Dodatek č. 2 k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 2 k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí"

Transkript

1 Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Upravuje předpis: Programový dokument pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí Účinnost od: Autor/správce: Ing. Zdeněk Studeník Schvaluje: Rada města Počet stran: 14 Počet příloh: 0 Dodatek č. 2 k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí Obsah: Účel dodatku k Programovému dokumentu Změny v Čl. III. - Všeobecná pravidla programu poskytování finanční podpory Změny v Čl. XI - Formuláře a vzory Závěrečné ustanovení Předpis v listinné podobě je uložen: Předpis v elektronické podobě je zveřejněn: sekretariát tajemníka 90 dní na úřední desce ode dne schválení Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí Předpis v elektronické podobě je uložen: DATUM poznámka podpis zpracovatele podpis schvalovatele Rada města pod bodem R 54/44

2 DODATEK Č. 2 K PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU (PROGRAMU) PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1. Účel dodatku k Programovému dokumentu Po provedené veřejnosprávní kontrole Útvarem interního auditu a kontroly MěÚ Valašské Meziříčí dochází ke změnám Programového dokumentu v bodě , kde se ruší ustanovení o možnosti změn v čerpání dotací z důvodu, že tento institut není využíván, a dále z hlediska vzorů Veřejnosprávních smluv, kde se mění výše zisku a vypouští se rok 2015 a rok 2016 na všech místech, kde je uveden. 2. Změny v Čl. III. - Všeobecná pravidla programu poskytování finanční podpory V bodě Podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, druhé části se vypouští osmá odrážka a celý bod zní nově takto: Podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci Podmínky pro poskytnutí dotace jsou upraveny podle vymezených oblastí v samostatných přílohách k tomuto Programovému dokumentu, které jsou jeho nedílnou součástí. Podmínky pro poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytnuté ve smyslu 10a, odst. 1, písm. c) rozpočtových pravidel (bezúročná půjčka) bude postupováno stejným způsobem jako u přímé finanční podpory z rozpočtu města. Pokud zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí bezúročné půjčky, musí stanovit lhůtu splatnosti a výši jednotlivých splátek. Dále se stanoví následující podmínky pro poskytnutí finanční podpory: Udělení finanční podpory žadatelům Udělení finanční podpory žadatelům schvaluje dle formy finanční podpory: granty zastupitelstvo města přímá finanční podpora nebo návratná finanční výpomoc z rozpočtu města zastupitelstvo města finanční podpora malého rozsahu rada města Uzavření veřejnoprávních smluv o finanční podpoře (dotaci) a návratné finanční výpomoci vyšší než ,- Kč schvaluje v souladu s 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zastupitelstvo města. Uzavření veřejnoprávních smluv o finanční podpoře (dotaci) a návratné finanční výpomoci do ,- Kč schvaluje v souladu s 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) rada města. Žadatelé jsou v případě schválení finanční podpory vyzváni k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory (dále jen smlouva o poskytnutí finanční podpory ). Smlouva o poskytnutí finanční podpory bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla schválena příslušným orgánem obce. Pokud dojde k překážce k uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na straně žadatele, posouvá se lhůta pro její uzavření tak, že bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstranění překážky na straně žadatele. Datum poslední revize 27. září

3 Po rozhodnutí o udělení finanční podpory uzavírá město s žadatelem, kterému byla finanční podpora schválena (dále jen příjemce ) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory viz bod Programového dokumentu. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory, kterou zajišťuje a realizuje příslušný odbor, v jehož organizační jednotce se finanční podpora v rozpočtu nebo rozpisu rozpočtu města na daný rok nachází. Finanční podpora se poskytuje bezhotovostním převodem na účet příjemce, v hotovosti jen výjimečně v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Závazky příjemce vůči poskytovateli finanční podpory městu (dále jen poskytovatel ), kdy příjemce má vůči poskytovateli následující povinnosti: Vynakládat prostředky v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí finanční podpory nejpozději do daného kalendářního roku. Vést přesné a pravidelné záznamy související s realizací projektu pomocí samostatného systému účetnictví jako součásti nebo dodatku vlastního účetnictví (případně v režimu daňové evidence). Je povinen zajistit úhradu svého procentuálního podílu vynaložených nákladů dle pravidel jednotlivých forem finanční podpory. Je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu dle pravidel jednotlivých forem a oblastí finanční podpory na formuláři uvedeném v bodě Je povinen podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Valašské Meziříčí příslušnému odboru vyúčtování finanční podpory, a to na předepsaném formuláři, opatřeném podpisem oprávněné osoby, nejpozději do následujícího kalendářního roku, pokud není ve smlouvě o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak. Pokud příjemce neprovede ve stanoveném termínu vyúčtování finanční podpory nebo finanční podporu použije v rozporu s účelem, na který byla poskytnuta, je příjemce povinen tuto finanční podporu neprodleně vrátit, nejpozději však do kalendářního roku, ve kterém byl povinen provést vyúčtování finanční podpory, pokud není ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak. V případě udělení finanční podpory na konkrétní akci, je příjemce povinen poslat poskytovateli písemnou pozvánku na takto podpořenou akci, a to nejpozději 5 dní před jejím konáním. Je povinen uvádět město v souvislosti s realizací projektu jako poskytovatele finanční podpory spolufinancování (publicita). Je povinen spolupracovat s poskytovatelem finanční podpory. Je povinen poskytovat oprávněným zástupcům poskytovatele jakékoli dokumenty související s finanční podporou a informace pro průběžné nebo následné hodnocení. Informovat bez zbytečného odkladu poskytovatele o okolnostech bránících realizaci projektu nebo ho zdržujících, pokud takové okolnosti nastanou. Vrátit poskytnutou finanční podporu do 30 dnů, pokud nemůže splnit závazky z projektu vyplývající nebo poruší zásadním způsobem podmínky smlouvy o poskytnutí finanční podpory. 3. Změny v Čl. XI - Formuláře a vzory 2. 1 V článku XI, v bodě č se mění náležitosti z hlediska veřejné podpory ve Vzoru veřejnoprávní smlouvy pro sociální a zdravotní služby (na rok 2015) s pověřením závazkem veřejné služby a bod se vypouští rok 2015 a rok 2016 na všech Datum poslední revize 27. září

4 místech, kde je uveden, případně se nahrazuje tečkami, a upravuje se výše přiměřeného zisku dle aktuálního výpočtu a bod zní nově takto: Vzor veřejnoprávní smlouvy pro sociální a zdravotní služby s pověřením závazkem veřejné služby Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Valašské v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok. uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: Město Valašské Meziříčí se sídlem: Náměstí 7, Valašské Meziříčí, PSČ IČ: zastoupeno starostou Bc.Robertem Stržínkem bankovní spojení: /0100 ( dále jen Město ) a (uvede se název Poskytovatele sociální/ch služby/eb) se sídlem: IČ:. zastoupený/a. (uvede se titul, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné zastupovat Poskytovatele sociální/ch služby/eb) bankovní spojení:.. (uvede se číslo účtu a název bankovního domu) zapsaný/á u Krajského soudu v..., oddíl..., vložka.. (použije se u právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku; u podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se uvede údaj o zápisu do jiné evidence, v níž je zapsán) zřizovatel:.. (uvede se jen v případě příspěvkové organizace) bankovní spojení zřizovatele:.. (uvede se jen v případě příspěvkové organizace, uvede se číslo účtu a název bankovního domu) (dále jen Poskytovatel sociální služby ) Článek I. Účel Smlouvy 1. Účelem této Smlouvy je poskytnutí finanční dotace na poskytování sociálních služeb dle Přílohy č. 1. Údaje o sociálních službách, na něž se finanční dotace poskytuje, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. 2. Město Valašské Meziříčí v rámci poskytnuté finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí přistupuje k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, které schválila Rada Zlínského kraje dne , č. usnesení 0934/R22/14, uzavřeného mezi Zlínským krajem, jako pověřovatelem, podepsáno dne.. (datum dle skutečnosti) a.. (např. Diakonií ČCE hospic Citadela), jako pověřovaným, podepsáno.. (datum dle skutečnosti). 3. Město pověřuje poskytovatele sociální služby realizovat sociální službu dle Přílohy č.1. Datum poslední revize 27. září

5 4. Poskytovatel sociální služby se podpisem této smlouvy zavazuje realizovat sociální službu dle Přílohy č.1 5. Sociální služby musí být poskytovány v rozsahu a kvalitě základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), prováděcími předpisy a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Článek II. Finanční dotace 1. Finanční dotací se rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Města Valašské Meziříčí. Poskytnutá finanční dotace pokrývá pouze část rozdílu veškerých nákladů a výnosů (viz příloha č... k této veřejnoprávní smlouvě) dosažených při realizaci tohoto závazku neboli část vyrovnávací platby. Výše finanční dotace se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy prokazatelně vzniklými v souvislosti s poskytováním sociální služby. Výše finanční dotace je vypočítaná postupem: Finanční dotace se rovná obvyklé výnosy sociální služby mínus obvyklé náklady sociální služby plus přiměřený zisk sociální služby, kdy povolená výše přiměřeného zisku na Poskytovatele sociální služby je 1, 31 % p. a. (viz včetně ze všech nákladů Poskytovatele sociální služby. 2. Finanční dotaci lze použít na úhradu uznatelných nákladů v souladu s Programovým dokumentem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí, které prokazatelně vznikly v období od do a budou uhrazeny nejpozději do Dotace podléhá vyúčtování, které příjemce předloží do prostřednictvím podatelny Městského úřadu Valašské Meziříčí, a to na předepsaném formuláři. V případě nesplnění uvedených povinností musí příjemce dotace neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků vrátit poskytovateli, a to nejpozději do Pokud příjemce poruší rozpočtovou kázeň, bude poskytovatel postupovat podle 22 odstavce 5 a 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace dle 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Finanční dotace je poskytnuta jednorázově. Článek III. Výše finanční dotace a její splatnost 1. Poskytovatel touto smlouvou poskytne příjemci, na základě jeho žádosti, dotaci v celkové výši (slovy) na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb a příjemce tuto částku přijímá. Datum poslední revize 27. září

6 Z této částky je.. (slovy) určeno na službu 2. Finanční prostředky budou vyplaceny nejpozději do 10-ti pracovních dnů po uzavření této Smlouvy Článek IV. Vyúčtování finanční dotace a zamezení nadměrné vyrovnávací platbě 1. Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Městu prostřednictvím Odboru sociálních věcí vyúčtování finanční dotace v termínu do Vyúčtováním se rozumí přehled o skutečných nákladech a výnosech vztahujících se k jednotlivým sociálním službám za rok., včetně vyčíslení případného přeplatku vyplývajícího z poskytnutých záloh. Přeplatek (nadměrná vyrovnávací platba) bude navrácena Městu do Při kontrole vyúčtování Městem bude postupováno dle Kontrolního řádu a dle Programového dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí. 4. Po kontrole vyúčtování Městem bude poskytovateli sociální služby oznámeno odsouhlasení vyúčtování. V případě, že předložené vyúčtování neobsahuje požadované informace nebo jsou tyto informace neúplné či nesrozumitelné, je pracovník Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí oprávněn požadovat od Poskytovatele sociální služby doplnění či úpravu podaného vyúčtování do stanovené lhůty. 5. Pokud Poskytovatel sociální služby nesprávně vyčíslí přeplatek poskytnutých záloh a částka vyčísleného přeplatku bude nižší než skutečný přeplatek, je Poskytovatel sociální služby povinen na základě výzvy pracovníka Odboru sociálních věcí MěÚ Val. Meziříčí bez zbytečného odkladu provést opravu a rozdíl vrátit na účet Města. Článek V. Povinnosti Poskytovatele sociální služby 1. Činnost Poskytovatele sociální služby podle této Smlouvy bude vykonávána jménem Poskytovatele sociální služby a na jeho účet a odpovědnost s tím, že Poskytovatel sociální služby odpovídá za případnou škodu. 2. Poskytovatel sociální služby je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, které vede v souladu s obecně platnými právními předpisy, oddělenou, správnou a průkaznou evidenci nákladů a výnosů prokazatelně spojených se sociálními službami dle článku II. této Smlouvy, a to za každou sociální službu samostatně, dle Programového dokumentu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu Města Valašské Meziříčí, dále předloží závěrečnou zprávu o realizaci projektu dle pravidel jednotlivých forem a oblastí. 3. V případě kontroly je Poskytovatel sociální služby povinen předložit k nahlédnutí požadované dokumenty, které jsou nezbytné k provedení kontroly Městem. 4. Poskytovatel sociální služby je povinen archivovat účetní a jinou evidenci a dokumentaci související s poskytováním veřejné služby po dobu minimálně 10 let pro potřeby provedení kontroly. 5. Poskytovatel sociální služby se zavazuje zabezpečit účelné, hospodárné a efektivní využití poskytnuté finanční dotace za ceny v místě a čase obvyklé. Datum poslední revize 27. září

7 6. Poskytovatel sociální služby je povinen plnit své závazky včas a je povinen řádně spravovat a vymáhat své pohledávky. 7. Nárok na poskytnutí finanční dotace zaniká dnem právní moci rozhodnutí o zrušení registrace sociální služby, ukončením poskytování sociální služby, dnem zániku Poskytovatele sociální služby, nebo pokud dojde k ukončení Smlouvy dle článku VII. této Smlouvy. Článek VI. Kontrola a sankce 1. Město prostřednictvím svých zástupců provádí kontrolu plnění povinností dle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Poskytovatel sociální služby je povinen umožnit Městu nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly. 3. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Porušením rozpočtové kázně se rozumí: a) využití finanční dotace v rozporu se stanovým účelem b) využití finanční dotace na neuznatelné náklady c) využití finanční dotace na náklady, které se netýkají období, na které je finanční dotace poskytnuta d) zadržení finančních prostředků, tzn. nevrácení přeplatku finanční dotace v termínu stanoveném na základě vyúčtování e) neumožnění veřejnosprávní kontroly f) nedoložení účetnictví v rámci veřejnosprávní kontroly v období 10 let od ukončení období, na které byla finanční dotace poskytnuta g) použití peněžních prostředků, při kterém byla porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské Unie h) neprokáže-li Poskytovatel sociální služby, jak byla finanční dotace použita 5. Porušení rozpočtové kázně může být důvodem, pro který nebude Poskytovatel sociální služby pověřen k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v následujícím období. Článek VII. Ukončení Smlouvy 1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených. 2. Město může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení finanční dotace. 3. Výpovědním důvodem na straně Města je porušení povinností Poskytovatele sociální služby stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Poskytovatel sociální služby dopustí zejména pokud: Datum poslední revize 27. září

8 a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů d) Poskytovatel sociální služby uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy e) je v likvidaci f) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem finanční dotace g) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván Městem h) rozhodnutí o zrušení registrace ve smyslu zákona o sociálních službách v platném znění nabylo právní moci i) pokud Poskytovatel sociální služby ukončil poskytování sociální služby zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb j) pokud Poskytovatel sociální služby zanikl 4. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody. 5. Výpovědní lhůta u výpovědních důvodů dle písm. a) h) bodu 3 tohoto článku činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli sociální služby. Výpovědní lhůta u výpovědních důvodů dle písm. i) k) bodu 3 tohoto článku činí jeden den a začne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Poskytovateli sociální služby. Účinky doručení pro účely této Smlouvy však nastávají i tehdy, pokud Poskytovatel sociální služby svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. 6. Poskytovatel sociální služby je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Městu. 7. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 8. Po ukončení Smlouvy dohodou nebo výpovědí musí dojít k vypořádání všech práv a povinností smluvních stran včetně vyúčtování a vrácení případných přeplatků poskytnutých záloh bezhotovostním převodem na účet Města, z něhož byla finanční dotace vyplacena, a to do 15 dnů od ukončení Smlouvy nebo jejího zrušení, pokud je Poskytovatel sociální služby nevrátil před jejím ukončením nebo pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 9. Pokud Poskytovatel sociální služby ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Datum poslední revize 27. září

9 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Jako kontaktní místo Města pro účely této Smlouvy se stanovuje Odbor sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí. (uvede se osoba/y, telefon/y, /y). 2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy. 3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu Poskytovatele sociální služby, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. 4. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této Smlouvě. 6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Město obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel sociální služby jedno vyhotovení. 7. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 8. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1. Doložka dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnuto orgánem Města: zastupitelstvo Datum jednání a číslo usnesení:... Ve Valašském Meziříčí dne. Ve Valašském Meziříčí dne. Za Město. Bc. Robert Stržínek starosta za Poskytovatele sociální služby. Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné zastupovat Poskytovatele sociální služby Datum poslední revize 27. září

10 2. 1 V článku XI, v bodě č se mění náležitosti ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Valašské Meziříčí v oblasti. pro rok 2015, kde se vypouští rok 2015 a rok 2016 na všech místech, kde je uveden, případně se nahrazuje tečkami, a doplňuje se bod 8 v článku IV. Vzoru smlouvy z důvodu přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací tak, aby znění vzoru bylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Bod zní nově takto: Vzor veřejnoprávní smlouvy pro ostatní záležitosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Valašské Meziříčí v oblasti. pro rok. uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: Město Valašské Meziříčí se sídlem: Náměstí 7, Valašské Meziříčí, PSČ IČ: zastoupeno starostou Bc. Robertem Stržínkem bankovní spojení: /0100 (dále jen Město) a se sídlem: IČ:. zastoupený/a. bankovní spojení:.. zapsaný/á u Krajského soudu v..., oddíl..., vložka.. zřizovatel:.. bankovní spojení zřizovatele:.. (dále jen Příjemce dotace) Článek I. Finanční dotace a účel Smlouvy 1. Město na základě této smlouvy poskytne Příjemci dotace na základě jeho žádosti finanční dotaci v oblasti za účelem.. 2. Finanční dotací se rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Města Valašské Meziříčí. 3. Finanční dotaci lze použít na úhradu uznatelných nákladů v souladu s Programovým dokumentem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí, které prokazatelně vznikly v období od do a budou uhrazeny nejpozději do Datum poslední revize 27. září

11 Článek II. Výše finanční dotace a její splatnost 1. Město touto smlouvou poskytne Příjemci dotace, na základě jeho žádosti, finanční dotaci v celkové výši (slovy) za účelem stanoveným v této smlouvě a Příjemce dotace tuto částku přijímá. 2. Finanční dotace bude vyplacena nejpozději do 10-ti pracovních dnů po uzavření této Smlouvy. Článek III. Vyúčtování finanční dotace 1. Finanční dotace podléhá vyúčtování, které Příjemce dotace předloží do prostřednictvím podatelny Městského úřadu Valašské Meziříčí, a to na předepsaném formuláři. V případě nesplnění uvedených povinností musí Příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky vrátit Městu, a to nejpozději do V případě, že předložené vyúčtování neobsahuje požadované informace nebo jsou tyto informace neúplné či nesrozumitelné, je pracovník Odboru.. MěÚ Valašské Meziříčí oprávněn požadovat od Příjemce dotace doplnění či úpravu podaného vyúčtování do stanovené lhůty. 3. Při kontrole vyúčtování Městem bude postupováno dle Kontrolního řádu a dle Programového dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí. Článek IV. Povinnosti Příjemce dotace 1. Příjemce dotace je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, které vede v souladu s obecně platnými právními předpisy, oddělenou, správnou a průkaznou evidenci nákladů a výnosů prokazatelně spojených s účelem dotace dle této Smlouvy dle Programového dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí, dále předloží závěrečnou zprávu o realizaci projektu. 2. V případě kontroly je Příjemce dotace povinen předložit k nahlédnutí požadované dokumenty, které jsou nezbytné k provedení kontroly Městem. 3. Příjemce dotace je povinen archivovat účetní a jinou evidenci a dokumentaci související s finanční dotací po dobu minimálně 10 let pro potřeby provedení kontroly. 4. Příjemce dotace se zavazuje zabezpečit účelné, hospodárné a efektivní využití poskytnuté finanční dotace za ceny v místě a čase obvyklé. 5. Příjemce dotace je povinen plnit své závazky včas a je povinen řádně spravovat a vymáhat své pohledávky. 6. V případě udělení finanční dotace na konkrétní akci, je příjemce povinen poslat Městu písemnou pozvánku na takto podpořenou akci, a to nejpozději 5 dní před jejím konáním. 7. Je povinen uvádět Město v souvislosti s realizací projektu jako poskytovatele finanční dotace spolufinancování (publicita). 8. Je povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací tuto skutečnost Městu neprodleně oznámit. Datum poslední revize 27. září

12 Článek V. Kontrola a sankce 1. Město prostřednictvím svých zástupců provádí kontrolu plnění povinností dle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Příjemce dotace je povinen umožnit Městu nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly. 3. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto ustanovení je rovněž uvedeno, co se porušením rozpočtové kázně rozumí. 4. Porušení rozpočtové kázně může být důvodem, pro který nebude Příjemci dotace poskytnuta dotace v následujícím období. Článek VI. Ukončení Smlouvy 1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených. 2. Město může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení finanční dotace. 3. Výpovědním důvodem na straně Města je porušení povinností Příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dotace dopustí zejména pokud: a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů; c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; d) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy; e) je v likvidaci; f) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem finanční dotace; g) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván Městem h) pokud Příjemce dotace ukončil předmět činnosti, na který nebo v souvislosti s kterým mu byla dotace poskytnuta; i) pokud Příjemce dotace zanikl. 4. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody. 5. Výpovědní lhůta u výpovědních důvodů dle písm. a) g) bodu 3 tohoto článku činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Datum poslední revize 27. září

13 doručena Příjemci dotace. Výpovědní lhůta u výpovědních důvodů dle písm. h) i) bodu 3 tohoto článku činí jeden den a začne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této Smlouvy však nastávají i tehdy, pokud Příjemce dotace svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. 6. Příjemce dotace je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Městu. 7. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 8. Po ukončení Smlouvy dohodou nebo výpovědí musí dojít k vypořádání všech práv a povinností smluvních stran včetně vyúčtování a vrácení případných přeplatků poskytnutých záloh bezhotovostním převodem na účet Města, z něhož byla finanční dotace vyplacena, a to do 15 dnů od ukončení Smlouvy nebo jejího zrušení, pokud je Příjemce dotace nevrátil před jejím ukončením nebo pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 9. Pokud Příjemce dotace ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem Městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Článek VII. Závěrečná ustanovení 1. Jako kontaktní místo Města pro účely této Smlouvy se stanovuje Odbor MěÚ Valašské Meziříčí. 2. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy. 3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu Příjemce dotace, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. 4. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této Smlouvě. 6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Město obdrží tři vyhotovení a Příjemce dotace jedno vyhotovení. 7. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Doložka dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnuto orgánem Města: zastupitelstvo Datum jednání a číslo usnesení:... Ve Valašském Meziříčí dne. Ve Valašském Meziříčí dne... Datum poslední revize 27. září

14 Za Město za Příjemce dotace. Bc. Robert Stržínek starosta. Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné zastupovat 4. Závěrečné ustanovení Tento Dodatek č. 2 k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí byl schválen Radou města Valašské Meziříčí dne pod číslem usnesení R 54/44 a je účinný rovněž ode dne Datum poslední revize 27. září

Příloha č. IV Formuláře a vzory

Příloha č. IV Formuláře a vzory A. Žádost o podporu Příloha č. IV. 3. 8 - Formuláře a vzory Žádost o přidělení finanční podpory / grantu / návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok v oblasti.. Název subjektu

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Příloha usnesení č. Usn RMC 0392/2017 Rady městské části Praha 8 ze dne 28. června 2017

Příloha usnesení č. Usn RMC 0392/2017 Rady městské části Praha 8 ze dne 28. června 2017 Příloha usnesení č. Usn RMC 0392/2017 Rady městské části Praha 8 ze dne 28. června 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného

Více

Poskytovatel: Příjemce návratné finanční výpomoci:

Poskytovatel: Příjemce návratné finanční výpomoci: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění vypořádání závazků a nápravná opatření u organizace Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek uzavřená podle 159 a násl.

Více

I. Předmět smlouvy. Dotace je poskytována jako příspěvek na úhradu mzdových nákladů trenérů mládeže sportovních klubů a organizací.

I. Předmět smlouvy. Dotace je poskytována jako příspěvek na úhradu mzdových nákladů trenérů mládeže sportovních klubů a organizací. *MBNPP0007TE4* nbnpp0007te4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSP/SML0353/2018 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb správní

Více

I. Předmět smlouvy. 12 aorganizac?skyt Vána ^ak příspěvek na úhradu mzdových nákladů trenérů mládeže sportovních klubů

I. Předmět smlouvy. 12 aorganizac?skyt Vána ^ak příspěvek na úhradu mzdových nákladů trenérů mládeže sportovních klubů MBNPP0007QA9 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSP/SML0106/2018 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb správní řád, ve znění

Více

I. Předmět smlouvy. 1.2 Dotace je poskytována jako příspěvek na úhradu mzdových nákladů trenérů mládeže sportovních klubu a organizací.

I. Předmět smlouvy. 1.2 Dotace je poskytována jako příspěvek na úhradu mzdových nákladů trenérů mládeže sportovních klubu a organizací. MBNPP000OTFU Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSP/SML00315/2019 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb správní řád, ve znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Číslo: 2015/0377/OK. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

Číslo: 2015/0377/OK. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže Číslo: 2015/0377/OK (uzavřená dle 159 a nás!. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce)

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Obec Ratíškovice Zastoupená: Ing. Bc. Annou Hubáčkovou

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Moravský Beroun

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Moravský Beroun SML č... Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Moravský Beroun (uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

I. Smluvní strany VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE. Předmět a účel smlouvy

I. Smluvní strany VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE. Předmět a účel smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce Hulice uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I. Smluvní strany 1. město Mimoň sídlo: Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III IČ: 00260746 bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. ú. 169427886/0600 grantový fond

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

mezi: Městem Hulín se sídlem: náměstí Míru 162, Hulín Mgr. Romanem Hozou, starostou

mezi: Městem Hulín se sídlem: náměstí Míru 162, Hulín Mgr. Romanem Hozou, starostou Příloha č. 2 Formulář Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu města Hulína číslo: /2015 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň číslo: ID/01/2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň číslo: ID/01/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň číslo: ID/01/2018 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

mezi: II. Splatnost peněžních prostředků

mezi: II. Splatnost peněžních prostředků Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Střítež nad Bečvou číslo: 1/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk číslo: DZ/10/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk číslo: DZ/10/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk číslo: DZ/10/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. I. Smluvní strany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. I. Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I. Smluvní strany 1. město Mimoň sídlo: Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III IČ: 00260746 bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. ú. 169427886/0600 grantový fond

Více

mezi: I. Předmět smlouvy

mezi: I. Předmět smlouvy MBNPP0018TM6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSV/SML/0063/2019 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany: Město Golčův Jeníkov se sídlem náměstí TGM 110, Golčův Jeníkov, IČO: 00267406, zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Marušákem bankovní spojení: 27-1123656389/0800

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk číslo: DZ/1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk číslo: DZ/1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hluk číslo: DZ/1/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

mezi: I. Předmět smlouvy

mezi: I. Předmět smlouvy MBNPP0018TG0 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSV/SML/0057/2019 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

mezi: I. Předmět smlouvy

mezi: I. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: FIN/SML0253/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

mezi: I. Předmět smlouvy

mezi: I. Předmět smlouvy HBNPP000RAZO Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSP/SML0033/2019 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Osek

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Osek Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Osek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice číslo:..

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice číslo:.. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice číslo:.. (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1053/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 154 ze dne 22.12.2015 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části v režimu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016 č. 2016/0414/OO Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 304/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 64 ze dne 30.04.2015 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Zastupitelstvo

Více

mezi: I. Předmět smlouvy

mezi: I. Předmět smlouvy HBNPP0018TF5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSV/SM L/0055/2019 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká

Více

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Směrnice - č.2/2017 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vinaře

Směrnice - č.2/2017 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vinaře Obec Vinaře IČO 00236578 Směrnice - č.2/2017 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vinaře Čl. I - Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy:.

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy:. Příloha č. 2 Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

mezi: I. Předmět smlouvy

mezi: I. Předmět smlouvy *MBNPP0018TLB* HBNPP0018TLB Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem číslo: OSV/SML/0062/2019 {uzavřená díe 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle 10a odst.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části Smlouva č.: 2015/00788/OE-OR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části Poskytovatel výpomoci: Městská část Praha 3 Se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 953/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 241 ze dne 20.12.2016 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Zastupitelstvo

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HOŠTKY č. 2059/2018

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HOŠTKY č. 2059/2018 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HOŠTKY č. 2059/2018 Město Hoštka se sídlem náměstí Svobody 2, 411 72 Hoštka IČO: 00263648 DIČ: CZ00263648 zastoupené Milanem Konfrštem, starostou

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město č. 36/2016 uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 622/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 317 ze dne 19.09.2017 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha

Více

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště Příloha důvodové právy č. 8c MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu/fondu.. města Uherské Hradiště č... uzavřená

Více

MĚSTO UHERSKE HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKE HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště MĚSTO UHERSKE HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště č. 2016/0286/GSS uzavřená

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE NEHVIZDY č. 7/2016

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE NEHVIZDY č. 7/2016 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE NEHVIZDY č. 7/2016 Městys Nehvizdy se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy IČO: 00240524 zastoupený Vladimírem Nekolným, starostou městyse číslo

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zbiroh uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Veřejnoprávní smlouva. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MC Praha 20. číslo; S/30/2018/0101

Veřejnoprávní smlouva. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MC Praha 20. číslo; S/30/2018/0101 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MC Praha 20 číslo; S/30/2018/0101 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů a dle 10a

Více

Úvodem. c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty,

Úvodem. c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, Úvodem Formulář vzorové smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Roudnice. Individuální dotace budou poskytovány např. na podporu činnosti zájmových spolků na území obce Roudnice. Dotace

Více

I. Smluvní strany. II. Účel dotace

I. Smluvní strany. II. Účel dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburk uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vizovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Článek II. Splatnost peněžních prostředků

Článek II. Splatnost peněžních prostředků Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa č. B 07-7304/2015 Smluvní strany

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. 0136/20016

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. 0136/20016 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. 0136/20016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami 1. Město Uherské

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace

Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace Město Litoměřice, IČ: 00263958, se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 ze

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště č. uzavřená dle 159

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace SMLOUVA č O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE (dále jen Smlouva ) k účelu dotace na Podporu sociálních služeb a to na období 1.1.2017 31.12.2017 uzavřená podle 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa 2016/0366/OO

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa 2016/0366/OO Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa Smluvní strany: 2016/0366/OO Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 zastoupené: Mgr.

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1Programu S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na volnočasové aktivity z rozpočtu Obec Řenče 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na volnočasové aktivity z rozpočtu Obec Řenče 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na volnočasové aktivity z rozpočtu Obec Řenče 2016 uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

VZOR. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

VZOR. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: VZOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Město Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316, zastoupené Ing. Miroslavem Machem, starostou, bankovní spojení

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 530/OŽP/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Janou Návratovou, vedoucí

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Příloha č. 6 Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičn dotace z rozpočtu města Kroměříž

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičn dotace z rozpočtu města Kroměříž Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičn dotace z rozpočtu města Kroměříž (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok /2016

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok /2016 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2016 0061/2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. zn. a 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dotace (dále jen smlouva ) uzavírají

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí města Uherské Hradiště

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí města Uherské Hradiště Číslo smlouvy: 2018//SMM Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí města Uherské Hradiště uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu. S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu. S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a

Více