OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu. Studnový HPGe detektor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu. Studnový HPGe detektor"

Transkript

1 OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu I. ÚVOD Zadavatel Vás tímto jakožto dodavatele vyzývá k podání nabídek v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ), mimo režim tohoto zákona a současně vydává tyto Zadávací podmínky za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR ) s názvem Studnový HPGe detektor II. PREAMBULE 1. Základním cílem tohoto výběrového řízení je v souladu s 6 ZZVZ transparentním a přiměřeným způsobem a v souladu se zásadou rovného zacházení se všemi dodavateli a zákazu diskriminace, zajistit pro zadavatele níže uvedený předmět plnění VZMR. Zadavatel rovněž při vytváření těchto zadávacích podmínek obsahujících také i obchodní podmínky ve formě vzoru Kupní smlouvy, u této VZMR dle 6 odst. 4 ZZVZ posoudil a následně i v čl. 22 této Výzvy vyhodnotil a odůvodnil, zda je vzhledem k povaze a smyslu této VZMR možné uplatnit zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ, v rámci tzv. odpovědného veřejného zadávání (OVZ). Zadavatel rovněž dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění dodržuje při vytváření těchto zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele principy vynakládání veřejných prostředků, tzv. principy 3E (účelnost, hospodárnost a efektivitu jejich vynakládání). Zadavatel současně prohlašuje, že žádný z principů a ani žádná z výše uvedených zásad stanovená v 6 ZZVZ není v této Výzvě v intencích dodržení zásady přiměřenosti nadřazena ostatním, ale jsou všechny ve vzájemné rovnováze. 2. PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ. Projekt: Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd reg. č. CZ /0.0/0.0/16_019/ Zadavatel v souladu s platným PŘÍKAZEM REKTORA a PŘÍKAZEM DĚKANA k zadávání veřejných zakázek a dle Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část (dále jen Pravidla ) zadává tuto zakázku v rámci otevřené výzvy. 4. Pokud v podmínkách této Výzvy zadavatel použije částečně či zcela pro lepší precizaci vlastního zadání dikci z výše cit. ZZVZ, či jiného právního předpisu s ním souvisejícího, pak to však neznamená, že se toto výběrové řízení řídí ZZVZ. Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele obsahující zadávací podmínky sdělené nebo zpřístupněné dodavatelům při zahájení výběrového řízení. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též příslušnými ustanoveními obecně závazných právních norem. Stránka 1 z 11

2 III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBSAH: 1. Identifikační údaje zadavatele a smluvní zastoupení zadavatele 2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace o vedení předběžných tržních konzultací 3. Prohlídka místa plnění 4. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 5. Předpokládaná hodnota VZMR 6. Bližší vymezení předmětu plnění VZMR 7. Technické podmínky 8. Doba a místo plnění VZMR 9. Obchodní a jiné smluvní podmínky 10. Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 11. Požadavky na rozdělení VZMR na části, varianty nabídek 12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace včetně požadovaných dokladů 13. Požadavek zadavatele na identifikaci poddodavatelů, omezení poddodavatelů a požadavky v případě společné účasti dodavatelů 14. Zadávací lhůta a požadavky na složení jistoty 15. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 16. Mimořádně nízká nabídková cena 17. Pravidla pro hodnocení nabídek 18. Způsob podání nabídek, jazyk, ve kterém může být nabídka podána 19. Doporučený způsob zpracování nabídky 20. Lhůta a místo pro podání nabídek 21. Termín a místo otevírání nabídek 22. Aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek 23. Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele Stránka 2 z 11

3 1. Identifikační údaje zadavatele a smluvní zastoupení zadavatele 1.1. Označení zadavatele: České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Sídlo: Břehová 7, Praha 1 IČO: DIČ: CZ Zastoupený: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. děkan profil zadavatele: (dále jen zadavatel ) 1.2. Zástupce zadavatele: Mgr. Zuzana Hradil Gawlová, advokát Sídlo: Ostrovského 253/3, Praha 5 IČO: tel: (dále jen zástupce zadavatele ) 2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace o vedení předběžných tržních konzultací 2.1. Zadavatel zveřejní tuto Výzvu obsahující zadávací dokumentaci včetně všech příloh na profilu zadavatele Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že některé níže uvedené části zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky, technické podmínky a obchodní podmínky, zpracovala(y) pro zadavatele dle jeho pokynů níže uvedená(é) osoba(y): zadávací dokumentaci zpracovali zaměstnanci zadavatele a zástupce zadavatele Zadavatel dále sděluje všem dodavatelům, že před zahájením tohoto výběrového řízení nevedl předběžné tržní konzultace. 3. Prohlídka místa plnění S ohledem na charakter plnění VZMR zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje. 4. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 4.1. Dodavatel má právo na vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel požádá písemně o vysvětlení zadávací dokumentace, musí tak učinit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace adresovali zástupci zadavatele na nebo do jeho datové schránky (xsfhnmx), případně prostřednictvím profilu zadavatele Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval a uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto Výzvu. Za tímto účelem žádá zadavatel dodavatele, aby jeho profil zadavatele sledovali. Stránka 3 z 11

4 4.4. Provede-li zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 5. Předpokládaná hodnota VZMR Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s 16 a násl. ZZVZ ve výši ,- Kč bez DPH. Zadavatel současně stanovuje, že s ohledem na schválený rozpočet akce, který je nepřekročitelný, je předpokládaná hodnota veřejné zakázky považována současně za maximální a nepřekročitelnou hodnotu, platnou pro nabídkovou cenu každého účastníka výběrového řízení. Pokud účastníci výběrového řízení uvedou ve své nabídce nabídkovou cenu veřejné zakázky vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude taková nabídka posouzena zadavatelem jako nabídka nepřijatelná, a zadavatel účastníka výběrového řízení vyloučí analogicky dle 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 6. Bližší vymezení předmětu plnění VZMR 6.1. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu dle 27 ZZVZ zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ. Jedná se o otevřenou výzvu dle bodu Pravidel. Druh zakázky dle předmětu: dodávky 6.2. Předmět VZMR: Předmětem plnění této VZMR je dodávka jednoho HPGe detektoru s geometrickou konfigurací studny pro možnost měření malého množství vzorku s nízkou aktivitou, pracujícího na principu spektrometrie záření gama, včetně zařízení pro chlazení na provozní teplotu a SW pro zpracování naměřených spekter za nestandardní geometrie. Přístroj bude používán v rámci projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze k laboratornímu stavení aktivity přírodních i umělých radionuklidů v malých množstvích vzorku s nízkou aktivitou (např. jezerní a říční sedimenty, profily z vrtů, otěry povrchů apod.) Minimální technické požadavky na předmět plnění VZMR jsou stanoveny v příloze č. 4 této Výzvy. 7. Technické podmínky 7.1. Technické podmínky zadavatelem poptávaného předmětu plnění jsou přesně stanoveny touto Výzvou Účastník výběrového řízení ve své nabídce doloží technický list / brožuru / technický popis nabízeného přístroje. Tyto doklady mohou být doloženy v anglickém jazyce Účastník výběrového řízení ve své nabídce dále doloží vyplněnou přílohu č. 4 této Výzvy. 8. Doba a místo plnění VZMR 8.1. Termín dodání: do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy na plnění této VZMR 8.2. Místo dodání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1, místnost B-15 Stránka 4 z 11

5 9. Obchodní a jiné smluvní podmínky Zadavatel, jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky, a to ve formě závazného vzoru Kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy. Dodavatel doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní nebo upraví i další údaje požadované zadavatelem (žlutě podbarvené údaje) a předloží jej zadavateli jako součást nabídky. 10. Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu Vyhrazené změny závazku: Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace zakázky z důvodu vyšší moci (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce) či okolností způsobených SARS-CoV-2 nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, a které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran naplnění smluvních podmínek. V takovém případě může být termín dodání prodloužen maximálně o počet dnů, po které nebylo možné realizovat předmět smlouvy z výše uvedených důvodu. Výše uvedené důvody, které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána, jsou vyhrazenou změnou závazku analogicky dle 100 odst. 1 ZZVZ a ex lege důvodem pro následnou změnu závazku analogicky dle 222 ZZVZ Při změnách závazku si zadavatel vyhrazuje právo postupovat analogicky dle 222 ZZVZ Zadavatel si pro dobu realizace plnění předmětu VZMR nevyhrazuje žádné podmínky změny dodavatele Podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu: Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu VZMR uvedenému v podmínkách výběrového řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 11. Požadavky na rozdělení VZMR na části, varianty nabídek Rozdělení VZMR na části: Zadavatel nestanovuje žádné podmínky pro rozdělení předmětu VZMR na části Varianty nabídek: Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace včetně požadovaných dokladů Požadavky na kvalifikaci dodavatele: Kvalifikovaným pro plnění této VZMR je dodavatel, který splní: základní způsobilost v rozsahu analogicky dle 74 ZZVZ profesní způsobilost analogicky podle 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel uvede, zda je či není zapsán v Obchodním rejstříku; technická kvalifikace analogicky podle 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - dodavatel doloží seznam dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. Stránka 5 z 11

6 K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizoval min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka detektoru typu HPGe v hodnotě min ,- Kč bez DPH / zakázka. Zadavatel uvádí, že se musí jednat o dodávky v posledních 3 letech realizované, tj. řádně dokončené a předané objednateli. Zadavatel uzná i zakázky, které byly realizovány v mezidobí od zahájení výběrového řízení do skončení lhůty pro podání nabídek Požadavky na způsob prokázání kvalifikace dodavatele a poddodavatele: Za účelem prokázání kvalifikace dodavatelé, popř. poddodavatelé v nabídce i před podpisem smlouvy doloží Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této Výzvy Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu písm. a) této Výzvy každý dodavatel samostatně Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob Pokud bude dodavatel prokazovat chybějící část kvalifikace, tj. technickou kvalifikaci, prostřednictvím poddodavatele, pak tento subjekt je povinen doložit kromě chybějící kvalifikace dodavatele, také splnění kvalifikace dle bodu této Výzvy (základní způsobilost) a této Výzvy (profesní způsobilost). Chybějící kvalifikaci a základní a profesní způsobilost prokáže poddodavatel formou Čestného prohlášení dle přílohy č. 2 k této Výzvě. Dodavatel současně doloží písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění VZMR nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZMR, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele Objasnění nebo doplnění údajů a dokladů dodavatelem: Zadavatel může za účelem zajištění řádného průběhu tohoto výběrového řízení požadovat po dodavateli, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasní, nepředloží anebo nedoplní údaje a doklady, může zadavatel nabídku dodavatele vyřadit z dalšího hodnocení nabídek anebo také požadovat po dodavateli nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo kvalifikace. V takovém případě musí dodavatel nahradit poddodavatele nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele a výběrové řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může nabídku dodavatele vyřadit z dalšího hodnocení. 13. Požadavek zadavatele na identifikaci poddodavatelů, omezení poddodavatelů a požadavky v případě společné účasti dodavatelů Dodavatel ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část VZMR jiným osobám. V nabídce dodavatel popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou věcně vymezenou část VZMR bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu prací a dále uvede identifikační údaje každého poddodavatele. Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část VZMR jiným osobám, učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení. Dodavatel použije přílohu č. 3 této Výzvy Omezení poddodavatelů Zadavatel si nevyhrazuje požadavek, aby část plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohla být plněna pouze dodavatelem. Stránka 6 z 11

7 14. Zadávací lhůta a požadavky na složení jistoty Zadávací lhůta: Zadavatel nestanovil délku zadávací lhůty Požadavky na složení jistoty: Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu. 15. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 15.1 Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění VZMR v souladu s touto Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách (Kč) Nabídková cena bude v návrhu smlouvy stanovena v následujícím členění: Celková nabídková cena bez DPH: Kč DPH %: Kč Celková nabídková cena včetně DPH: Kč 15.3 Nabídková cena nesmí překročit PHVZ (viz bod 5 této Výzvy) Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 16. Mimořádně nízká nabídková cena (MNNC) Zadavatel stanovuje analogicky dle 113 odst. 2 písm. b) ZZVZ způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny: Pokud zadavatel obdrží do konce lhůty pro podání nabídek 3 až 5 nabídek, bude za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považována taková nabídková cena, která bude nižší o více než 25 % výsledné hodnoty, kterou zadavatel vypočítá následujícím způsobem: Aritmetický průměr vypočtený z jednotlivých nabídkových cen v Kč bez DPH se sečte s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky v Kč bez DPH (viz čl. 5 této Výzvy) a vydělí se dvěma Pokud zadavatel obdrží do konce lhůty pro podání nabídek více než 5 nabídek, bude za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považována taková nabídková cena, která bude nižší o více než 25 % hodnoty, která vznikne škrtnutím nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny v Kč bez DPH z nabídek a následně postupem dle čl této Výzvy. Škrtnutí nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny v Kč bez DPH je jen za účelem určení mimořádně nízké nabídkové ceny, nikoliv však za účelem vyloučení těchto nabídek z dalšího hodnocení. Zadavatel bude hodnotit a postupem dle čl této Výzvy i posuzovat všechny nabídky, tj. i nabídky účastníků výběrového řízení, jejichž nabídky za účelem výpočtu výsledné hodnoty ve vztahu k identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny obsahují nejnižší a nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH V případě, že budou podány méně než tři nabídky, tj. 1 2 nabídky, nebude zadavatel dle výše uvedeného způsobu pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny postupovat a zváží analogicky dle 113 ZZVZ jiný způsob či postup, jak zjistit či určit mimořádně nízkou nabídkovou cenu Pokud zadavatel u některého z účastníků zadávacího řízení identifikuje dle výše uvedených postupů nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, pak zadavatel vždy vyzve účastníka zadávacího řízení hodnoceného na průběžném prvním pořadí, popř. i další účastníky zadávacího řízení, k jejímu zdůvodnění. Stránka 7 z 11

8 17. Pravidla pro hodnocení nabídek 17.1 Nabídky účastníků výběrového řízení budou hodnoceny analogicky dle 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti Zadavatel jako kritérium hodnocení stanovuje nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Ekonomicky nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (bez DPH) za kompletní předmět plnění VZMR. Nebude-li možné vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku z důvodu rovnosti nejnižších nabídkových cen dvou či více účastníků výběrového řízení, rozhodne o ekonomicky nejvýhodnější nabídce los. Výběru losem jsou oprávněni účastnit se dotčení účastníci výběrového řízení Zadavatel analogicky dle 39 odst. 4 ZZVZ stanovuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, umístěných na prvním, případně druhém nebo třetím v pořadí. 18. Způsob podání nabídek, jazyk, ve kterém může být nabídka podána Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj egordion v Tenderarena, (dále jen Tenderarena ) dostupný na internetové adrese kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz nápověda v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Zadavatel, v souladu 5 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 260/2016 Sb. zajistil, aby veřejný klíč zadavatele určený k šifrování obsahu nabídek odpovídal soukromému klíči zadavatele, a to prostřednictvím svého elektronického nástroje (Tenderarena). Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě: a) Pro podání Nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj egordion v Tenderarena, (dále jen Tenderarena ) dostupný na internetové adrese kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz nápověda v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu, b) Dodavatel musí pro podání Nabídky disponovat osobním počítačem s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), c) Dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší, d) Dodavatel musí být pro možnost podání Nabídky registrován jako Dodavatel v elektronickém nástroji Tenderarena (odkaz registrace dodavatele na webové stránce a uživatel Dodavatele musí pro podání Nabídky disponovat rolí účastník zakázky. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna, e) Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB mohou být dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. f) Pakliže je v této Zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah Nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat Stránka 8 z 11

9 Dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, g) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Dodavatele. Zadavatel doporučuje Dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání Nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání Nabídek (podáním Nabídky se rozumí finální odeslání Nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh) Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány v českém jazyce. Doklady dle bodu 7.2 této Výzvy (Brožury/technické listy apod.) mohou být předloženy v anglickém jazyce. Doporučená struktura nabídky: 19. Doporučený způsob zpracování nabídky A. Návrh kupní smlouvy (příloha č. 1 této Výzvy) v editovatelném formátu word B. Doklad dle bodu 7.2 této Výzvy (Brožura/technický list apod.) C. Doklad dle bodu 7.3 této Výzvy (Doplněná příloha č. 4 této Výzvy) D. Seznam poddodavatelů u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob (poddodavatelů) nebo čestné prohlášení o tom, že dodavatel nebude mít poddodavatele dle bodu 13. této Výzvy (příloha č. 3 této Výzvy) E. Prokázání kvalifikace (příloha č. 2 této Výzvy) F. Smlouva mezi dodavateli, kteří předkládají společnou nabídku, ve které je uvedena, společná a nerozdílná odpovědnost za plnění VZMR. 20. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. Elektronická adresa pro podání nabídek: Zadavatel upozorňuje, že pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se analogicky dle 28 odst. 2 ZZVZ za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. 21. Termín a místo otevírání nabídek Otevírání nabídek se uskuteční dne , neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne analogicky dle 109 ZZVZ. 22. Aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele u této veřejné zakázky posoudil a následně i vyhodnotil, zda je vzhledem k povaze a smyslu této VZMR možné uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání i inovací ve smyslu 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ. Sociálně odpovědné zadávání: Na základě informací o předmětu VZMR, jak z hlediska účelu použití, včetně jeho určení k plnění vědeckých, výzkumných, zkušebních a pedagogických vysoce odborných úkolů a dále způsobu a místa jeho výroby a prodejní distribuce včetně předpokládané dopravy do místa plnění předmětu VZMR, zadavatel nevyhodnotil možnost aplikace zásady sociálně odpovědného zadávání. Stránka 9 z 11

10 Environmentálně odpovědné zadávání: Zásada environmentálně zodpovědného zadávání je zohledněna. Při vytváření zadávacích podmínek byly zohledněny environmentální aspekty v souvislosti s použitím vhodných materiálů vybraných částí přístroje. Hlavním požadavkem bylo vyloučení použití vysoce toxického beryllia jakožto možného materiálu vstupního okénka detektoru. Studnové geometrické uspořádání přístroje pak umožní v porovnání s detektory standardní geometrie dosáhnout požadované přesnosti měření v kratším čase, čímž dojde k úspoře energie (napájení přístroje a chlazení kapalným dusíkem). Inovace: Studnový detektor umožní efektivnější, rychlejší a preciznější stanovení aktivity u vzorků s nízkou aktivitou, popř. s malým objemem. Díky vyšší účinnosti měření pro takto specifické geometrie budou moci být vzorky měřeny kratší dobu, popř. bude možné dosáhnout kvalitnějších výsledků z hlediska přesnosti resp. z pohledu možnosti měření nižších aktivit než u standardního geometrického uspořádání detektoru. Také v případech, kdy odběr většího (standardně je měřený objem 0,5 l) objemu vzorku je komplikovaný a náročný na odběrová zařízení, či přímo nemožný (dnové sedimenty, vzácné vzorky z experimentálních lokalit apod.), umožňuje tato nová moderní konfigurace získat potřebné informace o složení vzorku z minimálního objemu. 23. Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele Zadavatel si vyhrazuje, že v zákonných lhůtách na profilu zadavatele uveřejní analogicky dle 53 odst. 5 ZZVZ oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění. Rovněž v případě zrušení výběrového řízení zveřejní zadavatel Oznámení o zrušení VZMR na profilu zadavatele, a to do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení až do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny dodavatele, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, uveřejní zadavatel informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení Vybraný dodavatel bude dle ustanovení 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem: a) pokud se na zpracování dodavatelovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, b) resp. s dodavatelem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, nebo c) jehož poddodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení. Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy. Stránka 10 z 11

11 23.7. Dodavatel je povinen výslovně ve své nabídce viditelně označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství a které nemají být z tohoto důvodu uveřejněny v registru smluv a na profilu zadavatele. V Praze dne viz el. podpis České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. děkan Přílohy: 1. Vzor kupní smlouvy 2. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 3. Seznam poddodavatelů 4. Minimální technické parametry Stránka 11 z 11

OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU I. ÚVOD Zadavatel Vás tímto jako dodavatele vyzývá k podání nabídek v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s 31 zákona č. 134/2016

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:,,lfp Volkswagen T6 Zadavatel veřejné zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení s elektronickou aukcí podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Návrh technických doporučení pro projektování lesní dopravní sítě Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

Identifikační údaje zadavatele

Identifikační údaje zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon) Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

STAROSTA MĚSTA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

STAROSTA MĚSTA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY STAROSTA MĚSTA naše zn.: MUVS 68271/2019 /OP/Zá vyřizuje: Mgr. Tomáš Zádrapa telefon: 571 491 498 e-mail: verejne.zakazky@mestovsetin.cz datum 23.08.2019 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Č.j.: UKLFP/216044/2019 Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle Metodického dopisu č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce obecná část, verze 4 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Více

Obec Bělkovice-Lašťany

Obec Bělkovice-Lašťany VÝZVA - OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO ZÁKON Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) V PLATNÉM ZNĚNÍ 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Zřízení bezbariérového přístupu do zámku Doksy - Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu k Muzeu Čtyřlístek a Knihovně včetně zřízení nouzové elektropřípojky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Nákup výpočetní a audiovizuální techniky pro Základní školu, Most, Svážná 2342, příspěvkovou organizaci

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro obec Malenovice Dodávky 39234000-1

Více

Financování předmětu veřejné zakázky, povinnosti dodavatele související s financováním veřejné zakázky

Financování předmětu veřejné zakázky, povinnosti dodavatele související s financováním veřejné zakázky Zadávací dokumentace poptávkového řízení Dodávka dřevěných pražců Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací dokumentaci: Jana Červenková Telefon: 420 59 740 1309; E-mail: Jana.Cervenkova@dpo.cz Evidenční

Více

Výzva a zadávací podmínky

Výzva a zadávací podmínky Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: Hl 5094/2017/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu Otevřená výzva 1. Zadavatel: Maso Třebovle s.r.o.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA k veřejné zakázce Autobusová zastávka v ulici Závodu míru, Sokolov - studie (2. vyhlášení) Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen zadavatel ), tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 6 a 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup kancelářských potřeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Nábytek pro učebnu stolničení SOŠ a SOU Kladno zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Spotřební materiál pro tisková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Laboratorní přístroj Hmotnostní spektrometr pro stanovení ultrastopových koncentrací chemických prvků Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE EBB gear box solo endurance test rig 1 ks Projekt: Rozšíření vývojového centra NEJEDNÁ SE O ZAKÁZKU PODLE ZÁKONA Č. 137/2006SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V Jablonci nad Nisou, dne 8.7.2016..

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení mobilních kluzišť na Praze 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Více

Výstavba parkoviště Na Vyhlídce, Cheb

Výstavba parkoviště Na Vyhlídce, Cheb Město Cheb Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jako veřejná zakázka ) na stavební práce dle 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA k veřejné zakázce Prodloužení SMA Genetec Advantage pro produkt Genetec Security center 5.5 zadávané v souladu s vnitřní směrnicí města Sokolov VS 06.4 Pravidla pro zadávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: KANTOR

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 Identifikační číslo:

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákon, případně,,zzvz ) s dodržením

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor informatiky Žerotínovo nám. 3, Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor informatiky Žerotínovo nám. 3, Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor informatiky Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky HW pro pilotní projekt VDI Přílohy:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK )

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení Polikliniky Mazurská sedáky, Praha 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Druh řízení: Zvýšení kvality

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova se sídlem: Ruská 2411/87, Praha 10 IČO: tímto poskytuje

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova se sídlem: Ruská 2411/87, Praha 10 IČO: tímto poskytuje Příloha č. 3 zadávací dokumentace 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova se sídlem: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 IČO: 00216208 tímto poskytuje KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI k podlimitní veřejné zakázce s

Více

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Obec Radimovice VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK Tato výzva - zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci výběrového řízení, které není realizováno postupem dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název projektu: Registrační číslo: Pořízení automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s. 013D312005402 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor 2. opakované řízení Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Adresa pracoviště: Domov seniorů Drachtinka 1631, Erbenova, 539 01 Hlinsko Č.j.: DsD/474/2016/Se Spis. znak skart. znak/lhůta: 60.1./V5 Vyřizuje:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL 13540/2019/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.2 - V/5 Vyřizuje: Marcel Bureš Tel.:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADAVATEL: OVANET a.s. Sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz Zastoupený:

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice herní prvky

Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice herní prvky Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice herní prvky Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zadávacích řízení v souladu s ustanovením 31 zákona č.134/2016

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k č.j.: HSOS-8911-3/2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY UNIVERZITA KARLOVA ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (dále jen výzva ) veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva a zadávací podmínky

Výzva a zadávací podmínky Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Kraslice nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice Tel. 352 370 450, E-mail majetek@meu.kraslice.cz K uveřejnění! VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Více

Název veřejné zakázky: Oprava střešního pláště zimního stadionu. (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Oprava střešního pláště zimního stadionu. (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou přiměřeně dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Univerzita Karlova, Centrum Krystal ve smyslu 31 a za dodržení podmínek dle 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzkum a vývoj pro inovační vouchery

Výzkum a vývoj pro inovační vouchery Název zakázky Druh zakázky Spolufinancováno z Název projektů/inovačních voucherů Výzkum a vývoj pro inovační vouchery služby Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: Hl 34692/2017/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Ing. Vladimír Saifr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Dodávka nábytku SOŠ a SOU Kladno zadávaná mimo režim

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Zajištění 4 workshopů a tvorba odborného manuálu k tématu sociální zemědělství/podnikání veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon") Tato veřejná zakázka

Více

Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice

Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice OBEC VINAŘICE V. ulice 250, 273 07 Vinařice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka: Manipulační plocha u hřbitova

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka: Manipulační plocha u hřbitova Č. j.: SBEL/1623/17 Sp. zn.: S-SBEL/1622/17 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka: Manipulační plocha u hřbitova vč. zadávacích podmínek Veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4 odst. 1 písm.

Více

OBEC TETČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu

OBEC TETČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu pro 4 OBEC TETČICE Palackého 177, 664 17 Tetčice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti

Více

ZŠaMŠO Waldorfská zabezpečení

ZŠaMŠO Waldorfská zabezpečení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem ZŠaMŠO Waldorfská zabezpečení Ev. č. VZ 13/2019/B/D/OIMH/Fo zadávaná jako zakázka malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. 6, 27 a 31 zákona

Více

VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 27 v návaznosti na 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při kterém zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele 1) Identifikace zadavatele Firma: Dura Automotive Systems CZ s.r.o., Sídlo: Průmyslový park 300, Kopřivnice 742 21 IČ: 26031531 / DIČ: CZ26031531 Osoba zastupující zadavatele: Ing. Tomáš Hurta E-mail:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. ZADAVATEL 1.1. Informace o zadavateli Úřad pro civilní letectví K letišti 1149/23 16100, Praha, Ruzyně IČO: 48134678 Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Josef Rada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Druh řízení: Zvýšení kvality

Více

POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU č.j. 205/18 POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Dopravní podnik města Brna, a.s. Sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Doručovací číslo: 65646 IČ: 25508881 vyhlašuje

Více

Dodávky kotoučů pro tisk jízdenek v automatech, kotoučů pro prodejny a papírových jízdenek v blocích

Dodávky kotoučů pro tisk jízdenek v automatech, kotoučů pro prodejny a papírových jízdenek v blocích Ing. Vychodil/585 533 141 19.6.2018 Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou sektorovým zadavatelem, s názvem Dodávky kotoučů pro tisk jízdenek v automatech, kotoučů

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více

POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU č.j. 197/18 POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Dopravní podnik města Brna, a.s. Sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Doručovací číslo: 65646 IČ: 25508881 vyhlašuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 03/17/B/SP/OM/Ad,, Oprava volného bytu č.3 na ul.vaškova 2626/21 v Moravské- Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. 27,31

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 15592/A/2019-SOV Čj.: UZSVM/A/8796/2019-SOV Zadávací dokumentace 1. ZADAVATEL 1.1. Informace o zadavateli Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 12800, Praha, Nové Město

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 Identifikační číslo:

Více

Rekonstrukce komunikací komunikace a zpevněné plochy ul. El. Krásnohorské

Rekonstrukce komunikací komunikace a zpevněné plochy ul. El. Krásnohorské OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je

Více

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín IČO: 00226637 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Plicní ventilátor-

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce malého rozsahu: Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Režim: Předmět veřejné zakázky: Zadavatel:

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

VÝZVA ZADAVATELE KE ZVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA ZADAVATELE KE ZVEŘEJNĚNÍ Praha 7 dne: 25.1. 2018 VÝZVA ZADAVATELE KE ZVEŘEJNĚNÍ Věc: Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR) na realizaci veřejné zakázky na dodávky Sběrný dvůr-město Krásná Hora nad Vltavou-technologická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zavedení dynamického nákupního systému aktualizovaná verze v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Dynamický nákupní systém - Sdružené služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA. k veřejné zakázce. Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov. zadávané v souladu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA. k veřejné zakázce. Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov. zadávané v souladu Sokolov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA k veřejné zakázce Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov zadávané v souladu s vnitřní směrnicí města Sokolov VS 06.4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Od Valdštejna k Pücklerovi knížecí kvalita služeb pro naše hosty nábytek a vybavení

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Od Valdštejna k Pücklerovi knížecí kvalita služeb pro naše hosty nábytek a vybavení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Od Valdštejna k Pücklerovi knížecí kvalita služeb pro naše hosty nábytek a vybavení zadávaná v otevřeném řízení dle 3 písm. b) a 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ JAZYKOVÉ UČEBNY ZŠ TLUMAČOV A UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ JAZYKOVÉ UČEBNY ZŠ TLUMAČOV A UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 2020 v programu Integrovaný regionální operační program (dále

Více

Zadávací dokumentace poptávkového řízení,,rekonstrukce a modernizace mostového jeřábu

Zadávací dokumentace poptávkového řízení,,rekonstrukce a modernizace mostového jeřábu Zadávací dokumentace poptávkového řízení,,rekonstrukce a modernizace mostového jeřábu Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací dokumentaci: Jana Červenková Telefon: 420 59 740 1309; E-mail: Jana.Cervenkova@dpo.cz

Více

Městské části Praha 8. se sídlem Zenklova 35/čp. 1, Praha 8 - Libeň

Městské části Praha 8. se sídlem Zenklova 35/čp. 1, Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle 27 ve spojení s 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Položení mobilního multifunkčního hřiště. Obec Dlouhoňovice

Položení mobilního multifunkčního hřiště. Obec Dlouhoňovice OBEC DLOUHOŇOVICE Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka

Více