Název materiálu: Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu: Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby"

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Mgr. Dagmar Šrytrová Dita Veselá Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: záměr Vesecko Turnov_přihláška do dražby.final_podepsáno_1 zápis z dražby bez podpisů Vyjádření - prodej pozemku pro DEKu SOSB kupní vč. kupní _Turnov Vesecko_DSA_080922_FI Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu cca Kč (2.500 Kč/m2) Zdůvodnění a vysvětlení: Radě města Turnova , Usnesení RM č. 321/2022 RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 702/1, 708/12, k.ú. Daliměřice (obchodněprůmyslová zóna Turnov-Vesecko) o výměře cca m 2 a doporučuje zastupitelstvu města schválit výběrové řízení na prodej pozemků formou dražby na prodej výše uvedených částí pozemků. Zastupitelstvu města Turnova , Usnesení ZM č. 170/2022 ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 702/1, 708/12, k.ú. Daliměřice (ochodněprůmyslová zóna Turnov-Vesecko) o výměře cca m 2. Prodej pozemků bude uskutečněn výběrovým řízením formou dražby s minimální vyvolávací cenou Kč bez DPH/m 2 a ukládá radě města schválit konkrétní podmínky záměru prodeje části pozemku p.č. 702/1 a p.č. 708/12, k.ú. Daliměřice. Radě města Turnova , Usnesení RM č. 481/2022 RM schvaluje vyvěšení záměru prodeje částí pozemků p.č. 702/1 a 708/12, oba k.ú. Daliměřice o celkové výměře m 2 výběrovým řízením, které se uskuteční formou dražby dle 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne od 16:00 hodin, v budově Městského úřadu v Turnově.

2 Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, předkládáme Vám k projednání a odsouhlasení výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků parc. č. 702/1 a parc. č. 708/12, o společné výměře cca m 2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko. Dovolujeme si připomenout, že vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 702/1 a parc. č. 708/12, o společné výměře cca m 2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov Vesecko, předcházelo projednání Radou města Turnova a schválení záměru Zastupitelstvem města Turnova v květnu t.r. Po jednáních města Turnova a společnosti DEK o možnostech přemístění stávající prodejny společnosti DEK z nevyhovujícího prostoru v Nudvojovické ulici, kde se často opakují složité dopravní situace, na jiné místo v Turnově s lepším příjezdem a možností rozvoje, byly vytipovány a zástupci společnosti DEK prověřeny pozemky v Obchodně-průmyslové zoně Turnov-Vesecko. Záměr prodeje výběrovým řízením formou dražby jsme vypracovali ve spolupráci s panem JUDr. Robertem Šulcem, Ph.D., partnerem DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o. Advokátní kancelář připravila na základě námi zaslaných podkladů také koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kterou město Turnov uzavře se zájemcem o koupi - vítězem výběrového řízení konaného formou dražby. Odbor správy majetku ve spolupráci s odborem financí Městského úřadu Turnov konzultoval povinnost prodávat uvedené pozemky za kupní cenu navýšenou o DPH. Oba oslovení daňový poradce i finanční úřad se shodli na povinnosti účtovat ke kupní ceně DPH. Minimální vyvolávací cena předmětu dražby byla stanovena ve výši Kč/m2, uvedeno bez DPH. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení formou dražby bylo doložení písemné dohody dražitele s paní Johannou Kammerlander o vyjmutí pozemků, jež jsou předmětem dražby, z restitučního nároku, včasné a řádné zaslání přihlášky do řízení a složení dražební jistoty ve výši Kč. Řízení o restituční žalobě je vedeno u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 459/2004, ve kterém soud nárok rodu Walderode v restituční kauze zamítl. Řízení o odvolání je vedeno před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Co 1/2022. V odvolacím řízení Krajský soud v Hradci Králové potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Po poradě s právníky společnosti DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o. jsme ponechali doložení písemné dohody s paní Kammerlander v podmínkách účasti. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce i na elektronické úřední desce od do Výběrové řízení formou dražby se konalo od 16 hodin v budově Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov, místnost č V řádném termínu se přihlásil jediný zájemce a ten také splnil všechny podmínky výběrového řízení. Jako jediné kritérium pro výběr nejvýhodnější nabídky byla stanovena nejvyšší řádně a včas nabídnutá kupní cena. Podmínky záměru umožňovaly provedení dražby i v případě, že se přihlásil pouze jeden zájemce. Vydražitelem (vítězem výběrového řízení) se stala společnosti DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ , se sídlem Tiskařská 10/257, Praha 10, předmět dražby vydražila za cenu Kč/m2, uvedeno bez DPH., tj. cca Kč, uvedeno bez DPH. Přesná výměra pozemků bude stanovena po vypracování geometrického plánu a stanovení přesné výměry předmětu

3 převodu. S vydražitelem byl sepsán a podepsán zápis z konání výběrového řízení formou dražby. Po ukončení dražby požádal odbor správy majetku další odbory městského úřadu o jejich vyjádření (kolečko) k záměru stavby prodejního centra pro dům a zahradu, společnosti DEK. Vyjádření jsou samostatnou přílohou materiálu. Navrhujeme Zastupitelstvu města Turnova schválit výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků p.č. 702/1 a p.č. 708/12 o společné výměře cca m 2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko, kdy vydražitelem je společnost DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ , za cenu předmětu dražby Kč/m 2. Dále navrhujeme Zastupitelstvu města Turnova schválit uzavření smlouvy budoucí kupní se společností DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ , na část pozemků p.č. 702/1 a p.č. 708/12 o společné výměře cca m 2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodněprůmyslová zóna Turnov-Vesecko, za kupní cenu Kč/m 2, uvedeno bez DPH. Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků p.č. 702/1 a p.č. 708/12 o společné výměře cca m2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodněprůmyslová zóna Turnov-Vesecko, kdy vydražitelem je společnost DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ , za cenu předmětu dražby Kč/m2. ZM schvaluje uzavření smlouvy budoucí kupní se společností DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ , na část pozemků p.č. 702/1 a p.č. 708/12 o společné výměře cca m2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov- Vesecko, za kupní cenu Kč/m2, uvedeno bez DPH.

4 Město Turnov Městský úřad Turnov odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335, Turnov tel.: fax.: , vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 702/1 a parc. č. 708/12 o společné výměře uvedených částí pozemků cca m 2 v kat. území Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov - Vesecko, a to za kupní cenu v minimální výši alespoň 2.500,- Kč/m 2 (bez DPH) výběrovým řízením, které se uskuteční formou dražby dle 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne od 16:00 hodin, v budově Městského úřadu v Turnově, Antonína Dvořáka 335, zasedací místnost č. 215, a to za následujících podmínek: I. Předmět záměru prodeje, minimální vyvolávací cena Předmětem záměru prodeje jsou: (i) část pozemku parc. č. 702/1, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační (ii) plocha, část pozemku parc. č. 708/12, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, oba v kat. ú. Daliměřice, obec Turnov, jak je zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily, jejichž vlastníkem je město Turnov navrhovatel dražby a dražebník (dále jen Předmět dražby ). Předmět dražby je zakreslen v obrázcích přiložených níže a jeho celková výměra činí cca m 2. Minimální vyvolávací cena Předmětu dražby je stanovena ve výši Kč/m 2 (slovy: dva tisíce pět set korun českých za jeden metr čtverečný), uvedeno bez DPH. Účelem dražby je výběr zájemce o uskutečnění budoucího prodeje Předmětu dražby za nejvyšší nabídnutou cenu. S vydražitelem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní ohledně převodu Předmětu dražby, jež bude minimálně obsahovat náležitosti a podmínky uvedené níže v čl. III. tohoto záměru. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po splnění stanovených odkládacích podmínek bude s vydražitelem uzavřena kupní smlouva ohledně převodu Předmětu dražby, na jejímž základě se vydražitel stane vlastníkem Předmětu dražby. Realizace prodeje Předmětu dražby a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy podléhá schválení zastupitelstva města Turnov. 1

5 Snímek katastrální mapy s orientačním zákresem Předmětu dražby Schéma rozdělění pozemků s orientačním zákresem Předmětu dražby 2

6 II. Konání dražby, podmínka účasti, dražební jistota a minimální příhoz k zvýšení vyvolávací ceny Dražba se uskuteční ve vyhlášený den a čas. Dražby se lze účastnit na základě projevení zájmu účasti v této dražbě, a to písemnou formou buď prostřednictvím u zaslaného současně na adresy a nebo v listinné podobě na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov; přihlášku do dražby lze učinit nejpozději v den konání dražby do 12:00 hodin. Přihláška do dražby musí obsahovat následující údaje o dražiteli (účastníku dražby): jméno a příjmení/název, datum narození/ičo, adresu trvalého pobytu/sídlo, číslo bankovního účtu, popis konkrétního záměru využití Předmětu dražby ze strany dražitele včetně situace se zákresem stavby, podpis, datum podpisu. Každý dražitel může podat pouze jednu přihlášku do dražby. Podmínkou účasti v dražbě je doložení písemné dohody (originálu nebo úředně ověřené kopie) dražitele s paní Johannou Kammerlander, dat. nar , bytem Jacquingasse 55/11, Vídeň, Rakousko, o vyjmutí pozemků, jež jsou dotčeny Předmětem dražby, resp. alespoň jejich částí, jež jsou dotčeny Předmětem dražby, z restituční žaloby a z restitučních nároků, kdy paní Kammerlander je dědičkou po panu JUDr. Karlu des Fours Walderode, dat. nar , dat. úmrtí , poslední bydliště Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5, Česká republika, na základě restituční žaloby se domáhá restituce mj. pozemků dotčených Předmětem dražby. Řízení o restituční žalobě je vedeno u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 459/2004, řízení o odvolání je vedeno před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Co 1/2022. Paní Kammerlander zastupuje JUDr. Roman Heyduk, Jaselská 206/27, Brno, ev. č. ČAK Tato dohoda musí být předložena nejpozději při prezentaci dražitelů v den konání dražby. Prezentace dražitelů proběhne ve vyhlášený den konání dražby od 15:00 hod. do 15:45 hod v budově Městského úřadu v Turnově, Antonína Dvořáka 335, zasedací místnost č Složení dražební jistoty je další podmínkou účasti v dražbě. Dražební jistota ve výši ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) musí být složena před zahájením dražby bezhotovostním převodem na depozitní účet dražebníka č /0800 vedený u České spořitelny, a.s. tak, aby byla částka dražební jistoty připsána na účet dražebníka ve lhůtě do včetně. Platba bude specifikována tak, že jako variabilní symbol platby bude uvedeno IČO dražitele, v případě fyzické osoby první šestičíslí jejího rodného čísla. Včasné připsání dražební jistoty v požadované výši na účet dražebníka je odpovědností dražitele. Dražitel se nebude moci dražby zúčastnit, nebude-li dražební jistota připsána na výše uvedený účet dražebníka v požadované výši a ve výše uvedené lhůtě nebo pokud platbu nebude možné identifikovat z důvodu neuvedení identifikace požadované dražebníkem (variabilní symbol). Potvrzení o složení dražební jistoty bude přiloženo k přihlášce do dražby. Dražební jistota bude vydražiteli započtena do celkové kupní ceny Předmětu dražby. V případě neuzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji Předmětu dražby vydražitelem nebo neuzavření kupní smlouvy o prodeji Předmětu dražby v důsledku porušení povinnosti vydražitele uzavřít kupní smlouvu vyplývající z podmínek uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní propadne vydražitelem složená dražební jistota v celé výši ve prospěch dražebníka (města Turnov). V případě neúspěchu v dražbě bude dražební jistota vrácena neúspěšným dražitelům do tří pracovních dnů následujících po skončení dražby bankovním převodem zpět na účet, ze kterého byla uhrazena, a ve stejné výši, v jaké byla uhrazena. Vklad na depozitním účtu dražebníka není 3

7 úročen. Jako jediné kritérium pro výběr nejvýhodnější nabídky se stanovuje nejvyšší řádně a včas nabídnutá kupní cena (nejlepší cenou je nejvyšší cena). Dražba bude provedena i v případě, pokud se do ní přihlásí pouze jeden dražitel. Minimální příhoz a nejnižší prodejní (rezervovaná) cena Předmětu dražby Nejnižší prodejní (rezervovaná) cena Předmětu dražby je základní cena Předmětu dražby ve výši 2.500,- Kč/m 2 (slovy: dva tisíce pět set korun českých za jeden metr čtverečný), uvedeno bez DPH. Dražebník si vyhrazuje právo odmítnout nabídku dražitele, pokud tato nedosáhne uvedené nejnižší prodejní (rezervované) ceny Předmětu dražby. Tím není dotčeno právo dražebníka neuzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní ani při dosažení prodejní (rezervované) ceny. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny Předmětu dražby se stanovuje na částku 20,- Kč/m 2 (slovy: dvacet korun českých za jeden metr čtverečný). Po skončení dražby bude s vydražitelem sepsán zápis o konání dražby. Vydražitel obdrží kopii zápisu o konání dražby a potvrzení o složení dražební jistoty. Výsledek dražby se jménem vydražitele - budoucího kupujícího Předmětu dražby a dosažené kupní ceny bude předložen ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města Turnov. Usnesení zastupitelstva města Turnov o schválení budoucího prodeje Předmětu dražby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude oznámeno vydražiteli a v případě jejich schválení bude vydražitel vyzván k podpisu schválené smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejpozději do 60 dnů ode dne přijetí usnesení zastupitelstva města Turnov o schválení budoucího prodeje a smlouvy o smlouvě budoucí kupní. K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji Předmětu dražby dojde jejím podpisem dražebníkem městem Turnov jakožto budoucím prodávajícím a vydražitelem jakožto budoucím kupujícím, nikoli příklepem. Jedná se o dražbu s výhradou, tj. dražebník vyzývá dražitele k podání nabídek; již učiněná nabídka se zruší, pokud je podána vyšší nabídka, nebo pokud se dražba ukončí jinak než výběrem vydražitele. Vydražování (licitace) bude trvat minimálně 30 minut; po uplynutí 30 minut od začátku dražby tato skončí. Bude-li však v posledních 5 minutách před koncem vydražování učiněna nabídka, prodlužuje se stanovený čas vydražování o dalších 10 minut. Takto lze vydražování prodlužovat i opakovaně. Uběhně-li při prodloužení vydražování od posledního učinění nabídky 10 minut, aniž je učiněna další nabídka, dražba končí. III. Podmínky prodeje Předmětu dražby S vydražitelem jakožto budoucím kupujícím Předmětu dražby bude po jejím schválení zastupitelstvem města Turnov uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní o prodeji Předmětu dražby. Před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu Předmětu dražby bude provedeno přesné geodetické zaměření Předmětu dražby (převáděných částí pozemků dotčených Předmětem dražby). Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude obsahovat tyto odkládací podmínky pro uzavření kupní smlouvy o převodu Předmětu dražby: a) Kupní cena Předmětu dražby (vyjma dražební jistoty ve výši ,- Kč, která byla vydražitelem složena dražebníkovi před konáním dražby a která bude započtena do celkové kupní ceny Předmětu dražby) bude zaplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet budoucího prodávajícího (města Turnov) nebo na úschovní účet notáře nebo advokáta nebo na vázaný účet banky (tj. přede dnem uzavření kupní smlouvy ohledně převodu Předmětu dražby). b) Budoucí kupující zajistí /i/ v případě trvání soudního řízení vedeného Okresním soudem 4

8 v Semilech pod sp. zn. 8 C 459/2004 o restituční žalobě paní Kammerlander zpětvzetí této žaloby alespoň v rozsahu, v jakém se žaloba týká částí pozemků parc. č. 702/1 a 708/12, oba v kat. ú. Daliměřice dočených Předmětem dražby, v důsledku čehož dojde k pravomocnému zastavení uvedených řízení alespoň v popsaném rozsahu, včetně potvrzení vzdání se restitučních nároků paní Kammerlander vůči Předmětu dražby, nebo /ii/ v případě, že by došlo k pravocnému zamítnutí žalobních nároků v tomto soudním řízení alespoň v popsaném rozsahu, v jakém se žaloba týká částí pozemků parc. č. 702/1 a 708/12, oba v kat. ú. Daliměřice dočených Předmětem dražby, předloží Budoucí kupující potvrzení paní Kammerlander o vzdání se restitučních nároků paní Kammerlander vůči Předmětu dražby, a to i pro případ podání mimořádných opravných prostředků (zejména dovolání) proti pravomocnému rozhodnutí vydanému ve výše uvedeném řízení, na jejichž základě by příslušný soud takové pravomocné rozhodnutí mohl zrušit (např. závazek paní Kammerlander k tomu, že dovolání nepodá ohledně částí pozemků dotčených Předmětem dražby nebo, že v případě jeho podání a zrušení zamítavého pravomocného rozhodnutí vezme žalobu zpět způsobem a v rozsahu posanými v sub /i/ výše). c) Budoucí prodávající zajistí vypracování geometrického plánu pro dělení pozemků, jichž je Předmět dražby součástí, tak aby Předmět dražby byl samostatným pozemkem/samostatnými pozemky, a zajistí vydání územního rozhodnutí o dělení těchto pozemků. d) Zastupitelstvo města Turnov rozhodne o schválení prodeje Předmětu dražby (předmětu převodu) na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní vč. kupní smlouvy. Dále bude smlouva o smlouvě budoucí kupní obsahovat alespoň tyto náležitosti a závazky: a) Budoucí kupující se písemně zaváže uzavřít s budoucím prodávajícím plánovací smlouvu, která bude uzavřena společně s kupní smlouvou. Předmětem plánovací smlouvy bude závazek budoucího kupujícího uhradit 31 % nákladů na vybudování příjezdové komunikace Město Turnov, jako budoucí investor komunikace, má v současné době na stavbu Příjezdová komunikace k základě IZS Vesecko Turnov zpracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro umístění stavby, projektant Ing. Jiří Šklíba, IČ , Jablonec nad Nisou. Příjezdová komunikace bude navazovat na obslužnou komunikaci na pozemku parc. č. 702/3, kat. ú. Daliměřice a bude sloužit pro příjezd do budoucího areálu budoucího kupujícího (vydražitele). Dalším areálem přístupným po uvedené komunikaci bude areál Sboru dobrovolných hasičů Turnov, navrhovaný na části pozemku p.č. 708/12, k.ú. Daliměřice. Součástí stavby komunikace a společné stezky pro cyklisty a chodce bude vybudování inženýrských sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) Součástí stavby budou dále sadové úpravy výsadba stromořadí a výsev travnatých ploch). b) Budoucí kupující se v budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvě zaváže, že na kupovaných pozemcích (Předmětu dražby) zrealizuje výstavbu dle záměru předloženého budoucím kupujícím v rámci výběrového řízení (dražby) s tím, že právo užívat stavbu mu vznikne nejpozději do Pokud nedojde ke splnění tohoto účelu smlouvy a právo užívání stavby nevznikne do z důvodu na straně kupujícího a tento neučiní nápravu závadného stavu ani do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty. c) Plnění podstatných povinností (budoucího) kupujícího bude standardně smluvně zajištěno, a to např. smluvní pokutou až do výše 10 % kupní ceny či právem (budoucího) prodávajícího od smlouvy/smluv odstoupit. 5

9 Stavba na pozemcích, které jsou předmětem prodeje (Předmět dražby), vyvolá nutnost přeložky některých inženýrských sítí; zároveň je třeba při zakládání stavby brát zřetel na stávající navážku v prostoru budoucího staveniště. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne vydání usnesení zastupitelstva Města Turnov o schválení kupní smlouvy ohledně převodu Předmětu dražby. Uzavřením kupní smlouvy nebudou dotčeny povinnosti budoucího kupujícího sjednané ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, které mají trvat i po uzavření kupní smlouvy. IV. Ostatní O přijetí záměru prodeje Předmětu dražby rozhodla Rada Města Turnov na svém jednání konaném dne , usnesení č. 321/2022. Dále o přijetí záměru prodeje Předmětu dražby rozhodlo zastupitelstvo Města Turnov na svém zasedání konaném dne , usnesení č. 170/2022. Předmět dražby je platným územním plánem Města Turnov (dražebníka, prodávajícího) ve znění jeho pozdějších změn určen jako plochy pro průmyslovou výrobu a sklady, plochy pro občanské vybavení a plochy nezastavěného území - smíšené. Při zástavbě Předmětu dražby musí kupující (vydražitel) dodržet podmínky jeho funkčního využití a prostorového uspořádání dle územního plánu, který je dostupný na: Dražba není prováděna dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakízek, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov si vyhrazuje právo až do doby uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu Předmětu dražby tento záměr kdykoli zrušit bez udání důvodů s tím, že dražitelé vč. vydražitele berou na vědomí, že v případě zrušení záměru jim nebudou hrazeny žádné náklady spojené s účastí v dražbě. Informace k územní plánovací dokumentaci poskytne RNDr. Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města, tel , Informace k prodeji Předmětu dražby podá MÚ Turnov, odbor správy majetku, Dita Veselá, tel , V Turnově 7. července 2022 Přílohy: - Přihláška do dražby vzor - Vyjádření k p.p.č. 702/1 a 708/12 v k.ú. Daliměřice z hlediska územního plánování - Smlouva o smlouvě budoucí kupní Přílohy záměru jsou vyvěšené pouze elektronicky na elektronické úřední desce Městského úřadu Turnov nebo k dispozici na MÚ Turnov, odbor správy majetku, kancelář č

10 PŘIHLÁŠKA DO DRAŽBY

11 Město Turnov odbor správy majetku Antonína Dvořáka Turnov Přihláška do dražby konané dle 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na prodej pozemků určených k zástavbě - obchodně-průmyslová zóna Turnov Vesecko, konkrétně (i) části pozemku parc. č. 702/1, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha a (ii) části pozemku parc. č. 708/12, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, oba v kat. ú. Daliměřice, obec Turnov, jak je zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily, jejichž vlastníkem je město Turnov navrhovatel dražby a dražebník, tak jak jsou tyto části právě uvedených pozemků zakresleny v záměru prodeje Předmětu dražby ze dne 7. července 2022, o celkové rozloze cca m2 (dále jen Předmět dražby ). JMÉNO/NÁZEV DRAŽITELE: DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č DATUM NAROZENÍ / IČO: BYDLIŠTĚ/SÍDLO SPOLEČNOSTI: Tiskařská 10/257, Praha 10 ČÍSLO ÚČTU DRAŽITELE: /2700 STRUČNÝ POPIS KONKRÉTNÍHO ZÁMĚRU VYUŽITÍ PŘEDMĚTU DRAŽBY VČETNĚ SITUACE SE ZÁKRESEM STAVBY (situace viz příloha č. 1 této přihlášky) Zájmové pozemky plánujeme využít pro_ vybudování moderního Prodejního centra pro dům a zahradu, kde by bylo možné nakoupit většinu věcí, které obyvatelé města či firmy podnikající ve stavebnictví potřebují pro své domy či zahrady; 2

12 otevření poradenského centra pro výstavbu a rekonstrukci pod značkou Atelier DEK; otevření největší půjčovny stavebního a zahradního nářadí a strojů; velkokapacitní míchárnu barev; klempířskou dílnu, ve které si zájemci z řad stavebních firem i veřejnosti budou moci pronajmout prostory a stoje pro drobné klempířské práce; V našem rozhodování i každodenních činnostech se snažíme brát ohledy na všechny, kterých se naše činnost dotýká, ať už přímo či nepřímo. Naší snahou je být dlouhodobě vyhledávaným zaměstnavatelem a obchodním partnerem, a proto je zodpovědné chování ve vztahu k našim zaměstnancům, obchodním partnerům i komunitám jednou z našich hlavních priorit. 3

13 Předpokládanou výši investice do výstavby záměru zájemce odhadujeme na mil. Kč v souvislosti s vývojem cen stavebních prací a materiálů. Jde zejména o náklady na výstavbu areálu a jeho napojení dopravní a technickou infrastrukturu. Technologie umístěné v záměru žadatele budou cílit zejména na udržitelnost, snížení energetické náročnosti stavby a provozu. Náklady na tyto technologie jsou obsažené ve výše uvedených nákladech na výstavbu. V novém prodejním centru bude pracovat 35 zaměstnanců a během 5 let až 60 osob na hlavní pracovní poměr. datum.. podpis dražitele/statutárního zástupce příloha č. 1 situace se zákresem stavby, půdorysy a pohledy záměru příloha č. 2 potvrzení o složení částky ve výši ,- Kč jakožto dražební jistoty na účet dražebníka příloha č. 3 plná moc k zastupování příloha č. 4 originál nebo úředně ověřená kopie dohody dražitele s paní Johannou Kammerlander, dat. nar , bytem Jacquingasse 55/11, Vídeň, Rakousko, o vyjmutí pozemků, jež jsou dotčeny Předmětem dražby, z restitučních nároků. Tato příloha může být předložena při prezentaci dražitelů v den konání dražby. 4

14 LEGENDA: LEGENDA PLOCH POZEMKU: m m m m m2 VARIANTA 3 - A4 VÝKRES: STUDIE - SITUACE DATUM: MĚŘÍTKO: 1:1000 (A3) AKCE: PRODEJNÍ CENTRUM PRO DŮM A ZAHRADU TURNOV TIPRO projekt s.r.o., Kytnerova 16, Brno - Medlánky ARCHITEKT: Í ČO VN A ČO A VN A O DV J PŮ K RE 6 ČN TA EN EZ PR J PŮ HA OC PL Ing. Robert Černý, Sokolovská 81/55, Praha 8 - Karlín, tel: , VEX HA - VY B 3 NÍ PLOC VÝSTAV 2 1 C 2 6 m VA 96 ATI P ISTR P H IN NA D E M V A AD JČO JN E PŮ OD PR ČE KVĚTINÁ F H P HPALA 49 m2 J 21 E EŘ I TERMINÁL 792 m2 G E K D Y C K OM B STR G H K KY H AL HA OC PL CÍ A V 2 DO LA 8 m SK L I 6 5 J 3 K 2 AD KL V VZ ZIS ME CE LA A IV 4 PU OJ HN 14 NI 4 MA Y ÁT TR BS SU F V TR L 1 ZA HR N AD OM ÍD KY ZA HR N AD EK YT ÁB ÍN BA ZÉ NY BE TO N Á OV A DL A ŽB Y HL CI

15 POHLED SEVEROZÁPAD B C D E F G H I J K L POHLED JIHOZÁPAD B C D E F G H I J K L kategorie A4 PRODEJNÍ CENTRUM PRO DŮM A ZAHRADU TURNOV - 25_11_2021 M1:200 (A2) Ing. Robert Černý, Sokolovská 81/55, Praha 8 - Karlín, tel: ,

16 POHLED JIHOVÝCHOD L K J I H G F E D C B A POHLED SEVEROVÝCHOD L K J I H G F E D C B A kategorie A4 PRODEJNÍ CENTRUM PRO DŮM A ZAHRADU TURNOV - 25_11_2021 M1:200 (A2) Ing. Robert Černý, Sokolovská 81/55, Praha 8 - Karlín, tel: ,

17 PRODEJNÍ CENTRUM PRO DŮM A ZAHRADU TURNOV - 25_11_2021 M1:200 (A2) Ing. Robert Černý, Sokolovská 81/55, Praha 8 - Karlín, tel: , C D L D L A C A C D L A C D A A E E F B B E E F F ŘEZ A PŮDORYS K F K K J J J J K L B 2 B PRŮM.DŘEZ ODKAPOVÁ VANA PROSTOR PONK PRO VOZÍK REGÁL kategorie A4 A C B G G H H I I G G H H I I

18

19

20

21 Město Turnov Městský úřad Turnov odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335, Turnov tel.: fax.: , Zápis z konání výběrového řízení na prodej částí pozemků pare. č. 702/1 a pare. č. 708/12 o společné výměře cca m2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov - Vesecko Předmět výběrového řízení (dražby) Předmětem výběrového řízení konaného formou dražby podle 1771 zákona 89/2012 Sb. je prodej části pozemku p.č. 702/1, ostatní plocha, a části pozemku p.č. 708/12, ostatní plocha, oba k.ú. Daliměřice, obec Turnov, jak je zapsáno na LV č pro k.ú. Daliměřice (předmět dražby) Účelem dražby je výběr zájemce o uskutečnění budoucího prodeje předmětu dražby za nejvyšší nabídnutou cenu. Záměr prodeje částí pozemků výběrovým řízením uskutečněným formou dražby byl vyhlášen dražebníkem městem Turnov dne Termín a místo konání výběrového řízení v 16:00 hod. v budově Městského úřadu v Turnově, Antonína Dvořáka 335, Turnov, v zasedací místnosti č. 215, 1. poschodí Účastníci výběrového řízení (dražitelé): dle prezenční listiny Navrhovatel dražby (dražebník): město Turnov Ing. Tomáš Hocke, starosta města Mgr. Eva Honzáková, tajemnice úřadu Mgr. Dagmar Šrytrová, vedoucí odboru správy majetku Dita Veselá, referentka odboru správy majetku Dražební jistota Kč Vyvolávací cena Kč/m2 (slovy: dva tisíce pět set korun českých za jeden metr čtverečný) uvedeno bez DPH Minimální příhoz 20 Kč/m2 (slovy: dvacet tisíc korun českých za jeden metr čtverečný) Výsledná kupní cena Kč/m2 (slovy: dva tisíce pět set korun českých za jeden metr čtverečný) uvedeno bez DPH Vítěz výběrového řízení (vydražitel) DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ Zastoupený na základě plné moci ze dne , Ing. Petrem Hořejším Dražitel druhý v pořadí (nebyl další dražitel)

22 Vydražitel prodeje částí pozemků p.č. 702/1 a p.č. 708/12 o společné výměře uvedených částí cca m2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s výsledkem a způsobem konání výběrového řízení uskutečněného formou dražby. Zároveň se vydražitel zavazuje splnit podmínky tohoto výběrové řízení uvedené v záměru vyhlášení výběrového řízení prodeje částí pozemků p.č. 702/1 a p.č. 708/12 o společné výměře uvedených částí cca m2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, ze dne na základě usnesení Zastupitelstva města Turnova, usnesení ZM č. 170/2022 ze dne a prohlašuje, že uzavře smlouvu budoucí kupní a kupní smlouvu dle vyhlášených podmínek. Vydražitel složil na účet dražebníka dražební jistotu ve výši Kč. Částka byla připsána na účet č /0800 dne Dražební jistota bude započtena do celkové kupní ceny předmětu dražby. V případě neuzavření kupní smlouvy o prodeji předmětu dražby v důsledku porušení povinností vydražitele propadne složená dražební jistota v celé výši ve prospěch dražebníka města Turnova. Realizace prodeje předmětu dražby a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy podléhá schválení zastupitelstva města Turnova. Po ukončení dražby se dražebník a vydražitel dohodli na společném jednání právních zástupců nejpozději do o znění smluv, budoucí kupní smlouva, smlouva kupní, plánovací smlouva. V Turnově dne Za dražitele Za vydražitele

23 Město Turnov Městský úřad Turnov Antonína Dvořáka 335, Turnov Prezenční listina výběrové řízení na prodej částí pozemků pare. č. 702/1 a pare. č. 708/12 o společné výměře cca m2, k.ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov - Vesecko splnění podmínek účasti 1 jméno/název dražitele datum narození/ič 2 -/A o ^ OP é>& zastoupen plná moc přihláška stručný popis záměru dražební jistota APo 1/ o O dohoda s Johannou Kammerlander / 1 podpis Os r^i / /

24

25 Vyjádření odborů k žádosti o souhlas se stavbou na pozemku Navrhovatel/vlastník: Město Turnov / město Turnov Část pozemku p.č. 702/1 a 708/12, k.ú. Daliměřice Vážení kolegové, žádáme Vás o vyjádření k záměru stavby prodejního centra pro dům a zahradu, společnosti DEK se společnost DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond BETA, IČ , stala vydražitelem části pozemku p.č. 702/1 a p.č. 708/12, oba k.ú. Daliměřice. Předkládáme Vám záměr společnosti a žádáme Vás o sdělení, zda nevidíte z pohledu své agenty při realizaci záměru nějaký problém. Výsledem dražby, návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní a výstupy dalšího jednání chceme předložit zastupitelstvu města už , proto prosíme jednotlivé odbory, aby vyjádření vyplnily do Předem děkujeme. Příloha: Přihláška do dražby = záměr vydražitele Předáno dne Dita Veselá, referentka odboru správy majetku Vyjádření: Odbor Vyhotovil (uvést Vyjádření jméno + datum) Odbor rozvoje města Lánská Pozn. Vyjádření k p.p.č. 702/1 a 708/12 v k.ú. Daliměřice z hlediska územního plánování čj. ORM/22/956/LAR ze dne bylo součásti vyhlášení záměru prodeje. Uplatňujeme připomínku: Varianta přiložená do přihlášky do dražby nesplňuje koeficient zeleně min. 15 %. Zeleně je navrženo 1978 m 2, tj. pouze 10,5 % z výměry řešeného území. Předchozí vývoj: 1. varianta studie

26 Po projednání v komisi požadována úprava zajistit průjezdovou komunikaci. 2. varianta studie Při předběžném posouzení z hlediska ÚP nebyly shledány komplikace.

27 Následně na žádost OSM vydal ORM Vyjádření k p.p.č. 702/1 a 708/12 v k.ú. Daliměřice z hlediska územního plánování čj. ORM/22/956/LAR ze dne , které bylo součásti vyhlášení záměru prodeje. 3. varianta studie součást přihlášky do dražby Tato varianta nesplňuje koeficient zeleně. Záměr proto není v souladu s podmínkami využití uvedenými i ve vyjádření ORM/22/956/LAR ze dne K záměru by nemohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Je ale reálné, že zmenšením zpevněných ploch nebo zastavěných ploch bude možné plochu zeleně zvětšit a splnit všechny podmínky využití. Stavební úřad Odbor dopravy Vaňátko, Bez připomínek Odbor životního prostředí Houžvička K záměru uplatňujeme tyto připomínky: 1) V místě je vedena splašková kanalizace. Je nutno získat od společnosti SčVK a.s. doklad o existenci sítí. Po ověření trasy v místě a její případné kolizi se záměrem je nutno určit další postup. Pokud nebude nutná či možná přeložka, je nutno respektovat ochranné pásmo kanalizace.

28 Odbor životního prostředí - Státní správy lesů Vedral Odbor školství, kultury a sportu Marková Bez připomínek Finanční odbor Chodaničová 2) V místě (na ppč. 702/1) existuje rovněž dešťová kanalizace, která slouží k odvodu dešťových vod z areálu Vesecko. Trasu této kanalizace nutno prověřit v místě a zjistit možnou kolizi se záměrem. Pokud nebude nutná nebo možná přeložka, je nutno respektovat ochranné pásmo kanalizace. 3) Pro realizaci záměru upozorňujeme na požadavek vodního zákona ve věci likvidace dešťových vod, kdy je přednostně požadována varianta akumulace a využití, popř. vsakování. Teprve když žádný z těchto způsobů není možný je možno uvažovat o zadržování a řízeném odvodu těchto vod. Z pohledu státní správy lesů je nezbytné dostát ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanoveno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesních pozemky) na 50 metrů od hranice těchto pozemků. V případě dotčení tohoto ochranného pásma, vydává orgán státní správy lesů závazným stanoviskem posouzení vhodnosti realizace záměrů s ohledem na ochranu lesních pozemků, osob a majetku. Z předložených materiálů není správní orgán schopen přesně posoudit v jaké vzdálenosti se řešený záměr, resp. uvedené tři varianty, nacházejí od lesních pozemků p.č. 704/1, 706/1, k.ú. Daliměřice. Dle předběžného šetření (měřením v mapové aplikaci) správní orgán sděluje, že by se v tomto případě mělo jednat o vzdálenosti přesahující 30 metrů od hranic lesních pozemků. Za touto hranicí správní orgán nepředpokládá výrazné ohrožení lesních dřevin, stability lesních porostů, lesnického hospodaření ani ohrožení navrhovaného záměru pádem stromů, větví a podobně. Po obdržení detailnější projektové dokumentace vydá správní orgán státní správy lesů závazný stanoviskem souhlas s realizací za předpokladu, že bude záměr realizován více než 25 metrů od hranice lesních pozemků. Prodej pozemku 21 % DPH. Složená jistina bude zdaněna dle konečné verze smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy stanovení data zdanitelného plnění na základě znění těchto smluv. Uhrazená jistina je včetně DPH a bude součástí kupní ceny.

29

30 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ mezi Městem Turnov a DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta

31 Město Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, , Turnov, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou Města Turnov, ID DS: vehbxe9, (dále jen jako Budoucí prodávající na straně jedné) a DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, Praha 10, IČ: , DIČ: CZ , zastoupený Ing. Petrem Hořejším, provozním ředitelem Koncernu DEK, na základě plné moci, ID DS: [DOPLNIT], e- mail: [DOPLNIT] (dále jen jako Budoucí kupující na straně druhé) (Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále společně jen jako Smluvní strany a každý samostatně jen jako Smluvní strana ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako občanský zákoník ) tuto: smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen jako Smlouva ). PREAMBULE VZHLEDEM K TOMU, ŽE: A. Budoucí prodávající jako vlastník předmětu převodu definovaného níže v Čl. I. odst. 2. této Smlouvy má zájem a je ochoten předmět převodu prodat Budoucímu kupujícímu s tím, že Budoucí kupující na předmětu převodu zrealizuje výstavbu dle záměru předloženého Budoucím kupujícím v rámci výběrového řízení (dražby), které bylo vedeno Budoucím prodávajícím v této věci na základě záměru vyhlášeného Budoucím prodávajícím ohledně prodeje předmětu převodu ze dne (dále jen jako Výběrové řízení ), kdy předložení tohoto záměru na výstavbu Budoucího kupujícího na předmětu převodu bylo podmínkou účasti ve Výběrovém řízení (dále jen jako Záměr Budoucího kupujícího ); záměr Budoucího prodávajícího ohledně prodeje předmětu převodu, na jehož základě bylo vyhlášeno Výběrové řízení, tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy; Záměr Budoucího kupujícího tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy; B. Smluvní strany uzavřou společně s kupní smlouvou, tak jak je tato definována v Čl. II. odst. 1. této Smlouvy, tj. před uzavřením kupní smlouvy nebo v den uzavření kupní smlouvy plánovací smlouvu, jejímž předmětem bude závazek Budoucího kupujícího uhradit 31 % nákladů na vybudování příjezdové komunikace stavby Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko Turnov. V současné době má město na tuto stavbu zpracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro umístění stavby, projektant Ing. Jiří Šklíba, IČ 2

32 , Jablonec nad Nisou (dále jen jako Plánovací smlouva ). Příjezdová komunikace bude navazovat na obslužnou komunikaci na pozemku parc. č. 702/3, kat. území Daliměřice a bude sloužit pro příjezd do budoucího areálu Budoucího kupujícího. Dalším areálem přístupným po uvedené komunikaci bude areál Sboru dobrovolných hasičů Turnov, navrhovaný na části pozemku parc. č. 708/12, kat. území Daliměřice, a bude odpovídat přiloženému situačnímu plánu, jenž tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen jako Situační plán ). Součástí stavby komunikace a společné stezky pro cyklisty a chodce bude vybudování inženýrských sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Součástí stavby budou dále sadové úpravy výsadba stromořadí a výsev travnatých ploch); C. Záměr prodeje předmětu převodu byl schválen Radou Města Turnov dne , usnesení č. 321/2022, zastupitelstvem Města Turnov dne , usnesení č. 170/2022, záměr prodeje předmětu převodu byl řádně vyhlášen dne , Budoucí kupující se na základě vyhlášeného záměru řádně přihlásil do Výběrového řízení (dražby), v rámci něhož se Budoucí kupující stal vítězem a vydražitelem předmětu převodu, usnesením zastupitelstva Města Turnov ze dne [DOPLNIT], č. [DOPLNIT] bylo rozhodnuto o prodeji předmětu převodu z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího a o schválení znění a uzavření této Smlouvy a následné kupní smlouvy o prodeji předmětu převodu z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího; DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je vlastníkem: (i) pozemku parc. č. 702/1, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha a (ii) pozemku parc. č. 708/12, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, to vše zapsané v katastru nemovitostí pro kat. území Daliměřice, obec Turnov, na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen jako Pozemky ). 2. Na základě geometrického plánu, jenž bude vyhotoven Budoucím prodávajícím za součinnosti obou Smluvních stran, budou z Pozemků vyčleněny části Pozemků, o celkové výměře cca m 2, které jsou v přiloženém Situačním plánu vyznačeny ohraničením a zvýrazněny barvou a které budou v kupní smlouvě (dle Čl. II. odst. 1. této Smlouvy) nadefinovány jako pozemek parc. č. [bude doplněno po vyhotovení GP a vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků] dle geometrického plánu č. [bude doplněno po vyhotovení GP] ze dne [bude doplněno po vyhotovení GP] (dále jen jako Geometrický plán ) vzniklý rozdělením z původního pozemku parc. č. 702/1 a pozemek parc. č. [bude doplněno po vyhotovení GP a vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků] dle Geometrického plánu vzniklý rozdělením z původního pozemku parc. č. 708/12, oba zapsané v katastru nemovitostí pro kat. území Daliměřice, obec Turnov, na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. 3

33 (dále jen jako Předmět převodu ). 3. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu převodu, že vlastnické právo k Předmětu převodu nepozbyl převodem na jinou osobu nebo jiným způsobem, který by nebyl patrný z katastru nemovitostí, že není jakkoli omezen v nakládání s Předmětem převodu (s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci 4.) a že je tedy oprávněn k uzavření této Smlouvy. 4. Budoucí kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Předmět převodu je předmětem restitučního nároku paní Johanny Kammerlander, dat. nar , bytem Jacquingasse 55/11, Vídeň, o němž bylo vedeno soudní řízení, ve kterém byl restituční nárok pravomocně zamítnut rozsudkem Okresního soudu v Semilech č. j. 8 C 459/ ze dne , který byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Co 1/ ze dne (dále jen Soudní rozhodnutí ). Předmět převodu však může být v budoucnu eventuálně znovu dotčen tímto restitučním nárokem paní Kammerlander v případě podání mimořádných opravných prostředků, pokud by došlo ke zrušení pravomocného Soudního rozhodnutí. Budoucí kupující uzavírá tuto Smlouvu s vědomím možného omezení dispozice Budoucího prodávajícího s Předmětem převodu na základě výše popsaného restitučního nároku. Čl. II. Předmět Smlouvy, závazek uzavřít kupní smlouvu 1. Smluvní strany se zavazují, že spolu uzavřou kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej Předmětu převodu za kupní cenu ve výši 2.500,- Kč/m 2 (slovy: dva tisíce pět set korun českých za jeden metr čtvereční), uvedeno bez DPH s tím, že k této kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši, budou-li to právní předpisy v době uskutečnění převodu vyžadovat (dále jen jako Kupní cena ) z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího ve znění, které je obsaženo v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen jako Kupní smlouva ), a to v případě splnění sjednaných odkládacích podmínek stanovených níže v odstavci 2. tohoto článku ve lhůtě uvedené v odst. 6. tohoto článku této Smlouvy. 2. Závazek Budoucího prodávajícího uzavřít s Budoucím kupujícím Kupní smlouvu je podmíněn splněním všech odkládacích podmínek uvedených v tomto odstavci: a) Budoucí kupující zaplatí Budoucímu prodávajícímu přede dnem uzavření Kupní smlouvy, a to do třiceti (30) dnů ode dne schválení uzavření Kupní smlouvy zastupitelstvem Města Turnov, Kupní cenu sníženou o dražební jistotu ve výši Kč (slovy: dva miliony korun českých), která byla Budoucím kupujícím složena Budoucímu prodávajícímu na Budoucím prodávajícím sdělený bankovní účet v rámci Výběrového řízení (před konáním dražby) a která bude započtena vůči Kupní ceně Předmětu převodu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na úschovní účet notáře zřízený před podpisem Kupní smlouvy za účelem úhrady Kupní ceny na základě protokolu o notářské úschově upravujícího podmínky složení a vypořádání Kupní ceny; b) Budoucí kupující zajistí před uzavřením Kupní smlouvy, a to do devadesáti (90) dnů ode dne podpisu této Smlouvy, ne však dříve než do šedesáti dní od vypracování Geometrického plánu, potvrzení paní Kammerlander o vzdání se restitučních nároků vůči 4

34 Předmětu převodu pro případ zrušení Soudního rozhodnutí na základě podání mimořádných opravných prostředků (zejména dovolání); c) Budoucí prodávající zajistí /i/ vypracování Geometrického plánu pro dělení Pozemků, jichž je Předmět převodu součástí, tak aby Předmět převodu byl samostatným pozemkem/samostatnými pozemky, a /ii/ zajistí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o dělení těchto Pozemků; d) Zastupitelstvo Města Turnov rozhodne o schválení prodeje Předmětu převodu na základě této Smlouvy a Kupní smlouvy z Budoucího prodávajícího na Budoucího kupujícího; e) bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí o dělení Pozemků a f) na výpisu z katastru nemovitostí ohledně Předmětu převodu nebude zapsána žádná plomba, poznámka či jiný omezující zápis v souvislosti s restitučním nárokem paní Kammerlander, které by bránily převést Předmět převodu na Budoucího kupujícího. 3. Smluvní strany se dohodly, že Geometrický plán zajistí Budoucí prodávající, a to v souladu se Situačním plánem a písemným požadavkem Budoucího kupujícího zaslaným nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu této Smlouvy, který bude odpovídat Záměru Budoucího kupujícího a záměru Budoucího prodávajícího ohledně prodeje Předmětu převodu (viz Přílohy č. 3 a 4 této Smlouvy), a to do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného požadavku Budoucího kupujícího. V případě rozporu mezi podklady je Budoucí prodávající povinen vyrozumět Budoucího kupujícího o těchto rozporech a zjistit jeho stanovisko, podle kterého bude za účelem odstranění rozporů postupovat, vždy však musí být přesná metráž pro vypracování Geometrického plánu Budoucím prodávajícím stanovena tak, aby odpovídala Záměru Budoucího kupujícího a záměru Budoucího prodávajícího ohledně prodeje Předmětu převodu (viz Přílohy č. 3 a 4 této Smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že Budoucí prodávající zajistí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o dělení Pozemků nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 4. Smluvní strany se zavazují doložit splnění uvedených odkládacích podmínek pro uzavření Kupní smlouvy dle předchozího odstavce druhé Smluvní straně vždy nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy je splní (nebo kdy se o jejich splnění dozví). 5. Splněním odkládacích podmínek pro uzavření Kupní smlouvy nejsou, v případě uzavření Kupní smlouvy, dotčeny povinnosti Budoucího kupujícího sjednané v této Smlouvě, zejména povinnosti uvedené v Čl. III. této Smlouvy, které mají dle svého účelu trvat i po uzavření Kupní smlouvy. 6. Smluvní strana je oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k uzavření Kupní smlouvy do třiceti (30) dnů po splnění všech odkládacích podmínek uvedených v odst. 2. tohoto článku. Pokud nedojde /i/ k vyzvání k uzavření Kupní smlouvy ani do dvanácti (12) měsíců po splnění všech podmínek uvedených v odst. 2. tohoto článku nebo /ii/ ke splnění všech podmínek uvedených v odst. 2. tohoto článku nedojde nejpozději do osmnácti (18) měsíců ode dne uzavření této 5

35 Smlouvy, povinnost uzavřít Kupní smlouvu zaniká. Výzva k uzavření Kupní smlouvy se považuje za doručenou Smluvní straně desátým (10.) dnem ode dne jejího odeslání prostřednictvím pošty (doporučeně nebo do vlastních rukou) na adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V případě, že se výzva k uzavření Kupní smlouvy vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem jejího vrácení. 7. Kupní smlouva bude uzavřena v sídle Budoucího prodávajícího, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že znění Kupní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy bude odpovídajícím způsobem doplněno o chybějící údaje a bude upraveno v případě změny údajů týkajících se účastníků dle skutečného stavu ke dni uzavření Kupní smlouvy. Znění Kupní smlouvy může být dále upraveno v případě změny právních předpisů, na základě nichž bude Kupní smlouva uzavírána, a to pouze v rozsahu nezbytném pro uvedení znění Kupní smlouvy do souladu s právními předpisy platnými v době uzavření Kupní smlouvy. Čl. III. Závazky Smluvních stran 1. Budoucí kupující se uzavřením této Smlouvy zavazuje, že společně s Kupní smlouvou uzavře s Budoucím prodávajícím Plánovací smlouvu, jejímž předmětem bude závazek Budoucího kupujícího uhradit 31 % nákladů na vybudování příjezdové komunikace stavby Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko Turnov, projektant Ing. Jiří Šklíba, IČ , Jablonec nad Nisou. Příjezdová komunikace bude navazovat na obslužnou komunikaci na pozemku parc. č. 702/3 v kat. území Daliměřice a bude sloužit pro příjezd do budoucího areálu Budoucího kupujícího. Dalším areálem přístupným po uvedené komunikaci bude areál Sboru dobrovolných hasičů Turnov, navrhovaný na části pozemku parc. č. 708/12, v kat. území Daliměřice. Příjezdová komunikace bude odpovídat Situačnímu plánu. Součástí stavby komunikace a společné stezky pro cyklisty a chodce bude vybudování inženýrských sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Součástí stavby budou dále sadové úpravy výsadba stromořadí a výsev travnatých ploch). Nedojde-li na základě uzavřené Kupní smlouvy k nabytí vlastnictví k Předmětu převodu Budoucím kupujícím (např. z důvodu, že příslušný katastrální úřad zamítne Budoucího kupujícího zapsat jako vlastníka Předmětu převodu a toto nebude napraveno způsobem dle Čl. XII. odst. 2 Kupní smlouvy), je Budoucí kupující oprávněn od Plánovací smlouvy odstoupit a v případě, že důvod nenabytí vlastnického práva k Předmětu převodu na základě Kupní smlouvy bude ležet výlučně na straně Budoucího prodávajícího, bude Budoucí kupující oprávněn rovněž požadovat náklady, které již oprávněně a prokazatelně vynaložil v důsledku plnění Plánovací smlouvy, bude-li důvod jiný, nemá Budoucí kupující právo požadovat tyto vynaložené náklady. 2. Budoucí kupující se zavazuje realizovat na Předmětu převodu výstavbu dle Záměru Budoucího kupujícího s tím, že právo užívat stavbu vznikne Budoucímu kupujícímu nejpozději do To platí za předpokladu, že Budoucí prodávající zkolauduje dílo (tj. dopravní komunikaci a další) podle Plánovací smlouvy do Nedojde-li ke kolaudaci díla podle Plánovací smlouvy do , prodlužuje se termín pro získání práva užívat stavbu Budoucímu 6

36 kupujícímu vždy o jeden rok, tj. dojde-li ke kolaudaci díla podle Plánovací smlouvy až v roce 2026, Budoucí kupující se zavazuje získat rozhodnutí pro právo užívání stavby do Tyto závazky Budoucího kupujícího bude obsahovat i Kupní smlouva a Plánovací smlouva. 3. Budoucí kupující se dále uzavřením této Smlouvy zavazuje: (a) splnit každou z odkládacích podmínek uvedených v Čl. II. odst. 2. písm. a) a b) této Smlouvy, a to ve sjednaných lhůtách; (b) převzít Předmět převodu od Budoucího prodávajícího písemným protokolem do patnácti (15) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Budoucího kupujícího k Předmětu převodu do katastru nemovitostí; (c) poskytovat Budoucímu prodávajícímu veškerou rozumně požadovatelnou součinnost za účelem naplnění této Smlouvy a uzavření Kupní smlouvy; (d) zdržet se jakéhokoli jednání či naopak opomenutí, které by mohlo mít za následek zmaření této Smlouvy nebo kteréhokoli závazku či smluvní povinnosti uvedených v této Smlouvě. 4. Budoucí prodávající se uzavřením této Smlouvy zavazuje: (a) předat Předmět převodu Budoucímu kupujícímu písemným protokolem do patnácti (15) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Budoucího kupujícího k Předmětu převodu do katastru nemovitostí; (b) ode dne uzavření této Smlouvy do dne uzavření Kupní smlouvy nezcizit Předmět převodu a nezatížit Předmět převodu žádnými právy třetích osob s výjimkou práv zřízených na žádost nebo z důvodu na straně Budoucího kupujícího; (c) poskytovat Budoucímu kupujícímu veškerou rozumně požadovatelnou součinnost za účelem naplnění této Smlouvy a uzavření Kupní smlouvy; (d) zdržet se jakéhokoli jednání či naopak opomenutí, které by mohlo mít za následek zmaření této Smlouvy nebo kteréhokoli závazku či smluvní povinnosti uvedených v této Smlouvě; (e) zajistit Geometrický plán způsobem dle Čl. II odst. 2 písm. c) této Smlouvy; (f) předložit návrh na schválení této Smlouvy a Kupní smlouvy ohledně převodu Předmětu převodu podle Čl. II. odst. 2 písm. d) této Smlouvy na zasedání zastupitelstva města Turnov; (g) učinit veškeré rozumně požadovatelné kroky k vybudování díla/děl a k umožnění jeho/jejich užívání (tj. dopravní komunikace a další) dle Plánovací smlouvy, nejpozději do ; 7

37 (h) neměnit do dne předání Předmětu převodu Budoucímu Kupujícímu technický ani stavební stav Předmětu převodu, ani jinak nezhoršit právní a faktický stav Předmětu převodu; (i) umožnit Budoucímu kupujícímu po dni podpisu této Smlouvy po jeho předchozí žádosti přístup na Předmět převodu za účelem provedení průzkumných a projekčních prací (např. k provedení zaměření, provedení vrtů či provedení sond apod.); (j) učinit veškeré rozumně požadovatelné kroky k tomu, aby Budoucímu kupujícímu po nebo spolu s vybudováním díla dle Plánovací smlouvy bylo umožněno dopravní napojení dle studie jeho záměru přes pozemek parc. č. 702/1 v kat. území Daliměřice a jeho napojení na dopravní komunikaci dle Plánovací smlouvy. 5. V případě, že se Smluvní strany na konkrétním termínu předání a převzetí Předmětu převodu jinak písemně nedohodnou, platí, že tímto dnem bude patnáctý (15.) den ode dne zápisu vlastnického práva Budoucího kupujícího k Předmětu převodu do katastru nemovitostí, a pokud by tento den připadl na sobotu či neděli či den pracovního klidu, pak nejbližší pracovní den, a to ve hod. na místě Předmětu převodu. V případě, že se Budoucí prodávající dostane do prodlení s předáním Předmětu převodu Budoucímu kupujícímu, zavazuje se zaplatit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení, a to až do dne předání Předmětu převodu Budoucímu kupujícímu včetně. V případě, že se Budoucí kupující dostane do prodlení s převzetím Předmětu převodu od Budoucího prodávajícího, zavazuje se zaplatit Budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení, a to až do dne převzetí Předmětu převodu Budoucím kupujícím včetně. Smluvní strany se dohodly, že Předmět převodu bude předán a převzat ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni předání, včetně všech součástí a příslušenství Předmětu převodu, pokud se v/na něm budou nacházet. 6. Všechny náklady spojené s užíváním Předmětu převodu až do dne jeho předání a převzetí včetně tohoto dne ponese a ze svého bude hradit Budoucí prodávající a od tohoto dne pak Budoucí kupující. V případě prodlení Budoucího kupujícího s převzetím Předmětu převodu však ponese a ze svého bude hradit Budoucí kupující všechny náklady spojené s užíváním Předmětu převodu od okamžiku, kdy se Budoucí kupující dostane do prodlení s převzetím Předmětu převodu. 7. Nebezpečí škody na Předmětu převodu včetně jeho příslušenství a součástí ponese ode dne předání Předmětu převodu nebo ode dne, kdy se dostane do prodlení s převzetím Předmětu převodu, Budoucí kupující. Čl. IV. Další ustanovení 1. Budoucí kupující bere na vědomí, že realizace výstavby dle Záměru Budoucího kupujícího na Předmětu převodu vyvolá nutnost přeložky některých inženýrských sítí; zároveň je třeba při zakládání stavby brát zřetel na stávající navážku v prostoru budoucího staveniště. 2. Budoucí kupující bere na vědomí, že kapacity stávajících inženýrských sítí pro výstavbu dle Záměru Budoucího kupujícího nebyly ověřeny a je třeba je blíže projednat se správci sítí. 8

38 3. Budoucí kupující bere na vědomí, že Předmět převodu nesmí být zástavou zajišťující splácení úvěru případně použitého k jeho koupi. 4. Uzavřením Kupní smlouvy nebudou dotčeny povinnosti Smluvních stran sjednané v této Smlouvě, které mají trvat i po uzavření Kupní smlouvy. Čl. V. Sankční ujednání, ukončení Smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že Budoucí kupující je povinen uhradit Budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z předpokládané výše Kupní ceny (vč. dražební jistoty), tj. z částky [BUDE DOPLNĚNO] Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení nepeněžité povinnosti Budoucího kupujícího vyplývající mu z Čl. II., Čl. III. a Čl. IV. této Smlouvy (vyjma Čl. II. odst. 2 písm. b) a Čl. III. odst. 5. Smlouvy). V případě porušení peněžité povinnosti Budoucího kupujícího vyplývající mu z Čl. II. této Smlouvy je Budoucí kupující povinen uhradit Budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. 2. Smluvní strany se dohodly, že Budoucí prodávající je povinen uhradit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč denně za každý den prodlení se splněním následujících povinností: a) zajištění vypracování geometrického plánu podle Čl. II odst. 3 této Smlouvy, b) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o dělení Pozemků podle Čl. II. odst. 3 této Smlouvy, c) uzavření Plánovací smlouvy společně s Kupní smlouvou dle Čl. III. odst. 1 této Smlouvy, 3. Právo Budoucího prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty nevylučuje jeho právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i v částce přesahující smluvní pokutu. Budoucí prodávající má právo na náhradu škody, i pokud je tato kryta úroky z prodlení. 4. Budoucí prodávající je od této Smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že prodlení Budoucího kupujícího s plněním jakékoli z jeho povinností dle této Smlouvy přesáhne třicet (30) dnů a Budoucí kupující toto prodlení nenapraví ani v Budoucím prodávajícím písemně stanovené dodatečné alespoň patnáctidenní (15) lhůtě k plnění, 5. Budoucí kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Budoucí prodávající bude v prodlení s uzavřením Kupní smlouvy déle než třicet (30) dnů a Budoucí prodávající toto prodlení nenapraví ani v Budoucím kupujícím písemně stanovené dodatečné alespoň patnáctidenní (15) lhůtě k plnění. V případě odstoupení od Smlouvy Budoucím kupujícím z důvodu, jenž leží výlučně na straně Budoucího prodávajícího, je Budoucí prodávající povinen vrátit Budoucímu kupujícímu dražební jistotu ve výši Kč do deseti (10) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy Budoucím kupujícím. 9

39 6. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká právo na jakoukoli v této Smlouvě sjednanou smluvní pokutu, jakož ani práva na náhradu škody, ani práva a povinnosti, jež dle své povahy mají trvat i po odstoupení od této Smlouvy. 7. Odstoupení dle této Smlouvy nelze učinit ovou zprávou. 8. Budoucí kupující je oprávněn od této Smlouvy rovněž odstoupit v případě, že: a) nebude možné na Předmětu převodu zrealizovat záměr Budoucího kupujícího, z důvodů ležících výlučně na straně Budoucího prodávajícího; b) předmět převodu bude v den uzavření této Smlouvy nebo kdykoliv do dne převodu vlastnického práva na Budoucího kupujícího zatížen dluhy, zástavními právy nebo věcnými břemeny, jinými právy třetích osob, včetně práva nájemního či užívacího nebo jinými vadami či omezeními vlastnického práva neuvedenými v této Smlouvě a s výjimkou /i/ práva pachtu na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne mezi Budoucím prodávajícím a Josefem Stachem, IČ: s ukončením doby trvání této smlouvy ke dni a /ii/ zápisů či omezení zřízených či existujících z důvodů na straně Budoucího kupujícího; c) nebude možné připojit záměr Budoucího kupujícího na inženýrské sítě; d) na Předmětu převodu budou zjištěny stavby (pozemní i podzemní, byť i historické) nebo se zde budou nacházet stavby ve vlastnictví třetích osob, či bude Předmět převodu jinak obdobně zatížen; e) bude na Předmětu převodu zjištěna ekologická zátěž. V případech uvedených v Čl. V. odst. 8 písm. c), d) a e) je Budoucí prodávající oprávněn ponechat si Dražební jistotu ve výši Kč. V případech uvedených v Čl. V. odst. 8 písm. a) a písm. b) je Budoucí prodávající povinen Dražební jistotu navrátit Budoucímu kupujícímu. Čl. VI. Doručování Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, budou jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Smluvní straně na v úvodu uvedené adresy a kontaktní údaje (i) osobním doručením, (ii) doporučeným dopisem, (iii) em v případě, že druhá Smluvní strana potvrdí přijetí nebo jiným způsobem na tento odpoví nebo (iv) datovou schránkou. V případě doručení poštou se písemnost považuje za doručenou převzetím Smluvní stranou, nebo pokud Smluvní strana písemnost nepřevezme, uplynutím třetího pracovního dne po dni uložení písemnosti na poště nebo dnem, kdy Smluvní strana převzetí odmítla, s tím, že za doklad odeslání se považuje potvrzený podací lístek. Čl. VII. Salvátorská klauzule 10

40 V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí soudního či správního orgánu České republiky, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením (zejména formou písemného dodatku k této Smlouvě), jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován. Čl. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti Smluvních stran sjednané v této Smlouvě, jež se nevážou výlučně toliko k procesu uzavření Kupní smlouvy, trvají a zavazují Smluvní strany nadále i po uzavření Kupní smlouvy, v případě, že bude Kupní smlouva uzavřena, a to včetně sankčních ustanovení, práva na odstoupení, jakož i dalších práv a povinností, jež podle svého účelu mají trvat i po uzavření Kupní smlouvy nebo i v případě zrušení této Smlouvy. To se však netýká práv a povinností, které jsou zopakovány v Kupní smlouvě, když taková práva a povinnosti neplatí duplicitně a po uzavření Kupní smlouvy mohou být uplatňována a vykonávána pouze z titulu Kupní smlouvy. 2. Smluvní strany ve smyslu 1765 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností a výslovně vylučují použití 1788 odst. 2 občanského zákoníku o změně okolností. 3. Smluvní strana není odpovědná za prodlení, nemůže-li svou povinnost z této Smlouvy plnit v důsledku prodlení druhé Smluvní strany. 4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma Smluvními stranami. To se vztahuje i na změnu tohoto ustanovení. Za písemnou formu dodatků nebude považována výměna ových zpráv mezi Smluvními stranami. 6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné Smluvní strany. 7. Tato Smlouva bude zveřejněna Budoucím prodávajícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a bude zaslána správci registru k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uzavření této Smlouvy. 8. O majetkoprávním úkonu na základě této Smlouvy rozhodlo a uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Města Turnov usnesením č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT]. 11

41 9. V záležitostech neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti Smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 10. Smluvní strany budou řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. 11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 vzor Kupní smlouvy Příloha č. 2 Situační plán Příloha č. 3 Záměr Budoucího prodávajícího ohledně prodeje Předmětu převodu a vyhlášení Výběrového řízení Příloha č. 4 Záměr Budoucího kupujícího 12. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení. 13. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této Smlouvy, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, prosté omylu a učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. Budoucí prodávající: Budoucí kupující: V dne.. V dne.. Město Turnov Ing. Tomáš Hocke, starosta DEKINVEST investiční společnost a.s., Jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta Ing. Petr Hořejší, na základě plné moci 12

42 PŘÍLOHA Č. 1 - VZOR KUPNÍ SMLOUVY KUPNÍ SMLOUVA mezi Městem Turnov a 13

43 DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta 14

44 Město Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, , Turnov, IČ: , DIČ: CZ , zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou Města Turnov, ID DS: vehbxe9, (dále jen jako Prodávající na straně jedné) a DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, Praha 10, IČ: , DIČ: CZ , zastoupený Ing. Petrem Hořejším, provozním ředitelem Koncernu DEK, na základě plné moci, ID DS: [DOPLNIT], [DOPLNIT] (dále jen jako Kupující na straně druhé) (Prodávající a Kupující dále společně jen jako Smluvní strany a každý samostatně jen jako Smluvní strana ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako občanský zákoník ) tuto: kupní smlouvu (dále jen jako Smlouva ). PREAMBULE VZHLEDEM K TOMU, ŽE: A. Prodávající jako vlastník předmětu převodu definovaného níže v Čl. I. odst. 1. této Smlouvy má zájem a je ochoten předmět převodu prodat Kupujícímu s tím, že Kupující na předmětu převodu zrealizuje výstavbu dle záměru předloženého Kupujícím v rámci výběrového řízení (dražby), které bylo vedeno Prodávajícím v této věci na základě záměru vyhlášeného Prodávajícím ohledně prodeje předmětu převodu ze dne ] (dále jen jako Výběrové řízení ), kdy předložení tohoto záměru Kupujícího na výstavbu na předmětu převodu bylo podmínkou účasti ve Výběrovém řízení (dále jen jako Záměr Kupujícího ); záměr Prodávajícího ohledně prodeje předmětu převodu, na jehož základě bylo vyhlášeno Výběrové řízení, tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy; Záměr Kupujícího tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy; B. Smluvní strany uzavřely ohledně prodeje předmětu převodu dne [DOPLNIT] smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která stanovuje podmínky pro uzavření této Smlouvy (dále jen jako Budoucí smlouva ) a tyto podmínky byly naplněny, a to včetně podmínky dle Čl. II. odst. 2 písm. b), tj. že Kupující zajistil a Prodávajícímu předložil potvrzení paní Kammerlander o vzdání se restitučních nároků vůči Předmětu převodu pro případ zrušení pravomocného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Co 1/ ze dne , potvrzujícího rozsudek Okresního soudu v Semilech č. j. 8 C 459/ ze dne (dále jen Soudní rozhodnutí ) 15

45 na základě podání mimořádných opravných prostředků (zejména dovolání).; Dokument ohledně vzdání se restitučních nároků paní Kammerlander tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy; C. Smluvní strany současně s touto Smlouvou uzavírají plánovací smlouvu, jejímž předmětem je závazek Kupujícího uhradit 31 % nákladů na vybudování příjezdové komunikace stavby Příjezdová komunikace k základě IZS Vesecko Turnov, podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Šklíba, IČ , Jablonec nad Nisou (dále jen jako Plánovací smlouva ). Příjezdová komunikace bude navazovat na obslužnou komunikaci na pozemku parc. č. 702/3, kat. území Daliměřice a bude sloužit pro příjezd do budoucího areálu Budoucího kupujícího. Dalším areálem přístupným po uvedené komunikaci bude areál Sboru dobrovolných hasičů Turnov, navrhovaný na části pozemku parc. č. 708/12, kat. území Daliměřice. Součástí stavby komunikace a společné stezky pro cyklisty a chodce bude vybudování inženýrských sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Součástí stavby budou dále sadové úpravy výsadba stromořadí a výsev travnatých ploch); D. Záměr prodeje předmětu převodu byl schválen Radou Města Turnov dne , usnesení č. 321/2022, zastupitelstvem Města Turnov dne , usnesení č. 170/2022, záměr prodeje předmětu převodu byl řádně vyhlášen dne , Kupující se na základě vyhlášené záměru řádně přihlásil do Výběrového řízení (dražby), v rámci něhož se Kupující stal vítězem a vydražitelem předmětu převodu, usnesením zastupitelstva Města Turnov ze dne [DOPLNIT], č. [DOPLNIT] bylo rozhodnuto o prodeji předmětu převodu z Prodávajícího na Kupujícího a o schválení znění a uzavření Budoucí smlouvy a usnesením zastupitelstva Města Turnov ze dne [DOPLNIT], č. [DOPLNIT] bylo rozhodnuto o prodeji předmětu převodu z Prodávajícího na Kupujícího na základě této Smlouvy a o schválení znění a uzavření této Smlouvy; DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem: (i) pozemku parc. č. [DOPLNIT], [DOPLNIT], způsob využití [DOPLNIT], který vznikl rozdělením z pozemku parc. č. 702/1 dle geometrickém plánu pro rozdělení pozemku, číslo [DOPLNIT], vyhotoveného [DOPLNIT], se sídlem [DOPLNIT], ověřeného [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily dne [DOPLNIT] (dále jen jako Geometrický plán ); a (ii) pozemku parc. č. [DOPLNIT], [DOPLNIT], způsob využití [DOPLNIT], který vznikl rozdělením z pozemku parc. č. 708/12 dle Geometrickém plánu, to vše zapsané v katastru nemovitostí pro kat. území Daliměřice, obec Turnov, na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, Geometrický plán tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy; (dále společně jen jako Předmět převodu ). 16

46 2. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu převodu a že vlastnické právo k Předmětu převodu nepozbyl převodem na jinou osobu nebo jiným způsobem, který by nebyl patrný z katastru nemovitostí, že není jakkoli omezen v nakládání s Předmětem převodu a že je tedy oprávněn k uzavření této Smlouvy. 3. Kupující bere na vědomí, že k Předmětu převodu nejsou přivedeny přípojky inženýrských sítí pro výstavbu Záměru Kupujícího na Předmětu převodu a vybudování těchto přípojek, včetně jejich projednání se správci sítí a financování je povinností Kupujícího, tj. Kupující kupuje Předmět převodu za níže uvedenou kupní cenu bez přípojek inženýrských sítí či jiné technické infrastruktury. Prodávající se však zavazuje poskytnout Kupujícímu součinnost s napojením Záměru Kupujícího na inženýrské sítě, kterou lze na Prodávajícím rozumně požadovat, zejména s ohledem na vlastnická práva Prodávajícího v daném území a dopravní infrastrukturu budovanou na základě Plánovací smlouvy. Čl. II. Předmět Smlouvy 1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu převodu a Kupující se zavazuje Předmět převodu převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu níže sjednanou kupní cenu. 2. Prodávající prodává touto Smlouvou Kupujícímu Předmět převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi a Kupující touto Smlouvou od Prodávajícího Předmět převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi za níže sjednanou kupní cenu kupuje a přijímá do svého vlastnictví. Čl. III. Kupní cena a její vypořádání 1. Smluvní strany sjednaly kupní cenu za Předmět převodu včetně všech jeho součástí a příslušenství ve výši [DOPLNIT],-Kč (slovy: [DOPLNIT] korun českých) (dále jen jako Kupní cena ). Kupující s touto Kupní cenou souhlasí a za tuto Kupní cenu Předmět převodu včetně všech jeho součástí a příslušenství kupuje. Za účelem úhrady Kupní ceny dle této Smlouvy Smluvní strany uzavřely před podpisem této Smlouvy dne [DOPLNIT] protokol o notářské úschově (dále jen jako Protokol o úschově ) s [DOPLNIT], se sídlem [DOPLNIT] (dále jen jako Uschovatel ) upravující podmínky složení a vypořádání Kupní ceny, na základě které Uschovatel přijal Kupní cenu sníženou o dražební jistotu ve výši ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která byla Kupujícím složena Prodávajícímu v rámci Výběrového řízení a která se započítává vůči Kupní ceně Předmětu převodu, což Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, tj. částku ve výši [DOPLNIT],- Kč na úschovní účet č. [DOPLNIT], vedený u [DOPLNIT] a.s. (dále rovněž jen Účet ). Potvrzení o složení Kupní ceny do úschovy tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Náklady na notářskou úschovu nesou Smluvní strany společně rovným dílem. 17

47 2. Uschovatel uvolní v souladu s/se Protokolem o úschově/smlouvou o vázaném účtu z Účtu složenou částku Kupní ceny na účet Prodávajícího č /0800 vedený u České spořitelny, a.s. do pěti (5) pracovních dnů poté, co bude Uschovateli předložen: (i) (ii) originál nebo úředně ověřená kopie této Smlouvy, podepsané Smluvními stranami s úředně ověřenými podpisy a současně výpis z katastru nemovitostí list vlastnictví, ohledně Předmětu převodu, na němž jako vlastník bude uveden Kupující a na tomto výpisu z katastru nemovitostí nebudou vyznačena žádná práva třetích osob, žádná poznámka, záznam nebo plomba označující zahájení jakéhokoli řízení ve vztahu k Předmětu převodu s výjimkou zápisu provedeného na základě právního jednání Kupujícího nebo s jeho souhlasem, zápisu soudcovského nebo zákonného zástavního práva směřujícího proti Kupujícímu nebo zápisu jiného omezení vlastnického práva směřujícího proti Kupujícímu. 3. V případě, že do šesti (6) měsíců od podpisu kupní smlouvy nebudou splněny podmínky pro uvolnění složené částky Kupní ceny Prodávajícímu způsobem popsaným v odst. 2. tohoto článku a z tohoto důvodu dojde k vrácení složené částky Kupní ceny Uschovatelem zpět Kupujícímu, je Prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se písemně strany jinak. Čl. IV. Stav Předmětu převodu a jeho předání 1. Kupující prohlašuje, že si Předmět převodu před uzavřením této Smlouvy důkladně prohlédl, že je mu znám faktický i právní stav Předmětu převodu, že faktický stav Předmětu převodu prověřil s vynaložením odborné péče prostřednictvím jím zvoleného odborníka, znalce či inspektora a že Předmět převodu kupuje a přejímá do svého vlastnictví ve stavu, v němž se nachází ke dni uzavření této Smlouvy. 2. Pro zamezení jakýchkoli pochybností Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že Prodávající neodpovídá za jakékoli vady Předmětu převodu (včetně jeho součástí a příslušenství) a že Kupující nemá vůči Prodávajícímu žádná práva z vadného plnění ohledně Předmětu převodu (včetně jeho součástí a příslušenství) a pro případ existence takových práv Kupující současně prohlašuje, že se jakýchkoli práv z vadného plnění ohledně Předmětu převodu (včetně jeho součástí a příslušenství) vzdává a Prodávající toto vzdání se práva přijímá. 3. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy neučinil a po uzavření této Smlouvy neučiní ani neumožní žádné jednání (konání či opomenutí), kterým by právní postavení Kupujícího jako budoucího vlastníka Předmětu převodu bylo nepříznivě dotčeno nebo omezeno či kterým by byla snížena hodnota Předmětu převodu, zejména jednání směřující k převodu vlastnického práva k Předmětu převodu na jinou osobu. 4. Prodávající nebude od okamžiku uzavření této Smlouvy žádným způsobem s Předmětem převodu právně disponovat (zejm. uzavírat nájemní, kupní, darovací, zástavní či jiné smlouvy, 18

48 které by zakládaly jakákoliv práva třetích osob vůči Předmětu převodu). 5. Smluvní strany sjednávají, že k předání Předmětu převodu Prodávajícím a jeho převzetí Kupujícím dojde do patnácti (15) dnů ode dne zápisu vlastnického práva k Předmětu převodu ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí. O předání a převzetí Předmětu převodu bude sepsán předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. 6. V případě, že se Smluvní strany na konkrétním termínu předání a převzetí Předmětu převodu jinak nedohodnou, platí, že tímto dnem je patnáctý (15.) den ode dne zápisu vlastnického práva Kupujícího k Předmětu převodu do katastru nemovitostí, a pokud by tento den připadl na sobotu či neděli či den pracovního klidu, pak nejbližší pracovní den, a to ve hod. na místě Předmětu převodu. V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Předmětu převodu Kupujícímu, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení, a to až do dne předání Předmětu převodu Kupujícímu včetně. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s převzetím Předmětu převodu od Prodávajícího, zavazuje se zaplatit Budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení, a to až do dne převzetí Předmětu převodu Kupujícím včetně. Smluvní strany se dohodly, že Předmět převodu bude předán a převzat ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni předání, včetně všech součástí a příslušenství Předmětu převodu, pokud se v/ na něm budou nacházet. 7. Všechny náklady spojené s užíváním Předmětu převodu až do dne jeho předání a převzetí včetně tohoto dne nese a ze svého hradí Prodávající a od tohoto dne pak Kupující. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu převodu však nese a ze svého hradí Kupující všechny náklady spojené s užíváním Předmětu převodu od okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení s převzetím Předmětu převodu. 8. Nebezpečí škody na Předmětu převodu včetně jeho příslušenství a součástí nese ode dne předání Předmětu převodu nebo ode dne, kdy se dostane do prodlení s převzetím Předmětu převodu, Kupující. Čl. V. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 1. Podle této Smlouvy a na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily se zapíše jako vlastník Předmětu převodu Kupující. 2. Vlastnictví k Předmětu převodu a veškerá práva a povinnosti s tímto spojená přejdou na Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily o povolení vkladu s právními účinky zpětně k okamžiku dojití návrhu na vklad vlastnického práva příslušnému katastrálnímu úřadu. 19

49 3. Smluvní strany berou na vědomí, že do vydání pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva podle této Smlouvy do katastru nemovitostí jsou svými smluvními projevy vázány. Tím není dotčen Čl. VI. a Čl. IX. této Smlouvy. 4. Doručení návrhu na vklad vlastnického práva na základě této Smlouvy Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily podepsaného oběma Smluvními stranami jako navrhovateli zajistí Prodávající, a to do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, tedy ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). O dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na základě této Smlouvy do katastru nemovitostí bude Prodávající Kupujícího předem písemně informovat (postačuje em bez reakce Prodávajícího), a to alespoň jeden (1) pracovní den před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 5. Příslušný správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva k Předmětu převodu do katastru nemovitostí hradí Prodávající. Čl. VI. Zrušení Smlouvy 1. V případě, že Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily z jakéhokoli důvodu pravomocně odmítne provést vklad vlastnického práva Kupujícího k Předmětu převodu do katastru nemovitostí nebo návrh na vklad vlastnického práva zamítne, tedy když vydá pravomocné zamítavé nebo odmítavé rozhodnutí, popř. z jakéhokoli důvodu řízení pravomocně zastaví, tato Smlouva (závazek vyplývající z této Smlouvy) podle dohody Smluvních stran nabytím právní moci některého z výše předjímaných rozhodnutí katastrálního úřadu zaniká (s výjimkou tohoto Čl. VI., ustanovení Čl. XII. odst. 2. této Smlouvy a s výjimkou těch ustanovení této Smlouvy, která svým obsahem upravují práva a povinnosti Smluvních stran v situaci, která po zániku Smlouvy nastane). 2. Dojde-li ke zrušení (zániku) této Smlouvy (závazku z této Smlouvy) bude Kupní cena v částce složené na Účet Uschovatele vrácena Kupujícímu v souladu s podmínkami sjednanými v Protokolu o úschově, a to do deseti (10) dnů ode dne doručení souhlasného prohlášení Smluvních stran o zániku (zrušení) Smlouvy Uschovateli. V případě, že dojde ke zrušení Smlouvy z důvodu, jenž leží výlučně na straně Prodávajícího, vrátí ve stejné lhůtě Prodávající Kupujícímu rovněž Dražební jistotu ve výši Kč, v opačném případě si Dražební jistotu Prodávající i přes zrušení Smlouvy ponechá. Čl. VII. Závazky Smluvních stran 1. Společně s touto Smlouvou (tj. před uzavřením této Smlouvy nebo současně s uzavřením této Smlouvy) je Kupující povinen uzavřít s Prodávajícím Plánovací smlouvu, jejímž předmětem je závazek Kupujícího uhradit 31 % nákladů na vybudování příjezdové komunikace stavby Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko Turnov. Příjezdová komunikace bude navazovat na obslužnou komunikaci na pozemku parc. č. 702/3, kat. území Daliměřice a bude sloužit pro příjezd do budoucího areálu Budoucího kupujícího. Dalším areálem přístupným po uvedené komunikaci bude areál Sboru dobrovolných hasičů Turnov, navrhovaný na části 20

50 pozemku parc. č. 708/12, kat. území Daliměřice. Součástí stavby komunikace a společné stezky pro cyklisty a chodce bude vybudování inženýrských sítí (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Součástí stavby budou dále sadové úpravy výsadba stromořadí a výsev travnatých ploch). Nedojde-li na základě této Smlouvy k nabytí vlastnictví k Předmětu převodu Kupujícím (např. z důvodu, že příslušný katastrální úřad zamítne Kupujícího zapsat jako vlastníka Předmětu převodu a toto nebude napraveno způsobem dle Čl. XII. odst. 2 této Smlouvy), je Kupující oprávněn od Plánovací smlouvy odstoupit a v případě, že důvod nenabytí vlastnického práva k Předmětu převodu na základě této Smlouvy bude ležet výlučně na straně Prodávajícího, bude Kupující oprávněn rovněž požadovat náklady, které již oprávněně a prokazatelně vynaložil v důsledku plnění Plánovací smlouvy. 2. Kupující se zavazuje realizovat na Předmětu převodu výstavbu dle Záměru Kupujícího s tím, že právo užívat stavbu dle Záměru Kupujícího vznikne Kupujícímu nejpozději do To platí za předpokladu, že Prodávající zkolauduje dílo (tj. dopravní komunikaci a další) podle Plánovací smlouvy do Nedojde-li ke kolaudaci díla podle Plánovací smlouvy do , prodlužuje se termín pro získání práva užívat stavbu Kupujícímu vždy o jeden rok, tj. dojde-li ke kolaudaci díla podle Plánovací smlouvy až v roce 2026, Kupující se zavazuje získat rozhodnutí pro právo užívání stavby do Smluvní strany si poskytnou veškerou rozumně požadovatelnou součinnost za účelem naplnění této Smlouvy. Smluvní strany se zdrží jakéhokoli jednání či naopak opomenutí, které by mohlo mít za následek zmaření této Smlouvy nebo kteréhokoli závazku či smluvní povinnosti uvedených v této Smlouvě. Čl. VIII. Další ustanovení 1. Kupující bere na vědomí, že realizace výstavby na Předmětu převodu dle Záměru Kupujícího vyvolá nutnost přeložky některých inženýrských sítí; zároveň je třeba při zakládání stavby brát zřetel na stávající navážku v prostoru budoucího staveniště. 2. Kupující bere na vědomí, že kapacity stávajících inženýrských sítí pro výstavbu dle Záměru Kupujícího nebyly ověřeny a je třeba je blíže projednat se správci sítí. 3. Uzavřením této Smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího sjednané v Budoucí smlouvě, které mají trvat i po uzavření této Smlouvy. Čl. IX. Sankční ujednání, ukončení Smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z Kupní ceny, a to za každý jednotlivý případ porušení nepeněžité povinnosti Kupujícího vyplývající mu z Čl. II., Čl. III., Čl. IV., Čl. VII. nebo Čl. VIII. této Smlouvy (vyjma Čl. IV. odst. 6. této Smlouvy). V případě porušení peněžité povinnosti Kupujícího vyplývající mu z Čl. II., Čl. III., Čl. IV., 21

51 Čl. VII. nebo Čl. VIII. této Smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. 2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se splněním následujících povinností: a. uzavření Plánovací smlouvy společně s Kupní smlouvou dle čl. VII. odst. 1 této Smlouvy. 3. Právo Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty nevylučuje jeho právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i v částce přesahující smluvní pokutu. Prodávající má právo na náhradu škody, i pokud je tato kryta úroky z prodlení. 4. Závazky k uhrazení smluvních pokut či jiných sankcí obsažené v Budoucí smlouvě uzavřením této Smlouvy nezanikají, uzavřením této Smlouvy se považují za zopakované a trvají nadále, to však platí pouze v případě, že porušení shodné povinnosti není opakovaně sankcionováno v této Smlouvě, když takové povinnosti neplatí duplicitně a sankce mohou být uplatňovány a vykonávána pouze z titulu této Smlouvy. 5. Prodávající je od této Smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že (i) prodlení Kupujícího s plněním jakékoli z jeho povinností uvedených v této Smlouvě přesáhne 30 (třicet) dnů a Kupující toto prodlení nenapraví ani v Prodávajícím písemně stanovené dodatečné alespoň 30denní lhůtě k plnění; (ii) Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily návrh na vklad vlastnického práva k Předmětu převodu ve prospěch Kupujícího zamítne, odmítne nebo řízení zastaví z důvodu, existence plomby, záznamu, nebo jiného omezujícího zápisu zapsaného v souvislosti s restitučním nárokem paní Kammerlander, který by bránil převést Předmět převodu na Kupujícího. 6. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že: a) nejpozději do nebude možné připojit záměr Kupujícího na dopravní infrastrukturu dle Plánovací smlouvy z důvodů ležících výlučně na straně Prodávajícího; b) Prodávající neučiní veškeré rozumně požadovatelné kroky k tomu, aby zajistil kolaudaci dopravní komunikace podle Plánovací smlouvy ani do ; c) Předmět převodu bude v den převodu vlastnického práva na Kupujícího zatížen dluhy, zástavními právy nebo věcnými břemeny, jinými právy třetích osob, včetně práva nájemního či užívacího nebo jinými vadami či omezeními vlastnického práva neuvedenými v této Smlouvě a s výjimkou /i/ práva pachtu na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne mezi Prodávajícím a Josefem Stachem, IČ: s ukončením doby trvání pachtu ke dni a /ii/ zápisů či omezení zřízených či existujících z důvodů na straně Kupujícího. Právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy z důvodu dle písm. a) tohoto odstavce trvá do Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. 7. V případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím z důvodu, jenž leží výlučně na straně Prodávajícího, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu dražební jistotu ve výši Kč do deseti (10) 22

52 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy Kupujícím. V jiných případech odstoupení od Smlouvy Prodávající dražební jistotu ve výši Kč Kupujícímu nevrací. 8. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od této Smlouvy, má Prodávající právo požadovat, aby Kupující na své náklady uvedl Předmět převodu do původního stavu, v němž se Předmět převodu nacházel v době před uzavřením této Smlouvy. Pokud Prodávající nebude požadovat, aby Kupující na své náklady uvedl Předmět převodu do původního stavu, bude mít Kupující nárok pouze na vydání zhodnocení, které by vzniklo Prodávajícímu v důsledku výstavby Záměru Kupujícího na Předmětu převodu. Hodnota zhodnocení bude stanovena pouze ve výši, která odpovídá zvýšení obvyklé ceny Předmětu převodu v důsledku prací provedených Kupujícím po zahájení výstavby. Proti takové pohledávce Kupujícího je Prodávající oprávněn započíst jakékoli své nároky vůči Kupujícímu včetně nároku na úhradu smluvní pokuty. 9. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká právo na jakoukoli v této Smlouvě sjednanou smluvní pokutu, jakož ani práva na náhradu škody, ani práva a povinnosti, jež dle své povahy mají trvat i po odstoupení od této Smlouvy. 10. Odstoupení dle této Smlouvy nelze učinit ovou zprávou. Čl. X. Doručování Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, budou jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Smluvní straně na v úvodu uvedené adresy a kontaktní údaje (i) osobním doručením, (ii) doporučeným dopisem, (iii) em v případě, že druhá Smluvní strana potvrdí přijetí nebo jiným způsobem na tento odpoví nebo (iv) datovou schránkou. V případě doručení poštou se písemnost považuje za doručenou převzetím Smluvní stranou nebo, pokud Smluvní strana písemnost nepřevezme, uplynutím třetího pracovního dne po dni uložení písemnosti na poště nebo dnem, kdy Smluvní strana převzetí odmítla, s tím, že za doklad odeslání se považuje potvrzený podací lístek. Čl. XI. Salvátorská klauzule V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí soudního či správního orgánu České republiky, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením (zejména formou písemného dodatku k této Smlouvě), jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován. Čl. XII. Závěrečná ustanovení 23

53 1. Smluvní strany jsou povinny ve vzájemné součinnosti odstranit případné vady, které by bránily vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy do katastru nemovitostí. 2. Smluvní strany se výslovně dohodly pro případ, že Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily pravomocně zastaví předmětné správní řízení o povolení vkladu vlastnického práva Kupujícího k Předmětu převodu dle této Smlouvy do katastru nemovitostí nebo tento návrh na vklad pravomocně zamítne nebo odmítne, že uzavřou nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu budou druhou Smluvní stranou vyzvány, novou kupní smlouvu týkající se prodeje a koupě Předmětu převodu vymezeného v této Smlouvě, která bude zohledňovat důvody uvedené katastrálním úřadem v rozhodnutí o zastavení řízení či zamítnutí či odmítnutí návrhu a jejíž obsah bude jinak shodný s obsahem této Smlouvy. Bude-li důvodem zamítnutí či odmítnutí návrhu na vklad či zastavení řízení jiná skutečnost než chyba či vada v této Smlouvě, ta Smluvní strana, v jejíž lepších možnostech je odstranění skutečnosti bránící provedení vkladu práva vlastnického, je povinna učinit ve shora uvedené lhůtě kroky vedoucí k odstranění takové skutečnosti tak, aby vklad práva vlastnického byl proveden. Každá ze Smluvních stran je oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k uzavření nové kupní smlouvy nejpozději do tří (3) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí či odmítnutí návrhu či o zastavení řízení. Kupující je v takovém případě povinen opětovně složit kupní cenu ve výši dle Čl. III. této Smlouvy na Účet před uzavřením nové kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto mezi Uschovatelem, Prodávajícím a Kupujícím, že částka složená na Účet v souvislosti s touto Smlouvou bude použita na úhradu kupní ceny podle nové kupní smlouvy, v opačném případě Prodávající není povinen novou kupní smlouvu uzavřít. 3. V případě, že je plnění jedné ze Smluvních stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá Smluvní strana, nemůže zkrácená Smluvní strana požadovat zrušení Smlouvy a navrácení všeho do původního stavu. Smluvní strany na sebe rovněž berou nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma Smluvními stranami. To se vztahuje i na změnu tohoto ustanovení. Za písemnou formu dodatků nebude považována výměna ových zpráv mezi Smluvními stranami. 6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné Smluvní strany. 7. Tato Smlouva bude zveřejněna Prodávajícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a bude zaslána správci registru k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 24

54 8. O majetkoprávním úkonu na základě této Smlouvy rozhodlo a uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Města Turnov usnesením č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT]. 9. V záležitostech neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti Smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 10. Smluvní strany budou řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. 11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán Příloha č. 2 Záměr Prodávajícího ohledně prodeje Předmětu převodu a vyhlášení Výběrového řízení Příloha č. 3 Záměr Kupujícího Příloha č. 4 Dokument ohledně vzdání se restitučních nároků paní Kammerlander Příloha č. 5 Potvrzení o složení Kupní ceny na Účet úschovy Příloha č. 6 Předávací protokol 12. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení, jedno (1) vyhotovení s úředně ověřenými podpisy Smluvních stran je určeno Uschovateli pro výplatu Kupní ceny (ve výši bez dražební jistoty) z Účtu a jedno (1) vyhotovení s úředně ověřenými podpisy Smluvních stran je určeno pro řízení před Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily. 13. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této Smlouvy, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, prosté omylu a učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. Prodávající: Kupující: V dne.. V dne.. Město Turnov Ing. Tomáš Hocke, starosta DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta Ing. Petr Hořejší, na základě plné moci 25

55 PŘÍLOHA Č. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní SITUAČNÍ PLÁN Snímek katastrální mapy s označením částí pozemků parc. č. 702/1 a parc. č. 708/12, kat. území Daliměřice Situační plán návrh rozdělení pozemků 26

56 27

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ Město Turnov Městský úřad Turnov odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov tel.: 481 366 317 email: mu@tumov.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ nově vzniklého pozemku pare. č. 1660/1 o výměře

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11

třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice  Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11 třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro výstavbu

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice Prodej přízemního objektu s nevyužitým podkrovím, kde se nachází 2

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 27.04.2017 OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc.

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/17

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/17 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/17 Rada města Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení (dále též VŘ ) na prodej těchto nemovitých věcí: Pozemek: část pozemku p.č. 2952 (zastavěná plocha a

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ,

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, uzavřená dle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 1 Město Veselí nad Moravou,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A číslo smlouvy: SML-... SZ ÚMČ P15:.../2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 jednající: Ing. Pavel Surý, generální ředitel IČO: 70994234,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 12/2018

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 12/2018 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 12/2018 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Vyšehradská 1446/53, Praha 2, 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa:

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

smlouva číslo 371/2018/SM

smlouva číslo 371/2018/SM smlouva číslo 371/2018/SM v r r v r v podle ust 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") a podle zákona č. 183/2006

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA. I. Označení vyhlašovatele a Provozovatele aukce

AUKČNÍ VYHLÁŠKA. I. Označení vyhlašovatele a Provozovatele aukce AUKČNÍ VYHLÁŠKA I. Označení vyhlašovatele a Provozovatele aukce Vyhlašovatel aukce: Ing. Milan Vaskivskyj dále jen jako vyhlašovatel aukce Provozovatel aukce: KOKR Aukce Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice IČ:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11389/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 19. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci Mgr. Karolína Černá, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, jako insolvenční správkyně

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-164-022-18 ze dne 9.4.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - podzemní vedení veřejné komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č.

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10203/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 MORAVSKOSLEZSKO K.R.* J - (ČRAJSKÝ ÚŘAD CISLO SMLOUVY (DODATKU) SMLOUVA poř. č slo rok O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - podle ust. 1785 a násl. a ust.

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

ProInvesta CB s.r.o. Sídlo: České Budějovice, Dr. Milady Horákové 1477, PSČ IČO:

ProInvesta CB s.r.o. Sídlo: České Budějovice, Dr. Milady Horákové 1477, PSČ IČO: kod bytu: + uzavřená mezi: Vlastník: Firma: ProInvesta CB s.r.o. Sídlo: České Budějovice, Dr. Milady Horákové 1477, PSČ 37005 IČO: 28083016 DIČ: CZ28083016 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Pozemky jsou přístupné po pozemní komunikaci, s možností napojení na inženýrské sítě.

Pozemky jsou přístupné po pozemní komunikaci, s možností napojení na inženýrské sítě. OBEC PIČÍN zveřejňuje podle 39 zákona číslo 128/2000 Sb. záměr prodat POZEMKY v katastrálním území Pičín, které jsou v zemním plánu v lokalitě A3 formou výběrového řízení - obálkovou metodou Popis nemovitostí:

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-078-011-16 ze dne 13.6.2016 Revokace usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-070-012-16 ze dne 2.5.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA Č A2018

AUKČNÍ VYHLÁŠKA Č A2018 ČESKOMORAVSKÁ REALITNÍ, a.s. Hlavní 1151/4 141 00 Praha 4 tel: zdarma 800 400 777, 226 200 200, 226 200 203, mobil: 775 775 618 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Č. 20207A2018 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou

Více

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/12175/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-064-018-16 ze dne 4.4.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 15/1, v k. ú. Točná Rada městské

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Smluvní strany: Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále oba jen jako Prodávající na straně jedné a Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále jen jako Kupující na straně druhé, uzavírají

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA. I. Označení vyhlašovatele a Provozovatele aukce. Vyhlašovatel aukce: Ing. Brežná Jana Teplice dále jen jako vyhlašovatel aukce

AUKČNÍ VYHLÁŠKA. I. Označení vyhlašovatele a Provozovatele aukce. Vyhlašovatel aukce: Ing. Brežná Jana Teplice dále jen jako vyhlašovatel aukce AUKČNÍ VYHLÁŠKA I. Označení vyhlašovatele a Provozovatele aukce Vyhlašovatel aukce: Ing. Brežná Jana Teplice dále jen jako vyhlašovatel aukce Provozovatel aukce: KOKR Aukce Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí darovací podle 1785 a 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smlouva o smlouvě budoucí darovací podle 1785 a 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Příloha č.: 2 k materiálu č.: 11/11 Počet stran přílohy: 7 Koncept Smlouvy o smlouvě budoucí darovací s podmínkami Smlouva o smlouvě budoucí darovací podle 1785 a 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-008-15 ze dne 5.10.2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 707 v k. ú. Komořany - přípojky vodovodu

Více