KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY"

Transkript

1 Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/ VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo PSČ Názov obce telefónu fau ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky: Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

2 STRANA AKTÍV a b c 1 2 A. SPOLU MAJETOK (r r r r. 114) Neobežný majetok (r r r. 024) A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - ( A) Softvér (013) - ( A) Oceniteľné práva (014) - ( A) 006 Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - ( A) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - ( A) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095A) 010 A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 011 A.II.1. Pozemky (031) - (092A) Umelecké diela a zbierky (032) - (092A) Predmety z drahých kovov (033) - (092A) Stavby (021) - ( A) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - ( A) Dopravné prostriedky (023) - ( A) Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - ( A) Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - ( A) Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - ( A) Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - ( A) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095A) 023 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 024 A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096A) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096A) 026 z toho: goodwill 3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096A) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096A) Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096A) Ostatné pôžičky (067) - (096A) Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096A) Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096A)

3 STRANA AKTÍV B. Obežný majetok (r r r r r r r. 104) Zásoby B.I. 034 súčet (r. 035 až 039) B.I.1. Materiál ( ) - (191) Nedokončená výroba a polotovary ( ) - ( ) Výrobky (123) - (194) Zvieratá (124) - (195) Tovar ( ) - (196) 039 B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 040 B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351A) Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353A) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355A) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356A) Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357A) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358A) Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359A) 047 Dlhodobé pohľadávky B. III. 048 súčet (r. 049 až 059) B.III.1. Odberatelia (311A) - (391A) Zmenky na inkaso (312A) - (391A) Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A) - (391A) Ostatné pohľadávky (315A) - (391A) Pohľadávky voči zamestnancom (335A) - (391A) Pohľadávky voči združeniu (369A) - (391A) Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A) - (391A) Pohľadávky z nájmu (374A) - (391A) Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A) - (391A) Nakúpené opcie (376A) - (391A) Iné pohľadávky (378A) - (391A) 059 Odložená daňová pohľadávka Krátkodobé pohľadávky B.IV. 060 súčet (r. 061 až 084) B.IV.1. Odberatelia (311A) - (391A) Zmenky na inkaso (312A) - (391A) Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A) - (391A) Poskytnuté prevádzkové preddavky (314A) - (391A) Ostatné pohľadávky (315A) - (391A) 065

4 STRANA AKTÍV 6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316A) - (391A) Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317A) - (391A) 8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318A) - (391A) 9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319A) - (391A) Pohľadávky voči zamestnancom (335A) - (391A) Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336A) - (391A) Daň z príjmov (341) - (391A) Ostatné priame dane (342) - (391A) Daň z pridanej hodnoty (343) - (391A) Ostatné dane a poplatky (345) - (391A) Pohľadávky voči združeniu (369A) - (391A) Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A) - (391A) Pohľadávky z nájmu (374A) - (391A) Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A) - (391A) Nakúpené opcie (376A) - (391A) Iné pohľadávky (378A) - (391A) Spojovací účet pri združení (396) Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371A) Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372A) - (391A) 084 Finančné účty B.V. 085 súčet (r. 086 až 097) B.V.1. Pokladnica (211) Ceniny (213) Bankové účty (221A +/- 261) Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 A) Výdavkový rozpočtový účet (222) Príjmový rozpočtový účet (223) Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291A) Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291A) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291A) Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291A) Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291A) Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097

5 STRANA AKTÍV Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé B.VI. súčet (r. 099 až 103) B.VI. 1 Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271A) - (291A) 2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272A) - (291A) 3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274A )- (291A) 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275A) - (291A) 5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277A) - (291A) Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé B.VII. súčet (r. 105 až 109) B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271A) - (291A) 2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272A) - (291A) 3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274A) - (291A) 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275A) - (291A) 5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277A) - (291A) Časové rozlíšenie C. 110 súčet (r. 111 až 113) C. 1. Náklady budúcich období (381) Komplené náklady budúcich období (382) Príjmy budúcich období (385) 113 D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114 KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114) 888

6 STRANA PASÍV a b c 3 4 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r r r r. 182) 115 A. Vlastné imanie súčet (r r r. 123) Oceňovacie rozdiely A.I. 117 súčet (r r. 119) A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/ 414) Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/ 415) 119 Fondy A.II. 120 súčet (r r. 122) A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) Ostatné fondy (427) 122 Výsledok hospodárenia A.III. 123 súčet (r. 124 až 125) A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/ 428) Výsledok hospodárenia za (+/ ) r (r r r r r r. 182) A.IV. Podiely iných učtovných jednotiek B. Záväzky súčet (r r r r r. 172) Rezervy B.I. 127 súčet (r. 128 až 131) B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) Ostatné rezervy (459A) Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 459A) 131 B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až 139) 132 B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351A) Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353A) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355A) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356A) Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357A) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358A) Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359A) 139

7 STRANA PASÍV a b c 3 4 Dlhodobé záväzky B.III. 140 súčet (r. 141 až 150) B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) Dlhodobé prijaté preddavky (475A) Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) Záväzky zo sociálneho fondu (472) Záväzky z nájmu (474A) Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A) Predané opcie (377A) Iné záväzky (379A) Vydané dlhopisy dlhodobé (437A) - (255A) 150 Odložený daňový záväzok Krátkodobé záväzky B.IV. 151 súčet (r. 152 až 171) B.IV.1. Dodávatelia (321) Zmenky na úhradu (322, 478A) Prijaté preddavky (324, 475A) Ostatné záväzky (325, 479A) Nevyfakturované dodávky (326, 476A) Záväzky z nájmu (474A) Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A) Predané opcie (377A) Iné záväzky (379A) Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) Záväzky voči združeniu (368) Zamestnanci (331) Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) Daň z príjmov (341) Ostatné priame dane (342) Daň z pridanej hodnoty (343) Ostatné dane a poplatky (345) Zúčtovanie s Európskymi spoločentvami (371A) Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372A) - (391A) 171

8 STRANA PASÍV a b c 3 4 Bankové úvery a výpomoci B.V. 172 súčet (r. 173 až 178) B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A) Bežné bankové úvery (461A, 221A, 231,232) Vydané dlhopisy krátkodobé (473A, 241) - (255A) Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 A) 6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 A) Časové rozlíšenie C. 179 (r. 180 a 181) C.1. Výdavky budúcich období (383) Výnosy budúcich období (384) 181 D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 182 KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 182) 999

9 16 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 1/2009 Vysvetlivky na vyplňovanie konsolidovanej súvahy účtovnej jednotky verejnej správy 1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 2. Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách meny euro. 3. Ak je v súvahy účet označený písmenom A za číslom účtu, ide o analytický účet.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016 Návrh: Vyvesené: 02.06.2017 Zvesené: 19.06.2017 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016 Počet príloh: 6 Vypracovala: Jana Dudová ekonómka obce Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková starostka obce Obsah:

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

OBEC PODLUŽANY Podlužany č. 72

OBEC PODLUŽANY Podlužany č. 72 OBEC PODLUŽANY 956 52 Podlužany č. 72 N Á V R H Z Á V E R E Č N É H O Ú Č T U O B C E P O D L U Ž A N Y Z A R O K 2 0 1 5 Predkladá: Ing. Pavel Miksa Zverejnené: 03.06.2016 Podlužany, 03.06.2016 V zmysle

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>>

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>> 9/2012 PROBLEMATIKA Účtovnícka 47. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.7.2015 (v v celých tis. Kč Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011 I. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR Obec Č. Kláštor sa riadila rozpočtovými pravidlami, ktoré sú rozdelené v dvoch zákonoch: zákon NR SR č.

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 14RozvahaNev.pdf ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČ a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) A. I. Dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT. k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Názov obce

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT. k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Názov obce Kons uj ÚČ ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ správy k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Účtovná závierka riadna mimoriadna X z. obdobie

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Číslo. řádku. AKTIVA Aktiva celkem A. Stálá aktiva

Číslo. řádku. AKTIVA Aktiva celkem A. Stálá aktiva Datum vytvoření: 25. 5. 2018 MĚSTO LANŠKROUN Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2017 Částky v tisících Kč Název AKTIVA Aktiva celkem - 1 1 972 478 472 733 1 499 745 1 490 220 A. Stálá aktiva

Více

obce Kamenná Poruba za rok 2014

obce Kamenná Poruba za rok 2014 Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T obce Kamenná Poruba za rok 2014 V Kamennej Porube dňa 22.1.2015 1 Záverečný účet obce za rok 20143 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: Obec Danišovce Danišovce 33, 053 22 Odorín Záverečný účet obce Danišovce 2013 Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: 04.06.2014 Úvod Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Poznámky k 31.12.2011 Čl. I Všeobecné údaje Účtovné jednotky Konsolidujúca účtovná jednotka Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Štítnik Sídlo konsolidujúcej

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO Nadrazní ˇ 111 27031161 Stara Paka 507 91 Název a sídlo účetní jednotky Sportem proti barieram,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2016 (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Centrum pro bezpečný stát, z.s. IČO Pražská

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 00667 Kapitola: 5 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení:..08 :0:5 Předmět činnosti: 00000 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..07 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČ: Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: V likvidaci: a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 0 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2018 IČO: 00300292 Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2018 IČO: 00283193 Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/00 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni..07 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky Srí Lanka Project a.s. IČO K vode ˇ 00/ 09605 Praha 0600 Sestaveno dne:.5.08 Právní

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec S P R Á V A Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 V zmysle

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 966076 Kapitola: 01 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 8..018 9:7:01 Předmět činnosti: 00000 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 1.1.017 (v Kč, s přesností

Více

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto Súvh (Úč NUJ - ) IČO 7 5 8 Strn ktív Brutto Bežné účtovné odoie Korekci predchádzjúce účtovné odoie A. Neoežný mjetok spolu r. + r. 9 + r. 8 8 5 9 9 5. Dlhodoý nehmotný mjetok r. ž 8 Nehmotné výsledky

Více

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až Súvh (Úč NUJ - 0) IČO 5 7 0 8 / SID Strn ktív Bežné účtovné odoie predchádzjúce účtovné Brutto Korekci odoie A. Neoežný mjetok spolu r. 00 + r. 009 + r. 0 00 6 6 97 6 5 07 Dlhodoý nehmotný mjetok r. 00

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 700668 Kapitola: 700 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 5..08 :05: Předmět činnosti: 85 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..07 (v Kč, s přesností na dvě

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 0009889 Kapitola: 5 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 1.1.018 11:58: Předmět činnosti: 00000 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 1.1.017 (v Kč, s přesností

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29 IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70990808 700 Příspěvková organizace..05 0::05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..0 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 7078 Kapitola: 700 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 9..018 1:9:0 Předmět činnosti: 8510 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 1.1.017 (v Kč, s přesností na

Více

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00302708 Název: Kontaktní osoba odpovědná

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 7505 700 Příspěvková organizace 5..06 0:5:5 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k..05 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Všeobecné údaje: Názov spoločnosti: Organizačno-právna forma: Hriadeľ, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Lipová 15 949 01 Nitra Dátum založenia:

Více

13. 6. 2017 18 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Rolling, spolek pro rozvoj

Více

SÚVAHA. priebežnej účtovnej závierky

SÚVAHA. priebežnej účtovnej závierky UVPOD04v_ SÚVAHA prieežnej účtovnej závierky k.. 2 0 (v elýh euráh) Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým písmom (podľ tohto

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace Datum vytvoření: 1. 6. 2016 Mikulovská sportovní, příspěvková organizace Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA Aktiva

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 7007 Kapitola: 700 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení:..08 6:5:0 Předmět činnosti: 850 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..07 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Datum vytvoření: 1. 6. 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, VALTICKÁ 3, OKRES BŘECLAV Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 0009889 Kapitola: 5 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 19..018 6:10:0 Předmět činnosti: 86100 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 1.0.018 (v Kč, s přesností

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 0009889 Kapitola: 5 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: 8.7.08 8:9:9 Předmět činnosti: 8600 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k 0.06.08 (v Kč, s přesností

Více