MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/189774/22/OST/BAVA V Praze dne Č.J.: P4/425280/22/OST/BAVA Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Barbara Vašíček tel: , OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PLATNOSTI ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Hellada Project Development, a.s. (dříve WATERHOUSE, a.s.,) IČO , se sídlem Devonská č. p. 1242/6, Praha 5 -Hlubočepy, Praha 52, kterou zastupuje "sinpps s.r.o.", IČO , se sídlem Dobrušská č.p. 1805/5, Praha 4-Braník, Praha 47 (dále jen "žadatel") podala dne žádost o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí o umístění stavby, které se týká stavby nazvané: "Obytný soubor U Hellady" Praha, ul. Michelská na pozemcích parc. č. 1212/1, 1216, 1218, 1219, 1220, 1234/6, 1234/9, 1234/29, 1234/33, 1234/37, 1234/38, 3185/1, 3381, 3420/1, 1217/1 vše v katastrálním území Michle, v Praze 4. Žádost byla doplněna dne Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Druh a účel umísťované stavby (popis stavby): - Bytový dům č. 1 na pozemcích parc. č. 1218, 1220 v k. ú. Michle, bytový dům č. 2 o dvou sekcích A a B na pozemcích parc. č. 1217/1, 1219, 1220 v k. ú. Michle, bytový dům č. 3 na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Kanalizační areálová přípojka pro dům č. 1 na pozemcích parc. č. 1219, 1220 v k. ú. Michle - Kanalizační areálová přípojka pro dům č. 2 na pozemku parc. č 1219 v k. ú. Michle - Kanalizační areálová přípojka pro dům č. 3 na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Dešťová kanalizace s retencí pro dům č. 1 vč. areálové přípojky na pozemcích parc.č. 1218, 1220 vše v k. ú. Michle - Dešťová kanalizace s retencí pro dům č. 2 vč. areálového odvodu do Botiče na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Dešťová kanalizace s retencí pro dům č. 3 vč. areálového odvodu do Botiče na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Dešťová kanalizace výpustní objekt na pozemku parc. č. 3420/1 v k. ú. Michle - Vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty na pozemcích parc. č. 1220, 3381 v k. ú. Michle - Vodovodní areálová přípojka pro dům č. 1 na pozemku parc. č v k.ú. Michle - Vodovodní areálová přípojka pro dům č. 2 na pozemcích parc. č. 1219, 1220 v k.ú. Michle - Vodovodní areálová přípojka pro dům č. 3 na pozemcích parac. č. 1219, 1220 v k.ú. Michle - Plynovodní areálová přípojka pro dům č. 1 na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Plynovodní areálová přípojka pro dům č. 2 na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Plynovodní areálová přípojka pro dům č. 3 na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Trafostanice na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Kabelové vedení NN z nové TS do domu č. 2 B a propojení sítě NN na jihozápadě pozemku stavby na pozemcích parc. č. 1218, 1220, 1219, 1212/1, 1216 v k. ú. Michle - Kabelové vedení NN z nové TS do domu č. 3 a propojení sítě NN na jihozápadě pozemku stavby na pozemcích parc. č. 1218, 1220, 1219, 1212/1, 1216 v k. ú. Michle - Kabelové vedení VN na pozemcích parc. č. 1218, 1220, 3381, 1234/6, 1234/9, 1234/38, 1234/29, 1234/37, 1234/33 v k. ú. Michle

2 Č.j. P4/425280/22/OST/BAVA str. 2 - Kabelové vedení NN z nové TS do sítě NN na severozápadě pozemku stavby na pozemcích parc. č. 1219, 1220, 1212/1, 1218 a 1217/1 v k. ú. Michle - Výšková přeložka kabelu VN na pozemku parc. č. 3185/1 v k. ú. Michle - Výšková přeložka kabelu PRE SDK na pozemku parc. č. 3185/1 v k. ú. Michle - Sdělovací vedení slaboproudé (CETIN a.s.) na pozemcích parc.č. 3185/1, 1220, 1219 v k. ú. Michle - Přeložka vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 3381, 3185/1 v k. ú. Michle - Přeložka veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 338, 3185/1 v k. ú. Michle - 26 vrtů hl. 125 m pro tepelné čerpadlo na pozemcích parc. č. 1219, 1220 v k. ú. Michle - Komunikace veřejně přístupná vozidlová areálová včetně parkoviště pro osobní automobily na terénu na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Chodníky veřejně přístupné na pozemcích parc. č. 1217/1, 1218, 1219, 1220 v k. ú. Michle - Chodníky areálové neveřejné na pozemku parc. č v k. ú. Michle - Rozšíření / zúžení veřejných komunikací U Plynárny a U Hellady na pozemcích parc.č. 3182/1, 3381 v k. ú. Michle - Dvě parkovací stání pro osobní automobily v ul. U Plynárny na pozemku parc. č. 3185/1 v k. ú. Michle - Opěrné zdi, terénní schodiště, zpevněné plochy, oplocení: Západní opěrná zeď 1 na pozemcích parc. č. 1219, 1220; západní opěrná zeď 2 na pozemku parc.č v k.ú. Michle; západní opěrná zeď 3 na pozemku parc.č v k.ú. Michle; Terénní schodiště 1 na pozemcích parc.č. 1217/1 a 1220 v k.ú. Michle; terénní schodiště 2 na pozemcích parc.č. 1217/1 a 1220 v k.ú. Michle; terénní schodiště 3 na pozemcích parc.č a 1220 v k.ú. Michle; terénní schodiště 4 s rampou na pozemku parc.č v k.ú. Michle; rampa 1 na pozemcích parc.č. 1217/1, 1219 a 1220 v k.ú. Michle; rampa 2 na pozemcích parc.č a 1220 v k.ú. Michle; oplocení na pozemcích parc.č a 1220 v k.ú. Michle; Gabionové zdi z cihel pro popínavou zeleň na pozemcích parc.č a 1220 v k.ú. Michle; Dřevěná pergola na pozemku parc.č v k.ú. Michle Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, ve kterém upouští v souladu s ust. 87 odst. 1) stavebního zákona od ústního jednání, neboť jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dní ode dne doručení písemnosti. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Úřadě městské části Praha 4, Odboru stavebním, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, v úřední dny a hodiny (dle aktuální situace uvedené na v 5. patře. Doporučujeme se k nahlížení do spisu předem objednat. Pro rezervaci místa na konkrétní čas a přípravu spisu kontaktujte v pracovní dny příslušného referenta na tel nebo sekretariát odboru stavebního na tel , případně prostřednictvím e- mailu V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dává tímto účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Poučení podle ust. 89 odst. 5 stavebního zákona: Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být ve smyslu 89 odst. 1 stavebního zákona, uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územní plánovací dokumentace, se ve smyslu ust. 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží Účastník řízení ve svých námitkách je povinen dle ust. 89 odst. 3 stavebního zákona uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v ust. 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

3 Č.j. P4/425280/22/OST/BAVA str. 3 Ve smyslu ust. 89 odst. 4 stavebního zákona, obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona (tj. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu (tj. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis), může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. arch. Barbara Vašíček oprávněná úřední osoba Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Upozornění: - Před vydáním rozhodnutí je nutné uhradit správní poplatek v souladu s ust. 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obdrží: doporučeně do vlastních rukou: I. Účastníci řízení dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou: žadatel: 1. Hellada Project Development, a.s., IDDS: ndigzyy sídlo: Devonská č.p. 1242/6, Praha 5-Hlubočepy, Praha 52 Zast. "sinpps s.r.o.", IDDS: pkq2g79 sídlo: Dobrušská č.p. 1805/5, Praha 4-Braník, Praha 47 obec: 2. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, Praha 28 II. Účastníci řízení dle ust. 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 3. Vítězslav Čermák, IDDS: q2cnkex trvalý pobyt: Jílovská č.p. 1153/47, Praha 4-Braník, Praha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, IDDS: 48ia97h

4 Č.j. P4/425280/22/OST/BAVA str ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i sídlo: Duhová č.p. 1531/3, Praha 4-Michle 6. OREGA s.r.o., IDDS: 7whrnx8 sídlo: U Hellady č.p. 697/4, Praha 4-Michle 7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Praha 9-Libeň 8. Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, Praha 7-Holešovice 9. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt sídlo: U plynárny č.p. 500/44, Praha 4-Michle 10. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, Praha 7-Holešovice 11. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 sídlo: Evropská č.p. 866/67, Praha 6-Vokovice 12. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, Praha 5-Smíchov 13. Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, Praha Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, Praha 4-Nusle 15. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 sídlo: Baarova č.p. 957/15, Praha 4-Michle 16. Společenství vlastníků Nuselská č.p. 1564, Nuselská č.p. 1564/126, Praha 4-Michle 17. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, Praha Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji sídlo: Dělnická č.p. 213/12, Praha 7-Holešovice 19. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 III. Účastníci řízení dle ust. 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souvislosti s ust. 144 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou: na úřední desku ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů) vlastníkům těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo: pozemky parc. č. 1217/2, 1221/4, 1221/3, 1222, 1223, 1225, 1224, 1213/1, 1234/32, 2801, 2805, 2806, 1209/2, 1212/6, 1234/5, 1238/1, 1238/3, 1239, 1213/2, 1214, 1212/3, 3377, 1234/3, 1234/22, 3382 v katastrálním území Michle, v Praze 4 objekty s č. p., 141, 147, 697, 1388, 1389, 1391 vše v katastrálním území Michle, v Praze vlastníkům těchto sousedních staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury: CNL INVEST s.r.o., Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Jednotka Dopravní cesta Tramvaje, Sokolovská č.p. 42/217, Praha 9-Vysočany Městská část Praha 4, zast. OKAS Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška č.p. 2059/80b, Praha 4-Krč Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, Praha 414 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Oddělení provozu telematických systémů, Řásnovka č.p. 770/8, Praha 1-Staré Město účastníkům, řízení dle zvláštního předpisu, tj. ve smyslu ust. 18 odst.1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním m. Praze ve znění pozdějších předpisů: Městská část Praha 4, zast. OKAS Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška č.p. 2059/80b, Praha 4-Krč

5 Č.j. P4/425280/22/OST/BAVA str. 5 IV. Dotčené orgány na dodejku: 20. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Praha 2-Nové Město 21. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i sídlo: Rytířská č.p. 404/12, Praha 1-Staré Město 22. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, IDDS: 48ia97h 23. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OPP, IDDS: 48ia97h 24. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP UZR, IDDS: 48ia97h 25. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP Odb. bezpečnosti, odd. preventivní ochrany, IDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, Praha 1-Staré Město 26. ÚMČ Praha 4, OST odd. VÚR (vodoprávní úřad), Antala Staška č.p. 2059/80b, Praha 4- Krč 27. ÚMČ Praha 4, OŽPAD, Antala Staška č.p. 2059/80b, Praha 4-Krč 28. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf sídlo: Kozí č.p. 748/4, Praha 1-Staré Město Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní Město Prahu a Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4 sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, Praha 2-Nové Město Co: spis, evidence.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/100119/17/OST/JIZA V Praze dne 8.3.2019 Č.J.: P4/013654/19/OST/JIZA Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/060840/18/OST/PEFI V Praze dne 2.10.2018 Č.J.: P4/127240/18/OST/PEFI Oprávněná úřední osoba:

Více

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - Odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 171874/2014/OV.Pet Praha, dne 16.4.2018 Č.jedn.: MCP8 090621/2018 Karlín/p 693/27

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - Odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 093024/2016/OV.Pet Praha, dne 14.7.2017 Č.jedn.: MCP8 096329/2017 Dolní Chabry/p

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM SZ: MČ P7 071737/2017/SU/Val Ing. arch. Andrea Valná / 22014 4271 6.3.2018

Více

ÚMČ P /2018/OST/JSo 37935/2018/OST/JSo Ing. Jiří Sobota OZNÁMENÍ

ÚMČ P /2018/OST/JSo 37935/2018/OST/JSo Ing. Jiří Sobota OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚMČ P15 60530/2018/OST/JSo 37935/2018/OST/JSo Ing. Jiří

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/056449/14/OST/RUHA V Praze dne 17.2.2016 Č.J.: P4/025380/16/OST/RUHA Oprávněná úřední osoba:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Úřad městské části Praha 10 Odbor stavební Spis. zn.: OST 112425/2018/Do Č.j.: P10-123611/2018 Vyřizuje: Dolečková Lenka Ing. Telefon: 267093406 e-mail: lenka.doleckova@praha10.cz V Praze, dne 13.12.2018

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení územního rozhodování Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení územního rozhodování Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení územního rozhodování Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: OUR 32868/2017/Hák

Více

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - Odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 172173/2014/OV.Pet Praha, dne 25.6.2018 Č.jedn.: MCP8 156216/2018 Karlín/p 767/4

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Vaše značka: Číslo jednací: ÚMČP17 006008/2018/VYS/Ha Spisová značka: S-ÚMČP17 008885/2017 Oprávněná úřední osoba: Jindřiška Havlíková

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. Zbraslav - demolice mostu a nahrazení novým, č. akce , Praha 5 - SO 201 most přes R4

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. Zbraslav - demolice mostu a nahrazení novým, č. akce , Praha 5 - SO 201 most přes R4 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 013572/18/OVDŽP/Pp Vyřizuje Praha Č. j.: 023737/18/OVDŽP

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 *MC05X00NHFHE* MC05X00NHFHE odbor Stavební úřad Spis. zn.: MC05/OSU/20358/2018/Šev/Sm.5018/1 Archiv:

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 023860/17/OVDŽP/Čr Vyřizuje Praha Č. j.: 004814/19/OVDŽP

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - Odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 171874/2014/OV.Pet Praha, dne 3.10.2017 Č.jedn.: MCP8 128474/2017 Karlín/p 693/27

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 48385903 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - Odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 165798/2014/OV.Doh,Suk,Váv Praha, dne 4.12.2017 Č.jedn.: MCP8 184978/2017 Troja/p

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ S00RP00QBZLN S00RX00RDT3M Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 82537/2015 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 04.01.2016 Č.j.: MUBR 306/2016

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Číslo jednací: ÚMČP17 006628/2018/ŽPD/Ci Spisová značka: S-ÚMČP17 004890/2017/3 Vyřizuje: Renata Ciprysová

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 39351/2015/DŠ P13-45524/2015

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/165211/2018 ST1/Řič MMHK/217250/2018 ST1/Řič Ing. Kateřina Řičařová 495 707 863 katerina.ricarova@mmhk.cz DLE

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: FAX: TEL.: MOB: E-MAIL: MCBJIH/10517/2016/SÚ/Kub S-MCBJIH/09771/2016/Kub Ing. Arch. Hana Kuberová 545

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 41788557 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, Židlochovice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM SZ:SZ MČ P7 049126/2016/SU/Ho Ing. Holá Michaela/220144130 10.3.2017 Č.J.:

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/880/19/HOZ SU/19/3395/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 28.6.2019

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM SZ: MČ P7 013932/2018/SU/Daň Ing. Daňkovská Jana / 220144121 20.8.2018

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,

Více

Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, Zlonice, tel , ISDS: 2npb7ae

Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, Zlonice, tel , ISDS: 2npb7ae Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice, tel. 312 591 123, ISDS: 2npb7ae Vyřizuje: Ing. Petr Sklenička Zlonice dne 1. 3. 2018 o.zlonice@email.cz Obec Páleč, (dále

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/17521/Fb/2013 (SSSÚ/17250/Fb/2013) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/17521/2013-8

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 64980/2017/Bo Č.j.: MmP 71621/2017 Pardubice, dne 10.11.2017 Vyřizuje: Bobková Jana, tel.:+420466859161 oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Vaše značka: Číslo jednací: ÚMČP17 013062/2017/VYS/Kl Spisová značka: S-ÚMČP17 010551/2017 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kristýna

Více

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Vaše značka: Číslo jednací: ÚMČP17 008644/2017/VYS/Ur Spisová značka: S-ÚMČP17 014111/2016 Oprávněná úřední osoba: Renata Urbanová

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM SZ: MČ P7 033551/2018/SU/VF Ing. Jana Volfová/22014 4129 15.8.2018 Č.J.:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení)

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení) ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/107708/2016 /ST3/Ža MMHK/001923/2017 ST2/Ža Jana Žampová 495707635 jana.zampova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081363/2013 ST2/Pel MMHK/131032/2013 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz DATUM: 23. července 2013

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY

Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Vaše značka: Číslo jednací: ÚMČP17 014929/2018/VYS/Př Spisová značka: S-ÚMČP17 013057/2018/2 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby Benešova 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/11578/2016 Nýřany, dne 27.7.2016 Č.J.: OV-Ška/21250/2016 Vyřizuje: Ivana Škardová Telefon: 377 832 321 Fax:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VYS 22217/2019/KK P13-24643/2019 Sp

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 017556/2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko Značka: P-2015/Dej Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.8.2016 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/29949/2016/LELO

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1255/2015/04 čj. FIŠER Jiří, RNDr. Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Vaše značka: Číslo jednací: ÚMČP17 019718/2016/VYS/Ur Spisová značka: S-ÚMČP17 014111/2016 Oprávněná úřední osoba: Renata Urbanová

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SVRAND-255/2017-MP Číslo jednací: VRAND 48/2018 Oprávněná úřední osoba: Pigal Miloš Telefon: 515 225 908 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/100205/2018/MAVO MUSO/111938/2018/OSÚP/MAVO

Více

MUBRP088U86J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

MUBRP088U86J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov E-TlLftVUl M( NnúFec Nci úřední dfisír; vy ":.ln / 1 úřední desky snaío dm MUBRP088U86J MUBRX0085U8G //-/A/S/? OcÍDOVÍtíG ; ; -" Dokiiffléni zveřeíitčn lež no wbovýtn sftánsfeh Mšstc- Btoumavn VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MÁCOVA 3, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE SP.ZN.: NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 07.06.2017 S-MCBIVA 01133/17/7 Ing. Daniela Vašková 541 226 697 stavebniurad@ivanovice.brno.cz

Více

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOOV33411/2019 osad dle rozdělovníku Naše sp. zn.: OV3560/2019osad 328 A/5 Vyřizuje: Osadník Pavel

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-101497/2018-KATJA OD-22161/2018-KATJA

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/060007/14/OST/KOP V Praze dne 24.7.2014 Č.J.: P4/061616/14/OST/KOP Oprávněná úřední osoba: Peter

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 015983/2015/HA/ZB MMHK/019926/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Radniční 1/2, 434 69 Most ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/108985/2018/JŠ Č. J.: MmM/023788/2019/OSÚ/JŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Jiřina Šédlová TEL.: 476 448 238 IP TEL.:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Odbor výstavby a územního plánování Naše č.j.: MH/13478/2018 Spisová značka: MH/09560/2018/OVÚP/Pa Dle rozdělovníku Vyřizuje: Panušková Telefon: 371 430 543 E-mail:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JVSL VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.1.2012 SPIS. ZNAČKA: 88/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/2275/2012/Hli

Více

Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP SPIS. ZN.: MUPL/7798/2018-S DATUM: 28.12.2018 Č.J.: MUPL/ 8178/2018 Ing. arch. Martina Pavlasová, VYŘIZUJE: Ph.D. TEL.: 567 559 251 E-MAIL: Martina.Pavlasova@mu-polna.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Odbor výstavby a územního plánování Naše č.j.: MH/14156/2018 Spisová značka: MH/07931/2018/OVÚP/Pa Dle rozdělovníku Vyřizuje: Panušková Telefon: 371 430 543 E-mail:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/133527/2019/OS/US/Cer V i 20.5.2019 Spisová značka:

Více

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Sp.zn.: OV-7266/2016-blas Č.j.: KRNOOV-47216/2016-blas Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5551/2009/OÚPSŘ-328/Va- 29.6.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 11.12.2013 NAŠE ZN.: 226574/2013/HA/Ţa 219595/2013/HA/Ţa NAŠE Č.j.: MMHK/164531/2014 VYŘIZUJE: Jana Ţampová oprávněná úřední osoba referent státní správy

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/105653/Ze/2016 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/105653/2016-3 POČET LISTŮ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části stavební úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM SZ: MČ P7 073010/2017/SU/Daň Ing. Daňkovská Jana / 220144121 16.4.2018

Více

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO Sokolovská č.p. 278/ Praha 9.

Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO Sokolovská č.p. 278/ Praha 9. Městský úřad Krupka odbor územního plánování a stavebního řádu Mariánské nám. 32, 417 42 Krupka 1 tel: 417 861 253 fax: 417 861 309 Č.j.: OÚPASŘ/14953-2018 / 1380-2018/Jích. Krupka, dne 21. listopadu 2018

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení spojeného řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení spojeného řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního řízení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20 - Horní Počernice, telefon: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: Číslo spisu: Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 24.05.2017 Č.J..: SU/42532-17/ 8865-2017/Mach

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002F4JJ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2011 SPIS. ZNAČKA: 28/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/169/2012/Hli

Více