URBANISTICKÁ ŠTÚDIA MLYNSKÉ NIVY VÝCHOD, BRATISLAVA ZADANIE - ČISTOPIS, JÚL 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÁ ŠTÚDIA MLYNSKÉ NIVY VÝCHOD, BRATISLAVA ZADANIE - ČISTOPIS, JÚL 2010"

Transkript

1 URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY M L Y N S K É N I V Y - V Ý C H O D BRATISLAVA ZADANIE - ČISTOPIS Bratislava, júl 2010

2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia zóny Mlynské Nivy východ, Bratislava, ZADANIE - ČISTOPIS Obstarávateľ: Doprastav,a.s. Reality development, a.s. Generálne riaditeľstvo Dúbravská cesta 4 Drieňová Bratislava Bratislava v súčinnosti s Mestskou časťou Bratislava Ružinov Miestny úrad Bratislava Ružinov Mierová Bratislava Spracovateľ zadania: AUREX, spol. s r.o., Dúbravská cesta Bratislava štatutárny zástupca: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, konateľ autori: Ing. arch. Michal Chudík, PhD., autorizovaný architekt 0974AA Ing. arch. Ľubomír Klaučo, autorizovaný architekt 0983AA Ing. arch. Silvia Pribulová Honétzyová Osoba odborne spôsobilá na obstaranie urbanistickej štúdie: Bibiána Piršelová, Dukelská 43, Modra reg. číslo. 019, preukaz o odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí podľa 2a zákona č.50/1996 Zb. v znení neskorších predpisov, vydaný Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Príslušný orgán územného plánovania podľa 4 ods.3 stavebného zákona: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava 1 alebo Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová Bratislava 2 Dotknuté orgány samosprávy: Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov Dotknuté orgány štátnej správy: Krajský stavebný úrad v Bratislave Krajský úrad životného prostredia v Bratislave Stavebný úrad MČ Bratislava Ružinov Potvrdenie súhlasu orgánu územného plánovania so zadaním: V Bratislave, júl

3 ZADANIE PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE ZÓNY MLYNSKÉ NIVY - VÝCHOD Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie zóny Mlynské Nivy - východ je vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/ 2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Zadanie bolo predmetom prerokovania s orgánmi samosprávy na úrovni hlavného mesta a mestských častí, s orgánmi štátnej správy, so správcami verejného technického vybavenia a dopravného vybavenia a ďalšími dotknutými subjektmi v rozsahu návrhu prerokovania urbanistickej štúdie. Čistopis zadania bol vypracovaný podľa výsledkov prerokovania návrhu zadania. Obstarávanie je zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Obsah: 1. Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie 2. Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie 3. Vymedzenie riešeného územia urbanistickej štúdie 4. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie 5. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia urbanistickej štúdie 6. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie 7. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti 8. Územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady súvisiace s riešeným územím 9. Požiadavky na prerokovanie urbanistickej štúdie 10. Grafická príloha: Príloha č.1: Výrez z ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, Výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia so zobrazením návrhu ZaD 02 3

4 1. Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie Účelom spracovania urbanistickej štúdie je v súlade s 4 ods.1 stavebného zákona: zapracovanie existujúcich, rozostavaných a pripravovaných investícií do urbanistickej koncepcie a návrh ich vzájomnej koordinácie, zdokumentovanie územno-technických súvislostí a dopadov vyplývajúcich z navrhovanej koncepcie využitia územia na priestorové usporiadanie a funkčné využitie okolitého územia vo väzbe na riešenie navrhnuté v ÚPN hl.m. SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov, koncepčné riešenia špecifických urbanistických, územno-technických, dopravných, krajinnoekologických a enviromentálnych problémov vo vymedzenom území a ich dopadov na priestorové usporiadanie a funkčné využitie súvisiaceho územia príprava územnoplánovacieho podkladu pre územné rozhodovanie a usmerňovanie investičnej činnosti vo vymedzenom území, 2. Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je zosúladenie záujmov jednotlivých investorov do uceleného urbanistického konceptu, ktorý bude v súlade s platnou koncepciou rozvoja mesta a s koncepciou rozvoja mestskej časti Bratislava Ružinov. Riešenie urbanistickej štúdie na podklade zhodnotenia územno technických, hospodárskych, majetkových vzťahov, sociálnych predpokladov a vyhodnotenia limitov využitia územia: overí zmenu využitia bývalých výrobno-skladových areálov najmä v prospech funkcií: OV celomestského a nadmestského významu a bývanie a na základe toho variantne navrhne koncepciu nového urbanistického a architektonického riešenia, funkčného využitia a hmotovo priestorového usporiadania územia, ktoré by svojou navrhnutou funkciou, mierkou a priestorovým tvarovaním nadviazalo na existujúcu okolitú štruktúru, navrhne koncepciu nového dopravného a technického vybavenia územia na podklade overenia územného potenciálu, s riešením dopravných podmienok so zvláštnym zameraním na statickú dopravu, so stanovením zásad budovania novej technickej infraštruktúry, stanoví zásady a regulatívy funkčného využitia a hmotovo priestorového usporiadania pozemkov a stavieb, dopravného vybavenia a technického vybavenia územia, životného prostredia, krajiny, zelene, prvkov územného systému ekologickej stability, stanoví zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby v území, po zapracovaní výsledkov prerokovania UŠ bude slúžiť ako podklad pre územné konanie v tých častiach, v ktorých bude riešenie v súlade s platným územným plánom mesta, overí súlad navrhovanej urbanistickej koncepcie s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov overí novú koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia v kontexte celomestských väzieb, v súlade s výsledkami prerokovania štúdia bude podkladom pre prípadný návrh zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie hlavného mesta SR Bratislavy, bude podkladom a prvou fázou spracovania územnoplánovacej dokumentácie zóny. podľa 21 ods. (8) stavebného zákona. 4

5 3. Vymedzenie riešeného územia urbanistickej štúdie Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza v okrese Bratislava 2 v Mestskej časti Ružinov a je situované na mieste bývalých výrobno-skladových areálov, na ktorých postupne prebieha transformácia využitia ako aj celková priestorová prestavba územia. Je vymedzené nasledovne: a) Vlastné riešené územie predmetnej UŠ pre spracovanie na úrovni grafickej mierky 1:1000 (1:2000): na severe: ulicou Prievozská a Gagarinova na východe ulicou Hraničná na juhu diaľnicou D1 na západe ulicou Bajkalská b) Územie širších vzťahov pre spracovanie na úrovni grafickej mierky 1:10 000: na severe ulicou Prievozská a Gagarinova na východe ulicou Kaštieľska na juhu ulicou Prístavná a diaľnicou D1 na západe ulicou Plynárenská Pozn.: Grafické vymedzenie vlastného riešeného územia, ako aj územia širších vzťahov je dokladované v prílohe zadania: Výrez z ÚPN hl. m. SR Bratislavy 2007, v znení zmien a doplnkov, Výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia so zobrazením návrhu ZaD Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie 4.1 Platná celomestská územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hl.m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, riešené územie definuje pre funkčné využitie nasledovne: Prevažná časť územia je definovaná ako rozvojové územie kód funkčného využitia zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných a rozvojové územie kód funkčného využitia zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti v južnej časti územia pod ulicou Mlynské Nivy, V danom území platný územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia rozvojových území, viažuce sa k určenému funkčnému využitiu nasledovne: Kód IPP max. Číslo funkcie Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie Priem. podlažnosť IZP max. KZ min H 2, zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti * zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných * zástavba mestského typu rôzne formy zástavby, areály * funkcia bývania je limitovaná na max. 60% podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby 6 0,35 0,25 7 0,30 0,30 6,6 0,35 0,20 Pre ostatné časti územia je stanovené: 5

6 o obdĺžniková plocha pri okraji Bajkalskej ulice je definovaná ako stabilizované územie kód funkčného využitia zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, o plocha po okraji Hraničnej ulice a časť územia pod Gagarinovou ulicou sú definované ako stabilizované územie kód funkčného využitia územie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu o časť na východe územia v tvare trojuholníka je definovaná ako stabilizované územie kód funkčného využitia územie občianskej vybavenosti lokálneho významu, o štvorcová plocha nad ulicou Mlynské Nivy je definovaná ako stabilizované územie kód funkčného využitia územie technickej vybavenosti energetika a telekomunikácie, o zelený pás na ulici Mlynské Nivy je definovaný ako rozvojové územie kód funkčného využitia 1110 územie mestskej zelene - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, o lichobežník nad diaľnicou D1 je definovaný ako stabilizované územie kód funkčného využitia územie mestskej zelene - ostatná ochranná a izolačná zeleň, Riešená zóna sa nachádza v ochrannom pásme letiska M. R. Štefánika. Pozn.: Grafické vyjadrenie funkčného využitia plôch je zdokumentované v prílohe zadania: Výrez z ÚPN hl. m. SR Bratislavy 2007, v znení zmien a doplnkov, Výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia so zobrazením návrhu ZaD 02. V návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta ZaD 02 je navrhnutá zmena stabilizovaného územia s kódom funkčného využitia územie technickej vybavenosti energetika a telekomunikácie a zmena stabilizovaného územia s kódom funkčného využitia územie občianskej vybavenosti lokálneho významu na rozvojové územie s kódom funkčného využitia územie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s regulatívom intenzity využitia G (zmena č. KR/RU/24, RV/RU/34 v lokalite Hraničná). Kód IPP max. Číslo funkcie Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie Priem. podlažnosť IZP max. KZ min stredné školy 4-5 0,36 0,30 G 1,8 201 OV celomestského a nadmestského významu zástavba mests.typu rozvoľnená zástavba 5-6 0,30 0, ,22 0, Požiadavky na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie koncepčne riešiť transformáciu územia na rozvojových plochách bývalých výrobno-skladových areálov pri minimálnych vplyvoch na životné prostredie s ohľadom na prebiehajúcu transformáciu v okolitých územiach, rešpektovať celomestskú koncepciu riešenia technickej vybavenosti, rešpektovať existujúce koridory a zariadenia technického vybavenia: 6

7 - verejný vodovod: DN 1000 trasovaný pozdĺž Bajkalskej ul. a diaľnice D1, DN 300 trasovaný pozdĺž ulíc Gagarinova a Mierová - verejná kanalizácia: zberač B VII v ul. Mlynské nivy, Bajkalská a Prievozská ul., zberač A pozdĺž diaľnice D1 - el. vedenie: vzdušné vedenie 2 x 110 kv s OP, pozdĺž diaľnice D1. (určené na prekládku - kabelizáciu) - horúcovod: DN 700 pozdĺž Bajkalskej ul. a DN 250 v ul. Ml. Nivy - telekomunikácie: optická káblová trasa TKR pozdĺž ul. Mlynské Nivy a Hraničná ul. prehĺbiť riešenie verejného dopravného a technického vybavenia so zameraním na limity, obmedzenia a vzájomné technické a prevádzkové väzby riešeného územia a územia širších vzťahov, zhodnotiť riešenie s variantnou prevádzkovou a hmotovo-priestorovou organizáciou územia pri danom funkčnom využití územia a riešiť následné stupne ÚPD na základe optimálneho variantu. 5. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia urbanistickej štúdie Urbanistická štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch riešenia, ktoré budú dokladovať možnosti optimálneho funkčného využitia a hmotovo-priestorového usporiadania územia, reflektujúc záujmy investorov v riešenom území. Aspoň jeden z variantov bude reflektovať návrh zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy 2007 ZaD 02, ktorý je pripravovaný na rokovanie orgánov samosprávy mesta. V riešení bude overená miera reštrukturalizácie a prestavby potenciálne rozvojového územia a možnosti dobudovania stabilizovaných území. Návrh urbanistickej štúdie, upravený na základe výsledkov prerokovania, bude podkladom pre návrh Zmien a doplnkov platnej ÚPD. 6. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie Pri spracovaní urbanistickej štúdie postupovať v súlade s ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov, ktoré sa viažu k predmetu obstarania (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon. Č. 364/20004 Z.z. o vodách, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívanie poľnohospodárskej pôdy a požiadaviek ostatných osobitnýchpredpisov, najmä hygienických, požiarnych a bezpečnostných.) 6.1 Požiadavky z hľadiska širších vzťahov dokladovať zapojenie územia do širších väzieb na úrovni grafickej mierky 1 : z hľadiska rozvoja funkčno-prevádzkových a priestorových väzieb, kompozičných vzťahov na kontaktné územie a susediace priestory, rozvoja dopravných systémov a dopravno-komunikačných väzieb, technickej infraštruktúry a prvkov RUSES, zdokumentovať územno- technické súvislosti a dopady na kontaktné územia vo vzťahu k ÚPN hl.m. SR Bratislava, v znení zmien a doplnkov a overiť novú koncepciu prevádzkového a hmotovo-priestorového usporiadania riešeného územia vo väzbe na územie širších vzťahov, vyjadriť riešenie verejného dopravného vybavenia so zohľadnením koncepčne stabilizovaného riešenia komunikačného systému a systému MHD, vyjadriť riešenie verejného technického vybavenia so zohľadnením koncepčne stabilizovaného vedenia sietí a lokalizácie zariadení technického vybavenia, riešiť technické vybavenie územia vo všetkých jej funkčných systémoch v nadväznosti na systémy susediacich zón resp. širšie súvisiace územie mesta, 7

8 rešpektovať alebo doriešiť kolízie navrhovanej urbanistickej koncepcie s koridormi nadradeného technického vybavenia, v UŠ jednoznačne definovať priestorovú rezervu potrebnú na trasu prekládky a s tým súvisiacich energetických zariadení distribučného charakteru, zabezpečiť potrebné priestorové rezervy na umiestnenie nových distribučných TS a káblových koridorov potrebných na napojenie navrhovaných objektov na distribučnú sústavu vyjadriť priemet prvkov územného systému ekologickej stability a prvkov systému zelene, vyjadriť limity využitia územia, zdokumentovať siluetárno-panoramatické pôsobenie navrhnutej hmotovo-priestorovej štruktúry vo vzťahu na kontaktné územia z exponovaných pohľadov a celkovej tvorby panorámy mestskej časti Ružinov. 6.2 Požiadavky z hľadiska urbanistickej koncepcie, funkčno-prevádzkového využitia a priestorového usporiadania riešeného územia V návrhu urbanistickej koncepcie zohľadniť exponovanú polohu územia, ktorého rozvojové plochy sú v platnom územnom pláne určené pre funkciu občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu. Na základe stanovenej funkčnej náplne je potrebné nájsť súlad medzi investičnými zámermi resp. záujmami jednotlivých investorov a záujmom v území zainteresovaných orgánov a organizácií. v urbanistickom riešení zhodnotiť územie preverením podmienok pre stabilizáciu, resp. prestavbu jestvujúcich stavebných štruktúr, vytvoriť územné, prevádzkové a priestorové predpoklady pre novú výstavbu resp. dostavbu jestvujúcich areálov, overiť optimálnu zastavanosť pri danom funkčnom využití územia, overiť únosnosť zaťaženia územia novonavrhovaným prevádzkovým a funkčným využitím, navrhnúť prípadné opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov, vyjadriť hierarchický priestorovo-prevádzkový a kompozičný systém zástavby s riešením verejných priestorov a trás prepájajúcich jednotlivé celky, vytvárať mnohotvárnosť prostredia, overiť výškovú hladinu zástavby a umiestnenie výškových dominánt vo vzťahu k polohe v území mestskej časti Ružinov, navrhnúť prechodné zóny medzi novonavrhovanou zástavbou a jestvujúcou štruktúrou,. posúdiť dopravné zaťaženie územia a navrhnúť optimálne riešenie verejného dopravného vybavenia prepojiť riešené územie so zónou Mlynské nivy západ a podporiť tvorbu jednotnej koncepcie reštrukturalizácie územia s rešpektovaním založenej centrálnej osi ulice Mlynské nivy ako zeleného bulváru preveriť reštrukturalizáciu územia formami mestskej štruktúry, nakoľko sa územie nachádza pri jednej z okružných komunikácií - Bajkalská pri riešení rešpektovať požiadavky ochranných pásiem Letiska M.R.Š v Bratislave 6.3 Požiadavky vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov 1. demografia Z hľadiska zhodnotenia využitia územia riešiť tieto základné socioekonomické ukazovatele: preveriť výhľadovú optimálnu demografickú veľkosť vo väzbe na únosnosť územia, preveriť demografické charakteristiky vo väzbe na navrhovanú vybavenosť, 8

9 preveriť predpoklady pre denne prítomné obyvateľstvo, riešiť návrh trvalo bývajúceho obyvateľstva. 2. trh práce zamestnanosť Z hľadiska optimálneho využitia riešiť tieto základné ukazovatele trhu práce: preveriť rozsah pracovných príležitostí a štruktúru zamestnanosti v území, riešiť štruktúru pracovných príležitostí podľa navrhovaných funkcií, uplatniť bilančné ukazovatele zamestnanosti z hľadiska zaťaženosti územia (intenzita zamestnanosti v plošných ukazovateľoch). 6.4 Požiadavky z hľadiska stanovenia rozsahu regulácie navrhnúť regulatívy funkčného využitia pozemkov a stavieb so stanovením základných, doplňujúcich a neprípustných funkcií, navrhnúť regulatívy priestorového usporiadania a umiestnenia stavieb na pozemkoch s určením zastavovacích podmienok, navrhnúť miery využitia pozemku a stavieb: priemerná a maximálna podlažnosť, index podlažných plôch, podiel zastavaných plôch, podiel zelene, navrhnúť princípy kompozície a stanoviť zásady architektonického riešenia stavieb, vyjadriť regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia: trasovanie a rozmerové parametre líniových stavieb, vyjadriť regulatívy ochrany a tvorby životného prostredia, krajiny, zelene, prvkov územného systému ekologickej stability, vyjadriť regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb, vyjadriť regulatívy delenia a sceľovania pozemkov. 6.5 Požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia vyjadriť väzby urbanistického riešenia na jestvujúce a navrhované dopravné vybavenie, navrhnúť dopravnú obsluhu riešeného územia včítane funkčných tried, kategórií komunikácií, s ohľadom na navrhované funkčné využitie a organizáciu územia, preveriť dopady zvýšenej intenzity automobilovej dopravy vyplývajúcej z návrhu urbanizácie na priepustnosť komunikačnej siete a križovatiek, pri definovaní charakteru ulice Mlynské nivy preveriť možnosť jej fungovania ako mestskej triedy so stredným zeleným pásom najmä z hľadiska: - pohybu peších, - dopravnej obsluhy priľahlých území (parkovanie, zásobovanie), - možnosti prepojenia so západnou časťou ul. Mlynské nivy popod Bajkalskú ul., navrhnúť sieť obslužných komunikácií v území medzi ulicami Mlynské nivy a Gagarinova, sieť obslužných komunikácií napojiť v maximálnej možnej miere z ulíc Gagarinova a Hraničná, pričom kapacity navrhovaných cestných komunikácií musia vyhovovať STN , navrhnúť zatriedenie navrhovaných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení., riešiť statickú dopravu (parkovacie garáže, parkoviská) v zmysle STN pre stupeň automobilizácie 1:2, komplexne posúdiť požiadavky na parkovanie vozidiel v novom nezastavanom území, pričom každý navrhovaný objekt bude mať zabezpečený dostatočný 9

10 počet odstavných a parkovacích stojísk v zmysle STN , ktoré budú umiestnené v rámci vlastného pozemku, objektu, t.j. nie na úkor kapacity verejných komunikácií, parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v garážových priestoroch rovnako aj príjazdových komunikácií do hromadných garáží navrhnúť v súlade s STN , pri navrhovaní komunikácií pre chodcov šírka chodníka musí spĺňať podmienky uvedené v čl STN , preveriť dopady nárastu dopravného zaťaženia na komunikačnej sieti a v jej križovatkách v rozsahu hraníc širších vzťahov (vymedzené ulicami Plynárenská, Gagarinova, Kaštieľska, diaľnica D1). V kapacitnom posúdení zohľadniť aj nárast dopravy aj od stavieb realizovaných, resp. plánovaných v širšom území (zástavba v okolí ulíc Mlynské nivy a Hraničná). Na základe kapacitného posúdenia doložiť návrh opatrení na zvládnutie nárastu dopravného zaťaženia (zosúladených s opatreniami, ktoré sú súčasťou stavieb plánovaných resp. realizovaných v širšom území), navrhnúť sieť komunikácií pre pešiu a cyklistickú dopravu, systém cyklistických trás riešiť v širších kontextoch územia, riešiť systém peších trás a rozptylových priestorov a ich nadväznosť na MHD, zohľadniť návrh etapizácie a podmienenosti využitia územia, zohľadniť vplyvy železničnej prevádzky, ktoré sa môžu ešte zvýrazniť vzhľadom na rozvojové zámery ŽSR, dodržiavať ustanovenia zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach, ktorým podlieha stavebná činnosť v obvode dráhy, zhodnotiť umiestnenie autobusových zastávok, ktoré zohladňujú náležitosti STN (Stavby pre dopravu autobusové, trolejbusové a električkové zastávky) navrhnúť obsluhu územia hromadnou dopravou vrátane riešenia nadväzností na jej existujúce systémy, určiť rozvoj hromadnej dopravy aj nad rámec platného Územného plánu HMB predovšetkým ekologickou elektrickou trakciou, verejnú dopravu riešiť v súlade s dokumentom Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy, schváleným uznesením zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 24/2007 zo dňa a uznesením zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.87/2007 zo dňa , zohľadniť dopravné riešenie navrhnuté v UŠ zóny Mlynské nivy západ, v kapacitnom posúdení dopadov nárastu dopravného zaťaženia vyplývajúceho z návrhu urbanizácie územia Mlynských nív východ vychádzať z dopravno inžinierskej analýzy (súčasť UŠ zóny Mlynské nivy -. Západ, SIEBERT+TALAŠ a AUREX, 2009), zohľadniť dopravné riešenie pripravovanej a na magistráte odsúhlasenej stavby Multifunkčné centrum Euromax, Mierová ul. Bratislava, Časť C Infraštruktúra a vyvolané investície V riešení širších vzťahov zdokumentovať: priemet celomestskej koncepcie ZÁKOS-u komunikácií Prievozskej, Gagarinovej, Bajkalskej, navrhnutých ako zberné komunikácie triedy B1 a Kaštieľskej ako zbernú komunikáciu triedy B2, výhľadové dopravné riešenie v území medzi Dunajom a ul. Mlynské nivy v súlade s investičnými zámermi zóny Mlynské Nivy - západ 6.6 Požiadavky z hľadiska verejného technického vybavenia vyjadriť väzby urbanistického riešenia na jestvujúce a navrhované technické vybavenie, 10

11 navrhnúť pokrytie potrieb a zariadení technického vybavenia pripravovaných investícií správcov sietí vo vzťahu k navrhovanému funkčnému využitiu a organizácii územia s maximálnym využitím vybudovaných sietí, riešiť technické vybavenie vo všetkých funkčných systémoch zásobovanie vodou, odkanalizovanie, zásobovanie plynom, teplom, elektrickou energiou, telekomunikácie, kolektory, s maximálnym využitím existujúcich sietí, rozlíšiť v riešení technického vybavenia verejné a neverejné systémy, vrátane vyznačenia ochranných, bezpečnostných a hygienických pásiem, v riešení technického vybavenia zohľadniť požiadavky tvorby mestského polyfunkčného prostredia primeranou integráciou zariadení technického vybavenia do zástavby, zohľadniť existujúce siete TI, koridory, trasy hlavných vedení a zariadenia technického vybavenia vrátane ochranných pásiem, navrhnúť odkanalizovanie riešeného územia vo väzbe na existujúce sieť verejnej kanalizácie, so zadržiavaním dažďových vôd vo vsakovacích a retenčných zariadeniach navrhnúť odvádzanie splaškových vôd do systému zberača A a B VII, návrh zásobovania teplom riešiť alternatívne napojením objektov na SCZT alebo na báze zemného plynu spracovať riešenia technickej vybavenosti v samostatných kapitolách a výkresoch pre jednotlivé systémy, vyznačiť trasy a koridory hlavných líniových a uzlových prvkov technickej vybavenosti, ich ochranné, bezpečnostné a hygienické pásma, v návrhu urbanistickej koncepcie ich rešpektovať ako limity, vyznačiť a rešpektovať územné rezervy pripravovaných stavieb TI pre ich trasy a zariadenia, v návrhu riešenia technického vybavenia zohľadniť návrh etapizácie a podmienenosti využitia územia, v návrhu nových zariadení TI zohľadniť nasledovné zásady: - trasy nových vedení umiestňovať do verejného priestranstva - verejné vodovodné potrubia v maximálnej miere zokruhovať - všetky zariadenia TI plniace funkciu verejných zariadení je nutné deklarovať ako verejnoprospešné stavby 6.7 Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia vo väzbe na zástavbu a verejné priestory riešiť plošnú a líniovú zeleň - zeleň parkových úprav, zeleň námestí, vnútroblokov a parkovacích plôch, stromoradia pozdĺž komunikácií, rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a nariadenia vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov odpadových vôd a osobitných vôd v znení neskorších predpisov, rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov rešpektovať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 11

12 v ďalšom postupe prípravy uplatňovať posudzovanie pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rešpektovať VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/93 o starostlivosti o verejnú zeleň, pri návrhu vychádzať z RÚSES hl. Mesta SR Bratislavy, 1994 a jeho aktualizácie premietnutej v návrhu ÚPN hl. Mesta SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov výkres č. 5 Ochrana prírody, tvorba krajiny a ÚSES, zosúladiť koncepciu využitia územia s krajinno-ekologickými podmienkami územia, určiť podmienky zabezpečenia vyhovujúcej ekologickej stability priestorovej štruktúry krajiny, ochrany a racionálneho využívania prírody, tvorby a ochrany životného prostredia, zohľadniť územný systém ekologickej stability - a navrhnúť jeho ochranu a zapojenie do navrhovaných štruktúr, rešpektovať ochranné, hygienické a bezpečnostné pásma, zohľadniť geomorfologické, hydrologické a klimatické podmienky územia, zohľadniť jestvujúcu vzrastlú zeleň, prepojiť existujúcu verejnú zeleň s navrhovanými zelenými plochami areálov, v rámci komunikácie Mlynské nivy navrhnúť stredný zelený pás (o.i. ako priestoru pre peších v tomto území i v rámci širších územný priestorových väzieb), zároveň riešiť aj zelené línie ako súčasť peších komunikácií, parkovú zeleň a vnútroblokovú a líniovú pozdĺž komunikácií výstavbu na mieste bývalých priemyselných areálov realizovať až po prieskume vplyvov na zdravie a životné prostredie a eventuálnom odstránení enviromentálnych záťaží zbilancovať predpokladané množstvá a druhy odpadov po realizácii zámeru na základe predpokladaného počtu obyvateľov a pracovných miest, rešpektovať zákon NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy 6.8 Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a prírodných zdrojov Vzhľadom na charakter a polohu územia nie je potrebné pri návrhu riešiť ochranu PPF a LPF. 6.9 Požiadavky na vyjadrenie urbanistickej ekonómie a ekonomické zhodnotenie vyjadriť základné plošné ukazovatele a kapacitné údaje navrhovaného riešenia, z hľadiska zhodnotenia limitov využitia pozemkov a stavieb uviesť v bilanciách tieto ukazovatele urbanistickej ekonómie: zastavaná plocha plochy parciel v m2 podlažná plocha : nadzemná, podzemná plochy zelene (koeficient zelene, minimálny podiel) index podlažných plôch (ipp) koeficient zastavaných plôch počet parkovacích miest počet pracovných príležitostí podiel občianskej vybavenosti, 6.10 Požiadavky s hľadiska záujmov protipožiarnej ochrany, COO a obrany štátu Pri návrhu ÚPN CMZ zohľadniť záujmy a potreby civilnej ochrany obyvateľstva (COO) v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č.117/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.42/1994 v znení zákona č.222/1996 Z.z., v zmysle vyhlášky č.297/1994 o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany, doplnenej a zmenenej vyhláškou č.349/1998 Z.z. a vyhláškou č. 202/2002 Z.z. 12

13 V riešení zohľadniť legislatívne predpisy z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia (Zákon SNR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MVSR č. 121/2001 Z.z., 94/2004 Z.z. a 699/2004 Z.z.) 6.11 Ochrana pamiatok rešpektovať zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, územie nie je súčasťou Pamiatkovej zóny, následnú výstavbu v území koordinovať s príslušnými orgánmi ohľadne potreby archeologického prieskumu. 7. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania urbanistickej štúdie Urbanistická štúdia bude spracovaná v digitálnej forme na CD nosičoch vo formáte pdf a vo výtlačkoch v členení na textovú časť a grafickú časť v nasledovnom rozsahu: 7.1 Textová časť základné údaje o zadaní, podkladoch a hlavných cieľoch riešenia vymedzenie riešeného územia vzťah k vyššiemu stupňu UPD charakteristika výstupov z analýzy a limity využiteľnosti územia (urbanistické, priestorové, kompozičné, dopravné a technické) zhodnotenie vlastníckych vzťahov k pozemkom začlenenie širšieho územia do širších vzťahov popis a zdôvodnenie navrhovanej koncepcie riešenia návrh ozelenenia územia zhodnotenie kvality životného prostredia územia návrh riešenia verejného dopravného vybavenia návrh riešenia technickej vybavenosti v členení podľa jej systémov urbanistická ekonómia a tabuľková časť s bilanciami využitia územia asanácia jestvujúcich stavieb priemet urbanistickej koncepcie do návrhu regulácie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia vyhodnotenie návrhov variantného riešenia požiadavky na vymedzenie parciel pre verejnoprospešné stavby dokladová časť 7.2 Grafická časť vypracovaná na podklade katastrálnych máp s vyznačením polohopisu, výškopisu a technickej infraštruktúry Výkresová časť spracovaná v podrobnosti umožňujúcej vyjadrenie riešenia: výkresy širších vzťahov M 1: vo vzťahu k platnej dokumentácii ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov - návrh začlenenia navrhovaného rozvoja územia do širších dopravných vzťahov - návrh začlenenia navrhovaného rozvoja územia do širších technicko infraštrukturálnych vzťahov výkres limitov a problémov M 1: 2000 (1 : 1000) výkresy variantov urbanistickej koncepcie M 1: 1000 (1 : 2000) výkres dopravného vybavenia M 1: 1000 (1 : 2000) výkres technického vybavenia: zásobovanie vodou, odkanalizovanie a vodné toky M 1: 2000 (1 : 1000) výkres technického vybavenia: zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie M 1: 2000 (1 : 1000) výkres technického vybavenia: zásobovanie plynom, zásobovanie teplom M 1: 2000 (1 : 1000) 13

14 výkres zelene s premietnutím prvkov interpretujúcich stav ochrany prírody, tvorby krajiny, prvkov ozelenenia územia, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a jeho kompozičné dotvorenie do funkčného systému, výkres regulácie návrh zmien a doplnkov schéma vecnej a časovej koordinácie výkres verejnoprospešných stavieb výkres panoramatických zobrazení 8. Územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady súvisiace riešeným územím : V riešení vychádzať z nasledovnej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov : Územnoplánovacia dokumentácia: ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov Územnoplánovacie podklady: ÚPN MČ Bratislava Ružinov, koncept riešenia, AUREX, 1997 ÚAŠ Mlynské Nivy doplnok riešenia, Štefan Hric + Združenie Archicon UŠ zóny Mlynské Nivy Bajkalská, Prievozská, Plynárenská, Prístavná, Ing. arch. Šoltés, Ing. arch. Ondriaš, 2004 Územný generel mestskej hromadnej dopravy, Dopravoprojekt, 1999 Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete mesta Bratislavy, DIC, 1998 Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou mesta Bratislavy, AUREX, 2009 Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta Bratislavy, Územný generel kolektorizácie hl.m. SR Bratislavy Aktualizácia územného generelu odkanalizovania mesta Bratislavy, AUREX, 2009 Územný generel zásobovania elektrickou energiou mesta Bratislavy, AUREX,1997 Územný generel zásobovania plynom mesta Bratislavy, AUREX, 1998, 2002 Územný generel zásobovania teplom mesta Bratislavy, DANKO, 1997 Aktualizácia územného generelu telekomunikácií mesta Bratislavy, PROTEL, 1999 Územný generel zelene mesta Bratislavy, Čechová, 1999 Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN, ENVIROCONSULTING, 2003 RÚSES hl.m. SR Bratislavy, SAŽP Bratislava, 1994 UŠ zóny Mlynské Nivy západ (so zohľadnením stanoviska hl. m. MAGS ORM 39735/ z dňa , uplatneného v prerokovaní predmetnej UŠ), SIEBERT+TALAŠ a AUREX, 2009 Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie 9. Požiadavky na prerokovanie urbanistickej štúdie Urbanistická štúdia bude prerokovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/ 2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Prerokovanie bude verejné a verejnosti bude prerokovanie oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Predpokladom pre splnenie cieľov urbanistickej štúdie bude zosúladenie zámerov obstarávateľa, orgánov územného plánovania na úrovni samosprávnych orgánov hl. mesta, mestských častí a štátnej správy a ostatných zainteresovaných subjektov v území pri jej spracovaní a prerokovaní. Pre dosiahnutie objektivizovaných výsledkov prerokovania navrhnutej koncepcie v rámci riešenia urbanistickej štúdie a možnosti ich využitia v procese obstarania územného plánu zóny bude 14

15 zabezpečená spolupráca obstarávateľa urbanistickej štúdie s orgánom územného plánovania na úrovni samosprávnych orgánov hlavného mesta a dotknutej mestskej časti. Subjekty prerokovania: 1. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, Bratislava 2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava 3. Miestny úrad Bratislava Ružinov, Mierová č. 21, Bratislava 4. Ministerstvo vnútra SR, úrad informácií a telekomunikácií odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava 5. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - správa nehnuteľného majetku a výstavby, - odbor infraštruktúry a ochrany ŽP 6. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Nám.slobody 6, P.O.BOX 100, Bratislava 7. Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta 8, Bratislava 8. Krajský úrad ŽP v Bratislave, Karloveská 2, Bratislava 9. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajnorská 98/D, Bratislava 10. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, Bratislava 11. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, Bratislava 12. Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Krížna 52, Bratislava 13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, Bratislava 14. Obvodný úrad životného prostredia, Karloveská 2, Bratislava - odbor štátnej vodnej správy - odbor odpadového hospodárstva - odbor ochrany ovzdušia 15. Obvodný úrad v Bratislave, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, Bratislava 16. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Pri Starej prachárni 14, Bratislava 17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m.sr so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26, Ružinovská ul.č. 8, Bratislava Úrad pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave, Miletičova 19, Bratislava 19. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska ulica č. 1, Bratislava 20. Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., Rıntgenova ulica 24, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ, Votrubova 1, Bratislava 22. Západoslovenská energetika, a.s., odbor technického rozvoja a normalizácie, Čulenova 6, Bratislava 23. BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava Letecký úrad SR, Bratislava, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 26. Slovak Telecom, sekcia sieťovej stratégie a technického rozvoja Ba a Zs, Námestie slobody 6, Bratislava Národná dialničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, Bratislava 28. SAD Bratislava, a.s., Rožňavská 2, P.O.BOX 35, Bratislava 29. Generálny investor Bratislavy, Röngtenova 24, Bratislava 30. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, , Bratislava 31. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2, 4, Bratislava 3 V priebehu spracovania UŠ spracovateľ zvolá minimálne dva kvalitárske výbory za účasti orgánov samosprávy, štátnej správy a ostatných dotknutých subjektov. 15

16

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA - DUNAJSKÁ ULICA V OBCI BERNOLÁKOVO

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA - DUNAJSKÁ ULICA V OBCI BERNOLÁKOVO Návrh zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Púpavová ulica - Dunajská ulica strana 1 N Á V R H Z A D A N I A P R E S P R A C O V A N I E URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA

Více

BERNOLÁKOVO POĽNÁ ULICA

BERNOLÁKOVO POĽNÁ ULICA obytná zóna Poľná ulica ZADANIE PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY BERNOLÁKOVO POĽNÁ ULICA Obstarávateľ: Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo Odborne spôsobilá osoba

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Ing. arch. PASTIRAN Ján, Považská 8, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Správa k návrhu Obstarávateľ : Obec Matejovce nad Hornádom Spracovateľ : Ing. arch. Pastiran Ján 1 Marec 2009 OBSAH

Více

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA -IBV Trnavská ulica, Sereď- ZADANIE

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA -IBV Trnavská ulica, Sereď- ZADANIE -IBV Trnavská ulica, Sereď- Časť 1 lokality BI-52 Apríl 2016 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia, Trnavská cesta, Sereď, časť 1 lokality BI-52 Zadanie Obstarávateľ:

Více

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA ZMENA A DOPLNOK ČÍSLO 2

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA ZMENA A DOPLNOK ČÍSLO 2 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA ZMENA A DOPLNOK ČÍSLO

Více

Mestská časť Bratislava-Devín Kremeľská 39, , Bratislava. Územný plán zóny Devín I. Oznámenie o obstarávaní strategického dokumentu

Mestská časť Bratislava-Devín Kremeľská 39, , Bratislava. Územný plán zóny Devín I. Oznámenie o obstarávaní strategického dokumentu Mestská časť -Devín Kremeľská 39, 841 10, Územný plán zóny Devín I Oznámenie o obstarávaní strategického dokumentu Máj 2016 1 2 I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Názov obstarávateľa: Mestská časť

Více

Návrh územného plánu zóny Devín I

Návrh územného plánu zóny Devín I Návrh územného plánu zóny Devín I ÚVOD Návrh územného plánu zóny Devín I nadväzuje (o.i.) na urbanistickú štúdiu UŠ MČ Bratislava Devín (zhotoviteľ: AUREX spol. s r.o. Ing. arch. D. Kostovský a kol., obst.:

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

ZaD Priestorové usporiadanie a funkèné využitie územia - Komplexné riešenie

ZaD Priestorové usporiadanie a funkèné využitie územia - Komplexné riešenie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY ZMENY A DOPLNKY Mierka 1:10 000 Rok 2008 Mierka 1 : 10 000 44-21-15 44-22-11 44-22-12 44-22-13 44-21-20

Více

OBYTNEJ ZÓNY ZÁLESIE JÁGERŇA I.

OBYTNEJ ZÓNY ZÁLESIE JÁGERŇA I. Obstarávateľ: Obec Zálesie, Malinovská 1/123 900 28 Zálesie, Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie: Ing. arch. Miroslava Valková, Horná 81, 974 01 Banská Bystrica (r.č.: 010) NÁVRH ZADANIA PRE SPRACOVANIE

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Súčasný stav stavebného práva na Slovensku

Súčasný stav stavebného práva na Slovensku Súčasný stav stavebného práva na Slovensku 21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU Plzeň, 12. 13. ŘÍJEN/OKTÓBER 2017 Ing. Tibor Németh, generálny riaditeľ sekcie výstavby Legislatívna

Více

Z Á B O R S K É. Územný plán obytnej zóny č.2. Zmeny a doplnky č.1. ATELIÉR URBEKO s.r.o. Sprievodná správa

Z Á B O R S K É. Územný plán obytnej zóny č.2. Zmeny a doplnky č.1. ATELIÉR URBEKO s.r.o. Sprievodná správa ATELIÉR URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV Tel:(051) 772 20 71 mobil 0905 371634 e-mail:urbeko.urbeko@gmail.com Z Á B O R S K É Územný plán obytnej zóny č.2 Zmeny a doplnky č.1 Sprievodná správa

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad Komárno

Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad Komárno Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad 945 01 Komárno Vec: Ohlásenie reklamnej stavby podľa 55, ods. 2 písm. h) a 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Více

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 v znení zmien a doplnkov ÚPN mesta č.1/a/2007, č.2/2007, č.3/2008,č.1/b/2007, č.5/2009. č.4/a/2009, č.4/b/2009, č.6/2010, č.7/2011, č.9/b/2012, č.10/2013,

Více

Materiál do operatívnej porady starostu

Materiál do operatívnej porady starostu Materiál do operatívnej porady starostu Urbanistická štúdia: Žiadateľ: Popper Capital, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava a INLOGIS V, s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava Obstarávateľ: Popper Capital,

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

charakteristika funkčnej plochy funkčnej plochy plochy navrhovaných bytových domov BD.01

charakteristika funkčnej plochy funkčnej plochy plochy navrhovaných bytových domov BD.01 003.3.BD.01 plochy navrhovaných bytových domov - max. počet nadzemných podlaží - 5 - strecha šikmá alebo sedlová - min. vzdialenosť prednej hrany stavby BD od hranice komunikácie 6 m - min. vzdialenosť

Více

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo Etapa: 1.Úvodné podklady 1.5 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo Zhotoviteľ: Geopenta s.r.o.,

Více

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z Číslo: 4732/11/2016 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva na 15. zasadnutie konané dňa: 25.10.2016 K bodu programu: Zmena a doplnok č. 30 Územného plánu mesta Lučenec zmena funkčného

Více

A DOPLNKY ÚPN-O MENGUSOVCE,

A DOPLNKY ÚPN-O MENGUSOVCE, ! O b e c M e n g u s o v c e O z n á m e n i e o strategickom dokumente ZMENY A DOPLNKY ÚPN-O MENGUSOVCE, v katastrálnom území Mengusovce I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Názov: Obec Mengusovce

Více

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU. Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Ing. Eugen Szabó Štúrovo,

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU. Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Ing. Eugen Szabó Štúrovo, ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Štúrovo, 30.11.2017 2 Zákony a iné strategické dokumenty Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce,

Více

OZNAM. Verejná vyhláška

OZNAM. Verejná vyhláška OZNAM Verejná vyhláška Mesto Rajec oznamuje občanom, že v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bolo doručené na Mesto Rajec Oznámenie o strategickom

Více

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Doložka civilnej ochrany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto Spracovateľ: Ing. arch. Jela Plencnerová, U-A ateliér, Bratislava Dátum spracovania:

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06.06.2013 Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

územný plán obce Dvorníky - Včeláre

územný plán obce Dvorníky - Včeláre územný plán obce Dvorníky - Včeláre z m e n y a d o p l n k y zmena čís. 1 Košice, september 2016 názov dokumentácie: Územný plán obce (ÚPN-O) Dvorníky - Včeláre okres Košice - okolie zmeny a doplnky,

Více

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI A PRÍLEŽITOSTI KOŠICE O B S A H Krátky prehľad o vývoji územného plánu Možnosti bývania, občianskej vybavenosti, priemyslu a rekreácie Niekoľko príkladov lokalít pre rozvoj

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUŽINOV ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY POŠEŇ - SEVER MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV NÁVRH ZADANIA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUŽINOV ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY POŠEŇ - SEVER MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV NÁVRH ZADANIA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUŽINOV ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY POŠEŇ - SEVER MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV BRATISLAVA, MÁJ 2018 Z A D A N I E Názov územnoplánovacej dokumentácie ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY POŠEŇ - SEVER, MESTSKÁ

Více

URBA - Ing. arch. Eva Mačáková, Jakobyho 14, Košice, tel. 055/ , ,

URBA - Ing. arch. Eva Mačáková, Jakobyho 14, Košice, tel. 055/ , , URBA - Ing. arch. Eva Mačáková, Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253, email: archmacakova@gmail.com Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce ČAŇA Zmena: PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA V REKREAČNEJ

Více

CHORVÁTSKY GROB ÚZEMNÝ PLÁN OBCE. ZMENY A DOPLNKY č.1/2015. Obec Chorvátsky Grob. AUREX spol. s r.o., Ľubľanská 1, Bratislava OBSTARÁVATEĽ:

CHORVÁTSKY GROB ÚZEMNÝ PLÁN OBCE. ZMENY A DOPLNKY č.1/2015. Obec Chorvátsky Grob. AUREX spol. s r.o., Ľubľanská 1, Bratislava OBSTARÁVATEĽ: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB ZMENY A DOPLNKY č.1/2015 OBSTARÁVATEĽ: Obec Chorvátsky Grob SPRACOVATEĽ: AUREX spol. s r.o., Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava september 2015 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB

Více

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY VAJNORSKÁ, AREÁLY SPOLOČNOSTI TOWERCOM BRATISLAVA

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY VAJNORSKÁ, AREÁLY SPOLOČNOSTI TOWERCOM BRATISLAVA URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY VAJNORSKÁ, AREÁLY SPOLOČNOSTI TOWERCOM BRATISLAVA čistopis OBJEDNÁVATEĽ : TOWERCOM a.s., Bratislava SPRACOVATEĽ: GUTGUT s.r.o., Bratislava a Ing. arch. Martin Pavlík AUTORI: Ing.

Více

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE v zmysle 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE v zmysle 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE v zmysle 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY VĆHODNÉ, MČ BRATISLAVA RAČA BRATISLAVA, MÁJ 2015

Více

OBEC PRESEĽANY. (podľa 58 stavebného zákona v spojení s 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

OBEC PRESEĽANY. (podľa 58 stavebného zákona v spojení s 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) OBEC PRESEĽANY V... dňa,... Vec: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (podľa 58 stavebného zákona v spojení s 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Více

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6 Strana 1 z 6 OBSAH 1. Charakteristika územia výstavby 1.1 Zhodnotenie staveniska 1.2 Údaje o prieskumoch 1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 1.4 Príprava územia pre výstavbu 2. Celkové urbanistické,

Více

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky zmena

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky zmena OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011-2015 - zmena vypracoval Ing. Peter J a n í k predkladá Ing. Juraj H a m a j vedúci odboru starostlivosti

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Základné údaje o lokalite

Základné údaje o lokalite BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 22. 11. 2016 N á v r h na vrátenie pozemku registra C parc. č. 14790/2 zastavané

Více

Klad listov M 1: v priemete štátnej mapy odvodenej (M 1:5.000) - Mesto Hlohovec. Hlohovec 8-4. Hlohovec 7-4. Hlohovec 7-5.

Klad listov M 1: v priemete štátnej mapy odvodenej (M 1:5.000) - Mesto Hlohovec. Hlohovec 8-4. Hlohovec 7-4. Hlohovec 7-5. Klad listov M 1:10.000 v priemete štátnej mapy odvodenej (M 1:5.000) - Mesto 0-4 9-4 8-4 7-4 6-4 5-4 0-5 9-5 8-5 7-5 6-5 5-5 0-6 9-6 8-6 7-6 6-6 5-6 0-7 9-7 8-7 7-7 6-7 5-7 0-8 9-8 8-8 7-8 6-8 5-8 0-9

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 Riešené Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č.4/a/2009 v znení schválených zmien a doplnkov č.1/2007, č.2/2007, č.3/2008, č.1b/2007, a č.5/2009 sú v tabuľkách

Více

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov

Více

Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec stavebná uzávera

Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec stavebná uzávera MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 V Hlohovci dňa 24.10.2013 Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec stavebná uzávera Predkladá: Ing. Eva Lukáčová

Více

KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE

KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE Mestské zastupiteľstvo 28.6.2016 Úvod 1. Analýza odstavných a parkovacích stojísk v sektoroch bytových domov 2. Návrh nových parkovacích a garážovacích plôch 3. Návrh

Více

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MÝTO POD ĎUMBIEROM ZMENY A DOPLNKY Č. 8 december 2016 1 I. IDENTIFIKAČNÉ A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE Obec Mýto pod Ďumbierom Kód obce 508811 Názov okresu Brezno Názov kraja

Více

Urbanistická štúdia MAGNETKA

Urbanistická štúdia MAGNETKA Ing. arch. Dušan Hudec, autorizovaný architekt, Letná 45, Košice 040 01, urban@urban.sk, Tel/ fax: 055/62 237 27 Návrh manuálu pre koordinovaný časový, priestorový a funkčný rozvoj územia Urbanistická

Více

ÚZEMNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY TRNAVA ZMENA 02/2016

ÚZEMNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY TRNAVA ZMENA 02/2016 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil: 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk ÚZEMNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ

Více

KRASŇANY ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ZADANIE NÁVRH MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA SEPTEMBER 2015 OBSTARÁVATEĽ SPRACOVATEĽ

KRASŇANY ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ZADANIE NÁVRH MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA SEPTEMBER 2015 OBSTARÁVATEĽ SPRACOVATEĽ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KRASŇANY MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA ZADANIE NÁVRH SEPTEMBER 2015 OBSTARÁVATEĽ SPRACOVATEĽ Mestská časť Bratislava Rača www.raca.sk AŽ PROJEKT s.r.o. www.azprojekt.sk OBSTARÁVATEĽ Mestská

Více

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Více

PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ŽLKOVCE č. **/2018

PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ŽLKOVCE č. **/2018 PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ŽLKOVCE č. **/2018 Záväzná časť Územného plánu obce Žlkovce, schválená Obecným zastupiteľstvom obce Žlkovce uzn. č. 20/2004 zo dňa 25.10.2004 a vyhlásená

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

NÁVRH DOPRAVY / / VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

NÁVRH DOPRAVY / / VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE Klad listov štátnej mapy odvodenej v M 1:5.000 - Mesto 0-4 9-4 8-4 7-4 6-4 5-4 0-5 9-5 8-5 7-5 6-5 5-5 0-6 9-6 8-6 7-6 6-6 5-6 0-7 9-7 8-7 7-7 6-7 5-7 0-8 9-8 8-8 7-8 6-8 5-8 0-9 9-9 8-9 7-9 6-9 5-9 Sereď

Více

PREHĽAD DÔLEŽITÝCH ZÁKONOV pre miestnu samosprávu

PREHĽAD DÔLEŽITÝCH ZÁKONOV pre miestnu samosprávu PREHĽAD DÔLEŽITÝCH ZÁKONOV pre miestnu samosprávu I. POSTAVENIE MIEST A OBCÍ 1. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 3. Vyhláška Ministerstva

Více

OZNÁMENIE O PREROKÚVANÍ NÁVRHU ZADANIA PRE SPRACOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ĽUDOVÁ ŠTVRŤ

OZNÁMENIE O PREROKÚVANÍ NÁVRHU ZADANIA PRE SPRACOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ĽUDOVÁ ŠTVRŤ OZNÁMENIE O PREROKÚVANÍ NÁVRHU ZADANIA PRE SPRACOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ĽUDOVÁ ŠTVRŤ V zmysle 20 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon) v znení neskorších

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: 6754-ES/4846/2018/192/VJ Nové Zámky Vybavuje: Viera Juríková OZNÁMENIE

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: 6754-ES/4846/2018/192/VJ Nové Zámky Vybavuje: Viera Juríková OZNÁMENIE MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 6754-ES/4846/2018/192/VJ Nové Zámky 03.10.2018 Vybavuje: Viera Juríková OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA Slovak Telekom, a. s., Bajkalská

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Zadanie pre Územný plán zóny Chalupkova

Zadanie pre Územný plán zóny Chalupkova pre Územný plán zóny Chalupkova Objednávateľ: Zhotoviteľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto JELA, s.r.o. Ing. arch. Jela Plencnerová Bratislava, máj 2008 1 Obsah: Obsah:...2 A. Dôvody na obstaranie

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

1 AMŠ Partners, spol. s. r.o, Banská Bystrica

1 AMŠ Partners, spol. s. r.o, Banská Bystrica Obstarávateľ: Spracovateľ: Zodpovedný projektant: Autori: Spolupráca: Vyhodnotenie zámerov na poľnohosp. pôde: Obec Pravenec, Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec AMŠ Partners, spol. s r.o., Banská Bystrica

Více

ZADANIE NA SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV 2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CHORVÁTSKY GROB

ZADANIE NA SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV 2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CHORVÁTSKY GROB 1. Dôvody na obstaranie Zmien a doplnkov 2011územného plánu obce (ďalej len ZaD 2011 ÚPN-O ) 1.a) Zohľadniť zmenu územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá

Více

Vyhláš. áška MV SR č.. 523/2006 Z. z. O podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania Jednotiek civilnej ochrany

Vyhláš. áška MV SR č.. 523/2006 Z. z. O podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania Jednotiek civilnej ochrany Záchranné práce Vyhláš áška MV SR č.. 523/2006 Z. z. O podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania Jednotiek civilnej ochrany Definícia záchranných prác (ZP) Zákon NR SR č. 42/1994

Více

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine. konané dňa:

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine. konané dňa: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa: 28.11.2016 Názov materiálu: Predkladá: Spracovateľ: Prerokované v komisii: Návrh

Více

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY Programovacie obdobie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY Programovacie obdobie OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020 Programovacie obdobie 2014-2020 (podľa Prílohy č.2 č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Více

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA : S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2015 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 31/1995 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA PRIEVIDZA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 31/1995 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA PRIEVIDZA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 31/1995 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA PRIEVIDZA Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe 6 a 11 odst.4, písm. c/ 4 odst. 3, písm. j/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom

Více

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš Územný plán mesta Liptovský Mikuláš Z M E N A D O P L N K è. 5 264480 264491 264481 264492 264482 264493 264344 A 264345 264335 264346 264347 264348 M N 264334 264324 264336 264325 C 264315 264305 D E

Více

VZN č. 6/2009/VZN Záväzná časť zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš - 1-

VZN č. 6/2009/VZN Záväzná časť zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš - 1- zóny Západ Liptovský Mikuláš - 1- Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle 27 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších

Více

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY RUSOVCE SEVER ZÁVÄZNÁ ČASŤ

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY RUSOVCE SEVER ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY RUSOVCE SEVER ZÁVÄZNÁ ČASŤ Obstarávateľ: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUSOVCE Spracovateľ: ING: ARCH: DUŠAN DINAJ Dátum: FEBRUÁR 2017 1 OBSAH TEXTOVÁ ČASŤ 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÉ

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Príloha č.3 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov PHSR mesta Nitry 25-223 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Všetky projekty realizované v rámci IÚS MFO mesta Nitry musia zároveň spĺňať všetky kritériá

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 138/2015 Názov materiálu: Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami

Více

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov FÓRUM O DOPRAVE VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV Ing. Peter Janus Prešov 2. 6. 2009 Mestská hromadná doprava -trolejbusová -autobusová Prímestská autobusová doprava Taxislužba Železničná doprava

Více

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš Územný plán mesta Liptovský Mikuláš Z M E N Y A D O P L N K Y è. 5 264480 264491 264481 264492 264482 264493 264344 264334 264324 264304 264494 264345 264335 264325 264315 264305 264346 264336 264326 264316

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

SPRIEVODNÁ SPRÁVA K ZMENE A DOPLNKU Č. 4 ÚPN-O GERLACHOV

SPRIEVODNÁ SPRÁVA K ZMENE A DOPLNKU Č. 4 ÚPN-O GERLACHOV SPRIEVODNÁ SPRÁVA K ZMENE A DOPLNKU Č. 4 ÚPN-O GERLACHOV ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI 1.1. Obstarávateľ: OBEC GERLACHOV Obecný úrad Gerlachov, Hlavná 110 059 42 GERLACHOV 1.2. Odborne spôsobilá

Více

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYSOKÉ TATRY

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYSOKÉ TATRY URBI Projektová kancelária, urbanizmus a územné plánovanie, 040 01 Košice, Zvonárska 23 s.r.o. Architektúra, urbanizmus, ekológia, informatika Dúbravská cesta 9, 841 0 4Bratislava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYSOKÉ

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 2018. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie:

Záväzná výšková a objemová regulácia stavebnej intervencie: Blok č.17/5 -d Urbanistický obvod č.17 -Prior Adresa: Lazaretská 7 Parc.číslo 8751, 8752 Výmera pozemku (m 2 ) 428 Rozloha zelene (m 2 ) 0 Zastavaná plocha (m 2 ) 215 Počet NP/PP 3/1 Celková ÚP (m 2 )

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2014

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2014 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2014 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2013 OBSTARÁVATEĽ

Více

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.1 VZN vyvesené dňa: 09.07.2015 VZN schválené dňa: 01.07.2015 VZN nadobúda účinnosť dňom: 24.07.2015 Obec Demänovská Dolina Obecný úrad v zmysle 27 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších

Více

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV Obec Svätý Kríž podľa 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1, Hlohovec

Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1, Hlohovec Číslo materiálu: 8 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 29.6.2016 Názov materiálu: Zriadenie Elokovaného pracoviska, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec ako súčasť

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa ,

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa , Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa 3.6.2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom

Více

Preskúmanie aktuálnosti Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky

Preskúmanie aktuálnosti Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky AUREX, spol. s r.o., Bratislava Preskúmanie aktuálnosti Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky Bratislava, december 2010 Názov dokumentácie: Preskúmanie aktuálnosti Územného plánu sídelného útvaru

Více