MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA."

Transkript

1 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne MMB ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA Důvodová zpráva Dohoda o užívání pozemků č Mapové podklady Obsah: Zastupitelstvo města Brna 1. bere na vědomí Návrh usnesení: - soudní spory: - mezi statutárním městem Brnem (žalobcem) a SBD DRUŽBA (žalovaným) ve věci dlužných úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.ú. Královo Pole za roky 2009 ( ,-Kč s přísl.), 2010 ( ,-Kč s přísl.) a 2011 ( ,-Kč s přísl.) dle Dohody o užívání pozemků č ze dne , ve kterých SBD DRUŽBA zpochybňuje přechod vlastnického práva k předmětným pozemkům na statutární město Brno na základě ust. 1 zákona č. 172/1991 Sb, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, - mezi ČR-ÚZSVM (žalobkyní) a statutárním městem Brnem (žalovaným) o určení vlastnictví kpozemku p.č. 4609/14 vk.ú. Královo Pole, na kterém je umístěna stavba hromadných garáží ve vlastnictví SBD DRUŽBA, kdy ČR-ÚZSVM zpochybňuje přechod vlastnického práva k předmětnému pozemku na statutární město Brno na základě ust. 1 zákona č. 172/1991 Sb, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění; - pohledávky města Brna za SBD DRUŽBA - dlužné úhrady za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 vk.ú. Královo Pole dle shora uvedené Dohody o užívání pozemků za rok 2012 ve výši ,- Kč plus přísl., za rok 2013 ve výši ,- Kč plus přísl. a za rok 2014 ve výši ,- Kč plus přísl.; 2. souhlasí A. s upuštěním od vymáhání pohledávek formou soudního sporu za SBD DRUŽBA - úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, p.č. 5218, ostatní plocha o výměře 26 m 2, a p.č. 5219, ostatní plocha o výměře 9 m 2, vk.ú. Královo Pole, za období od , na jejichž zaplacení vznikl statutárnímu městu Brnu nárok dle Dohody o užívání pozemků č ze dne , B. se zpětvzetím žalob statutárního města Brna proti SBD DRUŽBA ve sporech o zaplacení úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, p.č. 5218, ostatní plocha o výměře 26 m 2, a p.č. 5219, ostatní plocha o výměře 9 m 2, /

2 v k.ú. Královo Pole dle Dohody o užívání pozemků č ze dne vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn.: C 1/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2009, C 1/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2010, C 225/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2011; to vše zejména s ohledem na ustálenou soudní judikaturu ve věci ust. 1 zákona č. 172/1991 Sb o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném zněni. Stanoviska dotčených orgánů: Návrh byl projednán a doporučen na R7/019. schůzi RMB konané dne Zpracoval: Majetkový odbor MMB t- / í *~V/- Předkládá: Rada města Brna 4^

3 Důvodová zpráva; Úvod: Orgánům města Brna je předkládán k projednání materiál ve věci upuštění od soudního vymáhání pohledávek za SBD DRUŽBA - dlužných úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.ú. Královo Pole dle Dohody o užívání pozemků č uzavřené mezi městem Brnem a SBD DRUŽBA dne (dále jen Dohoda o užívání pozemků), a to v souvislosti s problematikou ustanovení 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, na základě kterého je zapsáno i vlastnické právo města Brna kvýše uvedeným pozemkům v k. ú. Královo Pole, kdy vlastnictví města Brna k předmětným pozemkům je ze strany SBD DRUŽBA, a v případě pozemku p.č. 4609/14 vk.ú. Královo Pole, rovněž ze strany ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ČR-ÚZSVM), zpochybněno a v souvislosti s dnes již konstantní soudní judikaturou statutárnímu městu Brnu při soudním vymáhání shora zmíněných pohledávek za SBD DRUŽBA reálně hrozí neúspěch ve věci. Vlastnictví, popis pozemků, využití, restituční nároky: Pozemky p.č. 4609/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m, p.č. 5218, ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m 2 a p.č. 5219, ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m 2, vše v k.ú. Královo Pole vlastní statutární město Brno na základě ustanovení 1 zákona č. 172/1991 Sb v platném znění. Na pozemku p.č. 4609/14, k.ú. Královo Pole, je umístěna budova č.p. 246 ve vlastnictví SBD DRUŽBA, která slouží jako hromadné garáže. Na přilehlých pozemích p.č a 5219 je zeleň. y Předmětný pozemek p.č. 4609/14, k.ú. Královo Pole (resp. jeho část o výměře cca 40 m - viz mapové podklady) je dotčen restitučním nárokem uplatněným na pozemek PK p.č. 434/2, k.ú. Královo Pole dle zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Restituční řízení vedená vůči předmětnému pozemku dosud nebyla pravomocně ukončena. (Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě vztahuje restituční nárok na část pozemku PK p.č. 434/2 v k.ú. Královo Pole, na které stojí stavba, nebude zřejmě možné předmětnou část pozemku ve smyslu ustanovení 11 odst. 1 písm. c) zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, vydat.) Dohoda o užívání pozemků, výše úhrady, smluvní pokuta: Z důvodu uplatnění výše zmíněného restitučního nároku byla za účelem úpravy užívacího vztahu k předmětným pozemkům s SBD DRUŽBA uzavřena Dohoda o užívání pozemků. Výše úhrady za užívání předmětných pozemků byla sjednána na částku ,- Kč za rok, což při celkové výměře předmětných pozemků m 2 představuje 120,- Kč/m 2 /rok s tím, že výše úhrady za užívání pozemků bude navyšována počínaje rokem následujícím po uzavření Dohody o užívání pozemků s ohledem na inflaci (tj. od r. 2003). Splatnost byla sjednána formou ročních splátek vždy k příslušného kalendářního roku. Pokud jde o výši nezaplacených úhrad za užívání pozemků, tato činila s ohledem na inflaci: 'y 3/ř-

4 za rok 2009 částku ,- Kč (cca 140,- Kč/m 2 /rok) - splatnost ke dni , za rok 2010 částku ,- Kč (cca 141,- Kč/m 2 /rok) - splatnost ke dni , za rok 2011 částku ,- Kč ícca 143,- Kč/m 2 /rok) - splatnost ke dni , za rok 2012 částku ,- Kč (cca 146,- Kč/m 2 /rok) - splatnost ke dni , za rok 2013 částku ,- Kč (cca 151,- Kč/m 2 /rok) - splatnost ke dni , za rok 2014 částku ,- Kč (cca 153,- Kč/m 2 /rok) - splatnost ke dni V Dohodě o užívání pozemků byla sjednána pro případ prodlení s platbou úhrady za užívání pozemků smluvní pokuta ve výši 2 promile z roční výše úhrady za užívání pozemků za každý den prodlení. Dále vzniká statutárnímu městu Brnu ze zákona nárok na úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Pohledávky statutárního města Brna a soudní spory: I přes výzvy statutárního města Brna SBD DRUŽBA nezaplatilo splatné úhrady za užívání předmětných pozemků dle Dohody o užívání pozemků, a to od roku 2009 do roku V této souvislosti jsou proti SBD DRUŽBA ze strany statutárního města Brna vedeny u Městského soudu v Brně soudní spory týkající se úhrad za roky 2009,2010 a Stav soudních řízení: Sp. zn. 272 C 1/ o zaplacení částky Kč s přísl. za rok 2009 řízení zahájeno žalobou města Brna podanou dne , řízení přerušeno, dosud neproběhlo první jednání ve věci, vymáhaná částka ,-Kč se smluvní pokutou ve výši 0,2% denně od do zaplacení z částky ,- Kč a dále zákonný úrok z prodlení ve výši 8,5% p. a. od do z částky ,-Kč a dále ve výši dle platných právních předpisů, výše soudního poplatku: ,-Kč. Sp. zn. 251 C 1/ o zaplacení částky Kč s přísl. za rok 2010 řízení zahájeno žalobou města Brna podanou dne , řízení přerušeno, dosud neproběhlo první jednání ve věci, vymáhaná částka ,-Kč se smluvní pokutou ve výši ,- Kč a dále zákonný úrok z prodlení 7,75% p. a. z částky ,-Kč od do zaplacení, výše soudního poplatku: ,-Kč. Sp. zn. 213 C 225/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2011 řízení zahájeno žalobou města Brna podanou dne , řízení přerušeno, dosud neproběhlo první jednání ve věci, vymáhaná částka ,-Kč se smluvní pokutou ve výši ,-Kč a dále zákonný úrok z prodlení 7,75% p. a. z částky ,-Kč od do zaplacení, výše soudního poplatku: ,-Kč. Všechna shora uvedená soudní řízení jsou přerušena z důvodu žaloby ČR-ÚZSVM, vedené pod sp. zn. 33 C 103/2011, podané dne proti statutárnímu městu Brnu o určení vlastnictví k předmětnému pozemku p.č. 4609/14 v k.ú. Královo Pole. Toto soudní řízení pak v?

5 bylo přerušeno do doby, než budou pravomocně ukončena shora uvedená restituční řízení. K vymáhání splatných pohledávek města Brna za SBD DRUŽBA za období od r do současnosti nebylo přistoupeno vzhledem k očekávání výsledku shora probíhajících soudních řízení. V současné době nelze předpokládat brzké pravomocné ukončení shora probíhajících soudních řízení a ve věci dlužných pohledávek za období by měla být nyní podána proti SBD DRUŽBA žaloba, aby nedocházelo k promlčení. S ohledem na dnes již ustálenou soudní judikaturu k ust. 1 zák. č. 172/1191 Sb. je zde však pro statutární město Brno v případě soudního vymáhání pohledávek z Dohody o užívání pozemků vysoká pravděpodobnost neúspěchu ve věci a hrozí tedy, že žaloby na zaplacení úhrady za užívání pozemků budou zamítnuty a kromě uhrazených soudních poplatků bude městu uloženo uhradit žalovanému i případné náklady soudního řízení. Pro úplnost je třeba na tomto místě zmínit i povinnost statuárního města Brna řádně hospodařit s majetkem obce vyplývající z ustanovení 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle kterého je obec mimo jiné povinna hospodařit účelně, pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a dále trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Materiál byl do R7/7. Komise majetkové předložen k projednání variantně, a sice VARIANTA I. - souhlasit/ VARIANTA II - nesouhlasit A. s upuštěním od vymáhání pohledávek formou soudního sporu za SBD DRUŽBA - úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, p.č. 5218, ostatní plocha o výměře 26 m 2, a p.č. 5219, ostatní plocha o výměře 9 m 2, v k.ú. Královo Pole, za období od , na jejichž zaplacení vznikl statutárnímu městu Brnu nárok dle Dohody o užívání pozemků č ze dne , B. se zpětvzetím žalob statutárního města Brna proti SBD DRUŽBA ve sporech o zaplacení úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, p.č. 5218, ostatní plocha o výměře 26 m 2, a p.č. 5219, ostatní plocha o výměře 9 m 2, v k.ú. Královo Pole dle Dohody o užívání pozemků č ze dne vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn.: C 1/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2009, C 1/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2010, C 225/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2011; to vše zejména s ohledem na ustálenou soudní judikaturu ve věci ust. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění. Majetkový odbor MMB doporučil variantu I., neboť s ohledem na průběh soudních sporů a ustálenou judikaturu v neprospěch města Brna se v daném případě jeví jako ekonomičtější řešení upuštění od vymáhání pohledávek za SBD DRUŽBA soudní cestou. R7/7. Komise majetková RMB na svém jednání dne návrh projednala. Hlasování: 4-pro var. I proti, 4 - se zdrželi/ 11 členů. Usnesení nebylo přijato. Hlasování: 0 - pro var. II., 0 - proti, 7 - se zdrželo/ 11 členů. Usnesení nebylo přijato.

6 Vzhledem ke skutečnosti, že R7/7. Komisí majetkovou RMB nebylo vdané věci přijato usnesení, byl návrh na R7/019. schůzi RMB konanou dne předložen k projednání opět variantně, a sice VARIANTA I. - souhlasit/ VARIANTA II - nesouhlasit s upuštěním od vymáhání pohledávek formou soudního sporu za SBD DRUŽBA a se zpětvzetím žalob statutárního města Brna proti SBD DRUŽBA ve sporech o zaplacení úhrad za užívání předmětných pozemků. Majetkový odbor MMB doporučil variantu I. R7/019. schůze RMB konaná dne návrh projednala a doporučila variantu I. Závěr: S ohledem na výše uvedené je navrhováno souhlasit: A. s upuštěním od vymáhání pohledávek formou soudního sporu za SBD DRUŽBA - úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, p.č. 5218, ostatní plocha o výměře 26 m, a p.č. 5219, ostatní plocha o výměře 9 m 2, v k.ú. Královo Pole, za období od , na jejichž zaplacení vznikl statutárnímu městu Brnu nárok dle Dohody o užívání pozemků č ze dne , B. se zpětvzetím žalob statutárního města Brna proti SBD DRUŽBA ve sporech o zaplacení úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, p.č. 5218, ostatní plocha o výměře 26 m 2, a p.č. 5219, ostatní plocha o výměře 9 m 2, v k.ú. Královo Pole dle Dohody o užívání pozemků č ze dne vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn.: 272 C 1/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2009, 251 C 1/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2010, 213 C 225/ o zaplacení částky ,- Kč s přísl. za rok 2011; to vše zejména s ohledem na ustálenou soudní judikaturu ve věci ust. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění. é/r

7 Poznámka k problematice ust. 1 zák. č. 172/1991 Sb.: SBD DRUŽBA zpochybňuje platnost uzavřené Dohody o užívání pozemků stím, že statutární město Brno nemohlo nabýt předmětné pozemky dle 1 zák. č. 172/1991 Sb., a to s odkazem na konstantní soudní judikaturu (rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu), kterou byl podán výklad tohoto ustanovení. Při posuzování toho, zda majetek na obec přešel dle 1 zák. č. 172/1991 Sb. v současné době soudy vychází dle ustálené judikatury z toho, že pro přechod majetku na obec musely být splněny kumulativně tři podmínky: - první podmínka majetek musel být ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. v majetku státu, - druhá podmínka právo hospodaření k němu svědčilo národnímu výboru k datu , - třetí podmínka obec ke dni s majetkem fakticky hospodařila. Splnění třetí podmínky fakticity hospodaření" při aplikaci ust. 1 soudy vykládají tak, že pojem práva hospodaření nelze interpretovat ve smyslu právním jako pouhý právní institut, ale ve smyslu faktickém. K prokázání splnění třetí podmínky hospodaření s majetkem by pak mělo být obcí dle již ustálené judikatury soudů doloženo, že se obec o majetek ke dni starala, udržovala jej, chránila, fakticky jej využívala, případně pronajímala, přičemž pro faktické hospodaření obcí nepostačí prokázat pouze, že obec majetek vedla ve své účetní či jiné evidenci. V případě neprokázání faktického hospodaření pak soudy rozhodují, že se nejedná o majetek obce, že tento majetek na obec nepřešel a je ve vlastnictví ČR. Uvedená soudní rozhodnutí dle názoru MO MMB neodpovídají záměru předkladatele zákona - Ministerstva financí ČR (MF ČR), nutno však konstatovat, že se jedná o již ustálenou judikaturu soudů, ze které soudy dále vychází při svém rozhodování, a to i přes odvolání města Brna na stanovisko MF ČR k aplikaci ust. 1 zák. č. 172/1991 Sb. ze dne V případě předmětných pozemků bude pro město Brno prakticky nemožné prokázat, že obec s majetkem fakticky hospodařila ke dni V případě pozemku p.č. 4609/14 vk.ú. Královo Pole se jedná o pozemek, který byl ke dni zastavěn budovou ve vlastnictví SBD DRUŽBA, v případě pozemků p.č a 5219 v k.ú. Královo Pole, kdy jde o pásy zeleně o výměře 26 m 2 a 9 m 2, se vzhledem k časovému odstupu 24 let (od ) nepodařilo dohledat důkazy o fakticitě hospodaření" města Brna. Jak uvedeno výše, ustálená judikatura pak v těchto případech vychází z toho, že tento majetek na obec nepřešel a je ve vlastnictví ČR. Je důvodné se domnívat, že DRUŽBA takto postupuje s cílem využít postup dle platného ust. 60a zák. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR, a získat pozemky pod svými budovami příp. přilehlé funkčně související pozemky bezúplatnými převody ze strany ČR. #

iju MMB Rada města Bma Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne Název:

iju MMB Rada města Bma Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne Název: Rada města Bma MMB2017000001365 -^. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 03. 10.2017 Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

lilii MMB

lilii MMB Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 lilii MMB2015000000580 lil ZM7/ Ml Název: Návrh na zpětvzetí žalob ve sporech vedených se společností MASADA, a.s. o vydání

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

Název: Návrh na uznání vlastnického práva CR a návrh na uzavření soudních smírů ve c 3-=

Název: Návrh na uznání vlastnického práva CR a návrh na uzavření soudních smírů ve c 3-= IlIflIIIIIIIIWWIIlIllIIIIIUllllll MMB2017000001177 /ý^s \* OTJ Rada města Brna Z7/031. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5. 9. 2017 ^^M/i ZM7/ 2_ : H / Název: Návrh na uznání vlastnického práva

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 MMB2015000000305 ZM7/Q29'/ # - Název: Návrh postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 č. RM 238/2018 u p r a v e n á v e r z e 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2017000001178 Z7/031. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5. 9. 2017 (Tsř) ZM7/ mo Název: Návrh na uznání vlastnického práva CR a návrh na uzavření soudních smírů ve sporech

Více

MMB Obsah:

MMB Obsah: Rada města Brna MMB2016000000520 MO ZM7/f2/f Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.5.2016 Název: Bývalý vojenský areál Lerchova - Souhlasné hlášení České republiky - Ministerstva obrany

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.6.1. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

2. Vymáhání pokut uložených v rámci disciplinárního řízení a nákladů disciplinárního řízení

2. Vymáhání pokut uložených v rámci disciplinárního řízení a nákladů disciplinárního řízení Interní směrnice pro vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům 1. Vymáhání členského příspěvku (Splatnost do 28. února v roce) 1.1. 15. dubna pošle sekretariát dlužníkovi 1. výzvu (bez faktury) k zaplacení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah:

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah: MMB2017000000928 fif Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. 06.2017 ZM7/ Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 368 ze dne 19.06.2019 Uzavření Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 1918 v k.ú. Vysočany, ve prospěch České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

MMB #f. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci

MMB #f. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci MMB2017000000938 #f Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. 06.2017 Název: ZM7/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 2S+G Obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Hrazená Stručný obsah:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 773/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 710 ze dne 05.10.2016 Uplatnění nároku za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov bez právního

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB2017000001176 C/SÍ Rada města Brna * ZM7/ WZ. Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh na uznání vlastnického práva CR a návrh na uzavření soudního smíru ve sporech

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci Jednací číslo: 4 C 272/2015-29 U S N E S E N Í Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci žalobce (žalobkyně): Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03, Hradec

Více

iiiiiiiiiiiin MMB Rada města Brna Název:

iiiiiiiiiiiin MMB Rada města Brna Název: iiiiiiiiiiiin MMB2016000000424 14 Rada města Brna ZM7/1301 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. května 2016 Název: Žádost o minutí pohledávky nebo částečné minutí pohledávky a povolení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001685 ZM7/ Í2.14" Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod podílu na pozemku v k.ú. Děčín a schvaluje

Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod podílu na pozemku v k.ú. Děčín a schvaluje MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM Konané dne: 22. 2. 2017 ZM 17 02 04 16 Název: Převod podílu pozemku v k.ú. Děčín Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod podílu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků v k.ú. Drahotuše - manželé

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků v k.ú. Drahotuše - manželé MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Dotaz č. 1. Odpověď: Dotaz č. 2. Odpověď: Dotaz č. 3

Dotaz č. 1. Odpověď: Dotaz č. 2. Odpověď: Dotaz č. 3 Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za měsíc únor 2019 Dotaz č. 1 Zda byly u Lesů ČR, s.p.

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34 zastoupené

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 26.11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních podmínek Stručný obsah: Euroregion Nisa má

Více

Předkladatel: Václav Bílek, 1. zástupce starosty

Předkladatel: Václav Bílek, 1. zástupce starosty Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 29. 11. 2017 Z - 209 Název materiálu: K návrhu na mimosoudní řešení sporu na určení vlastnických hranic pozemku parc. č. 2666/1, k. ú. Hostivař, mezi MČ Praha

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 5 MATERIÁL PRO ZK TERMÍN: 7. 5. 2015 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 11/15 Pro schůzi RADY KRAJE, konanou dne 21. 4. 2015 Věc: Návrh na odkoupení pozemků v souvislosti

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitostí od ČR - ÚZSVM - ul.hrubínova, Al.výšina Stručný

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

MMB (739)

MMB (739) MMB2017000001174 (739) Rada města Brna Z7/31. zasedáni Zastupitelstva města Brna konané dne 05. 09. 2017 Název: ZM7/ V>M>CÍO -T">J^ v Návrh na uznání vlastnického práva CR a návrh na uzavření soudního

Více

OSM 09. Název materiálu: Vydání pozemků z vlastnictví města státu

OSM 09. Název materiálu: Vydání pozemků z vlastnictví města státu Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OSM 09. Název materiálu: Vydání pozemků z vlastnictví města státu Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 9. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 23. 3. 2017 ve

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 18/2011-18 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala

Více