UNIVERZITA KARLOVA. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta Miroslav Nerad Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Katedra: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Datum vypracování práce (uzavření rukopisu):

2 Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má znaků včetně mezer. Miroslav Nerad V Praze dne 13. května 2021

3 Poděkování Rád bych poděkoval doc. JUDr. Margeritě Vysokajové, CSc. za její odbornou pomoc, cenné rady, podrobné připomínky a celkově důkladné vedení diplomové práce. Dále bych rád poděkoval své rodině a partnerce za neutuchající podporu a pomoc.

4 Obsah Úvod Historický úvod k přechodu práv a povinností v právním řádu České republiky Obecně k pracovněprávním vztahům Individuální pracovněprávní vztahy Subjekty individuálního pracovněprávního vztahu a jejich změny Zaměstnavatel Zaměstnanec Předmět individuálních pracovněprávních vztahů Obsah individuálních pracovněprávních vztahů Přechod práv a povinností z pohledu práva Evropské unie Stručný historický vývoj přechodu práv a povinností v právu Evropské unie Transpozice do českého právního řádu Koncept hospodářské jednotky Přechod práv a povinností podle českého právního řádu, srovnání s právem Evropské unie Rozdělení důvodů přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Právní důvody přechodu podle zákoníku práce Předpoklady převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části Podmínka totožnosti nebo obdobnosti činnosti Činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží Existence skupiny zaměstnanců, které byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání činnosti, bezprostředně před převodem Činnost není zamýšlená jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu Převod majetku, popřípadě práva jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek s ohledem na charakter činnosti pro její výkon zásadní, nebo převzetí podstatné části zaměstnanců, které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato činnost v podstatné míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku Majetek, popřípadě právo jeho užívání nebo požívání Podstatná část zaměstnanců Zvláštní právní důvody přechodu práv a povinností podle zákoníku práce Smrt zaměstnavatele fyzické osoby Převod činnosti na fyzickou osobu, která byla původně zaměstnancem Rozhodnutí nadřízeného orgánu Zrušení zaměstnavatele Právní důvody přechodu práv a povinností podle zvláštních zákonů... 35

5 4.5.1 Právní důvody přechodu práv a povinností podle občanského zákoníku Nakládání s obchodním závodem Koupě obchodního závodu Pacht obchodního závodu Přeměny právnických osob Právní důvody přechodu práv a povinností podle zákona o přeměnách Právní důvody přechodu podle jiných zákonů Způsobilost přejímajícího zaměstnavatele Účinky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Zachování individuálních práv zaměstnanců Ochrana před propouštěním Rozvázání pracovního poměru před převodem a uzavření nové pracovní smlouvy Rozvázání pracovního poměru v rozporu se zákazem propouštění Pasivní legitimace Výjimky ze zákazu propouštění Změna pracovních podmínek Ochrana kolektivních práv zaměstnanců Pluralita kolektivních smluv Vázanost později uzavřenými kolektivními smlouvami Zástupci zaměstnanců Práva zaměstnanců v souvislosti s přechodem práv a povinností Dobrovolnost ze strany zaměstnance Právo na odstupné v případě podstatného zhoršení pracovních podmínek Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s přechodem práv a povinností Základ v právu Evropské unie Implementace do českého právního řádu Nesplnění informační nebo projednací povinnosti Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Zánik organizační složky Převod části organizační složky státu do jiné Zrušení organizační složky státu předpisem nebo zřizovatelem Zvláštní úprava přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 72 Závěr Seznam zkratek... 1 Seznam použitých zdrojů... 2 Abstrakt... 10

6 Klíčová slova: Abstract Key words:... 13

7 Úvod Diplomová práce se věnuje posouzení právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů upravených zákoníkem práce ve vztahu k úpravě této problematiky v právu Evropské unie. Jejím cílem je posoudit soulad této úpravy v českém právním řádu a rozhodovací praxe vnitrostátních soudů s právní úpravou práva Evropské unie a s rozhodováním Soudního dvora Evropské unie. Dále je cílem zhodnotit, zda byla úprava přechodu práv a povinností správně transponována do českého právního řádu. Diplomová práce se také zaměřuje na změny, které přinesla dosud poslední novela zákoníku práce z roku , a její možné nedostatky. Oblast pracovního práva je Evropskou unií vnímána jako citlivá oblast, kdy je potřeba na unijní úrovni zabezpečit dostatečnou ochranu zejm. zaměstnanců jako slabší strany a zároveň stanovit určitý minimální standard ochrany, který by měl být společný všem zemím Evropské unie. Je-li jedním ze základních principů volný pohyb kapitálu, svoboda usazování a volná soutěž podnikatelů, nelze podnikatele nijak nepřiměřeně omezovat v nakládání s jejich majetkem, kdy různá hospodářská období přinášejí různé změny v podnicích a nakládání s podniky jako takovými. V některých oblastech hospodářského života směřují podniky ke stále větší koncentraci, kdy probíhají různé formy jejich slučování a spojování. V jiných oblastech, zejm. u menších podniků, pak probíhá jejich rozdělování či štěpení, ať už vyvolané vlastní ekonomickou činností anebo např. vnějšími vlivy ve smyslu vstupu nového kapitálu, popř. nového vlastníka, který pak takto nově zakoupený podnik často rozděluje na různé části, které dále odprodává dalším soutěžitelům. Nelze opomenout ani ochranu hospodářské soutěže ve smyslu boje států proti monopolům a s tím spojeným nařizování rozdělování podniků za účelem ochrany trhu a svobodné soutěže. Ve všech těchto případech pak může dojít a velmi často též dochází, k převodům podniků anebo jejich částí spolu se zaměstnanci jinému subjektu. Ochrana zaměstnanců v případě přechodu pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele na unijní úrovni má pak zaručit jednak stejnou ochranu všech zaměstnanců ve všech členských státech Evropské unie a jednak má zaručit, aby tato ochrana byla na vysoké úrovni. 1 Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 1

8 První část práce se ve stručnosti věnuje historii institutu přechodu práv a povinností a jeho vývoji na území České republiky. Úprava přechodu pracovněprávních vztahů byla na území našeho státu zákonem upravena již v období před II. světovou válkou. Institut přechodu práv a povinností od té doby prošel mnohými změnami, ať už se jedná o nahrazení dřívější úpravy zákoníkem práce z roku , přijetí nového zákoníku práce v roce nebo o dosud poslední novelu zákoníku práce z roku , která hraje poměrně významnou roli z pohledu transpozice práva Evropské unie a přiblížení české právní úpravy té unijní. Nicméně i tato novela má své nedostatky, na které bude poukázáno v této práci. Druhá část popisuje základní charakteristiku pracovněprávních vztahů, jejich dělení na základní a kolektivní pracovněprávní vztahy, vymezení subjektů, předmětu a obsahu pracovněprávních vztahů. Třetí část je věnována úpravě přechodu práv a povinností obsažené v právu Evropské unie. Nejprve je ve stručnosti uvedena její historie, dále je popsána dnes platná úprava a její implementace do českého právního řádu. Věnuje se i jednomu z nejdůležitějších pojmů úpravy přechodu práv a povinností na úrovni Evropské unie, a to pojmu hospodářské jednotky. Je zde vymezena její základní charakteristika a popsáno, v čem spočívá zachování identity, a to vše s ohledem na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie. Čtvrtá část se zabývá úpravou přechodu práv a povinností v českém právním řádu. Zvláštní pozornost je věnována důvodům přechodu práv a povinností jako základním předpokladům pro aplikaci celého institutu. A to jak důvodům upraveným zákoníkem práce, tak i důvodům uvedeným ve zvláštních právních předpisech. V této části je kladen důraz na srovnání úpravy před a po novele z roku Platná úprava je také porovnána s úpravou v právu Evropské unie s velkým důrazem na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie. Pátá část se věnuje účinkům přechodu práv a povinností, a to jak ve vztahu k individuálním pracovněprávním vztahům, tak i ke kolektivním pracovněprávním vztahům, opětovně s přihlédnutím k úpravě v právu Evropské unie a judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Jsou zde popsána práva zaměstnanců, která vznikají v souvislosti s přechodem práv a povinností, 2 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 4 Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 2

9 povinnosti zaměstnavatelů vůči zástupcům zaměstnanců či zaměstnancům samotným a následky jejich nesplnění ze strany zaměstnavatele. Poslední část obsahuje popis přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů mezi organizačními složkami státu v případě jejich převodu, zrušení nebo zániku. Závěrem jsou shrnuty poznatky a závěry z jednotlivých oblastí úpravy institutu přechodu práv a povinností a popsány zjištěné nedostatky úpravy přechodu práv a povinností v českém právním řádu. 3

10 1 Historický úvod k přechodu práv a povinností v právním řádu České republiky Přechod práv a povinností byl upraven již v době před II. světovou válkou, a to zákonem o soukromých zaměstnancích z roku , který ve svém 51 řešil přechod práv a povinností pro případ změny majitele závodu zcizením či propachtování. Z dnešního pohledu se jednalo o poměrně moderní úpravu, která stanovovala, že se pokračuje v nezměněném pracovním poměru a stanovovala měsíční výpovědní lhůtu. Zaměstnanci byla přiznána i náhrada škody pro případ výpovědi ze strany zaměstnavatele v této lhůtě a dále pro případ, kdy zaměstnanec dal výpověď z toho důvodu, že se změnily podstatně jeho pracovní úkony a poměry anebo že měl k tomu důležité důvody z osoby nového zaměstnavatele. Následně, v období schvalování nových právních předpisů v 60. letech minulého století (jako např. občanský zákoník 6, občanský soudní řád 7, trestní zákon 8, trestní řád 9, zákon o rodině 10 apod.), byl přijat i zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který v tehdy přijatém znění v části páté, hlavě třetí, v 249 až 251 upravoval přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Toto znění jednak reagovalo na nové právní úpravy a již nepoužívalo pojmy jako např. pacht a jednak reagovalo na skutečnost, že hospodářství státu bylo centralizované, nebyla volná soutěž a o vzniku či zániku podniku (resp. socialistické organizace) anebo jeho části rozhodovaly státní orgány. Byly tedy stručně upraveny případy zániku organizace sloučením ( 249 odst. 1), zániku organizace rozdělením ( 249 odst. 2), převodu samostatné organizační jednotky do jiné organizace ( 250 odst. 1) a zrušení organizace bez anebo s likvidací ( 251). Novelou provedenou zákonem č. 188/1988 Sb. 11, účinnou od 1. ledna 1989 byla úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů poprvé novelizována. Další úpravy byly provedeny zákonem č. 231/1992 Sb. 12 a zákonem č. 74/1994 Sb. 13, který poprvé upravil přechod 5 Služební zákon č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukr. zaměstnancích) 6 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 7 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 8 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 9 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 10 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině 11 Zákon č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce 12 Zákon č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 13 Zákon. č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 4

11 práv a povinností v případě úmrtí zaměstnavatele fyzické osoby. Poslední leč velmi významná změna těchto ustanovení zákoníku práce byla provedena zákonem č. 155/2000 Sb. 14, tzv. harmonizační novelou, jejímž primárním cílem bylo promítnutí relevantních směrnic ES 15 do českého pracovního práva a dosažení plné slučitelnosti zákoníku práce s právem ES, upravujícím tuto problematiku 16 v důsledku blížícího se vstupu České republiky do Evropské unie, a to s účinností od 1. ledna V oblasti zákonné úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se jednalo o implementaci směrnice Rady 77/187/EHS 17 ve znění směrnice Rady 98/50/ES 18. Harmonizační novela dosavadní úpravu zásadně pozměnila. Za nejvýznamnější změnu lze považovat zařazení problematiky převodu úkolů nebo činnosti zaměstnavatele nebo jejich částí pod oblast přechodu práv a povinností a dále vložení ustanovení výslovně stanovujícího, že pro uskutečnění přechodu práv a povinností a pro postavení přejímajícího zaměstnavatele nejsou rozhodující převod vlastnických práv ani právní důvod převodu ( 249 odst. 2). Novela také zavedla informační a projednací povinnost zaměstnavatele vůči zástupcům zaměstnanců (odborové organizaci či radě zaměstnanců), resp. v případě jejich absence přímo vůči zaměstnancům samotným ( 250). Následně přijatý zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nahradil dosud platný zákoník práce, dosavadní úpravu, s výjimkou drobné změny ve formulaci 19, převzal. Významnou změnu přinesla tzv. koncepční novela zákoníku práce 20 provedená zákonem č. 365/2011 Sb. 21, reagující 14 Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 15 Evropských společenství 16 Důvodová zpráva k návrhu zákonu č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 17 Směrnice Rady 77/187/EHS ze dne 14. února 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo částí závodů 18 Směrnice Rady 98/50/ES ze dne 29. června 1998, kterou se mění směrnice 77/187/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo částí závodů 19 Nový zákoník práce změnil část převodu zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele nebo k převodu úkolů nebo činnosti zaměstnavatele anebo jejich části na převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části. Srov. 249 odst. 2 starého zákoníku práce ve znění účinném do 31. prosince 2006 a 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 20 KALENSKÁ, Marie a Věra ŠTANGOVÁ Koncepční novela zákoníku práce. In: BĚLINA, Miroslav, et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 44. Beckovy právnické učebnice. ISBN Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 5

12 zejm. na nález Ústavního soudu publikovaným pod č. 116/2008 Sb. 22, jejíž účinnost nastala od 1. ledna Koncepční novela zavedla několik změn a to (a) právo zaměstnance rozvázat pracovní poměr výpovědí v souvislosti s přechodem práv a povinností ( 51a), (b) omezení doby, po kterou trvají převzatá práva a povinnosti z kolektivní smlouvy ( 338 odst. 2 in fine), (c) stanovení lhůty, ve které musí být zástupci zaměstnance, příp. zaměstnanci sami informování o přechodu ( 339), (d) právo zaměstnance domáhat se soudního určení, že výpověď zaměstnance či rozvázání pracovního poměru dohodou proběhlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem, a na to navázané odstupné ( 339a) a (e) určení, že v případě smrti zaměstnavatele fyzické osoby pracovněprávní vztahy zanikají 3 měsíce po smrti, není-li pokračováno v živnosti. Dosud poslední změnu přinesla novela provedená zákonem č. 285/2020 Sb. 23 s účinností od 30. července Změna se týkala úpravy výpovědi ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností, kdy byla stanovena lhůta pro zaměstnance, ve které musí výpověď dát ( 51a), byl-li o změně včas informován. Změny také doznaly podmínky přechodu práv a povinností, když novela přinesla taxativní výčet podmínek, které musí být kumulativně splněny tak, aby k přechodu práv a povinností vůbec mohlo dojít ( 338 odst. 3). Důvodová zpráva uvádí, že V oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se reaguje na judikaturu SD EU, která stanoví podmínky pro převod činnosti zaměstnavatele, a dále se zpřesňují podmínky pro výpověď danou zaměstnancem podle 51a zákoníku práce (z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů) 24. t 22 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 12. března 2008, Pl. ÚS 83/06, publikovaný pod č. 116/2008 Sb. 23 Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 24 Důvodová zpráva k zákonu č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 6

13 2 Obecně k pracovněprávním vztahům Předmět a úpravu a vymezení pracovněprávních vztahů definuje zákoník práce v 1, podle kterého se jedná o: právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tzv. individuální pracovněprávní vztahy, a právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů s tím, že souvisí-li s výkonem závislé práce, jedná se o vztahy pracovněprávní, tzv. kolektivní pracovněprávní vztahy. 2.1 Individuální pracovněprávní vztahy Individuální pracovněprávní vztahy se tradičně dělí na základní a vedlejší. 25 Podle 3 věty prvé zákoníku práce může být závislá práce vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou podle 3 druhé věty zákoníku práce (a) pracovní poměr a (b) právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dohoda o provedení práce ( 75) a dohoda o pracovní činnosti ( 76). Ohledně zvláštních právních předpisů zákoník práce demonstrativně odkazuje svou druhou poznámkou pod čarou na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Podle Pichrta 26 je proto možno mezi základní pracovněprávní vztahy v širším smyslu zařadit i jiné právní vztahy, na jejichž základě je vykonávána závislá práce, jako je služební poměr upravený výše zmíněným zákonem o státní službě. Vedlejší pracovněprávní vztahy pak vznikají v jiných případech, jako např. v případě deliktu nebo vztahů, v nichž vystupuje jiný subjekt než zaměstnavatel či zaměstnanec. 25 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, s. 61. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN PICHRT, Jan. Kapitola 2: Druhy (třídění) pracovněprávních vztahů. In: BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017, s. 58. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN

14 2.1.1 Subjekty individuálního pracovněprávního vztahu a jejich změny Subjekty individuálních pracovněprávních vztahů jsou typicky zaměstnanec a zaměstnavatel. Ve specifických případech jimi mohou být i jiné osoby, jako např. nabyvatelé peněžitých práv zaměstnance po jeho smrti ( 328 zákoníku práce) Zaměstnavatel Zaměstnavatelem se podle 7 zákoníku práce rozumí osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatelem tedy může být fyzická i právnická osoba. Podstatou přechodu práv a povinností je, že dochází ke změně v subjektu zaměstnavatele. Změna osoby, pro kterou se zaměstnanec zavázal vykonávat závislou práci, nepochybně představuje významný zásah do pracovněprávního vztahu, kdy nemalá část zaměstnanců si vybírá zaměstnání podle osoby zaměstnavatele anebo podle konkrétního oboru, ve kterém zaměstnavatel působí. Změna v subjektu zaměstnavatele je tzv. vnější organizační změnou a k této může dojít z mnoha různých důvodů, jako např. prodej závodu, outsourcing či insourcing Zaměstnanec Zaměstnancem se podle 6 zákoníku práce rozumí fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Změna v subjektu zaměstnance je z podstaty povinnosti osobního výkonu závislé práce zásadně nepřípustná. Pro účely směrnice o přechodu je vymezení osoby zaměstnance ponecháno na národních státech. 27 Toto pojetí vychází z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Wendelboe 28. Nicméně v následujícím rozhodnutí Danmols Inventar 29 soud odlišil pojmy pracovník a zaměstnanec, kdy judikoval, že pojem pracovník má pro účely práva Evropské unie autonomní 27 srov. čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice o přechodu 28 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Wendelboe ze dne 7. února 1985, 19/83 29 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ve věci Danmols Inventar ze dne 11. července 1985, 105/84 8

15 pojetí (pro volný pohybu pracovníků), kdežto pojem zaměstnanec má být vykládán podle národních právních předpisů Předmět individuálních pracovněprávních vztahů Předmětem základních pracovněprávních vztahů je výkon závislé práce. Charakteristika závislé práce je vymezena v 2 zákoníku práce, kde jsou stanoveny znaky závislé práce (odstavec 1) a vymezeny podmínky, bez jejichž splnění nesmí být závislá práce vykonávána (odstavec 2). Znaky závislé práce jsou (a) vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, (b) práce konaná jménem zaměstnavatele, (c) práce konaná podle pokynů zaměstnavatele a (d) osobní výkon práce. Podmínky, které je nutno splnit, jsou výkon závislé práce: (a) za mzdu, plat nebo odměnu za práci, (b) na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, (c) v pracovní době a (d) na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě Obsah individuálních pracovněprávních vztahů Obsahem individuálních pracovněprávních vztahů jsou vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Primární povinností zaměstnance je vykonávat sjednanou práci podle pokynů zaměstnavatele, odpovídajícím právem zaměstnavatele je nařizovací právo, tedy právo zaměstnanci jednostranně práci přidělovat a udílet k ní potřebné pokyny (a její výkon i vyžadovat). 30 Primární povinností zaměstnavatele je za vykonanou práci zaměstnanci poskytnout mzdu, plat či odměnu za práci 31, odpovídajícím právem zaměstnance je právo takovou odměnu za vykonanou práci požadovat srov. 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce 31 srov. 2 odst. 2 zákoníku práce 32 srov. čl. 28 Listiny základních práv a svobod 9

16 3 Přechod práv a povinností z pohledu práva Evropské unie 3.1 Stručný historický vývoj přechodu práv a povinností v právu Evropské unie Současná právní úprava přechodu práv a povinností vychází z práva Evropské unie. Prvotní úprava na úrovni EU byla promítnuta do směrnice Rady 77/187/EHS 33. Preambule směrnice uvádí, že důvodem pro přijetí směrnice je jednak ekonomický trend strukturálních změn podniků v důsledku převodů nebo fúzí, jednak potřeba poskytnutí ochrany zaměstnanců v případě změny zaměstnavatele a jednak sjednocení ochrany zaměstnanců napříč členskými státy. Směrnice je však poměrně stručná a neurčitá, což vedlo k vydání relativně bohaté judikatury Soudního dvora Evropské unie 34. V červnu roku 1998 byla přijata směrnice Rady 98/50/ES 35, která směrnici z roku 1977 novelizovala. Jejím smyslem bylo původní směrnici pozměnit primárně ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (recitály 3 až 6 směrnice). Dále byla v roce 2001 přijata směrnice o přechodu, tj. směrnice Rady 2001/23/ES 36, která dosud doznala pouze jedné drobné změny týkající se námořních plavidel (novelizace čl. 5 odst. 3 směrnice 37 ) s účinností od 10. října Smyslem směrnice o přechodu bylo dosavadní úpravu kodifikovat (recitál 1) a přiblížit ji judikatuře Soudního dvora Evropské unie (recitál 8). Materiální podstata dosavadní úpravy však zůstala nezměněna. Směrnice o přechodu výslovně uvádí, že výklad Soudního dvora Evropské unie k předcházející směrnici se uplatní i pro účely nové úpravy (recitál 8, věta druhá). 33 Směrnice Rady 77/187/EHS ze dne 14. února 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo částí závodů 34 ŘIČÁNEK, Matěj. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Praha: C. H. Beck, Beckova edice právní instituty, s. 5. ISBN Směrnice Rady 98/50/ES ze dne 29. června 1998, kterou se mění směrnice 77/187/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo částí závodů 36 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů 37 srov. čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a směrnice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky 10

17 3.2 Transpozice do českého právního řádu Úprava směrnice o přechodu byla promítnuta do části třinácté, hlavy XV, dílu prvního zákoníku práce, jedná se o 338 až 342. V 338 je implementována zásada legality (odstavec 1), účinky přechodu práv a povinností, včetně kolektivních pracovněprávních vztahů (odstavec 2), kumulativní podmínky pro naplnění obecného důvodu přechodu práv a povinností (odstavec 3), postavení přejímajícího zaměstnavatele (odstavec 4) a princip, že práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, které zanikly přede dnem účinnosti přechodu práv a povinností, zůstávají nedotčeny (odstavec 5). Do 339 je implementována informační a projednací povinnost převádějícího i přejímajícího zaměstnavatele vůči zástupcům zaměstnanců, eventuálně vůči zaměstnancům samotným. Do 339a je vloženo subjektivní právo zaměstnance se domáhat soudního určení, že pracovní poměr rozvázal výpovědi z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek (odstavec 1), a právo na odstupné (odstavec 2). Podle 340 se institut přechodu práv a povinností vztahuje i na situace, kdy o převodu činnosti zaměstnavatele rozhodl nadřízený orgán. Následky zrušení zaměstnavatele upravuje 341. Přechod práv a povinností v případě smrti zaměstnavatele fyzické osoby je upraven v Koncept hospodářské jednotky Směrnice o přechodu definuje možnosti převodu podniku, závodu nebo jejich částí jinak, tedy výrazně šířeji, než bylo do implementace této směrnice možné dle českého právního řádu. Podstata věcné působnosti směrnice o přechodu spočívá v právě v definici a úpravě převodu podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele, které vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení. 38 Převodem se pro účely směrnice o přechodu rozumí převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, považované za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost jako činnost hlavní nebo doplňkovou. 39 Směrnice o přechodu se vztahuje na veřejné a soukromé podniky vykonávající hospodářskou činnost s cílem dosáhnout zisku nebo bez tohoto cíle, přičemž správní reorganizace 38 srov. čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice o přechodu 39 srov. čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice o přechodu 11

18 veřejné správy nebo převod správních funkcí mezi orgány veřejné správy se nepovažuje za převod pro účely směrnice o přechodu. 40 Definice pojmů podnik a závod je odlišná od jejich definice českým právním řádem; jedná se o autonomní pojmy směrnice. Pro pochopení podstaty přechodu práv a povinností (z pohledu práva Evropské unie) je nutno znát, co evropské právo rozumí hospodářskou jednotkou. Definici, kterou obsahuje směrnice o přechodu, dále vymezil Soudní dvůr Evropské unie v rozhodnutí Spijkers 41. Uvedené rozhodnutí hospodářskou jednotku i blíže vymezilo a stanovilo tzv. Spijkers kritéria pro posouzení, zda se v daném případě jedná o hospodářskou jednotku, která si zachovává svou identitu; v konkrétním případě má být posouzeno následující: typ podniku nebo závodu, převod hmotných aktiv, převod nehmotných aktiv a jejich hodnota v době převodu podniku, převzetí podstatné části zaměstnanců, převzetí zákazníků, stupeň podobnosti mezi vykonávanými činnostmi a doba, po kterou byla činnost pozastavena. Uvedená kritéria soud použil pro zjištění, zda si převáděná hospodářská jednotka zachovává identitu i po převodu. Soud však uvedl, že je nutno vzít v potaz veškeré okolnosti, které přichází v úvahu při hodnocení transakce, byť sedm výše uvedených kritérií výslovně vymezil. Soud zdůraznil, že veškeré okolnosti jsou pouhými jednotlivými faktory v celkovém posouzení, pročež nesmí být zkoumány izolovaně, nýbrž v souvislosti s ostatními. Bližší rozbor jednotlivých kritérií je uveden níže v textu v jednotlivých pasážích, které se věnují české implementaci směrnice o přechodu. Dalším podstatným znakem je určitý stupeň samostatnosti hospodářské jednotky. V rozhodnutí Amatori a další 42 soud uvedl, že pro účely směrnice o přechodu musí být dotčená hospodářská jednotka před převodem zejména dostatečně funkčně samostatná, přičemž výraz samostatnost se vztahuje k pravomoci přiznané vedoucím pracovníkům v dotčené skupině zaměstnanců organizovat poměrně svobodně a nezávisle práci uvedené skupiny, a konkrétně 40 srov. čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice o přechodu 41 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ve věci Spijkers ze dne 18. března 1986, 24/85 42 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (devátého senátu) ve věci Amatori a další ze dne 6. března 2014, C-458/12 12

19 k pravomoci vydávat pokyny a rozdělovat úkoly podřízeným zaměstnancům patřícím do této skupiny, a to bez přímého zásahu jiných organizačních struktur zaměstnavatele. 43 V případě, že by se dospělo k závěru, že podmínka funkční samostatnosti nebyla naplněna, nemohlo by se jednat o převod podniku ve smyslu směrnice o přechodu. 44 V rozhodnutí Klarenberg 45 soud dále dovodil, že není nutné, aby si převáděný podnik zachoval organizační samostatnost i po převodu, pokud je zachována funkční vazba mezi jednotlivými převedenými výrobními faktory a tato vazba umožňuje nabyvateli tyto faktory využívat za účelem provozování stejné nebo obdobné hospodářské činnosti. V rozsudku UTG-FSP 46 soud též dovodil, že převáděná hospodářská jednotka si zachovává samostatnost, pokud se pravomoci přiznané vedoucím pracovníkům této jednotky v rámci organizačních struktur převodce, a sice pravomoc poměrně svobodně a nezávisle organizovat práci v rámci uvedené jednotky při výkonu hospodářské činnosti, která je jí vlastní, a konkrétněji pravomoci vydávat příkazy a pokyny, rozdělovat úkoly podřízeným pracovníkům dotčené jednotky a rozhodovat o využití hmotných prostředků, které má k dispozici, a to bez přímého zásahu jiných organizačních struktur zaměstnavatele, v podstatě v rámci organizačních struktur nabyvatele nezměnily. Pouhá změna nejvyšších nadřízených pracovníků nemůže sama o sobě narušit samostatnost převáděné jednotky, ledaže by noví nejvyšší nadřízení měli pravomoci, které by jim umožňovaly přímo organizovat činnost zaměstnanců této jednotky, a nahradit tak přímé nadřízené těchto zaměstnanců při přijímání rozhodnutí v rámci této jednotky. Pro pojem hospodářské jednotky není rozhodné, zda podnik svou činností sleduje zisk 47. Rozhodné též není, zda je převáděna hlavní, nebo doplňková činnost, kterou podnik provozuje, neboť převod zahrnuje i případy převodu části podniku či závodu. 48 Soud se též věnoval posouzení převodů podniku či závodu, resp. jejich částí v případě agentur práce. Vzhledem k tomu, že obvykle většina jejich zaměstnanců nevykonává práci pro agenturu práce jako takovou, nýbrž pro uživatele, je obtížnější hospodářskou jednotku vymezit. Soudní dvůr 43 Právní názor navazuje na dřívější rozsudek Soudního dvora Evropské unie (velkého senátu) ve věci Scattolon ze dne 6. září 2011, C-108/10 44 Amatori a další 45 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (čtvrtého senátu) ve věci Klarenberg ze dne 12. února 2009, C-466/07 46 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (třetího senátu) ve věci UGT-FSP ze dne 29. července 2010, C-151/09 47 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Redmond Stichting ze dne 19. května 1992, C-29/91 48 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (třetího senátu) ve věci Rask a Christensen ze dne 12. listopadu 1992, C- 209/91 13

20 v rozhodnutí Jouini 49 dovodil, že směrnice o přechodu se použije tehdy, kdy část administrativních zaměstnanců a část dočasných zaměstnanců je převedena do jiného podniku pro dočasnou práci, aby tam tito zaměstnanci vykonávali stejné činnosti pro stejné zákazníky, a kdy, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu, prostředky dotčené převodem jsou samy o sobě dostatečné k tomu, aby umožnily poskytování služeb charakteristických pro dotčenou hospodářskou činnost, aniž by bylo nutné využít jiné významné provozní prostředky či jiné části podniku. Byť se uvedené podmínky mohou zdát v rozporu se stálou judikaturou Soudního dvora, neboť ta vyžaduje, aby byl převáděn dostatečně strukturovaný, samostatný, stabilně organizovaný soubor prostředků umožňující vykonávat hospodářskou činnost, která sleduje vlastní cíl, je nutné mít na paměti specifický způsob výkonu činnosti agentur práce, který Soudní dvůr Evropské unie subsumoval pod věcnou působnost směrnice o přechodu Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (čtvrtého senátu) ve věci Jouini ze dne 13. září 2007, C-458/05 50 ŘIČÁNEK, Matěj. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Praha: C. H. Beck, Beckova edice právní instituty, s. 15. ISBN

21 4 Přechod práv a povinností podle českého právního řádu, srovnání s právem Evropské unie Jak je již uvedeno shora, v českém právním řádu je obecná úprava přechodu práv a povinností upravena v zákoníku v práce v části třinácté, hlavě XV, v 338 a následujících. I přes nedávnou implementaci novely, jejímž cílem bylo českou právní úpravu lépe harmonizovat, zůstává část této problematiky českým zákoníkem práce neupravena, jak bude uvedeno níže. V každém případě je smyslem institutu přechodu práv a povinností chránit zaměstnance takovým způsobem, aby z jeho pohledu (v ideálním případě) nebyla rozeznatelná změna v osobě zaměstnavatele, pokud se týká jeho práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V institutu přechodu práv a povinností se projevuje princip flexicurity (flexibility a jistoty), kdy na jedné straně dochází k přechodu práv a povinností automaticky, ex lege, jsou-li splněny zákonné předpoklady (projev jistoty, tedy ochranné funkce pracovního práva), a nedochází k zániku jeho pracovního poměru a na druhé straně není zaměstnanec nucen v přecházejícím pracovněprávním vztahu setrvávat a může za zvýhodněných podmínek svůj pracovní poměr rozvázat (projev flexibility). 4.1 Rozdělení důvodů přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Nezbytnou podmínkou pro přechod práv a povinností je existence relevantní právní skutečnosti, od níž se přechod odvíjí. Aby mohl být přechod práv a povinností realizován, je nutné identifikovat důvody přechodu. Zákoník práce v 338 odst. 1 uvádí, že k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít pouze z důvodů stanovených zákoníkem práce nebo jiným zákonem. Jedná se o tzv. zásadu legality, která vyjadřuje princip, že k tomu, aby mohlo dojít k přechodu práv a povinností, není při splnění zákonných předpokladů nutná existence další právní skutečnosti. K zásadě legality se vyjádřil i Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi. V rozsudku z roku 2001 judikoval, že k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů od dosavadního zaměstnavatele (dosavadního subjektu odpovědnostního vztahu) na jiného zaměstnavatele může dojít toliko na základě právního předpisu, tj. tehdy, splní-li se předpoklady, které zákon stanoví jako důvod k přechodu práv a povinností mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem, a je vyloučeno, aby nastal jen kupř. na základě smluvního ujednání 15

22 zaměstnavatelských subjektů (např. smluvního ujednání o delimitaci v oblasti pracovněprávních vztahů), neboť v tomto směru není vůli účastníků přiznávána jakákoliv relevance. 51 K otázce dobrovolnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se Nejvyšší soud též vyjádřil ve svém dalším rozhodnutí, kde navázal na přechozí rozhodovací praxi: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů byl v posuzovaném období upraven v ustanoveních 249 a 250 zák. práce (...) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele však docházelo nejen podle těchto ustanovení, ale i v dalších případech stanovených právními předpisy. (...) Všem těmto případům je společné, že k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z dosavadního zaměstnavatele na jiného zaměstnavatele může dojít pouze na základě zákona, tj. tehdy, splní-li se předpoklady, které zákon stanoví jako důvod k přechodu práv a povinností mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem, a je vyloučeno, aby nastal jen kupř. na základě smluvního ujednání zaměstnavatelů, neboť v tomto směru není vůli účastníků přiznávána jakákoliv relevance. 52 Z výše uvedené judikatury i z restriktivní formulace 338 odst. 1 zákoníku práce ( k přechodu... může dojít jen v případech stanovených tímto nebo jiným zákonem ) je zřejmé, že k přechodu může dojít pouze v případě, že jsou splněny zákonné předpoklady a že není přípustné si sjednat určitou formu přechodu smluvně, byť by na takovém ujednání mohly mít obě strany (převodce i nabyvatel) zájem. 4.2 Právní důvody přechodu podle zákoníku práce Právní úprava důvodů přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je uvedena v 338 odst. 2 a odst. 3. Jak bylo nastíněno výše, právní úprava doznala dosud poslední novelou 53 účinnou od 30. července 2020 poměrně zásadní změny. Předcházející právní úprava stanovovala, že k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů docházelo v případě převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli 54. Předmětná 51 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2001, sp. zn. 21 Cdo 906/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2020, sp. zn. 21 Cdo 3765/ Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony odst. 2 věta první zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 29. července

23 formulace byla jednak velmi vágní až bezbřehá 55 a jednak zcela neodpovídala dikci směrnice o přechodu, zejm. pojmu hospodářské jednotky zachovávající si svou identitu. Odchýlení českého zákonodárce od dikce směrnice způsobilo určité interpretační obtíže, byť samozřejmě širší ochrana zaměstnanců, než jaká je předvídána evropskou směrnicí, není se samotnou směrnicí v rozporu. Ostatně Štefko uvádí, že bylo nutno 338 odst. 2 chápat jako národní specifický přístup k identifikaci přechodu hospodářské jednotky a jako takový jej také vykládat a aplikovat. 56. V podobném duchu se vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie, kdy se kladně vyjádřil k širší ochraně zaměstnanců poskytované vnitrostátním právem 57, když možnost širší ochrany na národní úrovni předpokládá i čl. 8 směrnice o přechodu. 58 Podle 338 odst. 3 ve znění účinném do 29. července 2020, se úkoly nebo činnost zaměstnavatele rozuměly zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Vzhledem k demonstrativnímu charakteru výčtu a abstraktnosti uvedených příkladů je obtížné určit, co přesně se úkoly nebo činností zaměstnavatele rozumělo. Nejvyšší soud vyložil pojem část následujícím způsobem: Částí organizace lze za tohoto stavu věci rozumět organizační jednotku, útvar nebo jinou složku organizace, která vyvíjí (...) v rámci organizace relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na plnění úkolů (na předmětu činnosti) organizace samotné. Taková složka organizace má vyčleněny určité prostředky (budovy, stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování této činnosti, je zpravidla uvedena ve vnitřním organizačním předpisu organizace (např. v organizačním řádu) a v jejím čele zpravidla stojí vedoucí pracovník organizace (...) Pro závěr, zda jde o část organizace, není samo o sobě podstatné, kolik pracovníků v ní působí. V části organizace může působit i jediný pracovník, 55 ŠTEFKO, Martin. 338: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. In: BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s Velké komentáře. ISBN ISBN ŠTEFKO, Martin. 338: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. In: BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s Velké komentáře. ISBN ISBN Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze (devátého senátu) ve věci Amatori a další ze dne 6. března 2014, C- 458/12 58 Tato směrnice se nedotýká práva členských států uplatňovat nebo přijímat právní a správní předpisy, které jsou pro zaměstnance příznivější nebo které podporují či povolují uzavírání kolektivních smluv nebo dohod mezi sociálními partnery příznivějších pro zaměstnance. 17

24 jestliže jde o takovou organizační jednotku, útvar nebo složku organizace, která v rámci organizace vyvíjí relativně samostatnou činnost, a takováto složka organizace vyhovuje dalším, výše uvedeným, požadavkům. 59 K možnosti přechodu práv a povinností v případě pouze jediného zaměstnance se ostatně vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie ve věci Schmidt 60. Současné znění důvodů přechodu práv a povinností podle zákoníku práce je odlišné od shora uvedené předchozí právní úpravy. Zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, bylo s účinností od 30. července 2020 stávající znění 338 nahrazeno novým zněním. V odst. 3 tohoto paragrafu pak je nově uveden výčet kumulativních podmínek, které musí být splněny proto, aby k přechodu mohlo dojít. V důsledku této změny došlo ke zpřesnění a zúžení předpokladů přechodu práv a povinností. Těchto podmínek zákoník práce obsahuje pět: a) činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem, b) činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží, c) bezprostředně před převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání činnosti, d) činnost není zamýšlená jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu a e) je převáděn majetek, popřípadě právo jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek s ohledem na charakter činnosti pro její výkon zásadní, nebo je převzata podstatná část zaměstnanců, které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato činnost v podstatné míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku. Na první pohled se může zdát, že se zákonodárce inspiroval rozhodnutím Spijkers 61. Avšak český zákonodárce shora uvedené podmínky stanoví jako kumulativní. Rozhodnutí Soudního dvora stanovící tzv. Spijkers kritéria však výslovně uvádí, že se tato kritéria mají hodnotit ve vzájemné souvislosti 62, a Soudní dvůr zároveň připouští, že v některých konkrétních případech nemusí být kritéria ani naplněna všechna. Každý případ se má zkoumat s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem a okolnostem převodu. Nic takového zákoník práce však nepřipouští. 59 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. května 1997, sp. zn. 2 Cdon 1053/96 60 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ve věci Schmidt ze dne 14. dubna 1994, C-392/92 61 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ve věci Spijkers ze dne 18. března 1986, 24/85 62 ERÉNYI, Tereza a Jaroslav ŠKUBAL. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU. Práce a mzda. 2020, 68(10), s

25 4.3 Předpoklady převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části Podmínka totožnosti nebo obdobnosti činnosti První z podmínek, kterou zákoník práce stanovuje pro převod činnosti pro účely přechodu práv a povinností, je, že činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem. Tato podmínka byla poprvé formulována v rozhodnutí Spijkers 63, kde Soudní dvůr Evropské unie mj. judikoval, že jedním z předpokladů převodu podniku, které je třeba hodnotit, je i stupeň podobnosti činností vykonávaných před a po převodu. Pohled na otázku podobnosti vykonávané činnosti se v judikatuře Soudního dvora Evropské unie historicky vyvíjel. Byť v rozhodnutí Spijkers se jednalo pouze o jedno z kritérií, které je třeba hodnotit, v rozhodnutí Schmidt 64 se od dřívějšího názoru soud odklonil, když uvedl, že podobnost činnosti před a po převodu značí, že identita podniku byla zachována, pročež takový převod spadá do působnosti směrnice o přechodu. Soud v předmětném rozhodnutí upozadil ostatní kritéria a kritérium obdobnosti činnosti zcela upřednostnil. Podobným názorem soud navázal v rozhodnutí Merckx a Neuhuys 65, kdy pod působnost směrnice o přechodu soud zařadil případ, ve kterém autorizovaný prodejce osobních automobilů pro určité území ukončil činnost, přičemž ve stejné činnosti pokračoval jiný prodejce, který převzal minoritní část zaměstnanců (14 z celkových 64) a byl předcházejícím prodejcem doporučen zákazníkům. Ve své další praxi pak soud postupně upustil od upřednostňování kritéria obdobnosti činnosti. V rozhodnutí Rygaard 66 soud konstatoval, že případ převodu jednorázového úkolu (stavební práce konkrétní budovy), při kterém nedochází k převodu souboru aktiv umožňujících stabilním způsobem vykonávat činnosti nebo určité činnosti převádějícího podniku, nespadá do působnosti směrnice o přechodu. V rozhodnutí Süzen 67 soud judikoval, že v případě ukončení smlouvy o úklidu s prvním poskytovatelem a následném uzavření smlouvy s poskytovatelem druhým nedochází k převodu podniku ve smyslu směrnice o přechodu, jestliže zároveň nedochází k převodu významných hmotných nebo nehmotných aktiv nebo převzetí podstatné části zaměstnanců, kteří se podíleli na výkonu předmětné činnosti, s ohledem na jejich počet nebo 63 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ve věci Spijkers ze dne 18. března 1986, 24/85 64 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ve věci Schmidt ze dne 14. dubna 1994, C-392/92 65 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (šestého senátu) ve věci Merckx a Neuhuys ze dne 7. března 1996, spojené věci C-171/94 a C-172/94 66 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Rygaard ze dne 19. září 1995, C-48/94 67 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Süzen ze dne 11. března 1997, C-13/95 19

26 dovednosti. V rozhodnutí Hernández Vidal 68 soud konstatoval, že pokračování v činnosti (úklidové služby) musí být spojeno s převodem tzv. ekonomické entity mezi subjekty. Tato ekonomická entita zahrnuje organizovaný soubor osob a aktiv, které umožňují určitou ekonomickou aktivitu. Pouhá podobnost činnosti nezakládá přechod ve smyslu směrnice o přechodu. Obdobně v rozhodnutí CLECE 69 soud konstatoval, že pouhá skutečnost, že činnost (opět se jedná o úklidové služby) je po převodu vykonávána obdobně, nezakládá přechod práv a povinností, neboť neumožňuje učinit závěr, že byla zachována identita hospodářské jednotky. Jednotku totiž nelze chápat pouze jako činnost, kterou je pověřena. Její identita vyplývá z vícera neoddělitelných prvků, jako jsou její zaměstnanci, její vedoucí pracovníci, její organizace práce, její provozní metody a případně prostředky, kterými disponuje (...) V konkrétním případě platí, že identita takové hospodářské jednotky, o niž se jedná ve věci v původním řízení, která spočívá především na pracovní síle, nemůže být zachována, jestliže podstatná část jejích zaměstnanců není údajným nabyvatelem převzata. Ze současné judikatury Soudního dvora Evropské unie lze učinit závěr, že splnění pouze kritéria stejné nebo obdobné činnost vykonávané před a po převodu nepostačuje ke přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu směrnice, byť historicky tomu tak vždy nebylo a judikatura soudu se poměrně zásadním způsobem vyvíjela. Jedná se však o podstatnou podmínku přechodu práv a povinností a je jistě správně, že zákoník práce tento požadavek převzal Činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží Zákoník práce nově vyžaduje, aby činnost nespočívala zcela nebo převážně v dodávání zboží. Důležité proto bude zjistit, jaká konkrétní činnost je u převádějícího zaměstnavatele prováděna. Komplikované posouzení by mohlo nastat v situaci, kdy by s dodáváním zboží byla spojena současně i další služba. Podle komentářové literatury bude proto nutné posoudit, zda poskytovaná 68 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ve věci Hernández Vidal ze dne 10. prosince 1998, spojené věci C-127/96, C-229/96 a C-74/97 69 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (třetího senátu) ve věci CLECE ze dne 20. ledna 2011, C-463/09 20

ZASTŘENÝ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHtzv.švarcsystém

ZASTŘENÝ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHtzv.švarcsystém Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Kateřina Trčková ZASTŘENÝ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHtzv.švarcsystém Diplomová práce Vedoucí diplomové práce : Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Katedra pracovního

Více

SMĚRNICE RADY 2001/23/ES. ze dne 12. března 2001

SMĚRNICE RADY 2001/23/ES. ze dne 12. března 2001 SMĚRNICE RADY 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů

Více

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s.

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. kap. 1, 3

Více

Z BZ405Zk Základy pracovního práva Předmět a systém pracovního práva Prameny pracovního práva. JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 27.

Z BZ405Zk Základy pracovního práva Předmět a systém pracovního práva Prameny pracovního práva. JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 27. Z BZ405Zk Základy pracovního práva Předmět a systém pracovního práva Prameny pracovního práva JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 27. února 2015 Program přednášky Pojem pracovního práva Předmět pracovního práva

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Novelizované znění ustanovení 47 zákona o specifických zdravotních službách je následující:

Novelizované znění ustanovení 47 zákona o specifických zdravotních službách je následující: V Praze dne 13. 11. 2017 Č. j.: MZDR 55149/2017-1/PRO *MZDRX010O5I0* MZDRX010O5I0 METODICKÉ STANOVISKO K NOVELE ZÁKONA Č. 373/2011 Sb., O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, V SOUVISLOSTI S PŘEZKUMEM LÉKAŘSKÝCH

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Označení: Postavení tajemníka obecního úřadu ve vztahu k orgánům obce Právní předpis: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

1 Obecné úvahy k organizačním změnám

1 Obecné úvahy k organizačním změnám ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 1 Obecné úvahy k organizačním změnám Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma Organizační změny a jejich pracovněprávní důsledky. Toto téma jsem se rozhodla zpracovat tak, abych

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Komparace evropské a české právní úpravy Rigorózní práce Konzultant: Zpracovatel: doc. JUDr. Margerita

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 6

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 6 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě Závěr č. 6 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní

Více

1. Sloučení a splynutí. 2. Přechod pracovně - právních vztahů zaměstnanců. 3. Ředitel školy při sloučení a splynutí.

1. Sloučení a splynutí. 2. Přechod pracovně - právních vztahů zaměstnanců. 3. Ředitel školy při sloučení a splynutí. Č e s k o m o r a v s k ý o d b o r o v ý s v a z p r a c o v n í k ů š k o l s t v í, k r a j s k á r a d a Gočárova 1620, 50101 Hradec Králové, 603 33 22 37, kroshk@seznam.cz 1. Sloučení a splynutí.

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

PRÁVNÍ ROZBOR. Leden Předkládá: Advokátní kancelárv Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, Ostrava

PRÁVNÍ ROZBOR. Leden Předkládá: Advokátní kancelárv Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, Ostrava PRÁVNÍ ROZBOR Leden 2018 Předkládá: Advokátní kancelárv Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 1. Použité právní Dředpisv, literatura a soudní rozhodnutí

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 11. ledna 2007 *

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 11. ledna 2007 * VOREL USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 11. ledna 2007 * Ve věci C-437/05, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Okresního soudu

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 1.6.2017 L 141/21 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na

Více

P Ř E H L E D O D B O R O V Ý C H P R A V O M O C Í

P Ř E H L E D O D B O R O V Ý C H P R A V O M O C Í P Ř E H L E D O D B O R O V Ý C H P R A V O M O C Í Publikace byla zpracována v souvislosti s realizací projektu s názvem Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ: Informace na této stránce podléhají prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a jsou chráněny autorským právem

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ: Informace na této stránce podléhají prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a jsou chráněny autorským právem DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ: Informace na této stránce podléhají prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a jsou chráněny autorským právem USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 11. ledna 2007 (*) Článek

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Předsmluvní vztahy, vznik a změny pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Předsmluvní vztahy, vznik a změny pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Předsmluvní vztahy, vznik a změny pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Vznik pracovního poměru Postup při výběru nových zaměstnanců volí sám zaměstnavatel, pokud není ve výjimečných případech

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Věc C-380/03. Spolková republika Německo. Evropský parlament a Rada Evropské unie

Věc C-380/03. Spolková republika Německo. Evropský parlament a Rada Evropské unie Věc C-380/03 Spolková republika Německo v. Evropský parlament a Rada Evropské unie Žaloba na neplatnost - Sbližování právních předpisů - Směrnice 2003/33/ES - Reklama na tabákové výrobky a sponzorství

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:   ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část Návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), je předkládán v souvislosti

Více

Věc C-212/04. Konstantinos Adeneler a další v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

Věc C-212/04. Konstantinos Adeneler a další v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) Věc C-212/04 Konstantinos Adeneler a další v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Monomeles Protodikeio Thessalonikis (Řecko)] Směrnice 1999/70/ES - Ustanovení

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Označení stanoviska: Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně) veřejný pořádek Právní předpis: zákon

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Informujeme o následujících právních předpisech, v nichž je obsažena úprava pracovněprávních vztahů nebo která má vztah k odborové činnosti.

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Metodické stanovisko k 190a zákona o státní službě

Metodické stanovisko k 190a zákona o státní službě Metodické stanovisko k 190a zákona o státní službě Článek 1 Odklad zániku pracovního poměru ( 190a odst. 1 ZSS) (1) Účinností ustanovení 190a odst. 1 ZSS dochází k odkladu zániku pracovního poměru všech

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě,

Více

k přípustnosti účasti třetích osob na činnosti insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení

k přípustnosti účasti třetích osob na činnosti insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení STANOVISKO k přípustnosti účasti třetích osob na činnosti insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení vydané v rámci dohledové činnosti ve smyslu 36 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva...

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva... OBSAH Seznam autorů.... XVII Seznam zkratek....xix Ostatní zkratky.... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XXV Předmluva.... XXXV ZÁKONÍK PRÁCE Část první Všeobecná ustanovení ( 1 až 29)....

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 5

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 5 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní

Více

Připomínky: V této souvislosti má Konfederace níže uvedené připomínky.

Připomínky: V této souvislosti má Konfederace níže uvedené připomínky. PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ č. ZÁKON č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY Konfederace umění a kultury (dále jen Konfederace)

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 8 11. funkční období 8 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 812 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona Parlament České republiky Senát 7. funkční období 2010 N á v r h senátního návrhu zákona senátorů Jana Hajdy, Jiřího Bise, Petra Pakosty, Igora Petrova a Karla Korytáře, kterým se mění zákon č. 229/1991

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Pracovní právo v České republice

Pracovní právo v České republice Pracovní právo v České republice Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Vysoká škola finanční a správní a.s. Karlovy Vary Kontakt: Tel. +420/777 57 40 16 http://www.akilda.cz/

Více

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Milan Hulmák, Karlovy Vary, KPD června 2017

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Milan Hulmák, Karlovy Vary, KPD června 2017 Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách Milan Hulmák, m.hulmak@seznam.cz Karlovy Vary, KPD 2017 8. června 2017 Příklady přeprava 2 jízdy, stejné smluvní strany, stejná cena, různý rozsah

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Podmínky kandidatury státních zaměstnanců. ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev

Podmínky kandidatury státních zaměstnanců. ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, obecně nevylučuje, aby státní zaměstnanec

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 22/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 22/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 22/0 Návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 6.4.2018 L 90/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/546 ze dne 15. března 2018 o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí (ECB/2018/10) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen vyhláška ) A. OBECNÁ

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 313 32 ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní I N T E R N Í S D Ě L E N Í Č. j.: 51236/15/7100-50133-806918 Vyřizuje: JUDr. Marta Balnerová Uzlová, Oddělení

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2019

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2019 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2019 Označení stanoviska: Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a dalších pracovně-organizačních

Více

Pracovní právo v České republice Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Pracovní právo v České republice Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Pracovní právo v České republice Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Vysoká škola finanční a správní a.s. Karlovy Vary Kontakt: Tel. +420/777 57 40 16 http://www.akilda.cz/

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

V l á d n í n á v r h ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER Zákon č. 187/2016 Sb., ze dne 26. května 2016 Změna: č. 298/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Z důvodové zprávy (k části první):

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 ( ) pondělí hod. - VC 329

POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 ( ) pondělí hod. - VC 329 POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 (18. 2. 25. 5. 2019) pondělí 12.05 13.45 hod. - VC 329 KPP/PPA VC 329 pondělí 12.05-13.45 Dittrich/Kostadinovová Č. Datum: Téma: 1. 18. 2. 2019

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více