KONANÉ DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONANÉ DNE"

Transkript

1 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Omluveni: Hosté: 13. jednání Rady Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou zahájil Lukáš Pohanka, starosta MO, ve 15,10 hod. a konstatoval, že na jednání jsou přítomni 5 členů rady MO.. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Lenku Kendžirovou. Program: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkové operace 3. Informace odboru kultury, školství a sportu 4. Informace ekonomického odboru 5. Informace technického odboru 6. Organizační zajištění 4. ZMO konaného dne Informace tajemníka 8. Informace starosty 9. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů ze ZMO ze dne Náměty a připomínky členů rady Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 13. zasedání rady MO dne KONTROLA USNESENÍ Radním byla předložena kontrola usnesení. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o plnění usnesení 2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Projednávání jednotlivých bodů v Majetkoprávních operacích byly přítomny Jitka Špidlenová a Michaela Dorníková, referentky technického odboru správa majetku. 1

2 A) Záměr prodeje pozemku - části p.p.č. 635/1 žaloba Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žalobu na zřízení věcného břemene vedenou žalobcem Ing. Karlem Fišerem proti žalovanému statutárnímu městu Liberec a pověřuje Mgr. Pavla Svobodu, aby v plném rozsahu zastupoval ve věci tohoto řízení statutární město Liberec a Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou. Z: TOM T: 9/2016 Záměr prodeje pozemku - p.p.č. 386/1 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání nesouhlasí s žádostí pana občana doručenou dne , ve věci prodeje p.p.č. 386/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá o přijatém usnesení informovat žadatele. Z: TOM T:09/2016 Záměr prodeje pozemku - p.p.č. 658/2 - STAŽENO Záměr prodej pozemku - p.p.č. 1340/19 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje části p.p.č. 1340/19 (tj. dílu a odděleného z p.p.č. 1340/19 a sloučeného do p.p.č. 1340/2 dle GP č /2016 ze dne ), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. Z: TOM T : 11/2016 Hlasování: 4 pro a 1 se zdržel B) Záměr darování pozemků části p.p.č. 129 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem darování p.p.č. 129/2 a 129/3 (oddělených z p.p.č. 129 dle GP č /2016), při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví statutárního města Liberec, IČ do vlastnictví občana a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. Z: TOM T: 12/2016 C) Žádost o darování pozemku část p.p.č Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o darování části p.p.č. 2150, při ul. Kozácká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec IV do vlastnictví statutárního města Liberec a ukládá TOM zaslat žádost o darování pozemku Libereckému kraji. Z: TOM T: 10/2016 D) Žádost o proplacení nákladů rekonstrukce - p. Hraba (návrh na smír) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje návrh smíru od občana, ze dne a trvá na svém usnesení č. 244/04/2014 ze dne , kterým neschvaluje 2

3 žádost o úhradu nákladů ve výši ,- Kč, na rekonstrukci bytového jádra v b.j. č. 6, v domě č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX. Z: TOM T : 10/2016 E) Pronájmy pozemků - p.p.č. 1280/3 a 1280/4 Bytostav Ústí s.r.o Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem části p.p.č. 1280/3 o výměře 14 m 2 a části p.p.č. 1280/4 o výměře 6 m 2 v ul. Vnitřní, účel manipulační plocha, na dobu určitou od do a za cenu 700,-Kč/1rok pro Bytostav Ústí s.r.o., Podmokelská 6/18, Krásné Březno, Ústí nad Labem, IČ za podmínky úhrady doplatku za skutečné užívání částí p.p.č. 1280/3 a 1280/4 od do a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. Z: TOM T: 09/2016 Pronájmy pozemků - p.p.č. 1933/1, 1933/2, 1933/3, 1933/4, 1933/5 a 1933/6 Česká fotbalgolfová asociace - STAŽENO Pronájmy pozemků - p.p.č. 1933/1, 1933/15 M - SILNICE a.s. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost společnosti M SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, IČ o pronájem částí p.p.č. 1933/1 a 1933/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Z: TOM T: 09/2016 Pronájmy pozemků - p.p.č. 29/1 ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 1) schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 29/1 o výměře 140 m 2 ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Slezské Předměstí, IČ za účelem staveniště pro stavební akci Oprava lávky přes Lužickou Nisu u INTEXU, Liberec Vratislavice nad Nisou, na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání pronajímaného pozemku pronajímatelem nájemci dne do dne, kterým vzniknou právní účinky smlouvy o zřízení věcného břemene dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na základě které zřídí pronajímatel na části předmětného pozemku ve prospěch statutárního města Liberec věcné břemeno spočívající v právu umístit stavbu mostu na předmětném pozemku, nejdéle však na dobu 5 let a za roční nájemné 1.400,-Kč pro statutární město Liberec, zastoupené Lukášem Pohankou, starostou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ ) schvaluje předložený návrh smlouvy o nájmu pozemku a ukládá starostovi příslušnou smlouvu po doplnění podepsat Z: TOM T : 09/2016 F) Pronájem pozemků plakátovací plochy - část p.p.č. 1439/1,část p.p.č. 2249/1 a části p.p.č. 2209/23 RENGL, s.r.o. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem části p.p.č. 1439/1 v ul. U Sila, částí p.p.č. 2209/23 v ul. U Sila a části p.p.č. 2249/1 v ul. Tanvaldská - Východní za účelem umístění propagačně-informačních plakátovacích ploch od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců a za cenu 3.000,-Kč/pronajatá část pozemku/1rok bez DPH pro spol. RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec 14, IČ a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 3

4 Z: TOM T : 09/2016 G) Prostory sloužící k podnikání - NP Zámecký vrch č.p (prodejna ovoce a zeleniny) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 21 m 2 v přízemí č.p v ul. Zámecký vrch, Liberci 30, minimální výše nájemného : 500,-Kč/m 2 /rok (obchody) 200,-Kč/m 2 /rok (služby a sklady) a ukládá TOM zajistit zveřejnění. Z:TOM T : 09/2016 Prostory sloužící k podnikání - NP Tanvaldská č.p. 325 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání oznámení o přestavbě v provozovně ze dne : 1) schvaluje provedení přestavby v prostoru lékárny v budově č.p. 325 v ul. Tanvaldská, Liberci 30 na vlastní náklady nájemce - spol. ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Nové sady 996/25, Brno, IČ v termínu od do a v tomto rozsahu : - výměna nábytku v oficíně za nový - výměna svítidel za technologii LED - výměna stávající podlahové krytiny z důvodu jejího havarijního stavu s tím, že v případě ukončení nájmu nemá nájemce nárok na proplacení nákladů za provedené technické zhodnocení ani provedenou opravu pronajatého prostoru. 2) schvaluje, že případné technické zhodnocení pronajatého prostoru, které bylo provedeno a hrazeno nájemcem, bude odepisovat nájemce. Z:TOM T : 09/2016 H) Věcné břemeno - p.p.č. 29/1 ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene umístění technické infrastruktury (stavby mostu), vstupu a vjezdu za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí inženýrské sítě nebo s odstraněním její havárie na p.p.č. 29/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Slezské Předměstí, IČ ve prospěch p.p.č. 232/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, kterého je vlastníkem v současné době statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec, IČ za úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku za 1 m 2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, minimálně však ve výši 1 000,- Kč, ke které se připočte DPH v platné výši, roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 10,- Kč/ m 2 plochy věcného břemene a na dobu neurčitou, resp. po celou dobu její fyzické a právní existence, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T : 10/2016 I) Různé - přemístění plotu z p.p.č. 1933/2 TJ JISKRA Vratislavice nad Nisou,o.s. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci TOM o výsledku výzvy zaslané vlastníkovi p.p.č. 1431, TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, spolek, IČ , k přemístění oplocení z p.p.č. 1933/2 ve vlastnictví SML a ukládá TOM jednat v této záležitosti se stavebním úřadem. Z: TOM T : 09/2016 4

5 Služebnost na p.p.č. 1240, 1243/1, 1243/42, 1243/44, 1243/45, 1243/46, 1243/47, 1243/48,1243/49, 1243/50, 1243/51, 1243/54, 1243/63, 1243/64, 1243/65, 1243/66,1243/67, 1248/1, 1260/1, 1260/13, 1260/14, 1264, 1265, 1271, 1280/1, 1280/9,1280/10, 1280/11, 1280/12, 1280/15, 1281, 1292/1, 1292/9, 1314/9, 1314/11,1315 a 1352/1 Nej.cz s.r.o. - STAŽENO Od 16: 00 do 16:40 byla vyhlášena přestávka. 3. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 1. Dohoda o užívání sokolovny Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o užívání prostor sokolovny se spolkem ŠERM Liberec, z. s., se sídlem Gagarinova 793/5, Liberec 6, PSČ , IČ na dobu určitou od do a ukládá starostovi podepsat tuto dohodu o užívání. 2. Dodatek k Rámcové smlouvě o nájmu motorového vozidla Z důvodu personálního rozšíření řidičů v TJ Jiskra byl předložen OKŠS dodatek č.1. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o nájmu motorového vozidla s Tělovýchovnou jednotou Jiskra, spolek, se sídlem U Tělocvičny 228, , Liberec 30 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě a ukládá starostovi podepsat tuto dohodu o užívání. 3. Navýšení kapacit Základní školy Liberec Vratislavice nad Nisou Rada MO byla seznámena s navyšujícím se počtem dětí v ZŠ, s tím souvisí i navýšit kapacitu jídelnu a školní družiny. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení kapacity školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvkové organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, ze 165 dětí na 200 dětí s účinností od a ukládá vedoucí OKŠS podat příslušnou žádost ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení kapacity žáků a oboru C/01 ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvkové organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, ze současných 640 žáků na 740 žáků od a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o změnu zápisu ve školském rejstříku prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje. 4. Navýšení kapacity MŠ Lísteček Navýšení se týká 12 míst v MŠ Lísteček a dále v nové MŠ Nová Ruda 5

6 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení kapacity MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace ze současných 65 dětí na 127 dětí s účinností od a ukládá vedoucí OKŠS podat příslušnou žádost ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení kapacity školní jídelny MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace ze současných 80 stravovaných dětí na 127 stravovaných dětí a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o změnu zápisu ve školském rejstříku prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje. 5. Snížení kapacity MŠ Sídliště Kapacita odloučeného pracoviště MŠ Sídliště bude snížena z důvodu zrušení tohoto odloučeného pracoviště v ZŠ. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje snížení kapacity MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍDLIŠTĚ, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace ze současných 140 dětí na 112 dětí s účinností od a dále schvaluje výmaz odloučeného pracoviště Nad Školou 278, Liberec 30 z rejstříku školských zařízení s účinností od a ukládá vedoucí OKŠS podat příslušnou žádost ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. 6. Ohlášení o konání akce Spartan Race Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí konání akce Spartan Race pořádané organizací ESR ENTERPRISES, s. r. o., Varhulíkové 1582/24, Praha 7, PSČ v areálu Vesec v termínu Vzdání se funkce ředitelky MŠ Tanvaldská Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Ivy Muzikářové MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace ke dni a dále pověřuje dočasným vedením MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace Mgr. Danu Keltnerovou a to do doby sloučení mateřské školy. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se a) se sloučením MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace, jakožto organizace slučované, s MATEŘSKOU ŠKOLOU LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající, s účinností k , b) s přechodem veškerých práv, povinností a závazků MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace, na MATEŘSKOU ŠKOLU LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace, s účinností k , 6

7 c) s převodem činností mateřské školy a školní jídelny, které doposud vykonává MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace na MATEŘSKOU ŠKOLU LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace, s účinností k d) s novým názvem přejímající organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace na název Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, s účinností k a dále souhlasí se zrušením zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace, s účinností k a ukládá starostovi předložit tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstva. 4. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU U projednání jednotlivých bodů byla přítomna paní Ing. Martina Hanke 1. Finanční dary Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje finanční dar ve výši ,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO , se sídlem Horská 1219, Liberec 14 a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu. Z: starosta T:9/ Čerpání rozpočtu k Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k a ukládá starostovi předložit materiál k projednání v zastupitelstvu MOV. Z: EO T: 9/ Rozpočtové opatření roku 2016 č.4 K projednání bodu o rozpočtovému opatření byl přizván i p. Pavel Podlipný vedoucí TO. Pan Podlipný představil největší změny, které vznikly na položce ZŠ. Jednalo se o akce: v objektu fary byly zřízeny 3 třídy s družinou, dále byly zrekonstruovány patery toalety a v poslední řadě je nutné rekonstruovat vzduchotechniku v jídelně. Pan Mejsnar upřesnil navýšení na položce VO z důvodu poškození při VO vichřici, je to řešeno formou pojistné události Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: a) souhlasí s předloženým návrhem na 4. rozpočtové opatření roku 2016 b) souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2016 v tomto členění: Stav po 4. RO (CZK) Tř.1 - Příjmy daňové Tř.2 - Příjmy nedaňové Tř.3 - Příjmy kapitálové Tř.4 - Přijaté transfery a dotace Příjmy celkem Tř.5 - Výdaje běžné Tř.6 - Výdaje kapitálové Výdaje celkem Schodek (financování) a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO. Z: EO T: 9/2016 7

8 4. Postup ve vymáhání dluhu občana Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předání pohledávky za občana. Advokátní kanceláři JUDr. Alexandr Šoljak, za účelem vykonání kroků potřebných k vymožení dlužné částky a ukládá vedoucí EO předat advokátní kanceláři. Z: EO T: 9/ INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 1. Veřejná zakázka malého rozsahu - Komunální nosič nářadí pro TS Vratislavice n. N. Vedoucí TO představil vysoutěženou techniku na TS, jenž bude využívána na údržbu chodníků ( zimní údržba) a sekání. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Komunální nosič nářadí pro TS Vratislavice, schvaluje cenovou nabídku společnosti PEKASS a.s., se sídlem Přátelství 987, Praha 10 - Uhříněves, IČ: , ve výši ,- Kč vč. DPH, ukládá starostovi podepsat Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností PEKASS a.s., se sídlem Přátelství 987, Praha 10 Uhříněves a příslušnou kupní smlouvu. Z: starosta, TO T: 09/ Veřejná zakázka malého rozsahu - Úprava cestní sítě v Zámeckém parku Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí technickou specifikaci a výzvu k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Úprava cestní sítě v Zámeckém parku a ukládá TO zajistit realizaci soutěže veřejné zakázky malého rozsahu a předložit Radě MO výsledek výběrového řízení k projednání. Z: TO T: 09/ Dodatek č. 1 ke SoD PD Mateřská škola Nová Ruda Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 247/2015/01 se společností CUBE LOVE s.r.o., se sídlem Vaňurova 820/12g, Liberec III Jeřáb, Liberec 7, IČ: na úpravu termínu předání jednotlivých stupňů PD mateřská škola Nová Ruda a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. Z: starosta, TO T: 09/ Informace o pokácení havarijních dřevin ve vlastnictví SML sídliště, u cesty mezi zahradou MŠ Skloněná a beach volleyballovým hřištěm na p.p.č. 1302/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci TO-DŽP o havarijním kácení 6ks podměrečných dřevin nacházejících se na p.p.č. 1302/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML, v době vegetace. Z: TO, starosta T: 09/2016 8

9 5. Informace o pokácení havarijních dřevin ve vlastnictví SML areál MŠ v ul. Tanvaldská na p.p.č v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci TO-DŽP o havarijním kácení 5ks dřevin nacházejících se na p.p.č v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které byly ve vlastnictví SML. Z: TO, starosta T: 08/ Informace o podzimním svozu VOK a mobilním svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou Jako každoročně bude probíhat podzimní svoz VOK a mobilní svoz NO, stanoviště a včetně termínů a času byly předloženy k odsouhlasení. Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně podzimního svozu VOK a mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-DŽP. Z: TO T: 09/ Žádost MML o stanovisko k PD Průmyslový park Liberec, DUR příjezdová komunikace Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost Odboru hlavního architekta MML o stanovisko k připravované příjezdové komunikaci související s výstavbou výrobního areálu Průmyslový park Liberec, DUR a konstatuje, že ZMO již v této věci přijalo dne nesouhlasné stanovisko k realizaci záměru. Z: TO T: 09/ Žádost p. Chmelíkové o navýšení finanční částky na vybavení bytu Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost občana o finanční příspěvek na stavební úpravy a zařízení kuchyně v bytě č. 14, bytový dům Zámecký Vrch č.p ve výši 55 tis. Kč. Z: TO T: 09/2016 Hlasování: 3 pro a 2 se zdrželi 9. Zápis ze stavební komise konané dne Stavební Komisi byla předložena změna k ÚP, z toho důvodu bude svolán pracovní seminář k územnímu plánu. Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne Z: TO T: 09/ Nájemní smlouva SVS kanalizace ul. Prosečská Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje nájemní smlouvu se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ: na vodní dílo Liberec, Vratislavice n.n., Prosečská ul., p.p.č. 2801/3, 2837/1 a 493 kanalizace na dobu určitou do okamžiku prodeje předmětu nájmu nájemci a ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu. Z: TO T: 09/2016 9

10 11. Smlouvy o právu provést stavbu Oprava lávky přes Lužickou Nisu u Intexu, Liberec Vratislavice nad Nisou Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje smlouvu o právu provést stavbu Oprava lávky přes Lužickou Nisu u Intexu, Liberec Vratislavice nad Nisou se společností INTEX a.s., se sídlem Tanvaldská 345, Liberec 30, IČ: a p. Ing. Bohuslavem Kabátkem, bytem Pobočná 239, Liberec 30 a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu. Z: TO, starosta T: 09/ Operační plán zimní údržby silnic Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Operační plán zimní údržby silnic na rok a ukládá starostovi předložit tento materiál na zasedání ZMO k projednání. Z: starosta, TO T: 09/ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1. Organizační zajištění 4. ZMO dne Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu jednání 4. ZMO dne Zahájení 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Diskuse občanů 5. Informace finančního výboru rozpočtové opatření roku Výsledek hospodaření za 1-6/ Sloučení MŠ Tanvaldská s MŠ Lísteček 9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství: program č.: 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Keltská stezka v Zámeckém parku 10. Plán zimní údržby 11. Návrh pořízení změny č. 88 územního plánu města Liberec 12. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her 13. Sloučení MŠ Tanvaldská s MŠ Lísteček 14. Informace kontrolního výboru 15. Informace starosty 16. Podněty a připomínky zastupitelů 10

11 7.INFORMACE TAJEMNÍKA 1. Pořízení změny č. 88 územního plánu města Liberec Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh pořízení změny č. 88 územního plánu města Liberec se zařazením bodů 88/17 a 88/18 a ukládá starostovi předložit k projednání ZMO. Z: starosta T: 09/ Systém náležité péče Tento vnitřní předpis bude využit při prodeji dřeva a nakládání s dřevem. Usnesení. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Systém náležité péče a ukládá tajemníkovi vydat tento vnitřní předpis Z: tajemník T: 09/ Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Liberce a ukládá starostovi předložit k projednání zastupitelstvu Z: starosta T: 09/ Personální změny Členové Rady MO byli seznámeni s personálními změnami na ÚMO. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí personální změny na úřadu 5. Zápisy komisí rady Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bera na vědomí zápis z jednání komisí rady. 8.INFORMACE STAROSTY 1. Informace starosty Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informace starosty z 13. jednání dne

12 9.VYŘÍZENÍ NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 3. zasedání ZMO dne a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. Z:starosta T: 9/ NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY - nebyly vzneseny žádné připomínky Jednání rady bylo ukončeno v 19:20hod. Zápis provedla Lenka Kendžirová dne Zápis byl podepsán dne Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta 12

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 11. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 03. 2018 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Ing. Vladislav

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 12. 09. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Lenka

Více

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 23. 04. 2018 Přítomni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Mgr.

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 06. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Mgr.

Více

Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 24. 09. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 12. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 18. 06. 2018 Usnesení č. 222/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Z Á P I S Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 03. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 03. 2019 Usnesení č. 103/03/2019 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

KONANÉ DNE 05. 10. 2015

KONANÉ DNE 05. 10. 2015 Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 11. 03. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Z Á P I S Z 3. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 3. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 3. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 01. 08. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Ing. Vladislav Krušina

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 03. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 01. 08. 2018 Usnesení č. 250/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání

Více

Z Á P I S Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 23. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Z Á P I S Z 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 04. 2018 Přítomni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Mgr.

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 16. PRODEJ P.P.Č. 395/50 Věc: Prodej p.p.č. 395/50 při ul. Svornosti Důvod předložení:

Více

KONANÉ DNE 25. 05. 2015

KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 07. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 04. 2018 Usnesení č. 106/04/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 11. 2018 Usnesení č. 06/11/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 12. 09. 2016 Usnesení č. 386/09/2016 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání program 14. zasedání

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

Z Á P I S z 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne

Z Á P I S z 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne Z Á P I S z 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 03. 12. 2018 Ověřovatelé: Náhradník: Zapisovatelka: Mgr. Hana Šimková, Otto Dvorský Mgr. Michaela

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

KONANÉ DNE 02. 03. 2015

KONANÉ DNE 02. 03. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 02. 03. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více

KONANÉ DNE 16. 02. 2015

KONANÉ DNE 16. 02. 2015 Z Á P I S ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 16. 02. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 06. zasedání zastupitelstva města dne: 23.06.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 15. 12. 2011 III. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej Pozemků 1. Zastupitelstvo města

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání: Starosta 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013 Bod pořadu jednání: 10. 55. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Věc: 55. změna územního plánu města

Více

Starosta. Návrh usnesení

Starosta. Návrh usnesení Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 13. 02. 2019 Bod pořadu jednání: 11. BUDOUCÍ PRODEJ POZEMKU ČÁSTI P.P.Č. 2152/4 Věc: Budoucí prodej pozemku - části

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

6. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

6. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 6. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014 Bod pořadu jednání: 13. ZRUŠENÍ USNESENÍ Věc: Zrušení usnesení č. 108/06/2014 ze dne 18.6.2014 Důvod předložení:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 08. zasedání zastupitelstva města dne: 29.09.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 2. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko Město TANVALD Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 10.04.2019 usnesení č. 84/7/2019 Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 15/2019: ODBOR EKONOMICKÝ členský příspěvek Mikroregionu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26.09.2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 14.RMO DNE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 14.RMO DNE USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 14.RMO DNE 6.10.2008 Usnesení 920/10/2008 program 14. zasedání rady MO dne 6.10.2008. Usnesení 921/10/2008 předložené upravené znění textu Kroniky Vratislavic nad Nisou za 1. pololetí

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019-143/R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne 29.04.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019 bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 27. 10. 2011 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Zrušení usnesení 1. Zastupitelstvo města

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ č. UR/21/2018 z jednání dne12. listopadu 2018

USNESENÍ č. UR/21/2018 z jednání dne12. listopadu 2018 Usnesení č. UR/21/2018 Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ č. UR/21/2018 z jednání dne12. listopadu 2018 UR 1.01 / 21 / 2018 Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne 14.12.2017 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice Usnesení č. 68/2017 Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 17. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2018 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

USNESENÍ Z 7. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 7. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 7. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 11. 2010 USNESENÍ Č. 679/2010 Návratná finanční výpomoc Sportovní areál Liberec s.r.o. úprava splátek dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce

OBEC BULOVKA. Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce Počet členů ZO: 8 Přítomni: Šidlová, Štecher, Šebela, Arafa, Maryška, Plaček,

Více

Zápis a usnesení ze 49. jednání zastupitelstva obce Dalovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis a usnesení ze 49. jednání zastupitelstva obce Dalovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis a usnesení ze 49. jednání zastupitelstva obce Dalovice konaného dne 06.05.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Hosté: Monika Brabcová, Ing.Vladimír Dejmek, Milan Holý,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rozpočtová opatření ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne

Rozpočtová opatření ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne Rozpočtová opatření ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 24. 04. 2019 Usnesení č. VI/1 Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit od Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19,

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 27. května 2009 (upravená verze) č. 174 s účinností od 1. 6. 2009 uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 3-065-1931-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Více