město Fulnek starostka nám. Komenského 12, FULNEK IČ: , DIČ: CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "město Fulnek starostka nám. Komenského 12, FULNEK IČ: , DIČ: CZ"

Transkript

1 město Fulnek starostka nám. Komenského 12, FULNEK IČ: , DIČ: CZ Tel.: , Fax.: , číslo účtu: /0800 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: VYŘIZUJE: ODBOR: TEL. FAX.: MOBIL: DATUM: Bc. Dagmar Vahalova VV Členové Zastupitelstva města Fulnek Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Fulneku, které se uskuteční v pondělí v hod. v sále Městského kulturního centra ve Fulneku. Program: hod. - zahájení Ing. Radka Krištofová, starostka - projednávání materiálů - zodpovězení dotazů členů ZMF k přijatým usnesením RMF - různé - závěr Projednávané materiály: 1 Rozpočtový výhled na roky Předkládá za radu města: Ing. Radka Krištofová - starostka 2 Rozpočtové opatření č. 17/2016 Předkládá za radu města: Ing. Radka Krištofová - starostka 3 Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok 2017 Předkládá za radu města: Ing. Radka Krištofová - starostka 4 Smlouva o kontokorentním úvěru Předkládá za radu města: Ing. Radka Krištofová - starostka 5 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 189 v k.ú. Jerlochovice Předkládá za radu města: Ing. Radka Krištofová - starostka 6 Výkup pozemku parc.č. 746 v k.ú. Stachovice Předkládá za radu města: Ing. Radka Krištofová - starostka 7 Neschválení prodeje části pozemku parc.č. 512/1 v k.ú. Jílovec Předkládá za radu města: Ing. Radka Krištofová - starostka

2 8 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMF Předkládá: Ing. Richard Marek předseda Finančního výboru ZMF 9 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMF Předkládá: Václav David předseda Kontrolního výboru ZMF 10 Kontrola plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Fulneku Předkládá: Ing. Radka Krištofová - starostka Toto pozvánka slouží členům zastupitelstva města jako doklad o poskytování pracovního volna podle 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Ing. Radka Krištofová starostka

3 Materiál č. 1 Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Fulneku konané dne Rozpočtový výhled na roky Obsah materiálu: Důvodová zpráva Počet příloh: 2 Zpracoval(a): Ing. Jan Bárta - Vedoucí FO Dne: Za správnost předkládaného návrhu smlouvy: Předkládá: Ing. Radka Krištofová - Starostka Projednáno radou města usnesením č: 1090/56/16 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Fulneku po projednání 1. schvaluje rozpočtový výhled města Fulneku na období Zastupitelstvo města Fulneku

4 Důvodová zpráva Podle zákona č. 250/2000Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3 předkládá finanční odbor rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled byl sestaven finančním odborem na základě původního Rozpočtového výhledu města Fulnek s analýzou financí města na roky , který v roce 2013 zpracoval Ing. Luděk Tesař a dále na základě aktuálního výpočtu daňových příjmů města, který byl letos aktualizován také Ing. Luďkem Tesařem. Do rozpočtového výhledu byly promítnuty plánované změny ze zrušení příspěvkové organizace Správa majetku města Fulneku a plánovaný velký objem investic připravovaných na roky dle schváleného akčního plánu. Vzhledem k přijatému strategickému plánu na počátku volebního období v roce 2015 nebyla prováděna detailní analýza hospodaření, jen byla přepracována tabulka rozpočtového výhledu, která je předložena ke schválení. Základní informací vyplývající z rozpočtového výhledu je, že v roce 2017 bude vyčerpána téměř celá finanční úspora z přebytku hospodaření minulých let a v roce 2018 bude pro financování dalších plánovaných investic potřeba úvěru ve výši asi 35 mil. Kč. V aktualizovaném výpočtu daňových příjmů Ing. Luďka tesaře pro roky jsou také zmíněna rizika a špatné trendy, která mohou hospodaření města Fulnek v plánovaném období ohrozit. Riziko: Za poslední 4 roky podprůměrné provozní saldo (tzn. průměr nižší než 23 % běžných příjmů.) Riziko: Vývoj běžných příjmů byl od 2013 do 2015 horší než vývoj běžných výdajů. Výhoda: Za 10 let souhrnně přebytek rozpočtu. Riziko: Za 4 roky úbytek počtu obyvatel. Špatný trend: Od roku 2012 zhoršení provozního salda. Riziko: za poslední 4 roky podprůměrné provozní saldo (nižší než 23% běžných příjmů). Komentář: toto riziko, které signalizuje Ing. Tesař ve výpočtu daňových příjmů, je nutno brát s rezervou - s ohledem na další informace. Vývoj salda Běžné příjmy Běžné výdaje Provozní saldo Podíl salda v % 20% 35% 15% 16% Důvodem pro snižování provozního salda je stagnace vlastních příjmů a zejména snížení poplatku za VHP v důsledku vyhlášky o zákazu hracích automatů na území města Fulneku (postupné snižování místních poplatků až o 2 mil Kč), čili růst příjmů je jen z daňových výnosů. V oblasti vlastních příjmů se ale bude postupně zvyšovat příjem z pozemků - nové nájemní a pachtovní smlouvy, projeví se vyšší příjmy za věcná břemena a také vyšší příjmy z nájmu bytů, nebytových prostor a ubytovny. Na druhé straně u výdajů dochází zejména ke zvyšování rozsahu oprav, což je správný trend, protože je lepší opravovat a obnovovat stávající majetek, než jen budovat nový (např. v roce 2014 proběhly opravy za zhruba 15 mil. Kč v roce 2015 za 12 mil. Kč). Takže to zmíněné riziko je třeba hodnotit s ohledem na podíl velkých oprav u provozních výdajů. Ty jsou právě často postaveny na úroveň investičních výdajů. Po jejich odečtení by byl tento podíl vyšší než signalizovaných 23%. V rozpočtovém výhledu je uveden úvěr ve výši 35 mil. Kč, který odráží záměr města realizovat Strategický plán v oblasti investic v pohledu letošního roku. Je to částka, která Rada města Fulneku 2

5 vychází jako pro město únosná, ale neodráží možnost financování investic s dotační spoluúčastí. Protože se investice plánují na rok dopředu, je třeba i rozpočtový výhled pravidelně ročně aktualizovat. Na rok 2018 bude tedy potřeba výše úvěru přehodnocena podle vývoje investic v roce 2017, vývoje příjmů a provozních výdajů. Vyjádření finančního odboru: Odbor doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu. Stanoviska: Přílohy: 1. Rozpočtový výhled Fulnek Vypočet daňových příjmů Fulnek na 2017 Rada města Fulneku 3

6 ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový výhled města Fulneku na roky 2017 až 2020 FULNEK tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Údaje 2015 skutečnost 2016 schválený rozpočet 1 1 Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DPFO zvláštní sazba (srážková) DPPO DPPO za obce DPH až 135 Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy Přijaté dotace (transfery) Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinv. a inv.dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje** Neinvestiční trans. soukr. subj Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům až 56 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ř.30+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ř.39-ř.40 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS-60M, od 2010 ř. 84 až 88 ÚFIS 01M) ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ř.36+leasing Dluhová služba pol ř.46/ř.45 *% Ukazatel dluhové služby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,07% 7,89% 7,69% 48 rozvaha Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, od 2010 ř.113 ÚFIS 01M) rozvaha Dlouhodobé pohledávky celkem (ř. 34 ÚFIS 01M) výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled

7 Fulnek Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: Východiska: Okres: Nový Jičín Využívá vyhlášku MF ČR č. 272/2016 Sb. MFČR Cityfinance Rozdíl Moravskoslezský kraj Snižujeme výnosy oproti predikci MFČR. Daňové příjmy na 2017 (predikce v tis. Kč) tis.kč Změna z oček na 2017 v % 4,4 1,6-2,8 % Změna ze skutečnosti 2015 na 2017 v % 14,2 11,1-3,1 % Na žáky v roce 2017 je součástí daňových příjmů dle RUD tis. Kč Dopad novely RUD na finance obce -357 tis. Kč Dlouhodobý vývoj celkových daňových příjmů v tis. Kč *predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) předpoklad 2016* 2017* 2018* 2019* Avízo o finančním zdraví 5 (poz.: od -2 nejlepší po 11 nejhorší, pouze hrubě orientační, zkresleno dotacemi, úvěry apod. Přehled hodnot bodování je uveden níže.) 0 2 Riziko: Za poslední 4 roky podprůměrné provozní saldo (tzn. Průměr nižší než 23 % běžných příjmů.) 0 1 Riziko: Vývoj běžných příjmů byl od 2013 do 2015 horší než vývoj běžných výdajů. 0 Výhoda: Za 10 let souhrnně přebytek rozpočtu. 1 Riziko: Za 4 roky úbytek počtu obyvatel. 1 Špatný trend: Od roku 2012 zhoršení provozního salda. Obsah Vypracoval Daňové příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby. Ing. Luděk Tesař Postup výpočtu daňových příjmů. Statistika vybraných finančních dat v tabulkách a grafech Praha 5, Neumannova 1470/12 Pro informace k fakturaci apod. využívejte Vývoj provozního salda a jeho porovnání s průměrem atd. IČO: DIČ: CZ nebo tel Cityfinance, finance s citem 1/14

8 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Vývoj a výhled dle Cityfinance v tis. Kč Predikce Cityfinance (snížená MFČR)* INDEXY 2017/ Bilance (tis. Kč) Daňové příjmy: , DPFO ZČ: , DPFO OSVČ: , DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů): , DPPO: , DPPO za obce:** , DPH: ,3 133 až 135 Místní poplatky a ostatní DP:** , Správní poplatky: , Daň z nemovitostí: ,0 Na žáky součástí RUD neupřesněno neupřesněno **Jedná se o daně silně reagující na místní podmínky. Propočet je proveden z minulosti a je nutno vždy zohlednit místní podmínky a data brát hrubě orientačně. *predikce vychází ze sníženého upraveného výhledu MFČR. Predikce Cityfinance (snížená MFČR)* INDEXY 2017/ Sumární přehled daňových příjmů v tis. Kč DPFO ,6 DPPO ,5 DPH ,3 Poplatky a ostatní DP ,0 DZN ,0 Vývoj struktury a výše daňových příjmů v tis. Kč Vývoj struktury daňových příjmů % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DZN Poplatky a ostatní DP DPH DPPO DPFO Cityfinance, finance s citem. 2/14

9 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Porovnání predice daňových příjmů dle Cityfinance a propočtu z dat MFČR na rok 2017 Druhové třídění rozpočtové skladby 2015 předpoklad 2016 predikce 2017 predikce 2017 tis. Kč Skutečnost Předpoklad Cityfinance MF ČR Rozdíl predikce MFČR - Cityfinance Očekávaná změna na 2017 oproti skutečnosti 2015 dle Cityfinance MFČR - Očekávaná změna na 2017 oproti skutečnosti Daňové příjmy: DPFO ZČ: DPFO OSVČ: DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů): DPPO: DPPO za obce: DPH: až 135 Místní poplatky a ostatní DP: Správní poplatky: Daň z nemovitostí: Rozdíl predikcí 2,7 % daňových příjmů Porovnání predice daňových příjmů dle Cityfinance a MFČR na rok 2017 v tis. Kč Cityfinance MF ČR Cityfinance, finance s citem. 3/14

10 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Název obce Kraj Okres Postup výpočtu daňových příjmů z predikce MFČR Příloha k vyhlášce č. 272/2016 Sb. Fulnek Moravskoslezský kraj Nový Jičín Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k tis. Kč připadá dle RUD v roce 2017 na žáky. Sdílené daně celkem pro propočet žáků v tis. Kč Započtená výměra katastrálních území obce k (max. 10 ha výměry katastrálních území obce na obyvatele v ha) 6 848,42 Počet záků v ČR celkem Koeficient postupných přechodů (Příloha č.2 zákona č.243/2000 Sb.) 1,1523 7% z vybraných sdílených daní v tis. Kč Procentní podíl obce na výnosu daní podle 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní 0, Průměrný výnos na žáka předpokládaný v roce 2017 v Kč Počet zaměstnanců k Procentní podíl obce na výnosu daně podle 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní 0, Písmeno předpoklad MF ČR výhled dle MFČR výhled dle MFČR výhled dle MFČR Položka dle 4 rozpočtové Daňový příjem zákona č. výnos celkem výnos celkem výnos celkem výnos celkem výnos celkem skladby obce Fulnek obce Fulnek obce Fulnek obce Fulnek obce Fulnek 243/2000 ČR ČR ČR ČR ČR Sb. c+h+e+d bez c DPFO celkem c+h 1111 DPFO-závislá celkem c DPFO-závislá sdíl. část h (od r. 2017) DPFO-závislá 1,5 % motiv e 1112 DPFO-z přiznání celkem e DPFO-z přiznání sdíl. část od 2017 zrušeno DPFO-z přiznání 30 % d vyjma c 1113 DPFO-zvl.sazba f+h DPPO celkem f 1121 DPPO bez DPPO obcí a krajů g od DPPO plac. obcemi a kraji b 1211 DPH* až 135 Místní poplatky a ostatní DP** viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí Správní poplatky viz tabulka predikcí 557 viz tabulka predikcí 557 viz tabulka predikcí 557 viz tabulka predikcí 557 viz tabulka predikcí 557 a 1511 Daň z nemovitostí** CELKEM Sdílené daňové příjmy (písmena b,c,d,f,e) Meziroční INDEX sdílených daňových příjmů 108,6 110,0 106,9 106,9 104,2 104,2 103,8 103,8 POZ: odchylky v součtech způsobuje zaokrouhlení u výnosů celkem na desetiny miliard, predikce se týká jen sdílených daní u výlučných se vychází z dat ,6 je index sdílených daní pro obec z 2015 (skutečnosti) na 2017 (predikce) Predikce se vztahuje jen na sdílené daně; 2015 jsou rozdíly způsobené finančními toky a vypořádáním záloh s finančním úřadem; *od 2017 připadá obcím z 20,83% nově 21,4%;** výchozí je skutečnost 2015 tis. Kč Cityfinance, finance s citem. 4/14

11 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Druhové třídění rozpočtové skladby Okres: Nový Jičín Časové řady Výhled dle Cityfinance Bilance (tis. Kč) předpoklad 2016* 2017* 2018* 2019* 1. Daňové příjmy: DPFO ZČ: DPFO OSVČ: DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů): DPPO: DPPO za obce: DPH: až 135 Místní poplatky a ostatní DP: Správní poplatky: Daň z nemovitostí: Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti a odvody : Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. Příjmy: Kapitálové příjmy: Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace (transfery): Investiční přijaté dotace (transfery): z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu: Celkem za 4 roky Celkem za 10 let Příjmy celkem: Běžné výdaje: Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné: Neinvestiční nákupy a související výdaje: Neinvestiční trans. soukr. subj.: Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím: až 59 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv. (soc. dávky) a ostatní neinv. výdaje: Celkem za 4 roky Celkem za 10 let 6. Kapitálové výdaje: Výdaje celkem: Saldo příjmů a výdajů: FINANCOVÁNÍ: Přijaté půjčky: Uhrazené splátky půjček : Změna stavu na účtech (případně okamžitě likvidní aktiva): Stav na bankovních účtech: Počet osob Počet obyvatel: Počet zaměstnanců: Počet žáků: není není není není není není není není Zdroj: ČSÚ, MFČR, Vysvětlivky: Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná (specifikovaná) podseskupení, případně položky rozpočtové skladby. * = predikce Cityfinance, finance s citem. 5/14

12 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Vývoj příjmů, výdajů dle druhu - počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících na katastru tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za 10 let Daňové příjmy ,9 2. Nedaňové příjmy ,2 3. Kapitálové příjmy ,3 4. Přijaté dotace ,9 Příjmy celkem ,9 5. Běžné výdaje ,5 6. Kapitálové výdaje ,6 Výdaje celkem , Počet obyvatel Počet zaměstnanců Počet žáků INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za 10 let Počet obyvatel 99,5 91,8 100,1 100,1 100,0 100,2 100,2 99,7 99,3 99,3 99,6 99,6 99,8 99,5 100,0 99,3 99,1 98,7 100,1 99,3 Počet zaměstnanců 103,7 103,1 90,4 101,2 105,0 129,1 106,7 90,4 90,4 98,4 108,9 100,8 105,7 102,2 104,1 103,2 DOPAD ZMĚNY POČTU OBYVATEL NA DAŇOVÉ PŘÍJMY Změna počtu obyvatel Změna daňových příjmů v tis. Kč změnou počtu obyvatel roční průměr tis.kč průměr za poslední 4 roky průměr od 2012 za poslední 4 roky POZ: 2005 změna financování školství, 2003 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/2002 Sb.; 2012 změna v oblasti sociálních transferů; 2013 novela RUD + školství Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, Cityfinance, finance s citem. 6/14

13 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů. Vývoj "finančního prostoru samosprávy" (provozního salda a zůstatků na účtech) Po odpočtu splátek dluhů znamená zjednodušeně částku, která samosprávě zbývá daný rok na rozvoj a investice majetku po úhradě provozu, ovšem POZOR, bez zohlednění odpisů majetku! tis. Kč Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Uhrazené splátky dlouhodobých půjček PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 7% 6% 16% 18% 18% 15% 7% 1% 16% 20% 35% 15% 16% REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR % podílu provozního salda na běžných příjmech 16% 17% 24% 20% 23% 24% 17% 22% 18% 20% 24% 22% 25% Stav na bankovních účtech (tis. Kč) tis. Kč Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku (tis. Kč) Změna běžných příjmů (tis. Kč) Změna běžných výdajů (tis. Kč) Provozní saldo a stav na bankovních účtech v tis. Kč Suma od PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Stav na bankovních účtech (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) Cityfinance, finance s citem. 7/14

14 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Grafy 1/4 Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců pracujících v místě Počet obyvatel Počet žáků Počet zaměstnanců Vývoj salda příjmů a výdajů v tis. Kč rok Okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku) Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč Výdaje celkem Příjmy celkem Cityfinance, finance s citem. 8/14

15 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Grafy 2/4 Vývoj a struktura příjmů v tis. Kč Vývoj struktury příjmů v % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Přijaté dotace 3. Kapitálové příjmy 2. Nedaňové příjmy 1. Daňové příjmy rok rok Vývoj a struktura výdajů v tis. Kč Vývoj struktury výdajů v % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kapitálové výdaje 5. Běžné výdaje rok rok Cityfinance, finance s citem. 9/14

16 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Grafy 3/4 Běžné příjmy, běžné výdaje a provozní saldo v tis. Kč Běžné výdaje (provozní) Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Vývoj podílu provozního salda na běžných příjmech v porovnání s průměrem v ČR 35% 16% 18% 18% 15% 16% 20% 15% 16% 7% 6% 7% % Podíl provozního salda na běžných příjmech 7% 6% 16% 18% 18% 15% 7% 1% 16% 20% 35% 15% 16% REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR % podílu provozního salda na běžných příjmech 16% 17% 24% 20% 23% 24% 17% 22% 18% 20% 24% 22% 25% POZ. V roce 2005 došlo ke změně toku výdajů a příjmů na školství a v roce 1012 odlivu sociálních dávek na úřady práce. Poklesy příjmů a výdajů zde neovlivnila samospráva. 1% Cityfinance, finance s citem. 10/14

17 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Grafy 4/ SUMA 4 roky 3. Kapitálové příjmy: Investiční přijaté dotace (transfery): Mimořádné příjmy Kapitálové výdaje: Kapitálové výdaje - Mimořádné příjmy tis. Kč Mimořádné příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy: Investiční přijaté dotace (transfery): Mimořádné příjmy a kapitálové výdaje v tis. Kč Mimořádné příjmy Kapitálové výdaje: Cityfinance, finance s citem. 11/14

18 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Fulnek Grafy 5/5 Neinvestiční nákupy v tis. Kč Platy, pojistné a výdaje za práci v tis. Kč rok rok Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům v tis. Kč rok POZ. V roce 2005 se změnily toky financí na školství a v roce 2012 se změnilo vyplácení sociálních dávek. Velké poklesy příjmů a výdajů v těchto letech neovlivnila samospráva. Cityfinance, finance s citem. 12/14

19 Skutečnosti a predikce výnosů některých daní dle MF ČR - září 2016 UPOZORNĚNÍ - Zaslaný výpočet používá tuto predikci s tím, že ji snižuje. mld. Kč Vybraný daňový příjem predikce Výhled 2017 INDEX INDEX Výhled 2018 Výhled 2019 celkem SR obce celkem SR obce celkem SR obce 16/15 17/16 celkem SR obce celkem SR obce DPH 330,4 236,6 68,7 347,8 244,4 72,4 370,5 258,2 79,3 105,4 109,5 389,0 271,1 83,2 403,2 280,9 86,3 DPPO celkem 153,7 99,6 41,2 169,2 109,7 44,7 176,0 114,2 46,4 108,5 103,8 175,2 113,6 46,2 177,1 114,8 46,7 v tom: DPPO 147,0 162,5 109,7 38,3 169,2 114,2 39,9 168,3 113,6 39,7 170,1 114,8 40,1 DPPO plac. obcemi a kraji 6,8 6,4 6,7 6,4 6,8 6,5 6,9 6,5 7,0 6,6 DPFO celkem 154,8 103,0 38,9 171,3 112,3 43,9 180,5 120,4 44,3 112,9 100,9 194,4 130,1 47,4 208,3 139,6 50,6 v tom: DPFO-zvl.sazba 15,7 10,6 3,7 15,8 10,7 3,7 14,9 10,1 3,5 100,0 94,6 14,9 10,1 3,5 14,9 10,1 3,5 DPFO-z přiznání celkem 4,6 1,2 3,1 6,6 3,3 2,9 6,4 5,2 0,9 93,5 31,0 9,9 8,0 1,4 13,3 10,7 1,9 DPFO-z přiznání sdíl. část 4,6 3,3 0,9 4,6 3,3 0,9 6,4 5,2 0,9 9,9 8,0 1,4 13,3 10,7 1,9 DPFO-z přiznání 30 % 1,3 2,0 2,0 2,0 DPFO-závislá celkem 134,5 91,1 32,1 148,9 98,3 37,3 159,2 105,1 39,9 116,4 107,0 169,6 112,0 42,5 180,1 118,8 45,2 DPFO-závislá sdíl. část 132,5 91,1 30,1 146,7 98,3 35,1 156,8 105,1 37,5 167,1 112,0 40,0 177,4 118,8 42,5 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 Daň z nemovitostí 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 100,7 100,0 10,5 10,5 10,5 10,5 Místní a správní poplatky 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 100,2 100,0 7,9 7,9 7,9 7,9 Poplatky za znečišťování život. prostř. Odvod z loterií 4,2 1,4 2,8 4,2 1,4 2,8 4,2 1,4 2,8 101,3 100,0 4,2 1,4 2,8 4,2 1,4 2,8 7,9 2,4 5,5 9,9 4,2 5,7 9,1 4,2 4,9 103,9 86,0 9,1 4,2 4,9 9,1 4,2 4,9 Spotřební daně 150,5 143,0 156,6 148,7 155,9 148,1 158,5 150,5 159,4 151,4 Sdílené daně celkem ,2 105, Celkem vybrané daňové příjmy ,2 104, % meziroční změna sdílených DP 6,1% 8,2% 5,6% 4,0% 3,8% Zdroj: MF ČR Cityfinance,finance s citem. 13/14

20 Vysvětlivky Použité zkratky: DP - daňové příjmy DPH - daň z přidané hodnoty DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti DPFO - daň z příjmů fyzických osob DPFOP (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti DPPO - daň z příjmů právnických osob DZN - daň z nemovitostí RUD - zákon č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní Provozní saldo = Běžné příjmy Běžné výdaje. Součástí běžných výdajů jsou i opravy, které často působí pocitově jako investice. Podstatné je, aby bylo provozní saldo obce/městyse/města po snížení o splátky dluhů vždy kladné (výjimku může tvořit řešení problematiky cash flow a velké opravy). Počet obyvatel = Podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. Počet žáků = Podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. Počet zaměstnanců = Počet zaměstnanců vykázaný v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů. Bere se celkový počet zaměstnanců vykázaných v České republice k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. Největší změny financí obcí v minulosti: *2001 velká novela RUD, *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., *2005 změna financování školství, Vypracoval *2009 dopad světové finanční krize, Ing. Luděk Tesař *2012 přesun agendy sociální na úřady práce a zahájení odepisování majetku, *2013 novela RUD (příspěvky na žáka v RUD), Praha 5, Neumannova 1470/12 *2017 novela RUD (30 % DPFOP odejmuto a nahrazeno zvýšením podílu obcí na DPH z 20,83 % na 21,4 %). IČO: DIČ: CZ Cityfinance, finance s citem. 14/14

21 Materiál č. 2 Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Fulneku konané dne Rozpočtové opatření č. 17/2016 Obsah materiálu: Důvodová zpráva Počet příloh: 2 Zpracoval(a): Ing. Jan Bárta - Vedoucí FO Dne: Za správnost předkládaného návrhu smlouvy: Předkládá: Ing. Radka Krištofová - Starostka Projednáno radou města usnesením č: 1088/56/16 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Fulneku po projednání 1. schvaluje 1.1. změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 17/2016, dle přílohy č. 1, po kterém činí: příjmy výdaje financování ,63 Kč, ,00 Kč, ,37 Kč zvýšení závazného ukazatele investiční příspěvek pro Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, IČ: o Kč na celkovou výši Kč, 1.3. zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Technické služby města Fulneku, příspěvková organizace, IČ: o Kč na celkovou výši Kč. Zastupitelstvo města Fulneku

22 Důvodová zpráva Na základě smluv o návratné finanční výpomoci s Destinačním managementem turistické oblasti Poodří-Moravské Kravařsko, o.p.s. již byly vráceny finanční prostředky ve výši Kč a do konce roku 2016 budou vráceny další finanční prostředky ve výši Kč. Tyto prostředky nebyly zahrnuty v příjmech rozpočtu roku 2016, a proto je navrhováno navýšení příjmů o celkovou částku Kč. V souvislosti s plánovanou výstavbou hřiště ve Stachovicích byla podána žádost o odkoupení pozemků od Státního pozemkového úřadu. Na základě znaleckého posudku byla připravena kupní smlouva na částku Kč, k jejíž podpisu by mělo dojít dne Příspěvková organizace Městské kulturní centrum Fulnek požádala o financování investice "Instalace klimatizace v sále kulturního střediska ve Fulneku". Rozpočtové náklady na tuto akci budou činit Kč. Městské kulturní centrum nedisponuje řádným klimatizačním zařízením, které by zajišťovalo plynulé udržování teploty proti zahřátí prostor sálu. V prostorech sálu je zbudováno pouze zařízení výměníků vzduchu, který přivádí vzduch z venkovních prostor, bez tepelného výměníku, tedy zpětného ohřevu nebo ochlazení. V letních měsících se vyšplhá teplota na sále i k 30 C a při zaplnění sálu je už tato teplota z hygienického hlediska nepřípustná. Prostor nelze vyvětrat ani otevřenými okny, které jdou otevřít pouze na balkóně a na vyvětrání prostor jsou nedostačující. Při pořádání oslav si stěžují oslavenci a hosté v letních měsících na vysoké teploty, které nejsou dobré ani pro rautové stoly (potraviny se mohou zkazit a krémové dezerty se roztápí). Výhodou navrhovaného klimatizačního zařízení je, že se nebude vzduch pouze ochlazovat, ale popřípadě dokáže v zimních měsících velmi ekonomicky a kvalitně přitápět. Klimatizace je navrhována formou 4 ks kvalitních kazetových jednotek zasazených ve stropě. Příspěvková organizace Technické služby města Fulnek (TSMF) požádala o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Sběrného dvora (SD). Na provoz SD pro rok 2016 byla v rozpočtu TSMF stanovena celková částka Kč, která odpovídala reálným nákladům na SD za rok Za prvních šest měsíců roku 2016 ovšem občané odevzdali 192 tun velkoobjemového odpadu, který tvoří nejvýznamnější část odpadů, přičemž za celý loňský rok to bylo 196 tun. Bohužel TSMF také výrazně narostla cena za skládkovné pneumatik. Až do června 2016 pneumatiky vyváželi jako základ pro rozšiřování skládky a platili za tunu 42 Kč. Skládka se již nerozšiřuje a tak za likvidaci 1 tuny pneumatik jako nebezpečného odpadu platí 968 Kč a pneumatiky musí vozit do vzdálenější destinace. Na druhou stranu se podařilo změnit odběratele odpadního dřeva (především rozebraný nábytek), kdy na místo Frýdecké skládky, kde platili 484 Kč/t, vozí dřevo o něco dál, do Orlové, ale odběratel Uniwaste platí 300 Kč/t. Díky tomu se propad za pneumatiky částečně kompenzuje. Navrhujeme navýšit příspěvek na provoz SD o Kč. Jedná se o minimální částku, kterou TSMF potřebují k tomu, aby na konci roku neskončily ve ztrátě. Pro možnost provádění rozpočtových opatření RMF je navrhováno doplnění rezervy o Kč, do celkové výše rezervy 1 mil Kč. Vyjádření finančního odboru: Odbor doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu. Rada města Fulneku 2

23 Stanoviska: Přílohy: 1. Rozpočtové opatření 17/ Klimatizace MKCF Fulnek Rada města Fulneku 3

24 Rozpočtové opatření č. 17/2016 schvaluje: Zastupitelstvo města Fulneku dne Návrh rozpočtových změn v celkové výši v Kč: Příjmy = ,00 Výdaje = ,00 Financ. = ,00 Příloha č. 1 PAR POL UZ/ORG Popis změny částka v Kč PŘÍJMY 2420 Splátky půjček od Destinačního managementu ,00 CELKEM ,00 VÝDAJE Výkup pozemků ve Stachovicích od Státního pozemkového úřadu , Investiční příspěvek MKCF na klimatizaci , Navýšení neinvestičního příspěvku TSMF , /406 Doplnění rezervy na rozpočtová opatření rady města ,00 CELKEM , čerpání prostředků minulých období-změna v tomto RO , čerpání prostředků minulých období od počátku RS - kontrola na řádek FIN , čerpání kontokorentu od počátku RS - kontrola na řádek FIN 0, úhrada splátek kontokorentu od počátku RS - kontrola na řádek FIN 0,00 Stav rozpočtu po změnách: Příjmy = ,63 Výdaje = ,00 Financ. = ,37

25 AIR FINAL s.r.o. Suchdol nad Odrou - autorizovaná společnost pro instalace klimatizační techniky FUJITSU, TOSHIBA, SINCLAIR, DAIKIN. Akce : Instalace klimatizace v sále kulturního střediska ve Fulneku Zadavatel : MÚ Fulnek Bc. Eva Kočí tel , mail : Nabídka č. 932/K/2016 Ze dne : Zpracoval : Vladimír Konopásek, jednatel, tel Pozice Název Jednotka Počet Cena Cena montáže * * * jednotková dodávky jednotková celkem SINCLAIR INVERTER 1 ASC-42AIN - kazetová jednotka vnitřní+vnější jednotka+ovladač kpl Pch/top=11,0/12,5 kw, chladivo R 410A 2 Potrubí chladiva, izolace, komunikační kabely CU 10/16 m Střešní konzola venkovní jednotky včetně silentbloků ks Odvod kondenzátu HT 32, sifon HL 136 kpl Přívod elektro (400V/50Hz,CYKY 5Cx2,5, jištění 3x16A/C) kpl Doplnění chladiva R 410A kg Montážní, závěsný materiál, kaučuk. páska, AL páska kpl Zprovoznění, zkouška systému, zaškolení obsluhy, revize úniku kpl Prostup střechou, VZT komínek kpl Doprava kpl Sleva na klimatizaci SINCLAIR 20% Součet CELKEM bez DPH DPH 21 % CELKEM s DPH 21 % Záruka - 36 měsíců S jednotkama SINCLAIR lze na principu tepelného čerpadla vzduch - vzduch velmi kvalitně a ekonomicky přitápět. Rozpočet neobsahuje elektro napájení venkovních jednotek!

26 Materiál č. 3 Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Fulneku konané dne Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok 2017 Obsah materiálu: Důvodová zpráva Počet příloh: 0 Zpracoval(a): Ing. Jan Bárta - Vedoucí FO Dne: Za správnost předkládaného návrhu smlouvy: Předkládá: Ing. Radka Krištofová - Starostka Projednáno radou města usnesením č: 1091/56/16 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Fulneku po projednání 1. rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok 2017, termín pro podání žádostí do Zastupitelstvo města Fulneku

27 Důvodová zpráva Na 12. zasedání Zastupitelstva města Fulneku dne byly schváleny nové Zásady pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města fulneku (dále jen "FRB"). V souladu s čl. 6, bodu 1 a 7 těchto zásad, je předloženo ke schválení vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB města Fulneku na rok Město vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček k podpoře individuálního bydlení z FRB pro každý rok samostatně a oznamuje termín, do kterého je možno podat žádosti o úvěr. Specifikace úvěrů Z fondu se poskytují tyto druhy úvěrů: poř. číslo účel úvěru lhůta splat. v letec h úrok v % p.a. max. výše úvěru v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let / dům 2 obnova vnějších omítek (fasády) domu včetně oplechování u domu staršího 10 let / byt, 100/ dům 3 zateplení obvodového pláště u domu staršího 10 let / byt, 100/ dům 4 výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let / byt, 200/ dům 5 izolace proti spodní vodě domu staršího 10 let, / dům protiradonové opatření 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu / dům domu a při výstavbě nového domu 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu (včetně vytápění pomocí tepelného čerpadla, instalace solárně-termických nebo fotovoltaických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody) / byt, 200/ dům 8 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let /byt, 100/dům 9 výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 100/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační nebo vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům 12 Vyvložkování komínu /dům 13 Výměna technického vybavení domu v souladu s podmínkami dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji /dům Vyjádření finančního odboru Finanční odbor navrhuje vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček Z FRB pro rok 2017 s termínem vyhlášení od a uzávěrkou podání přihlášek do Zůstatek účtu z FRB k je ,84 Kč. Odbor navrhuje k rozdělení částku ve výši 600 tis. Kč. V případě vyhlášení kotlíkových dotací krajem, kdy se nebude termín podání žádostí krýt s termíny města, lze v průběhu roku 2017 vyhlásit další kolo k dočerpání schválené částky na úvěry v rozpočtu města. Stanoviska: Rada města Fulneku 2

28 Přílohy: Rada města Fulneku 3

29 Materiál č. 4 Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Fulneku konané dne Smlouva o kontokorentním úvěru Obsah materiálu: Důvodová zpráva Počet příloh: 2 Zpracoval(a): Ing. Jan Bárta - Vedoucí FO Dne: Za správnost předkládaného návrhu smlouvy: JUDr. Václav Dobrozemský - Právník Předkládá: Ing. Radka Krištofová - Starostka Projednáno radou města usnesením č: 1089/56/16 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Fulneku po projednání 1. rozhodlo uzavřít Smlouvu o kontokorentním úvěru č /16 se společností Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ: Zastupitelstvo města Fulneku

30 Důvodová zpráva Vzhledem k tomu, že u smlouvy o kontokorentním úvěru skončila platnost , byla požádána Česká spořitelna o prodloužení smlouvy nebo předložení nové nabídky na kontokorentní úvěr podle stejných zadávacích podmínek, jaké byly u předchozí smlouvy. Smlouva splňuje podmínky a město bude vázáno pouze platbou úroků z vyčerpané částky za období do splacení vyčerpané částky. Město má možnost splatit finanční prostředky do Úrokové náklady: kontokorent 1M Pribor + 1,00% p.a. 1M Pribor k ,20% Rekapitulace nabídky: Pro potřeby města bylo vhodné poptat kontokorent ve výši Kč. Oslovena byla Česká spořitelna, a.s., která i v předchozích letech nabídla vždy nejvýhodnější nabídku. Poptávka měla striktně definovanou hodnotu ceny kontokorentního úvěru, tzn. platba pouze úroků z vyčerpané částky. Úvěr tedy není zatížen žádným poplatkem nebo jiným výdajem nebo finančním závazkem. Úvěr je bez zajištění. Nabídka byla provedena také zdarma. Nabídka obsahuje jediné náklady rovny úrokovým nákladům úvěrů ve výši úrokové sazby (p.a.), která se skládá z 1M Priboru + marže banky, tato je stanovena na 1,00% p.a. blíže viz příloha č. 2 resp. výsledná smlouva v příloze č. 1. V nabídce je uveden příklad finančního zatížení města, kdyby město čerpalo celých 9 mil. Kč a tuto výši splatilo až Finanční náklady by při 1M Priboru k a délce čerpání činily 109,2 tis. Kč (jedná se o maximální zatížení). Město se nezavazuje k žádným jiným výdajům, žádným závazkům ani zajištění (zastavení majetku apod.), při nečerpání shodně jako v předchozích letech nedochází k žádnému dalšímu zatížení města. Stanovisko finančního odboru: Finanční odbor doporučuje uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1.. Stanoviska: Přílohy: 1. Nabídka kontokorentu 2. Smlouva o kontokorentním úvěru Rada města Fulneku 2

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): Smlouva o kontokorentním úvěru č /16 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen Banka ) a 2. název: Město Fulnek sídlo: Fulnek, nám. Komenského 12, PSČ IČO: (dále jen Klient ) PREAMBULE Tato Smlouva o úvěru upravuje podmínky, za nichž je Banka zavázána umožnit Klientovi čerpat na Běžném účtu kontokorentní Úvěr a Klient je Bance zavázán kontokorentní Úvěr splatit a zaplatit úroky a další Ceny. Článek I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vymezení pojmů. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely této Smlouvy o úvěru význam uvedený v tomto ustanovení: Běžný účet běžný účet pro účely úhrady pohledávek z Úvěru č /0800; Ceny odměny, poplatky, náhrada nákladů Banky a další platby, k jejichž úhradě je Klient povinen podle této Smlouvy o úvěru a Ceníku; Ceník ceník služeb a úrokových sazeb České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody, příslušný pro klientskou skupinu, do níž je Klient podle zásad Banky zařazen, platný ke dni poskytnutí placené služby. Banka platné znění Ceníku zveřejňuje ve svých obchodních místech a/nebo na svých internetových stránkách; Čerpání každý jednotlivý případ čerpání prostředků Klientem podle této Smlouvy o úvěru; Smlouva o úvěru tato smlouva o úvěru včetně všech součástí, příloh a dodatků; Úvěr závazek Banky poskytnout Klientovi za sjednaných podmínek peněžní prostředky nebo, podle kontextu, peněžní prostředky, které mají být poskytnuty, nebo již poskytnuté a čerpané; Úvěrová částka touto Smlouvou o úvěru stanovená výše Úvěru; VOP Bankou vydané Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela ; Závazek veškeré pohledávky a dluhy mezi Klientem a Bankou v rámci poskytnutí Úvěru stanovené zákonem a jinými akty normativní povahy, touto Smlouvou o úvěru, VOP, Ceníkem, právními akty upravujícími vztahy ze zajištění, pokud je poskytováno, a dalšími akty smluvní povahy. 2. Úvěrová částka. Úvěrová částka se sjednává ve výši ,00 Kč (slovy: devět milionů korun českých), a to formou umožnění debetního zůstatku Běžného účtu. Překročí-li Úvěr (tj. debetní zůstatek Běžného účtu) Úvěrovou částku, považuje se rozdíl mezi výší Úvěru a Úvěrovou částkou za splatný Úvěr v prodlení. 3. Účel Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr výlučně za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2016 a /2014 1/6

44 4. Vyloučení souběhu úvěrů. Je-li ke dni uzavření této Smlouvy o úvěru evidován na Běžném účtu jiný kontokorentní úvěr, pak: a) odpovídá-li den splatnosti předcházejícího kontokorentního úvěru prvnímu dni Období čerpání podle této Smlouvy o úvěru, platí, že aktuální dlužná částka na Běžném účtu v den splatnosti předcházejícího kontokorentního úvěru bude do výše Úvěrové částky považována za kontokorentní Úvěr podle této Smlouvy o úvěru; to neplatí, nevznikne-li do té doby Klientovi oprávnění čerpat kontokorentní Úvěr podle této Smlouvy o úvěru; b) vznikne-li Klientovi právo čerpat kontokorentní Úvěr podle této Smlouvy o úvěru přede dnem splatnosti předcházejícího kontokorentního úvěru, platí, že okamžikem vzniku práva čerpat kontokorentní Úvěr podle této Smlouvy o úvěru zaniká právo čerpat předcházející kontokorentní úvěr a aktuální dlužná částka na Běžném účtu k tomuto dni do výše Úvěrové částky bude nadále považována za kontokorentní Úvěr podle této Smlouvy o úvěru. Článek II ČERPÁNÍ ÚVĚRU 1. Období čerpání, oprávnění čerpat. Období, po které je Klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (Období čerpání), začíná dne a trvá do pracovního dne bezprostředně předcházejícího Dni konečné splatnosti (včetně). Klient je oprávněn čerpat kontokorentní Úvěr nebo jeho část nejdříve v den splnění podmínek Čerpání. 2. Způsob Čerpání. Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku pouze v Období čerpání na základě doručení příkazu Bance vyplatit nebo uskutečnit určitou platbu z prostředků na Běžném účtu, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu. K Čerpání nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by v důsledku jeho provedení vznikl debetní zůstatek na Běžném účtu vyšší než Úvěrová částka. Banka poskytne Čerpání nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne doručení příkazu Klienta. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Klient nepředkládá Bance žádost o Čerpání. 3. Podmínky prvního Čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen splnit následující podmínky a/nebo předložit Bance následující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: a) usnesení zastupitelstva Klienta obsahující schválení této Smlouvy o úvěru v souladu s doložkou platnosti právního úkonu (jednání) uvedenou v této Smlouvě o úvěru. Článek III ÚROKY Z ÚVĚRU 1. Úroková sazba, období její platnosti. Úroková sazba se sjednává jako sazba, jejíž výše bude stanovována pro příslušné období její platnosti jako výše referenční sazby platné v rozhodný den se zvýšením o marži 1,00 % ročně. Úroková sazba pro první období platnosti úrokové sazby činí 1,20 % ročně. Referenční sazbou je veřejně vyhlašovaná sazba kótovaná na finančních trzích a pro účely této Smlouvy o úvěru se jí rozumí 1-měsíční PRIBOR. PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) je sazba, za kterou si banky půjčují mezi sebou v měně CZK (v českých korunách). Rozhodným dnem je den stanovení výše úrokové sazby, který zpravidla předchází 2 pracovní dny počátku příslušného období platnosti úrokové sazby. Období platnosti úrokové sazby je pravidelné a jeho délka činí 1 měsíc. První období platnosti úrokové sazby začíná dnem uzavření této Smlouvy o úvěru a trvá po dobu 1 měsíce. 2. Úrokové období. Úrokovým obdobím se rozumí období stanovené pro účtování a placení úroků z Úvěru (Úrokové období). Úrokové období je pravidelné a jeho délka činí 1 měsíc. Pravidelné Úrokové období končí poslední den každého kalendářního měsíce. Není-li poslední den Úrokového období pracovním dnem, má se za to, že posledním dnem běžného Úrokového období je bezprostředně následující pracovní den a běžné Úrokové období se prodlouží do tohoto dne. První Úrokové období začíná dnem prvního Čerpání a končí poslední den pravidelného Úrokového období, ve kterém se uskuteční první Čerpání. Následující Úroková období začínají dnem bezprostředně následujícím po posledním dni bezprostředně předcházejícího Úrokového období. 3. Splatnost úroků z Úvěru. Klient je povinen platit Bance úroky z Úvěru včetně úroků z prodlení v poslední den Úrokového období, a to za dobu od prvního dne Úrokového období (včetně) do posledního dne Úrokového období (včetně). Úroky z Úvěru včetně úroků z prodlení za poslední Úrokové období do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně) jsou splatné na základě zúčtování provedeného Bankou, nejdříve v Den konečné splatnosti a nejpozději v den Úrokového období, v němž nastal Den konečné splatnosti. 4. Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky a Ceny Banka počítá na základě skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech. Úvěr se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně). Dlužná částka Úvěru se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení (včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně) /2014 2/6

45 Článek IV CENY 1. Placení Cen. Klient se zavazuje platit Bance vyúčtované Ceny v rozsahu a výši stanovené Ceníkem platným v den provedení zpoplatněného úkonu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Banka a Klient sjednávají, že Klient není povinen platit následující Ceny: a) Cenu za sjednání Úvěru; b) Cenu za správu a vedení úvěrového obchodu v české měně; c) závazkovou odměnu, tj. odměnu, jejíž výše se počítá denně v průběhu Období čerpání z rozdílu mezi Úvěrovou částkou a Úvěrem; d) Cenu za Předčasnou splátku. Článek V SPLÁCENÍ ÚVĚRU 1. Den konečné splatnosti. Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do (Den konečné splatnosti). 2. Účet určený ke splácení Úvěru. Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních dluhů Klienta v souvislosti s touto Smlouvou o úvěru na Běžný účet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy o úvěru vést u Banky výše uvedený účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých dluhů z této Smlouvy o úvěru. Pokud jsou pohledávky Banky za Klientem vzniklé na základě této Smlouvy o úvěru splatné v den, který není pracovním dnem, je Klient povinen zabezpečit dostatek prostředků na svém výše uvedeném účtu nejpozději v pracovní den bezprostředně předcházející dni splatnosti takové pohledávky. Banka nemusí přijmout jakoukoli úhradu od jiné osoby než Klienta. 3. Způsob splácení Úvěru. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek z této Smlouvy o úvěru inkasem z Běžného účtu, a to bez předchozího příkazu Klienta a bez jeho vyrozumění. Zároveň Klient zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnání těchto pohledávek a k provedení jejich úhrad v den splatnosti před ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna podle příkazu Klienta provést z takového účtu. V případě nedostatku zdrojů na takovém účtu má Banka právo přistoupit k započtení svých pohledávek s pohledávkami z kteréhokoliv jiného účtu (mimo účtu vázaných prostředků), který Banka pro Klienta vede. 4. Pořadí úhrad. Nestačí-li disponibilní zůstatek na Běžném účtu anebo na jiných účtech uvedených v předchozím odstavci 3 spolu s dalšími prostředky Klienta na úhradu splatných pohledávek Banky z této Smlouvy o úvěru, budou prostředky na účtech Klienta použity k uspokojení pohledávek Banky v následujícím pořadí: a) úhrada škod a nákladů vynaložených Bankou, b) Ceny, c) úroky z Úvěru, d) úroky z prodlení, e) splátky Úvěru (pokud se Úvěr splácí formou částečných splátek počínaje splátkou s nejstarším a konče splátkou s nejnovějším datem splatnosti), f) smluvní pokuty, a g) ostatní pohledávky Banky. Článek VI PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI KLIENTA 1. Prohlášení Klienta a jeho součinnost. Klient prohlašuje, že uzavření této Smlouvy o úvěru, včetně realizace účelu Úvěru, bylo řádně a platně schváleno příslušnými orgány Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého Čerpání prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance, jakož i prověřovat další skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích k podstatné změně podmínek, za nichž byla tato Smlouva o úvěru uzavřena. K tomu je Klient povinen poskytnout Bance součinnost, zejména na její výzvu předložit požadované dokumenty, umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví Klienta a jiných dokumentů finančního charakteru, jakož i kontrolu realizace účelu Úvěru. 2. Povinnosti Klienta. Klient se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené touto Smlouvou o úvěru a VOP. Vedle povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy o úvěru a z VOP se Klient dále zavazuje splnit následující povinnosti a/nebo předložit Bance následující dokumenty, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici: a) schválený roční rozpočet, a to do 1 měsíce od jeho schválení; v případě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna příslušného rozpočtového roku, a dále rozpočtový výhled, a to do 1 měsíce od jeho sestavení. Klient je oprávněn předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložit je v písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od obdržení takové výzvy; /2014 3/6

46 b) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do 1 měsíce po skončení každého kalendářního pololetí, a dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do 1 měsíce po skončení každého kalendářního pololetí. Klient je oprávněn předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložit je v písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od obdržení takové výzvy; c) výrok auditora o hospodaření Klienta, popřípadě zpráva o přezkumu hospodaření Klienta vydaná jiným příslušným orgánem, a to do 2 měsíců od obdržení; d) předkládat Bance na její výzvu do 1 měsíce od doručení výzvy Banky: i) dokumenty a údaje, které je povinen zveřejnit podle právního předpisu či rozhodnutí orgánu veřejné moci; ii) dokumenty právní, účetní a daňové povahy zpracovávané Klientem či kontrolními orgány nebo auditory podle specifikace Banky; iii) další pro Banku relevantní dokumenty podle jejích požadavků (např. potvrzení příslušných orgánů, že Klient není v prodlení s úhradou daní, cel, pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či jiných odvodů obdobné povahy); iv) doplňující informace o vývoji dluhů Klienta k ostatním věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky; v) informace o všech svých účtech vedených u jiných bank, tj. i zahraničních nebo u jiných organizačních složek Banky a o jejich zůstatcích; e) informovat o svém úmyslu převzít další dluhy nebo poskytnout zajištění za dluhy třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich výše (včetně úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, případně trvání zajištění. Aktualizovaný stav těchto dluhů a zajištění bude Klient předkládat Bance vždy do 1 měsíce od doručení výzvy Banky; f) neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Smlouva o úvěru uzavřena. Článek VII ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 1. Zajištění. Banka a Klient se dohodli, že peněžité dluhy Klienta vzniklé na základě této Smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky. Článek VIII PORUŠENÍ ZÁVAZKU, PODSTATNÉ PORUŠENÍ A JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, SANKCE 1. Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Smlouvy o úvěru nastává v těchto případech: a) Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Smlouvou o úvěru v podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci; b) Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému účelu; c) Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého dluhu z této Smlouvy o úvěru déle než 1 měsíc; nebo d) Klient nedoplní zajištění ve lhůtě a v rozsahu stanoveném Bankou podle čl. VII odst. 2 této Smlouvy o úvěru, bylo-li zajištění sjednáno. 2. Jiné závažné skutečnosti. Jinou závažnou skutečností je bez ohledu na příčinu, kterákoliv z dále uvedených skutečností, pokud Banka na základě svého odborného názoru dojde k závěru, že by taková skutečnost mohla mít nepříznivý vliv na schopnost Klienta splácet Úvěr: a) Klient se dostal do situace, která naplňuje definici úpadku podle 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nebo hrozí, že se do takové situace dostane; b) Klient se dostal do prodlení s plněním smluvního dluhu vůči třetí osobě či povinnosti vyplývající z právního předpisu; c) po uzavření této Smlouvy o úvěru nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta, nebo dojde u Klienta ke zvýšení míry jeho zadluženosti; d) další setrvání v Závazku nebo plnění některého dluhu Banky z tohoto Závazku by způsobilo porušení právního předpisu, který stanoví povinnosti Banky, nebo by mělo jakýkoli jiný negativní dopad na právní postavení či hospodaření Banky; e) byla zjištěna skutečnost, jež narušila důvěru Banky v osobu Klienta či v setrvalý řádný průběh Závazku; f) nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na činnost, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou situaci Klienta. 3. Důsledky porušení této Smlouvy o úvěru. Dojde-li k podstatnému porušení této Smlouvy o úvěru nebo ke vzniku jiné závažné skutečnosti podle odst. 1 a 2 tohoto článku, popř. takové skutečnosti, která by podle odůvodněného názoru Banky mohla ve svých důsledcích vést k podstatnému porušení této Smlouvy o úvěru, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je v takovém případě zároveň oprávněna: a) odmítnout požadované Čerpání, případně zastavit jakékoli další Čerpání; b) stanovit termíny postupného snižování Úvěru; /2014 4/6

47 c) provádět kontrolu hospodaření Klienta, a to včetně nahlížení do účetních a finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou potřebnou součinnost; d) prohlásit Úvěr včetně úroků a všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Smlouvy o úvěru za splatný v jí určené lhůtě; případně e) odstoupit od této Smlouvy o úvěru. Odstoupením od této Smlouvy o úvěru zanikají všechna práva a dluhy Banky a Klienta z této Smlouvy o úvěru s výjimkami stanovenými zákonem (např. s výjimkou práva Banky na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti). Pokud Banka odstoupí od této Smlouvy o úvěru, je Klient povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení splatit Úvěr a zaplatit úroky narostlé v den jeho splacení a ostatní peněžité dluhy Klienta z této Smlouvy o úvěru. Odstoupení od této Smlouvy o úvěru nemá vliv na zajištění dluhů z této Smlouvy o úvěru. 4. Důsledky nepodstatného porušení této Smlouvy o úvěru. Nastane-li jiné porušení této Smlouvy o úvěru než je podstatné porušení této Smlouvy o úvěru nebo jiná závažná skutečnost podle odst. 1 a 2 tohoto článku, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou lhůtu k nápravě takového porušení v délce alespoň 1 měsíc. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této lhůty, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při podstatném porušení této Smlouvy o úvěru. 5. Smluvní pokuty. Při každém jednotlivém porušení některého dluhu nebo povinnosti Klienta podle této Smlouvy o úvěru, zejména povinnosti podle čl. V, VI nebo VII této Smlouvy o úvěru, může Banka po Klientovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Odstoupení od této Smlouvy o úvěru, prohlášení Úvěru a dalších nesplatných pohledávek z Úvěru za splatné, existence okolností vylučujících odpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nezpůsobují zánik pohledávky Banky na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Klienta splnit porušený dluh ani nárok Banky na náhradu škody v plném rozsahu a její právo realizovat nápravná opatření. Banka má právo výši smluvní pokuty přiměřeně snížit. Banka je oprávněna požadovat smluvní pokutu, jakmile se dozví o porušení povinnosti z této Smlouvy o úvěru a písemně Klienta na tuto skutečnost upozorní. Pokud porušení povinnosti Klienta trvá, je Banka oprávněna požadovat smluvní pokutu i opakovaně. Klient zaplatí smluvní pokutu Bance na základě písemné výzvy Banky, ve které Banka uvede důvod jejího uplatnění, její výši, lhůtu splatnosti, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, a číslo účtu, kam má být smluvní pokuta zaplacena. Pokud Klient nezaplatí smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě, má Banka právo strhnout smluvní pokutu z Běžného účtu nebo z jakéhokoli jiného účtu, který Banka pro Klienta vede. Banka má vedle smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. Skutečnost, že Klient oznámil Bance, že porušil nebo poruší právní povinnost, a upozornil na možné následky, jej nezbavuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu a nahradit Bance škodu tímto porušením způsobenou v plné výši. 6. Úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se sjednává ve výši sazby běžných úroků z Úvěru podle této Smlouvy o úvěru se zvýšením o 10 % ročně. Článek IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. VOP a Ceník. Touto Smlouvou o úvěru zakládaný Závazek se řídí zejména touto Smlouvou o úvěru a dále pak VOP a Ceníkem, které jsou její součástí. Podpisem této Smlouvy o úvěru Klient potvrzuje, že se seznámil s VOP a Ceníkem a souhlasí s jejich platností a účinností pro Závazek. Klient a) potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout podle této Smlouvy o úvěru, b) souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, c) prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a d) vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy o úvěru z důvodu hrubého nepoměru plnění. Klient potvrzuje, že: a) všechny doložky obsažené v této Smlouvě o úvěru (ve znění VOP) jsou mu srozumitelné a nejsou pro něj nevýhodné, b) Smlouva o úvěru se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech a c) vzdává se jakýchkoli práv a nároků, které by mu mohly ve vztahu k nesrozumitelnosti a nevýhodnosti doložek či obvyklosti podmínek případně vzniknout. Smluvní strany se dohodly, že pro tento smluvní vztah se nepoužijí ustanovení 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tedy ustanovení, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách a obsahují podmínky platnosti a účinnosti případně nesrozumitelných nebo obtížně čitelných doložek. 2. Účinnost Smlouvy o úvěru. Tato Smlouva o úvěru nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití 1978 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy o úvěru. 3. Počet vyhotovení. Tato Smlouva o úvěru je uzavřena v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení. 4. Změna Smlouvy o úvěru. Tuto Smlouvu o úvěru lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva o úvěru nebo VOP jinak. 5. Forma dokumentů předaných Klientem Bance. Stanoví-li Smlouva o úvěru povinnost Klienta předložit Bance jakýkoli dokument, aniž by bylo výslovně stanoveno, zda má být takový dokument předložen v originále či v jiné formě, je Klient povinen předložit takový dokument v originále nebo úředně ověřené kopii, neakceptuje-li Banka v konkrétním případě prostou kopii /2014 5/6

48 6. Zavedení měny euro. Pokud dojde k zavedení měny euro v České republice a nahrazení české měny měnou euro, a k souvisejícím změnám referenčních úrokových sazeb, potom: a) bude Úvěr evidovaný v české měně nadále veden, úročen a splácen v měně euro, přičemž přepočet čerpané a v dané době zatím nesplacené částky Úvěru bude proveden podle závazně stanovených koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem; a b) úroková sazba bude stanovována v závislosti na příslušné úrokové sazbě, jež bude zavedena vždy pro úrokové období podle této Smlouvy o úvěru, a s marží stanovenou Bankou v závislosti na (i) podmínkách dohodnutých pro poskytnutý Úvěr, (ii) vnitřních pravidlech a postupech Banky pro stanovování úrokových sazeb pro Úvěry s podmínkami obdobnými poskytnutému Úvěru a (iii) podle situace na finančních trzích, na kterých se Banka refinancuje. 7. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Správa účtů a klientské dokumentace, Dobřenice 205, Dobřenice a ostatním smluvním stranám na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy o úvěru. V případě změny adresy u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, že zásilka mu řádně došla. 8. Součásti Smlouvy o úvěru. Klient tímto výslovně potvrzuje, že byl upozorněn na to, že čl. IX odst. 1 této Smlouvy o úvěru obsahuje doložku odkazující na všeobecné obchodní podmínky (VOP) a ceník (Ceník), které jsou součástí Závazku. Klient potvrzuje, že Závazek a vzájemná práva a povinnosti Klienta a Banky se řídí nejen touto Smlouvou o úvěru, ale i všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a ceníkem (Ceník). Klient potvrzuje, že byl se zněním všech výše uvedených dokumentů seznámen, že rozumí právům a povinnostem tam obsaženým, že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržovat své povinnosti podle těchto dokumentů. Doložka platnosti právního úkonu (jednání) podle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této Smlouvy o úvěru bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy o úvěru. V(e) dne Česká spořitelna, a.s. Titul, jméno, příjmení Funkce Titul, jméno, příjmení Funkce podpis podpis V(e) dne Město Fulnek Titul, jméno, příjmení Trvale bytem Rodné číslo (datum narození) Druh a číslo průkazu totožnosti Funkce Ing. Radka Krištofová Občanský průkaz starostka podpis V(e) dne Potvrzuji, že každá z výše uvedených osob podepsala tuto smlouvu přede mnou a že jsem podle uvedeného průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost., Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis /2014 6/6

49 Materiál č. 5 Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Fulneku konané dne Záměr prodeje části pozemku parc.č. 189 v k.ú. Jerlochovice Obsah materiálu: Důvodová zpráva Počet příloh: 2 Zpracoval(a): Ing. Jan Bárta - Vedoucí FO Dne: Za správnost předkládaného návrhu smlouvy: Předkládá: Ing. Radka Krištofová - Starostka Projednáno radou města usnesením č: 1092/56/16 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Fulneku po projednání 1. rozhodlo neschválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 189/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 95 m 2 v k. ú. Jerlochovice. Zastupitelstvo města Fulneku

50 Důvodová zpráva Dne obdržel finanční odbor žádost, o odprodej části pozemku parc.č. 189 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Jerlochovice. Jedná se zatravněný pozemek mezi její stodolou a místní komunikací na pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. Jerlochovice. Žadatelka má zájem o zajištění přístupu ke stodole na pozemku parc.č 186 v k.ú. Jerlochovice, zbývající část pozemku může být nabídnuta vlastníkům sousedních pozemků. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek sousedící s místní komunikací vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, je na zváženou, zda se má město takového pozemku zbavovat. Pozemek se dá využít pro případné odstavení vozidel či jako zařízení staveniště a další účely v souvislosti s potřebami města či jeho obyvatel. Prodejem pozemku tuto možnost ztrácíme, zatímco přístup ke stavbám třetích osob je zajištěn tím, že se jedná o ostatní komunikaci. Stanovisko osadního výboru: OV Jerlochovice nemá námitek k prodeji části pozemku paní Hrabcové. Vyjádření finančního odboru: Odbor doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu. Stanoviska: OIŽP - Ing. Dušan Hynčica Bez výhrad Odbor IŽP nesouhlasí s prodejem pozemku. Přístup k objektu je zajištěn přes parcelu č. 190/1, k.ú. Jerlochovice (ostatní plocha, ostatní komunikace) a nedoporučujeme prodávat pozemek u místní komunikace pro zajištění dalšího přístupu s ohledem na zimní a případně další údržbu komunikací a sítí v majetku města. SÚ - Taťána Tomšů Bez výhrad Stanovisko stavebního úřadu: Podle platného územního plánu pro město Fulnek je pozemek parc.č. 189 v katastrálním území Jerlochovice v ploše BR - Plochy bydlení v rodinných domech, v zastavěném území. Hlavní využití: pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech. Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, občanské vybavení místního významu, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 10 parkovacích míst, řadové garáže o úhrnné kapacitě do 10 míst. Nepřípustné využití: bydlení v bytových domech, ubytovací zařízení kromě penzionů, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmínky prostorového uspořádání: Připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží. U objektů v souvislé uliční zástavbě musí výška objektů (římsy) zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,5. Stanoviska: Rada města Fulneku 2

51 Přílohy: 1. snímek mapy 2. foto Rada města Fulneku 3

52

53 Fulnek, Moravskoslezský kraj Mapy Google Stránka č. 1 z 2 Fulnek, Moravskoslezský kraj Pořízení obrázku: bře Google Street View bře

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 předpoklad 216* 217* 218* 219* Mšeno Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 11.9.216 Východiska: Okres: Mělník Využívá

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy 2017* 2018*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy 2017* 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 9.1.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

*predikce z neupravených dat

*predikce z neupravených dat 219* 22* 221* Chrast 7.5.219 Výpočet daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Vyhotoveno: 7.5.219 Východiska: POZ. Navštivte seminář k rozpočtu, přehled míst a termínů viz. Okres: Chrudim Příloha

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE Registrační číslo projektu: Název projektu: Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.04/4.1.01/89.00118 Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí OP LZZ Operační program lidské zdroje

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až 2022 Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1. října 2015 David Šátek Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření obcí v roce 2015 Predikce hospodaření obcí v roce 2016 Vývoj zadluženosti Návrh

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Miroslav MATEJ ředitel Odbor financování územních rozpočtů Ministerstvo financí květen 2018 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016

Více

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 22. května 211 Dne 1. 2. 213 Rozpočtový ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM na roky 214 až 218 při schválení platný do 214 S ANALÝZOU FINANCÍ MĚSTA Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek,

Více

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Obsahuje: údaje na roky 2010 až 2013 analýzu dosavadního hospodaření obce dopady světové finanční krize do příjmů obce opatření na financování rozvoje obce 31.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst.

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst. Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky

Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky Materiál číslo: 3 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 16. 1. 213 Rozpočtový města FULNEK s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových příjmů a jejich

Více

Rozpočtový výhled městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem Zpracováno dne 7. 7. 214 Rozpočtový městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle CITYFINANCE a.s. uvedení silných a slabých

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 15. října 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až 2023 www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2018 NÁVRH ke schválení na zasedání zastupitelstva obce 13.12.2017 říjen 2017 Zpracovali: Zdeněk Strnad, Jaroslav Láska, Ladislav Drozda Obsah Úvod... 3 Východiska návrhu

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 11 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 listopad 2016 - Otrokovice Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových příjmů

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Rozpočtový výhled města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 6. 1. 213 Rozpočtový města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Těšetice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 O b s a h Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 souhrn str. 1 Střednědobý výhled rozpočtu

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED 5. 9. 2019 Miroslav MATEJ Ekonomický vývoj 2 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY růst reálného hrubého domácího produktu v % Zdroj: Predikce MF ČR (červenec

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 rozpočet rozpočtu na a schváleného 2017 rok 2018 Daň z příjmů placená plátci 1 053 000 1 195 848 113,57 Daň z příjmů placená poplatníky

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 únor 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová

Více

Finance obcí 2018 a střednědobý výhled finančních možností. Ing. Luděk Tesař.

Finance obcí 2018 a střednědobý výhled finančních možností. Ing. Luděk Tesař. Finance obcí 2018 a střednědobý výhled finančních možností 2017 Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař - představení lektora Ekonom; Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst.

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst. Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY 2020-2024 Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno dálkovým přístupem dne: 9. 3. 2019 Sejmuto dne: Obsah 1 Efektivnost výhledu rozpočtu... 3 2

Více

Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2005

Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2005 Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2005 1 PŘÍJMY Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Schválený rozpočet údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2004 na rok 2004 na rok 2005 2 1.Příjmy běžné -

Více

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 3. 9. 213 Rozpočtový statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/11/2016 ze dne 19. 12. 2016 Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí

Více

Příjmy celkem Daňové příjmy

Příjmy celkem Daňové příjmy Rozpočet rok 213 Obec Skapce Příjmy celkem 1 69 1 1 Daňové příjmy 1 222 2 1111 DPFO ze závislé činnosti 23 3 1112 DPFO OSVČ 3 4 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 22 5 1121 DPPO 26 7 1211 DPH 45 8 133

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 345 ze dne 19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 2023 Zastupitelstvo městské části

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a Zadluženost obcí

Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a Zadluženost obcí Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a 2015 Zadluženost obcí 11. červen 2015 Miroslav Matej, Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření rozpočtů ÚSC, DSO a regionálních rad v roce 2014 Vývoj zadluženosti

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019 OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019 NÁVRH ke schválení na zasedání zastupitelstva obce 12.12.2018 Listopad 2018 Zpracovali: Ing. Jana Krejčová, Mgr. Martina Heroldová, Luboš Kalát 2 Obsah Úvod... 3 Východiska

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části DZ k návrhu Tř. 1-4. Příjmy Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 955/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 239 ze dne 20.12.2016 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 2022 Zastupitelstvo městské části I. s c

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2018

Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2018 Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2018 1 1. Základní charakteristika rozpočtu Rozpočet města Holešova je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Město Holešov vypracovává svůj roční

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í Č R III.Q

M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í Č R III.Q Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování 1 Odhad vývoje HDP v ČR Makroekonomická predikce

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 Ministerstvo financí únor 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

VII. Setkání starostů Plzeňského kraje

VII. Setkání starostů Plzeňského kraje VII. Setkání starostů Plzeňského kraje Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Rozpočtový výhled Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových

Více

Aktuální vývoj a výhled financování ÚSC

Aktuální vývoj a výhled financování ÚSC Aktuální vývoj a výhled financování ÚSC Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 a 2018 Ministerstvo financí září 2017 1 Obsah prezentace

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

(schválený ve znění předloženého návrhu)

(schválený ve znění předloženého návrhu) Střednědobý výhled rozpočtu města Napajedla na roky 2019-2022 (schválený ve znění předloženého návrhu) Podle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavují územní samosprávné

Více

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí Zpracováno dne 13. 1. 214 Rozpočtový VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města zohlednění odtržení obcí Poličná a Krhová uvedení silných a slabých stránek,

Více

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ DNE: 25.04. 2019 POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: 13/2019 POČET STRAN: 8 NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2019 č. 8-23 PŘEDKLÁDÁ: ZPRACOVAL:

Více

Hodnota v tis. Kč na 3 des. místa 4182,758 2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4 Třída 4 - Přijaté dotace 19594, ,158

Hodnota v tis. Kč na 3 des. místa 4182,758 2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4 Třída 4 - Přijaté dotace 19594, ,158 Okres Obec č.j. Trutnov Borovnice BOR-TR/0807/2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu byl projednán ve FV dne: Návrh rozpočtu je v souladu s rozpočtovým výhledem schváleným 22.11.2013 Podpis starosty:

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí duben 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 22. října 2015, Otrokovice OBSAH PŘEDNÁŠKY OBRAZEM PŘEHLED

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období

Více

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje Důvodová zpráva k bodu 7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu.

Více