P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř E H L E D U S N E S E N Í"

Transkript

1 Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze rady města, která se konala dne /52/RM/2022 Žádost o poskytnutí vyrovnávací platby a pověření výkonem veřejné služby - Linka bezpečí, z.s. poskytnutí vyrovnávací platby a uzavření smlouvy s organizací Linka bezpečí, z. s., sídlo: Ústavní 95, Bohnice, Praha, IČ: (zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u MS v Praze sp. zn. L 5966 ) ve výši 4.000,- Kč k výkonu veřejné služby: provoz linky bezpečí v roce II. Rada města pověřuje organizaci Linka bezpečí, z. s., se sídlem: Ústavní 95, Bohnice, Praha, IČ: (zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u MS v Praze sp. zn. L 5966 ) výkonem veřejné služby na rok 2022 v rozsahu činnosti: telefonická krizová pomoc. 1746/52/RM/2022 Žádost o poskytnutí dotace - Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s organizací Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sídlo: Benešov u Semil čp. 180, IČ: (zapsáno v obchodním rejstříku KS v HK sp. zn. Pr 833) ve výši 2.000,- Kč na podporu zajištění sociální služby - zkvalitnění života pro klienty z Vrchlabí v roce /52/RM/2022 Žádost o poskytnutí dotace - pan Klenz poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Vladimírem Klenzem (sídlo: Jihoslovanská 1618, Vrchlabí, IČ: ) ve výši ,- Kč, a to na náklady spojené s provozem a propagací turistického vláčku po Vrchlabí a okolí v roce /52/RM/2022 Pověření k výkonu SOHZ - Domácí hospic Duha, o.p.s.

2 I. Rada města pověřuje Domácí hospic Duha, o.p.s., sídlo: Čsl. armády 1815, Hořice, IČO: (zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v HK sp. zn. O 375) výkonem služby obecného hospodářské zájmu na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2022 v rozsahu činnosti: odborné sociální poradenství a půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. 1749/52/RM/2022 Žádost TJ SVS Krkonoše na dofinancování opravy a nákupu techniky I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města v rámci rozpočtového opatření číslo 3 schválit pro Tělovýchovnou jednotu středisko vrcholového sportu z.s., Fügnerova 1288, Vrchlabí , IČ , dotaci na dofinancování nákupu a na opravu techniky ve výši 700 tis. Kč. 1750/52/RM/2022 Příspěvková organizace Aquacentrum Vrchlabí, p.o. - poskytování služeb obecného hodpodářského zájmu I. Rada města pověřuje příspěvkovou organizaci Aquacentrum Vrchlabí, p.o., sídlo: Zámek 1, Vrchlabí, IČ: , na dobu ode dne přijetí usnesení do k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu, které budou odpovídat hlavnímu předmětu činnosti příspěvkové organizace. I uzavření smlouvy o výkonu služeb obecného hospodářského zájmu s příspěvkovou organizací Aquacentrum Vrchlabí, p.o., sídlo: Zámek 1, Vrchlabí, IČ: , (zapsáno v obchodním rejstříku KS v HK sp. zn. Pr 1709), ve znění dle přílohy. II poskytování příspěvku na výkon služeb obecného hospodářského zájmu příspěvkové organizaci Aquacentrum Vrchlabí, p.o., sídlo: Zámek 1, Vrchlabí, IČ: , (zapsáno v obchodním rejstříku KS v HK sp. zn. Pr 1709), a to formou vyrovnávací platby. 1751/52/RM/2022 Žádost o snížení fixního nájemného I. Rada města souhlasí se snížením fixního nájemného v doplňkové činnosti VaK dle důvodové zprávy.

3 1752/52/RM/2022 Limit finančních prostředků na mzdy a platy I. Rada města bere na vědomí čerpání limitu prostředků na mzdy, platy a odměny za rok I objem prostředků na mzdy a platy vč. OON zaměstnanců města Vrchlabí a příspěvkových organizací města Vrchlabí na rok 2022 dle předloženého návrhu. II limit odměn městského úřadu a organizačních složek města na rok /52/RM/2022 Pravidla a čerpání z Fondu pomoci doplnění pravidel čerpání prostředků z Fondu pomoci pro válečné uprchlíky o nový účel: úhrada nákladů akcí organizovaných pro ukrajinské uprchlíky, které jsou zajišťovány koordinátorem města Vrchlabí. I průběžné proplácení nákladů na organizované akce, které jsou zajišťovány kodinátorem města Vrchlabí z Fondu pomoci pro váležné uprchlíky v limitu Kč/rok. III. Rada města souhlasí s navýšením ceny za nákup sušičky v konečné výši Kč, uvedené v usnesení č. 1688/51/RM/ /52/RM/2022 Plánovací smlouva 1/2022 Infrastruktura pro 4 RD ul. Vápenická I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy mezi městem Vrchlabí a manželi Mgr. Jiřím Tomáškem a Ing. Martinou Tomáškovou ( dále Investor) o vybudování veřejné infrastruktury dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s názvem "Šibeniční vrch - Vybudování 4 rodinných domů pro širokou rodinu" na pozemcích par.č. 1441/15, 1441/12 a 1934/11, k.ú. Vrchlabí, zpracovatel Ing. Martin Havlíček 05/2022 za podmínek: - Investor vybuduje na vlastní náklady stavbu veřejné infrastruktury:

4 - úpravu místní komunikace ul. Vápenická 1. výhybny - úpravy stávajících sjezdů 4x, nové výhybny 2x, 2. vybudování rozšíření komunikace v koncové části ul. Vápenická ( 97 m x 3,5 m cca 340 m2) vč. nového vjezdu ( obratiště ) a nového povrchu, 3. místo pro kontejnery na tříděný komunální odpad ( 10 x 3 m), 4. nový povrch komunikace po realizaci stavby RD, pokud dojde výstavbou RD ke zhoršení kvality povrchu komunikace ul. Vápenická, - vodovodní řad pro veřejnou potřebu - 57 m TLT DN ,5 m PE DN 50 vč. příslušenství - kanalizační řad pro veřejnou potřebu - 14,5 m PP UR 300 vč. příslušenství - stavbu veřejné infrastruktury: upravenou místní komunikaci, zpevněné plochy ( místo pro kontejnery ), vodovod a kanalizaci Investor převede bezúplatně do vlastnictví města Vrchlabí včetně bezúplatného převedení pozemků dotčených touto infrastrukturou, - Investor zajistí zřízení služebností pro tuto infrastrukturu, pokud bude umístěna na cizích pozemcích, - stavba bude vybudována dle shora uvedené projektové dokumentace a jejích dalších stupňů a dále dle podmínek stanovených odborem rozvoje města a územního plánování Městského úřadu Vrchlabí, - Město bude mít právo technického dozoru stavby. 1755/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení 1. nájem prostoru určeného k podnikání vpravo v objektu čp. 193, Krkonošská ul., Vrchlabí (jež je součástí pozemku par.č.st. 139 v k.ú. Vrchlabí), o výměře 81,10 m 2 Tomáši Kloučkovi, IČ: za cenu dle ceníku města Vrchlabí II. A), tj Kč/m 2 /rok + platby za služby+dph; Náhradník: Adéla Adlofová, Petra Pospíšilová, IČ: ; 1756/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení 1. nájem prostoru určeného k podnikání vlevo v objektu čp. 140, Krkonošská ul., Vrchlabí (jež je součástí pozemku par.č.st. 80 v k.ú. Vrchlabí), o výměře 42,30 m 2 Petru Gureckému, IČ: , za cenu dle ceníku města Vrchlabí II. A), tj Kč/m 2 /rok + platby za služby+dph. Náhradník: Thi Phuong Huyen Nguyen;

5 1757/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení 1. nájem části pozemků par.č. 1653/1, par.č. 1657/1 a par.č. 1810/1 v k.ú. Vrchlabí o výměře 850 m 2 jako zahrádky a za cenu I., C), tj. 3 Kč/m 2 /rok; 1758/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro GasNet, s.r.o., IČ: , DIČ:CZ , Klíšská 940/96, Ústí nad Labem stavba: ul. Vančurova, rekonstrukce plynovodu dotčené pozemky: par.č. 473, par.č a par.č. 2163, vše v k.ú. Hořejší Vrchlabí, par.č. st. 428/1, par.č. 991/1, par.č. 1724/2, par.č. 1737/1 a par.č. 1737/2, vše v k.ú. Vrchlabí. předpokládaná délka vedení: 625 m cena: 150 Kč/bm Kč + DPH 1759/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení 1. ukončení nájemní smlouvy č.j. 209/ No dohodou ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva ke směňované části pozemku par.č. 953/2 v k.ú. Vrchlabí, tj. ke dni /52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení I. Rada města doporučuje ZM schválit 1. prodej pozemku par.č. 1719/1 o výměře 16 m 2 a části pozemku par.č. 1718/1 o výměře do 180 m 2 v k.ú. Hořejší Vrchlabí za cenu 600 Kč/m 2 + náklady převodu (vč. GP);

6 1761/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení I. Rada města doporučuje ZM schválit 1. bezúplatný převod pozemků par.č. 930/7 a par.č. 930/8 v k.ú. Podhůří-Harta z České republiky - Státního pozemkového úřadu na město Vrchlabí. 1762/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení I. Rada města rozhoduje ve věci přípojky k RD v Herlíkovicích 1. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , DIČ: CZ , Teplická 874/8, Děčín lokalita: Herlíkovice, přípojka NN pro stavbu RD-replika dvojdomku v lokalitě dotčený pozemek: par.č. 2892/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí předpokládaná délka vedení: 3 m cena za zřízení věcného břemene: Kč + DPH 2. RM schvaluje zveřejnění záměru nájmu části pozemku par.č. 2892/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí (délka 3m, šířka 2m, tj. 6 m 2 ) pro realizaci přípojky v souvislosti se stavbou "Přípojka NN pro stavbu RDreplika dvojdomku v lokalitě" za cenu dle ceníku města I., C) ve výši Kč + DPH za celou dobu nájmu. 1763/52/RM/2022 Nájem pozemků, nebytových prostor, prodej movitých a nemovitých věcí, zřízení I. Rada města rozhoduje ve věci přípojky k RD V Zátiší 1. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , DIČ: CZ , Teplická 874/8, Děčín lokalita: ul. V Zátiší, Podhůří-Harta, přípojka NN pro stavbu RD dotčený pozemek: par.č. 968 k.ú. Podhůří-Harta předpokládaná délka vedení: 17 m 2. RM schvaluje zveřejnění záměru nájmu části pozemku par.č. 968 k.ú. Podhůří-Harta (délka 17m, šířka

7 2m, tj. 34 m 2 ) pro realizaci přípojky v souvislosti se stavbou "ul. V Zátiší, Podhůří-Harta, přípojka NN pro stavbu RD" za cenu dle ceníku města I., C) ve výši Kč + DPH za celou dobu nájmu. 1764/52/RM/2022 Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitých věcí i movitých věcí zveřejnění záměru 1. nájmu části pozemku par.č při hranici s pozemkem par.č. st. 635, vše v k.ú. Vrchlabí o výměře 20 m 2 za účelem umístění garáže (bez pevných základů) za cenu dle ceníku města I., A), 2), tj. 50 Kč/m 2 /rok; 1765/52/RM/2022 Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitých věcí i movitých věcí zveřejnění záměru 1. nájmu prostoru určeného k podnikání v objektu čp. 31 (vpravo), Krkonošská ul., Vrchlabí (jež je součástí pozemku par.č.st. 36/1 v k.ú. Vrchlabí), o výměře 98 m 2 za cenu dle ceníku města Vrchlabí II. A), tj Kč/m 2 /rok + platby za služby u činnosti obchodní, hostinské, kancelářské a služeb a Kč/m 2 /rok + platby za služby u ostatních činností. Pro plátce DPH je nájemné zvýšeno o platnou výši DPH. V případe rekonstrukce předmětu nájmu na náklady nájemce s možností bezplatné výpůjčky po dobu rekonstrukce v max. délce 9 měsíců; 1766/52/RM/2022 Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitých věcí i movitých věcí zveřejnění záměru 1. prodeje části pozemku par.č. 1238/3 v k.ú. Hořejší Vrchlabí o výměře max do 2.000m 2 za cenu Kč/m 2 za rovinatou část pozemku a 600 Kč/m 2 za svah, to vše za podmínky současného bezúplatného zřízení stezky a cesty po prodávané části pozemku par.č. 1238/3 a dále po pozemcích par.č. 1230/5, par.č. 1252/4 a par.č. 1252/3, vše v k.ú. Hořejší Vrchlabí ve prospěch prodávajícího a každého dalšího vlastníka neprodávané části pozemku par.č.1238/3 v k.ú. Hořejší Vrchlabí a za podmínky schválení návrhu úprav odvodňovacího systému na prodávané části pozemku par.č /3 v k.ú. Hořejší Vrchlabí prodávajícím. 1767/52/RM/2022 Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitých věcí i movitých věcí

8 I. Rada města rozhoduje ve věci užívání pozemku v ul. Bucharova 1. RM revokuje svoje usnesení č. 1707/51/RM/2022; 2. RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky pozemku par.č. 138 v k.ú. Vrchlabí o výměře 1950 m 2 jako zahrádky a zázemí k domu čp. 396, 397, ul. Bucharova, Vrchlabí pro Společenství vlastníků jednotek Bucharova 396, 397, Vrchlabí, IČ: Podmínkou výpůjčky je péče o vypůjčený pozemek. 1768/52/RM/2022 Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitých věcí i movitých věcí I. Rada města rozhoduje ve věci užívání pozemku v lokalitě Vejsplachy 1. RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku par.č. 631/13 v k.ú. Vrchlabí o výměře 670 m 2 pro KOLORÁDO KLUB VRCHLABÍ z.s., IČ: za účelem provozování bikeparku pro veřejnost; 2. RM pověřuje starostu rozhodnout po skončení zveřejnění o uzavření smlouvy ve znění obsaženém v příloze návrhu. 1769/52/RM/2022 Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitých věcí i movitých věcí I. Rada města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku par.č v k.ú. Podhůří-Harta z důvodu nevyjasněných vlastnických a užívacích práv v lokalitě a z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru RMaÚP. 1770/52/RM/2022 Bytové záležitosti přidělení 1. BJ (1+5) č. 43/4. np. o výměře 90,80 m 2, Nerudova 1187, Vrchlabí, (+ partner a syn), za podmínky, že vrátí BJ (1+2) č. 34/6.np. o výměře 58,10 m 2, Nerudova 1188, Vrchlabí, vratná kauce Kč. 2. BZU (1+kk) č. 6/2. np. o výměře 27,11 m 2, Českých Bratří 595, Vrchlabí, (+ dcera), dle podmínek schválených RM v usnesení č. 802/23/RM/2020 a dle aktualizovaných podmínek dotace, ze které byl byt vybudován, doporučení SO; 3. BZU (1+kk) č. 4/2. np. o výměře 49,31 m 2, Českých Bratří 595, Vrchlabí, (+ 2 děti), dle podmínek schválených RM v usnesení č. 802/23/RM/2020, doporučení SO.

9 1771/52/RM/2022 Bytové záležitosti I. Rada města souhlasí s přihlášením 1., nar.,, nar. a, nar. jako spolubydlících osob v bytě č. 1/2.np., Nám. Míru 220, Vrchlabí za podmínky nahrazení stávající dohody o odevzdání a převzetí bytu z roku 1973 standardní nájemní smlouvou a složení vratné kauce Kč; 2., nar. jako spolubydlící osoby v bytě č. 48/5.np., Nerudova 1186, Vrchlabí; 3., nar. jako spolubydlící osoby v bytě č. 1/1. np., Školní 1399, Vrchlabí za podmínky úhrady dluhu za odpady. 1772/52/RM/2022 Bytové záležitosti splátkový kalendář 1. pro (Pražská 1343, Vrchlabí - vstupní byt) na dluh z nájemného a záloh za služby ve výši Kč, splátky min Kč/měsíc, počínaje 8/ /52/RM/2022 Bytové záležitosti splátkový kalendář 1. pro (Školní 1395, Vrchlabí) na dluh z nájemného a záloh za služby ve výši Kč, splátky min Kč/měsíc, počínaje 9/ /52/RM/2022 Nájem části mostu v Herlíkovicích I. Rada města rozhoduje ve věci nájmu části mostu v Herlíkovicích takto: 1. RM schvaluje zveřejnění záměru nájmu části silničního železobetonového mostu v k.ú. Hořejší Vrchlabí přes řeku Labe (1075,5 km) za účelem umístění tlakové kanalizační přípojky pro vlastníka objektu na pozemku par.č.st. 427 v k.ú. Hořejší Vrchlabí za následujících podmínek:

10 - zrušení každoroční platby za věcné břemeno pro uložení přivaděče vody ve vlastnictví města Vrchlabí na pozemcích nájemce ve výši Kč/rok; - nájem za použití mostu pro umístění přípojky Kč/rok + DPH + inflační doložka; - povinnost nájemce/vlastníka přípojky na své náklady vedení sundat při opravě mostu a zase dát zpět; - v případě neplacení nájemného možnost uzavřít přípojku; - v nájemní smlouvě bude sjednán její přechod na budoucí vlastníky objektu, pro který je přípojka zřizována; - instalace přípojky na most bude provedena dle Statického zhodnocení zpracovaného Ing. Pavlem Tesařem dne ; 2. RM pověřuje starostu rozhodnout po skončení zveřejnění o dalších podmínkách a uzavření smlouvy. 1775/52/RM/2022 Podnájem bar KD Střelnice - kino podnájem prostoru baru v kině Kartonka za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze. 1776/52/RM/2022 Likvidace majetku a odprodej majetku I. Rada města bere na vědomí usnesení Inventarizační komise RM ze dne I 1. vyřazení majetku dle přílohy č. 1 usnesení - položka , 15., 17., , (navrhovatel ZŠ a MŠ Horská) 2. vyřazení majetku dle přílohy č. 2 usnesení - položka 1. (navrhovatel RTIC Krkonoše) 3. vyřazení majetku dle přílohy č. 3 usnesení - položka 6., 12., (navrhovatel Pečovatelská služba Vrchlabí) 4. vyřazení majetku dle přílohy č. 4 usnesení - položka , 7. (navrhovatel Pečovatelská služba Vrchlabí) 1777/52/RM/2022 Informace o projektu IROP

11 I. Rada města bere na vědomí informace o projektu IROP, který připravuje Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 v rámci dotačního titulu "Integrovaný regionální program (IROP 2021+). I dodatek č. 5 Smlouvy o výpůjčce ze dne 22. ledna 2014 mezi městem Vrchlabí a Základní školou, Vrchlabí, Školní 1336, IČ: /52/RM/2022 Potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol I. Rada města souhlasí se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných městem Vrchlabí do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji - obědy do škol 1779/52/RM/2022 Dotační program s názvem: Podpora a rozvoj školství ve Vrchlabí 2022/2023 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si pravomoc rozhodnout o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv na dotace nižší než 50 tis. Kč v rámci dotačního programu s názvem: Podpora a rozvoj školství ve Vrchlabí 2022/2023 II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace v rámci shora uvedeného programu v rozsahu dle přílohy 1780/52/RM/2022 Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Základní umělecké školy Karla Halíře Vrchlabí v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním žáků z Ukrajiny I. Rada města souhlasí v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí, z 380 na 400 žáků s účinností od a s podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení 1781/52/RM/2022 ZŠ Školní - převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic

12 Základní škole, Vrchlabí, Školní 1336, IČ: převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši ,- Kč. Částka bude použita na úhradu spoluúčasti na projektech IROP - Bezbariérová škola + multimediální učebna. 1782/52/RM/2022 Návratná finanční výpomoc I. Rada města doporučuje zastupitelstvu poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy na financování projektů CZ /0.0/0.0/16_075/ "Učebna vaření - Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336" příspěvkové organizace Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 IČ: v roce 2023, ve výši a způsobem dle přílohy. II. Rada města doporučuje zastupitelstvu poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy na financování projektu CZ /0.0/0.0/16_075/ "Dovybavení a modernizace odborných učeben ZŠ Vrchlabí" příspěvkové organizaci Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283, IČ: , v roce 2023, ve výši a způsobem dle přílohy. 1783/52/RM/2022 Dar pro PO Regionální turistické informační centrum Krkonoše I. Rada města souhlasí s přijetím daru ve výši Kč příspěvkovou organizací Regionální turistické informační centrum Krkonoše, IČ: , sídlo: Krkonošská 8, Vrchlabí z Nadačního fondu ŠKODA AUTO na projekt s názvem Naučná stezka "Stezka vody", pozvánka do Městského parku. 1784/52/RM/2022 Plnění povinností podnikatelů podle zákona o odpadech I. Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím organizačních složek města provést revizi smluvních vztahů týkajících se nakládání a odstraňování odpadů vznikajících při jejich činnosti, včetně odpadu biologického, a to v návaznosti na přijetí nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.), nejpozději do /52/RM/2022 Krizový fond Města Vrchlabí

13 I. Rada města podporuje zřízení krizového fondu pro občany města Vrchlabí za účelem poskytnutí rychlé a efektivní pomoci občanům v mimořádně obtížné sociální situaci II. Rada města ukládá odboru sociálnímu a zdravotnímu ve spolupráci s právníkem města předložit na příští jednání Rady města Vrchlabí statut krizového fondu 1786/52/RM/2022 Zápis z jednání sociální a zdravotní komise I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Sociální a zdravotní komise města Vrchlabí, které se konalo /52/RM/2022 Povolení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství udělení výjimky z OZV č. 5/201 7, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, p. Michalu Vávrovi, bytem při pořádání předvolební aktivity sdružení nezávislých kandidátů ZVON - koncertu mobilní zvonohry na náměstí T. G. Masaryka dne od 15 do 19 hodin. 1788/52/RM/2022 Dodatek č. 1 - Plánovací smlouvy RIVERSIDE uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/2017 ze dne se společností RIVERSIDE Vrchlabí s.r.o. se sídlem: Tomsova 664/6, Malešice, Praha 10, IČO: , ve znění dle přílohy. 1789/52/RM/2022 Zápisy do škol (Ukrajina) a povolení výjimky z počtu dětí 1. udělení výjimky z počtu dětí v běžných třídách mateřské školy na počet 3 x 25 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Komenského 1248 na školní rok 2022/2023

14 2. udělení výjimky z počtu dětí v běžných třídách mateřské školy na počet 4 x 25 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Letná 1249 na školní rok 2022/ udělení výjimky z počtu dětí v běžných třídách mateřské školy na počet 1 x 25 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Jiráskova 926 na školní rok 2022/ udělení výjimky z počtu dětí v běžných třídách mateřské školy na počet 2 x 25 dětí pro Mateřskou školu, Vrchlabí, Labská 338 na školní rok 2022/ /52/RM/2022 Žádost o poskytnutí daru - Spolek Na Dvoře poskytnutí daru a uzavření veřejnoprávní smlouvy s organizací Spolek Na Dvoře, sídlo: Dolní Branná čp. 207, PSČ: , IČ: (zapsáno ve spolkovém rejstříku KS v HK sp. zn. L 8171) ve výši 5.000,- Kč, a to na náklady spojené s pořádáním akce FOOD SWAP aneb sousedský piknik dne 4. září Projednané body bez přijetí usnesení (vzato na vědomí): - HC Stadion Vrchlabí s.r.o. - čerpání prostředků dotace na provoz ZS v sezóně 6/2021-5/ Přehled čerpání Fondu pomoci Ing. Jan Sobotka starosta Alfred Plašil místostarosta

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Přehled usnesení [46/RM/26.9.2018] Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 46. schůze rady města, která se konala dne 26.9.2018 1403/46/RM/2018 Propagace elektromobility na elektrobusech v

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze rady města, která se konala dne 24.1.2018 1045/39/RM/2018 RTIC Krkonoše - trvalé zastupování vedoucího zaměstnance I. Rada města bere na vědomí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města, která se konala dne 20.2.2019 128/4/RM/2019 Programové prohlášení zastupitelstva města I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 48. schůze dne 12.06.2014 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.3.2019 37/3/ZM/2019 Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově I. Zastupitelstvo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze rady města, která se konala dne 9.5.2019 255/7/RM/2019 Ocenění osob podílejících se na rozvoji partnerství měst Vrchlabí a Trouville sur Mer

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í řehled usnesení [9/RM/26.6.2019] Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze rady města, která se konala dne 26.6.2019 301/9/RM/2019 Žádost o užívání veřejného prostranství na nám. T.G.M.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 8.3.2017 146/13/ZM/2017 Regulace provozování hazardních her - OZV I. Zastupitelstvo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 41. schůze rady města, která se konala dne 28.3.2018 1152/41/RM/2018 Kancelář senátora uzavření nájemních smluv na kancelář senátora a její vybavení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 36. schůze rady města, která se konala dne 4.10.2017 923/36/RM/2017 Žádost o poskytnutí dotace - Branka, o.p.s. poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. schůze rady města, která se konala dne 21.8.2019 350/11/RM/2019 Sportovně rekreační areál Vejsplachy - bazén - příprava PDPS I. Rada města doporučuje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 34. schůze rady města, která se konala dne 23.8.2017 873/34/RM/2017 Žádost o povolení výjimky - hudební produkce - akce Giant Meeting - 15.9.2017 povolení

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. schůze rady města, která se konala dne 23.1.2019 74/3/RM/2019 Schválení konání farmářských trhů na náměstí TGM v roce 2019 jako místo, na kterém lze

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.05.2017 1311/85/RM/2017 Schválení programu 85. schůze rady města program 85. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.7.2016 75/10/ZM/2016 Jednací řád zastupitelstva města jednací řád zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 5.9.2018 251/20/ZM/2018 Zavádění koncepce inteligentního města ve Vrchlabí I. Zastupitelstvo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 105. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.01. 2018 1643/105/RM/2018 Schválení programu 105. schůze rady města program 105. schůze: 1. Schválení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í řehled usnesení [45/RM/22.8.2018] Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 45. schůze rady města, která se konala dne 22.8.2018 1348/45/RM/2018 Žádost o povolení výjimky z OZV č. 3/2017 - Restaurace

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 23. schůze rady města, která se konala dne 18.10.2016 440/23/RM/2016 Kultivace veřejného prostoru Městské památkové zóny - podklad pro návrh vyhlášky

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Hostinné, konané dne 26.07.2017 1383/90/RM/2017 Schválení programu 90. schůze rady města program 90. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 37. schůze rady města, která se konala dne 29.11.2017 962/37/RM/2017 Návrh na udělení čestného občanství P. Stanislavu Skalskému I. Rada města doporučuje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 42. schůze rady města, která se konala dne 22.5.2018 1218/42/RM/2018 Žádost o udělení souvisejících povolení pro veřejný závod horských kol "Vrchlabí

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 44. schůze rady města, která se konala dne 25.7.2018 1294/44/RM/2018 Užívání veřejného prostranství - 23.10.2018 - Oborová zdravotní pojišťovna užívání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. 1 UR01/17/2019 Schválení programu 17. schůze Rady města Uničova

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze rady města, která se konala dne 17.8.2016 380/21/RM/2016 Ocenění města Vrchlabí I. Rada města souhlasí s udělením Ocenění města Vrchlabí:

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu 2017 26/2017/RM I. RM schvaluje 26.2017/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března 2018 04/2018/RM 04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 budou

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Hostinné, konané dne 12.12.2018 60/4/RM/2018 Schválení programu 4. schůze RM program 4. schůze: 1. Schválení programu 4. schůze

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce.

U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce. U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.12.2013 v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce. Přítomných ZO: 7 Č.j.: 64/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou

Více

IP /003, UL-V.

IP /003, UL-V. U S N E S E N Í 13. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 07. 2019 od 15:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/15/441 RM schvaluje program 15. schůze RM. 2018/15/442 RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1007 orná půda o výměře cca 2600 m2 v obci Štětí, katastrální

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/21/703 RM schvaluje program 21. schůze RM. 2018/21/704 2018/21/705 2018/21/706 2018/21/707 2018/21/708 2018/21/709 RM revokuje usnesení č. 2018/13/354 ze dne 30. 5.

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města, kt eré se konalo dne 9.3.2016 38/8/ZM/2016 Složení slibu nového člena zastupitelstva města I. Zastupitelstvo

Více

-1- Zápis č. 6/2019. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad

-1- Zápis č. 6/2019. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad -1- Zápis č. 6/2019 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2018-2022, které se konalo dne 27.2.2019 v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.12.2016 115/12/ZM/2016 Změna č.11 územního plánu Vrchlabí pořízení změny I. Zastupitelstvo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Přehled usnesení [6/RM/10.4.2019] Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. schůze rady města, která se konala dne 10.4.2019 190/6/RM/2019 Žádost o poskytnutí dotace - FC Vrchlabí z.s. s užítím

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více