Aktualizace Marketingové strategie cestovního ruchu Moravskoslezského kraje pro léta , aktualizace s výhledem do roku 2015

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Marketingové strategie cestovního ruchu Moravskoslezského kraje pro léta , aktualizace s výhledem do roku 2015"

Transkript

1 Aktualizace Marketingové strategie cestovního ruchu Moravskoslezského kraje pro léta , aktualizace s výhledem do roku 2015 Vypořádání připomínek ke koncepci a Vyhodnocení, zpracovaného dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších připomínek Odesilatel vyjádření Ministerstvo životního prostředí odbor státní správy IX Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany ovzduší Statutární město Karviná Náměstek primátora AOPK Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky AOPK Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany přírody a krajiny Městský úřad Odry, odbor životního prostředí Kontaktní adresa Čs. Legií 5, Ostrava Vršovická Praha 10 Fryštátská 72/1, Karviná- Fryštát Šumperská 93, Jeseník Nádražní Rožnov pod Radhoštěm Vršovická Praha 10 Masarykovo nám Č.j.: Ing. Marty Lapčíkové z Ze dne (po termínu) 2730/820/ MMK/086573/ /JS/ /BE/ /620/ (po termínu) ŽP/KS/1167/09/Ku/ Podstata příslušného vyjádření a vypořádání zpracovatele Vyhodnocení koncepce V následujícím přehledu jsou postupně uvedeny podstatné relevantní údaje z vyjádření podaných ke zveřejněnému a projednanému Vyhodnocení a jejich vypořádání zpracovatelem Vyhodnocení. Základní předpoklady, vztahující se k řadě připomínek uvedených níže: Jak je uvedeno v textu Vyhodnocení (kap ) Akční plán uvádí celkem 389 aktivit, které naplňují opatření jednotlivých priorit a prioritních os. Na rozdíl od aktivit Akčního plánu prvních dvou prioritních os, které jsou z hlediska vlivů na životní prostředí neutrální nebo nejsou relevantní, Akční plán 3. priority Realizační předpoklady cestovního ruchu, který obsahuje 339 aktivit, zahrnuje některé projekty, které mohou mít potenciálně významný (negativní) vliv na životní prostředí. V takovém případě byly aktivity v rámci vyhodnocení

2 posouzeny vzhledem k sadě referenčních cílů životního prostředí a doplněn byl také přehled vlivů na EVL a ptačí oblasti (viz naturové hodnocení příl. č. 4 Vyhodnocení), neboť aktivity s vlivy na ŽP jsou často i aktivitami s vlivy na naturové lokality. Tyto projekty jsou uvedeny jako příklad aktivit příslušného opatření. V marketingové strategii nejsou uvedeny bližší podrobností o jejich přesné lokalizaci, kapacitách, a dalších faktorech, které rozhodují o vlivech na životní prostředí. Pod uvedeným názvem projektu si tedy lze ve vybraných případech představit aktivitu, jejíž dopad na životní prostředí může být značně rozdílný podle charakteru základních údajů a konkrétní lokalizace (které nejsou specifikovány). O financování (povolení) výše uvedených projektů musí být teprve rozhodnuto na základě standardních procedur územního a stavebního řízení (územního plánování), resp. v části případů nepochybně také na základě posouzení záměru ve smyslu dílu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V této souvislosti je nezbytné uvést, že zařazení projektů do Marketingové strategie v žádném případě nezakládá nárok jejich schválení ve smyslu příslušných předpisů České republiky. Každý z nich bude muset projít nezbytnou procedurou, odpovídající jejich charakteru. Procedura SEA nenahrazuje výše uvedená řízení, týkající se posuzování a schvalování záměrů (staveb, činností, technologií). Dodržování všech relevantních předpisů, byť vyplývá z legislativy ČR, je uvedeno v závěrečném doporučení Koncepce a je opět zdůrazněno jak v tomto vypořádání, tak i při zapracovávání připomínek ze stanoviska MŽP do finální verze Koncepce. Nutnost posuzování všech projektů, které spadají pod zákon č. 100/2001 Sb. (EIA) je uvedeno v řadě kapitol Koncepce, stejně jako nezbytnost posoudit projekty podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., pokud to jejich charakter vyžaduje. Poznámka zpracovatele: Je třeba upozornit na neurčitost existujících podkladů (dokumentací v různém stadiu zpracování a dalších informací) ke stavbám, které jsou pod totožnými či obdobnými názvy uvedeny v Koncepci. Uvedení názvu aktivity v koncepci nezaručuje, že její obsah je totožný s podklady, které jsou navíc v různých alternativách k dispozici v držení různých subjektů, včetně orgánů veřejné správy. Relevantními podklady budou pouze doklady, doložené v žádosti o podporu a v konkrétním řízení dle stavebního zákona či procedur dle zákona č. 100/2001 Sb. a 114/1992 Sb. V rámci návrhu stanoviska je tato problematika obsažena v části 1, poslední odrážka: při hodnocení vlivů projektů na životní prostředí soustředit pozornost především na ty projekty, které byly identifikovány v rámci SEA Marketingové strategie (viz příl. č. 7 Vyhodnocení) a posouzení vlivů na EVL a ptačí oblasti (příloha č. 4 Vyhodnocení). Eliminace investic do přípravy žádostí o podporu projektů, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, je podporována také související odrážkou části 1 návrhu stanoviska: zajistit dostatečnou informovanost investorů o environmentální problematice a o možných vazbách projektů na životní prostředí, především o nezbytnosti podrobit jejich přípravu posouzením vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, případně hodnocením na EVL a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, v těch případech, kdy uvedeným povinnostem podporované projekty podléhají

3 Ministerstvo životního prostředí odbor státní správy IX (Ostrava) Připomínka se týká umísťování staveb do územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Například v souvislosti s doporučovaným využitím potenciálu okolí řeky Ostravice a Odra, se uvádí, že je v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Umisťování (schvalování) staveb musí proběhnout dle procedur uvedených v úvodu textu vypořádání připomínek. V této fázi nelze určit přesné umístění, kapacitu a další parametry záměrů (citovaných aktivit). Zpracovatel Vyhodnocení proto v jeho textu upozornil a ve výčtu uvedl ty aktivity, které mohou mít potenciálně vliv na ŽP a veřejné zdraví (viz kap a příl. č. 4 Vyhodnocení) a naturové lokality EVL a PO (příl. č. 4 Vyhodnocení). Jde-li tedy o aktivity spojené s využitím potenciálu řek Odry a Ostravice musí být konkrétně vyhodnoceny na základě předložené dokumentace v rámci citovaných předpisů v případě ÚSES a VKP především dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny. Nelze totiž předem říci, že všechny uvedené aktivity jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny, aniž jsou stanoveny jejich základní parametry a jsou posouzeny ve správním řízení nebo v dalších procedurách dle výše uvedených právních předpisů. Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany ovzduší Koncepce by mohla mít vliv na kvalitu ovzduší zejména z hlediska zvýšení dopravní intenzity vlivem zvýšení cestovního ruchu v Moravskoslezskem kraji. Vzhledem k tomu, že doprava značně přispívá ke znečištění ovzduší, doporučujeme podporovat hromadnou dopravu namísto dopravy individuální. K vyhodnoceni koncepce nemáme připomínky. Připomínka je v souladu s návrhy zpracovatele SEA. Proto je součástí doporučení Vyhodnocení preference hromadné dopravy oproti dopravě individuální (viz např. Vyhodnocení strategických os 2 a 3, včetně konkrétních doporučení pro jednotlivá opatření). Statutární město Karviná, náměstek primátora V souhlasném stanovisku jsou uvedená doporučení, týkající se: a) změny některých názvů uvedených v Koncepci ( na str.17; Pobočka Národní galerie Karviná na Expozice str. 110) b) doplnění seznamu kulturních akcí a možností prohlídek některých kostelů Připomínky se primárně nevztahují k problematice ŽP, veřejného zdraví nebo Natury Připomínky byly předány předkladateli koncepce k rozhodnutí o jejich zapracování.

4 AOPK Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky K návrhu koncepce K části C Syntéza kap TO Jeseníky bylo upozorněno na problémové aktivity, které mohou vyvolat potenciální střety se zájmy ochrany přírody a krajiny: - rekonstrukce infrastruktury v lyžařských areálech - rozvoj možností pro relaxaci a wellness - podpora zájmů investorů - výstavba a rekonstrukce ubytovacích zařízení (penzion, hotel) - rozvoj možností pro sportovní pohyb - rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku - rozvoj pěších tras a doprovodné infrastruktury Uvedené aktivity mohou být problémové v různé míře, kterou nelze bez bližší specifikace záměrů určit (viz úvodní text tohoto Vypořádání připomínek). Ve Vyhodnocení byly identifikovány ty aktivity, které mohou mít potenciální (negativní) vliv na ŽP, veřejné zdraví, resp. lokality EVL a PO (viz příl. č. 4 a 7 Vyhodnocení). K části D návrhové části tabulka navržených aktivit v TO Jeseníky jsou identifikovány konkrétní záměry, které jsou označeny jako potenciálně střetové Ze 6ti uvedených střetových záměrů (část z nich zahrnuje větší počet souvisejících aktivit) je 5 z nich uvedeno ve Vyhodnocení mezi záměry s potenciálně (negativním) vlivem na ŽP, veřejné zdraví, resp. lokality EVL a PO (viz příl. č. 4 a 7 Vyhodnocení). Aktivity Obce a SSL Karlova Studánka mezi aktivity s potenciálně (negativním) vlivem na ŽP, resp. lokality EVL a PO nebyly ve Vyhodnocení ve výčtu uvedeny, neboť se týkají především samotné obce Karlova Studánka (parkovací plochy, bowlingová dráha, rekonstrukce lázeňského domu, relaxační centrum, rekonstrukce tenisových kurtů, minigolf) a nejsou dle názoru zpracovatelů v potenciálním střetu především ve srovnání s jinými aktivitami - se zájmy ochrany přírody. Na základě připomínky správy CHKO Jeseníky však na uvedené aktivity upozorníme předkladatele a doporučíme mu věnovat těmto aktivitám zvýšenou pozornost. K Závěru 1 Za zásadní nedostatek návrhu koncepce je považováno, že koncepce nerozlišuje území CHKO (Jeseníky, Beskydy, Poodří), v nichž by platil jiný vnímatelně citlivější režim marketingové strategie. Dále je citován 25 zákona č 114/1992 Sb., v platném znění, který se týká přípustného rekreačního využívání území CHKO pouze v takovém případě, kdy nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO Požadavek citlivě dopracovat marketingovou strategii pro území CHKO Jeseníky. Vypořádání připomínek Zpracovatelé Vyhodnocení, včetně Hodnocení vlivů koncepce na lokality EVL a PO, považují nezbytnost citlivějšího přístupu ke zvláště chráněným územím za důležitou. Potenciální střety koncepce se zájmy ochrany přírody a krajiny jsou explicitně uvedeny v kapitole 3.2.3

5 Vyhodnocení. V návrhu stanoviska i v textu koncepce je doporučena úpravu koncepce, jak v rámci celkového hodnocení koncepce, SWOT analýzy a opatření, tak i v oblasti aktivit. Z doporučení v rámci Vyhodnocení, týkajících se OPK lze uvést tyto: Ad Připomínky a doporučení zpracovatele SEA v rámci návrhu stanoviska 1. V rámci sledování dopadů realizace Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta , aktualizace s výhledem do roku 2015, monitorovat vlivy její realizace na životní prostředí, to znamená zejména: zajistit dostatečnou informovanost investorů o environmentální problematice a o možných vazbách projektů na životní prostředí, především o nezbytnosti podrobit jejich přípravu posouzením vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, případně hodnocením na EVL a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, v těch případech, kdy uvedeným povinnostem podporované projekty podléhají při hodnocení vlivů projektů na životní prostředí soustředit pozornost především na ty projekty, které byly identifikovány v rámci SEA Marketingové strategie (viz příl. č. 7 Vyhodnocení) a posouzení vlivů na EVL a ptačí oblasti (příloha č. 4 Vyhodnocení). Zapracovat úpravu SWOT analýzy, vize, opatření a aktivit, tak jak byly doporučeny zpracovatelem SEA (viz kap. č. 7 Vyhodnocení). Pokud se týká jednotlivých aktivit nelze apriori uvést, že na území CHKO nelze realizovat žádný záměr. Samozřejmě jakýkoliv záměr musí být posouzen z hlediska vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny v rámci stávajících procedur dle zákona č. 114/1992 Sb., ve vymezených případech zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a v důsledcích dle stavebního zákona. V této fázi však nelze rozhodnout o vlivech jednotlivých navržených aktivit (viz podrobněji úvodní text Vypořádání) zejména z toho důvodu, že není známa jejich konkrétní lokalizace, kapacity, objemy navržených záměrů. Pokud není explicitně uvedeno ve Strategii, nelze vycházet ani z případné osobní znalosti projektu se stejným nebo podobným názvem, protože v žádosti o podporu může být projekt specifikován jinak. Zpracovatelé Vyhodnocení (včetně vyhodnocení vlivů na EVL a PO) tedy procesem podrobně popsaným ve Vyhodnocení vymezili ze stovek aktivit ty, o nichž se domnívají, že mohou mít potenciálně negativní vliv na ŽP. Do uvedeného seznamu 53 lokalit mohou být zařazeny také další lokality, nicméně výběr byl učiněn na základě na základě pečlivé odborné úvahy. Na základě požadavku bude předkladateli doporučeno zdůraznit v textu koncepce citlivost území všech CHKO na území Moravskoslezského kraje z hlediska možného rozvoje cestovního ruchu.

6 K závěru 2 Návrh koncepce je předložen v obecné rovině, z níž nelze lépe (objektivně) posoudit jednotlivé záměry. Vypořádání připomínek Zpracovatel Vyhodnocení se ztotožňuje s uvedeným názorem. Jedná se o standardní rys koncepce a v této fázi nemohou být Vyhodnoceny jednotlivé záměry v podobě, která je nezbytná ve fázi procedur územního a stavebního řízení, resp. souvisejícíh hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. K Vyhodnocení Sada referenčních cílů pomíjí a nezahrnuje zvláště chráněná území jako jsou CHKO Jeseníky. Koncepce není posouzena a vyhodnocena z hlediska vlivů na přírodu a krajinu CHKO Jeseníky. Nesouhlas s tím, že některé aktivity jsou uvedeny s možným negativním vlivem na ŽP namísto s významným negativním vlivem na ŽP Vypořádání připomínek Sada referenčních cílů byla stanovena standardním způsobem (viz metodika) na základě cílů nadřazených nebo souvisejících koncepcí a strategických dokumentů. Jejich seznam a podrobný popis tvorby referenčních cílů je součástí kapitoly č. 6 Vyhodnocení. Problematiky ochrany přírody se týkají stanovené referenční cíle 3,4,5 a 9 (ochrana biodiverziry, ochrana krajinného rázu a funkcí krajiny, ochrana povrchových a podzemních vod včetně CHOPAV a podpora šetrného cestovního ruchu). Nebývá zvykem stanovovat referenční cíle ŽP dle dílčích administrativně-správních jednotek, ale naopak dle cílů společných pro celé dotčené území, resp. i v rámci cílů území nadřazených. Koncepce je vyhodnocena z hlediska vlivů na přírodu a krajinu v případě celkového vyhodnocení, vize, priorit a opatření v rámci celého kraje, v případě prioritní osy 3 Realizace předpokladů rozvoje CR na úrovni aktivit v TO Jeseníky viz vymezení aktivit s potenciálně významným vlivem na ŽP. K Vyhodnocení vlivů na EVL a PO Vyhodnoceni vlivů koncepce na EVL a PO - neztotožňujeme se se závěrem, že jednotlivé aktivity jsou vyhodnoceny pouze jako aktivity s možným negativním vlivem, nikoliv s potenciálním významným negativním vlivem. Např. u aktivit jako: dobudováni lyžarských areálů pro možnost letního využití nebo výstavba golfových hřišť nemusi závěr vyhodnoceni vlivu na PO a EVl dopadnout tak jednoznačně, zejména, když míra podrobnosti koncepce je převážně obecného charakteru. Požadujeme dopracováni vyhodnocení ve výše naznačeném směru. Umisťování (schvalování) staveb musí proběhnout dle procedur uvedených v úvodu textu vypořádání připomínek. V případě 40 navržených aktivit (projektů) v TO Jeseníky bylo

7 v Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO konstatováno, že míru jejich negativního vlivu nelze za současné situace (nedostatečné informace o jednotlivých aktivitách) přesně vyhodnotit, nicméně je zde riziko negativního ovlivnění lokalit Natura 2000 (rozmezí nulového až významně negativního vlivu). V textu hodnocení (příl. č. 4 Vyhodnocení) je tedy u těchto potenciálně problematických záměrů uvedeno riziko významně negativního ovlivnění konkrétních lokalit Natura 2000, resp. jejich předmětů ochrany. Dále byla stanovena povinnost podrobného posouzení vlivu těchto záměrů v procesu dalšího posuzování dle 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Dopracování Vyhodnocení proto není názoru jeho autora zapotřebí. AOPK Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Dle názoru Správy CHKO Beskydy lze v případě dvou v koncepci navržených projektů: Podpůrné investice lokality Poustevny-Radhošť (vybudování nové lanovky a prodloužení tzv. Velké sjezdovky) a Výstavba a rekonstrukce ubytovacích kapacit na Lysé hoře (mj. Výstavba a obnova horské chaty Slezský dům) specifikovat tyto záměry s přesným umístěním. Dále Správa nesouhlasí se závěrem hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO, kde je uvedeno, že U žádné z navržených aktivit nebyl a priori konstatován očekávaný významný negativní vliv (- 2) na EVL a/nebo PO. Z textu koncepce není u žádné z aktivit zřejmé, zda se jedná o záměry připravované, aktuálně projednávané, či již ukončené v rámci procesu EIA, nebo o projekty s upravenými parametry, či změněnou lokalizací oproti známým projektům obdobného či totožného názvu. Jde o analogickou záležitost jako v předchozích případech V koncepci nejsou (a nemohou být) uvedeny informace o kapacitách záměrů, jejich formách záměru (přestavba, nová výstavba, nahrazení stávajících ubytovacích kapacit, navýšení stávající ubytovací kapacity apod.) a i v případě, že by byly, nelze to považovat z hlediska potenciálního schválení záměru za směrodatné. Rozhodnout lze pouze v rámci schvalujících procedur citovaných výše v tomto textu (řízení podle stavebního zákona či zákona č. 100/2001 Sb., požadavky zákona č. 114/1992 Sb., ad.). Neexistuje žádná záruka, že citované projekty (tak jak jsou v koncepci uvedeny) jsou totožné s již projednávanými projekty že mají stejné parametry a lokalizaci, apod.). Z tohoto důvodu bylo v textu naturového hodnocení upozorněno na riziko významně negativního ovlivnění EVL/PO Beskydy, resp. jejich předmětů ochrany při realizaci záměru s uvedeným názvem. Z výše uvedených důvodů nelze a priori konstatovat významně negativní vliv na konkrétní EVL či PO, resp. předmět ochrany (-2). Nicméně připomínky AOPK Správy CHKO Beskydy poskytujeme předkladateli, aby v této souvislosti zvážil zařazení obou aktivit do koncepce, resp. aby zvážil takové úpravy projektů, aby nebyly v rozporu se Správou CHKO citovanými požadavky ochrany přírody, nebylo-li tak učiněno již v období mezi projednáváním projektů citovaných Správou CHKO a zařazení názvu aktivity do koncepce.

8 Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany přírody a krajiny K bodu 1 Odbor OPK MŽP ČR doporučuje, aby vzhledem k míře obecnosti koncepce byla stanovena environmentální kritéria výběru projektů s cílem, že by měly být podporovány pouze projekty, které respektují přírodní hodnoty daného území a u nichž byl vyloučen významný negativní vliv na zájmy ochrany přírody. Tuto skutečnost požaduje začlenit do koncepce. K problematice stanovení environmentálních kritérií výběru projektů se podrobněji věnujeme ve vypořádání připomínek k bodu 2. Pokud se týká navrženého požadavku. Zpracovatel SEA se ztotožňuje s uvedeným cílem a doporučí předkladateli koncepce jeho zapracování do koncepce. Je však potřeba si uvědomit jednu základní skutečnost takový cíl bude v koncepci sice důležitý, jeho povaha však bude deklaratorní. Klíčový mechanizmus jak uvedeného cíle dosáhnout je uveden v řadě míst Vyhodnocení i v tomto vypořádání připomínek. A tím je důsledná aplikace řízení a procedur podle stavebního zákona, ve vybraných případech zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a 114/1992 Sb., které mohou zabránit tomu, aby nebyly schváleny ty projekty, u nichž nebyl především vyloučen negativní vliv na zájmy ochrany přírody. K bodu 2 Odbor OPK MŽP ČR považuje za nezbytné stanovit environmentální kritéria pro výběr projektů a doporučuje rozšířit část kritérií v oblasti ochrany přírody a krajiny o následující prvky (oblasti sledování potenciálních dopadů projektů): - narušení základních ochranných podmínek ZCHÚ - narušení územní ochrany a integrity EVL a PO - negativní ovlivnění nebo likvidaci biotopů se zvláště chráněnými druhy - negativní ovlivnění přírodních stanovišť - zvýšení fragmentace krajiny a snížení její průchodnosti Zpracovatel Vyhodnocení věnoval návrhu stanovení environmentálních kritérií výběru projektů značnou pozornost (viz str Vyhodnocení). V rámci ochrany přírody a krajiny stanovil environmentální kritéria pro 3 referenční cíle ochrany přírody (chránit krajinný ráz a funkci krajiny, chránit ohniska biodiverzity prakticky ztotožněny s MZCHÚ a částmi VZCHÚ, podporovat rozvoj šetrného cestovního ruchu. Při stanovení environmentálních kritérií výběru projektů je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že uvedený nástroj je oslaben tím, že řada projektů bude pravděpodobně financována z různých zdrojů, které mají stanoveny vlastní systémy výběru projektů (především operační programy) a žadatelé tak budou žádat o podporu pouze u části nákladů. Nepřidělení podpory v rámci koncepce proto v řadě případů nebude znamenat neprovedení projektu. Použití environmentálních kritérií výběru projektů však může sloužit především jako síto pro předkládání záměrů (tedy informace pro investory), aby nedocházelo k neefektivním nákladům na přípravu projektů, které následně nebudou mít šanci na schválení v rámci standardních procedur výše citovaných předpisů.

9 Nicméně přes výše uvedené důvody doporučujeme předkladateli, aby využil systém environmentálních kritérií, uvedený ve Vyhodnocení s tím, že pomocnými otázkami, v rozsahu navrženém odborem OPK MŽP ČR, bude doplněna základní otázka v rámci referenčního cíle chránit ohniska hot spots biodiverzity (viz str. 91 Vyhodnocení). Zohlednění návrhu environmentálních kritérií výběru projektů by mělo být součástí stanoviska ke koncepci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. K bodu 3-1 Ve vyjádření odboru OPK MŽP ČR se uvádí, že u některých v koncepci navržených záměrů jsou víceméně známy jejich parametry a lze tedy vyhodnotit jejich vliv na ŽP. V případě možného ovlivnění EVL/PO je zmiňován záměr - Výstavba a rekonstrukce ubytovacích kapacit na Lysé hoře (mj. Výstavba a obnova horské chaty Slezský dům) u kterého je podle uvedeného názoru k dispozici závěr z hlediska možného ovlivnění lokalit Natura Jedná se o analogickou připomínku jako v případě připomínky Správy CHKO Beskydy k níž lze uvést totožnou formulaci vypořádání (viz výše). A to včetně doporučení předkladateli, aby v této souvislosti zvážil zařazení uvedené aktivity do koncepce, resp. aby zvážil takové úpravy projektů, aby nebyly v rozporu se Správou CHKO Beskydy a odborem OPK MŽP citovanými požadavky ochrany přírody, nebylo-li tak učiněno již v období mezi projednáváním projektu a zařazením názvu aktivity do koncepce. K bodu 3-2 Odbor OPK MŽP ČR dále doporučuje: Přeformulovat znění textu v tabulce Vyhodnocení na stranách 243 a 254 z Výstavba a rekonstrukce ubytovacích kapacit na Lysé hoře na Zkvalitnění poskytování stávajících restauračních a ubytovacích služeb na vrcholu Lysé hory. Dále vypustit z tabulky na str. 254 větu Výstavba a obnova horské chaty Slezský dům. Do kolonky garant a spolupráce dále doplnit ostatní vlastníky nemovitostí na vrcholu Lysé hory (KČT, ad.), neboť problematiku Lysé hory je nutno řešit komplexně. Dále je navrhováno upravit formulaci v hrozbách SWOT analýzy výroku nevyužití potenciálu Lysé hory, neboť nenaplnění maximálních představ investorů v této lokalitě nelze považovat za hrozbu Dále je požadováno, aby v koncepci bylo uvedeno, že některé záměry navrhované v návaznosti na tuto koncepci mohou být ve střetu se zájmy ochrany přírody, ochranou EVL a PO či lokalitami výskytu ZCHD. V koncepci je proto nezbytné zdůraznit, že při případném upřesňování konkrétních opatření (záměrů) bude nutno respektovat základní ochranné podmínky ZCHÚ ( 26,29,34,35,36), EVL a PO ( 45b-45i) a ZCHD ( 49 a 50) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny.

10 Zpracovatel SEA doporučuje následující úpravy koncepce dle návrhu odboru OPK MŽP ČR, i s vědomím souvisejících okolností identifikace parametrů projektů, uvedených výše v tomto vypořádání: - Přeformulovat text v tabulce na str. 234 a Vypustit formulaci v tabulce na na str Doplnit kolonku garant a spolupráce - Ve SWOT analýze nahradit výrok v části hrozby nevyužití potenciálu Lysé hory výroky nevyužití potenciálu Lysé hory v souladu s přírodními podmínkami a požadavky na ochranu přírody v této lokalitě. - Doplnit konstatování týkající nutnosti respektovat uvedené právní předpisy (upozorňujeme pouze, že nutnost respektovat právní předpisy je povinností všech subjektů). Městský úřad Odry, odbor životního prostředí Ke koncepci: V tabulce AMS na str. 18 je uveden chybný název zříceniny hradu Vikštejna. Do přehledu technických památek AMS na str. 25 doporučujeme doplnit vodní mlýn v místní části města Oder - Loučkách. Doporučujeme navržené úpravy textu. Požadavek, aby koncepce ve svých závěrech zavázala předkladatele a všechny další dotčené orgány státní správy (např. stavební úřady a odbory ŽP na obcích s rozšířenou působností) ke zvýšené ochraně krajinného rázu v přírodních parcích a na dalších hodnotných územích využitím všech legislativních možností. Jen tak bude možno prioritu využití krajiny pro trvale udržitelné formy cestovního ruchu nadřadit dalším kontroverzním zájmům v krajině (např. energetickému výstavbou větrných nebo slunečních elektráren). Dokument samosprávného orgánu nemůže zavazovat orgány státní správy k výkonu jejich činnosti. Současně větrné ani sluneční elektrárny nejsou předmětem opatření ani aktivit marketingové strategie. Uvedený požadavek lze chápat jako snahu zajistit ochranu krajinného rázu, zejména v přírodních parcích to lze v rámci koncepce učinit např. respektováním environmentálních kritérií výběru projektů referenční cíl ochrana krajinného rázu (viz Vyhodnocení koncepce, str. 91), případně uvedením požadavku na ochranu hodnotných území, včetně přírodních parků v příslušné části koncepce. Návrh na přizpůsobení turistických regionů např. v případě Nízkého Jeseníku Provedení průzkumů přírodních podmínek a krajiny z hlediska jejich využití pro cestovní ruch (viz např. opomíjené atraktivity Nízkého Jeseníku)

11 Vypořádání připomínek Z hlediska vlivů na ŽP není relevantní, ponecháváme k úvaze předkladatele. Nutnost dodržování předpisů při poznávání zvláště chráněných a Naturových území Nutnost dodržování předpisů plyne z právního systému ČR a není nezbytné uvedený požadavek do koncepce zapracovávat (nejde o specifikum typu vybraných částí zákona o ochraně přírody a krajiny viz výše uvedená připomínka odboru OPK MŽP ČR). Mezi zdroje hluku lze zařadit také stávající kamenolomy (např. v Jakubčovicích nad Odrou) Uvedené zdroje hluku nejsou v kontextu celkového stavu ŽP v MSK významné natolik, aby ovlivnily zpracování koncepce. Rizika střetů nově budovaných přehrad se zájmy cestovního ruchu (např. Spálov) Předkladatel koncepce by měl vzít v úvahu všechny okolnosti ovlivňující rozvoj cestovního ruchu, včetně možného ovlivnění prostřednictvím připravovaných vodních ploch a přehrad. Doporučujeme zahrnout aktualizace koncepce. Riziko střetu výstavby jaderné elektrárny Blahutovice a provozu letiště Mošnov. Tato problematika není z hlediska koncepce relevantní, resp. její význam přesahuje možnosti uvedené koncepce (viz legislativní úprava výstavba jaderných elektráren a provozu mezinárodních letišť). Předložená AMS nereaguje na nové formy cestovního ruchu v podobě pořádání koncertů a technoparty pod širým nebem a zvláště ve volné krajině. Jedná se o velice kontroverzní atraktivitu cestovního ruchu, která je na jednu stranu velice dobře přijímána zvláště mladou generací, ale na druhou stranu s sebou nese zásadní negativa v podobě hluku, porušování veřejného pořádku nebo problémy s dopravou a parkováním. Doporučujeme předloženou AMS v tomto duchu doplnit a i pro tuto formu cestovního ruchu vyhodnotit její vliv na ŽP a případně pro ni stanovit limity, o něž by se mohly opřít orgány státní správy a územní samospráva.

12 Uvedené aktivity nejsou zařazeny do koncepce (koncepce nepředpokládá jejich podporu). Zpracovatel Vyhodnocení je právě z důvodu určitých rizik z hlediska ochrany přírody a krajiny, případně hluku, k zařazení do podporovaných aktivit koncepce nedoporučuje. Ing. Bohumil Sulek, CSc. Zpracovatel Vyhodnocení koncepce

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017-2030 Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38556/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 9. 9. 2008 Č.j. : STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: MZP/2017/710/240 V Praze dne 28. července 2017 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vypořádání vyjádření a připomínek k návrhu a vyhodnocení koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) stav k 8. 4.

Vypořádání vyjádření a připomínek k návrhu a vyhodnocení koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) stav k 8. 4. Vypořádání vyjádření a připomínek k návrhu a vyhodnocení koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) stav k 8. 4. Tabulka 1. Přehled vyjádření a připomínek zaslaných v rámci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 3. 2014 Č. j.: 8382/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. dubna 2014 Č. j.: 25064/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. června 2011 Č. j.: 50109/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. října 2011 Č. j.: 83745/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Odesilatel vyjádření Kontaktní adresa Č.j.: Ze dne

Odesilatel vyjádření Kontaktní adresa Č.j.: Ze dne SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOLSEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2016, PO AKTUALIZACI NA LÉTA 2009-2020 Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 71961/ENV/15 V Praze dne 6. listopadu 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 5. 5. 2014 Č.j.: 32105/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ AKTUALIZACE ZPRÁVY PO PŘEDLOŽENÍ PRV EK Datum: 23. 3. 2015 Verze:1.0 Příloha č. 5 Příloha SEA hodnocení Vypořádání vyjádření ke koncepci Příloha

Více

Vršovická 65, , Praha 10. Vršovická 65, , Praha 10. Tolstého1914/15, Jihlava,

Vršovická 65, , Praha 10. Vršovická 65, , Praha 10. Tolstého1914/15, Jihlava, VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH K NÁVRHU KONCEPCE PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA 2015-2018 A VYHODNOCENÍ JEJÍHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Přehled vyjádření obdržených k návrhu koncepce

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 76992/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 10. 2012 Č. j.: 89531/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 24. 7. 2012 Č. j.: 63626/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 52044/ENV/15 V Praze dne 14. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: MZP/2017/710/2089 V Praze dne 31. října 2017 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha dne 4. ledna 2019 Č. j.: MZP/2019/710/2 Vyřizuje: Ing. Benková Tel.: 267 122 486 E-mail: Barbora.Benkova@mzp.cz Rozdělovník ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Posouzení vlivů Strategie rozvoje Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví

Posouzení vlivů Strategie rozvoje Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví Posouzení vlivů Strategie rozvoje Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví Zpracoval CityPlan spol. s r.o. ve spolupráci s ENVI-TON Veřejné projednání SR LK 8.3.2007 1 Obsah prezentace Účel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 8. 2014 Č. j.: 53222/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje Č. j.: 1788/ENV/16 V Praze dne 13. ledna 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 12. 11. 2014 Č. j.: 74733/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69770/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX024JYIQ* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 64550/2019 Sp. zn.: ŽPZ/11971/2019/Ham 208.1 S10 N

Více

STANOVISKO. Ministerstvo životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstvo životního prostředí Č. j.: 75808/ENV/15 V Praze dne 6. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 55313/ENV/15 V Praze dne 12. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX018ET8J* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 18669/2017 Sp. zn.: ŽPZ/31411/2016/Ham 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 26658/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Číslo jednací: KUJI 75961/2018 Sp. zn.: 1567/2018

Více

S E A. Program předcházení vzniku odpadů ČR Výsledky strategického posouzení vlivů na životní prostředí

S E A. Program předcházení vzniku odpadů ČR Výsledky strategického posouzení vlivů na životní prostředí Ing. Vladimír Zdražil Ing. Zdeněk Keken RNDr. Vlastimila Mikulová MUDr. Magdalena Zimová, CSc. Mgr. Stanislav Mudra Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Program předcházení vzniku

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 11. 2014 Č. j.: 80856/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení)

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) : Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) Prioritní oblast Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení Opatření..2 Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury

Více

Vypořádání Závěru zjišťovacího řízení MŽP pod č.j /ENV/13 ze dne

Vypořádání Závěru zjišťovacího řízení MŽP pod č.j /ENV/13 ze dne Vypořádání Závěru zjišťovacího řízení MŽP pod č.j. 45065/ENV/13 ze dne 26.6.2013 Jednotlivé požadavky ZZŘ, Vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP by se mělo zaměřit na: 1. Posoudit soulad navržených cílů a priorit

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59388/ENV/15 V Praze dne 27. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01PXA31* Váš dopis zn.: ÚPSŘ75026/2016Mal Městský úřad Nový Jičín Ze dne: 04.11.2016 Odbor

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 9. 2013 Č. j.: 67183/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava STANOVISKO

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava STANOVISKO KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01VP3GN* Váš dopis zn.: STU 20925/2014 JAG / 41 Městský úřad Rýmařov Ze dne: 28.11.2017 Odbor

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu STARÉ TĚCHANOVICE

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu STARÉ TĚCHANOVICE Odůvodnění změny č. 1 územního plánu STARÉ TĚCHANOVICE březen 2016 II. A Textová část Zadavatel územního plánu: Orgán územního plánování: Zpracovatel: Obec Staré Těchanovice Městský úřad ve Vítkově odbor

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: MZP/2017/710/526 V Praze dne 29. srpna 2017 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola F

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola F Kapitola F Sdělení jak bylo stanovisko podle 37 odst. 7 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 91 92 F. Sdělení jak bylo stanovisko

Více

Vyhodnocení stanoviska Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Řešeným územím je vedena jednokolejná

Vyhodnocení stanoviska Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Řešeným územím je vedena jednokolejná Volná příloha č. 1: Vyhodnocení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a jiných subjektů k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Pstruží Dotčený orgán a obsah vyjádření příp. Vyhodnocení stanoviska Správa železniční

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROCESU A VÝSLEDKŮ PROCEDURY SEA A ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROCESU A VÝSLEDKŮ PROCEDURY SEA A ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM K POSOUZENÍ VLIVŮ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) ÚVOD Uvedené Prohlášení zahrnuje aspekty

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘINEC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘINEC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘINEC sestavený k projednání Zpracován v souladu s 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 13. 9. 2010 Č.j.: 76326/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: MZP/2018/710/977 V Praze dne 27. března 2018 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Váš dopis

Více

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Michal Musil 22. února 2012 Seminář Jak probíhá příprava SeStra II Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA Zapojení veřejnosti Co SEA je

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 6. 8. 2014 Č. j.: 52773/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 14. 4. 2014 Č. j.: 25700/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí

Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí Úvod Doplnění Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí je zpracováno na základě požadavku vyplývajícího ze Stanoviska

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn ( ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (  ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Dnem 1. 1. 2018 nabyde účinnosti zákon č. 225/2017, kterým se novelizuje zákon č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: MZP/2017/710/401 V Praze dne 24. srpna 2017 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 24. 4. 2012 Č.j.: 33377/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. října 2015 Bc. Dita Rubešová KUZL 61680/2015 KUSP 66788/2014 ŽPZE-DR STANOVISKO

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. října 2015 Bc. Dita Rubešová KUZL 61680/2015 KUSP 66788/2014 ŽPZE-DR STANOVISKO Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. října 2015 Bc. Dita Rubešová KUZL 61680/2015

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis č.j.: MUZN 50537/2015/121/SD Ze dne: 29.06.2015 Č. j.: JMK 102645/2015 Sp. zn.: S-JMK 84008/2015 OŽP/Dah

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 1. ÚVOD

ÚZEMNÍ STUDIE Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 1. ÚVOD 1. ÚVOD Velkým problémem současnosti je snižující se zásoba fosilních paliv a s ní související nedostatek klasických zdrojů energie. Jednou z možností zmírnění dopadů této skutečnosti na světové hospodářství

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( )

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( ) Č. j.: 84158/ENV/16 V Praze dne 12. prosince 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 1. 2015 Č. j.: 86700/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 75107/ENV/16 V Praze dne 16. listopadu 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na ž. p.,

Více

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 5498/2016 Ing. Römišová/404 lucie.romisova@kraj-lbc.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Č.J.: KUOK 118109/2017 V Olomouci dne 19. 12. 2017 Sp. Zn.: KÚOK/109247/2017/OŽPZ/7149 Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová Tel.: 585

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na životní prostředí Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na životní prostředí Zlín, dne 11. 06. 2012 Veřejné projednání návrhu aktualizace ZÚR ZK včetně vyhodnocení vlivů A-ZÚR ZK na URÚ dle 42 odst.2, 39 odst. 1 a 22 stavebního zákona

Více