USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA. č. 123/2021 ze dne Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: Podklady: r program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA. č. 123/2021 ze dne Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: Podklady: r program"

Transkript

1 USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 123/2021 ze dne Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: Podklady: r program 1a) RM schvaluje: - odložení projednání bodů č.: 4) Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5345/1 v k.ú. Znojmo-město; 11) Záměr pronájmu pozemků parc. č. 705 a parc. č. 706/28, vše v k.ú. Oblekovice; 13) Dodatek k nájemní smlouvě č. 932/2000; 18) Zřízení služebnosti - Znojmo, J., připojení k distribuční síti nízkého napětí; - doplnění bodů do programu: 34) Výjimka ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019; 35) Strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení Městské policie Znojmo; RM schvaluje program schůze ve znění změn. 1b) RM schvaluje za ověřovatele Mgr. Lukáše Davida a Jana Groise, MBA Řešitel: odb. Kancelář tajemníka Termín: Podklady: RM schvaluje návrh na prohlášení plošně chráněného území městské památkové zóny nového města Znojma a jeho historických klášterních předměstí, skládající se z mimořádně hodnotných historických, urbanistických, architektonických, archeologických a přírodně krajinářských celků, navazující na již prohlášenou Městskou památkovou rezervaci Znojmo, dle přílohy Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: Rada města schvaluje výjimku ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019 pro objednávku na provedení zjišťovacího archeologického výzkumu (ZjAV) v prostoru východního křídla někdejšího premonstrátského opatství v Louce u Znojma od společnosti Archaia, z. ú., se sídlem Bezručova 78/15, Brno, IČ: , za cenu Kč bez DPH Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: RM schvaluje odložení projednání bodu č. 4) Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 5345/1 v k.ú. Znojmo-město. 1

2 5252 Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku o výměře 40 m2 z pozemku parc. č. 5511/1 o celkové výměře m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Znojmo-město Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku o výměře 85 m2 z pozemku parc. č. 4004/3 o celkové výměře 355 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, a části pozemku o výměře 5 m2 z pozemku parc. č. 4003/2 o celkové výměře 367 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Znojmo-město Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 4913/193 o celkové výměře 86 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Znojmo-město Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 637/2 o celkové výměře 988 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Oblekovice Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku o výměře cca 22 m2 z pozemku parc. č. 473/1 o celkové výměře m2, zahrada, památková rezervace pozemek v památkové rezervaci, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Znojmo- město Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku o výměře cca 230 m2 z pozemku parc. č o celkové výměře 866 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo v k.ú. Znojmo-město Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: RM schvaluje odložení projednání bodu č.11) Záměr pronájmu pozemků parc. č. 705 a parc. č. 706/28, vše v k.ú. Oblekovice Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. St. 22, o celkové výměře 121 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, a části pozemku o výměře cca 27 m2 z pozemku parc. 2

3 č o celkové výměře 105 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Přímětice Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: RM schvaluje odložení projednání bodu č. 13) Dodatek k nájemní smlouvě č. 932/ Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje revokaci bodu č v usnesení Rady města Znojma č. 84/2020 ze dne Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě mezi městem Znojmem, se sídlem Obroková 1/12, , IČO , a Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO , zahrnující věcné břemeno práva vstupu na pozemky parc. č. 299/15, 388/17, 388/20, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Oblekovice, za účelem umístění, provozu a oprav kabelového vedení veřejného osvětlení. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města Znojma na dobu existence zařízení. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši Kč včetně příslušné sazby DPH Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města souhlasí s umístěním nového zemního kabelového vedení nízkého napětí do pozemku parc. č. 67/1, který je zapsaný na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Derflice, a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, zahrnující právo vstupu na pozemek za účelem umístění, provozu, oprav a údržby kabelu nízkého napětí, pro společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle znaleckého posudku + příslušná sazba DPH, splatná do 30 dnů ode dne provedení vkladu práva odpovídajícího zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Podmínky: - nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor majetkový, ulice Obroková 1/12, o zábor veřejného prostranství (výkop ve veřejné zeleni), - před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě v předpokládané trase výkopů a při jejich provádění je třeba dodržet vyjádření správců těchto sítí a ČSN , - při záhozu rýhy budou dodrženy konstrukční vrstvy dle příslušné normy, - dodržet hloubku krytí kabelových vedení dle ČSN /Z4, - přípojkový pilíř nebude umístěný na pozemku města Znojma, - výkopové práce v kořeništi se provádí jen ručně, - po řezání je nutno okamžitě zalít kořeniště, 3

4 - kořeny s více než 3 cm v průměru nesmí být ani přeříznuty, ani jinak poškozeny, - přejíždění kořenů je povoleno jen na zvláštní povolení, - pokud bude výkopem dotčen kořenový systém stromu, je nutné přivolat zástupce Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - stromy v bezprostřední blízkosti stavebních prací budou chráněny před poškozením kmenů dle ČSN , - veřejná zeleň bude zapravena dle vyjádření Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - přesný a předpokládaný rozsah služebnosti se dle přiloženého zákresu mohou lišit pouze nepodstatně, - žadatel je povinen do 3 let ode dne schválení služebnosti předložit geometrický plán se zaměřením nebo písemně oznámit, že se stavba neuskutečnila Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města souhlasí s umístěním nového zemního kabelového vedení nízkého napětí a přípojkových pilířů do pozemků parc. č. 67/1, 356/5, 356/6, 356/7, 356/8, 356/9, 356/10, 356/14, 358/14, 403, 405, 451/1 a 451/3, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Mramotice, a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, zahrnující právo vstupu na pozemky za účelem umístění, provozu, oprav a údržby kabelu nízkého napětí a přípojkových pilířů, pro společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Cena za zřízení služebnosti je stanovena ve výši 500 Kč + příslušná sazba DPH, splatná do 30 dnů ode dne provedení vkladu práva odpovídajícího zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Podmínky: - nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor dopravy, ulice nám. Armády 8, o zvláštní užívání pozemních komunikací (výkop v místní komunikaci, v chodníku), - nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor majetkový, ulice Obroková 1/12, o zábor veřejného prostranství (výkop ve veřejné zeleni), - před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě v předpokládané trase výkopů a při jejich provádění je třeba dodržet vyjádření správců těchto sítí a ČSN , - při záhozu rýhy budou dodrženy konstrukční vrstvy dle příslušné normy, - dodržet hloubku krytí kabelových vedení dle ČSN /Z4, - místní komunikace na pozemku parc. č. 67/1 v k.ú. Mramotice bude zapravena z ABS v tl. 10 cm nad výkopem, spáry budou ošetřeny asfaltovou emulzí, - chodník s povrchem zámkové dlažby, který bude dotčený příčným výkopem, bude předlážděný v rozsahu výkop + 30 cm na každou stranu, - chodník ze staré dlažby bude dán do původního stavu, - příčný přechod přes místní komunikaci na pozemku parc č. 405 v k.ú. Mramotice bude zřízen protlakem, - asfaltový povrch místní komunikace na pozemcích parc.č. 405, 358/14, 451/3 a 356/14 v k.ú. Mramotice nebude dotčen podélným výkopem, - na účelovou komunikaci na části pozemku parc. č. 403 v k.ú. Mramotice nebude ukládán 4

5 výkopek, - pokud bude dotčeno vodorovné dopravní značení, investor zajistí obnovu na vlastní náklady, - investor zajistí fotodokumentaci před a po realizace a tu předá správci pozemních komunikací, - výkopové práce v kořeništi se provádí jen ručně, - po řezání je nutno okamžitě zalít kořeniště, - kořeny s více než 3 cm v průměru nesmí být ani přeříznuty, ani jinak poškozeny, - přejíždění kořenů je povoleno jen na zvláštní povolení, - pokud bude výkopem dotčen kořenový systém stromu, je nutné přivolat zástupce Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - veřejná zeleň bude zapravena dle vyjádření Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - stromy v bezprostřední blízkosti stavebních prací budou chráněny před poškozením kmenů dle ČSN , - přesný a předpokládaný rozsah služebnosti se dle přiloženého zákresu mohou lišit pouze nepodstatně, - žadatel je povinen do 3 let ode dne schválení služebnosti předložit geometrický plán se zaměřením nebo písemně oznámit, že se stavba neuskutečnila Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: RM schvaluje odložení projednání bodu č. 18) Zřízení služebnosti - Znojmo, J., připojení k distribuční síti nízkého napětí Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města souhlasí s umístěním nového zemního kabelového vedení nízkého napětí do pozemků parc. č. St. 155, 491/3, 940/1, 941/1, 942, 959, 1003/5, 1003/8, 1003/9 a 1003/11, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Přímětice, a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, zahrnující právo vstupu na pozemky za účelem umístění, provozu, oprav a údržby kabelu nízkého napětí, pro společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle znaleckého posudku + příslušná sazba DPH, splatná do 30 dnů ode dne provedení vkladu práva odpovídajícího zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Podmínky: - nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor dopravy, ulice nám. Armády 8, o zvláštní užívání pozemních komunikací (výkop v místní komunikaci, v chodníku), - nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor majetkový, ulice Obroková 1/12, o zábor veřejného prostranství (výkop ve veřejné zeleni), - před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě v předpokládané trase výkopů a při jejich provádění je třeba dodržet vyjádření správců těchto sítí a ČSN , - při záhozu rýhy budou dodrženy konstrukční vrstvy dle příslušné normy, 5

6 - dodržet hloubku krytí kabelových vedení dle ČSN /Z4, - přípojkové pilíře nebudou umístěny na pozemcích města Znojma, - místní komunikace bude zapravena z ABS v tl. 10 cm nad výkopem, spáry budou ošetřeny asfaltovou emulzí, - chodník z betonové dlažby 30x30, který bude dotčený stavbou, bude předlážděný v rozsahu výkop + 30 cm na každou stranu, - požadavek na technickou a časovou koordinaci s městem Znojmo (rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení), - výkopové práce v kořeništi se provádí jen ručně, - po řezání je nutno okamžitě zalít kořeniště, - kořeny s více než 3 cm v průměru nesmí být ani přeříznuty, ani jinak poškozeny, - přejíždění kořenů je povoleno jen na zvláštní povolení, - pokud bude výkopem dotčen kořenový systém stromu, je nutné přivolat zástupce Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - veřejná zeleň bude zapravena dle vyjádření Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - stromy v bezprostřední blízkosti stavebních prací budou chráněny před poškozením kmenů dle ČSN , - přesný a předpokládaný rozsah služebnosti se dle přiloženého zákresu mohou lišit pouze nepodstatně, - žadatel je povinen do 3 let ode dne schválení služebnosti předložit geometrický plán se zaměřením nebo písemně oznámit, že se stavba neuskutečnila Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města souhlasí s uložením vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a vodoměrné šachty do pozemků parc. č. 6/1 a 6/3, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, vše v k.ú. Načeratice, a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, zahrnující právo vstupu na pozemky za účelem umístění, provozu, oprav a údržby vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a vodoměrné šachty, ve prospěch pozemku parc. č. 55/2 v k.ú. Načeratice, který je ve vlastnictví pana M. K., nar. xxxxxxxxxx a paní M. K., nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cena za zřízení služebnosti je ve výši 60 Kč/bm + příslušná sazba DPH, splatná před podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. Podmínky: - nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor dopravy, ulice nám. Armády 8, o zvláštní užívání pozemních komunikací (výkop v místní komunikaci, v chodníku), - nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor majetkový, ulice Obroková 1/12, o zábor veřejného prostranství (výkop ve veřejné zeleni), - před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě v předpokládané trase výkopů a při jejich provádění je třeba dodržet vyjádření správců těchto sítí a ČSN , - při záhozu rýhy budou dodrženy konstrukční vrstvy dle příslušné normy, - přesný a předpokládaný rozsah stavebních prací se dle předložené projektové dokumentace může lišit pouze nepodstatně, 6

7 - dotčená komunikace bude zapravena z ABS v tl. 10 cm nad výkopem, spáry budou ošetřeny asf. emulzí, - před zahájením je nutné respektovat projektovou dokumentaci na akci Návesní nádrž Načeratice, zejména v oblastech hloubkového usazení přípojek, - komunikační napojení bude řešeno před realizací s odborem investic a technických služeb, - výkopové práce v kořeništi se provádí jen ručně, - po řezání je nutno okamžitě zalít kořeniště, - kořeny s více než 3 cm v průměru nesmí být ani přeříznuty, ani jinak poškozeny, - přejíždění kořenů je povoleno jen na zvláštní povolení, - pokud bude výkopem dotčen kořenový systém stromu, je nutné přivolat zástupce Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - veřejná zeleň bude zapravena dle vyjádření Městské zeleně Znojmo, příspěvkové organizace, - stromy v bezprostřední blízkosti stavebních prací budou chráněny před poškozením kmenů dle ČSN , - žadatel je povinen do 3 let ode dne schválení služebnosti předložit geometrický plán se zaměřením nebo písemně oznámit, že se stavba neuskutečnila Řešitel: odb. majetkový Termín: Podklady: Rada města nesouhlasí s umístěním optického kabelu (2x chránička HDPE) do pozemku parc. č. 365/5, který je zapsaný na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Znojmo-Louka, a do pozemku parc. č. 558/1, který je zapsaný na LV č u Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Znojmo, v k.ú. Oblekovice a neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, zahrnující právo vstupu na pozemky za účelem umístění, provozu, oprav a údržby optického kabelu pro společnost VIDEON Networking s.r.o., se sídlem Palackého 1058/30, Znojmo, IČO Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: RM schvaluje změnu odpisového plánu Základní škole JUDr. Josefa Mareše a Mateřské škole, Znojmo, Klášterní 2, příspěvkové organizaci, Klášterní 3301/2, Znojmo, IČO: , na rok 2021, dle přílohy Řešitel: odb. školství, kultury a památkové péče Termín: Podklady: RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní školy, Znojmo, nám. Republiky 9, IČO: , výjimku z počtu žáků ve skupině přírodopisu, třídy 8. A, 8. C, a to v počtu 31 žáků, v rozsahu 2 hodin týdně pro školní rok 2021/ Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: RM schvaluje výjimku ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019 a souhlasí s vystavením písemné objednávky na zpracování dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace ke stavbě Horní park Znojmo etapa A2 firmě Atelier TIŠNOVKA s.r.o., Tišnovská 1512/145, Brno, IČO: za nabídkovou cenu ve výši Kč bez DPH. 7

8 5272 Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: RM schvaluje poskytnutí příspěvku na údržbu a opravy značení cyklistických tras Moravská vinná, Znojemská vinařská a EuroVelo 13 v katastrálním území města Znojma společnosti Partnerství, o.p.s., IČO: , Údolní 567/33, Brno, ve výši Kč vč. DPH dle přiloženého rozpočtu Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: a) RM neakceptuje odstoupení od smlouvy o dílo doručené dne firmou Potrubné stavby s.r.o., Energetikov 34/203, Prievidza, IČO , zhotovitelem stavby Rekonstrukce krytu CO Znojmo. Jako důvod odstoupení zhotovitel uvádí požadavek objednatele realizovat práce v rozporu s projektovou dokumentací. b) RM schvaluje odstoupení města Znojma od smlouvy o dílo uzavřené dne s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Rekonstrukce krytu CO Znojmo, firmou Potrubné stavby s.r.o., Energetikov 34/203, Prievidza, IČO Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele (města Znojma) je podstatné porušení smlouvy vyplývající z čl. 14 odst. 2. (.zhotovitel nezahájí provádění díla do 15 dnů od termínu dle čl. 3. této smlouvy..) Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: a) RM, jako rozhodující orgán pro zakázky III. kategorie, bere na vědomí souhrnný protokol ze dne a schvaluje výsledek zadávacího řízení na stavební práce Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, referenční číslo VZ PLA-ITS. b) RM na základě souhrnného protokolu rozhoduje o zadání zakázky na stavební práce Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, firmě Dopravní stavby Smrčka, s. r. o., se sídlem 17. listopadu 850/25, Znojmo, PSČ , IČO a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku za cenu Kč bez DPH. V případě, že tato firma odstoupí od zakázky před uzavřením smlouvy, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s druhým uchazečem v pořadí, firmou Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., Dyjákovice 313, IČO , za cenu Kč bez DPH Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: a) RM, jako rozhodující orgán pro zakázky III. kategorie, bere na vědomí souhrnný protokol elektronické aukce ze dne a schvaluje výsledek zadávacího řízení na stavební práce Novostavba chodníku ul. Plenkovická, referenční číslo VZ PLA-ITS. b) RM na základě souhrnného protokolu elektronické aukce rozhoduje o zadání zakázky na stavební práce Novostavba chodníku ul. Plenkovická, firmě BoBaStav s.r.o., se sídlem Kopečná 940/14, Brno, IČO a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku za cenu Kč bez DPH. V případě, že tato firma odstoupí od zakázky před uzavřením smlouvy, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s druhým uchazečem v pořadí, firmou DS Duma s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo, IČO za cenu Kč bez bez DPH. 8

9 5276 Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: RM doporučuje ZM schválit Zprávu k vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020 a Zprávu k vyhodnocení indikátorů Strategického plánu rozvoje města Znojma za rok 2020 včetně přílohy Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: RM schvaluje: a) Vypsání veřejné soutěže na veřejnou zakázku na dodávky zahrnující stavební práce Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše formou užšího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. b) Zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky zahrnující stavební práce pro realizaci akce Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše. c) Seznam členů hodnotící komise: členové: náhradníci: 1) Marek Venuta MUDr. Pavel Jajtner, MBA 2) Mgr. Lukáš David PhDr. Jiří Kacetl 3) Jitka Schneiderová Mgr. Karel Podzimek 4) Ing. Karel Bartušek Ing. Marie Plachá 5) Martin Moltaš Radim Držmíšek 5278 Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: RM schvaluje: a) Vypsání veřejné soutěže na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo formou užšího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. b) Zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pro realizaci akce Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo. c) Seznam členů hodnotící komise: členové: náhradníci: 1) Marek Venuta MUDr. Pavel Jajtner, MBA 2) Mgr. Lukáš David PhDr. Jiří Kacetl 3) Jitka Schneiderová Mgr. Karel Podzimek 4) Ing. Karel Bartušek Ing. Marie Plachá 5) Martin Moltaš Radim Držmíšek 9

10 5279 Řešitel: odb. sociální Termín: Podklady: RM schvaluje uzavření Smluv o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2021 mezi městem Znojmem a níže uvedenými obcemi/městysy/městy dle přílohy č. 1. Poř.číslo Název obce/městyse/města IČO: číslo smlouvy Výše příspěvku v Kč 1. Bojanovice / Borotice / Horní Dunajovice / Plenkovice / celkem Řešitel: odb. sociální Termín: Podklady: Rada města Znojma schvaluje Centru sociálních služeb Znojmo, příspěvkové organizaci, IČO: , se sídlem U Lesíka 3547/11, Znojmo, čerpání z fondu investic ve výši Kč bez DPH ( Kč s DPH) na nákup zahradního traktoru s příslušenstvím k udržování travnatých ploch Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: Podklady: RM schvaluje výjimku ze Zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek č. 5/2019 a souhlasí s vystavením písemné objednávky na zpracování studie lokality Kára ve Znojmě L. L. (Atelier Gaia), IČO: xxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za nabídkovou cenu ve výši Kč Řešitel: policie Termín: Podklady: Rada města Znojma bere na vědomí stanovisko výběrové komise a doporučuje Zastupitelstvu města Znojma pověřit, s účinností od , Mgr. Petra Hladkého, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v souladu s ustanovením 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním následujících úkolů při řízení Městské policie Znojmo, se sídlem Jana Palacha 2, Znojmo: 1. Kompletně zajišťovat místní záležitosti veřejného pořádku. 2. Zodpovídat za plnění úkolů, které pro Městskou policii Znojmo vyplývají z nařízení starosty, příp. zastupitele pověřeného řízením Městské policie Znojmo. 3. Zodpovídat za rozpočet, plnění a vypracování smluv v rámci Městské policie Znojmo. 10

11 4. Podepisovat v souladu s podpisovým řádem rozhodnutí a korespondenci vydávané Městskou policií Znojmo. Parafovat všechny listiny předkládané k podpisu svému nadřízenému. 5. Řídit, kontrolovat a hodnotit práci zástupce, velitelů směny a ostatních podřízených. 6. Organizovat a řídit porady strážníků. 7. Průběžně kontrolovat plnění úkolů v působnosti Městské policie Znojmo. 8. Koordinovat práci Městské policie Znojmo s prací odborů Městského úřadu Znojmo a úzce spolupracovat s jejich vedoucími. 9. Na základě průběžných hodnocení a dosažení dlouhodobě kvalitních výsledků, určovat nejlepší strážníky do funkcí velitelů směn, ostatní pak do funkcí velitelů hlídek a členů hlídek. 10. Rozdělovat úkoly Městské policie Znojmo na jednotlivé odpovědné pracovníky. 11. Organizovat výcvik a školení personálu Městské policie Znojmo. 12. Stanovovat pracovní dobu svých podřízených v souladu s požadavky a plánem výkonu služby při dodržení zákoníku práce. 13. Aktuálně, komplexně, vždy čtvrtletně navrhovat změny pohyblivých finančních složek personálu Městské policie Znojmo v závislosti na kvalitě a přístupu k práci. 14. Zabezpečovat a řídit výběrové řízení uchazečů o zaměstnání u Městské policie Znojmo. Ing. Jakub Malačka, MBA starosta Mgr. Karel Podzimek místostarosta Ověřovatel: Mgr. Lukáš David Ověřovatel: Jan Grois, MBA Zapisovatelka: Anna Musilová 11

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne 29.06.2015 1367 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.06.2015 1a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. 1b) RM schvaluje ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 83/2016 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 83/2016 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 83/2016 ze dne 19.12.2016 4167 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 19.12.2016 1a) Rada města: - stahuje z programu schůze bod č. 28) Schválení uzavření dodatku č.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 40/2019 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 40/2019 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 40/2019 ze dne 09.09.2019 1738 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 09.09.2019 Podklady: 01-40-2019 program 01-40-2019 doplnění programu 1a) RM: - doplňuje k projednání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 138/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 138/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 138/2014 ze dne 29.04.2014 7789 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.04.2014 1a) RM schvaluje pracovní program: 1) Technický bod a) schválení pracovního programu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 3/2014 ze dne a) RM odkládá projednání bodů na schůzi RM dne :

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 3/2014 ze dne a) RM odkládá projednání bodů na schůzi RM dne : USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 3/2014 ze dne 24.11.2014 4 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 24.11.2014 1a) RM odkládá projednání bodů na schůzi RM dne 8.12.2014: č. 2) Volba předsedy strategického

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 154/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 154/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 154/2014 ze dne 29.09.2014 8723 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.09.2014 1a) RM schvaluje: - odložení projednání bodu: č. 62) Záměr směny pozemku p.č. 322 ve

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 130/2014 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze rady dle předloženého návrhu body 1) až 110).

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 130/2014 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze rady dle předloženého návrhu body 1) až 110). USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 130/2014 ze dne 11.02.2014 7273 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 11.02.2014 1a) RM schvaluje pracovní program schůze rady dle předloženého návrhu body 1) až 110).

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 121/2013 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 121/2013 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 121/2013 ze dne 29.10.2013 6619 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.10.2013 1a) - RM schvaluje doplnění pracovního programu o body č.: 95) Koncert Synodálního sboru

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 151/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 151/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 151/2014 ze dne 08.09.2014 8506 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 08.09.2014 1a) Rada města schvaluje: - doplnění programu schůze o body: 114) Výjimka ze zákazu

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

I N F O R M A C E. o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Znojma

I N F O R M A C E. o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Znojma MĚSTO ZNOJMO Městský úřad Znojmo I N F O R M A C E o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Znojma Městský úřad Znojmo, v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 38/2019 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 38/2019 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 38/2019 ze dne 22.08.2019 1158 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 22.08.2019 Podklady: 01-38-2019 program 1a) RM schvaluje doplnění pracovního programu schůze o body:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 01.04.2019 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr. Tomáš Samek, Ing. Petr Samek Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník Ing.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZNOJMA č. 27/2019 ze dne 03.06.2019 1238 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 03.06.2019 Podklady: 1a) ZM schvaluje doplnění pracovního programu o body: č. 33) Pověření

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití Rozšíření vlastnictví u RD č.p. 322 na Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne 4.4.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku Ing. P. M., ZR k.ú.

Více

ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018

ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018 ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2503/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 154. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016

Informace o přijatých usneseních. z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016 z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 995/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 59. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 150/2014 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 150/2014 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 150/2014 ze dne 25.08.2014 8364 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 25.08.2014 1a) Rada města - schvaluje doplnění pracovního programu schůze o body: č. 139) Obnovení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 22.10.2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO Ing. Michal

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Město Blovice Rada města Blovice

Město Blovice Rada města Blovice Město Blovice Rada města Blovice Usnesení č. 05/18 z jednání rady města konaného dne 26.03.2018 Usnesení obsahuje: 7 stran, body č. 153 195 RM schvaluje 153) program zasedání v předloženém znění včetně

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

I N F O R M A C E. o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Znojma

I N F O R M A C E. o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Znojma MĚSTO ZNOJMO Městský úřad Znojmo I N F O R M A C E o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Znojma Městský úřad Znojmo, v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3053/R/301017: předložený

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.08.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.07.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Rada města schvaluje: 3781/R/090718: předložený

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 88/2017 1. bere na vědomí informaci k usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 58/2017 ze dne

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-60/2017 Datum jednání: 25.01.2017 Program jednání (USN-R3-1309/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne 12.9.2018 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 č. 305/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 6/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení z 61. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 61. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 61. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 05. 06. 2018 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 1620/61/2018 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 110/2013 ze dne b) RM schvaluje ověřovatele: Tomáš Buršík a MUDr. Pavel Jajtner, MBA.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 110/2013 ze dne b) RM schvaluje ověřovatele: Tomáš Buršík a MUDr. Pavel Jajtner, MBA. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 110/2013 ze dne 06.08.2013 5629 Řešitel: sekretariát starosty Termín: 06.08.2013 1a) RM schvaluje: - doplnění pracovního programu o body: č. 229) Veřejná zakázka na dodávky

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

Usnesení ze 40. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 40. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 40. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 21. 02. 2017 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 1070/40/2017 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 č. RM 238/2018 u p r a v e n á v e r z e 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne 01. 07. 2019 od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jan Sýkora, místostarosta města MUDr. Martin Zelený, člen rady

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 86/2012 ze dne

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 86/2012 ze dne USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 86/2012 ze dne 18.12.2012 4045 Řešitel: sekretariát starosty Termín: 18.12.2012 1a) RM schvaluje: - doplnění pracovního programu o body: č. 61) až č. 69) Prodej bytových jednotek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 11. 12. 2018 1 Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky doba určitá RM-3/2018/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 65/10/2019 ze dne 17. 6. 2019

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 16. 09. 2019 1 Přidělení bytu v domě č. p. 710 RM-26/2019/1 Rada města Moravské Budějovice schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu se Z.G.

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne 16.11.2017 Návrh č. 296/2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 2020 Usnesení: Rada města Kosmonosy

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 02 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Vendula Štěpánková Tel.: 515 216 439 Fax: 515 216 441 E-mail: vendulka.stepankova@muznojmo.cz Sp.

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 32/2011 ze dne 21.06.2011 1323 Řešitel: odb.organizační Termín: 21.06.2011 1a) RM schvaluje program s doplněnými body č. 60), 61), 62), 63), 64) a 65). 1b) RM schvaluje ověřovatele:

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného č. 25 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 670/15 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 20.000 Kč, od České republiky - Úřadu pro zastupování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1262/65/17 1) schvaluje program 65. schůze rady

Více