Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz)."

Transkript

1 Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací cestu počínaje mateřskou školou a konče vyšší odbornou školou. Následující materiál nepopisuje na úrovni vysokoškolského. Dále jsou vyčleněny základní informace spojené se specifickými momenty cizinců v České republice. Podrobněji jsou popsány podmínky přístupu ke, průběhu a jeho ukončování v materiálech věnovaných v mateřské, základní, střední škole a konzervatoři. 1. Vzdělávací soustava České republiky Vzdělávací soustavu České republiky tvoří školy a školská zařízení, která jsou zapsána do školského rejstříku. Pouze školy a školská zařízení, která jsou zapsána do školského rejstříku, mají dvě základní práva: 1) právo poskytovat předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné a mají právo poskytovat školské služby (které budou popsány dále), 2) právo vydávat státem uznávané doklady o základním, středním, vyšším odborném a některém jiném (jedná se zejména o právo vydávat vysvědčení, výuční listy a diplomy o absolutoriu). Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě ( Školy se člení na jednotlivé druhy. Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Školy poskytují podle vzdělávacích programů, které se člení do tří druhů: rámcové vzdělávací programy (vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), školní vzdělávací programy (vydávají ředitelé jednotlivých škol a školských zařízení), vzdělávací programy pro vyšší odborné (akredituje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Základní vztahy vyjadřující přechod od jednoho vzdělávacího stupně k dalšímu, vyššímu vzdělávacímu stupni (s vyčleněním škol poskytujících dané ) jsou schematicky vyjádřeny níže. Předškolní pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let mateřská škola přípravná třída základní školy (včetně škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) třída přípravného stupně základní školy speciální Základní základní : pro žáky zpravidla od šesti let do nejvýše osmnácti let (ve výjimečných případech do dvaceti let, resp. dvaceti šesti let) povinná školní docházka: zpravidla od šesti let po dobu devíti školních let, nejdéle do sedmnácti let základní školy (včetně škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 1

2 Střední vzdělávací program v délce 1 roku nebo 2 let v denní formě : pro žáky zpravidla ve věku od let Střední s výučním listem vzdělávací program v délce 2 nebo 3 let v denní formě : pro žáky zpravidla ve věku od let nebo zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem Střední Střední s maturitní zkouškou vzdělávací program v délce 4 let v denní formě : pro žáky zpravidla ve věku od let šestileté gymnázium: pro žáky zpravidla ve věku od let osmileté gymnázium: pro žáky zpravidla ve věku od let nebo zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou Střední v konzervatoři vzdělávací program konzervatoře v délce 6 let v denní formě : pro žáky zpravidla ve věku od let vzdělávací program konzervatoře v délce 8 let v denní formě : pro žáky zpravidla ve věku od let nebo nástavbového studia v délce 2 let denní formy střední škola střední škola střední škola konzervatoř Vyšší odborné Vyšší odborné Vyšší odborné v vzdělávací program v délce 3 roky nebo 3,5 roku: pro studenty zpravidla ve věku od let vyšší odborná škola konzervatoři vzdělávací program v délce 6 let nebo 8 let konzervatoř Mimo uvedenou posloupnost na sebe navazujících vzdělávacích stupňů je - základní umělecké poskytované v základních uměleckých školách, - jazykové poskytované v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke za stejných podmínek jako občané ČR. Přístup dětí, žáků, studentů, kteří nejsou občany Evropské unie a kteří nejsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie, se liší v závislosti na druhu školy a je popsán dále. Školská zařízení se dělí na druhy, ze kterých jsou důležité následující: - školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), - školská zařízení pro zájmové (zejména školní družina, školní klub), - školská výchovná a ubytovací zařízení (zejména domov mládeže, internát), - zařízení školního stravování (zejména školní jídelny). Školská zařízení poskytují služby nebo, které doplňují nebo podporují ve školách nebo s ním přímo souvisejí. Schematicky je uvedená souvislost shrnuta níže. 2

3 předškolní základní střední vyšší odborné typicky nebo povinně poskytované školské služby, resp. poskytované školní stravování poskytované zejména ve školní jídelně ubytování v internátě školní stravování poskytované zejména ve školní jídelně zájmové ve školní družině nebo školním klubu ubytování v internátě nebo (výjimečně) v domově mládeže školní stravování poskytované zejména ve školní jídelně ubytování v internátě nebo domově mládeže může se poskytovat za úplatu a typicky se poskytuje za úplatu školní stravování poskytované zejména ve školní jídelně ubytování v domově mládeže Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke školským službám za stejných podmínek jako občané ČR. Žáci cizinci, kteří nejsou občany EU a kteří jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře, mají přístup ke školnímu stravování a k zájmovému poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové v pravidelné denní docházce, za stejných podmínek jako občané ČR. 2. Vzdělávání poskytované jednotlivými druhy škol 2. 1 Předškolní v mateřské škole Zřizovatelé Vzdělávání Zřizovateli mateřské školy mohou být různé fyzické i právnické osoby. Osoba zřizovatele má vliv zejména na výši úplaty za předškolní. Veřejné mateřské školy jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Dále existují soukromé a církevní mateřské školy. Speciální skupinou mateřských škol jsou firemní mateřské školy, které zaměstnavatelé zřizují pro děti svých zaměstnanců. Mateřské školy poskytují předškolní. Přístup ke jsou občany EU nebo jsou rodinnými příslušníky občana EU děti nejsou občany EU nebo nejsou rodinnými příslušníky občana EU mají přístup k předškolnímu za stejných podmínek jako občané ČR pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany mají přístup k předškolnímu za stejných podmínek jako občané ČR Věk dětí Předškolní se organizuje pro děti ve věku od 2 let do zpravidla 6 let. 3

4 Pro které děti je předškolní povinné? děti, které dosáhly pátého roku věku, a to od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku povinnost předškolního trvá do zahájení povinné školní docházky v základní škole Předškolní je povinné pro následující děti děti, které jsou - státními občany České republiky, které pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, - občany jiného členského státu Evropské unie, které na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, - jinými cizinci, které jsou oprávněny pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Na děti s hlubokým mentálním postižením se povinnost předškolního nevztahuje. Zápis Pokud se má dítě vzdělávat v mateřské škole od začátku školního roku (tj. od 1. 9.), zákonný zástupce dítě přihlásí k zápisu, který na jednotlivých mateřských školách probíhá v období od 2. do 16. května. V tomto období se zapisují k předškolnímu děti, pro které je předškolní povinné, i děti, pro které není předškolní povinné. Dítě lze přijmout k předškolnímu i v průběhu školního roku. Volba mateřské školy Podmínky přijetí a kritéria přijetí Ukončení Specifika dětí - cizinců Přechod k dalšímu vzdělávacímu stupni Úplata za Zákonný zástupce si může zvolit mateřskou školu, ve které požádá o přijetí dítěte k předškolnímu. Lze podat přihlášku na více mateřských škol. Podmínka přijetí k předškolnímu dítěte je spojena s očkováním dítěte (viz materiál věnovaný předškolnímu ). Kritéria přijetí k předškolnímu stanoví ředitel mateřské školy. Ředitel školy zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí však musí od respektovat pravidla přednostního přijetí, které předepisuje zákon. Uvedená kritéria jsou spojena s věkem dítěte a tzv. školským obvodem dané mateřské školy (viz materiál věnovaný předškolnímu ). Mateřské není určitým způsobem ukončováno. Dítě nezískává stupeň vzdělání, dítěti se nevydává vysvědčení. Pokud to doporučí školské poradenské zařízení a bude s tím souhlasit zákonný zástupce dítěte, posílí mateřská škola výuku českého jazyka jako jazyka cizího (jedná se o tzv. podpůrné opatření). Uvedené posílení výuky je pro dítě bezplatné. Dalším, vyšším vzdělávacím stupněm je základní. Absolvování předškolního v mateřské škole není podmínkou přijetí k základnímu v základní škole. Předškolní se může poskytovat za úplatu a také je ve většině případů poskytováno za úplatu. Výjimkou je předškolní dětí, pro které je předškolní povinné, v mateřských školách zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 4

5 úplata za dítěte v mateřské škole zřízené státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí předškolní pro dítě není povinné předškolní pro dítě je povinné přeškolní se může poskytovat za úplatu předškolní se dítěti poskytuje bezúplatně 2. 2 Předškolní v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální Předškolní se poskytuje také v přípravných třídách základních škol nebo třídách přípravného stupně základních škol speciálních. Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu věnovaném předškolnímu Základní v základní škole Zřizovatelé Vzdělávání Zřizovateli základní školy mohou být různé fyzické i právnické osoby. Osoba zřizovatele má vliv zejména na úplatu za základní. Veřejné základní školy jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Dále existují soukromé a církevní základní školy. Základní školy poskytují základní. Přístup k základnímu jsou občany EU nebo rodinnými příslušníky občana EU žáci nejsou občany EU nebo nejsou rodinnými příslušníky občana EU mají přístup k základnímu za stejných podmínek jako občané ČR pobývají na území ČR mají přístup k základnímu za stejných podmínek jako občané ČR Věk dětí, od kterého začíná povinná školní docházka Doba povinné školní docházky Na které žáky se vztahuje povinná školní docházka? Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Např.: jestliže dítě dosáhne šestého roku věku , pak pro ně začíná povinná školní docházka od školního roku 2017/2018, tj. od Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na následující žáky státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů cizince, kteří nejsou státními občany Evropské unie, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 5

6 Zápis Volba základní školy Zápis k základnímu (které je zahájeno začátkem následujícího školního roku) probíhá na jednotlivých základních školách v období od 1. do 30. dubna. Pokud bude uchazeč na dané základní škole přijat k základnímu, zahájí od daného roku. Zákonný zástupce si může zvolit základní školu, ve které požádá o přijetí dítěte k základnímu. Lze podat přihlášku na více základních škol. Kritéria přijetí Kritéria přijetí k základnímu stanoví ředitel základní školy. Ředitel školy zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí musí respektovat pravidla přednostního přijetí, které předepisuje zákon. Uvedená pravidla jsou spojena s místem trvalého pobytu (nebo místem pobytu žáka cizince) v tzv. školském obvodu (viz materiál věnovaný základnímu ). Specifika žáků - cizinců Stupeň vzdělání Přechod k dalšímu vzdělávacímu stupni Úplata za Žáci cizinci se mohou vzdělávat ve třídách pro jazykovou přípravu. Uvedená jazyková příprava je pro žáky bezplatná. Pokud to doporučí školské poradenské zařízení a bude s tím souhlasit zákonný zástupce žáka, posílí základní škola výuku českého jazyka jako jazyka cizího (jedná se o tzv. podpůrné opatření). Uvedené posílení výuky je pro žáky bezplatné. Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní je možné vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk nahradit v nejlepším zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Při hodnocení žáků - cizinců, kteří plní v ČR povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. Žák získá stupeň základního vzdělání úspěšným ukončením posledního (tj. devátého) ročníku základní školy nebo kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní škole. Od získání základního stupně vzdělání je nutné odlišovat splnění povinné školní docházky. Žák splní povinnou školní docházku, pokud uplyne devět školních let, které následují po zahájení povinné školní docházky. Žák splní povinnou školní docházku, i když nezíská stupeň základního vzdělání. Vyšším vzdělávacím stupněm je ve střední škole nebo v konzervatoři. V případě většiny oborů vzdělání je jednou z podmínek přijetí ke ve střední škole splnění povinné školní docházky. V případě přijetí ke střednímu ve víceletém (osmiletém, šestiletém) gymnáziu není jednou z podmínek přijetí ke střednímu splnění povinné docházky. Základní ve školách zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí je poskytováno bezúplatně. Základní v církevních a soukromých školách se může poskytovat za úplatu a typicky se poskytuje za úplatu Plnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři Jestliže se žák vzdělává v šestiletém nebo osmiletém oboru vzdělání gymnázia nebo v konzervatoři, plní určitý počet let povinné školní docházky ve střední škole nebo v konzervatoři. Dále může ve střední škole nebo konzervatoři získat stupeň základního vzdělání (viz materiál věnovaný ve střední škole a konzervatoři). 6

7 2. 5 Střední ve středních školách Zřizovatelé Vzdělávání Zřizovateli střední školy mohou být různé fyzické i právnické osoby. Osoba zřizovatele má vliv zejména na úplatu za střední. Veřejné střední školy jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Dále existují soukromé a církevní střední školy. Střední školy poskytují střední, střední s výučním listem nebo střední s maturitní zkouškou. Základní podmínky poskytování středního jsou občany EU nebo rodinnými příslušníky občana EU žáci nejsou občany EU nebo nejsou rodinnými příslušníky občana EU mají přístup ke ve střední škole za stejných podmínek jako občané ČR pobývají oprávněně na území ČR mají přístup ke ve středních školách za stejných podmínek jako občané ČR Věk žáků střední školy Dobrovolnost Podání přihlášky Volba střední školy Doba ve střední škole činí 1 rok, 2 roky, 3 roky nebo 4 roky: obvykle se začínají vzdělávat žáci ve věku let (většina žáků pokračuje ve ve střední škole bezprostředně po ukončení devátého ročníku základní školy; jinak však věk žáků daných oborů vzdělání není omezen a do prvního ročníku může být přijat i uchazeč mladší nebo starší). V šestiletém gymnáziu se obvykle začínají vzdělávat žáci ve věku let [do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře]. V osmiletém oboru gymnázia se obvykle začínají vzdělávat žáci ve věku let [do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy]. Vzdělávání ve střední škole není povinné, je dobrovolné. Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku ke v prvním ročníku ve střední škole do 1. března (obory vzdělání bez talentové zkoušky) nebo do 30. listopadu (obory vzdělání s talentovou zkouškou). Uchazeč si zvolí střední školu (školy), ve které požádá o přijetí ke. V prvním kole přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky, v ostatních kolech (druhém, třetím atd.) přijímacího řízení není počet podaných přihlášek omezen. 7

8 Podmínky přijetí ke ve střední škole podmínky přijetí ke ve střední škole povinná školní docházka zdravotní způsobilost splnění kritérií přijímacího řízení uchazeč se hlásí ke v oborech středního vzdělání, ve kterých se žák vzdělává 1, 2, 3 nebo 4 roky jednou z podmínek přijetí je splnění povinné školní docházky některé obory vzdělání: podmínkou přijetí ke je zdravotní způsobilost uchazeče uchazeč žádá o přijetí ke střednímu ve víceletém (osmiletém, šestiletém) gymnáziu jednou z podmínek přijetí není splnění povinné školní docházky Kritéria přijetí Ke ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří při přijímacím řízení splnili kritéria přijímacího řízení a prokázali vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy. Kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy. Jestliže uchazeč o ve střední škole není státním občanem ČR a současně získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, pak může požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka při přijímacím řízení ke ve střední škole. V případě, že uchazeč o prominutí zkoušky z českého jazyka požádá, škola uchazeči tuto zkoušku promine a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem. Některé specifické podmínky přijetí ke střednímu Podmínkou přijetí uchazeče do nástavbového studia je získání středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy. Podmínkou přijetí uchazeče do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem je získání středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání nebo získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí uchazeče do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Specifika žáků - cizinců Pokud to doporučí školské poradenské zařízení a souhlasí s tím zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, posílí střední škola výuku českého jazyka jako jazyka cizího (jedná se o tzv. podpůrné opatření). Uvedené posílení výuky je pro žáka bezplatné. 8

9 Jakým způsobem se ukončuje? závěrečnou zkouškou ve střední škole se ukončuje závěrečnou zkouškou maturitní zkouškou doklad o dosažení středního vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce doklad o dosažení středního vzdělání s výučním listem: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list cizinci, který pobývá na území ČR po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky: na žádost žáka se prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut, při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny doklad o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou: vysvědčení o maturitní zkoušce Přechod k vyššímu vzdělávacímu stupni Úplata za Vyšším stupněm vzdělání je vyšší odborné poskytované ve vyšších odborných školách. Střední ve středních školách zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí je poskytováno bezúplatně. Střední v církevních a soukromých středních školách se může poskytovat za úplatu a také se typicky poskytuje za úplatu Střední s maturitní zkouškou v konzervatořích V rámci středního s maturitní zkouškou se také vzdělávají žáci konzervatoře (viz materiál věnovaný ve střední škole a konzervatoři) Vyšší odborné ve vyšších odborných školách Zřizovatelé Vzdělávání Zřizovateli vyšší odborné školy mohou být různé fyzické a právnické osoby. Veřejné vyšší odborné školy jsou zřizovány státem, krajem, nebo obcí. Dále existují soukromé a církevní vyšší odborné školy. Vyšší odborné školy poskytují vyšší odborné. Základní podmínky poskytování vyššího odborného jsou občany EU nebo rodinnými příslušníky občana EU mají přístup ke ve vyšší odborné škole za stejných podmínek jako občané ČR studenti nejsou občany EU nebo nejsou rodinnými příslušníky občana EU pobývají oprávněně na území ČR mají přístup ke ve vyšších odborných školách za stejných podmínek jako občané ČR 9

10 Věk studentů vyšší odborné školy Dobrovolnost Podání přihlášky Volba vyšší odborné školy Podmínky přijetí ke ve vyšší odborné škole Ve vyšších odborných školách se začínají vzdělávat studenti obvykle ve věku let (většina studentů pokračuje ve vyšším odborném bezprostředně po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou). Věk studentů vyšších odborných škol však není omezen a do prvního ročníku vyšší odborné školy může být přijat i uchazeč mladší nebo starší. Vzdělávání ve vyšší odborné škole není povinné, je dobrovolné. Uchazeč podává přihlášku ke v prvním ročníku ve vyšší odborné škole do 31. května. Uchazeč volí vyšší odbornou školu, ve které požádá o přijetí ke. Počet přihlášek není omezen. podmínky přijetí ke ve vyšší odborné škole získání středního vzdělání s maturitní zkouškou zdravotní způsobilost splnění kritérií přijímacího řízení v případě některých oborů vzdělání se vyžaduje splnění zdravotní způsobilosti kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel školy Kritéria přijetí Jakým způsobem se ukončuje? Úplata za Ke ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří při přijímacím řízení splnili kritéria přijímacího řízení a prokázali vhodné schopností, vědomosti a zájmy. Kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel vyšší odborné školy. Jestliže uchazeč o ve vyšší odborné škole není státním občanem České republiky a současně získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, pak může požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka při přijímacím řízení ke ve vyšší odborné škole. V případě, že uchazeč o prominutí zkoušky z českého jazyka požádá, škola uchazeči tuto zkoušku promine a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem. Vyšší odborné se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS."). Vzdělávání ve vyšší odborné škole se může poskytovat za úplatu, a to jak ve vyšší odborné škole zřízené státem, krajem, obcí, tak v církevní nebo soukromé vyšší odborné škole Vyšší odborné v konzervatoři Vyšší odborné se poskytuje i v konzervatoři. Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři získá žák úspěšným ukončením šestiletého nebo osmiletého vzdělávacího programu. Vypracovala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., říjen

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. a její dopady pro MŠ a ZŠ

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. a její dopady pro MŠ a ZŠ Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. a její dopady pro MŠ a ZŠ Změny v předškolním vzdělávání zavedení povinného předškolního vzdělávání 34 (1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla

Více

OBSAH. Seznam zkratek Právní předpisy citované v knize, Úvod... 16

OBSAH. Seznam zkratek Právní předpisy citované v knize, Úvod... 16 OBSAH Seznam zkratek............................................... 13 Právní předpisy citované v knize,............................... 14 Úvod........................................................ 16

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Vyhláška č. 671/2004 Sb.

Vyhláška č. 671/2004 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON I. Mgr. Libuše Parmová JUDr. Hana Poláková JUDr. Jaroslava Tomancová

STUDIJNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON I. Mgr. Libuše Parmová JUDr. Hana Poláková JUDr. Jaroslava Tomancová STUDIJNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON I. Mgr. Libuše Parmová JUDr. Hana Poláková JUDr. Jaroslava Tomancová 2005 ŠKOLSKÝ ZÁKON I. 1 2 ŠKOLSKÝ ZÁKON I. 1. VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA Cíl: Po prostudování

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb.

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb. č. j. MSMT-10430/2015-4 PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

Jiráskovo gymnázium v Náchodě

Jiráskovo gymnázium v Náchodě Jiráskovo gymnázium v Náchodě Řezníčkova 451, 547 44 Náchod Tel./Fax/Záznamník: +420 491 423 243 E-mail: sekretariat@gymnachod.cz http://www.gymnachod.cz INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení

Více

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017) Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017) Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017) Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání zřizovatele mateřské školy (obec) - zákonní zástupci dítěte, mateřská škola, Novelizace

Více

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení Správní řízení v praxi škol a školských zařízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Správní řízení v praxi škol a školských zařízení MONIKA PUŠKINOVÁ FILIP RIGEL Vzor citace: PUŠKINOVÁ,

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

Jiráskovo gymnázium v Náchodě

Jiráskovo gymnázium v Náchodě Jiráskovo gymnázium v Náchodě Řezníčkova 451, 547 44 Náchod Tel./Fax/Záznamník: +420 491 423 243 E-mail: sekretariat@gymnachod.cz http://www.gymnachod.cz INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (do 30. 3. 2008 změny

Více

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004,

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004, 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášek

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Návrh novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, květen 2017

Návrh novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, květen 2017 . Návrh novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, květen 2017 VYHLÁŠKA ze dne..,2017 kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018)

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018) Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018) V souladu s ustanovením 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2018/2019

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2018/2019 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2018/2019 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Jak vyplnit přihlášku ke studiu

Jak vyplnit přihlášku ke studiu Jak vyplnit přihlášku ke studiu Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění 60 až 64

Více

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2016/2017)

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2016/2017) Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2016/2017) Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DO MŠ

JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DO MŠ Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DO MŠ Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve stanovený termín do zvolené mateřské školy k přijímacímu řízení tzv. zápisu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb. (novelizovaného zákonem

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o vymezení

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018)

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018) Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018) V souladu s ustanovením 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz SMĚRNICE

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole 1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

Přihlašování ke vzdělání na SŠ pro školní rok Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy

Přihlašování ke vzdělání na SŠ pro školní rok Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy Přihlašování ke vzdělání na SŠ pro školní rok 2017-2018 Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr. Praha západ se sídlem J. Štulíka 39, 252 45 Zvole ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 04/2019 ÚPLATA V MŠ Vypracovala: Schválila: Mgr. Lucie Strejcová, ředitelka školy

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, A10. Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, A10. Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak Vypracovala: Schválila: ZŠ a MŠ/47/2016/KN A.1. A10

Více

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb., VYHLÁŠKA č. 92/2005 Sb., o krajských normativech ve znění vyhlášky č. 7/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb. a vyhlášky č. 110/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

ZÁSADY PRO UZNÁVÁNÍ VZDĚLÁNÍ, DOSAŽENÉHO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH, V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁSADY PRO UZNÁVÁNÍ VZDĚLÁNÍ, DOSAŽENÉHO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH, V ČESKÉ REPUBLICE ZÁSADY PRO UZNÁVÁNÍ VZDĚLÁNÍ, DOSAŽENÉHO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH, V ČESKÉ REPUBLICE Jedním ze závazků vyplývajících pro Českou republiku z Úmluvy o statutu Evropských škol, přijaté v Lucemburku dne 21. června

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých... - znění dle 198/12 Sb. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019. Obecná ustanovení.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019. Obecná ustanovení. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 Ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž na základě 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Mateřská škola Pohádka, Sezemice Jiráskova 596, 53304 Sezemice IČO: 60156961 e-mail: ms.sezemice@tiscali.cz tel. 46 693 10 75 Č.j.: MšS 88/19 PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s LMP (Školský zákon, vyhlášky)

Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s LMP (Školský zákon, vyhlášky) Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s LMP (Školský zákon, vyhlášky) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání Mgr. Bc. Jana Vinterová listopad 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz

Více