Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2022, o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2022, o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí"

Transkript

1 Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2022, o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 3, 9 odst. 3, 10a odst. 3, 13 odst. 7, 21 odst. 5 a 22 odst. 5 zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (dále jen zákon ): ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje a) rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence, b) minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů, c) rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení, d) formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, e) rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému, f) obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému, g) minimální rozsah ověření údajů auditorem. CELEX 32019L0904 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2267 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

2 ČÁST DRUHÁ PODROBNOSTI POVINNOSTÍ VÝROBCŮ VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 2 Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence (1) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v částech B až D přílohy zákona nebo lovných zařízení obsahujících plast vede evidenci samostatně pro a) hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, b) předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, c) tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, d) balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, a e) lovná zařízení obsahující plast. (2) Výrobce podle odstavce 1 vede evidenci množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh minimálně v tomto rozsahu: a) čtvrtletí, ve kterém byl vybraný plastový výrobek uveden na trh, b) druh vybraného plastového výrobku podle odstavce 1 písm. a) až e), (3) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v částech B až D přílohy k zákonu ohlašuje údaje z evidence množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh v rozsahu tabulek č. 1 a 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. (4) Výrobce lovných zařízení obsahujících plast ohlašuje množství těchto lovných zařízení uvedených na trh v rozsahu tabulek č. 1 a 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce. CELEX 32019L0904 CELEX 32021D Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů (1) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v části C přílohy k zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast je povinen využívat při provádění osvětové činnosti každoročně alespoň 2 z těchto informačních prostředků a způsobů: a) rozhlasové nebo televizní vysílání, b) elektronickou komunikaci, například komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, internetové prezentace nebo bannery,

3 c) osobní sdělení, například formou školních vzdělávacích akcí, výstav nebo veletrhů, nebo d) periodický tisk. (2) Osvětová činnost musí zdůrazňovat důležitost postoje konečných uživatelů k nakládání s odpadem z vybraných plastových výrobků podle odstavce 1 a osobní odpovědnost konečných uživatelů za dopad odpadu z těchto vybraných plastových výrobků na životní prostředí. (3) Při provádění osvětové činnosti musí být uváděn název výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, který ji organizuje, a zajišťuje její financování, nebo značka nebo název informační kampaně. 4 Rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení Výrobce lovných zařízení obsahujících plast vede a ohlašuje údaje o množství zpětně odebraných odpadních lovných zařízení obsahujících plast v rozsahu tabulek č. 1 a 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce. CELEX 32019L0904 CELEX 32021D0958 ČÁST TŘETÍ PODROBNOSTI ČINNOSTI PROVOZOVATELE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU 5 Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 6 Rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému (1) Provozovatel kolektivního systému vede evidenci výrobců, s nimiž má uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, v tomto rozsahu: a) jméno a v případě právnické osoby též právní formu, b) adresa sídla, c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, d) druh vybraných plastových výrobků,

4 e) značka vybraných plastových výrobků, f) použitý způsob prodeje. (2) Provozovatel kolektivního systému vede evidenci množství vybraných výrobků uvedených na trh výrobci, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, způsobem podle 2 odst. 1 a v rozsahu podle 2 odst. 2 této vyhlášky. 7 Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému (1) Vzor a obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. (2) Provozovatel kolektivního systému zasílá roční zprávu v rozsahu tabulek č. 1 až 6 přílohy č. 3 k této vyhlášce. Tabulky č. 3A, 3B nebo 3C přílohy č. 3 k této vyhlášce zasílá provozovatel kolektivního systému podle druhu vybraných plastových výrobků, pro které zajišťuje kolektivní plnění povinností výrobců. Tabulku č. 5 přílohy č. 3 k této vyhlášce zasílá pouze provozovatel kolektivního systému zajišťující kolektivní plnění povinností výrobců vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k zákonu. CELEX 32019L0904 CELEX 32021D Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci (1) Provozovatel kolektivního systému je povinen každoročně zajistit audit nejméně 10 % hmotnosti z celkového množství vybraných plastových výrobků vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci. (2) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit audit nejméně jednou za 5 let u výrobců vybraných plastových výrobků, kteří uvedou na trh ročně více než 5 % vybraných plastových výrobků z celkového množství, které vykázali provozovateli kolektivního systému všichni výrobci daného druhu vybraného plastového výrobku za daný rok. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 9

5 Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2022 Sb. Tabulky pro ohlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a zpětně odebraných odpadních lovných zařízení Tabulka č. 1: Identifikační údaje Vykazovaný rok: Název ohlašovatele: IČO: Adresa: IČZÚJ: Hlášení vyplnil: Datum vyhotovení hlášení: Poznámky: Ulice: Číslo popisné / orientační: Obec: PSČ: Jméno: Příjmení: Tel.: Tabulka č. 2: Množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem Druh vybraného plastového výrobku: Celková hmotnost vybraných plastových výrobků daného druhu, které byly uvedeny na trh (t): Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost Balónky Hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů Tabulka č. 3: Množství lovných zařízení obsahujících plast uvedených na trh / zpětně odebraných ve formě odpadu výrobcem Celkem Sítě vyrobené ze silných motouzů (Ø > 1 mm) Sítě vyrobené ze slabých motouzů (Ø 1 mm) Jiná zařízení na bázi plastů nebo jejich částí Neplastové části zařízení Bóje, plováky, lana Celkem (*) = v tunách A+B+C+D+E A B C D=I+K E=F+J+L Plasty celkem = A+B+C+F A B C F Kovy celkem G=I+J I J

6 Guma celkem H=K+L K L Vysvětlivky k tabulce č. 1: Identifikační údaje Vykazovaný rok uvede se kalendářní rok, za který jsou údaje ohlašovány. Název ohlašovatele uvede se název výrobce vybraných plastových výrobků. Vyplňuje se obchodní firma tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku. IČO vyplňuje se identifikační číslo výrobce vybraných plastových výrobků; pokud má výrobce IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Uvede se, bylo-li IČO přiděleno. V případě subjektu se sídlem mimo Českou republiku se uvede identifikátor přidělený Informačním systémem plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) při registraci subjektu do systému tzv. ISPOP ID. Ulice, obec, PSČ vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla výrobce vybraných plastových výrobků. IČZÚJ vyplňuje se identifikační číslo základní územní jednotky obce, ve které se nachází sídlo výrobce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí České republiky vydaného Českým statistickým úřadem. Hlášení vyplnil uvede se jméno a příjmení a kontaktní údaje osoby vyplňující hlášení. Datum vyhotovení hlášení uvede se datum vyhotovení hlášení ve formátu DD.MM.RRRR. Vysvětlivky k tabulce č. 2: Množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem Druh vybraného plastového výrobku uvede se, za jaký druh nebo druhy vybraných plastových výrobků je hlášení podáváno (hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů, předvlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům). Celková hmotnost vybraných plastových výrobků daného druhu, které byly uvedeny na trh uvede se celková hmotnost vybraných plastových výrobků daného druhu, které byly uvedeny na trh výrobcem vybraných plastových výrobků v daném kalendářním roce, v tunách na tři desetinná místa. Vysvětlivky k tabulce č. 3: Množství lovných zařízení obsahujících plast uvedených na trh / zpětně odebraných ve formě odpadu výrobcem Ohlašování údajů se nevztahuje na tmavá políčka tabulky. Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa. Plastem se pro účely této tabulky rozumí polypropylen (PP), polyethylen (PE), vysoce molekulární polyethylen (HMPE), nylon, jiné plasty (PET, PVC, HDPE) nebo směs polymerů. Kovem se pro účely této tabulky rozumí ocel, hliník, olovo, ostatní kovy nebo směs kovů. Pojem motouz zahrnuje všechny motouzy, šňůry, lehká lana, atd. bez ohledu na to, zda jsou tvořena jedním vláknem (monofilament) nebo několika vlákny, které jsou kroucené nebo oplétané dohromady tak, aby tvořily jediný vícevláknitý motouz.

7 Neplastové části zařízení mohou zahrnovat kovová závaží, gumové válečky, úniková zařízení, mřížky atd. CELEX 32021D0958

8 Příloha č. 2 k vyhlášce č. /2022 Sb. Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému 1 Druh vybraného plastového výrobku Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost Balónky Díl I. Identifikační údaje žadatele 2 Obchodní firma 3 Právní forma a.s. s.r.o. 4 Adresa sídla (ulice, č.p./č.o., obec, PSČ) 5 IČO DIČ 6 Adresa elektronické pošty ( ) Identifikace statutárního zástupce, který žádost vyplnil 7 Jméno a příjmení Podpis 8 Kontaktní adresa (ulice, č.p./č.o., obec, PSČ) 9 Funkce 10 Adresa elektronické pošty ( ) 11 Telefon Díl Podrobnější údaje o žadateli Aktuální znění zakladatelského právního jednání, není-li uloženo ve 12 sbírce listin veřejného rejstříku Seznam společníků žadatele s uvedením jejich podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech žadatele s uvedením společníků 13 jednajících ve shodě, je-li žadatel společností s ručením omezeným a tento seznam s uvedením podílů nevyplývá ze zakladatelského právního jednání Výpis z evidence emise zaknihovaných cenných papírů nebo výpis z evidence imobilizovaných cenných papírů, pokud jde o emisi akcií 14 žadatele, ne starší než 60 dní, nebo opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, ne starší než 60 dní, s uvedením akcionářů jednajících ve shodě, je-li žadatel akciovou společností 15 Poslední výroční zpráva žadatele, pokud existuje Čestné prohlášení žadatele, že není společníkem nebo členem jiné právnické osoby nebo členem orgánu jiné právnické osoby, s 16 výjimkou právnické osoby, jejímiž společníky nebo členy jsou výlučně nebo převážně osoby s obdobným předmětem činnosti, jako má žadatel, a že se nepodílí na podnikání jiné osoby Čestné prohlášení společníků, že podíl žádného společníka žadatele nebo společníků žadatele jednajících ve shodě na základním 17 kapitálu žadatele nebo na hlasovacích právech žadatele nepřesahuje 34 % Označení přílohy

9 Díl I Vzory smluv: o kolektivním plnění včetně sazeb pro výpočet jakýchkoliv peněžitých 18 plnění na základě smlouvy o úhradě nákladů obcím na úklid odpadu z vybraných plastových výrobků uvedených v části D přílohy k zákonu, jehož se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu nebo 2. na soustřeďování odpadu z vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k zákonu v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad, jeho přepravu a zpracování 20 Seznam osob, se kterými žadatel již uzavřel některou ze smluv uvedených výše s uvedením, o jakou smlouvu jde Díl IV. Žadatel doloží projekt zajišťování kolektivního plnění, který zahrnuje alespoň: 21 označení druhu vybraných plastových výrobků, pro které žadatel hodlá zajišťovat kolektivní plnění povinností výrobců předpokládaný počet uzavřených smluv o kolektivním plnění a 22 předpokládanou výši nákladů hrazených obcím podle 15 odst. 4 zákona popis technických, organizačních a finančních opatření, kterými 23 zajistí kolektivní plnění povinností výrobců podrobný popis předpokládaných finančních zdrojů k zajištění kolektivního plnění povinností výrobců v jednotlivých letech platnosti oprávnění k provozování kolektivního systému a dokumenty 24 prokazující jeho pravdivost, zejména poslední účetní závěrku a smlouvy o úvěru, pokud se jeho použití předpokládá, alespoň pro období prvního roku platnosti oprávnění popis způsobu zajištění osvětové činnosti a nákladů na ni 25 vynakládaných 26 popis způsobu vedení evidencí podle 21 odst. 1 zákona smlouvu s auditorem o provádění ověřování údajů podle 22 odst a 2 zákona návrh způsobu výpočtu úhrady nákladů obcí podle 15 odst zákona Vysvětlivky: Tuto přílohu použije žadatel jako formulář pro účely podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému dle 13 odst. 1 a 2 zákona nebo pro oznámení změny údajů uvedených v žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému dle 13 odst. 4 zákona. Za účelem oznámení změny údajů uvedených v žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se na formuláři vždy vyplňuje díl I. a dále pouze ty údaje, které se změnily. Díl

10 Řádky 12 až 17 vyplňují se názvy či čísla příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Jestliže je aktuální znění zakladatelského právního jednání zveřejněno ve sbírce listin veřejného rejstříku, postačí tuto skutečnost k řádku č. 12 uvést, příp. uvést odkaz na sbírku listin, kde je znění zakladatelského právního jednání zveřejněno. Díl I V dílu I žadatel předloží vzory smluv uvedených na řádcích č. 18 a 19. Řádek č. 20 následně obsahuje jmenný seznam osob, se kterými už žadatel uzavřel některou ze smluv uvedených na řádcích č. 18 nebo 19. Díl IV. V dílu IV. je blíže specifikován projekt zajišťování kolektivního plnění.

11 Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2022 Sb. Roční zpráva o vybraných plastových výrobcích Tabulka č. 1: Identifikace ohlašovatele Vykazovaný rok Druh Tabákové výrobky s filtry vybraného a filtry uváděné na trh plastového pro použití v kombinaci výrobku s tabákovými výrobky Název ohlašovatele IČO Adresa IČZÚJ Ulice Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost Číslo popisné / orientační Obec Balónky PSČ Hlášení vyplnil Jméno Příjmení Tel. Datum vyhotovení hlášení Poznámky Tabulka č. 2: Množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh za vykazovaný rok Druh vybraného plastového výrobku Uvedeno na trh (t) Vývoz (t) Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost Balónky Tabulka č. 3A: Samostatná příloha roční zprávy seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána a jejich individuální data o množství předvlhčených ubrousků pro osobní hygienu a péči o domácnost uvedených na trh ve vykazovaném roce

12 Název výrobce IČO / ISPOP ID Množství předvlhčených ubrousků pro osobní hygienu a péči o domácnost uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce (t) Tabulka č. 3B: Samostatná příloha roční zprávy seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána a jejich individuální data o množství tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky uvedených na trh ve vykazovaném roce Název výrobce IČO / ISPOP ID Množství tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce (t) Tabulka č. 3C: Samostatná příloha roční zprávy seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána a jejich individuální data o množství balónků uvedených na trh ve vykazovaném roce Název výrobce IČO / ISPOP ID Množství balónků uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce (t) Tabulka č. 4: Samostatná příloha roční zprávy náklady a výnosy související se zajišťováním plnění povinností výrobců Druh vybraného plastového výrobku Tabákové výrobky s filtry a filtry Předvlhčené uváděné na trh pro použití v ubrousky pro kombinaci osobní hygienu a s tabákovými výrobky péči o domácnost Celkové náklady za uplynulý kalendářní rok Z toho náklady na Balónky Úhradu nákladů vynaložených obcemi na úklid odpadu z daných vybraných plastových výrobků, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu [Kč] [%]

13 Úhradu nákladů vynaložených obcemi na soustřeďování odpadu z tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu Osvětovou činnost Poradenskou, výzkumnou a publikační činnost Tvorbu rezervy podle 18 zákona Náklady na vedení evidencí, zpracování a zasílání ročních zpráv a jejich uchovávání Celkové výnosy za uplynulý kalendářní rok - Poznámky Tabulka č. 5: Formát údajů pro ohlašování množství odpadu z vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k zákonu soustřeďovaného v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad Množství odpadu z tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky soustřeďovaného v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad (t) Tabulka č. 6: Samostatné přílohy roční zprávy Druh vybraného plastového výrobku Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost Balónky Požadované přílohy 1. Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána, a jejich individuální data o množství vybraných plastových výrobků (předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky) uvedených na trh ve vykazovaném roce 2. Přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému s uvedením nákladů a výnosů souvisejících se zajišťováním plnění povinností výrobců ve struktuře dle tabulky č. 4 této přílohy 3. Doklad o stavu a čerpání peněžních prostředků tvořících rezervu provozovatele kolektivního systému podle 18 zákona včetně výpisu z daného účtu 4. Seznam obcí, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o úhradě nákladů podle 15 odst. 6 zákona 5. Přehled o provedené osvětové činnosti podle 3, včetně předpokládaného počtu oslovených obyvatel 6. Jiné přílohy

14 Vysvětlivky k tabulce č. 1: Identifikace ohlašovatele Vykazovaný rok uvede se kalendářní rok, za který je roční zpráva zpracována. Druh vybraného plastového výrobku uvede se, zda je roční zpráva podávána za tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost nebo balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům. Název ohlašovatele uvede se název provozovatele kolektivního systému; vyplňuje se obchodní firma tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku. IČO vyplňuje se identifikační číslo provozovatele kolektivního systému; pokud má provozovatel kolektivního systému IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Ulice, obec, PSČ vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla provozovatele kolektivního systému. IČZÚJ vyplňuje se identifikační číslo základní územní jednotky obce, ve které se nachází sídlo provozovatele kolektivního systému. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí České republiky vydaného Českým statistickým úřadem. Hlášení vyplnil uvede se jméno a příjmení a kontaktní údaje osoby vyplňující hlášení. Datum vyhotovení hlášení uvádí se datum vyhotovení hlášení ve formátu DD.MM.RRRR. Vysvětlivky k tabulce č. 2: Množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh za vykazovaný rok Ve sloupcích se vyplní údaje v tunách na tři desetinná místa pro dané druhy vybraných plastových výrobků (hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů, předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky a balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům). Uvedeno na trh uvede se celkové množství vybraných plastových výrobků daného druhu uvedených na trh ve vykazovaném roce v České republice za daného provozovatele kolektivního systému, a to v tunách na tři desetinná místa. Vývoz uvede se množství vybraných plastových výrobků daného druhu, které byly uvedeny na trh, ale u nichž došlo k vývozu mimo území České republiky (množství vybraných plastových výrobků, za které byl vrácen výrobci ze strany provozovatele kolektivního systému příspěvek podle 19 zákona), a to v tunách na tři desetinná místa. Vysvětlivky k tabulkám č. 3A, 3B, 3C: Samostatné přílohy roční zprávy seznamy výrobců, za které je roční zpráva zasílána a jejich individuální data o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh ve vykazovaném roce Tabulky č. 3A, 3B nebo 3C se zasílají jako součást roční zprávy. Název výrobce ve sloupci se uvedou názvy výrobců, se kterými měl provozovatel kolektivního systému uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění alespoň po část vykazovaného roku.

15 IČO / ISPOP ID uvedou se identifikační čísla jednotlivých výrobců (bylo-li IČO přiděleno). V případě subjektu se sídlem mimo Českou republiku se uvede identifikátor přidělený Informačním systémem plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) při registraci subjektu do systému tzv. ISPOP ID. Množství vybraných plastových výrobků daného druhu uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce uvede se, kolik výrobce uvedl ve vykazovaném roce vybraných plastových výrobků daného druhu na trh. Údaje se uvádí v tunách na tři desetinná místa. Vysvětlivky k tabulce č. 4: Samostatná příloha roční zprávy náklady a výnosy související se zajišťováním plnění povinností výrobců Druh vybraného plastového výrobku uvede se, pro jaký druh vybraného plastového výrobku je roční zpráva zasílána. Tabulka je součástí roční zprávy v návaznosti na tabulku č. 6 této přílohy vyhlášky. Přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému za uplynulý kalendářní rok se připojí k roční zprávě i tehdy, jestliže dosud nebyla účetní závěrka provozovatele kolektivního systému ověřena auditorem a schválena k tomu příslušným orgánem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud v návaznosti na ověření účetní závěrky auditorem dojde ke změně dříve vykázaných údajů, provozovatel kolektivního systému zašle v rámci roční zprávy aktuální informace jako doplněné hlášení. Výši nákladů hrazených obcím na soustřeďování odpadu z tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky v rámci obecního systému odpadového hospodářství (ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad) a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu vyplňuje pouze provozovatel kolektivního systému zajišťující kolektivní plnění povinností výrobců těchto vybraných plastových výrobků. Vysvětlivky k tabulce č. 5: Formát údajů pro ohlašování množství odpadu z vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k zákonu soustřeďovaného v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad Uvede se množství odpadu z tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky soustřeďovaného v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad za uplynulý kalendářní rok v obcích, které mají s provozovatelem kolektivního systému uzavřenou smlouvu o úhradě nákladů, a to v tunách na tři desetinná místa. Vysvětlivky k tabulce č. 6: Samostatné přílohy roční zprávy Druh vybraného plastového výrobku uvede se pro jaký druh vybraného plastového výrobku je roční zpráva zasílána Řádek 1 v návaznosti na to, pro jaký druh výrobků s ukončenou živostností je zpráva zasílána, se připojí příloha ve formátu tabulky č. 3A, 3B nebo 3C této přílohy vyhlášky, a to v editovatelné podobě (např. formát xls nebo ods). Řádek 2 připojí se příloha ve formátu tabulky č. 4 této přílohy vyhlášky.

16 Řádek 3 připojí se výpis z účtu, ze kterého je zřejmý přehled výše peněžních prostředků tvořících rezervu podle 18 zákona, případně i jiné účetní doklady. Řádek 4 připojí se seznam obcí, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o úhradě nákladů podle 15 odst. 6 zákona (např. ve formátu xls). Řádek 5 připojí se příloha s popisem realizovaných osvětových aktivit cílených na informování konečného uživatele podle 2 v návaznosti na 9 zákona. Řádek 6 připojí se další přílohy, které má provozovatel kolektivního systému povinnost v rámci roční zprávy zaslat, nebo je chce zaslat dobrovolně. CELEX 32021D2267

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Vykazovaný rok: Strana č. Celkový počet stran hlášení

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Vykazovaný rok: Strana č. Celkový počet stran hlášení Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2015 Sb. Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik Vykazovaný rok: Evidenční číslo povinné osoby - Seznam: Povinná osoba / provozovatel kolektivního systému

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013 č. 465/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013 o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru

Více

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů N á v r h VYHLÁŠKA ze dne... 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Více

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok...

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok... Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok... Evidenční číslo (Vyplní MŽP) List č. Počet listů

Více

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů N ávrh VYHLÁŠKA ze dne... 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

641/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince Způsob a rozsah vedení evidence. 2 Rozsah ohlašování údajů z evidence

641/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince Způsob a rozsah vedení evidence. 2 Rozsah ohlašování údajů z evidence 641/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2004 o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb.,

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU verze / 7

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU verze / 7 Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU Ohlašovací povinnost: Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik Formulář: Dle příslušné legislativy: F_ ODPRZ_PNEU

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU verze / 7

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU verze / 7 Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU Ohlašovací povinnost: Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik Formulář: Dle příslušné legislativy: F_ ODPRZ_PNEU

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. IČ bylo-li přiděleno : Evidenci vyplnil: Datum vyhotovení dokladu: Za správnost: Razítko:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. IČ bylo-li přiděleno : Evidenci vyplnil: Datum vyhotovení dokladu: Za správnost: Razítko: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů Vykazovaný rok.... Počet listů roční zprávy celkem Tabulka č. 1 List č.

Více

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP/SOP (kód, název): vyhrazeno pro údaje podatelny LIST č. 1 Identifikace oprávněné osoby

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Kód ORP (SOP): Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo městská část hl.města Prahy) )

Kód ORP (SOP): Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo městská část hl.města Prahy) ) Kód ORP (SOP): Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo městská část hl.města Prahy) ) 1. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 1 V případě používání kalů od

Více

ČÁST PRVNÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. 1 Předmět úpravy Částka 58 Sbírka zákonů č. 170 / 2010 Strana 2093 170 VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších

Více

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vykazovaný rok

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vykazovaný rok Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vykazovaný rok Evidenční číslo Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působ. List č. Počet listů Provozovatel IČ Oprávněná

Více

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku 91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku Česká národní banka stanoví podle 18d odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

VYHLÁŠKA. ze dne ,

VYHLÁŠKA. ze dne , VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_EL verze / 13

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_EL verze / 13 Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_EL Ohlašovací povinnost: Formulář: Dle příslušné legislativy: Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu Strana 4922 Sbírka zákonů č. 424 / 2017 424 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance Strana 7159 427 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2018 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2018 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Strana 234 Sbírka zákonů č. 14 / 2018 14 VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2018 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku,

Více

POKYNY k vyplňování formulářů pro podávání návrhů na zápis rozdělení do obchodního a dalších rejstříků (procesní formulář)

POKYNY k vyplňování formulářů pro podávání návrhů na zápis rozdělení do obchodního a dalších rejstříků (procesní formulář) POKYNY k vyplňování formulářů pro podávání návrhů na zápis rozdělení do obchodního a dalších rejstříků (procesní formulář) Návrhy na zápis rozdělení do obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci VYHLÁŠKA č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004

Více

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1,

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ šedé položky vyplňuje

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Řádné hlášení Doplněné hlášení Evidenční číslo řádného hlášení 890 463 V případě doplněného hlášení je nutno zaslat opětovně celý formulář včetně všech ohlašovaných dat. Hlášení o produkci a nakládání

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Ž Á D O S T O ÚVĚR Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBECNÁ ČÁST

Ž Á D O S T O ÚVĚR Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBECNÁ ČÁST Moravskoslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava PID žádosti Ž Á D O S T O ÚVĚR Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Evidenční číslo: Název programu: Finanční nástroj JESSICA II OBECNÁ ČÁST Název projektu:

Více

NÁVOD K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

NÁVOD K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV NÁM. T. G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV tel.: +420 582 329 111, (ústředna) fax: +420 582 342 338, www.prostejov.eu NÁVOD K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji nahraďte sestavou stejné struktury. Šedé položky jsou vyhrazeny pro potřeby

Více

178/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 24. června 2013

178/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 24. června 2013 178/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2013 kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Více

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích.

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích. A. Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích 1. právech: Obchodní firma IČ Sídlo: ulice ISIN č.p. obec PSČ 2 3 4 Podíl

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)].

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)]. 38 (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)]. (2) Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a sídlo správního orgánu Název správního orgánu Česká národní banka Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 2. Údaje

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) podle 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Pobočka České národní banky 1) Sídlo I. SPRÁVNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

NÁVOD K VYPLNĚNÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI

NÁVOD K VYPLNĚNÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV NÁM. T. G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV tel.: +420 582 329 111, (ústředna) fax: +420 582 342 338, www.prostejov.eu NÁVOD K VYPLNĚNÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO

Více

VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2016, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2016, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Sbírka zákonů č. 83 / 2016 Strana 1665 83 VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2016, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního

Více

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru. Strana 238 Sbírka zákonů č. 30 / 2012 30 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_VOZ

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_VOZ Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_VOZ Ohlašovací povinnost: Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v 37 odst.

Více

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Mgr. Ing. Ladislav Trylč Oddělení zpětného odběru, Odbor odpadů

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách VYHLÁŠKA č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července 2008 o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách Česká národní banka stanoví podle 30a písm. a) až d) zákona č. 219/1995

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. 1. Důvodem vyhlášení programu je podpora celospolečenského úsilí o důstojné stáří a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel.

Čl. I. Úvodní ustanovení. 1. Důvodem vyhlášení programu je podpora celospolečenského úsilí o důstojné stáří a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje (dále jen pravidla ) na dotační program Senior Expres. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Důvodem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Ing. Tomáš Vávra Oddělení zpětného odběru, Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Praha, 9. listopadu 2015 Obsah Obecné principy

Více

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Řádné hlášení Doplněné hlášení Hlášení o produkci a nakládání s odpady Evidenční číslo ORP pro vnitřní potřebu úřadu Vykazovaný rok 2 0 1 2 List č. 1 - Identifikace oprávněné osoby Hlášení určeno pro ORP

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018 o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018 o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance Strana 1707 131 VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018 o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Identifikační údaje vlastníka (držitele)

Identifikační údaje vlastníka (držitele) EVIDENČNÍ LIST pro inventarizaci zařízení a látek podle 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle 27 odst. (7) Registrační číslo evidenčního listu / List číslo 0 Identifikační

Více

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze Strana 5421 454 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze Česká národní banka stanoví podle 263

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u komanditní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u komanditní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance Strana 7150 Sbírka zákonů č. 426 / 2013 426 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

VYHLÁŠKA. č. 58/2006 Sb. ze dne 23. února 2006

VYHLÁŠKA. č. 58/2006 Sb. ze dne 23. února 2006 VYHLÁŠKA č. 58/2006 Sb. ze dne 23. února 2006 o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Strana 5423 414 VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany.

Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany. Dotační program Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany pro rok 2019 Vyhlašovatel programu: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1 Střed, Rokycany

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 459. USNESENÍ SENÁTU ze 14. schůze, konané dne 14. prosince 2011 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

provozovatele solární elektrárny, b) adresu bydliště, místo podnikání nebo sídlo provozovatele

provozovatele solární elektrárny, b) adresu bydliště, místo podnikání nebo sídlo provozovatele Strana 1722 Sbírka zákonů č. 178 / 2013 178 VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2013, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období I. 717 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok Žadatel vyplňuje nebo zakřížkuje modře podbarvená pole žádosti Dotační oblasti: Dotace/návratná

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_PNEU Ohlašovací povinnost: Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik Formulář: F_ ODPRZ_PNEU Dle příslušné legislativy:

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 13/2018

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 13/2018 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 13/2018 Název: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů K provedení: Čl. 3 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK Účinnost: 16. dubna 2018

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji nahraďte sestavou stejné struktury. Šedé položky

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 IČ: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 (dále

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Provozovatel zařízení ke sběru autovraků v této příloze vyplňuje zároveň produkci a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd Ohlašovací povinnost: Definice common.xsd popisuje pole společná pro všechna hlášení Formulář: Všechny ohlašovací povinnosti

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

Vedení evidence a zasílání hlášení v oblasti nakládání s OEEZ. Ing. Tomáš Vávra Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Vedení evidence a zasílání hlášení v oblasti nakládání s OEEZ. Ing. Tomáš Vávra Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vedení evidence a zasílání hlášení v oblasti nakládání s OEEZ Ing. Tomáš Vávra Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Praha, 24. září 2015 Obsah přednášky Vedení evidence toku zpětně odebraných

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OBL_AOS

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OBL_AOS Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OBL_AOS Ohlašovací povinnost: Formulář: Dle příslušné legislativy: Výkaz o obalech a odpadech z obalů autorizovaná obalová společnost

Více