Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení"

Transkript

1 Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení Název zadavatele: Městská část Praha 10 Sídlo zadavatele: Vršovická 68, Praha 10 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Vybraný dodavatel: MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, SÁMOVA 2 A/1529, PRAHA 10 - PŘÍSTAVBA 2 PAVILONŮ Zjednodušené podlimitní řízení dle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů VISTORIA CZ a.s. A) Doklady, kterými dodavatel prokazoval základní způsobilost základní způsobilosti Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob Výpis z SKD ze dne Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob Výpis z SKD ze dne Potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti Výpis z SKD ze dne Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti Výpis z SKD ze dne Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani Výpis z SKD ze dne Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení, není-li zapsán B) Doklady, kterými dodavatel prokazoval profesní způsobilost profesní způsobilosti Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení, není-li zapsán Výpis z SKD ze dne Výpis z SKD ze dne Výpis z SKD ze dne Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je: 1) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., aby předložil živnostenské oprávnění: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Projektová činnost ve výstavbě Výpis z SKD ze dne

2 Ing. Jiří Chlumský osvědčení o autorizaci č autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (dle výpisu z SKD) (2) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. - Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb - zdravotní technika, vytápění a vzduchotechnika - Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb elektrotechnická zařízení (ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) V případě, že splnění 77 odst. 2 písm. c) zákona neprokazuje sám účastník, ale jiná osoba, je účastník povinen formou čestného prohlášení uvést vztah k této osobě. Ing. František Filip osvědčení o autorizaci č Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení poddodavatel HOCHTIEF CZ a.s. (ve vysvětlení argumentují tím, že autorizace inženýra v oboru technika prostředí staveb se specializací technická zařízení (IE01) je nadřazena autorizaci technika v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika (TE 02) a autorizaci se specializací vytápění a vzduchotechnika (TE01), což je popsáno také na uvedených webových stránkách v bodu TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB /files/ /rozsah%20obor%c5%af%20a %20specializac%C3%AD.pdf) Ing. Jan Sazima - osvědčení o autorizaci č autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení poddodavatel EL-EX s.r.o. C) Doklady, kterými dodavatel prokazoval ekonomickou kvalifikaci ekonomické kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle ustanovení 78 zákona doložením dokladu o minimálním ročním obratu dodavatele. Zadavatel požaduje, aby takto stanovený roční obrat dosahoval minimální roční obrat 50 mil. Kč a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období, prokázání obratu předložením výkazu zisku a ztrát. Výkazy zisku a ztrát 2016, 2017, 2018: - k mil. Kč - k mil. Kč - k mil. Kč 2

3 D) Doklady, kterými dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci technických kvalifikačních předpokladů Poznámka Seznam významných stavebních prací Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v souladu s 79 odst. 2 písm. a) zákona v následujícím rozsahu: Účastník předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném a včasném dokončení nej významnějších z těchto prací. V seznamu budou uvedeny následující údaje: - název a předmět veřejné zakázky; - finanční objem zakázky v Kč bez DPH; - doba plnění významné zakázky - dokončení stavebních prací; - název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit. Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem (seznam + osvědčení) alespoň 4 obdobné zakázky týkající se výstavby, přístavby a rekonstrukce staveb občanské vybavenosti (zadavatel uvádí, že stavbou občanské vybavenosti se rozumí stavby dle 6 vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb vyjma staveb definovaných v 6, odst. (1) písm. b), c), d), i), j) této vyhlášky), minimálně dvě (2) díla byla realizována jako školské zařízení ve smyslu odst. 1 písm. f) 6 vyhl. č. 398/2019 Sb. a dvě díla byla realizována za provozu či za provozu návazných objektů, s finančním objemem každé z nich min. ve výši ,- Kč bez DPH, realizovaných účastníkem za posledních 5 let. Dle 79 odst. 3 zákona se doby podle odstavce 2 písm. a) považují za splněné, pokud byly stavební práce uvedené v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončeny. Čestné prohlášení ze dne , v požadovaném rozsahu + osvědčení Významné stavby Přestavba ZŠ Štěrboholy - rekonstrukce budovy občanské vybavenosti, budova je bezbariérová a práce probíhaly za plného provozu školy - finanční objem 90,8 mil. Kč bez DPH, z toho VISTORIA a.s. 30,8 mil. Kč bez DPH - doba plnění 11/17 07/19 - objednatel Městská část Praha Štěrboholy - osoba objednatele uvedena - osvědčení přiloženo Rekonstrukce objektu Pernerova 29 - rekonstrukce budovy občanské vybavenosti, budova je bezbariérová - finanční objem 155 mil. Kč bez DPH, z toho VISTORIA a.s. 77,5 mil. Kč bez DPH - doba plnění 05/18 08/19 - objednatel Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8 - osoba objednatele uvedena - osvědčení přiloženo 3

4 Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle 79 odst. 2 písm. a) zákona (tj. referenční zakázky) použít stavební práce, které poskytl: a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. Seznam osob podílejících se na veřejné zakázce Zadavatel požaduje dále prokázání technické kvalifikace v souladu s 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona v následujícím rozsahu: Účastník předloží seznam osob, které tvoří realizační tým, z něhož bude patrné, zda příslušné osoby splňují požadavky - formou čestného prohlášení. Přílohou tohoto seznamu musí být podepsané profesní životopisy, obsahující alespoň následující údaje: jméno a příjmení, údaj o vztahu k dodavateli (pracovněprávní, subdodavatelský či jiný), dosažené vzdělání a odbornost ve vztahu k veřejné zakázce, označení pozice na plnění veřejné zakázky, délka praxe, Rekonstrukce pavilonu E tělocvičen k Milíčovu 674, Praha 4 - rekonstrukce budovy občanské vybavenosti, budova je bezbariérová a práce probíhaly za plného provozu školy - finanční objem 64,7 mil. Kč bez DPH, z toho VISTORIA a.s. 32,35 mil. Kč bez DPH - doba plnění 10/17 09/18 - objednatel Městská část Praha 11 - osoba objednatele uvedena - osvědčení přiloženo Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice Praha 10 - novostavba budovy občanské vybavenosti, budova je bezbariérová - finanční objem 71,8 mil. Kč bez DPH - doba plnění 05/18 12/19 - objednatel Městská část Praha 10 - osoba objednatele uvedena - osvědčení přiloženo Čestné prohlášení ze dne , v požadovaném rozsahu Podepsané profesní životopisy předloženy v požadovaném rozsahu 4

5 detailní informace o projektech či praxi odpovídající požadované referenční zkušenosti, a to v takovém detailu, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů, zejména ve vztahu k minimálně požadované praxi, podpis; a doklady o dosaženém vzdělání osob a odbornosti. Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat jednotlivé objednatele uvedené v profesních životopisech členů týmu za účelem potvrzení zkušenosti s realizací referenčních zakázek dle požadavků zadavatele. Pokud objednatel nepotvrdí deklarovanou zkušenost uvedenou v profesním životopise člena týmu, může to mít za následek vyloučení takového dodavatele ze zadávacího řízení. Účastník předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Minimální požadavky zadavatele na realizační tým: 1 osoba v pozici hlavní stavbyvedoucí, která musí splňovat: a) minimálně 5 let praxe v oboru b) VŠ nebo SŠ stavebního zaměření c) autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - Ing. Drahomír Piksa Osvědčení o autorizaci č , autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby VŠ diplom Ing. Jan Fleischman Osvědčení o autorizaci č , autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby VŠ diplom Jan Tejček Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP č. VUBP/715/PREV/2017 Maturitní vysvědčení Ing. Drahomír Piksa - zaměstnanec - více než 10 let praxe v oboru - ČVUT v Praze, stavební fakulta - osvědčení o autorizaci č , autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby - zkušenosti: Výstavba MŠ Pitkovice (novostavba pozemní stavby 5

6 autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, d) zkušenosti s realizací (výstavba či rekonstrukce) nejméně 2 objektů občanské vybavenosti ve finančním objemu (v souhrnu za obě stavby) minimálně 23 mil. Kč bez DPH, přičemž v jednom případě se jednalo o novostavbu 1 osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího, která musí splňovat: a) minimálně 5 let praxe v oboru b) VŠ nebo SŠ stavebního zaměření c) autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, d) zkušenosti s realizací (výstavba či rekonstrukce) nejméně 2 objektů občanské vybavenosti ve finančním objemu (v souhrnu za obě stavby) minimálně 20 mil. Kč bez DPH, přičemž v jednom případě se jednalo o novostavbu 1 osoba v pozici technik BOZP, která musí splňovat: a) praxe v oboru v oblasti řízení a kontroly BOZP v délce alespoň pěti (5) let b) SŠ/VŠ vzdělání a osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci c) Prokazatelná zkušenost s realizací minimálně 2 obdobných zakázek, z čehož alespoň jedna zakázka probíhala za provozu občanské vybavenosti, cena 32, 4 mil. Kč bez DPH) Pavilon prvního stupně základní školy v Líbeznicích (novostavba pozemní stavby občanské vybavenosti, cena 36, 5 mil. Kč bez DPH) Ing. Jan Fleischman - zaměstnanec - 7 let odborných zkušeností - ČVUT v Praze, stavební fakulta - osvědčení o autorizaci č , autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby - zkušenosti: Rekonstrukce pavilonu E tělocvičen k Milíčovu 674, Praha 4 (rekonstrukce objektu občanské připravenosti, cena 64, 7 mil. Kč bez DPH) Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035 (novostavba objektu občanské vybavenosti, cena 63, 7 mil. Kč bez DPH) Jan Tejček - poddodavatel - více než 5 let praxe v oblasti řízení a kontroly BOZP - středoškolské vzdělání (gymnázium) - osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP č. VUBP/715/PREV/ zkušenosti: Výstavba MŠ Pitkovice (novostavba pozemní stavby občanské vybavenosti, cena 32, 4 mil. Kč bez DPH) Mateřská škola Preislerovo náměstí č.p. 28, Králův Dvůr (rekonstrukce stavby občanské vybavenosti za provozu, cena 30,5 mil. Kč bez DPH) 6

7 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v souladu s 79 odst. 2 písm. i) zákona v následujícím rozsahu: Průměrný počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru je minimálně 30 osob za kalendářní rok (za poslední 3 roky). Průměrný evidenční počet zaměstnanců: v roce zaměstnanců v roce zaměstnanců v roce zaměstnanců Účastník předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky nebo čestné prohlášení k průměrnému ročnímu počtu zaměstnanců. Čestné prohlášení ze dne E) Obchodní podmínky závazný návrh smlouvy Požadavek zadavatele na obchodní podmínky Poznámka Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 1 Projektová dokumentace Příloha č. 2 - Výkaz výměr - soupis prací Podepsán obchodní ředitelkou na základě plné moci Přiložen + přiložen soupis prací Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla Přiložen Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů HOCHTIEF CZ a.s., IČO (poskytnutí služeb autorizované osoby v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení) EL-EX s.r.o., IČO (elektroinstalace a poskytnutí služeb autorizované osoby v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, elektroinstalace) JCA s.r.o., IČO (poskytnutí služeb osoby na základě osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP a služby člena týmu na pozici technik BOZP) BIOS s.r.o., IČO

8 (dřevěné vazníky) Kalmax, s.r.o., IČO (zdravotně technické instalace, ústřední vytápění) RS servis group s.r.o., IČO (tlaková injektáž) Příloha č. 5 Realizační tým Příloha č. 6 Stavební povolení F) Jistota Požadavek zadavatele Poznámka Poskytnutí jistoty ve výši ,- Kč (min. do 7. října) Bankovní záruka za nabídku č /30 8

9 Doklady poddodavatele HOCHTIEF CZ, a.s. A) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval základní způsobilost základní způsobilosti Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob Výpis z SKD ze dne Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob Potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti Výpis z SKD ze dne Výpis z SKD ze dne Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti Výpis z SKD ze dne Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani Výpis z SKD ze dne Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení, není-li zapsán B) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval profesní způsobilost profesní způsobilosti Výpis z SKD ze dne Výpis z SKD ze dne Výpis z obchodního rejstříku Výpis z SKD ze dne Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je: (2) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. - Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb - zdravotní technika, vytápění a vzduchotechnika + písemný závazek Výpis z SKD ze dne Ing. František Filip osvědčení o autorizaci č Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení poddodavatel HOCHTIEF CZ a.s. 9

10 Doklady poddodavatele EL-EX spol. s r.o. A) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval základní způsobilost základní způsobilosti Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob Potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení, není-li zapsán Kopie výpisů z evidence RT fyzických osob ze dne (Jan Sazima, Jan Beneš a Richard Sazima), Kopie výpisu z evidence RT právnických osob ze dne Potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti ze dne Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti ze dne Kopie čestného prohlášení ze dne Kopie čestného prohlášení ze dne Výpis z OR ze dne B) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval profesní způsobilost profesní způsobilosti Výpis z obchodního rejstříku Výpis z OR ze dne Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je: (2) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. - Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb elektrotechnická zařízení + písemný závazek Ing. Jan Sazima - osvědčení o autorizaci č autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 10

11 Doklady poddodavatele JCA s.r.o. A) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval základní způsobilost základní způsobilosti Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob Výpis z SKD ze dne Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob Potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti Výpis z SKD ze dne Výpis z SKD ze dne Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti Výpis z SKD ze dne Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani Výpis z SKD ze dne Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení, není-li zapsán B) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval profesní způsobilost profesní způsobilosti Výpis z SKD ze dne Výpis z SKD ze dne Výpis z obchodního rejstříku Výpis z SKD ze dne C) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval technickou kvalifikaci profesní způsobilosti 1 osoba v pozici technik BOZP, která musí splňovat: a) praxe v oboru v oblasti řízení a kontroly BOZP v délce alespoň pěti (5) let b) SŠ/VŠ vzdělání a osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci c) Prokazatelná zkušenost s realizací minimálně 2 obdobných zakázek, z čehož alespoň jedna zakázka probíhala za provozu + písemný závazek Jan Tejček - poddodavatel - více než 5 let praxe v oblasti řízení a kontroly BOZP - středoškolské vzdělání (gymnázium) - osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP č. VUBP/715/PREV/ zkušenosti: Výstavba MŠ Pitkovice (novostavba pozemní stavby občanské vybavenosti, cena 32, 4 mil. Kč bez DPH) Mateřská škola Preislerovo náměstí č.p. 28, Králův Dvůr (rekonstrukce stavby občanské vybavenosti za provozu, cena 30,5 mil. Kč bez DPH) 11