Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14

2 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava PRVNÍ ČÁST ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava (dále jen EkF) vychází z ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, a Statutu EkF (dále jen statut ). (2) Organizační řád konkretizuje některá ustanovení výše uvedených právních norem v oblasti organizační struktury a řízení a stanoví působnost a pravomoci pracovišť v souladu s funkcí EkF. Organizační řád upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení EkF, vymezuje práva a zodpovědnosti vedoucích zaměstnanců, kompetence akademických funkcionářů EkF a činnost organizačních útvarů EkF. (3) S organizačním řádem nesmí být v rozporu řídící ani výkonná činnost útvarů EkF a kteréhokoliv jejího zaměstnance. (4) Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance EkF (dále jen zaměstnanci), kteří jsou v pracovněprávním vztahu k VŠB-Technické univerzitě Ostrava. (5) Návrhy zaměstnanců EkF a vedoucích pracovníků VŠB-Technické univerzity Ostrava na aktualizaci, změny a úpravy organizačního řádu jsou předkládány děkanovi. Změnu organizačního řádu děkan projednává ve vedení EkF a v kolegiu děkana a předkládá ke schválení akademickému senátu EkF. Čl. 2 Postavení EkF a základní činnosti (1) EkF je základní samosprávný útvar Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ). O její organizaci a činnosti rozhodují v souladu se zákonem a Statutem VŠB-TUO v jejich mezích samosprávné akademické orgány. (2) EkF uskutečňuje základní činnost v těchto oblastech: a. vzdělávací činnost (bakalářské studium, magisterské studium, doktorské studium, studium MBA, celoživotní vzdělávání), b. tvůrčí činnost (vědecko-výzkumné a rozvojové projekty), c. vedlejší činnost (doplňková činnost). Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/14

3 DRUHÁ ČÁST SYSTÉM ŘÍZENÍ EkF Čl. 3 Systém řízení základních činností (1) Systém řízení EkF je realizován samosprávnými akademickými orgány, dalšími orgány a vedoucími pracovníky prostřednictvím procesů v rámci organizačního členění EkF na organizační útvary. (2) Jednotlivé procesy jsou detailně popsány v rámci systému managementu kvality, kde se podrobně specifikují jednotlivé činnosti, jejich přiřazení útvarům a konkrétním pracovním funkcím. Popis systému managementu kvality je uveden v Příručce řízení. (3) EkF využívá procesní systém řízení základních činností, který vychází ze systému managementu kvality ISO Čl. 4 Samosprávné akademické orgány a vedoucí pracovníci (1) Samosprávnými akademickými orgány EkF jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. (2) Dalším orgánem EkF je tajemník. (3) Vedoucími pracovníky jsou děkan, proděkani, tajemník, vedoucí kateder, institutů, účelových pracovišť a oddělení. (4) Vedoucí pracovníci řídí útvary EkF a jednají jejich jménem. Ve styku mimo EkF jednají se souhlasem přímého nadřízeného. (5) Vedoucí pracovníci jsou povinni zabezpečit při řízení jim podřízených útvarů ochranu majetku univerzity a EkF, dodržování předpisů na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadu nejvyšší hospodárnosti. (1) Organizačními útvary EkF jsou: a. děkanát, b. pracoviště EkF, kterými jsou katedry, oddělení, instituty, účelová pracoviště. Čl. 5 Organizační členění Organizační struktura EkF je znázorněna v organizačním schématu v Příloze č. 1. (2) Pro řešení komplexních problémů přesahujících rámec jednoho organizačního útvaru dle bodu (1) se ustanovují rozhodnutím příslušného vedoucího pracovníka řešitelské týmy složené Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/14

4 z pracovníků různých organizačních útvarů EkF. Vedoucí řešitelských týmů ustanovuje příslušný vedoucí pracovník. TŘETÍ ČÁST VEDOUCÍ PRACOVNÍCI EkF A PORADNÍ ORGÁNY Čl. 6 Děkan (1) Postavení děkana vymezuje 28 zákona a statut. (2) Děkan řídí přímo proděkany, tajemníka, vedoucí kateder, sekretariát děkana, sekretariát proděkanů, pracovníky děkanátu, vedoucí institutů a vedoucí účelových pracovišť. (3) Ostatní své pravomoci může děkan svým opatřením převést trvale či dočasně na proděkany, tajemníka, případně další jmenované osoby. (4) Děkan je povinen určit z proděkanů svého zástupce, který jej v jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu. Čl. 7 Proděkani (1) Proděkani jsou trvalými zástupci děkana ve svěřených oblastech činnosti, v nichž jednají jeho jménem, není-li ve statutu, tomto organizačním řádu a dalších vnitřních normách EkF uvedeno jinak. Proděkani jsou přímo podřízeni děkanovi. (2) Proděkan jedná jménem děkana, metodicky řídí a zpracovává agendu v oblasti vymezené děkanem. (3) Děkan jmenuje proděkany zpravidla s působností pro studium, pro vědu a výzkum, pro rozvoj a zahraniční vztahy, případně pro vnější vztahy. Konkrétní počet, vymezení působnosti a zodpovědnosti proděkanů určuje opatření děkana o působnosti proděkanů. Čl. 8 Tajemník (1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu EkF v rozsahu stanoveném opatřením děkana. (2) Tajemník přímo řídí ekonomické oddělení. (3) Pro zabezpečení komplexního koordinovaného postupu EkF v jemu svěřených oblastech činnosti tajemník spolupracuje s vedoucími ostatních pracovišť a oddělení, metodicky je řídí a kontroluje jejich práci. (4) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Čl. 9 Poradní orgány (1) Stálým poradním orgánem děkana je vedení EkF a kolegium děkana. a. Členy vedení jsou vedle děkana proděkani, tajemník, a další členové jmenovaní děkanem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/14

5 b. Členy kolegia děkana jsou kromě členů vedení EkF zpravidla vedoucí kateder, institutů a účelových pracovišť, předseda Akademického senátu EkF (dále jen AS EkF), předseda studentské komory AS EkF a další členové jmenovaní děkanem. (2) Kolegium děkana je poradním orgánem, který projednává nejzávažnější úkoly EkF v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné, zahraničních styků, ekonomické, rozvoje EkF, případně další úkoly. (3) Pro řešení vybraných pracovních problémů může děkan zřídit komise. Systém prací jednotlivých komisí stanoví předseda příslušné komise. Předsedy jednotlivých komisí a jejich členy jmenuje děkan. (4) Na EkF jsou zřízeny děkanem tyto stálé komise: a. Komise pro rozvoj informačních technologií, b. Komise systému managementu kvality, c. Komise interních auditorů. (5) Na EkF působí Rady studijních programů pro bakalářské a magisterské studium pro následující studijní programy: a. Hospodářská politika a správa, b. Ekonomika a management, c. Systémové inženýrství a informatika, d. Kvantitativní metody v ekonomice. Postavení Rad studijních programů vymezují příslušná ustanovení studijních a zkušebních řádů pro bakalářská a magisterská studia. (6) Radu studijního programu a předsedu rady studijního programu jmenuje děkan po schválení vědeckou radou EkF z řad profesorů, docentů a předních odborníků významně se podílejících na realizaci studijního programu. Délku funkčního období rady stanoví děkan. (7) Rada studijního programu sleduje a hodnotí studium v jednotlivých studijních programech. Rada studijního programu dbá na realizaci studijních programů v akreditované podobě, implementaci kreditového systému, dává podněty ke změnám, aktualizaci a modernizaci studijních programů, koordinuje efektivní zapojení kateder a institutů do realizace studijního programu, hodnotí kvalitu realizace studijního programu. (8) Na EkF působí Rada doktorských studijních programů, sloužící k řešení společných problémů doktorských studijních programů. Radě předsedá proděkan, v jehož kompetenci jsou doktorská studia, jejími členy jsou předsedové oborových rad všech na EkF akreditovaných studijních oborů doktorského studia. Působnost této rady upravuje příslušná směrnice ke studiu v doktorských studijních programech. (9) Oborové rady sledují a hodnotí studium v akreditovaných doktorských oborech. Jsou nejméně pětičlenné a jejich členy jmenuje děkan po projednání ve vědecké radě EkF z předních akademických a vědeckých pracovníků VŠB-TUO, jiných vysokých škol a vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovišť, případně odborníků z praxe. Předsedu oborové rady volí ze svého středu její členové a jmenuje děkan. Jednací řád oborových rad stanovuje příslušná směrnice ke studiu v doktorských studijních programech. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/14

6 ČTVRTÁ ČÁST ORGANIZAČNÍ ÚTVARY EkF Čl. 10 Pracoviště (1) Pracoviště EkF jsou organizační jednotky řízené jediným odpovědným vedoucím. Vedoucí řídí a odpovídá za činnost svěřeného pracoviště, komplexně rozhoduje v rozsahu své pravomoci stanovené organizačním řádem a dalšími organizačními předpisy ve všech jejich záležitostech. (2) Organizaci těchto pracovišť navrhují příslušní vedoucí a schvaluje je děkan. (3) O organizačních změnách na EkF rozhoduje AS EkF na návrh děkana EkF. (4) Vedoucí pracovišť jsou pověřeni děkanem, v případě vedoucího institutu a katedry na základě výběrového řízení. Funkční období vedoucího pracoviště je nejvýše pětileté. (5) Vedoucí pracovišť jsou odpovědni vedoucím pracovníkům, zabezpečují plnění výchovně vzdělávacích a vědeckých úkolů, odpovídají za majetek a finanční prostředky, za jejich efektivní využívání, za bezpečnost práce, požární ochranu a hygienu práce. (6) Zástupce vedoucích těchto pracovišť pověřuje děkan na základě návrhů vedoucích jednotlivých pracovišť. Zástupci se podílejí na organizování činností v rozsahu stanoveném příslušným vedoucím. Čl. 11 Děkanát (1) Děkanát je výkonným orgánem zabezpečujícím hospodářsko-správní chod, marketingové činnosti a kontakty s veřejností ve všech oblastech, které se týkají EkF jako celku. (2) Činnost děkanátu řídí děkan, který může část svých pravomocí v řízení oddělení převést na jiné vedoucí pracovníky EkF. (3) Oddělení děkanátu jsou: a. studijní oddělení, b. oddělení vědy a výzkumu, c. International Office, d. oddělení doktorských studií, e. oddělení manažerských studií, f. ekonomické oddělení. Čl. 12 Oddělení děkanátu (1) Studijní oddělení organizuje a zajišťuje veškeré činnosti související s agendou pedagogického procesu v prezenční, kombinované, celoživotní a distanční formě studia mimo doktorské studium. Rovněž organizuje a zajišťuje vybrané činnosti související s agendou pedagogického procesu na detašovaných pracovištích EkF. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/14

7 (2) Studijní oddělení připravuje pro dané formy studia zejména podklady pro stanovení návrhů počtu přijímaných studentů, zabezpečuje přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia, zpracovává podklady pro rozhodnutí o přijetí studentů ke studiu, soustřeďuje a zpracovává podklady pro přezkoumání rozhodnutí, připravuje podklady pro rozhodování o záležitostech studentů, vede agendu spisů všech studentů, zabezpečuje imatrikulaci studentů, kontroluje splnění všech podmínek pro postup do vyšších ročníků a k vykonání státních závěrečných zkoušek, organizuje a provádí zápis studentů do jednotlivých ročníků, soustřeďuje podklady a vyřizuje agendu ukončení studia, vydává potvrzení o vykonaných zkouškách, organizuje promoce, administrativně zabezpečuje přestupy studentů mezi vysokými školami apod. Zabezpečuje vedení agendy prospěchových, ubytovacích a sociálních stipendií. (3) Oddělení vědy a výzkumu zpracovává zejména podklady pro koncepci výzkumné a vývojové činnosti a její hodnocení na EkF, připravuje podklady pro organizační a administrativní zajišťování habilitačních řízení, zajišťuje sledování národních a mezinárodních grantových soutěží a poskytování včasných informací zainteresovaným zaměstnancům, aktivní vyhledávání nových zdrojů grantové podpory výzkumu, poskytuje odbornou pomoc při zpracovávání přihlášek řešitelů a vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů a rozvojových projektů, vede agendu grantů a rozvojových projektů, připravuje a organizuje oponentní řízení vybraných projektů, koordinuje naplňování publikační databáze a databáze RIV, odpovídá za údaje svého oddělení na webových stránkách. (4) International Office zajišťuje zejména průběžné a systematické udržování styků se zahraničími univerzitami, evidence uzavřených smluv se zahraničními partnery a jejich vyhodnocování, realizace zahraničních programů (např. Erasmus apod.), zabezpečování zaměstnanců a studentů při výjezdech do zahraničí a přijíždějících zahraničních partnerů a studentů, zajišťování podkladů pro vyhodnocování zahraničních styků, zveřejňování informací o zahraničních stážích, studijních pobytech, studijních a příp. dalších zahraničních projektech, odpovídá za údaje svého oddělení na webových stránkách. (5) Ekonomické oddělení zajišťuje zejména aktivity spojené s hospodařením EkF, mezi které patří zejména průběžné sledování čerpání rozpočtu a zpracovávání přehledu o finančním hospodaření EkF a jednotlivých středisek (pracovišť), nákup výkonů, výrobků a služeb (objednávky a výběrová řízení), vedení evidence a inventarizace majetku, vedení agendy spojené s vysíláním pracovníků na tuzemské a zahraniční služební cesty (semináře, školení, konference apod.), kontrola a dodržování všech předpisů upravujících hospodaření EkF ve všech sférách činnosti (hlavní, doplňková a ostatní činnost). Ve své činnosti vychází z celoškolských organizačních pokynů na úrovni VŠB-TUO a pokynů EkF. (6) Posláním oddělení doktorských studií je koordinovat doktorské studium v akreditovaných studijních programech a oborech ve spolupráci s oborovými radami a radou doktorského studia, organizačně zajišťovat přijímací řízení, státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací a vést dokumentaci o studentech ve smyslu Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava. (7) Posláním oddělení manažerských studií je zabezpečování a organizování vzdělávací činnosti v programu studia MBA ve smyslu smlouvy mezi EkF VŠB-TU Ostrava a zahraničními partnery, která stanoví strukturu programu a podmínky jeho průběhu, a dalšího manažerského vzdělávání. Za plnění smlouvy a uskutečnění programu MBA odpovídá garant studia MBA, kterého jmenuje děkan. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/14

8 Čl. 13 Katedry (1) Katedra je základním pracovištěm EkF pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Práci katedry řídí vedoucí katedry, který ve spolupráci s garantem studijního oboru a garanty předmětů zabezpečuje rozvoj jednotlivých předmětů zajišťovaných katedrou a koncepci studijních programů. Vedoucí katedry, garant studijního oboru a garant předmětu může být jedna a tatáž osoba. (2) Garanti studijních oborů jsou koncepčními pracovníky odpovědnými za rozvoj studijního oboru na EkF na základě akreditace schválené MŠMT. V průběhu platnosti této akreditace odpovídají za obsah oboru a zajišťují možné úpravy a změny studijního oboru v souladu se zásadami a postupem schváleným radou studijního programu. (3) Garant předmětu odpovídá za obsah, úroveň a rozvoj daného předmětu a ve spolupráci s vedoucím katedry i za zajištění jeho výuky. (4) Vedoucí katedry řídí chod katedry, koordinuje a kontroluje činnost členů katedry plynoucí z jejich pracovního zařazení, vytváří zdravé pracovní a sociální klima na katedře, informuje členy katedry o úkolech z kolegia děkana, odpovídá za plnění úkolů katedry v oblasti výuky i vědecké práce. Rovněž připravuje a předkládá každoroční plán rozvoje katedry, jenž slouží jako výchozí koncepční materiál při sestavování plánu rozvoje pracovníků. (5) Rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů určuje Směrnice děkana o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů. (6) Vedoucí katedry zpravidla určuje tajemníka katedry, který zajišťuje organizační, technické a administrativně správní úkoly v rozsahu stanoveném vedoucím. (7) Seznam kateder, které jsou na EkF zřízeny, je uveden v Příloze č. 2. Čl. 14 Instituty a účelová pracoviště (1) Institut je speciálním pracovištěm EkF pro vzdělávací, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Práci institutu řídí vedoucí institutu, který je podřízen děkanovi, není-li stanoveno jinak. (2) Na EkF je ustaven institut Ústav oceňování majetku. (3) Účelové pracoviště je v souladu se zákonem účelovým zařízením k zajištění provozu EkF. Vedoucí účelových pracovišť pověřuje děkan. (4) Na EkF je účelovým pracovištěm Laboratoř informačních technologií. (5) Instituty a účelová pracoviště se mohou vnitřně členit na oddělení. (6) Činnost institutů a účelových pracovišť může být upravena samostatným organizačním předpisem, který musí být v souladu s organizačními normami EkF a systémem managementu kvality. Tento organizační předpis schvaluje děkan EkF. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/14

9 Čl. 15 Ústav oceňování majetku (1) Ústav oceňování majetku je vzdělávacím, poradenským a vědeckovýzkumným pracovištěm orientovaným na problematiku znalectví a oceňování. (2) Ústav organizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro přípravu specialistů na znaleckou činnost v ekonomických a technických oborech, získání koncesované živnosti v oboru oceňování majetku, činnost správců konkurzních podstat a insolvenčních správců. Pořádá rovněž krátkodobé kurzy a semináře na aktuální témata pro znalce, oceňovatele a veřejnost. Nedílnou součástí jeho činnosti je spolupráce s katedrami na výuce odborných předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. (3) Ústav provádí znaleckou činnost, v rámci níž zpracovává posudky, zprávy a cenové studie, realizuje audity, poskytuje konzultace a provádí oceňování nehmotného majetku, movitého majetku, nemovitostí, podniků nebo jejich dílčích částí. Při své expertní činnosti vychází z požadavků komerčního i veřejného sektoru, včetně orgánů činných v trestním řízení, soudů a jiných státních orgánů. (4) Ústav systematicky rozvíjí vědeckovýzkumnou činnost, především v oblasti metodiky zpracování technického znaleckého posudku a souvisejících ekonomických a právních problémů. Čl. 16 Laboratoř informačních technologií (1) Laboratoř informačních technologií (LIT) je účelovým pracovištěm, které zajišťuje nasazení a využití informačních technologií v procesu výuky, vědy a výzkumu a při provozu studijních, ekonomicko-správních a administrativních agend EkF. LIT buduje a spravuje počítačovou síť EkF, odpovídá za legalizaci a provoz softwaru na všech počítačích instalovaných na EkF, vyvíjí a provozuje komplexní informační systém EkF a je zapojena do fakultního výzkumu. (2) LIT podává návrhy na rozvoj informačních a komunikačních technologií na EkF, aktivně sleduje uplatňování moderních informačních a komunikačních technologií, zajišťuje jejich nákup a instalaci, zajišťuje koordinaci činností a vazeb mezi různými prvky základního technického a programového vybavení, zajišťuje vytváření a koordinaci tvorby podkladů pro uživatele základního technického a programového vybavení. (3) LIT zajišťuje provoz a řešení provozních úloh informačního systému, jeho ochranu, údržbu, rozvoj a aktualizaci. (4) LIT odpovídá za koordinaci rozvoje fakultní počítačové sítě jako organické součásti univerzitní počítačové sítě a vývoj a nasazení fakultního informačního systému do rámce univerzitního informačního systému ve spolupráci s Centrem informačních technologií VŠB- TUO. (5) LIT spolupracuje při nasazování nejmodernějších informačních technologií s národní i mezinárodní komunitou v této oblasti, publikuje výsledky své práce a pomáhá propagaci EkF v prostředí mezinárodní počítačové sítě Internet. (6) LIT vytváří podmínky pro zavádění nových metod a forem vzdělávání do studijních předmětů všech forem studia, včetně celoživotního vzdělávání. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/14

10 (7) LIT ve spolupráci s Centrem informačních technologií VŠB-TUO poskytuje materiálně - technickou podporu studia v prezenční, kombinované, resp. distanční formě studia, včetně komunikace přes webové rozhraní. (8) LIT ve spolupráci s Centrem informačních technologií VŠB-TUO poskytuje služby pracovníkům EkF v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro vzdělávací činnost. Vzdělává studenty i pedagogické pracovníky v oblastech zavádění nových metod a forem vzdělávání a učí tomu odpovídajícím dovednostem. (9) LIT soustavně spolupracuje v oblasti aplikace nových metod a forem vzdělávání s národní i mezinárodní komunitou; rozvíjí metodologii inovací spojených se zpřístupňováním vzdělávání prostřednictvím ICT a publikuje výsledky své práce. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/14

11 PÁTÁ ČÁST ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 17 Závěrečná ustanovení (1) Vedoucí pracovníci mají povinnost všechny současné i nově přijaté zaměstnance seznámit s organizačním řádem EkF a soustavně kontrolovat jeho plnění. (2) Tento organizační řád byl podle 27, odst. (1), písm. b) zákona schválen AS EkF VŠB-TU Ostrava dne (3) Tento organizační řád nabývá účinnosti podle 9, odst. (1), písm. b) zákona dnem , kdy byl schválen Akademickým senátem VŠB-TUO. (1) Přílohami organizačního řádu jsou: Příloha č. 1 - Organizační schéma EkF Příloha č. 2 - Seznam pracovišť EkF Čl. 18 Přílohy organizačního řádu prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka EkF Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/14

12 EkF VŠB-TU Ostrava Organizační řád Příloha č. 1 Organizační schéma EkF Vědecká rada Proděkan pro strategii, výzkum a doktorská studia Oddělení pro vědu a výzkum Děkanka Akademický senát Disciplinární komise Katedry Oddělení doktorských studií Laboratoř informačních technologií Proděkanka pro studium Studijní oddělení Ústav oceňování majetku Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu International Office Oddělení manažerských studií Tajemník fakulty Ekonomické oddělení Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/14

13 EkF VŠB-TU Ostrava Organizační řád Příloha č. 2 Seznam pracovišť EkF Katedry 114 Katedra ekonomie 115 Katedra managementu 116 Katedra marketingu a obchodu 117 Katedra účetnictví 118 Katedra regionální a environmentální ekonomiky 119 Katedra práva 120 Katedra evropské integrace 121 Katedra ekonomické žurnalistiky 151 Katedra matematických metod v ekonomice 152 Katedra podnikohospodářská 153 Katedra veřejné ekonomiky 154 Katedra financí 155 Katedra aplikované informatiky 156 Katedra národohospodářská 157 Katedra systémového inženýrství Oddělení děkanátu 101 Studijní oddělení 102 Ekonomické oddělení 161 Oddělení vědy a výzkumu 163 International Office 165 Oddělení manažerských studií 168 Oddělení doktorských studií Instituty 166 Ústav oceňování majetku Účelové pracoviště 105 Laboratoř informačních technologií Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/14

14 EkF VŠB-TU Ostrava Organizační řád Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A První vydání B Upravené vydání doc. Ing. Josef Fiala, CSc Provedena revize Provedena revize C Změna názvu a upravené vydání prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Provedena revize beze změn Provedena revize beze změn Provedena revize bez připomínek D Provedena revize bez připomínek Aktualizace dokumentu prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Článek 1 Obecná ustanovení 1. Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (dále

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení V Plzni dne 20. 2. 2014 Č. j.: 458/2014 Opatření děkana č. 2/2014 Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2014 Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Provozně ekonomické

Více

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého VNITŘNÍ NORMA FTK UP FTK-B-18/04 Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci upravuje

Více

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Směrnice děkana

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 20/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1. Děkanka

Více

Příkaz děkana č. 2/2014

Příkaz děkana č. 2/2014 Příkaz děkana č. 2/2014 Organizační řád FSE UJEP V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2014 ČÁST I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání organizačního řádu 1. Organizační řád Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Organizační závaznost: datum vydání datum účinnosti doba platnosti Typ dokumentu: Interní systémový

Více

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre)

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre) Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI projednal dne 21. 10. 2010 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK Č. j.: UKKTF/39731/2017 V Praze dne 5. prosince 2017 OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy upravuji podrobnosti

Více

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy PEF MENDELU Organizační řád Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Určeno: všem pracovníkům a studentům PEF č. j.: ze dne: 26.

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 13/2016 Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Část I Úvodní

Více

Výzkumného energetického centra

Výzkumného energetického centra Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad Účinnost dokumentu od: 3. 1. 2017 Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FSE UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PŘÍKAZ PRO FSE UJEP Platný od: 1. 3. 2016 Účinný od: 1. 3. 2016 Vydal: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Zpracoval: Mgr.

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 8 Č. j. 2052/2018 Zpracoval: proděkan pro rozvoj, kolegium děkana Odpovídá: děkan fakulty Aktualizace zařazení akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Dle 131 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění vydává Ministerstvo spravedlnosti: S T A T U T Justiční akademie Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut Justiční akademie podrobněji vymezuje působnost a úlohy Justiční

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 1.12.2009 vydává

Více

II. Kompetence a působnost proděkanů

II. Kompetence a působnost proděkanů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2004 VYMEZUJÍCÍ KOMPETENCE A PŮSOBNOST PRODĚKANŮ VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2004 2006 I. Obecná ustanovení a) Fakulta má 4

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlíně podle čl. 6 odst. 3 písm. a) Statutu Fakulty technologické VUT ze dne 30. srpna 1999 vydal dne 16. prosince 2002 tento Organizační

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

1/10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Institutu dopravy při Fakultě strojní VŠB Technické univerzitě Ostrava je vyhlášen v souladu se statutem FS

1/10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Institutu dopravy při Fakultě strojní VŠB Technické univerzitě Ostrava je vyhlášen v souladu se statutem FS 110 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Institutu dopravy při Fakultě strojní VŠB Technické univerzitě Ostrava je vyhlášen v souladu se statutem FS 1 Základní ustanovení 1. Institut dopravy (dále ID) je základním pedagogickým

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY NA UNIVERZITĚ

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. STATUT Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. STATUT Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE STATUT Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky vytváří moderní prostředí pro integraci a internacionalizaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 1. Škola byla potvrzena jako příspěvková organizace zřizovací listinou ze dne s platností k

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 1. Škola byla potvrzena jako příspěvková organizace zřizovací listinou ze dne s platností k ORGANIZAČNÍ ŘÁD Část A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád Gymnázia Elišky Krásnohorské, Praha 4 Michle, Ohradní 55 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

Opatření děkana č. 19/2013 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Opatření děkana č. 19/2013 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Opatření děkana č. 19/2013 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více