Město Týnec nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Týnec nad Sázavou"

Transkript

1 Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 02/2023 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne Přítomní členové rady: Omluveni: Přizváni: Mgr. Martin Kadrnožka Mgr. Petr Znamenáček Ing. Jiří Franěk Mgr. Petr Korbel Zbyněk Peša --- Ing. Miloš Albl, tajemník Mgr. Martina Havránková, odbor majetku Program jednání: 1. Kontrola minulého zápisu 2. Nová usnesení 3. Různé starosta místostarosta V Týnci nad Sázavou dne

2 Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin v zasedací místnosti rady. A) Zahájení Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program jednání. B) Nová usnesení 02/1 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v DPS, Okružní 520, Týnec nad Sázavou. Nebytový prostor ve 4.NP o velikosti 4,48 m 2 bude využit jako sklad zboží pro e-shop (oblečení) a vyřizování objednávek. Nájemné 565 Kč/m 2 /rok + služby + inflační doložka, doba neurčitá. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 02/2 Žádost o povolení stánkového prodeje vánočních kaprů na pozemku parc. č. 3077/13 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (náměstí u lékárny) v době od do Odtok vody bude zajištěn do kanálu a přívod vody z přilehlé šachty. Souhlas vlastníka pozemku byl udělen. Rada s umístěním stánku souhlasí, cena Kč + spotřeba vody + úklid plochy. Stánek bude umístěn vedle infotabule. 02/3 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu č. IP s názvem Větrov, NN, knn, parc. č. 1964/1 uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 2256/7, 2257/6 a 2257/8 v katastrálním území Pecerady. Cena za věcné břemeno činí Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení služebnosti byla schválena usnesením zastupitelstva města dne Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 02/4 Žádost Petr Kadlec Elektro-kovo o nové vyjádření ke stavbě č. IP s názvem BN Čakovice, č. parc Stávající zemní kabelové vedení NN v pozemku parc. č v katastrálním území Čakovice u Řehenic bude přerušeno, naspojkováno a nasmyčkováno do nového zděného pilíře umístěného v severozápadním rohu pozemku. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada na svém zasedání dne dala ke stavbě připomínky, dokumentace byla upravena. Stavba pilíře byla z dokumentace vypuštěna, nový kiosek včetně napojení bude umístěn mimo plánovaný vjezd na pozemek a mimo rozšíření komunikace. Rada se stavbou souhlasí. 02/5 Žádost o nové vyjádření ke stavbě s názvem Čakovice elektrická přípojka pro parc. č. 1178/30-38, 1174/1. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN a osazení elektrických kiosků v Čakovicích (zasíťování pozemků pro Transcat.cz). Stavba se dotkne obecního pozemku komunikace parc. č. 2012/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic, ve kterém bude uloženo nové kabelové vedení NN. Rada na svém zasedání dne dala ke stavbě připomínky. Žadatel upravil dokumentaci všechny nové pilíře budou zděné, z dokumentace je vypuštěn nový pilíř na parc. č. 1167, před pozemky parc. č a 1178/15 (křižovatky) bude kabel uložen v chráničce, kabel bude uložen v hloubce 1,2 m, smlouvu budoucí na věcné břemeno bude zpracovávat a uzavírat ČEZ. Rada žádá doplnění informací ke stavbě - jakým způsobem budou prováděny zemní práce v mezi v pozemku 2012/1. Rada zároveň upozorňuje na souběh trasy vedení, osvětlení a chodníku souběžně s hlavní silnicí. 2

3 02/6 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby garáže se skladem na pozemku parc. č v katastrálním území Krusičany. K původnímu záměru vydala rada města souhlas dne Během výstavby došlo k posunu stavby o 18 m na jih, rozšíření stavby o 1 m, takže zastavěná plocha se zvětšila z původních 191 m 2 na 203,7 m 2, střešní světlíky byly nahrazeny okny v obvodových zdech, západně od stavby je provedena opěrná zeď ze ztraceného bednění výšky 2,15 m. Rada se stavbou souhlasí. 02/7 Žádost Transcat.cz s.r.o. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1178/31 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,5 x 8,3 m, se zastavěnou plochou 86,6 m 2, výška stavby 8,0 m. Dům bude napojen na vlastní studnu a odkanalizován do nepropustné jímky na vyvážení. Na pozemku budou provedeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby parkovací stání a terasa. Pozemek bude oplocen jižní strana betonovým plotem o výšce 2 m (z důvodu protihlukových opatření), západní strana částečně betonovým plotem, částečně plotem s betonovou podezdívkou a sloupky s výplní, severní a východní strana drátěným pletivem o výšce 1,8 m. V severní části pozemku budou provedeny opěrné zídky výšky 0,5 m a 1,0 m. Smlouva o výstavbě byla s investorem uzavřena Rada se stavbou souhlasí. 02/8 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu č.p. 133 v ulici Jílovská, Týnec nad Sázavou. Stávající jednopodlažní vstupní část na SV straně domu bude odstraněna a nahrazena novou dvoupodlažní přístavbou s pultovou střechou. Garáž na SZ straně domu bude nahrazena jednopodlažní přístavbou, která bude využita jako domácí dílna. Na jižní straně domu v prostoru zahrady bude provedena otevřená terasa o rozloze 25 m 2, která bude vyvýšená nad terén o cca 0,4 m. Nad hlavním objektem bude provedena nová sedlová střecha. Dále budou provedeny úpravy vnitřní dispozice domu. Po provedených úpravách bude zastavěná plocha domu 182 m 2. Rada se stavbou souhlasí. Rada doporučuje při rekonstrukci použít členění fasády a oken dle stanoviska architekta. 02/9 Žádost o vyjádření na vestavbu nové knihovny do budovy společenského centra na adrese Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou. Dokumentace řeší přemístění městské knihovny do prostorů 1. NP v západní části budovy. Jedná se o prostor původního kina a navazujícího školícího salónku a kavárny. Součástí je odstranění stávající přístavby s původní promítací kabinou za budovou a provedení nové jednopodlažní přístavby s plochou střechou. Vzhled budovy se výrazně nezmění: do západní štítové stěny je navrženo dveře doplnit nadsvětlíkem a osadit dvojici oken v poloze, kde již byla okna v minulosti. Rada se stavbou souhlasí. 02/10 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 805/2 o výměře 124 m 2 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Pozemek sousedí s pozemky žadatelů a dlouhodobě ho využívají. Část mají zaplocenou a nachází se na něm sklad nářadí. Komise pro rozvoj města doporučuje pozemek prodat za 150 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje a doporučuje zastupitelstvu prodej schválit. 02/11 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 3006/118 o výměře 42 m 2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Žadatel má pozemek od města pronajatý, je oplocený a součástí zahrady u jeho řadového domu. Přes pozemek vede obecní vodovod i kanalizace, v územním plánu je pozemek zařazen do ploch OV plochy občanského vybavení ve veřejném zájmu. Zastupitelstvo jednalo o prodeji pozemků v lokalitě Farský kopec , kde bylo schválen prodej: vjezdy a drobné dorovnání hranic pozemků za 300 Kč/m 2, vyjmenované pozemky po změně územního plánu za 300 Kč/m 2. Předmětný pozemek však ve vyjmenovaných není. Komise pro rozvoj města doporučuje nejprve zaměřit pozemek a prodat pozemek tak, aby nezasahoval do komunikace 3

4 cena 300 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené. Pokud přes pozemek vede vodovod a kanalizace navrhuje komise zřídit věcné břemeno. Rada prodej pozemku nedoporučuje z důvodu uložení sítí. 02/12 Na základě usnesení rady města ze dne byli osloveni vlastníci pozemků pod rybníky v Podělusích (rybník na návsi a nad hřištěm) s nabídkou odkupu jejich podílů za 15 Kč/m 2. Nabídku přijali pouze 2 vlastníci každý vlastní podíl odpovídající 316,5 m 2, tj ,50 Kč. Náklady s převodem hradí město. Komise pro rozvoj města a rada odkoupení podílů doporučuje. 02/13 Úprava vnitřní směrnice města Týnec nad Sázavou č. 2020/2, o postupu při prodeji obecních nemovitostí a zatížení obecních nemovitostí služebnostmi úprava ceny za prodej pozemků a ceny za zřízení služebnosti. Ceny se neměnily více, než 15 let. Komise navrhuje změnit cenu za prodej pozemků na 600 Kč/m 2 ve městě a 300 Kč/m 2 v místních částech, zároveň navrhuje výměru drobných ploch stanovit do 400 m 2, pozemky nad 400 m 2 řešit odhadem nebo výběrovým řízením. Dále komise navrhuje zvýšit cenu za služebnost pro právnické osoby na 300 Kč/bm nebo odhad + administrativní poplatek za každou smlouvu Kč (budoucí i řádná). Cena za služebnost pro fyzické osoby ve výši Kč. Odbor majetku připraví finální znění směrnice a předloží radě ke schválení. Plnění usnesení č. 02/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková 02/14 Mimořádná odměna členovi zastupitelstva Mgr. Petrovi Znamenáčkovi za odvedenou a časově náročnou práci nad rámec povinností vyplývajících z funkce místostarosty. Jedná se o práci v přestupkové komisi v roce Rada doporučuje zastupitelstvu odměnu schválit. Schváleno (1 nehlasoval) Plnění usnesení č. 02/14 zajistí Ing. Miloš Albl 02/15 Žádost Mgr. Petra Lunara o finanční příspěvek na akci Na kole dětem na podporu dětí po onkologické léčbě. Do Týnec nad Sázavou dorazí peloton ve středu 7. června a slavnostně zde ukončí 7. etapu. Při akci proběhne pohoštění a krátký program (zajistí město), ubytování si účastníci akce platí sami. Rada souhlasí s poskytnutím daru Kč. Rada souhlasí s užitím znaku a loga města. Plnění usnesení č. 02/15 zajistí Mgr. Petr Znamenáček 02/16 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - sídliště o finanční příspěvek na akce pro děti v roce Rada souhlasí s poskytnutím daru Kč. 02/17 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - vesnice o finanční příspěvek na akce pro děti v roce Rada souhlasí s poskytnutím daru Kč. 02/18 Žádost Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na novou mříž hlavního vstupu do kostela. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši Kč. 02/19 Návrh na připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením vlajky Tibetu. Symbolická akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů. Rada souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky před radnicí. Schváleno (zdržel) 02/20 Veřejná zakázka Zpracování místní energetické koncepce města Týnec nad Sázavou. Předpokládaná hodnota je Kč bez DPH. Na zpracování místní energetické koncepce město obdrželo dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výš Kč (max. však 80 % způsobilých nákladů). Místní energetická koncepce bude zpracována nejpozději do listopadu Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, seznam 4

5 oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Martin Kadrnožka, Martina Havránková, Petr Znamenáček. 02/21 Obnova místní komunikace Krusičanská, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností B E S s.r.o. Z důvodu administrativního pochybení města slepý výkaz výměr předkládaný soutěžitelům, obsahoval chybu - chyběl součtový vzorec v kapitole 16 u bodů č. 5-9 výkazu výměr. Proto ve výkazu výměr na uznatelné náklady nebyly položky v kapitole 16 pod body č. 5-9 Přemístění výkopu v celkové výši ,08 Kč bez DPH zahrnuty do součtu celkových uznatelných nákladů, a to přesto, že byly zhotovitelem naceněny. Celkové uznatelné náklady jsou správně ve výši ,87 Kč bez DPH. Celková cena díla (uznatelné a neuznatelné náklady) tak správně činí ,69 Kč bez DPH. Dodatek tuto chybu opravuje. Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností B E S s.r.o. na stavbu Obnova místní komunikace Krusičanská. 02/22 Osadní výbor Krusičany. Za členy osadního výboru jsou navrženi: Martin Chocholoušek (předseda), Ing. Milan Mašek, Eva Marková, Pavel Franěk, Martin Jahoda, Vlastimil Skopec, Miroslav Novotný. Rada doporučuje zastupitelstvu složení osadního výboru Krusičany schválit. 02/23 Osadní výbor Podělusy. Za členy osadního výboru jsou navrženi: Bc. Eva Alblová (předsedkyně), Dagmar Váňová, Zdeněk Mrha, Petr Papež, Lucie Matoušková, René Vedra, Jakub Novotný, DiS., MBA. Rada doporučuje zastupitelstvu složení osadního výboru Podělusy schválit. 02/24 Rada jmenuje členy Komise pro sport: Věra Junová (předsedkyně), Miroslav Čech, Michal Petrášek, Jaromír Kuchta, Roman Plachta, Jakub Šimáček. Plnění usnesení č. 02/16 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka C) Různé - Informace o jednání v Jílovém o D3 - příprava stavby a projednání, požadavky na ochranná opatření - Informace o jednání s místostarostou města Benešov o pečovatelské službě - Informace o výsledku výběrového řízení na pozici Energetik - Územní plán - informace o přípravě dokumentace, je dohodnuta schůzka se zpracovatelem, přizváni budou členové komise pro rozvoj města Konec jednání v 17:00 Termíny jednání v roce 2023: rada: 6.2., 27.2., 20.3., 3.4., 24.4., 15.5., 5.6., 26.6., 17.7., 7.8., 21.8., 4.9., 25.9., 9.10., , 6.11., , zastupitelstvo: 20.2., 17.4., 19.6., 18.9.,