nebyla v dr i ve js i ch doba ch ve nova na dostatec na pozornost v socia lni ch sluz ba ch, dnes je tomu jiz jinak. Do popr edi pr icha zi r ada sofistikovany ch na stroju a metod, ktere maji zaci lit nejen na potencia lni klienty c i sta vaji ci, ale take tvor it pozitivni obraz organizace. Tomuto trendu pr ispi va zvys uji ci se poc et soukromy ch poskytovatelu socia lni ch sluz eb, rostouci vliv a postaveni neziskovy ch i ci rkevni ch organizaci vc etne profesionalizace a podnikavosti. Du lez ity m krite riem tohoto segmentu se sta vaji individua lni potr eby a oc eka va ni klientu. (Trojanovska, 2016, s. 24) Pr esto sta le existuji rozdi ly mezi napr i klad pr i spe vkovy mi a priva tni mi poskytovateli socia lni ch sluz eb, jelikoz jejich strategicka rozhodnuti v oblasti marketingu mohou ovlivňovat zr izovatele c i dona tor i. Stejne tak je prezentace sluz by podr i zena urc ite mi r e kontroly ze strany sta tni ch nebo samospra vni ch u r adu, uvedl Jir i Horecky, prezident APSS ČR. Sluz by se od hmotne ho zboz i odlis uji na za klade specificky ch vlastnosti. Pro objasne ni je uvedena definice z Americke marketingove asociace: Sluz by jsou samostatne identifikovatelne, pr edevs i m nehmotne c innosti, ktere poskytuji uspokojeni potr eb a nemusi by t nutne spojova ny s prodejem vy robku nebo jine sluz by. Produkce sluz eb mu z e, ale nemusi vyz adovat uz iti hmotne ho zboz i. Je-li vs ak nutne, nedocha zi k transferu vlastnictvi tohoto hmotne ho zboz i. (Vas ti kova, 2014, s. 16) Charakteristika sluz eb: nehmotnost c ista sluz ba nelze zhodnotit z a dny m fyzicky m smyslem, nelze si ji pr ed koupi prohle dnout a jen v ma lo pr i padech si ji lze vyzkous et, neodde litelnost poskytovatel sluz by a za kazni k se musi potkat v mi ste a c ase tak, aby vy hoda, kterou za kazni k zi ska va poskytnuti m sluz by, mohla by t realizova na, heterogenita variabilita c i prome nlivost je za visla na standardu kvality sluz by, znic itelnost sluz by nelze skladovat, uchova vat, znovu proda vat c i vracet, proto jsou pro dany okamz ik ztracene, znic ene, vlastnictvi nemoz nost vlastnit sluz bu souvisi s jeji nehmotnosti a znic itelnosti, za kazni k si kupuje pouze pra vo na uz iti sluz by. (Vas ti kova, 2014, s. 20)

39 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39 Vy razny m faktorem ve sluz ba ch je hodnoceni kvality poskytovany ch sluz eb. Kvalita je, ale proble mova kategorie, z hlediska poskytovatele. Kvalita sluz by je totiz relativni kategorie, kterou nelze objektivne hodnotit a ti m pa dem kontrolovat, jako to lze u hmotny ch uz itku koupeny ch za kazni kem. V poskytova ni sluz eb jsou tr i momenty, ktere vy razne poznamenaji uspokojeni za kazni ka, ktere lze podchytit a ovlivnit: Prvni setka ni se sluz bou prvni dojem a vstupni zkus enost znac ne v mnohy ch pr i padech ovlivňuji hodnoceni sluz by. Úsudek, ktery vznikl v prvni m okamz iku poskytova ni sluz by se ve ve ts ine pr i padu promi tne v mysli za kazni ku a velmi obti z ne se me ni. Proces poskytova ni sluz by spojeni dobre ho prvni ho dojmu s vstr i cny m persona lem, pr i znivy mi okolnostmi vlastni ho poskytova ni a dobr e vyvi jeji ci se poskytovanou sluz bou je za rukou pro za kazni kovu spokojenost. Fina lni vni ma ni poskytova ni sluz by velmi dobry za ve r poskytova ni sluz by mu z e pozitivne pr ispe t k celkove mu hodnoceni a pr ijeti sluz by. A to i v pr i padech, kdy za kazni k va hal nebo me l o sluz be urc ite pochybnosti. (Bouc kova, 2003, s ) 4.1 Marketing v neziskových organizacích Neziskovy sektor se de li na dve velke c a sti ver ejny neziskovy sektor a nesta tni ver ejny sektor. Do ver ejne ho patr i kraje, obce, organizac ni sloz ky sta tu a u zemni ch samospra vny ch celku, pr i spe vkove organizace sta tu a dals i ver ejnopra vni instituce, zr izovane na za klade specia lni ch za konu. Nesta tni neziskovy sektor se skla da dle ne kolika pra vni ch forem ze spolku (zapsany z.s.), obecne prospe s na spolec nost (o.p.s.), socia lni druz stvo, nadace a nadac ni fondy, registrovane ci rkve a ci rkevni pra vni osoby, politicke strany a sdruz eni, profesni komory, a dals i. (Bac uvc i k a Harantova, 2017, s. 20) Neziskove oblasti pracuji v cele r ade oblasti. Dle Mezina rodni klasifikace neziskovy ch organizaci je de li me na 12 oblasti : Kultura, sport a volny c as Vzde la va ni a vy zkum Zdravi

40 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 40 Socia lni sluz by Životni prostr edi Rozvoj a bydleni Pra vo, prosazova ni za jmu a politika Filantropie a dobrovolnictvi Mezina rodni aktivity Na boz enstvi Hospoda r ska a profesni sdruz eni, odbory Činnosti jinde neuvedene 4.2 Marketingový mix ve službách Dle Vas ti kove (2014, s. 21) je marketingovy mix ve sluz ba ch: soubor na stroju, jejichz pomoci marketingovy manaz er utva r i vlastnosti sluz eb nabi zeny ch za kazni ku m. Marketingovy mix je nejdu lez ite js i, za kladni marketingovy na stroj, ktery je tvor en c tyr mi sloz kami 4P product (produkt), price (cena), place (mi sto), promotion (propagace). V organizaci ch poskytuji ci sluz by 4P pro u c inne vytvor eni marketingove ho pla nu nestac i. Z tohoto du vodu bylo nutne pr ipojit dals i 3P: physical evidence (materia lni prostr edi ), people (lide ), processes (procesy). (Vas ti kova, 2014) Komunikace ve sluz ba ch Ve sluz ba ch je du lez ite splnit, pouze to, co lze splnit. Dals i m du lez ity m bodem je mi t motivovany persona l, protoz e pr esve dc eny zame stnanec se rovna i pr esve dc eny za kazni k. A di ky tomuto eliminujeme riziko vni mane za kazni kem pr i na kupu sluz by. 4.3 Sociální marketing Socia lni marketing pr edstavuje jak v klasicke m marketingu uceleny syste m opatr eni, ktera naviguji k zi ska va ni klientu prostr ednictvi m r i zene nabi dky, coz znamena : spra vny produkt, spra vna doba, spra vny trh a spra vna cena. Organizace zaby vaji ci se socia lni m marketingem jsou ve ts inou motivova ny mora lni mi a eticky mi rovinami, ci lem te chto organizaci by va krome zi ska ni pozornosti na vlastni nabi dku take zme na chova ni, postoju, z ivotni ch stylu, hodnot c i pr edsudku ve spolec nosti, vyvola vat ver ejnou diskusi. (Trojanovska, 2016, s. 25)

41 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 41 Financ ni prostr edky jsou du lez ite i pro neziskove organizace, nejen kvu li odme ňova ni zame stnancu, ale pro pokryti na kladu spojeny ch s fungova ni m. Klasickou definici marketingu proto doplňuje Bac uvc i k (2016, s. 23) takto: Marketing, jako ci lene, profitove orientovane jedna ni, je pro neziskovou organizaci kli c ovou aktivitou r i zeni, ktera prostupuje vs echny u rovne jeji c innosti a ktera sme r uje k identifikaci, pr edvi da ni a uspokojeni potr eb uz ivatelu sluz eb a k naplne ni filantropicky ch potr eb organizace. Socia lni marketing se pouz i va v za sade ve tr ech vy znamech: realizace prima rne nekomerc ni ch kampani, komunikace komerc ni ch firem akceptuji ci spolec enska te mata, rozvoj internetovy ch socia lni ch si ti, kde je pouz iti tohoto pojmu zava de ji ci. (Bac uvc i k, 2016, s. 14)

42 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42 5 SHRNUTI POZNATKŮ Z TEORETICKE ČA STI V teoreticke c a sti je jsou zmapova ny tr i oblasti. V prvni oblasti je popsa n marketing, marketingovy pla n, strategie a analy za marketingove ho prostr edi. Pro neziskovy sektor, a tedy socia lni sluz by je pro popis makrookoli vhodne js i rozs i r ena verze PESTLE analy zy. Take u analy zy mikroprostr edi je popsa na rozs i r ena verze marketingove ho mixu 7P. Dals i oblast se zaby vala te matem socia lni ch sluz eb a socia lni pe c e, ktera se zaby vala legislativou, strukturou a de leni m, da le financova ni m socia lni ch sluz eb. Nejdu lez ite js i m za konem o socia lni ch sluz ba ch je za kon c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch, a jeho prova de ci vyhla s ky 505/2006 Sb., ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. V posledni ch letech dos lo k novelizaci m v socia lni ch sluz ba ch. Du lez ity m bodem bylo navy s eni pr i spe vku na pe c i v pr i pade osob, ktere nevyuz i vaji lu z kovy typ socia lni pe c e. Pro rodinne pr i slus ni ky a staraji ci se osoby je zvednuti pr i spe vku pozitivni m bodem a v ne kolika pr i padech rozhoduji ci v ota zka ch pe c e o seniory v doma ci m prostr edi c i s pomoci ambulantni socia lni sluz by. Posledni oblast byla ve nova na specifiku m marketingu v socia lni ch sluz ba ch. Je zde definova n marketing v neziskove sfe r e, marketingovy mix ve sluz ba ch a take socia lni marketing. Byly k tomu pouz ity dostupne litera rni zdroje. Publikaci zame r uji ci se na marketing je v c eske i zahranic ni literatur e mnoho. Te z s i to je v oblasti marketingu socia lni ch sluz eb, kde je literatury me ne, a zdroje jsou omezene.

43 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 43 PRAKTICKA ČA ST

44 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 44 6 CHARAKTERISTIKA DOMOVA PRO SENIORY KOCIA NKA Organizace: pr i spe vkova organizace p.o. Název zařízení: Domov pro seniory Kocia nka Adresa: Kocia nka 1/8, , Brno IČO: Vedení společnosti: r editelka Ing. Nade z da Kr emec kova Druh registrované služby: domov pro seniory, domov se zvla s tni m rez imem Kapacita zařízení: domov pro seniory 279 lu z ek a domov se zvla s tni m rez imem 44 lu z ek www: Obra zek 3 Domov pro seniory Kocia nka Zdroj:

45 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 45 Organizační struktura společnosti Obra zek 4 Organizac ni struktura domova pro seniory Kocia nka Zdroj: Vlastni zpracova ni 6.1 Základní informace o zařízení Domov pro seniory Kocia nka, pr i spe vkova organizace se si dlem v Brne, Kocia nka 1/8 se r i di pr i sve c innosti obecne platny mi za konny mi normami a pr edpisy, zejme na pak za konem c. 108/2006 Sb. o socia lni ch sluz ba ch v platne m zne ni a vyhla s kou c. 505/2006 Sb., kterou se prova de ji ne ktera ustanoveni za kona o socia lni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu

46 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 46 a da le Zr izovaci listinou schva lenou zr izovatelem Statuta rni m me stem Brnem. Statuta rni me sto Brno financ ne podporuje pr i spe vkovou organizaci Domov pro seniory Kocia nka a je za roveň jeji m zr izovatelem. Objekt Kocia nka se nacha zi na rozhrani katastra lni ho u zemi Kra lovo pole a Sadova v Brne. Zde si dli take spra va spolec nosti. Objekt je dostupny hromadnou dopravou a je situova n v 5,5 ha lesoparku a je plne bezbarie rovy. Velka c a st pokoju je situova na na jih s vy hledem na Brno a hrad Špilberk. Umi ste ni domova v lesoparku nabi zi od jara do podzimu moz nost odpoc inku a procha zek. Souc a sti objektu jsou pobytove terasy, bufet, spolec enske mi stnosti aj. Sluz by jsou specificky odborne zame r eny na os etr ovatelsko-zdravotnickou pe c i o klienty se sni z enou mobilitou. A se specia lne vys koleny m persona lem pro tuto pra ci. Kapacita ubytova ni v objektu je 323 lu z ek, pokoje jsou po dvou klientech a jsou vybaveny na bytkem, hygienicky m koutem s umyvadlem. Koupelny a WC jsou spolec ne na chodbe pro vi ce pokoju. (Domov pro seniory, Kocia nka, 2021) 6.2 Rozsah služeb organizace Organizace zajis ťuje tyto sluz by: ubytova ni a stravova ni, pomoc pr i zvla da ni be z ny ch u konu pe c e o vlastni osobu, nepr etrz itou os etr ovatelskou pe c i, podmi nky a pomoc pr i osobni hygiene, zprostr edkova ni kontaktu se spolec ensky m prostr edi m, socia lne terapeutickou c innost, aktivizac ni c innosti, pomoc pr i uplatňova ni pra v, za jmu a obstara va ni osobni ch za lez itosti, rehabilitac ni pe c i. Organizace take zprostr edkova va tyto sluz by: pe c i prakticke ho le kar e, psychologa a dals i ch odborny ch le kar u, duchovni sluz by,

47 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 dals i sluz by: prodej smi s ene ho zboz i, kader nictvi, pediku ra, pos tovni a bankovni sluz by, matric ni sluz by. (Domov pro seniory, Kocia nka, 2021) 6.3 Zásady a cíle organizace Posla ni m sluz by domov pro seniory a domov se zvla s tni m rez imem podporuji kvalitni a du stojny z ivot senioru ve sta r i. Sluz by jsou poskytova ny odborne a bezpec ne, vycha zi z individua lni ch potr eb uz ivatelu a podporuji je v zachova va ni a rozvi jeni sobe stac nosti a neza vislosti. Ci le sluz by: Udrz ovat vysoky standard poskytovany ch sluz eb pr edevs i m v te chto oblastech: Uz ivatel i rodina jsou spokojeni se sluz bami a zpu sobem poskytova ni sluz by. Uz ivatele sluz by se v domove ci ti bezpec ne. Uz ivatele sluz by a rodinny pr i slus ni ci povaz uji zpu sob poskytova ni sluz by za vli dny a pr a telsky. S uz ivatelem je pru be h sluz by individua lne dojedna va n a pla nova n, poskytova na sluz ba vycha zi z potr eb osobni ch ci lu uz ivatelu, kterou jsou podporova ny. Uz ivatele jsou zapojeni do programu rozvoje ve domosti a dovednosti. Uz ivatele jsou zapojeni do programu uchova ni sobe stac nosti a samostatnosti. Pro kaz de ho uz ivatele je zpracova n individua lni postup. V pr i pade zdravotni ch poti z i je vz dy zpracova n os etr ovatelsky a zdravotni pla n a podle programu se postupuje. Domov chra ni pra va uz ivatelu, rizikove situace porus eni pra v uz ivatelu jsou analyzova ny a du sledne r es eny. Domov podporuje uz ivatele v kontaktu s vne js i m prostr edi m a pr irozenou vazbu na rodinu, pr a tele a mi stni komunitu, aby se uz ivatele dostali k c erpa ni be z ny ch zdroju spolec nosti. Za sady poskytova ni sluz eb: respektova ni pra v a potr eb uz ivatelu,

48 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 podpora neza vislosti na sluz be, podpora autonomie uz ivatele, spolupra ce rodiny a bli zky ch s ty mem zame stnancu, supervize zame stnancu, rovnocennost, partnersky pr i stup zame stnancu k uz ivatelu m, zac lene ni a integrace uz ivatelu, zapojeni rodiny a bli zky ch do procesu integrace, odbornost a kvalita poskytovany ch sluz eb, naplňova ni standardu. 6.4 Výnosy a náklady organizace Pla novany vy nos na rok 2020 byl naplne n na 108,0 % z celoroc ni ho schva lene ho pla nu a 100,3 % z pla nu upravene ho k Celkove vy nosy c inily za rok 2020: 212,519 mil. Kc. Na za klade vy voje epidemicke situace, kdy dos lo k masivni mu onemocne ni klientu a zame stnancu zpu sobene Covidem-19, musela organizace v pru be hu roku pr iji mat v ra mci krizove ho managementu opatr eni k zajis te ni plynule ho provozu. Organizace k tomu vyuz ila mimor a dne dotac ni programy: MPSV (program podpory C, program podpory D, program podpory E ), MZCR (podpora ohodnoceni zdravotnicky ch pracovni ku v socia lni ch sluz ba ch). Dokumenty, ktere se vztahuji k hospodar eni organizace domova pro seniory Kocia nka, se nacha zi v pr i loha ch te to diplomove pra ce. Obra zek 5 Poskytnute mimor a dne dotace domovu pro seniory Kocia nka v roce 2020 Zdroj:

49 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 49 Dals i m vy nosem je pr i spe vek na pe c i za rok 2020 dle pr iznany ch pru me rny ch stupňu za vislosti v Kc : Obra zek 6 Vy nosy z pr i spe vku na pe c i domova pro seniory Kocia nka v roce 2020 Zdroj: Posledni tabulka zna zorňuje vy nosy vyka zane zdravotni ch pojis ťoven, vy s e vyka zany ch vy konu u jednotlivy ch zdravotni ch pojis ťoven jsou za visle na poc tu klientu organizace, kter i jsou u nich pojis te ni. Vy s e vy konu celkem se r i di vy kladem za kona o socia lni ch sluz ba ch, podle ktere ho organizace neni zdravotnicke zar i zeni, ale domov dle pojis ťoven poskytuje tzv. Doma ci pe c i. Celkova vy s e te chto vy nosu je: ,51 Kc. Obra zek 7 Vy nosy ze zdravotni ch pojis ťoven domova pro seniory Kocia nka v roce 2020 Zdroj: Dals i m du lez ity m vy nosem jsou platby uz ivatelu za sluz by a to c a stkou: ,00 Kc. Celkove pla novane na klady pro rok 2020 byly naplne ny na 108,0 % a upraveny financ ni pla n v na kladech byl splne n na 100,3 %. V absolutni vy s i c inily celkove na klady pro rok 2020: 212,508 mil. Kc. Vzhledem k situaci se organizace soustr edila na realizaci jiz nasmlouvany ch akci, ktere nebylo moz ne zrus it. Ve ts i c a st prostr edku urc ena na opravy a udrz ova ni byla pr esunuta do na kupu nezbytny ch vybaveni a na navy s eni osobni ch na kladu. Dotace od MPSV a MZCR byly vyuz ity k na kupu ochranny ch prostr edku pro zame stnance a obyvatele domova, k zajis te ni dezinfekc ni ch prostr edku a dovybaveni domova v ra mci opakovane vyhlas ovane ho nouzove ho stavu.

50 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 50 7 NA VRH MARKETINGOVE HO PLA NU Prvni m krokem k na vrhu marketingove ho pla nu je zi skat uceleny pr ehled o souc asne situaci domova pro seniory Kocia nka. Souc a sti tohoto pr ehledu je analy za domova a jeho okoli. Podklady budou pr edevs i m vy roc ni zpra vy za posledni roky, osobni m rozhovorem se zame stnanci c i vedouci mi. Dals i c a st marketingove ho pla nu bude zame r ena na za kladni marketingove aktivity, ktere aktua lne domov pro seniory Kocia nka realizuje. Zi skane informace budou slouz it jako podklad pro zpracova ni na vrhu marketingove ho pla nu. Zi skane informace vyuz iji k analy za m, ktere budou shrnuty ve SWOT analy ze. 7.1 Executive summary Provoz: domovy pro seniory jsou financova ni z vi ce zdroju (nejve ts i m zdrojem jsou pr i spe vky na pe c i), financ ni hodnoceni zdravotnicke ho persona lu, pracovni ku v socia lni ch sluz ba ch i fyzioterapeutu se zvy s ilo pru me rne o Kc za posledni ch 5 let. nejve ts i odchody zame stnancu byly v roce 2020, du vody byly psychicka za te z a zme ny v organizaci Konkurence: na u zemi Brna je 23 konkurentu Domova pro seniory Kocia nka, umi ste ni m nejbli z e je Domov pro seniory Okruz ni, proti nejbliz s i konkurenci ma domov Kocia nka nejleps i internetove stra nky, ale nejhors i je v zajis te ni soukromi klientu, hrozba nove konkurence v odve tvi neni vysoka nejve ts i si lu pu sobeni pro organizaci maji souc asni konkurenti a substituti, Kupuji ci, dodavatele a potenciona lni konkurenti jsou na ni zke u rovni, Služby: Popta vka po socia lni ch sluz ba ch je v Jihomoravske m kraji vysoka, vy sledkem je vysoke mnoz stvi neuspokojeny ch z a dosti. JMK je na druhe m mi ste v poc tu neuspokojeny ch z a dosti o umi ste ni v domovech se zvla s tni m rez imem.

51 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 51 Za jem potencia lni ch klientu centra je podle oc eka va ni nejsilne js i o zdravotnicke sluz by (le kar v budove ) a pra vni poradenstvi (konzultace). Nejniz s i za jem je o sluz by multisenzoricke ho centra. Marketing: Domov pro seniory Kocia nka zna (minima lne z doslechu) 28% ver ejnosti. Tento vy sledek marketingove ukazuje na pr i lez itost a potencia l pro zleps eni v ra mci pove domi ver ejnosti o domove. domov nema kapacitne ani odborne pokrytu oblast marketingu, ktere mu se okrajove ve nuji dva interni zame stnanci pr i sve hlavni pra ci (formou obc asny ch ad hoc c innosti na vyz a da ni managementu). na vrhu marketingove ho pla nu nastavuje 2 za kladni marketingove ci le: zvy s it pove domi o Domova pro seniory o 3 % u ve kove kategorie let do konce roku 2022 a navy s eni poc tu klientu v roce 2022 o 10 klientu (tento ci l pr edpokla da rozs i r eni poc tu klientu domova o 10 novy ch senioru vybudova ni m denni ho staciona r e a jeho obsazeni m 10 klienty). marketingovy pla n s realizaci na 2 roky navrhuje aktivity pro podporu obou ci lu s rozpoc tem Kc v 1. roce a Kc ve druhe m roce (ceny jsou s DPH). 7.2 Situační analýza V te to c a sti diplomove pra ce bude zpracova na analy za makrookoli, k tomu byla zvolena analy za PESTEL. Analy za hodnoti na sleduji ci faktory: politicke, ekonomicke, socia lni, technologicke, environmenta lni a legislativni. K analy ze mikroprostr edi byl vyuz it Porteru v model pe ti konkurenc ni ch sil, da le je zhodnocen marketingovy mix v rozs i r ene m 7P PESTLE analýza Politické prostředí Česka republika je demokraticky m sta tem a parlamentni republikou. Pr edstaviteli vy konne moci jsou v ČR prezident a vla da. Hlavou sta tu je prezident, aktua lne Milos Zeman. Moc za konoda rnou ma Parlament ČR a soudni moc vykona vaji soudy, ktere jsou neza visle. Nejvys s i m za konem ČR je Ústava republiky a Listina za kladni ch pra v a svobod.

52 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 52 Domovy pro seniory spadaji do socia lni politiky, kterou maji v kompetenci Ministerstvo pra ce a socia lni ch ve ci. MPSV ma aktua lne ne kolik projektu, ktere ovlivňuji socia lni sluz by jsou jimi: Rozvoj syste mu socia lni ch sluz eb tento projekt je od ledna 2016 a pr edpokla dane ukonc eni je , hlavni m ci lem je podpor it dostupnost socia lni ch sluz eb prostr ednictvi m efektivni ho a transparentni ho prostr edi pro jejich poskytova ni a zajistit ochranu lidsky ch pra v a za kladni ch svobod jejich uz ivatelu a dals i ch potr ebny ch osob. Zvys ova ni kvality syste mu socia lni ch sluz eb prostr ednictvi m vytvor eni kvalitni ho syste mu dals i ho vzde la va ni pracovni ku v socia lni ch sluz ba ch. Syste mova podpora profesiona lni ho vy konu socia lni pra ce II projekt je zame r en na posi leni procesu profesionalizace socia lni pra ce, posi leni kompetenci a zajis te ni podpory sta vaji ci m socia lni m pracovni ku m a osve tu socia lni pra ce. Souc asnou vla dni koalici tvor i pe tice stran, jedna se o ODS, KDU-ČSL, TOP09, Pira ty a Starosty a neza visle. Tato politicka uskupeni kandidovala do voleb ve dvou volebni ch koalici ch, a to SPOLU a PirSTAN. Obe ma koalici m se podar ilo celkem zi skat vi ce nez polovinu manda tu v PSP ČR a proto dostaly s anci sestavit vla du. Te to s ance se chopili a vla da te chto pe ti stran zi skala du ve ru. Premie rem je Petr Fiala. Od te me r same ho poc a tku se musi vla da poty kat s migrac ni krizi na Ukrajine, resp. v ra mci mezina rodni ch vztahu s ruskou agresi na Ukrajine. Dne nabyl u c innost za kon r. 66/2022 Sb., o opatr eni ch v zame stnanosti a oblasti socia lni ho zabezpec eni v souvislosti s konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, ktery upravuje odbornou zpu sobilost cizincu m s doc asnou ochranou na pozici pracovni ka v socia lni ch sluz ba ch. Vyply va z toho tedy, z e c estne prohla s eni, za jisty ch podmi nek a po limitovanou dobu, mu z e nahradit doklad o za kladni m, popr i pade obdobne m vzde la ni a bezu honnosti. (mpsv.cz, 2022) Ekonomické prostředí Ekonomicke prostr edi socia lni ch sluz eb je ovlivne no zpu sobem financova ni, ktere je v souladu se za konem c. 108/2006 SB., o socia lni ch sluz ba ch. Česka republika ma vi cezdrojove financova ni socia lni ch sluz eb. Pobytove sluz by jsou ve ve ts ina pr i padu financova ny ze sta tni ch a jiny ch dotaci, plateb uz ivatelu socia lni ch sluz eb, plateb z ver ejne ho zdravotni ho pojis te ni a pr i spe vku na pe c i. Na klady se od poc a tku 90. let

53 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 53 dlouhodobe zvys uji. V roce 2018 bylo na socia lni sluz by vynaloz eno celkem mil. Kc z toho: dotace MPSV mil. Kc, pr i spe vek kraju mil. Kc, pr i spe vek obci a me st mil. Kc, u hrada klientu za poskytovane socia lni sluz by mil. Kc, pr i spe vek na pe c i mil. Kc, u hrady z Fondu ver ejne ho zdravotni ho pojis te ni mil. Kc, prostr edky EU mil. Kc, u r ad pra ce a ostatni resorty 170 mil. Kc, ostatni mil. Kc. Dle za kona 505/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch jsou maxima lni vy s e u hrad nastaveny takto: 250 Kc denne celkem za u kony, a to vc etne provozni ch na kladu, 205 Kc denne za celodenni stravu, v pr i pade obe da je tato c a stka stanovena na 95 Kc za obe d. U klientu je stanoven zu statek alespoň 15 % jeho pr i jmu. Pokud klientu m jejich financ ni zdroje nevystac i na financova ni socia lni ch sluz eb, mohou zu statkovou c a stku hradit rodinni pr i slus ni ci, popr i pade obec, odkud klient pocha zi.

54 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54 Obra zek 8 Poc et pobytovy ch socia lni ch sluz eb v letech Zdroj: Ministerstvo pra ce a socia lni ch ve ci, 2020 V tabulce vidi me poc et pobytovy ch socia lni ch sluz eb v ČR v roce 2019 a to: 1651, poc et mi rne klesl oproti roku 2018, ale je patrne zvy s eni oproti roku V pru be hu nouzove ho stavu pr ijala vla da ČR r adu za konu, ktere byly schva leny dodatec ne v Poslanecke sne movne a Sena tu. Ty napr i klad prodlouz ily pracovni volno pro za visle osoby, poskytly pomoc neza visly m dodavatelu m, odloz ily elektronicke evidence trz eb a zvy s ily schodek sta tni ho rozpoc tu. V dubnu se jednalo pr eva z ne o programy na podporu firem a podnikatelu. Postupne byly uza kone ny: kompenzac ni bonus pro OSVČ, program zkra cene ho u vazku Antivirus (vycha zi z ne mecke ho programu Kurzarbeit, odme ňuje zame stnavatele u mezd zame stnancu ), zpe tne uplatne ni daňovy ch ztra t a u ve rove a za ruc ni programy Covid Praha I a II. Parlament schva lil r adu ru zny ch typu u lev (na jemne, pu jc ka a odklad platby). Pr i my dopad na hrubou pr idanou hodnotu se projevil pr edevs i m v obdobi 1. c tvrtleti poklesem ve sluz ba ch (obchod, cestovni ruch, lodni doprava a pohostinstvi ) a pru myslu. Pokud jde o trh pra ce, dopad br eznove pandemicke situace koronaviru byl ve ve ts ine ukazatelu vide t jen mi rne. Zame stnanost klesla o 0,5 %, zejme na v oblastech trz ni ch sluz eb a pru myslu. Obecna mi ra nezame stnanosti zu stala bli zko sve ho historicke ho minima (2 %). Poc et volny ch pracovni ch mi st byl i nada le vysoky.

55 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55 Tabulka 1 Vy voj HDP a nezame stnanosti Rok Vy voj HDP Mi ra nezame stnanosti , , ,6 7, ,6 7, ,8 8, ,6 7, ,8 7, ,6 5, ,7 4, ,7 6, ,4 7, ,8 6, , ,3 6, , , ,2 2, ,2 2, ,8 2, ,3 3,5 Zdroj: ČSÚ Pro rok 2022 je predikova n minima lni nebo nulovy hospoda r sky ru st. Jake koliv predikce jsou vs ak na vode, neboť nikdo nedoka z e odhadnout, zda nebude muset Evropa na podzim c i v zime r es it energetickou krizi, ktera by jiste vy razne zasa hla ČR jako pru myslovou zemi a HDP by jiste zaz il strmy pa d. Sociální prostředí Jihomoravsky kraj ma rozlohu 7187,8 km 2 Poc et obyvatel k je , hustota osi dleni je 166 obyvatel na km 2 meziroc ni na ru st obyvatel je a to hlavne ve me ste Brne. V kraji se narodilo o osob vi ce, nez zemr elo, kladny pr i ru stek obyvatel je, ale take pr iste hova ni osob. Migrac ni pr i ru stek v kraji trva od roku Nade je doz iti v Jihomoravske m kraji zjis te ne

56 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 56 z dvoulety ch pru me ru let 2018 a 2019 uda vaji, z e muz se pravde podobne doz ije 76,6 let a z ena 82,83 let, coz je ve k mezi kraji druhy nejvys s i. V Jihomoravske m kraji je 673 obci a 50 me st, ktere se nacha zeji v sedmi okresech: Blansko, Brno-me sto, Brno-venkov, Br eclav, Hodoni n, Vys kov a Znojmo. Statuta rni m me stem jihomoravske ho kraje je Brno, ktere ma k obyvatel. Nejvys s i m bodem je Durda se svy mi 836 m.n.m. a nejniz s i soutok r ek Moravy a Dyje u Lanz hota se svy mi 150 m.n.m. V roce 2019 bylo uzavr eno sňatku, coz je nejvi ce od roku (cszo.cz, 2020) V Jihomoravske m kraji se nacha zi 83 poskytovatelu sluz eb pro seniory, z toho 29 v okrese Brno-me sto, kde se nacha zi i Domov pro seniory, Kocia nka. (MPSV.cz, 2021) V roce 2018 bylo v Jihomoravske m kraji 5,1 tisi c neuspokojeny ch z a dosti o umi ste ni do domova pro seniory a 4,0 tisi c z a dosti o umi ste ni do domova se zvla s tni m rez imem. Znamena to, z e populace sta rne a z e aktua lne bude sta le vi ce tr eba ru zny ch domovu pro seniory c i domu s pec ovatelskou sluz bou. Eskalace konfliktu na Ukrajine zpu sobila civilni obe ti a znic eni civilni infrastruktury, coz donutilo lidi opustit sve domovy a hledat bezpec i, ochranu a pomoc. Be hem prvni ch pe ti ty dnu pr ekroc ily hranice do sousedni ch zemi vi ce nez c tyr i miliony uprchli ku z Ukrajiny a mnoho dals i ch bylo nuceno se pr este hovat do zeme. Potr ebuji ochranu a podporu. S ohledem na nale havou situaci a rozsah humanita rni ch potr eb uprchli ku z Ukrajiny probi ha mezi agenturni regiona lni reakce na uprchli ky na podporu u sili hostitelsky ch zemi uprchli ku. Regiona lni pla n reakce na uprchli ky spojuje OSN, nevla dni organizace a dals i relevantni partner i a zame r uje se na podporu vla d hostitelsky ch zemi s ci lem zajistit bezpec ny pr i stup na u zemi pro uprchli ky a sta tni pr i slus ni ky tr eti ch zemi prchaji ci z Ukrajiny v souladu s mezina rodni mi standardy. Upr ednostňuje take poskytova ni kriticky ch ochranny ch sluz eb a humanita rni pomoci, protoz e vysi dleni a potr eby nada le exponencia lne rostou. Jen v ČR mu z e by t aktua lne tisi c ukrajinsky ch uprchli ku, kter i vyz aduji pe c i. Technologické prostředí V socia lni ch sluz ba ch existuje mnoho technologicky ch vymoz enosti, ktere usnadňuji pe c i o seniory, k te mto vymoz enostem patr i : polohovaci postele, antidekubitni matrace, hydraulicke zveda ky, elektricke vozi ky aj. Pro zvy s eni bezpec nosti klientu mu z eme vyuz i t signalizac ni zar i zeni a monitorovaci syste my. Pro usnadne ni pohybu senioru mu z ou

57 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 57 vyuz i vat vs echny druhy chodi tek, ne ktera maji pr ipevne ny kos i k, do ktere ho si klienti mohou da t na kup nebo ne ktere sve ve ci. Nejnove js i technologie jsou schopny klienta hli dat ve vs ech sme rem, di ky internetu se propojuje medici na a zrychluje se s i r eni informaci. Dals i m pomocni kem je GPS (Global Positoning System) di ky ktere mu lze ztracene ho seniora lokalizovat. Jsou firmy, ktere jsou schopny GPS loka tory zaz ehlit do oblec eni nebo da t do bot c i tas ky. Kamery slouz i proti zneuz i va ni senioru dle The National Council of Aging jeden z deseti dospe ly ch nad 60 let se setkal se zneuz iti m. Pokud seniorovi nevyhovuji kamery lze pouz i t pouze senzory, ktere detekuji aktivitu a jejich na hlou zme nu. Existuji chytre hodinky, ktere detekuji pa d a pokud klient nereaguje zavolaji pomoc. (aging.com, 2021) Tahounem v asistivni ch technologii ch se stal v posledni dobe Zli nsky kraj, ktery usiluje o jejich zar azeni nejen v zar i zeni ch socia lni pe c e, ale i nemocnici ch a v doma ci m prostr edi. Projekt se nazy va : Vyuz i va ni socia lni ch inovaci za pomoci asistivni ch technologii ve Zli nske m kraji. Vybrane asistivni technologie jsou testova ny a pote ty osve dc ene jsou nasazeny pro sbe r ostry ch dat. Jedna se napr i klad o bezpec nostni kamery s detektorem pohybu, detektorem pa du, monitory spa nku, chytre pr i stroje na me r eni krevni ho tlaku, teploty, saturace aj. Asistivni technologie mohou usnadnit pra ci persona lu, ovs em mohou znamenat obti z e pro pacienty jako je ztra ta soukromi a stres z novy ch technologii. (kurzy.cz, 2022) Environmentální prostředí Z environmenta lni ho hlediska je du lez ite dba t na zpracova ni nebezpec ne ho odpadu, ktere domov pro seniory hojne produkuje. Socia lni sluz by se musi r i dit za konem c. 541/2020 Sb., za kon o odpadech. Novela tohoto za kona plati od a s u c innosti od Ci lem novely za kona je zvy s eni recyklace komuna lni ho odpadu, sni z eni skladova ni komuna lni ho odpadu a zvy s it energeticke vyuz i va ni odpadu. Du sledkem je zvy s eni na kladu na svoz odpadu a jeho likvidaci. Odpad lze tr i dit na: sme sny odpad, plasty, papi r, sklo, nebezpec ny odpad biologicke ho pu vodu. Nejvy s e zastoupeny odpad v domovech pro seniory je nebezpec ny odpad, hlavne pleny. Hygienicke pleny se musi pouze odstraňovat spa leni m ve spalovna ch, coz ma za na sledek znac ne navy s eni na kladu na likvidaci. Legislativní prostředí Pra vni pr edpisy: Ústava ČR (u stavni za kon c. 1/1993 Sb.)

58 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 58 Listina za kladni ch pra v a svobod (u stavni za kon c. 2/1993 Sb.) za kon c. 262/2006 Sb., za koni k pra ce za kon c. 251/2005 Sb., o inspekci pra ce za kon c. 2/1991 Sb., o kolektivni m vyjedna va ni za kon c. 435/2004 Sb., o zame stnanosti za kon c. 117/1995 Sb., o sta tni socia lni podpor e za kon c. 329/2011 Sb., o poskytova ni da vek osoba m se zdravotni m postiz eni m za kon c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch za kon c. 11/2006 Sb., o pomoci v hmotne nouzi za kon c. 110/2006 Sb., o z ivotni m a existenc ni m minimu za kon c. 589/1992 Sb., o pojistne m na socia lni m zabezpec eni a pr i spe vku na sta tni politiku zame stnanosti za kon c. 187/2006 Sb., o nemocenske m pojis te ni za kon c. 155/1995 Sb., o du chodove m pojis te ni za kon c. 582/1991 Sb., o organizaci a prova de ni socia lni zabezpec eni za kon c. 48/1997 Sb., o ver ejne m zdravotni m pojis te ni za kon c. 89/2012 Sb, obc ansky za koni k za kon c. 561/2004 Sb., o pr eds kolni m, za kladni m, str edni m, vys s i m odborne m a jine m vzde la va ni za kon c. 359/1999 Sb., o socia lne -pra vni ochrane de ti. (Nesc a kova, 2012, s. 11) Hlavni za konne normy upravuji ci socia lni pe c i jsou: Za kon c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. Vyhla s ka c. 505/2006 Sb., kterou se prova de ji ne ktera ustanoveni za kona o socia lni ch sluz ba ch. Vyhla s ka c. 387/2017 Sb., kterou se me ni vyhla s ka c. 505/2006 Sb., kterou se prova de ji ne ktera ustanoveni za kona o socia lni ch sluz ba ch. Za kon c. 47/2019 Sb., ktery m se me ni za kon c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. Novelou se zvys uje pr i spe vek na pe c i. Za kon o socia lni ch sluz ba ch upravuje ( 1 za kona o socia lni ch sluz ba ch): podmi nky poskytova ni pomoci a podpory fyzicky m osoba m v nepr i znive socia lni situaci prostr ednictvi m socia lni ch sluz eb a pr i spe vku na pe c i, podmi nky pro vyda vani opra vne ni k poskytova ni socia lni ch sluz eb, vy kon ver ejne spra vy v oblasti socia lni ch sluz eb,

59 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 59 inspekci poskytova ni socia lni ch sluz eb, pr edpoklady pro vy kon c innosti v socia lni ch sluz ba ch, pr edpoklady pro vy kon povola ni socia lni ho pracovni ka. Za kladni za sady pr i poskytova ni socia lni ch sluz eb a ti m i charakteristika syste mu poskytova ni socia lni pe c e v Česke republice, vymezuje za kon o socia lni ch sluz ba ch v ustanoveni 2 za kona o socia lni ch sluz ba ch. Charakteristika syste mu socia lni ch sluz eb: prima rni je poskytnuti relevantni ch informaci osobe, ktera se ocitla v nepr i znive socia lni situaci tak, aby ji, pokud moz no mohla r es it sama a vlastni mi silami, teprve v situaci, kdy tyto informace nestac i, nastupuji socia lni sluz by, individualizace, tj. socia lni sluz by by me ly by t s ite na mi ru potr eba m konkre tni ho jedince, socia lni sluz by maji by t pr edevs i m aktivac ni s ti m, z e maji podporovat samostatnost klientu a pr edcha zet dels i mu trva ni nepr i znive socia lni situace, kvalita poskytova ni socia lni ch sluz eb souvisi s dodrz ova ni m lidsky ch pra v a svobod a pr edevs i m se zachova va ni m lidske du stojnosti. (Tro ster P. a kol., 2013, s ) Provoz domova pro seniory velmi silne podle ha legislative, jsou to pr i slus ne za kony a velke mnoz stvi vyhla s ek, ktere znac ne pu sobeni zar i zeni ovlivňuji. Standardy kvality socia lni ch sluz eb doporuc ovane MPSV ČR od roku 2002 se staly pra vni m pr edpisem za vazny m od Zne ni krite rii Standardu je obsahem Pr i lohy c. 2 vyhla s ky MPSV c. 505/2006 Sb., prova de ci ho pr edpisu k za konu c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch, v platne m zne ni. Za kon 108/2006 Sb. o socia lni ch sluz ba ch ze dne 14. br ezna. Tento za kon 108/2006 Sb. o socia lni ch sluz ba ch ze dne 14. br ezna 2006, ktery vstoupil v platnost a upravuje podmi nky poskytova ni pomoci a podpory fyzicky m osoba m v nepr i znive socia lni situaci prostr ednictvi m socia lni ch sluz eb a pr i spe vku na pe c i, podmi nky pro vyda ni opra vne ni k poskytova ni socia lni ch sluz eb, vy kon ver ejne spra vy v oblasti socia lni ch sluz eb, inspekci poskytova ni socia lni ch sluz eb a pr edpoklady pro vy kon c innosti v socia lni ch sluz ba ch. Poz adavky na vlastni provoz domova pro seniory jsou z hlediska ochrany ver ejne ho zdravi stanoveny vyhla s kou c. 306/2012 Sb., o podmi nka ch pr edcha zeni vzniku a s i r eni infekc ni ch onemocne ni a o hygienicky ch poz adavci ch na provoz zdravotnicky ch zar i zeni a u stavu socia lni pe c e ze dne Hygienicke poz adavky na provoz zdravotnicky ch zar i zeni a u stavu socia lni pe c e jsou upraveny za konem c. 258/2000 Sb., o ochrane ver ejne ho zdravi ze dne a o

60 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 60 zme ne ne ktery ch souviseji ci ch za konu, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. Ža dny pra vni pr edpis ani norma v oblasti ochrany ver ejne ho zdravi nestanovuje specia lni hygienicke poz adavky na vy stavbu domova pro seniory. Obecne technicke poz adavky na stavby jsou stanoveny ve vyhla s ce c. 268/2009 Sb., o technicky ch poz adavci ch na stavby za dne Závěr PESTLE analýzy Ministerstvo pra ce a socia lni ch ve ci ma ne kolik projektu, ktere ovlivňuji socia lni sluz by a jejich poskytovatele. Nova vla da vzes la z podzimni ch voleb tvor i sice tehdejs i opozic ni strany, ale neda se pr edpokla dat, z e by se za sadne me nilo legislativni ukotveni socia lni pe c e nebo legislativni poz adavky ty kaji ci se provozova ni domova pro seniory. ČR je z tohoto pohledu stabilni i na ba zi politicke, tedy str i da ni jednotlivy ch stranu u moci je vz dy pokojne, bez jaky chkoliv ohroz eni integrity sta tni moc nebo za sadni ch pr evratu ve sta tni spra ve. Ekonomicky se ČR bude muset vyrovnat se stavem ver ejny ch financi, tedy deficitni m hospodar eni m sta tu a take s migrac ni krizi zpu sobene va lkou na Ukrajine. Da se tedy oc eka vat, z e ve sta tni m rozpoc tu nebude dostatec ne mnoz stvi prostr edku na socia lni politiku c i mzdy v te to sfe r e. Na za klade vysoke inflace a te me r stagnuji ci ho HDP se da pr edpokla dat sni z eni daňovy ch vy nosu a rostouci nezame stnanost, coz se z c erstvy ch vy stupu ČSÚ da s jistotou predikovat. Sta tni autority opakovane pr istupuji ke sta le negativne js i predikci ru stu HDP. S ti m vs i m se poji pokles rea lny ch pr i jmu obyvatelstva, niz s i spotr eba a ope t niz s i HDP. Nelze tedy oc eka vat vstr i cnou fiska lni politiku sta tu v te to oblasti. Jihomoravsky kraj je na druhe m mi ste v poc tu neuspokojeny ch z a dosti o umi ste ni v domovech se zvla s tni m rez imem po Zli nske m kraji a desa ty v domovech pro seniory, kde je na tom nejhu r e Str edoc esky kraj. V Jihomoravske m kraji je zvys ova ni trendu nade je doz iti a populace sta rne, ti m pa dem i popta vka po socia lni ch sluz ba ch. Senioru m technologicke inovace ulehc uji z ivot a usnadňuji pe c i se seniory. Da se di ky nim pr edeji t nez a douci m uda lostem a zjistit dr i ve zme ny u klientu.

61 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 61 Nakla da ni s odpady a tr i de ni odpadu je du lez itou souc a sti provozu pobytovy ch zar i zeni socia lni ch sluz eb. Di ky tomu znac ne rostou na klady na jejich likvidaci, a to ma negativni dopad. Hlavni za konnou normou pro provozovatele socia lni ch sluz eb je za kon c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch a vyhla s kou 505/2006 Sb. se vs emi zme nami. Socia lni prostr edi se bude muset vypor a dat s migranty, resp. jejich zac lene ni m do ve ts inove spolec nosti. V idea lni m pr i pade de ti do s kolni ch a pr eds kolni ch zar i zeni, lidi v produktivni m ve ku do pracovni ch pome ru a o seniory se budou muset postarat socia lni sluz by a syste m, ktery by me l by t z tohoto pohledu rozpoc tove posi len. Z vy s e uvedeny ch du vodu toto zr ejme nebude dostatec ne Analýza vnějs ího prostředí mikroprostředí Porterův model pěti konkurenčních sil Porteru v model pe ti konkurenc ni ch sil je zpu sobem analy zy odve tvi a jeho rizik. Model pracuje s pe ti prvky: sta vaji ci konkurenti, potenciona lni konkurenti, dodavatele, kupuji ci, substituty. Stávající konkurence V Brne je 11 domovu pro seniory, jez jsou pr i spe vkovy mi organizacemi me sta. Pe t z te chto domovu ma registrovanou pouze socia lni sluz bu domov pro seniory, dva domovy maji pouze sluz bu domov se zvla s tni m rez imem a c tyr i maji registrovane obe uvedene sluz by. (socialnipece.brno.cz, 2021) Da le na u zemi Brna se nacha zi 7 domovu zr i zeny ch jako spolek, 2 domovy zr i zene ci rkvi a na boz ensky mi spolec nostmi, 2 domovy zr i zene jako obecne prospe s na c innost a 1 domov jako spolec nost s ruc eni m omezeny m. Celkem je tedy na u zemi Brna 23 konkurentu Domova pro seniory Kocia nka. (mpsv.cz, 2019) Z te chto konkurentu je umi ste ni m nejbli z e Domov pro seniory Okruz ni. Domov pro seniory Okružní Domov pro seniory Okruz ni je pr i spe vkova organizace, kterou vybudovalo Statuta rni me sto Brno. Zastupitelstvo me sta Brna ti m uc inilo dals i krok k naplne ni koncepce rozvoje socia lni pomoci v oblasti zajis ťova ni u stavni socia lni pe c e pro seniory. Zar i zeni splňuje standardy

62 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 62 kvality socia lni ch sluz eb zaloz ene na naplňova ni za kladni ch lidsky ch pra v a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci za kladni ch lidsky ch pra v a svobod a zakotveny v pra vni ch dokumentech Česke republiky. (okr.brnods.cz, 2021) Domov poskytuje ubytova ni a za kladni pe c i jednotlivcu m i manz elsky m pa ru m. Souc asne vytva r i podmi nky pro rozboj kulturni ho a spolec enske ho z ivota a za jmove c innosti obyvatel. Ci lovou skupinou jsou lide se sni z enou sobe stac nosti, a to zejme na z du vodu ve ku a chronicke ho onemocne ni, jejichz situace vyz aduje pravidelnou pomoc jine fyzicke osoby. V obytne c a sti domova se nacha zi 57 bytu, ktere maji kapacitu 69 lu z ek. Je to 46 garsonie r a 8 jednopokojovy ch bytu s obytnou kuchyni a 3 dvoulu z kove pokoje. Kaz da bytova jednotka ma lodz ii s vy hledem na zahradu. Vybaveni bytu: pr edsi ň a vestave ne skr i ne, WC, sprcha, umyvadlo, kuchyňsky kout, pr i pojka na telefon a televizi, na bytek, za clony a lu z koviny. Klienti maji moz nost si pr ine st vlastni na bytek a vybavit si ti m byt, aby se ci tili jako doma. (okr.brnods.cz, 2021) Cena za sluz by: 250 Kc za ubytova ni na den a celodenni strava 160 Kc v pr i pade diabeticke stravy 205 Kc. Domov pro seniory Okruz ni nabi zi tyto sluz by: zdravotni sluz ba, rehabilitace, masa z e, aromaterapie, sve telna terapie a chromoterapie, lampa Seniorsol, pediku ra a kader nictvi. V domove je moz nost kulturni ch vystoupeni, promi ta ni filmu ve spolec enske mi stnosti, soute z i, za jezdu, pr edna s ek, hrani kuz elek, na vs te va keramicke di lny, bohosluz eb a canisterapie. (okr.brnods.cz, 2022) Obra zek 9 Domov pro seniory Okruz ni Zdroj:

63 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 63 Jako dals i ho konkurenta lze povaz ovat Domov pro seniory Ve stonicka, ktery ma nejbli z e kapacitou lu z ek a nacha zi se zde stejne jako v Domove pro seniory Kocia nka i domov se zvla s tni m rez imem. Domov pro seniory Věstonická Domov pro seniory Ve stonicka je pr i spe vkova organizace, jehoz zr izovatelem je statuta rni me sto Brno. Je to celodenni pobytove zar i zeni socia lni ch sluz eb, ktere poskytuje socia lni sluz by. Socia lni sluz by jsou poskytova ny pouze tomu, komu jsou urc eny a jen v odpovi daji ci m rozsahu v souladu se za konem c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch, a to pouze osoba m v nepr i znive socia lni situaci. Posla ni m domova pro seniory je poskytnout bezpec ne, du stojne a spokojene prostr edi obc anu m, kter i se ocitli v nepr i znive socia lni situaci a z du vodu sta r i c i pro trvale zme ny zdravotni ho stavu. (ves.brnods.cz, 2021) Domov poskytuje ubytova ni obc anu m, kter i maji sni z enou sobe stac nost a potr ebuji pravidelnou pomoc jine fyzicke osoby, jez jim nemu z e by t zajis te na c leny rodiny v doma ci m prostr edi nebo jiny mi sluz bami tere nni pe c e. Kapacita domova pro seniory Ve stonicka je: domov pro seniory 104 lu z ek (48 jednolu z kovy ch, 25 dvojlu z kovy ch a 2 tr i lu z kove ) a domov se zvla s tni m rez imem 300 lu z ek (78 jednolu z kovy ch, 108 dvojlu z kovy ch a 2 tr i lu z kove ). Klientu m je poskytova no ubytova ni, celodenni strava, u klid, os etr ovatelska, zdravotni, aktivizac ni a rehabilitac ni pe c e. Domov ma rozsa hlou zahradu, knihovnu, kinosa l, kapli a mi stnost s vybaveni m pro rehabilitaci a aktivizaci. Do domova nelze dove st vlastni na bytek ani per iny c i loz ni pra dlo, toto domov poskytuje. Moz nost televize na pokoji je pouze v pr i pade dovozu vlastni televize. (ves.brnods.cz, 2021) Cena za sluz by: 250 Kc za ubytova ni na den a celodenni strava 205 Kc. Domov pro seniory Ve stonicka da le nabi zi tyto sluz by: kulturni a spolec enske akce, kader nice, holic a pedike rka a kanty na.

64 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 64 Obra zek 10 Domov pro seniory Ve stonicka Zdroj: Domov pro seniory Kocia nka ma niz s i pobytovou kapacitu oproti Domovu pro seniory Ve stonicka, ale ve ts i oproti Domovu pro seniory Okruz ni. Vy hodou domova pro seniory Okruz ni je moz nost vlastni ho na bytku a zar i zeni bytu, di ky tomu se klient mu z e ci tit vi ce jako doma. Vy hoda v domove pro seniory Kocia nka je v kanty ne, kterou nabi zi i domov pro seniory Ve stonicka. Domovy se nacha zi v pr i rodni m prostr edi, nejve ts i rozlohu nabi zi se svy mi 5,5 ha lesoparku domov pro seniory Kocia nka. Vs echny domovy jsou bezbarie rove zar i zeny vc etne vstupu do zahrad. Domov pro seniory Kocia nka ma velmi dobr e a pr ehledne zpracovane internetove stra nky, nalezeni ves kery ch informaci bylo jednoduche a obsahovalo vs e co budouci klient potr ebuje ve de t a zna t, nejvi ce budouci klienti mohou docenit virtua lni prohli dku, kde rea lne vidi vybaveni domova a rozmi ste ni. Nejhu r e zpracova ny byly internetove stra nky domova pro seniory Ve stonicka. Nevy hoda v domove pro seniory Kocia nka je nabi zena kapacita pokoju, nemaji z a dny pokoj jednolu z kovy, pouze dvojlu z kove, da le socia lni zar i zeni je pouze na chodbe nikoliv v pokoji ch. V ni z e uvedene tabulce mu z eme jednotlive konkurenty porovnat. Porovna va me zde tedy nejbliz s i konkurenty DS Kocia nka. Jednotlive domovy se budou porovna vat podle pr edem

65 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 65 stanoveny ch faktoru, jako jsou napr. celkova kapacita, vizua lni vzhled objektu nebo okoli c i soukromi klientu. Na za klade porovna ni te chto tr i domovu pak pr ide li me jeden, dva nebo tr i body. Napr. domov s nejhors i mi internetovy mi stra nkami dostane nejme ne bodu, tedy jeden, a domov, ktery je ma v porovna ni s ostatni mi nejleps i, zi ska tr i body. Takto analogicky budou domovy ohodnoceny ve vs ech uvedeny ch faktorech. Na konci se body sec tou a bude moz ne komparovat celkove umi ste ni. Tabulka 2 Porovna ni domova pro seniory Kocia nka s nejbliz s i mi konkurenty Porovnání domova pro seniory Kociánka s nejbližs ími konkurenty (1 bod - nejnižs í, 3 body - nejvys s í) Porovnání DS Kociánka DS Okružní DS Věstonická Kapacita celkova Vzhled objektu Kulturni a spolec enske vyz iti Internetove stra nky Soukromi klientu Okoli budov Celkem Zdroj: Vlastni zpracova ni Na za klade vy sledku hodnoceni nejle pe dopadl DS Kocia nka DS Okruz ni. DS Ve stonicka skonc il na tr eti m mi ste. Nejve ts i m konkurentem tedy bude logicky DS Okruz ni, neboť se v hodnoceni DS Kocia nka vyrovnal. Potencionální konkurenti Popta vka trhu po domovech pro seniory je nenasycena a bude la kat potenciona lni konkurenty ke vstupu na trh. Sluz by nejsou vysoce diferenciovane a na trhu nepu sobi monopol. V budoucnu se ani neda oc eka vat, z e by sta vaji ci podniky mohly ovlivnit vstup konkurenta. Pr esto hrozba nove vznikaji ci konkurence v tomto odve tvi di ky existuji ci m pr eka z ka m na strane vstupu neni vysoka. Nalezeni vhodny ch prostor a okoli, ves kere vybaveni je z hlediska kapita lu a vstupni ch investic na roc ne. Da le silne regulace dane ho odve tvi sta tem a nedostatek budouci ch zame stnancu jsou velkou pr eka z kou. Nenasycenost trhu se bude prohlubovat a za jem o sluz by bude i nada le silny.

66 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 66 Dodavatelé Domov pro seniory Kocia nka spolupracuje s ru zny mi dodavateli, pr i vy be ru bere zr etel na kvalitu vy robku, spolehlivost firmy a dodrz eni sjednany ch lhu t. Na trhu existuje velke mnoz stvi dodavatelu, kter i nedoda vaji unika tni produkt a jsou tedy v pr i pade vy padku nahraditelny mi. Jeden z faktoru ovlivňuji ci vy be r je cena zboz i, jelikoz je domov pro seniory Kocia nka neziskovou spolec nosti a je limitova n za konem o socia lni ch sluz ba ch a vyhla s kou k tomuto za konu. Dodavatele ne ktery ch zaka zek jsou vybra ny ver ejne formou v zada vaci m r i zeni, kde se vybi ra dle zada vaci ch podmi nek nejvhodne js i dodavatel. Nejdu lez ite js i dodavatele : - Le kar ske sluz by - Specia lni dietni potraviny c i suroviny - Specia lni os etr ovatelske pomu cky Pru me rna du lez itost - Potraviny - Energie - Prani pra dla Mala du lez itost - IT technika - Spotr ebni materia l Kupující Charakteristika neziskove ho sektoru je tvorba ceny dle objektivni ch na kladu, jelikoz neni ci lem organizace dosahovat zisku. Uz ivatel sluz by nema moz nosti, ktery mi by mohl cenu ovlivnit pr i sjedna va ni sluz by. V socia lni ch sluz ba ch je k osoba m spravedlivy, rovny pr i stup a za sada stejny ch podmi nek pro vs echny. Maxima lni vy s e u hrady za poskytnute sluz by je popsa na v teoreticke c a sti pra ce. Uz ivatel nema velkou vyjedna vaci si lu z du vodu nedostatku ubytovaci ch kapacit. Ci lova skupina uz ivatelu v domove pro seniory Kocia nka: str edni ve k (50-64 let) mlads i senior i (65-80 let) stars i senior i (nad 80 let)

67 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 67 Aktua lni struktura klientu domova pro seniory Kocia nka dle zdravotni ho hlediska, pr i spe vku na pe c i a pohlavi je rozde lena v na sleduji ci ch tabulka ch: Tabulka 3 Zastoupeni z en a muz u v domove Pohlaví Počet klientů z eny 198 muz i 105 Zdroj: Vlastni zpracova ni Tabulka 4 Pr iznany pr i spe vek na pe c i u klientu domova Příspěvek na péči Počet klientů I Stupeň za vislost lehka 16 II Stupeň za vislost str edne te z ka 82 III Stupeň za vislost te z ka 119 IV Stupeň za vislost u plna 79 bez pr i spe vku 7 Zdroj: Vlastni zpracova ni Tabulka 5 Zdravotni skladba klientu v domove Zdravotní skladba klientů Počet klientů Mobilni 59 Ča stec ne mobilni 104 Imobilni 140 Inkontinentni 241 Diabetici 76 Psych. sledovani 213 Zdroj: Vlastni zpracova ni Organizace nemu z e odmi tnout za jemce o sluz bu, pokud nejsou du vody, ktere jsou pr esne stanoveny za konem. Pokud poskytovatel odmi tne s osobou uzavr i t smlouvu o poskytnuti socia lni ch sluz eb v rozporu s 91 odst. 3, mu z e by t uloz ena pokuta do Kc. (zakonyprolidi.cz, 2021) Domov pro seniory Kocia nka nemu z e poskytnout sluz bu osoba m: jejichz zdravotni stav vyz aduje poskytova ni akutni zdravotni pe c e v lu z kove m zdravotnicke m zar i zeni,

68 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 68 jejichz infekc ni onemocne ni neumoz ňuje pobyt v zar i zeni socia lni ch sluz eb, s psychoticky m onemocne ni m, osoba m aktua lne za visly m na alkoholu nebo jiny ch na vykovy ch la tka ch, jejichz jedna ni opakovane c i za vaz ny m zpu sobem narus uje pravidla organizace, se str edni m nebo te z ky m stupne m menta lni ho postiz eni, ktere potr ebuji sluz bu domova pro osoby se zdravotni m postiz eni m. (koc.brnods.cz, 2021) Substituty Na trhu je mnoho subjektu, ktere mohou vystupovat jako substituty pro pec ovatelskou pe c i, nabi dka se di ky tomu v tomto oboru zvys uje. Avs ak poskytova ni socia lni ch sluz eb v Česke republice nema dlouhou historii a va z i se na ni legislativni opatr eni. Nabi dka socia lni ch sluz eb neni dostatec ne s iroka a neni rovnome rne rozloz ena po ČR. Za substituc ni sluz by tedy lze povaz ovat tere nni sluz bu, ktera je poskytova na v doma ci m prostr edi klienta. Jedna se o pec ovatelske sluz by s osobni asistenci. Obe socia lni sluz by jsou popsa ny v teoreticke c a sti diplomove pra ce a v okrese Brno-me sto se jich nacha zi 26. (socialnisluzby.krjihomoravsky.cz, 2021) Vy hodou pobytovy ch zar i zeni je komplexni starost o seniora, funguje nepr etrz ite, sluz by jsou poskytova ny najednou a senior nemusi r es it na jem, stravu, poplatky za pec ovatelskou sluz bu, zdravotni pe c i apod. V domovech pro seniory je i mens i riziko socia lni ho vylouc eni, ktere hrozi u uz ivatelu doma. Uz ivatelu m v doma ci m prostr edi neni ve ts inou umoz ne no u c astnit se kulturni ch, spolec ensky ch akci, ru zny ch di len a ti m aktivizovat jeho schopnosti. Domovy pro seniory por a daji ru zne spolec enske, sportovni aktivity, kulturni akce, aktivizaci pomoci pracovni ch, vy tvarny ch a hudebni ch di len. Pec ovatelska sluz ba je vhodne js i pro osoby s I. c i II. stupne m za vislosti na pomoci a podpor e jine osoby. Vy hodou pec ovatelske sluz by je udrz eni uz ivatele v jeho pr irozene m prostr edi. Osobni asistence v nepr etrz ite forme je nejvy znamne js i substitut, ovs em je velmi na kladna a pro skupiny s ni zky m pr i jmem nedostupna. Z toho vyply va, z e domovy pro seniory jsou pro svu j specificky u c el nenahraditelne. Závěr Porterova modelu Na za klade zpracovane tabulky c. 1, kde je zna zorne no pu sobeni jednotlivy ch faktoru hodnoceny ch v Porterove modelu, lze zjistit, z e nejve ts i si lu pu sobeni pro organizaci maji souc asni konkurenti a substituti. Kupuji ci, dodavatele a potenciona lni konkurenti jsou na ni zke u rovni.

69 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 69 Tabulka 6 Za ve r Porterova modelu Aspekty Sta vaji ci konkurence Potenciona lni konkurenti Dodavatele Kupuji ci Substituty Zdroj: Vlastni zpracova ni Síla působení Vysoká Průměrná Nízká x x x x x Analýza vnitřního mikroprostředí V ra mci analy zy vnitr ni ho prostr edi byl analyzova n marketingovy mix 7P: produkt, cena, mi sto, propagace, lide, procesy a prostr edi. Produkt Domov pro seniory Kocia nka poskytuje pobytovou sluz bu senioru m, nabi zi aktivizac ni sluz by a rehabilitac ni pe c i. Pr i poskytova ni se r i di obecne platny mi za konny mi normami a pr edpisy, zejme na pak za konem c. 108/2006 sb. o socia lni ch sluz ba ch. O kvalite poskytovany ch sluz eb mohou vypovi dat interni audity v roce Z realizovany ch auditu nebyly zjis te ny za vaz ne nedostatky. Da le v roce 2015 domov pro seniory zi skal Certifika t znac ky kvality s celkovy m poc tem 927,5 bodu a nejvys s i m poc tem pe ti hve zd. Sluz ba zahrnuje ubytova ni a stravu, 24hodinovou pe c i 7 dni v ty dnu, o klienty se staraji pec ovatelky a zdravotni sestry. Pe tkra t ty dne docha zi le kar, ktery dle potr eby klienty vys etr i. V ra mci domova jsou organizova ny spolec enske a kulturni akce. Posledni akci bylo ope ka ni s peka c ku v lesoparku domova. V domove se nacha zi kader nice, pedike rka a kanty na. Domov nabi zi rozvoz seniorem busem, ktery zakoupil a je pro 9 klientu. Nacha zi se zde i priva tni mi stnost se socia lni m za zemi m a TV. Prostr edi a ubytova ni se co nejvi ce snaz i pr ibli z it doma ci mu prostr edi klientu a je tomu uzpu soben chod domova. V domove se konaji dvakra t ty dne bohosluz by a je zde rozs i r ena zooterapie. Klienti mu z ou navs te vovat brne nska divadla a ne ktere vy stavy.

70 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 70 Cena Úhrada za poskytnute sluz by a pobyt platna od : Vy s e u hrady za ubytova ni a stravu stanovena na jeden kalenda r ni den je 455 Kc : ubytova ni ve vy s i 250 Kc denne, stravova ni ve vy s i 205 Kc denne. Úhrada za poskytovanou socia lni sluz bu za 1 kalenda r ni me si c je pru me rne : Kc. V souladu s ustanoveni m 73 odst. 3 za kona c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch musi uz ivateli po u hrade za ubytova ni a stravova ni zu stat minima lne 15 % z jeho pr i jmu. (koc.brnods.cz, 2022) Výs e úhrady za péči (příspěvek na péči): lehka za vislost 880 Kc /osoba/me si c, str edne te z ka za vislost Kc /osoba/me si c, te z ka za vislost Kc /osoba/me si c, u plna za vislost Kc /osoba/me si c. Místo Domov pro seniory Kocia nka se nacha zi ve me ste Brne v Jihomoravske m kraji, domov se nacha zi v c a sti Kocia nka, coz je v posledni dobe velmi lukrativni mi sto pro bydleni a je zde obrovsky boom v novostavba ch. Domov se nacha zi v 5,5 ha lesoparku, ktery ma bezbarie rovy pr i stup, v bli zkosti je zasta vka a ver ejnou dopravou se lze dopravit k nejbliz s i mu dopravni mu uzlu, kde jezdi vlaky, tramvaje a autobusy. K domovu se da dopravit i vlastni m automobilem a ma zar i zene parkovis te pro na vs te vy. Domov je vystave n v kopci s vy hledem na centrum Brna. Propagace Kompletni informace o sluz ba ch nabi zeny ch domovem pro seniory jsou k nalezeni na webovy ch stra nka ch. Jsou zde zver ejne ny informace o domove pro seniory, nabi zeny ch sluz ba ch, ceni k, fotografie, virtua lni prohli dka domova, kontaktni u daje a dals i podstatne informace.

71 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 71 Domovy pro seniory spravova ny me stem Brnem maji jednotny vizua lni styl, ktery m se r i di i domov pro seniory Kocia nka. Dba na jasnou identifikaci, logo je c itelne a jednoduche. Domov ma svu j c asopis, ktery vycha zi jednou za c tvrt roku a jsou tam nejdu lez ite js i uda losti spolu s fotkami, da le recepty, novinky a chystane akce. Tento c asopis je volne k odbe ru v domove i pro ver ejnost. Domov je uveden v ne kolika databa zi ch napr.: socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz, zlatestranky.cz, zivefirmy.cz, alzheimer.cz, firmy.cz, znackakvality.cz, iregistr.mpsv.cz. Bohuz el di ky situaci spojene s Covid-19 se domov dostal i do bulva rni ch c la nku s poc tem nakaz eny ch a u mrti v ra mci te to situace. V pr i pade sti z nosti c i na me tu se mohou klienti obracet na pracovni ky a na kaz de m odde leni je umi ste na schra nka, ktera je pravidelne vybi ra na. Lze do ni anonymne vhodit jaky koliv na me t, podne t c i sti z nost. Lidé Kvalita poskytovany ch sluz eb se odvi ji nejen podle zame stnancu, ale i podle klientu samotny ch. Lidsky faktor je ve sluz ba ch velmi du lez ity. Zame stnanci mohou mi t na organizaci jak pozitivni, tak i negativni vliv. Du lez ity m faktorem pro zame stnance je pr ijmout a vzi t za sve posla ni organizace a r i dit se jimi. Zame stnanci by me li by t orientova ni na uz ivatele. Kaz dy zame stnanec by me l by t dostatec ne vzde la n ke sve profesi a motivova n k dals i mu rozvoji svy ch znalosti a dovednosti. Program dals i ho vzde la va ni pr i me pe c e se r i di novelizaci za kona 109/2006 Sb., standardy socia lni ch sluz eb c. 10, 15 vyhla s kou 321/2008 Sb., vzde la vaci m za me rem organizace. V organizaci se pravidelne por a daji vzde la vaci kurzy a semina r e a kaz dy zame stnanec musi roc ne absolvovat 24 hodin, hodiny jsou zapoc teny do pracovni ho fondu hodin a proplaceny. Organizace nabi zi ne kolik kurzu a semina r u : paliativni pr i stupy v geriatrii, u zkostny a obti z ne adaptovatelny klient v socia lni ch sluz ba ch, individua lni pla nova ni v socia lni ch sluz ba ch, doprova zeni umi raji ci ch v socia lni ch sluz ba ch, pe c e o klienty s koz ni m defektem, kinestetika v praxi aj. Souc a sti vzde la va ni se staly i vy me nne sta z e s Hospicem Rajhrad a DS Folty nova Brno. Organizaci vede r editelka, organizac ni struktura jiz byla zmi ne na v prakticke c a sti (charakteristika Domova pro seniory Kocia nka). Do organizace docha zi studentska dobrovolnicka hnuti. Da le domov umoz ňuje praxi studentu m Masarykovy univerzity, vys s i mi socia lni mi s kolami a zdravotnicky mi s kolami. V dobe pandemie se mezi

72 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 72 dobrovolni ky zapojili i zame stnanci Magistra tu me sta Brna a osoby z r ad Me stske ho divadla a civilni ch obyvatel. Poc ty zame stnancu jsou uvedeny ve tr ech kategorii ch, ktere lze dohledat v organizaci je to: fyzioterapie, pracovni ci v socia lni ch sluz ba ch c i pr i ma pe c e a zdravotnicky persona l. Na vytvor ene m grafu lze sledovat pla n poc tu zame stnancu a skutec ne obsazeni na konci kaz de ho roku. Graf 2 Poc ty pla novany ch zame stnancu a skutec ny stav v letech Počet plánovaných zaměstnanců x skutečný stav plán stav Zdroj: Vlastni zpracova ni U fyzioterapie se stav v roce 2020 usta lil na a organizace me la napla nova no zame stnat 6 fyzioterapeutu a 6 jich v organizaci pracovalo. U pracovni ku v socia lni ch sluz ba ch je vide t trend vys s i ho rea lne ho stavu, nez je napla nova no. Du vodem mohou by t pracovni neschopnosti u zame stnancu a vys s i za jem o tuto pra ci v organizaci. U zdravotni ho persona lu se bohuz el v roce 2020 projevil obecny trend nedostatku zdravotnicke ho persona lu, kdy na konci roku 2020 bylo zame stna no o 3 zdravotni sestry me ne, nez bylo v pla nu. Dals i graf zna zorňuje fluktuaci pracovni ku v organizaci u tr i sledovany ch kategorii.

73 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 73 Graf 3 Fluktuace zame stnancu v letech Fluktuace zaměstnanců nástupy SZP nástupy fyzioterapie odchody soc. službách nástupy pracovníci v sociálních službách odchody SZP odchody fyzioterapie Zdroj: Vlastni zpracova ni Z grafu lze vyc i st, z e nejve ts i odchody zame stnancu byly v roce 2020, psychicka za te z a zme ny v organizaci zpu sobily obme nu zame stnancu. V roce 2020 nastoupila do funkce nova r editelka a probe hla pandemie Covid-19, ktera organizaci zasa hla, nejvi ce od za r i do listopadu 2020, kde se nakazila skoro polovina organizace. V organizaci se uzavr ela jedna pu lka odde leni a byla pouze pro Covid-19 pozitivni klienty. V organizaci probi haly pru be z ne supervize u externi ho psychologa ve zvy s ene mi r e, vzhledem k extre mni mu zati z eni persona lu. Take organizace nema z a dny adaptac ni pla n pro nove zame stnance. Zauc eni probi ha formou pa r ranni ch sme n se zkus enou sestrou, coz je taky moz ne negativum a jeden z du vodu odchodu zdravotnicke ho persona lu. Dals i du lez ity bod pro zame stnance je platove ohodnoceni, ktere zna zorňuje dals i graf.

74 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 74 Graf 4 Platove podmi nky v pru be hu let u sledovany ch profesi v domove pro seniory Kocia nka Průměrný plat sledovaných profesí Zdravotnický personál Pracovníci v sociálních službách Fyzioterapie Zdroj: Vlastni zpracova ni, data pr evzaty z vy roc ni ch zpra v domova pro seniory Kocia nka V organizaci se snaz i kvalitni pra ci ohodnotit a lze pozorovat na grafu, z e financ ni ohodnoceni sledovany ch profesi se vy razne zvys uje, pru me rne o Kc za posledni ch 5 let. Platy jsou uvedene v hrube mzde. Existuji i jine faktory, jak motivovat zame stnance: dals i vzde la va ni, volna pracovni doba, vi ce dovolene, vstupenky do divadel, kin, pr i spe vek na sportovni aktivity, pr i spe vek na dovolenou, bezu roc na pu jc ka. Organizace tyto motivac ni faktory pr ida va, ve ts i za sluhu ma, ale odborova c innost v organizaci, ktera vznikla v roce 2019 a di ky ni zame stnanci dosta vaji pr i spe vek na bry le, na dovolenou, vstupy do kin, vstupy do sportovis ť aj. Procesy Domov pro seniory ci li na odborne a kvalitni poskytova ni sluz eb. K tomu je potr eba rozpoznat pr a ni a potr eby uz ivatelu a na sledne uspokojeni te chto potr eb. Domov pro seniory Kocia nka se r i di za sadami rovnocennosti, respektova ni pra v a potr eb uz ivatelu, podporou neza vislosti na sluz be, podporou autonomie uz ivatele, spolupra ci rodiny a bli zky ch s ty mem zame stnancu, partnersky m pr i stupem. Uz ivatelu m je poskytova na individua lni pe c e, ktera naplňuje standardy. Mohou se zapojit do spousty za jmovy ch c innosti (muzikoterapie, biblioterapie, keramicke di lny, var eni, pec eni, zooterapie aj.), da le v roce 2020 bylo i pr es pandemii uspor a da no 16 kulturni ch akci. Uz ivatele maji k dispozici zvonek, ktery m mohou persona l kdykoliv pr ivolat. Procesy zajis ťuji ci chod organizace jsou vykona va ny v souladu s vnitr ni m r a dem a normami organizace. Dodrz ova ni te chto norem a postupu je kontrolova no interni mi pracovni ky (vlastni zame stnanci) a externi mi pracovni ky (Krajska

75 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 75 hygienicka stanice, Okresni spra va socia lni ho zabezpec eni, Me stsky u r ad, externi m neza visly m odborni kem aj.). V posledni ch letech byly externi supervize zame r eny na: ochrana pra v uz ivatelu, individua lni pla nova ni socia lni sluz by, ver ejny za vazek, ci le a zpu soby poskytova ni socia lni ch sluz eb, inspekce kvality poskytovany ch socia lni ch sluz eb. Socia lni sluz by se r i di standardy kvality socia lni ch sluz eb, ktere byly doporuc ova ny MPSV od roku 2002 se staly pra vni m pr edpisem za vazny m od , Zne ni krite rii Standardu je obsahem pr i lohy c. 2 vyhla s ky MPSV c. 505/2006 Sb., prova de ci ho pr edpisu k za konu c. 108/2006 Sb., o socia lni ch sluz ba ch, v platne m zne ni. Uvedeno je 15 standardu, kaz dy ma svoje krite ria a u nich uvedene, zda je toto krite rium za sadni c i ne. Standard 1 ci le a zpu soby poskytova ni socia lni ch sluz eb. Standard 2 ochrana pra v osob. Standard 3 jedna ni se za jemcem o socia lni sluz bu. Standard 4 smlouva o poskytova ni socia lni sluz by. Standard 5 individua lni pla nova ni pru be hu socia lni sluz by. Standard 6 dokumentace o poskytova ni socia lni sluz by. Standard 7 sti z nosti na kvalitu nebo zpu sob poskytova ni socia lni sluz by. Standard 8 na vaznost poskytovane socia lni sluz by na dals i dostupne zdroje. Standard 9 persona lni a organizac ni zajis te ni socia lni sluz by. Standard 10 profesni rozvoj zame stnancu. Standard 11 mi stni a c asova dostupnost poskytovane socia lni sluz by. Standard 12 informovanost o poskytovane socia lni sluz be. Standard 13 prostr edi a podmi nky. Standard 14 nouzove a havarijni situace. Standard 15 zvys ova ni kvality socia lni sluz by. (mpsv.cz, 2022)

76 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 76 Hlavni z procesu domova pro seniory Kocia nka je pr iji ma ni klientu. Za jemce o sluz bu nebo jina osoba si vyzvedne z a dost u socia lni ch pracovni ku pr i mo v domove pro seniory Kocia nka, na adrese: Kocia nka 1/8, , Brno. Tuto z a dost lze zi skat take z webovy ch stra nek v sekci formula r e. Tuto z a dost vyplni a pote odevzda pr i mo v domove nebo jej zas le pos tou. Pokud z z a dosti plyne, z e za jemce odpovi da ci love skupine, socia lni pracovni k pr eda nebo zas le nejpozde ji do tr i dnu potvrzeni o pr evzeti z a dosti a za roveň informuje za jemce o dals i m postupu. Socia lni pracovni k kontaktuje za jemce o socia lni sluz bu, domluvi si termi n a mi sto schu zky a tuto schu zku uskutec ni. Schu zka probi ha zpravidla v mi ste poskytova ni sluz by. V pr i pade za vaz ny ch okolnosti mu z e socia lni ch pracovni k navs ti vit za jemce na dohodnute m mi ste a jedna ni se za jemce o socia lni sluz bu uskutec nit. (koc.brnods.cz, 2022) Prostředí V dnes ni dobe je nejleps i m zdrojem informaci virtua lni prohli dka, kterou domov pro seniory Kocia nka nabi zi. Da le je moz nost pr iji t se podi vat osobne, do prostr edi lesoparku ma pr i stup i ver ejnost. Vnitr ni prostory jsou z c a sti pr i stupne i pro ver ejnost a do kanty ny s klimatizovanou mi stnosti c i na kava renskou terasu je pr i stup povolen. Pokud je za jem o prohli dku ubytova ni a jiny ch prostor je moz nost domluvit se s vedeni m c i zame stnancem. V ra mci prohli dky je potenciona lni klient c i bli zky sezna men s chodem organizace a jake sluz by domov pro seniory Kocia nka nabi zi. Prohli dka se kona za norma lni ho chodu organizace a di ky tomu si mohou za jemci c i rodinni pr i slus ni ci ude lat leps i pr edstavu. Zar i zeni ma na svy ch stra nka ch i vy roc ni zpra vu, kde se nacha zi ves kere informace o zar i zeni a sluz ba ch. Ve vy roc ni zpra ve je zahrnuto plne ni u kolu v oblasti hlavni c innosti organizace, persona lni, hospodar eni, pla n tvorby a c erpa ni pene z ni ch fondu, kontrolni c innosti a vy sledky inventarizace majetku a za vazku. Vs echny tyto dostupne informace a vy roc ni zpra vy pr ispi vaji k du ve ryhodnosti zar i zeni Domova pro seniory Kocia nka Analýza marketingových aktivit v domově Ves kere marketingove aktivity Domova pro seniory Kocia nka si domov zajis ťuje vlastni mi silami. Cely z ivotni cyklus marketingovy ch aktivit od jejich pla nova ni, pr es realizaci az po kontrolu a ove r ova ni vy sledku a u spe s nosti jednotlivy ch c innosti realizuje domov prostr ednictvi m 2 vlastni ch zame stnancu, jejichz hlavni na plni pra ce neni marketing. Zkus ene markete ry domov aktua lne nezame stna va, marketing je souc a sti s irs i pracovni na plne ne ktery ch zame stnancu domova. Marketingove pla nova ni domova ma r adu nedostatku.

77 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 77 Prostor pro zleps eni je napr i klad v oblastech: vypracova ni marketingové strategie (domov z a dnou marketingovou strategii nema a marketingu se ci lene ve nuje jen okrajove ) vypracova ni marketingových plánů (prostr ednictvi m pla nu by si me l domov stanovit, kde se aktua lne nacha zi, kam sme r uje, jake ma celkove marketingove ci le a jaky mi zpu soby jich chce dosa hnout. Pla ny by me ly zmapovat situaci na trhu se socia lni mi sluz bami, me ly by urc it marketingove strategie, ktere domov bude v budoucnu pouz i vat, me ly by definovat a vymezit roc ni financ ni rozpoc ty, ktere bude mi t marketingove odde leni domova kaz dy rok k dispozici pro zajis ťova ni marketingovy ch aktivit, me ly by urc it odpove dnosti za pla nova ni a realizace marketingu domova a me ly by rovne z nastavit kontrolni principy a mechanismy), operativní (do 1 roku), taktické (1-3 roky) a strategické (3 a vi ce let) plánování se v domove nerealizuje. V souc asne chvi li domov z a dne marketingove pla ny nema a marketing r es i a realizuje relativne sponta nne podle aktua lni ch potr eb bez konceptua lni ho s irs i ho pla nova ni, tedy bez koordinace s celkovou existenc ne /podnikatelskou strategii cele ho zar i zeni Du vodem pro niz s i marketingovou angaz ovanost domova je pravde podobne kombinace situace na trhu socia lni ch sluz eb, kdy je znatelny pr evis popta vky (po mi stech v domovech socia lni pec e pro seniory) pr ed nabi dkou a omezeny ch provozni ch financ ni ch prostr edku pro provoz domova. Domov neinvestuje do marketingu vys s i c a stky, protoz e domov je plne obsazen a nehleda na trhu nove klienty. Tento pohled je podle na zoru autorky pra ce kra tkozraky, protoz e se relativne rychle mu z e sta t, z e ver ejnost bude vni mat na trhu viditelne js i konkurenci, ktera si na trhu zi ska leps i reputaci (coz nemusi by t di ky kvalite poskytovany ch sluz eb) a za ne kolik ma lo let se domov mu z e zac i t poty kat se sni z eny m za jmem klientu (mimo jine i v souvislosti s novou konkurenci, ktera se na trhu s vysokou pravde podobnosti brzy objevi di ky rychle mu sta rnuti dnes ni populace). Managementu domova lze doporuc it ke zva z eni vyc lene ni potr ebny ch kapacit pro pru be z nou realizaci marketingovy ch a PR aktivit. Provoz kaz de moderni organizace, spolec nosti, sluz by c i jine ho subjektu je v dnes ni dobe potr eba prezentovat a propagovat. Rc eni dobry vy robek / dobra sluz ba nepotr ebuji reklamu je dnes jiz zastaraly, protoz e trh

78 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 78 je nasycen produkty a sluz bami podobne ho typu, za kazni ci maji na vy be r a dodavatele musi na trhu aktivne usilovat o pr i zeň za kazni ku.

79 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky SWOT analýza V tabulce ni z e je uvedena SWOT analy za Domova pro seniory Kocia nka. Analy za je sestavena na za klade pr edchozi ch analy z vnitr ni ho a vne js i ho prostr edi. Tabulka 7 SWOT analy za Domova pro seniory Kocia nka Silné stránka (S) Signalizační zařízení v domově Stáže v jiných zařízeních Školený, kvalifikovaný personál Umístění a dostupnost domova Rehabilitační zázemí Jednotný design Každodenní docházka praktického lékaře ve všední dny Prostředí lesoparku Společenské a kulturní akce Množství kompenzačních pomůcek Přítomnost psychologa, ergoterapeuta a nutričního terapeuta Bezbariérový přístup Slabé stránky (W) Nemožnost vyhovět všem uchazečům Pouze vícelůžkové pokoje Sociální zařízení na chodbě Velká fluktuace zaměstnanců Motivace zaměstnanců Malé prostory Pouze jedno bezbariérové auto pro více jak 300 klientů Slabá úroveň propagace Závislost na dotacích, veřejných financích Nemožnost vlastního nábytku Žádný adaptační proces u nově nastupujících zaměstnanců Příležitosti (0) Stárnutí populace Poptávka vyšší než nabídka Růst výše příspěvku na péči Růst výše starobního důchodu Poskytované dotace Úhrady pojišťoven Nové technologie Zavedení nových sociálních služeb Spolupráce s rodinami klientů Hrozby (T) Zatěžující změny v legislativě Nová konkurence Vyšší věk odchodu do penze Nenárokové dotace Hospodářská stagnace, popř. recese Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce Růst dodavatelských cen Neschopnost úhrad služeb ze strany některých klientů Zdroj: Vlastni zpracova ni

80 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Marketingové cíle V ra mci na vrhu marketingove ho pla nu byly stanoveny 2 za kladni marketingove ci le: Cíl č. 1: Zvýšit povědomí o Domovu pro seniory o 3 % u věkové kategorie let do konce roku 2022 Poznámka: Prostr ednictvi m dotazni kove ho s etr eni bylo zjis te no, z e 28% ver ejnosti vi o existenci Domova pro seniory Kocia nka, ve ve kove skupine let je to 30% ver ejnosti. Navy s eni o 3 % v te to ve kove skupine znamena, z e ci lem marketingove ho pla nu je zvy s it toto pove domi na celkovy ch 33 % v te to ve kove skupine (45-60 let). Splne ni tohoto ci le (po realizaci marketingove ho pla nu a jeho akc ni ch pla nu ) bude moz ne zme r it dals i m dotazni kovy m pru zkumem, ktery by me l by t realizova n stejny mi kana ly pro stejne skupiny respondentu, aby oba vy sledky byly vza jemne porovnatelne. Cíl č. 2: Navýšení počtu klientů v roce 2022 o 10 klientů. Poznámka: Tento marketingovy ci l pr edpokla da rozs i r eni poc tu klientu domova o 10 novy ch senioru formou realizace denni ho staciona r e a jeho obsazeni 10 klienty. Postup vybudova ni staciona r e, ani vy c et souviseji ci ch na kladu nejsou souc a sti marketingove ho pla nu (jsou souc a sti podnikatelske ho pla nu a souviseji ci ekonomicke analy zy jeho rentability a na vratnosti, ktere nejsou souc a sti te to pra ce). Navy s eni poc tu klientu o 10 klientu se doci li zavedeni m denni ho staciona r e s touto kapacitou. Za jem o socia lni sluz by je v posledni ch letech obrovsky, z du vodu sta rnuti populace a demograficke ho vy voje je rozvoj ambulantni ch socia lni ch sluz eb z a douci. Pro zvoleny projekt zavedeni nove sluz by byl zvolen tento postup: registrace denni ho staciona r e, zi ska ni financi pro zr i zeni denni ho staciona r e, materia lni a persona lni zajis te ni denni ho staciona r e, propagace denni ho staciona r e. Ci lovou skupinou denni ho staciona r e jsou pr edevs i m osoby z Brna me stska c a st Brno Kocia nka ve ve ku nad 65 let, ktere z du vodu ve ku nebo zdravotni ho postiz eni vyz aduji pomoc jine fyzicke osoby. V pr i pade volne kapacity lze poskytnout sluz by osoba m mlads i ho ve ku, za splne ni stejny ch podmi nek. Ove r eni splne ni tohoto ci le bude moz ne prosty m odpoc tem a porovna ni m poc tu plati ci ch klientu domova ke dni spus te ni marketingovy ch akc ni ch pla nu a ke dni stanovene mu ve

81 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 81 vlastni kampani. Mezni u c innost marketingove kampane tohoto typu ma vz dy posunuty termi n proti datu ukonc eni samotne kampane, protoz e reklama ma u ver ejnosti dozvuk, ktery se projevuje i odstupem v porovna ni s aktivni mi termi ny propagace. Pro potr eby te to pra ce byl termi n na porovna ni poc tu dnes ni ch a budouci ch klientu stanovena na 3 kalenda r ni me si ce po ukonc eni marketingovy ch akc ni ch pla nu. 7.5 Návrh marketingového mixu Produkt: Marketingove propagovane produkty jsou v domove 2 Prvni m produktem nabi zeny m v ra mci marketingove ho pla nu je pobyt a du stojny z ivot senioru v Domove pro seniory Kocia nka provozovany stejnojmennou pr i spe vkovou organizaci. Pobyt a s ni m spojene poskytovane odborne sluz by maji profesiona lni u roveň a jsou zame r eny na zachova ni a dals i rozvi jeni neza vislosti a sobe stac nosti klientu. Domov umoz ňuje pobyt ve dvou typech rez imu sluz eb, v domove pro seniory nebo v domove pro seniory se zvla s tni m rez imem. Pr idanou hodnotou sluz eb a pe c e o klienty v domove je pe c e prakticke ho le kar e a psychologa a take duchovni sluz by. Mezi dals i dostupne sluz by klientu m patr i prodej smi s ene ho zboz i, kader nictvi, pediku ra, pos tovni a bankovni sluz by a matric ni sluz by. Domov pro seniory je urc en prima rne pro seniory v obou ve kovy ch skupina ch let a nad 80 let. Klienty domova se nemohou sta t senior i, jejichz zdravotni stav vyz aduje poskytova ni akutni zdravotni pe c e v lu z kove m zdravotnicke m zar i zeni, nejsou schopni pobytu v zar i zeni socia lni ch sluz eb, mohou ohrozit sebe nebo okoli z du vodu akutni ch nebo nestabilizovany ch dus evni ch nemoci, jsou za visli na na vykovy ch la tka ch, chybi jim za kladni socia lni na vyky, trpi str edni m stupne m nebo te z ky m stupne m menta lni retardace. Domov pro seniory se zvla s tni m rez imem Kocia nka pec uje (na rozdi l od prvni ho domova) o osoby s demenci a chronicky m dus evni m onemocne ni m. Urc en je pro klienty ve ve kovy ch skupina ch str edni ve k (50-59 let), mlads i senior i (65-80 let) a stars i senior i (nad 80 let). Za kladni mi poskytovany mi sluz bami obou typu domovu jsou: ubytova ni (nety ka se 10 klientu v denni m staciona r i), stravova ni, pomoc pr i zvla da ni be z ny ch u konu pe c e o vlastni osobu,

82 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82 nepr etrz ita os etr ovatelska pe c e, pomoc pr i osobni hygiene, zprostr edkova ni kontaktu se spolec ensky m prostr edi m, socia lne terapeuticke c innosti, aktivizac ni c innosti, pomoc pr i uplatňova ni pra v, za jmu a obstara va ni osobni ch za lez itosti, rehabilitac ni pe c e. Druhy m produktem je pobyt v nove pr ipravovane m a brzy otevi rane m denni m staciona r i, kde budou klienti domova poby vat pr es den a c erpat obdobne socia lni sluz by jako pobytovi klienti (s vy jimkou ubytova ni ). Cena: K ma domov aktualizovany ceni k sluz eb, podle ktere ho jsou za kladni ceny poskytovany ch sluz eb: denni vy s e u hrady za ubytova ni a stravu za 1 kalenda r ni den ve vy s i 455 Kc, ubytova ni ve vy s i 250 Kc denne (nety ka se denni ho staciona r e), stravova ni ve vy s i 205 Kc denne, u hrada za poskytovanou socia lni sluz bu za 1 kalenda r ni me si c ve vy s i Kc, (pla novana ) u hrada klienta staciona r e za jeden den 620 Kc. Místo: Budova Domova pro seniory Kocia nka je umi ste na na rozhrani katastra lni ch u zemi Kra lova Pole a Sadova v ulici Kocia nka 1/8, Brno, kde si dli rovne z spra va spolec nosti, ktery domov provozuje. Plne bezbarie rovy objekt je dostupny prostr ednictvi m MHD autobusy c. 84 nebo c. 43 (od vlakove ho na draz i Kra lovo Pole). Ve ts ina pokoju domova je orientova na na jiz ni stranu s vy hledem na me sto Brno a hrad Špilberk. Denni staciona r pro dosaz eni marketingove ho u kolu c. 2 bude vybudova n v area lu domova.

83 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 83 Propagace: Za kladni mi (dostupny mi) zpu soby a moz nostmi marketingove propagace vs ech sluz eb domova (vc etne pla novany ch sluz eb denni ho staciona r e), jejichz prostr ednictvi m je moz ne zvy s it pove domi o domove a du ve ryhodnost domova Kocia nka pro seniory (du lez ite pr i vy be ru domova pro pr i buzne nebo pro sebe) jsou: propagace prostr ednictvi m vlastni ch webových stránek (existuji ci webove stra nky domova budou obohaceny videoza znamy, ktere vizua lne zdokumentuji cely postup poda ni z a dosti o sluz bu domova a uka z ou rea lny pr i be h jednoho z klientu a jeho rodiny od z a dosti o pobyt, pr es jeji vyr i zeni, na vs te vu socia lni pracovnice doma a prvni me si ce klienta stra vene v domove. Stra nky budou spravovat zame stnanci domova), propagace formou vlastního časopisu (vyda vane ho 1x kvarta lne. Časopis budou pr ipravovat zame stnanci domova), aktivni m vyuz i va ni m sociálních sítí (domov je zati m nepouz i va ) (novinky ze z ivota domova, informace o spolec ensky ch a kulturni ch akci ch, pr i spe vky z kaz dodenni ho z ivota senioru, videa a fotky z akci apod. Vytvor ene prezentace na socia lni ch si ti ch se stanou prostr ednictvi m online reklamy rovne dals i m zdrojem pr i jmu. Z marketingove ho pohledu vyuz iti socia lni ch si ti pla n poc i ta se zr i zeni m a provozova ni m te chto u c tu: o Facebook, o Instagram. (Domov pro seniory Kocia nka bude na te chto si ti ch publikovat novinky ze z ivota domova, por a dane spolec enske a kulturni akce s moz nostmi na vs te v, pr i spe vky z kaz dodenni ho z ivota senioru, videa a fotky z aktivit. S vytvor eni m stra nek budou poma hat studenti digita lni ho marketingu z vysoke s koly Ambis v Brne v ra mci pr edme tu socia lni si te a content marketing. Be hem dvou semestru skupina studentu zpracuje a zpropaguje stra nky domova na obou si ti ch jako souc a st pr edme tu. O stra nky se budou nada le starat socia lni pracovnice a vkla dat r editelkou schva leny obsah. YouTube kanál (videa z procesu pr iji ma ni, adaptace a bydleni v domove optikou klienta a jeho rodiny. Video-pr i spe vky uka z ou proces z a dosti a na lez itosti s ti m

84 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 84 spojene, na vs te vu domova a prvni dojmy na vs te vu socia lni pracovnice v domove budouci ho uz ivatele, pr i pravu ve ci do domova, co s sebou a co ne, ubytova ni seniora s pr edstaveni m persona lu, po 3 me si ci ch zhodnoceni adaptace se subjektivni mi dojmy. Videa bude nata c et (a nahra vat na profil v YT) jeden ze studentu Str edni s koly ume lecko-manaz erske z oboru multimedia lni tvorba, vy sledne video budou souc a sti jeho za ve rec ne pra ce a maturitni zkous ky). tis těná reklama (1000 ks leta ku, ktere se umi sti do klubu pro seniory v ru zny ch c a stech Brna. Do klubu senior i docha zi sami nebo v doprovodu svy ch pr i buzny ch, kter i si leta ku mohou vs imnout. Paralelne probe hne distribuce te chto leta ku do ordinaci prakticky ch le kar u a jiny ch ambulantni ch specialistu ve me ste Brne. Cena 1 ks leta ku pr i odbe ru 1000 ks ve vysoke m lesku, barevny tisk jedna strana, velikost A5 je 5,56 Kc /ks. Obsahem informac ni ch leta c ku bude popis rozsahu poskytovany ch sluz eb, odkaz na facebookove stra nky domova, adresa WWW stra nek organizace, kontaktni u daje (adresa zar i zeni ), fotografie interie ru i exterie ru domova. Leta ky navrhnou a zkompletuji zame stnanci domova pro seniory Kocia nka, celkove na klady tedy budou: 1000 x 5,56 = 5560 Kc. reklama v Královopolských listech (kde bude logo domova a zmi ne ny novinky z domova vc etne novy ch facebookovy ch stra nek a WWW stra nek. Cena reklamy v deni ku Kra lovopolsky ch listech je Kc za 1/8 strany. Tento tr eti bod bude probi hat po dokonc eni prvni ch dvou bodu. článek v Královopolských listech o nove vznikaji ci m denni m staciona r i. Čla nek napi s e redaktor z listu, od domova pro seniory zi ska fotografie a ves kere informace na sepsa ni c la nku. Tato sluz ba bude zadarmo. článek v tis těném deníku Brněnský deník (Deni k.cz, pod ktery spada brne nska mutace Brne nsky deni k, ma 2 miliony online c tena r u a je nejc tene js i m elektronicky m me diem na trhu. Deni k ma paralelne elektronickou internetovou podobu).

85 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 85 Obra zek 11 Brne nsky deni k Zdroj: dostupne online z

86 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Marketingový rozpočet (finanční projekce) Financ ni rozpoc et marketingovy ch aktivit nezbytny ch pro dosaz eni definovany ch marketingovy ch ci lu c. 1 a 2 je v na sleduji ci tabulce. Tabulka 8 Rozpoc et marketingove ho pla nu 1. ÚKOL Analýza + zadání pro úpravy webových stánek domova PODPORA MARKETINGO VÉHO CÍLE FREKVENCE NÁKLAD POTŘEBNÉ EXTERNÍ ZDROJE 1+2 jednorázově 0 Kč NE 2. Úprava webových stránek domova 1+2 jednorázově Kč ANO Příprava a zajištění tisku 1 čísla 3. tištěného časopisu v nákladu 1+2 1x za kvartál Kč NE 1000ks 4. Distribuce 1 čísla tištěného časopisu v nákladu 1000ks (služby České pošty roznáška pásmo 1+2 1x za kvartál Kč ANO "A", 100g) 5. Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Facebook 1+2 jednorázově Kč ANO Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Instagram Správa uživatelského účtu na sociální síti Facebook Správa uživatelského účtu na sociální síti Instagram Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Youtube Správa uživatelského účtu na sociální síti Youtube Výroba 10 krátkých videospotů (stopáž 3 minuty na jedno) Příprava a tisk 1000 ks propagačních letáků Distribuce 1000ks propagačních letáků (služby České pošty roznáška pásmo "A", 40g) Reklama v deníku Královopolské listy ( výtisků) Tištěný článek v Královopolských listech ( výtisků Reklama v Brněnském deníku (1/2 strany v týdeníku) Zdroj: Vlastni zpracova ni 1+2 jednorázově Kč ANO 1+2 měsíčně Kč NE 1+2 měsíčně Kč NE 1+2 jednorázově Kč ANO 1+2 měsíčně Kč ANO 1+2 jednorázově Kč ANO 1+2 jednorázově Kč NE 1+2 jednorázově Kč ANO 1+2 jednorázově Kč ANO 2 jednorázově Kč ANO 1+2 jednorázově Kč ANO

87 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 87 Ve ts ina marketingovy ch aktivit navrz eny ch v rozpoc tu podporuje oba marketingove ci le (z du vodu efektivity pome ru na klad/dopad. Ne ktere z c innosti budou provedeny jednora zove, jine maji iterac ni cyklicky charakter. Suma rni marketingove na klady pro prvni a druhy rok ukazuje na sleduji ci tabulka. Tabulka 9 Roc ni marketingove na klady ÚKOL NÁKLAD V 1. ROCE NÁKLAD VE 2. ROCE 1. Analýza + zadání pro úpravy webových stánek domova 0 Kč 0 Kč 2. Úprava webových stránek domova Kč 0 Kč 3. Příprava a zajištění tisku 1 čísla tištěného časopisu v nákladu 1000ks Kč Kč 4. Distribuce 1 čísla tištěného časopisu v nákladu 1000ks (služby České pošty roznáška pásmo "A", 100g) Kč Kč 5. Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Facebook Kč 0 Kč 6. Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Instagram Kč 0 Kč 7. Správa uživatelského účtu na sociální síti Facebook Kč Kč 8. Správa uživatelského účtu na sociální síti Instagram Kč Kč 9. Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Youtube Kč 0 Kč 10. Správa uživatelského účtu na sociální síti Youtube Kč Kč 11. Výroba 10 krátkých videospotů (stopáž 3 minuty na jedno) Kč 0 Kč 12. Příprava a tisk 1000 ks propagačních letáků Kč 0 Kč 13. Distribuce 1000ks propagačních letáků (služby České pošty roznáška pásmo "A", 40g) Kč 0 Kč 14. Reklama v deníku Královopolské listy ( výtisků) Kč 0 Kč 15. Tištěný článek v Královopolských listech ( výtisků Kč 0 Kč 16. Reklama v Brněnském deníku (1/2 strany v týdeníku) Kč 0 Kč CELKEM Kč Kč Zdroj: Vlastni zpracova ni

88 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Akční program Jednotlive aktivity a u koly definovane v ra mci marketingove strategie budou zajis te ny formou akc ni ho programu, ktery slouc i di lc i akc ni pla ny. Souc a sti akc ni ch pla nu je aktua lni stav, ci l, c innost, persona l, c asovy harmonogram, rozpoc tove na klady. Na vrh pla nu marketingovy ch aktivit ukazuje na sleduji ci tabulka: Tabulka 10 Aktivity marketingove ho akc ni ho pla nu ÚKOL Analýza + zadání pro úpravy webových stánek domova Úprava webových stránek domova Příprava a zajištění tisku 1 čísla tištěného časopisu v nákladu 1000ks Distribuce 1 čísla tištěného časopisu v nákladu 1000 ks (služby České pošty roznáška pásmo "A", 100 g) Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Facebook Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Instagram Správa uživatelského účtu na sociální síti Facebook Správa uživatelského účtu na sociální síti Instagram Zřízení uživatelského účtu na sociální síti Youtube Správa uživatelského účtu na sociální síti Youtube Výroba 10 krátkých videospotů (stopáž 3 minuty na jedno) Příprava a tisk 1000 ks propagačních letáků DÉLKA REALIZACE 2 MD ODPOVĚDNOST Vedoucí útvaru marketingu EXTERNÍ PARTNER N / A 5 MD Vedoucí útvaru IT Externí programátor 10 MD 3 MD 0,5 MD 0,5 MD 2-4 MD měsíčně 2-4 MD měsíčně 0,5 MD 2-4 MD měsíčně 10 x 1 MD 3 MD Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru marketingu Externí tiskárna Česká pošta studenti AMBIS Brno studenti AMBIS Brno studenti AMBIS Brno studenti AMBIS Brno student Střední školy uměleckomanažerské z oboru multimediální tvorba student Střední školy uměleckomanažerské z oboru multimediální tvorba student Střední školy uměleckomanažerské z oboru multimediální tvorba Externí tiskárna

89 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Distribuce 1000 ks propagačních letáků (služby České pošty roznáška pásmo "A", 40g) 3 MD Vedoucí útvaru marketingu Česká pošta 14. Reklama v deníku Královopolské listy ( výtisků) 0,5 MD Vedoucí útvaru marketingu Redakce deníku Královopolské listy 15. Tištěný článek v Královopolských listech ( výtisků 0,5 MD Vedoucí útvaru marketingu Redakce deníku Královopolské listy 16. Reklama v Brněnském deníku (1/2 strany v týdeníku) 0,5 MD Vedoucí útvaru marketingu Redakce Brněnského deníku Zdroj: Vlastni zpracova ni 7.8 Projektová realizace marketingové plánu Realizace marketingove ho pla nu by ve standardni ch podmi nka ch be z ne firmy me la by t r es ena formou samostatne ho projektu r i zene ho projektovy m manaz erem, ktery by me l mi t k ruce projektovy ty m sloz eny z interni ch zame stnancu, kter i budou pracovat na jednotlivy ch aktivita ch a z externi ch spolupracovni ku (za stupcu externi ch firem). Obra zek 12 Časova ni marketingovy ch aktivit Zdroj: Vlastni zpracova ni

90 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 90 V prostr edi Domova pro seniory Kocia nka, ktery nema z a dne prakticke zkus enosti s r i zeni m standardni ch projektu, nezna potr ebne projektove metodiky a nema ani be z ny ty m markete ru, kter i by ume li rutinne r i dit marketingove projekty, je praktic te js i variantou r i zeni marketingovy ch aktivit formou sestaveni jednoduche ho interni ho pracovni ho ty mu (sloz ene ho jen za zame stnancu domova) r i zene ho vedouci m zame stnancem domova, ktery ma marketing na starosti. Vedouci tohoto ty mu bude r i dit jednotlive marketingove aktivity a bude pr ipravovat pravidelne reporty s pr ehledem postupne realizace di lc i ch c innosti, vynaloz eny mi investicemi, vyhodnocova ni m pru be z ne ho plne ni marketingovy ch ci lu apod. 7.9 Rizikové analýzy Riziková analýza prvního cíle marketingového plánu Du lez ity bod pro analy zu procesu je identifikace pr i padny ch selha ni projektu. Neoc eka vana rizika, ktera se mohou objevit be hem realizace projektu by mohla ovlivnit pru be h pla novany ch c innosti. Analy za rizik se snaz i dopadu m jiz existuji ci ch nebo nove vznikly ch negativni ch du sledku zabra nit. Vy sledek je seznam opatr eni, ktera vzniku rizik maji pr edeji t c i minimalizovat jejich negativni dopady. Tabulka 11 Analy za rizik Intenzita Riziko Pravděpodobnost vzniku rizika dopadu rizika Ekonomická rizika Nedostatek financi Str edni Vysoka intenzita dopadu Vy skyt ve ts i ch Ni zka neoc eka vany ch vy daju Ni zka intenzita Organizační rizika Neochota zame stnancu Vysoka se podi let na projektu Ni zka intenzita Opatření Ver ejna sbi rka, z a dost o dotace, uz iti vlastni ch zdroju z daru Financ ni rezerva, kontrola potr ebnosti Financ ni motivace zame stnancu, na hradni volno

91 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 91 Dostatec na c asova Nedodrz eni pr edbe z ne ho Ni zka rezerva v kaz de m bodu c asove ho pla nu Ni zka intenzita pla nu Věcná rizika Nedostatec ne osloveni Ci lene zame r ena za kazni ka propagac ni mi Str edni Str edni propagace, spra vna volba materia ly intenzita propagac ni ch cest Zdroj: Vlastni zpracova ni Uvedeny seznam za kladni ch rizik budou vyhodnocena v matici rizik projektu. V matici je hodnocena pravde podobnost vy skytu (P) a za vaz nost moz ny ch du sledku vznikle ho rizika (D). Vy sledna hodnota mi ry rizika je souc in P x D. Tabulka 12 Úroveň mi ry rizika Důsledek (D) Hodnota Pravděpodobnost (P) Hodnota Nevy znamna 1 Velmi ni zka 1 Ni zka 2 Ni zka 2 Str edni 3 Str edni 3 Vysoka 4 Vysoka 4 Zdroj: Vlastni zpracova ni Tabulka 13 Matice rizik projektu Riziko P D R Nedostatek financi Vy skyt ve ts i ch neoc eka vany ch vy daju Neochota zame stnancu se podi let na projektu Nedodrz eni pr edbe z ne ho c asove ho pla nu Nedostatec ne osloveni za kazni ka propagac ni mi materia ly Zdroj: Vlastni zpracova ni Z matice rizik vyply va, z e nejve ts i m rizikem je nedostatek financi, bez financi nelze projekt uskutec nit.

92 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 92 Riziková analýza druhého cíle marketingového plánu Tabulka 14 Analy za rizik Riziko Nedostatek finančních zdrojů Střední Ekonomická nestabilita Nedostatek personálu Nedostatek uživatelů Nekvalitní personál Pravděpodobnost Intenzita vzniku rizika dopadu rizika Ekonomická rizika Vysoká intenzita dopadu Malá Střední Malá Malá Nedostatečné vybavení denního stacionáře Malá Zdroj: Vlastni zpracova ni Střední intenzita dopadu Organizační rizika Vysoká intenzita dopadu Vysoká intenzita dopadu Střední intenzita dopadu Technická rizika Nízká intenzita dopadu Opatření Žádost o dotace, propagace stávajícím sponzorům, veřejná sbírka Finanční rezerva, kontrola rozpočtu Nabídka benefitů, finanční ohodnocení, spolupráce se školami Propagace u praktických lékařů a jiných ambulantních specialistů, v domově pro seniory a novinách Správně postavený nábor zaměstnanců, adaptační program, supervize, audity Pravidelná kontrola stavu vybavení, včasná jednání s dodavateli, dobré vztahy s dodavateli Uvedeny seznam za kladni ch rizik budou vyhodnocena v matici rizik projektu. V matici je hodnocena pravde podobnost vy skytu (P) a za vaz nost moz ny ch du sledku vznikle ho rizika (D). Vy sledna hodnota mi ry rizika je souc in P x D. Tabulka 15 Úroveň mi ry rizika Důsledek (D) Hodnota Pravděpodobnost (P) Hodnota Nevýznamná 1 Velmi nízká 1 Nízká 2 Nízká 2 Střední 3 Střední 3 Vysoká 4 Vysoká 4 Zdroj: Vlastni zpracova ni

93 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 93 Tabulka 16 Matice rizik projektu Riziko P D R Nedostatek financ ni ch zdroju Ekonomicka nestabilita Nedostatek persona lu Nedostatek uz ivatelu Nekvalitni persona l Nedostatec ne vybaveni denni ho staciona r e Zdroj: Vlastni zpracova ni Z matice rizik je nejve ts i hrozbou nedostatek financ ni ch zdroju a nedostatek persona lu. Bez financ ni ch prostr edku a lidsky ch zdroju se projekt nemu z e uskutec nit.

94 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 94 8 MARKETINGOVA KONTROLA Za kladni me r i tko hodnoceni u spe s nosti marketingove ho pla nu bude splne ni vs ech ci lu marketingove ho pla nu. Kaz dy ci l ma stanoveny termi n realizace a kontrola se bude skla dat z pr edbe z ne kontroly, pru be z ne a na sledne. Vyhodnoceni ci lu bude mi t na starost pove r ena osoba. Předběžná kontrola Ci lem pr edbe z ne kontroly je posouzeni vhodnosti marketingove ho pla nu. Na te to kontrole musi by t pr i tomno vedeni organizace. Kaz dy u sek ma za u kol posouzeni urc ite stra nky marketingove ho pla nu. Odpove dna osoba pr edbe z ne kontroly je r editelka domova pro seniory Kocia nka. Průběžná kontrola Ci lem pru be z ne kontroly je prova de t kontrolu dodrz ova ni financ ni ho a c asove ho pla nu v pru be hu realizace marketingove ho pla nu. Pru be z nou kontrolu prova di r editelka domova pro seniory Kocia nka. Mohou nastat situace, na jejichz podklade bude nutne pla n pozme nit c i doplnit o dals i aktivity. Di ky pru be z ne kontrole se tyto situace zavc as odhali a mu z e se na ne adekva tne reagovat. V ra mci pru be z ny ch kontrol jsou bra ny pr ipomi nky a na vrhy ke zme na m od u c astni ku kontroly. Ve standardni m projektove m r i zeni se pru be z na kontrola be z i ci ch projektu realizuje prostr ednictvi m pravidelny ch projektovy ch odpoc tu (kontrolni ch dni ), na ktery ch projektovy manaz er skla da u c ty sponzorovi projektu a dals i m stakeholderu m projektu. Souc a sti te chto pru be z ny ch kontrol by va rovne z vyhodnocova ni odchylek realizace od pla nu (c asovy ch, financ ni ch apod.) a aktualizace analy zy rizik minima lne pro dals i etapu projektu. Následná kontrola Ci lem na sledne kontroly je splne ni stanoveny ch marketingovy ch ci lu v c asove dane m termi nu. Ci l c. 1: zvy s eni pove domi o Domovu pro seniory o 3 % u ve kove kategorie let do konce roku Tento ci l bude moz ne ove r it na konci letos ni ho roku ope t prostr ednictvi m pru zkumu mezi ver ejnosti, nejle pe formou dotazni kove ho s etr eni.

95 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 95 Ci l c. 2: navy s eni poc tu klientu o 10 klientu ope t do konce roku Splne ni tohoto ci le bude moz ne ove r it take na konci roku interni m odpoc tem poc tu klientu nove ho denni ho staciona r e. Podmi nkou pro splne ni tohoto ci le je, aby denni staciona r byl otevr en v co nejkrats i m termi nu, protoz e ve ts ina pla novany ch marketingovy ch aktivit (viz. marketingovy pla n) je navrz ena pro podporu obou marketingovy ch ci lu najednou. Podrobny na vrh a realizace denni ho staciona r e neni souc a sti te to pra ce, proto neni moz ne navrhnout pr esny termi n startu realizace marketingove ho pla nu. Realizace denni ho staciona r e je podle dostupny ch informaci jiz v be hu, proto byl navrz en marketingovy pla n tak, aby jeho jednotlive aktivity podporovaly oba marketingove ci le souc asne (levne js i varianta v porovna ni s odde lenou marketingovou podporou obou ci lu ). Souc asne to ale znamena, z e start marketingove kampane je podmi ne n dokonc eni m a otevr eni m denni ho staciona r e, resp. rea lny m pr ibli z eni m se k termi nu otevr eni.

96 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 96 ZA VĚR Ci lem diplomove pra ce bylo vytvor eni marketingove ho pla nu domova pro seniory Kocia nka. Vytvor eni marketingove ho pla nu pr edcha zelo studium a zpracova ni litera rni ch zdroju v oblasti marketingu, socia lni ch sluz eb, socia lni pe c e a marketingu sluz eb. Poznatky zi skane zpracova ni m literatury a studiem v teoreticke c a sti bylo vyuz ito v c a sti prakticke. Po prozkouma ni problematiky a provedeni marketingovy ch analy z byl zjis te n nedostatek ubytovaci ch kapacit pro seniory a ni zka propagace socia lni ch sluz eb, v tomto pr i pade domova pro seniory Kocia nka. Socia lni sluz by by me ly by t dostupne pro vs echny, kter i je potr ebuji a rozs i r eni c i vznik novy ch by me lo by t mezi prioritami sta tu. Marketingovy pla n byl vypracova n s dve ma ci li. Prvni m ci lem bylo zvy s eni pove domi o domovu pro seniory Kocia nka o 3 % u ve kove kategorie let do konce roku 2022 a druhy m ci lem bylo navy s eni poc tu klientu v roce 2022 o 10 klientu. U prvni ho ci le byly zvoleny propagac ni cesty, ktere jsou zna me u lidi urc ene ve kove kategorie, ale urc ite oslovi i lidi z jiny ch ve kovy ch kategorii. Di ky moz ne spolupra ci se s kolami a univerzitami v Brne lze tento ci l splnit s niz s i mi na klady, nez by tomu bylo bez jejich pomoci. Pro druhy ci l byl navrhnut projekt zaloz eni denni ho staciona r e, ktery by se nacha zel v domove pro seniory Kocia nka. Dle me ho u sudku byl ci l diplomove pra ce splne n. Me sto Brno se dlouhodobe poty ka se nedostatec nou kapacitou ambulantni ch, tere nni ch i pobytovy ch socia lni ch sluz eb. Nedostatec na kapacita je nejen u nas i sledovane skupiny senior i, ale i v dals i ch skupina ch: osoby s te lesny m postiz eni m, osoby s menta lni m a kombinovany m postiz eni m, s dus evni m onemocne ni m, se smyslovy m onemocne ni m a jine. Zaloz eni ambulantni formy socia lni ch sluz eb v mi ste jiz dlouhodobe zavedene pobytove socia lni sluz by ma ne kolik pozitiv. Ty nejdu lez ite js i jsou v pr i pade domova pro seniory Kocia nka mens i vstupni na klady, di ky moz nosti vyuz i t efektivne ji vs echny prostory, moz nost nabi dnout sluz bu klientu m, kter i c ekaji na pobytovou socia lni sluz bu, zavedene aktivizac ni a terapeuticke c innosti.

97 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 97 SEZNAM POUŽITE LITERATURY ARNOLDOVÁ, Anna, Sociální péče: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, a.s. 320 s. ISBN BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ, Sociální marketingové kampaně v Česku. Zli n: Radim Bac uvc i k VeRBuM. 378 s. ISBN BOUČKOVÁ, Jana, Marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 432 s. ISBN BERKOWITZ, Eric N., c2011. Essentials of health care marketing. 3rd ed. Sudbury, Publisher: Jones and Barlett Learning. 592 s. ISBN ČÁSLAVOVÁ, Eva, Management a marketing sportu. Praha: Olympia. 228 s. ISBN EARL, M, principů masového marketingu. Jak dostat dav na svou stranu. Brno: Computer Press. 277 s. ISBN FORET, Miroslav, Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks. 120 s. ISBN HAŠKOVCOVÁ, Helena, Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatne pr eprac. a dopl. Praha: Havli c ek Brain Tea. 365 s. ISBN HORÁKOVÁ, Helena, Marketingové strategie. Praha: Idea servis. 104 s. ISBN HORÁKOVÁ, Helena, Strategický marketing. 2., rozs i r ene a aktualizovane vyd. Praha: Grada. 204 s. ISBN HORŇÁK, Pavel, Kreativita v reklamě. Zli n: VeRBuM s. ISBN CHAPMAN, R.E., Physics for Geologists. A Concise Introduction. 1.edition London, Publisher: UCL Press, 118 s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozs. vyd. Praha: Grada. 368 s. ISBN JANEČKOVÁ, Eva, Hana ČIBEROVÁ a Petr MACH, Průvodce systémem poskytování sociálních služeb: řešení základních problémů poskytování sociálních služeb, vzory používaných formulářů, náležitosti smlouvy. Olomouc: ANAG. 352 s. ISBN JANEČKOVÁ, Lidmila, c2000. Marketing služeb. Praha: Grada. 179 s. ISBN

98 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 98 KACZOR, Pavel, Sociální politika a sociální systém ČR. Praha: Oeconomica, nakladatelstvi VŠE. 269 s. ISBN KINCL, Jan, Marketing podle trhů. Praha: Alfa Publishing. Management studium. 172 s. ISBN KINCL, Michael, Praktický průvodce veřejnou podporou: vymezení pojmu a otázky související. Praha: BOVA POLYGON. 98 s. ISBN KOTLER, Philip, Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada s. ISBN KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG, c2004. Marketing. Praha: Grada, 864 s. ISBN KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada. 816 s. ISBN MATOUŠEK, Oldr ich, Metody a řízení sociální práce. Praha: Porta l. 380 s. ISBN MATOUŠEK, Oldr ich, Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Porta l. 380 s. ISBN MATOUŠEK, Oldr ich, Základy sociální práce. Vyd. 3. Praha: Porta l. 312 s. ISBN MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON, Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. Brno: BizBooks. 688 s. ISBN MOLEK, Jan, Řízení organizací sociálních služeb: vybrané problémy. Praha: VÚPSV. 250 s. ISBN NESČÁKOVÁ, Libus e, Pracovní právo pro neprávníky. Praha: A. Grada. 272 s. ISBN PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH, Marketingová komunikace. Praha: Grada. 584 s. ISBN PRUDKÁ, Ša rka, Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky. Praha: Wolters Kluwer. 236 s. ISBN PRUKNER, Vi te zslav a Jaromi r NOVÁK, Základy managementu: studijní text pro studenty 1. ročníku Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palacke ho v Olomouci. 82 s. ISBN PRŮŠA, Ladislav, Ekonomie sociálních služeb. 2. Praha: ASPI. 179 s. ISBN

99 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 99 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ, Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada. 344 s. ISBN SLAVÍK, Jakub, Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. Praha: Grada. Manaz er. 192 s. ISBN SOUKALOVÁ, Radomila, Marketing... je věda kreativní. Zli n: Radim Bac uvc i k VeRBuM. 158 s. ISBN ŠIMKOVÁ, Eva, Management a marketing v praxi neziskových organizací. Vyd. 5., upr. Hradec Kra love : Gaudeamus. 173 s. ISBN TOMEŠ, Igor, Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Porta l. 440 s. ISBN TROJANOVSKÁ, Andrea, Marketing sociálních služeb již dávno není podcen ovanou disciplínou. In HOTOVÁ, Veronika Socia lni sluz by I. Ta bor:asociace poskytovatelu socia lni ch sluz eb ČR, 232 s. ISBN TRÖSTER Petr a kol., Právo sociálního zabezpečení. Vys. 6., Praha: C.H.Beck s. ISBN: TYLL, Ladislav, Podniková strategie. Praha: C.H. Beck. Beckova edice ekonomie. 176 s. ISBN VAŠTÍKOVÁ, Miroslava, Marketing služeb: efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozs. vyd. Praha: Grada. Manaz er. 272 s. ISBN WEST, Douglas C., John B. FORD a Essam IBRAHIM, Strategic marketing: creating competitive advantage. Third edition. Oxford, United Kingdom. Publisher: Oxford University Press. 600 s. ISBN ZAMAZALOVÁ, Marcela, Marketing. 2., pr epracovane a doplne ne vyd. Praha: C.H. Beck. Beckovy ekonomicke uc ebnice. 528 s. ISBN ZATLOUKAL, Leos, Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palacke ho v Olomouci. 256 s. ISBN WESTWOOD, J., 1999 Jak sestavit marketingový plán. Praha: Grada Publishing. 117 s. ISBN

100 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 100 SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ Registr poskytovatelů sociálních služeb [online]. Praha: MPSV ČR, 2021 [cit ]. Dostupne z: Asociace poskytovatelů sociálních služeb [online]. Praha: APSS ČR, 2021 [cit ]. Dostupne z: Domov pro seniory Kociánka [online]. Brno: Domovy.online, 2021 [cit ]. Dostupne z: Kontrola marketingového plánu [online]. Praha: ALTAXO SE, 2019 [cit ]. Dostupne z: Kurzycz [online]. Praha: AliaWeb, 2021 [cit ]. Dostupne z: Kurzycz [online]. Praha: AliaWeb, 2022 [cit ]. Dostupne z: Český statistický úřad [online]. Praha: CSZO ČR, 2021 [cit ]. Dostupne z: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Praha: MPSV ČR, 2021 [cit ]. Dostupne z: Aging.com [online]. USA: Elegant Themes, 2021 [cit ]. Dostupne z: Sociální péče Brno [online]. Brno: Evropska Unie, 2021 [cit ]. Dostupne z: Domov pro seniory Okružní [online]. Brno: Domovy.online, 2021 [cit ]. Dostupne z: Domov pro seniory Věstonická [online]. Brno: Domovy.online, 2021 [cit ]. Dostupne z: Zákony pro lidi [online]. Praha: AION CS, 2021 [cit ]. Dostupne z: Sociální služby Jihomoravského kraje [online]. Brno: Jihomoravsky kraj, 2021 [cit ]. Dostupne z:

101 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 101 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 4P Marketingovy mix zahrnuji ci Product (produkt), Price (Cena), Place (distribuce), Promotion (Propagace) CSZO ČR DS EU HDP ISO JMK KÚ Kc MPSV MZ ČR Česky statisticky u r ad Česka republika Domov pro seniory Evropska unie Hruby doma ci produkt Mezina rodni organizace pro normalizaci Jihomoravsky kraj Krajsky u r ad Korun c esky ch Ministerstvo pra ce a socia lni ch ve ci Ministerstvo zdravotnictvi Česke republiky PEST technologicky ch faktoru Analy za politicko-pra vni ch, ekonomicky ch, socia lne -kulturni ch a technicko PESTLE Analy za politicky ch, ekonomicky ch, socia lni ch, technologicky ch, legislativni ch a ekologicky ch faktoru PnP p.o. Sb. ÚZIS Pr i spe vek na pe c i Pr i spe vkova organizace Sbi rky Ústav zdravotnicky ch informaci a statistiky

102 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 102 SEZNAM OBRA ZKŮ Obra zek 1 Porterova analy za pe ti konkurenc ni ch sil Obra zek 2 Produkt a jeho tr i rozme ry Obra zek 3 Domov pro seniory Kocia nka Obra zek 4 Organizac ni struktura domova pro seniory Kocia nka Obra zek 5 Poskytnute mimor a dne dotace domovu pro seniory Kocia nka v roce 2020 Obra zek 6 Vy nosy z pr i spe vku na pe c i domova pro seniory Kocia nka v roce 2020 Obra zek 7 Vy nosy ze zdravotni ch pojis ťoven domova pro seniory Kocia nka v roce 2020 Obra zek 8 Poc et pobytovy ch socia lni ch sluz eb v letech Obra zek 9 Domov pro seniory Okruz ni Obra zek 10 Domov pro seniory Ve stonicka Obra zek 11 Brne nsky deni k Obra zek 12 Časova ni marketingovy ch aktivit

103 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 103 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Vy voj HDP a nezame stnanosti Tabulka 2 Porovna ni domova pro seniory Kocia nka s nejbliz s i mi konkurenty Tabulka 3 Zastoupeni z en a muz u v domove Tabulka 4 Pr iznany pr i spe vek na pe c i u klientu domova Tabulka 5 Zdravotni skladba klientu v domove Tabulka 6 Za ve r Porterova modelu Tabulka 7 SWOT analy za Domova pro seniory Kocia nka Tabulka 8 Rozpoc et marketingove ho pla nu Tabulka 9 Roc ni marketingove na klady Tabulka 10 Aktivity marketingove ho akc ni ho pla nu Tabulka 11 Analy za rizik Tabulka 12 Úroveň mi ry rizika Tabulka 13 Matice rizik projektu Tabulka 14 Analy za rizik Tabulka 15 Úroveň mi ry rizika Tabulka 16 Matice rizik projektu

104 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 104 SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Podi l jednotlivy ch zdroju na celkovy ch na kladech sluz eb mezi lety Graf 2 Poc ty pla novany ch zame stnancu a skutec ny stav v letech Graf 3 Fluktuace zame stnancu v letech Graf 4 Platove podmi nky v pru be hu let u sledovany ch profesi v domove pro seniory Kocia nka

105 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 105 SEZNAM PR I LOH Pr i loha c.1: Na klady domova pro seniory Kocia nka v roce Pr i loha c.2: Vy nosy domova pro seniory Kocia nka v roce 2020 Pr i loha c.3: Vy sledek hospodar eni domova pro seniory Kocia nka v roce 2020

106 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 106 PR I LOHA I: NA KLADY DOMOVA PRO SENIORY KOCIA NKA V ROCE 2020

107 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 107 PR I LOHA II: VÝNOSY DOMOVA PRO SENIORY KOCIA NKA V ROCE 2020

108 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 108 PR I LOHA III: VÝSLEDEK HOSPODAR ENI DOMOVA PRO SENIORY KOCIA NKA V ROCE 2020

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Vs eobecne podmi nky ve rnostni ho programu spolec nosti Victoria-Tip.

Vs eobecne podmi nky ve rnostni ho programu spolec nosti Victoria-Tip. Vs eobecne podmi nky ve rnostni ho programu spolec nosti Victoria-Tip. 1. U vodni ustanoveni 1.1. Ve rnostni program je produkt provozovany spolec nosti Victoria-Tip, a.s. a.s., se si dlem Letenske na

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

Smlouva o poskytnutí služby

Smlouva o poskytnutí služby Smlouva o poskytnutí služby - sociální rehabilitace - (dále jen smlouva ) uzavr ena mezi poskytovatelem sluz by: KŘ ESADLO HK Centrum pomoci lidem s PAS, z.u. IC : 038 47 926 se sídlem Mrs tíkova 934/20,

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 190 Rozesla 0 0 na dne 10. listopadu 2004 Cena Kc 0 3 63,50 OBSAH: 561. Za 0 0kon o pr 0 3eds 0 3koln 0 1

Více

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti 1 3Strana 8270 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 435 / 2004 435 ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti Parlament se usnesl na tomto za 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 republiky: C 0 3 A

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9.

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9. Д1Х3vii OBSAH VБ0И3nov nб0и0 PodБ0И3kov nб0и0 O autorovi Б6 8vod 1 Vztah mezi strategiб0и0 a marketingem 1 Guru a jejich vliv 2 Guru tб0и3б0л4kб0з6 v hy 3 Peter Drucker 3 Michael Porter 3 Tom Peters 4

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2007 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 18 Rozesla 0 0na dne 1. br 0 3ezna 2007 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 39. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0 dy

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

FINANC NI SPRÁVA. FINANC NI DARY (v Kč)

FINANC NI SPRÁVA. FINANC NI DARY (v Kč) 2017 FINANČNÍ SPRÁVA MAGNA ČR reaguje na sve tove humanita rni krize efektivni m vyuz iti m prostr edku. 100 % z Vas ich daru vyuz i va me na nas e programy, ktere pr i mo poma haji obe tem humanita rni

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2002 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 48 Rozesla 0 0na dne 29. br 0 3 ezna 2002 Cena Kc 0 3 17,10 OBSAH: 109. Za 0 0kon o vy 0 0konu u 0 0stavn 0

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 0 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 21 Vydaбna dne 23. dubna 1990 Cena Kcоs 3,60 OBSAH: 100. Uб stavnуб zaб kon,

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 37 Rozesla 0 0na dne 1. c 0 3ervna 1999 Cena Kc 0 3 17, ю OBSAH: 100. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0 dy

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2001 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 40 Rozesla 0 0na dne 20. br 0 3 ezna 2001 Cena Kc 0 3 24,90 OBSAH: 100. Za 0 0 kon o posuzova 0 0n 0 1 0 0

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 16 Rozesla 0 0na dne 29. ledna 1993 Cena Kc 0 3s 4,10 OBSAH: 53. Vyhla 0 0 s 0 3 ka ministerstva pru 0 8 myslu

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

V Z O R. D o d a t e k č. /2019

V Z O R. D o d a t e k č. /2019 V Z O R 2019/OKP/ D o d a t e k č. /2019 k ver ejnopra vni smlouvě o poskytnuti dotace na čtyr letý projekt v oblasti.., uzavr ené dne.., č. Agendia /OKP/ ; č. OKP/ / / (da le jen smlouva ) Smluvni strany,

Více

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб Strana 98 SbУбrka zaбkonuй cо. 21 / 1992 Cо aбstka 5 21 ZAб KON ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch FederaбlnУб shromaбzоdeоnуб Cо eskeб a Slovenskeб FederativnУб Republiky se usneslo na tomto zaбkoneо:

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1998 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 5 Rozesla 0 0na dne 6. u 0 0 nora 1998 Cena Kc 0 3 16,60 OBSAH: 15. Za 0 0 kon o Komisi pro cenne 0 0 pap 0

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH:

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: RocоnУбk 2005 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: 251. Zaб kon o inspekci praбce 252. UsnesenУб Poslaneckeб sneоmovny k zaбkonu o inspekci

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 7 Rozesla 0 0na dne 7. u 0 0 nora 1994 Cena Kc 0 3 6, ю OBSAH: 20. Opatr 0 3en 0 1 0 0 C 0 3 eske 0 0 na 0

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2003 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 108 Rozesla 0 0na dne 2. r 0 3 0 1 0 0jna 2003 Cena Kc 0 3 31, ю OBSAH: 330. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vl

Více

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH:

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: RocиnфЖk 2000 SBIЖRKA ZAЖ KONUв Cи ESKAЖ REPUBLIKA Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: 153. ZaЖ kon o naklaжdaжnфж sgeneticky modifikovanyжmi organismy a produkty a o zmeиneи

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 58 Rozesla 0 0na dne 3. srpna 1999 Cena Kc 0 3 21, ю OBSAH: 169. Za 0 0 kon, o vy 0 0konu trestu odne 0 3t

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1997 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 6 Rozesla 0 0na dne 27. u 0 0nora 1997 Cena Kc 0 3 12, ю OBSAH: 21. Za 0 0 kon o kontrole vy 0 0vozu a dovozu

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČO 68378271 Právní forma Zástupce zadavatele Název zakázky veřejná výzkumná instituce

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Strana 3338 SbДІrka zaіkonuр cь. 219 / 1995 Cь aіstka 60 219 ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Parlament se usnesl na tomto zaіkoneь Cь eskeі republiky: Cь AІ ST PRVNIІ ZAІ KLADNIІ USTANOVENIІ

Více

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH:

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: RocЯnѕТk 2005 SBIТRKA ZAТ KONUЪ CЯ ESKAТ REPUBLIKA CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: 378. ZaТ kon o podporяe vyтstavby druzяstevnѕтch bytuъ ze StaТtnѕТho fondu rozvoje

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 100 Rozesla 0 0 na dne 3. prosince 1999 Cena Kc 0 3 12,90 OBSAH: 302. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 22 Rozesla 0 0na dne 24.

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU dodatek č. 2 platný od 1.9.2017 pro 4. ročník

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2001 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 150 Rozesla 0 0 na dne 14. listopadu 2001 Cena Kc 0 3 25,40 OBSAH: 402. U 0 0 plne 0 0 zne 0 3 n 0 1 0 0 za

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny. designu

BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny. designu Nadačni fond Martiny a Martina Růz ičkových vypisuje ver ejnou neanonymni soute z, v odborne spolupra ci s FMK UTB Zli n Preambule BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny PROPOZICE SOUTE ZE designu

Více

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Strana 4335 342 ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد eskeآ

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

VYDAVATELSKÁ DOKTRÍNA

VYDAVATELSKÁ DOKTRÍNA VYDAVATELSKÁ DOKTRÍNA společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18970 I. PREAMBULE II. NAŠE

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 3n 1 k 1993 SBI RKA ZA KONU 8 C 3 ESKE REPUBLIKY C 3 a stka 4 Rozesla na dne 31. prosince 1992 Cena Kc 3 9,5 (dotisk) OBSAH: 1. Za kon C 3 eske na rodn 1 rady o sta tn 1 m rozpoc 3tu C 3 eske republiky

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

Soutěžní kupóny v COOP Rádci 5/ Podrobná pravidla

Soutěžní kupóny v COOP Rádci 5/ Podrobná pravidla Soutěžní kupóny v COOP Rádci 5/2018 - Podrobná pravidla COOP Centrum druz stvo, U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3, IC 60194910 (da le jen provozovatel ), por a da v obdobi 8. 10.- 11. 11. 2018 vc

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 MATEŘSKÉ CENTRUM ROBÁTKO, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Tvořivá hernička Spolu ÚVODEM Mater ske centrum Roba tko je neziskova organizace sdruz uji ci aktivni rodic e, kter i centrum navs te vuji nebo

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2006 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 188 Rozesla 0 0 na dne 27. prosince 2006 Cena Kc 0 3 65,50 OBSAH: 587. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

KAMIWAZA CUP 2018 MINITURNAJ PRO DĚTI + DĚTSKÁ LIGA SOBOTA

KAMIWAZA CUP 2018 MINITURNAJ PRO DĚTI + DĚTSKÁ LIGA SOBOTA KAMIWAZA CUP 2018 MINITURNAJ PRO DĚTI + DĚTSKÁ LIGA SOBOTA 21. 4. 2018 Kamiwaza cup je za vod urcěny pr edevs i m pro nejmens i za vodni ky a pro de ti, ktere nemaji zati m ve ts i za vodni zkus enosti,

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2005 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 188 Rozesla 0 0 na dne 30. prosince 2005 Cena Kc 0 3 28,50 OBSAH: 552. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 0 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 83 Rozesla 0 0na dne 17.

Více

Mikroekonomie I: Monopol

Mikroekonomie I: Monopol 1 3Ѓ0 0ЁЄЃ0Ќ0iny vzniku monopolu hr. raha, VЃ0 7FS, 22.11.2010 1 3Co je monopol? Ѓ0 0ЁЄЃ0Ќ0iny vzniku monopolu Monopol = nejsilnё jѓ0 8ЁЄ forma nedokonalё konkurence na trhu existuje jedinѓ0 5 nabёєzejёєcёє,

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2002 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 51 Rozesla 0 0na dne 9. dubna 2002 Cena Kc 0 3 21,80 OBSAH: 114. Vyhla 0 0 s 0 3 ka Ministerstva financ 0 1

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ušití stejnokrojových součástí pro OLO v letech 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 1 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY Rozesla 0 0na dne 8. dubna 1991 Cena Kc

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Příručka pro pedagogické pracovníky, poradce a další zaměstnance MEN- DELU shrnující základní doporučení

Více