VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: Strana 1 (celkem 13)

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 Vypracování výroční zprávy o činnosti je příspěvkovým organizacím Středočeského kraje uloţeno směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Směrnicí je dána základní struktura zprávy a termín jejího odevzdání zřizovateli. Struktura výroční zprávy o činnosti školy dále vychází 7 vyhlášky MŠMT č. 15/25 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy se zpracovává v souladu se zákonem č. 61/26 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Kladno, 5. května 187 se v souladu s výše uvedenou směrnicí zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy zpracovaných za kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy uměleckou radou ji ředitel zasílá nejpozději do 31. října Odboru školství a sportu. 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 187 Adresa: 5. května 187, Kladno zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO: Ředitel školy: Michaela Bernášková, Telefon: Ekonomický zástupce ředitele: Lenka Hotová, Telefon: Telefon škola: Fax: Mobil: webová stránka: Poslední datum zařazení do rejstříku škol je 24. června 21 s účinností od Charakteristika školy Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 187 je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je Středočeský kraj a poskytuje vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Zřizuje přípravné, základní studium a studium pro dospělé. Umoţňuje nadaným ţákům se vzdělávat v uměleckých disciplínách se zvláštním zřetelem na přípravu talentovaných ţáků. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem, výstavou výtvarných prací, divadelním představením. Vzdělávání se uskutečňuje v budově školy na adrese Kladno, 5. května 187. Všechny místnosti jsou vyuţity k výuce a k technickému zázemí. Kromě hudebních tříd je zde hudební sál pro cca 9 míst, taneční sál, třída pro hudební nauky, dvě třídy výtvarného oddělení, jedna třída pro multimediální obor, jedna zkušebna LDO, školní galerie a šatny. Škola má dvě pobočky: v Hostivici, kde se také vyučují všechny obory a v Ţilině pro hudební obor. Pobočka v Hřebči byla zrušena s účinností od byl proveden výmaz ze školského rejstříku. Základem koncepce školy je plně zabezpečovat dané úkoly ve výuce ţáků podle dosud platných učebních osnov MŠMT. V současnosti škola vypracovává svoje ŠVP a v rámci toho nabízí pedagogickým pracovníkům DVPP. Dalším úkolem je vyhledávání talentovaných dětí pro vzdělávání ve všech oborech, a to formou průzkumu v MŠ a ZŠ. Pomocí výchovných koncertů, divadelních představení a vernisáţí se škola prezentuje na veřejnosti a nabízí dětem moţnosti uplatnění v uměleckých oborech. Naším cílem je nejen připravit ţáky na další umělecké školy, ale hlavně vychovávat děti a mládeţ k estetickému cítění. Návštěva školy je současně i vhodné Strana 2 (celkem 13)

3 vyuţití volného času, a tím pomáháme v prevenci dětské kriminality, drogové závislosti a dalších nešvarů moderní doby. Prezenční činnost se uskutečňuje formou koncertů, divadelních představení, vernisáţí, výchovných koncertů, účastí na akcích pořádaných zřizovatelem nebo magistrátem města Kladna, soutěţí pořádaných MŠMT, a jinými organizacemi. Spolupracujeme s regionálními médii, kde prezentujeme své krátkodobé i dlouhodobé záměry. Navázali jsme významnou spolupráci i s ostatními školami v okrese Kladno. Účastníme se na společných kulturních akcí. V loňském roce se nám podařilo výrazně posílit povědomí o naší organizaci, coţ se projevilo při získávání nových ţáků a zájmu o vyučování na naší škole. Značně stoupla i návštěvnost akcí pořádaných školou. Datum zaloţení školy: 1. února 1947 jako Městská hudební škola I. Škola nejvyšší povolený počet žáků (kapacita) a naplněnost školy (k ) Kapacita školy Kapacita oboru vzdělání hudební taneční výtvarný literárně dramat. Skutečný počet žáků celkem 1 Počet žáků v oboru vzdělání 1 hudební taneční výtvarný literárně dramat bez dospělých Umělecká rada školy ve sloţení: Bernášková Michaela, Havlová Eliška, Kníţe Ladislav, Kolumbič Olga, Mutaková Lucie, Neuradová Jana, Přech Tomáš a Thuma Martin. Jako vedoucí oddělení nebo nástrojových skupin jsou součástí vedení školy. Zajišťují spolupráci mezi učiteli na jednotlivých odděleních a ředitelkou. Pomáhají při organizaci koncertů a kulturní akcí pořádaných školou. Jako poradní orgán připravují tvorbu ŠVP. Porady umělecké rady se uskutečňovali jedenkrát měsíčně. Ředitelka školy se účastní valných hromad Asociace ZUŠ. Škola je členem Asociace ZUŠ od roku Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet žáků na I. stupni podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 11 Hudební obor individuální výuka 43 Hudební obor skupinová výuka Hudební obor kolektivní výuka Taneční obor 32 Výtvarný obor 133 Literárně dramatický obor 49 Celkem 727 Počet žáků v rozšířeném studiu Strana 3 (celkem 13)

4 II. Počet žáků na II. stupni podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 4 Hudební obor individuální výuka 82 Hudební obor skupinová výuka Hudební obor kolektivní výuka Taneční obor Výtvarný obor 21 Literárně dramatický obor 15 Celkem 122 Počet žáků v rozšířeném studiu Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 21/211: Hra na klavír 126 ţáků Hra na klávesové nástroje 52 ţáků Hra na akordeon 8 ţáků Hra na housle 34 ţáků Hra na violoncello 5 ţáků Hra na kontrabas 3 ţáci Hra na kytaru 12 ţáků Hra na zobcovou flétnu 95 ţáků Hra na flétnu 4 ţáci Hra na klarinet 15 ţáků Hra na saxofon 3 ţáci Hra na trubku 1 ţák Hra na bicí nástroje 1 ţáků Pěvecká hlasová výchova 49 ţáků Hudební improvizace a skladba 2 ţáci Přípravný ročník hudebních oborů 26 ţáků Taneční obor 72 ţáků Výtvarný obor 18 ţáků Literárně dramatický obor 64 ţáků Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 21/211 a jmenovitý seznam pedagogů: 111 Hra na klavír 126 ţáků 112 Hra na klávesové nástroje 52 ţáků 113 Hra na akordeon 8 ţáci 121 Hra na housle 34 ţáků Strana 4 (celkem 13)

5 123 Hra na violoncello 5 ţáků 124 hra na kontrabas 3 ţáci 126 Hra na kytaru 12 ţáků 131 Hra na zobcovou flétnu 95 ţáků 132 Hra na flétnu 4 ţáků 135 Hra na klarinet 15 ţáků 136 Hra na saxofon 3 ţáci 137 Hra na trubku 1 ţák 141 hra na bicí nástroje 1 ţáků 161 Pěvecká hlasová výchova 49 ţáků 171 Hudební improvizace a skladba 2 ţáci 191 Přípravný ročník hudebních oborů 26 ţáků taneční obor 72 ţáků výtvarný obor 18 ţáků literárně-dramatický obor 64 ţáků Bernášková Michaela Břicháč Radek Čermáková Věra Gédéonová Věra Dorantová Gabriela Havlová Eliška Hubičková Veronika Janda Marek Janečková Helena Klement Jan Kníţe Ladislav Koberstein Michal Kolumbič Olga Koubková Karla Krejčová Hana Lutková Markéta Mutak Ozren Mutaková Lucie Neuradová Jana Přech Tomáš Rataj Blahoslav Rejmanová Blanka Růţička Luboš Sokolová Marie Stiborová Jitka Svobodová Blanka Šislerová Jana Šnobl Patrik Štorkán Petr Tomáško Pavel Thuma Martin Zejfartová Lucie Yordánová Hristina - flétna příčná, flétna zobcová - bicí, hudební improvizace a skladba - výtvarný obor - literárně-dramatický obor / Hostivice - výtvarný obor - zpěv - zobcová flétna, keyboard - akordeon, keyboard - housle - flétna příčná, flétna zobcová - zpěv / Hostivice - literárně-dramatický obor - klarinet, saxofon, zobcová flétna - housle, keyboard - klarinet, zobcová flétna, saxofon - taneční obor - výtvarný obor / Hostivice - Housle a PHV /Hostivice - basová kytara, keyboard, kontrabas - violoncello, klavír - flétna, klarinet, trubka / Hostivice - zpěv /Hostivice Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 211/212 a jmenovitý seznam pedagogů: 111 Hra na klavír 134 ţáků 112 Hra na klávesové nástroje 55 ţáků 113 Hra na akordeon 8 ţáků Strana 5 (celkem 13)

6 121 Hra na housle 41 ţáků 123 Hra na violoncello 6 ţáků 126 Hra na kytaru 121 ţáků 131 Hra na zobcovou flétnu 99 ţáků 132 Hra na flétnu 7 ţáci 135 Hra na klarinet 15 ţáků 136 Hra na saxofon 7 ţáci 137 Hra na trubku 2 ţák 141 Hra na bicí nástroje 14 ţáků 1599 Hra na ostatní nástroje 1 ţák 161 Pěvecká hlasová výchova 73 ţáků 171 Hudební improvizace a skladba 2 ţáci 191 Přípravný ročník hudebních oborů 38 ţáků taneční obor 83 ţáků výtvarný obor 187 ţáků literárně-dramatický obor 65 ţáků Bernášková Michaela Břicháč Radek Čermáková Věra Gédéonová Věra Havlová Eliška Hubičková Veronika Hokův Jiří Janda Marek Janečková Helena Klement Jan Kníţe Ladislav Koberstein Michal Kolumbič Olga Koubková Karla Martincová Kristina Mutak Ozren Mutaková Lucie Neuradová Jana Nováková Pavla Přech Tomáš Rataj Blahoslav Rejmanová Blanka Růţička Luboš Sokolová Marie Stiborová Jitka Šislerová Jana Štorkán Petr Tomáško Pavel Vocel Roman Zejfartová Lucie Floreš Josef Konrád Pavel Krejčová Hana Kučera Jáchym - flétna příčná, flétna zobcová - bicí, hudební improvizace a skladba - výtvarný obor - výtvarný obor - fotografie - zpěv - zobcová flétna, keyboard - akordeon, keyboard - housle - flétna příčná, flétna zobcová - flétna, PHV - literárně-dramatický obor - klarinet, saxofon, zobcová flétna - housle, keyboard - klarinet, zobcová flétna, saxofon - taneční obor - housle, PHV - basová kytara, keyboard, kontrabas - violoncello, klavír - zpěv - zpěv / Hostivice / Hostivice - zpěv / Hostivice - literárně-dramatický obor / Hostivice Strana 6 (celkem 13)

7 Okaji Julia Thuma Martin Thuma Zdeněk Yordánová Hristina / Hostivice - zobcová flétna, klarinet, ţestě / Hostivice - flétna / Hostivice - keyboard, klavír / Hostivice 4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání Pro kaţdý obor ve škole byl vypsán termín přijímacích zkoušek poslední týden v květnu, kterým předcházel průzkum hudebnosti a zájmu ţáků v MŠ a ZŠ. Tento průzkum prováděla ředitelka školy spolu s vedoucími jednotlivých předmětových sekcí. Při samotných přijímacích zkouškách jsou u dětí zjišťovány elementární dovednosti příslušných oborů. Pro školní rok 21/211 bylo přijato 235 ţáků z toho do HO 147 ţáků, do VO 4 ţáků, do TO 28 a ţáků do LDO 2. Ten samý postup byl proveden v roce 211 pro školní rok 211/212. Pro školní rok 211/212 bylo přijato celkem 268 ţáků, z toho do HO 176 ţáků, VO 3 ţáků, TO 33 a ţáků 29 LDO. 5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání Počet ţáků, kteří prospěli s vyznamenáním je 69. Počet ţáků, kteří prospěli je 51. Počty ţáků, kteří absolvovali přípravné studium, je 11. Postupové zkoušky vykonalo 741 ţáků, z toho 11 ţáků vykonalo zkoušku talentovou. Počty ţáků, kteří ukončili docházku do ZUŠ v průběhu školního roku nebo na konci bez ukončení stupně vzdělání je 98. Důvody: zaměření na jiné aktivity (sport), zdravotní důvody, změna bydliště, ve 2. pololetí změna rozvrhů v ZŠ. Jeden ţák byl přijat na Střední průmyslovou školu oděvní a jeden ţák byl přijat na Gymnázium s rozšířenou estetickou výchovou. 6. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický /přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 38/32,355 5/5 27/27,355 26/27,117 1 Ve smyslu 1 odst. 1 a 2 Zákona 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Strana 7 (celkem 13)

8 II. Učitelé podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) k VŠ uměleckého zaměření (AMU, AVU) magisterské bakalářské stud. stud. Počet učitelů VŠ Ped. fakulta obory s uměl. zam. Konzervatoř magisterské bakalářské 6letá stud. stud. Konzervatoř 4letá Jiná VŠ Jiná VOŠ nebo SŠ V tomto roce absolvovala funkční studium ředitelka školy Michaela Bernášková. III. Učitelé podle délky praxe (k ) Počet učitelů s praxí do 5 let do 1 let do 2 let do 3 let více než 3 let Deset pedagogů aktivně vystupuje na koncertech v různých orchestrech nebo sólově a jedna učitelka pořádá své výstavy. IV. Věková struktura učitelů (k ) Počet učitelů do 3 let 31 4 let 41 5 let 51 6 let nad 6 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,55 z toho ţen ,35 Personální změny ve školním roce 21/211: Od 1. září 21 byla, na základě konkurzu, jmenovaná ředitelkou školy paní Michaela Bernášková. Do tohoto měsíce byla pověřena řízením. Pan Štorkán, který byl po dobu jejího pověření na pozici zástupce ředitele, z tohoto postu odstoupil ze zdravotních důvodů a dále je zaměstnán jako pedagog v naší škole. Vzhledem k nastaveným finančním úsporám zvolila paní ředitelka jako svého ekonomického zástupce Lenku Hotovou. Vzhledem k otevření nové pobočky v Hostivici, byli přijati učitelé na obory hudební, výtvarný a literárně dramatický. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 317/25 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium: - ředitelka školy vykonala a dokončila Studium pro ředitele škol a školských zařízení studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - manaţerská příprava Seznam DVPP seminářů a dalších: Efektivita a kvalita vyučovacího procesu pro pedagogické pracovníky Středočeského kraje (realizováno květen 21 aţ červen 211) Strana 8 (celkem 13)

9 Jak na školní vzdělávací program v základním uměleckém školství (leden aţ duben 211) Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v literárně-dramatickém oboru (listopad 21) Nové metodické postupy výuky hra na zobcovou flétnu v praxi učitele hudby se zrakovým postiţením (červenec 21) Základy zpracování hudby na PC začátečníci (srpen 211) Seminář pro seznámení s novými výukovými programy pro práci na PC a interaktivní tabuli (srpen 211) Metodika hry na smyčcové nástroje (září 21) Elementární hudební výchova (září 21) Cestování s hudbou (listopad 21) Další školení Hospodaření škol a školských zařízení Aktuální stav školské legislativy Ředitel školy a zákoník práce Zákon o pedagogických pracovnících Spisová a archivní sluţba 8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti Účast ţáků školy v uměleckých soutěţích: Naše škola se zúčastnila Národní soutěţe ZUŠ v oborech: - hra na klavír - hra na kytaru - hra na smyčcové nástroje Výsledky: - hra na kytaru - 2 x 1. místo v krajském kole, 1x 2. místo v krajském kole - hra na smyčcové nástroje - 1 x 1 místo v krajském kole, 1x 2. místo v krajském kole, 2x 3. místo - hra na smyčcové nástroje Anna Emília Partridge 2. místo v ústředním kole Celostátní soutěže ZUŠ ve hře na violoncello Výtvarný obor - soutěţe: - Malujeme EXlibris - Kladenská Veverka - Lidice - Náš kraj Hudební obor - Náš kraj 2. místo v oboru skladba Koncertní a umělecká činnost: pravidelné pořádání Veřejných ţákovských koncertů Strana 9 (celkem 13)

10 oborových třídních přehrávek listopad prosinec únor březen duben květen červen - rozsvěcení Stromu splněných přání (pořadatel Magistrát města Kladna) - Adventní koncert v Husově sboru - Vernisáţ výtvarného oddělení ZIMA - Provedení České mše vánoční v chr. sv. Barbory v Kutné Hoře - Výstava ne téma Světlo v Kutné Hoře - koncert Komorního orchestru ZUŠ (Česká mše vánoční) - Vánoční koncert v divadle Lampion - Vánoční koncert v domově seniorů Zelená Lípa Hostivice - Světélkování Hostivice - Vánoční koncert sál Městského úřadu Hostivice - Okresní kolo soutěţe ZUŠ ve hře na klavír - vystoupení ţáků LDO, Kladenské divadélko - Vernisáţ (charitativní organizace ROSA) Zámecká galerie - předávání cen nejúspěšnějším dobrovolníkům Dobrovolnického centra Kladna - Výtvarné dílny Zámecká galerie - Koncert francouzských hudebníků z Vitry - Lampion - Velikonoční koncert v Husově sboru - Výchovné koncerty pro ţáky MŠ a ZŠ divadlo Lampion - Divadelní představení pro ţáky ZŠ Kladenské divadélko - Čtvero ročních proměn - koncert Kladenského komorního orchestru spojený s módní přehlídkou - vernisáţ výtvarného oddělení Pohádková říše - vystoupení LDO - Kladenské divadélko - vystoupení TO divadlo Lampion - koncert ţáků sál městského úřadu v Hostivici - Festival filmových záţitků Poděbrady - Absolventský koncert Zámecká galerie - Slavnostní závěrečný koncert Lampion - Absolvent Oslavy sv. Vavřince Na všech těchto akcích naši ţáci školu výborně reprezentovali. Akce byly prezentovány na internetových stránkách školy, v regionálním zpravodajství i v tisku. Strana 1 (celkem 13)

11 Mezinárodní spolupráce: V rámci obnovených vztahů s Association Artistique Musicale de Vitry ve Francii se uskutečnily vzájemné výměnné pobyty mezi hudebníky z Kladna a spřáteleného města Vitry. Na podzim 21 pobyt českých hudebníku ve Francii, v roce 211 byli francouzští muzikanti v Kladně. V rámci této spolupráce se uskutečnily koncerty. Organizace soutěţí: V loňském školním roce jsme organizovali Okresní kolo soutěţe MŠMT - Národní soutěţe ZUŠ v oborech: - hra na klavír Spolupráce školy a veřejnosti: Škola prezentuje úspěchy ţáků hlavně na koncertech a vystoupení všech oborů výuky. Škola je zapojena do kvalitní vzdělávací nabídky celého regionu a pravidelně vytváří kulturní programy, které nabízí všem institucím. Dosavadní spolupráce je především s těmito subjekty: zřizovatel Středočeský kraj, Magistrát města Kladna, Kultura pro Kladno, všechny ZUŠ v okrese, obec Ţilina, Sládečkovo muzeum Kladno, Městská knihovna Kladno, mateřské a základní školy, ROSA, Dobrovolnické centrum Kladno. Plány do budoucnosti i výsledky našich prací prezentujeme na našich internetových stránkách a v regionálních médiích. V průběhu roku 21/211 jsme natočili a odprezentovali školní film. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) V loňském školním roce neproběhla v naší škole ţádná kontrola. 1. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Výše úplaty ve vzdělávání podle oboru vzdělání a typu výuky pro žáka/dospělého za pololetí: Kód a název oboru Výše úplaty za žáka I. a II. st. v základním studiu KLADNO/HOSTIVICE Přípravné studium (1. a 2. roč.) 127/15 Hudební obor individuální výuka v rozšířeném studiu Výše úplaty studium dospělých dospělý 1755/ Hudební obor skupinová výuka 1395/125 Hudební obor kolektivní výuka 1395/12 Taneční obor 133/ Výtvarný obor 133/ Literárně dramatický obor 133/ Celkem žák denního studia SŠ, VOŠ a konzervatoře Strana 11 (celkem 13)

12 II. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 21 (k ) Za 1. pol. roku 211 (k 3. 6.) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem 14 4, ,55 2. Výnosy celkem , ,28 3. z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 672) , ,92 ostatní výnosy 2 27, ,36 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 253,96 287,73 III. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 21 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) 11 22,28 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 11 22,28 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 8 21,76 ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , ) z toho 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 1 164,28 z toho běţné provozní výdaje celkem (UZ ) 1 164,28 ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 1, 2 ) z toho Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko 5. atd.) 1 Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Soutěže, olympiády UZ 33166, Protidrogová prevence UZ 2). Komentář k ekonomické části: Z celkového hodnocení činnosti ZUŠ Kladno vyplývá, ţe škola plní všechny úkoly, které si vytýčila v plánu práce, její hospodaření se podařilo udrţet vyrovnané a rozpočet organizace byl plněn dle moţností rovnoměrně. Pro školní rok 211/212 nezvaţujeme zvýšení úplaty za vzdělávání. Strana 12 (celkem 13)

13 11. Závěr Škola za toto období dosáhla velmi dobrých výsledků, coţ se odráţí v umístění naších ţáků na jednotlivých soutěţích a akcích pořádaných školou i ostatními organizacemi. V průběhu 2. pololetí jsme se více dostali do podvědomí veřejnosti, o čemţ svědčí i nárůst nově přijatých ţáků do naší ZUŠ. Zřídili jsme pobočku v Hostivici (čtyř oborová), spolupracujeme se ZŠ v Hostivici a MÚ Hostivice. Zřídili jsme nový obor: Hra na bicí nástroje a připravili podmínky pro vytvoření oboru Fotografie a video tvorba Datum zpracování zprávy: 12. října 211 Datum projednání zprávy: 14. října 211 Podpis ředitele a razítko školy:... Michaela Bernášková ředitelka ZUŠ Kladno, 5. května 187 Strana 13 (celkem 13)

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 2223907, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 200 20 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO: 06046004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-182/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/08-02 Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ Adresa: Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více