Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Ing. I. Brabcová, F. Cívela, Ing. arch. K. Koláček, Z. Ohnoutek, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský Omluven: MUDr. K. Pavelka Ověřovatel: Ing. arch. K. Koláček Hosté: Ing. Bc. Z. Sukupová, A. Trňák, M. Vančík, Ing. M. Chrástová, R. Gajdušková, Ing. I. Šlíma Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Reakce na usnesení rady města č. 9/234/2015 nájemní smlouva na pozemek pod prodejní buňkou v ul. Husova 2. Uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku se spol. V.D.O. RACING s.r.o. 3. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na část pozemku u autobusového nádraží u provozovny rychlého občerstvení Fialka 4. Žádost spol. M Plus elektro s.r.o. o uzavření smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro spol. E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla,ul.Jiráskova,kabel NN 5. Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku v ul. Smetanova 6. Žádost spol. MOEL, s.r.o. o uzavření smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro spol. E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla,T15 střed B,tech.VN NN 7. Návrh na zrušení vyhlášeného záměru prodeje domů č. p. 94 a č. p. 95 v ulici Palackého 8. Schválení Příkazní smlouvy č. 02/P/2015 o úplatném obstarávání smluvně dohodnutých oblastí správy domů, bytů a nebytových prostor v majetku města Napajedla uzavírané mezi městem Napajedla a společností NBTH, s.r.o. do Rekonstrukce kotelny bytového domu č. p v ul. Jiráskova 10. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla pro rok Úprava rozpočtu o dotační příjmy a výdaje, rozpočtové opatření č. 28/ Vyhodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby IT města Napajedla, část A 13. Vyhodnocení nabídek v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby IT města Napajedla, část B 14. Vyhodnocení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla 15. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací 16. Zápisy z jednání sboru pro občanské záležitosti dne a

2 2 17. Dodatek č. 1 /2015 k obchodní smlouvě č. P/ o rozšíření licence programového systému PERM Zadání zakázky malého rozsahu na realizaci projektu z OP VK, Výzva č základní škola Napajedla, příspěvková organizace C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 1/ Prohlášení starostů měst k rozšíření počtu ORP 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a ve 14:00 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. arch. K. Koláček. 3. Zápis z jednání dne 24. června 2015 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změny. B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla se seznámila s dopisem reagujícím na usnesení rady města č. 9/234/2015 ze dne a usnesením č. 12/266/2015 a) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 460/1 o výměře cca 44 m 2 v k. ú. Napajedla pod buňkou k podnikatelským účelům za účelem poskytování služeb občanům, a to půjčováním a provozováním automatických masážních křesel v ulici Husova, s jejím majitelem na dobu určitou do , za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, s účinností od , za těchto podmínek: - nájemce pronajatý pozemek nesmí přenechat do užívání další osobě, - v případě prodeje buňky jiné osobě, nájemce do 7 dnů toto oznámí pronajímateli a upozorní nového majitele buňky na nutnost uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek pod buňkou, - nájemce zajistí se souhlasem majitele pozemku změnu účelu užívání buňky; nedodržení těchto podmínek je důvodem k okamžitému ukončení nájemní smlouvy b) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 460/1 o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem přístupu do buňky v ulici Husova s jejím majitelem na dobu určitou po dobu provozování jeho podnikatelské činnosti v buňce Ing. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění záměrů nájmu a výpůjčky Termín: 31. července 2015

3 3 d) ukládá předložit návrh aktualizace Zásady nájmů, pachtů a výpůjček pozemků ve vlastnictví města Napajedla radě města Termín: 19. srpna Rada města Napajedla projednala žádost společnosti V.D.O. RACING s.r.o. o uzavření nové nájemní smlouvy na nájem části pozemku v k. ú. Napajedla a usnesením č. 12/267/2015 a) bere na vědomí, informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla pronajmout část pozemku p. č. 1308/349 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 9/227/2015 ze dne podala společnost V.D.O. RACING s.r.o. svoji nabídku b) neschvaluje nájem části pozemku p. č. 1308/349 o výměře 36 m 2 sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 7. srpna Bod, týkající se nájmu a výpůjčky pozemků pro provozovnu rychlého občerstvení FIALKA, byl stažen z programu jednání. 4. Rada města Napajedla projednala žádost společnosti M Plus elektro s r.o. o uzavření Smlouvy č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla,ul.Jiráskova,kabel NN a usnesením č. 12/268/2015 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,ul.Jiráskova,kabel NN na dobu neurčitou, na pozemcích p. č. 6426/9 a p. č. 402/3 v k. ú. Napajedla, uložení kabelu NN v délce cca 67 m za cenu 100,00 Kč/m a uložení 1 ks pilíře za cenu 50,00 Kč; k dohodnuté ceně bude připočtena DPH dle platné sazby b) schvaluje Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu v příloze č. 2 sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Termín: 31. srpna Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku v ulici Smetanova a

4 4 usnesením č. 12/269/2015 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla propachtovat pozemek p. č. 2152/318 o výměře 11 m 2 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 6/115/2015 ze dne byla na Městském úřadě Napajedla uplatněna nabídka b) schvaluje pacht pozemku p. č. 2152/318 o výměře 11 m 2 za cenu 1,00 Kč/m 2 do doby dořešení vlastnických vztahů k tomuto pozemku c) schvaluje pachtovní smlouvu dle návrhu v příloze č. 6 d) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem pachtovní smlouvy Termín: 31. srpna 2015 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1 V 15:10 hodin odešel Ing. P. Ratiborský, přítomno 5 členů rady města. 6. Rada města Napajedla projednala žádost společnosti MOEL, s.r.o. o uzavření smlouvy č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla,T15 střed B,tech.VN a NN a usnesením č. 12/270/2015 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,T15 střed B,tech.VN a NN na dobu neurčitou, na pozemcích p. č. 461/11, 130/16, 130/14 v k. ú. Napajedla, uložení kabelů VN délce cca 35 m a NN v délce cca 140 m za cenu 100,00 Kč/m, uložení 1 ks pojistkové skříně za cenu 50,00 Kč a umístění přístupového chodníku za cenu 400,00 Kč/m 2 ; k dohodnuté ceně bude připočtena DPH dle platné sazby b) schvaluje Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu v příloze č. 2 sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Termín: 31. srpna Rada města Napajedla projednala návrh zrušení vyhlášeného záměru prodeje domů č. p. 94 a č. p. 95 v ulici Palackého a usnesením č. 12/271/2015 a) ruší vyhlášení záměru prodeje objektů č. p. 94 (st. pozemek č. 136/1) a č. p. 95 (st. pozemek č. 137), včetně přilehlého pozemku p. č. 121/1, jako celku Ing. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ - zajistit stažení záměru prodeje z úřední desky a webových stránek města Termín: 31. července 2015

5 5 - zajistit odstranění reklamních bannerů z objektů č. p. 94, 95 Termín: 31. července Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Příkazní smlouvy č. 02/P/2015 o úplatném obstarávání smluvně dohodnutých oblastí správy domů, bytů a nebytových prostor v majetku města Napajedla uzavírané mezi městem Napajedla a společností NBTH, s.r.o. do a usnesením č. 12/272/2015 Příkazní smlouvu č. 02/P/2015 o úplatném obstarávání smluvně dohodnutých oblastí správy domů, bytů a nebytových prostor v majetku města Napajedla uzavírané mezi městem Napajedla a společností NBTH, s.r.o. do v předloženém znění dle přílohy č. 1 b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem Příkazní smlouvy č. 02/P/2015 Termín: 23. července Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. se seznámila s návrhy možných řešení rekonstrukce kotelny bytového domu v ulici Jiráskova č. p v Napajedlích a usnesením č. 12/273/2015 pověřuje Ing. M. Kozmíka, jednatele společnosti NBTH, s.r.o. zabývat se přípravou rekonstrukce kotelny bytového domu č. p v ul. Jiráskova v Napajedlích ve variantách č. 1 a č. 3 dle přílohy Termín: ihned 10. Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí dotace pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, z. s. a poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Lukov, příspěvkovou organizaci a usnesením č. 12/274/2015 poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč na vydání Vlastivědného věstníku moravského, ročníku 67, roku 2015 s příspěvkem z dějin města Napajedel pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, z. s., b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč na provozní výdaje v roce 2015 pro Domov pro seniory Lukov, příspěvkovou organizaci. c) schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2015: převod finančních prostředků v objemu ,00 Kč z oddílu 64 Ostatní činnosti, ORJ 2411 Rezerva na příspěvky spolkům do oddílu 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky na ORJ 2457 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s ,00 Kč a do oddílu 43 Sociální služby a pomoc na ORJ 2480 Domov pro seniory Lukov, p.o ,00 Kč

6 6 d) schvaluje smlouvu o dotaci pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, z. s. e) schvaluje smlouvu o dotaci pro Domov pro seniory Lukov, příspěvkovou organizaci f) pověřuje Z. Ohnoutka, místostarostu města podpisem smluv a zajištěním výplaty příspěvků Termín: 31. července 2015 g) ukládá Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2015 Termín: 31. července Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na úpravu rozpočtu města z titulu zahrnutí příjmů z dotačních programů do rozpočtu a úpravu některých výdajů spojených s dotačními projekty v roce 2015 a usnesením č. 12/275/2015 rozpočtové opatření č. 28/2015: - vpříjmové části rozpočtu navýšit třídu 2 nedaňové příjmy o částku ,00 Kč z titulu zahrnutí dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost od Svazu měst a obcí ČR na projekt Meziobecní spolupráce - ve výdajové části rozpočtu v oddíle 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo navýšení výdajů na ORJ 501 Meziobecní spolupráce o částku ,00 Kč na platy zaměstnanců působících v realizačním týmu Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2015 Termín: 31. srpna 2015 Hlasování: pro 4 proti 1 zdržel se 0 usnesením č. 12/276/2015 rozpočtové opatření č. 29/2015: - v příjmové části rozpočtu navýšit třídu 4 transfery o částku ,00 Kč (investiční transfer) a o částku ,00 Kč (neinvestiční transfer) z titulu zahrnutí dotace z operačního programu Regionální operační program Střední Morava na realizovaný projekt Modernizace přírodovědných učeben v ZŠ Napajedla - vpříjmové části rozpočtu navýšit třídu 4 transfery o částku ,00 Kč z titulu zahrnutí dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost od úřadu práce na realizovaný projekt vyhrazení společensky účelného pracovního místa - ve výdajové části rozpočtu v oddíle 61 Státní moc a státní správa navýšení výdajů na ORJ 2005 mzdy a odvody MěÚ o částku ,00 Kč na plat pracovníka stavebního úřadu na vyhrazené pracovní místo - v části financování snížení položky 8115 o částku ,00 Kč - ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu ,00 Kč z oddílu 64 Ostatní činnosti ORJ 2400 běžná rezerva do oddílu 63 Finanční operace na ORJ 2427 úhrada sankcí na platbu pokuty od Státní energetické inspekce

7 7 Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2015 Termín: 31. srpna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Konsolidace IT a nové služby Města Napajedla, část A a usnesením č. 12/277/2015 na základě doporučení hodnotící komise vyhodnocení nabídek na zakázku Konsolidace IT a nové služby Města Napajedla, část A b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dodávce technického vybavení pro provoz informačních systémů města a podpisem smlouvy o podpoře technického vybavení se společností NWT a.s. na provedení akce Konsolidace IT a nové služby Města Napajedla, část A za cenu ,00 Kč bez DPH Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit realizaci akce Termín: 30. října Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace projektu Konsolidace IT a nové služby IT Města Napajedla část B a usnesením č. 12/278/2015 na základě doporučení hodnotící komise vyhodnocení nabídek na zakázku Konsolidace IT a nové služby IT Města Napajedla část B vedenou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností Asseco Solutions, a.s. za cenu ,00 Kč bez DPH Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit realizaci akce Termín: 30. října Rada města Napajedla usnesením č. 12/279/2015 a) jmenuje výběrovou komisi k výběrovému řízení na obsazení pracovního místa Ředitel příspěvkové organizace města Pečovatelská služba Napajedla ve složení: předseda: Z. Ohnoutek, členové: Ing. I. Brabcová, F. Cívela, Ing. arch. K. Koláček, MUDr. K. Pavelka, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský

8 8 b) svolává zasedání výběrové komise nejpozději do , rozšířenou o vedoucí sociálního odboru MěÚ Napajedla a předsedu sociální komise Rady města Napajedla Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ pozvat uchazeče kústnímu pohovoru a vedoucí sociálního odboru MěÚ Napajedla a předsedu sociální komise na zasedání výběrové komise Termín: 19. srpna 2015 V 16:15 hodin přišel Ing. P. Ratiborský, přítomno 6 členů rady města. 15. Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem výše odměn ředitelům příspěvkových organizací města Napajedla: 1. základní škola Napajedla, 2. základní škola Napajedla, Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, Klub kultury Napajedla, Služby města Napajedla, Dům dětí a mládeže Matýsek a usnesením č. 12/280/2015 výši odměn ředitelům příspěvkových organizací města Napajedla: 1. základní škola Napajedla, 2. základní škola Napajedla, Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, Klub kultury Napajedla, Služby města Napajedla, Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla dle důvodové zprávy Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města - sdělit ředitelům příspěvkových organizací usnesení rady města - zajistit vyplacení schválených odměn Termín: výplatní termín měsíce července 16. Rada města Napajedla se seznámila se zápisy zjednání sboru pro občanské záležitosti dne , a , plánem práce SOZ na 2. pololetí 2015 a děkovným dopisem M. Vaňáčové. 17. Rada města Napajedla se seznámila s předloženým dodatkem k obchodní smlouvě č. P/ a usnesením č. 12/281/2015 dodatek č. 1 k obchodní smlouvě č. P/ o rozšíření licence programového systému PERM 3 se spol. Kvasar, spol. s r.o. dle návrhu v příloze č. 1 Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města podepsat dodatek a zajistit realizaci instalace modulu Termín: 31. července Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace projektu z OP VK, Výzva č základní školy Napajedla, příspěvkové organizace s názvem Za poznáním do světa a

9 9 usnesením č. 12/282/2015 smlouvu o dílo se společností Alfa Agency s.r.o. na provedení akce Zahraniční jazykový kurz pro učitele za cenu ,00 Kč b) pověřuje PaedDr. M. Veselého, ředitele 2. základní školy Napajedla, příspěvkové organizace podpisem této smlouvy Termín: 20. července 2015 PaedDr. M. Veselému, řediteli 2. základní školy Napajedla, příspěvkové organizace zajistit realizaci této akce Termín: 31. prosince 2015 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 1/ Rada města Napajedla se seznámila s Prohlášením starostů měst k rozšíření počtu ORP včetně prohlášení a dopisem starostky 2. Závěr Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 16:40 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Ing. arch. Kamil Koláček v. r. ověřovatel

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 31.08.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 01.02.2017 Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 01.02.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14. 03. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 NAPAJEDLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 Obsah: I. Základní údaje společnosti II. Předmět podnikání a činnost společnosti III. Organizační struktura společnosti IV. Složení řídících orgánů společnosti Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis č. 58/2018 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 58/2018 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 58/2018 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 03. 10. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 RM 03.10.2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 14.12.2016 Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14.12.2016 od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 09.11.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 47/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 204

Zápis č. 47/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 204 1 RM 13.12.2017 Zápis č. 47/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2017 od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 204 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 45/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 207

Zápis č. 45/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 207 1 RM 25.10.2017 Zápis č. 45/2017 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 25. 10. 2017 od 14:00 hodin v jednací místnosti č. 207 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis č. 49/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 49/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 49/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 05. 02. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 RM 05.02.2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 38/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 38/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM17.05.2017 Zápis č. 38/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 17.05.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 18.01.2017 Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 18.01.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 96. zasedání konaného dne 25. 7. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Zápis č. 54/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 207

Zápis č. 54/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 207 Zápis č. 54/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 16. 07. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 207 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne č. 102 Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne 12.03.2018 a) Rada města schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017 o výsledcích inventarizace majetku k 31.12.2017, (příloha

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Zápis č. 27/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 27/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 27/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.07.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis č. 51/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 51/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 51/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 04. 04. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 RM 04.04.2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS budoucí Zápis [59/RM/1.10.201$] Page I of7 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.70.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni:

Více

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 10. 12. 2014 --------------------------------------------------------------------- Přítomni: Ing. Endrlová Šárka, starostka města Mgr. Kůs Ivan, místostarosta

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 11. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Zápis č. 52/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 52/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 52/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 16. 05. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 26. 02. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 07. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3132: Rada města schvaluje: RO č. 58 přesun finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019

Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019 Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Mgr. Jiří Ringel, JUDr. Tomáš Blažek, Bc. Monika Lukašáková, MUDr. Miroslav Švábl, Arnold Vodochodský,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 14. zasedání Rady města, konaného dne 30. 05. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM Usnesení z 93. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 27.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.03.2017 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan Tůma, vedoucí FO

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2017 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav)

Rozpočet města Napajedla na rok 2017 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav) Rozpočet města Napajedla na rok 2017 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav) Rozpočet města Napajedla na rok 2017 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření,

Více