Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa"

Transkript

1 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č /2015 MUCL/21120/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová Telefon: Počet listů dokumentu: 7 Počet příloh/počet listů příloh:3 /0 Datum Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na služby Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/15189/2015 ze dne 6. března 2015 (dále jen výzva) odeslané dne 6. března 2015 a uveřejněné zároveň na Profilu zadavatele zadavatel odpovídá na dotazy uchazečů a doplňuje zadávací podmínky následovně: Dotaz č. 1 : V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 8 Titulní list nabídky, je mimo jiné uvedeno A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH B. Nabídková cena za 4 roky podpory systému a maintenance v Kč bez DPH a dále v Zadávací dokumentaci, v článku 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, je mimo jiné uvedeno Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel stanovil pro hodnocení následující dílčí kritéria a jejich váhy: A. Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH 75% B. Výše celkové ceny za 4 roky podpory produktivního provozu a maintenance včetně DPH 25% a dále v Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 4 Rozpis nabídkové ceny, je mimo jiné uvedeno

2 Dotazy zní: a) Rozumíme správně, že položka A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH, resp. A. Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH odpovídá ve výše uvedené Tabulce položce 6. Celková nabídková cena bez DPH v Kč? b) Rozumíme správně, že položka B. Nabídková cena za 4 roky podpory systému a maintenance v Kč bez DPH, resp. B. Výše celkové ceny za 4 roky podpory produktivního provozu a maintenance včetně DPH odpovídá ve výše uvedené Tabulce položce 4. Cena za podporu produktivního provozu a maintenance? c) Je správné, že položka v Tabulce 4. Cena za podporu produktivního provozu a maintenance je samostatným dílčím kritériem hodnocení ekonomické výhodnosti (25%) a zároveň je součástí A. Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH (jedno z pěti položek dle výše uvedené Tabulky) která je dílčím kritériem hodnocení ekonomické výhodnosti (75%). Odpověď zadavatele č. 1: a) Zadavatel pro přehlednost upravil tabulku č. 1 přílohy č. 4 ZD Rozpis nabídkové ceny mimo jiné tak, aby byla zřetelně rozdělena cena bez DPH a cena včetně DPH u jednotlivých položek resp. u stanovených hodnotících kritérií. b) viz odpověď a) c) dílčí hodnotící kritéria zahrnují A. Výši celkové nabídkové ceny včetně DPH tedy součet položek č. 1, 2, 3, 4 a 5 tabulky č. 1 upravené přílohy č. 4 ZD - Rozpisu nabídkové ceny (75%) B. Výše celkové ceny za 4 roky podpory produktivního provozu a maintenance včetně DPH tedy výše ceny uvedené v položce č. 4 tabulky č. 1 upravené C. přílohy č. 4 ZD - Rozpisu nabídkové ceny (25%)

3 Dotaz č. 2 : V Zadávací dokumentaci, v Příloze 2 Popis požadavků na integrační vazby EIS, jsou uvedeny požadavky na integrační vazby na essl Elisa / CNS a.s., Mělník AIS VITA (přestupky, památky, stavební úřad) / VITA software s.r.o., Praha 6 FluxPAM - Mzdová agenda / Flux, s.r.o. FluxPAM - Personalistika / Flux, s.r.o. Elektronické bankovnictví Internetbanking / Komerční banka a.s., ČNB, ČSOB a.s. Informační systém základních registrů Softender (evidenci a podpoře procesu zadávání veřejných zakázek) / B2B CENTRUM a.s., Praha Informační systém městské policie Dotazy zní: a) Může Zadavatel ujistit, že essl Elisa disponuje standardním rozhraním dle legislativy? b) Může Zadavatel ujistit, že AIS VITA (přestupky, památky, stavební úřad) / VITA software s.r.o., Praha 6 FluxPAM - Mzdová agenda / Flux, s.r.o. FluxPAM - Personalistika / Flux, s.r.o. Elektronické bankovnictví Internetbanking / Komerční banka a.s., ČNB, ČSOB a.s. Softender (evidenci a podpoře procesu zadávání veřejných zakázek) / B2B CENTRUM a.s., Praha Informační systém městské policie disponují standardizovaným, otevřeným API rozhraním (webové služby)? c) Může Zadavatel poskytnout popis těchto rozhraní, viz bod b) výše? d) Jakou součinnost poskytne Zadavatel Uchazeči, aby byly zajištěny reálné podmínky spolupráce dodavatelů stávajících částí stávajícího IS pro požadovanou integraci? Odpověď zadavatele č. 2: a) Vyjádření společnosti CNS a.s., dodavatele essl Elisa: Všechna rozhraní, kterými ELISA disponuje, legislativní požadavky splňují. Na straně ELISy jsou vždy prováděny takové kontroly, jež zaručují správné ukládání správných informací na správná místa (takže jejich uložení v essl vyhovuje jak Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby, tak i zákonu č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě). b) Vyjádření jednotlivých dodavatelů: VITA SW: VITA ve vazbě na systémy "DDP" (příjmové agendy) funguje z pozice klienta, tedy neposkytuje API, ale naopak volá API jiných firem (podporované rozhraní jsou popsány na FLUX: webové služby pro poskytování dat systému FLUXPAM vytváříme na míru dle požadavků třetích stran. Standardizovaným, otevřeným API rozhraním systém nedisponuje.

4 B2B: Standardizovaným rozhraním SW Softender nedisponuje, ale v uvedených technologiích je možné doprogramování dle potřeb uchazeče. InQool: IS MP bude od společnosti InQool a.s. (SW IQ Metropolis) - iq Metropolis disponuje sadou webových služeb určených pro integraci s produkty třetích stran. Otevřené ve smyslu dostupnosti pro veřejnost samozřejmě nejsou, ale budou zpřístupněné pro konkrétní autorizovanou protistranu. Složení webových služeb záleží od konceptu integrace, proto v tomto smyslu rozhraní není standardizované a předpokládáme jistou míru customizace pro konkrétního dodavatele EIS. Elektronické bankovnictví: systém napojení ekonomického SW na internetové bankovnictví v ČR působících bank by měl být jednou ze základních funkcionalit ekonomického SW a není tedy důvodu, proč by měl zadavatel zajišťovat konkrétní parametry tohoto rozhraní. c) Popis jednotlivých rozhraní je plně na dohodě uchazeče s příslušnou firmou, zejména s ohledem na vytváření rozhraní přesně dle požadavků uchazeče, vycházejícího ze zadání zadavatele. d) Zadavatel poskytne uchazeči součinnost v rozsahu koncového uživatele. Vlastní technická spolupráce uchazeče s příslušnými dodavateli integrovaných SW je plně v režii uchazeče. Dotaz č. 3 : V Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 2 Popis požadavků na integrační vazby EIS, jsou uvedeny požadavky na migrace dat např. z Ginis ROB, registr obyv. v Gordic: DDP, UCTO, EMA, KOF, KDF, Stravenky, pokladny Dotazy zní: a) Může Zadavatel upřesnit rozsah migrací u jednotlivých nahrazovaných částí stávajícího IS? b) Jakou součinnost poskytne Zadavatel Uchazeči, aby byly zajištěny reálné podmínky spolupráce dodavatelů jednotlivých nahrazovaných částí stávajícího IS pro požadovanou migraci dat? Poznámka: Rozsah migrací významně ovlivňuje Uchazečem nabízenou cenu veřejné zakázky. Neposkytnutí součinnosti dodavatelů jednotlivých nahrazovaných částí stávajícího IS může vést až ukončení plnění Uchazeče za okolností, které nemohl předvídat. Odpověď zadavatele č. 3: a) Rozsah přenášených dat ze stávajících systémů požadujeme: Ginis ROB - plném rozsahu DDP - v plném rozsahu UCTO - v plném rozsahu EMA - v plném rozsahu KOF - v plném rozsahu KDF - v plném rozsahu Stravenky - v plném rozsahu pokladny - bez převodu dat

5 b) Zadavatel poskytne uchazeči součinnost v rozsahu uživatelském, zejména v oblasti kontroly přenesených dat. Dotaz č. 4 : V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 1 - Specifikace_pozadavku_minimalniho_plneni_EIS, v článku , je uvedeno Zadavatel požaduje provést migraci dat k místnímu poplatku za provoz systému sběru, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z programu SVOZ společnosti INISOFT s.r.o. (Svoz komunálního odpadu v Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit rozsah migrací z programu SVOZ společnosti INISOFT s.r.o.? Odpověď zadavatele č. 4: Zadavatel požaduje přenesení veškerých dat včetně historie. Dotaz č. 5 : V Zadávací dokumentaci, v článku 2.4. Licence, je mimo jiné uvedeno Uchazeč poskytne nebo zajistí nevýhradní, časově ani datově neomezené právo užívat nabízené řešení EIS minimálně ve správním území města Česká Lípa, a to včetně studií, přípravných materiálu, návrhů dokumentů, software, licenčních práv, vytvořené uchazečem nebo jeho subdodavatelem či partnerem. Zadavatel připouští dva modely licenční politiky. 1. poskytnutí multilicence k nabízenému řešení EIS v tomto případě není rozhodující počet uživatelů a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. 2. poskytnutí licencí na současně pracující uživatele Licence však nesmí být vázány na konkrétní uživatele, ale pouze na počet současně 150 pracujících uživatelů (konkurenčních uživatelů). V případě, že uchazeč nabídne modulové řešení EIS, zadavatel požaduje takovou licenční politiku, která nebude vázána na konkrétní moduly, ale bude je možno využít v rámci celého nabízeného řešení EIS. Tím je myšlena možnost přenosu licence obdobného charakteru mezi jednotlivými moduly nabízeného EIS. a dále v Zadávací dokumentaci, v článku 2.4. Licence, je mimo jiné uvedeno Přičemž pro níže uvedené oddíly přílohy č. 1 zadavatel požaduje následující počet současně pracujících uživatelů: Oddíl č. 3 Rozpočty: 3 uživatelé Oddíl č. 4 Účetnictví: 7 uživatelů plus 1 hlavní pokladna a 31 inkasních míst Oddíl č 5.3 / 5.6 Movitý a nemovitý majetek z účetního hlediska: 3 uživatelé, kteří jsou započítáni již mezi 7 uživateli v položce 4 Oddíl č 5.4 Smlouvy: 13 uživatelů, z nichž současně pracujících je požadováno 5

6 Tzv. lehký klient pro všechny výstupní sestavy a analýzy ze všech modulů (rozpočet, finance atd.): 22 uživatelů s možností nahlížet, s tím, že současně pracujících klientů postačuje 7 a dále v Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 1 - Specifikace_pozadavku_minimalniho_plneni_EIS, v článku 7. Licenční model, je mimo jiné uvedeno řešit licenční model formou multilicence, to znamená, že Zadavatel nebude mít žádné omezení v počtu využívaných licencí (uživatelských přístupů) k jakékoliv části nabízeného řešení EIS. Zadavatel požaduje v rámci tohoto multilicenčního módu neomezený současný přístup uživatelů do nabízeného řešení EIS. nebo řešit licenční model formou současně pracujících uživatelů v počtu 150, to znamená, že v jeden okamžik bude mít možnost v jakékoliv části nabízeného řešení EIS aktivně pracovat až 150 uživatelů v různých úrovních přístupů do systému. V případě licencování je přípustná kombinace obou licenčních modelů. Upřesnění počtu uživatelů: Rozpočty pořizování: 3 uživatelé. Účetnictví (účetní + hlavní městská/é pokladna/y; nikoliv inkasní místa) : 7 uživatelů plus 1 hlavní pokladna. Movitý a nemovitý majetek z účetního hlediska: 3 uživatelé, kteří jsou započítáni již mezi 7 uživateli v položce Účetnictví. Smlouvy (pouze správce smluv): 13 uživatelů, z nichž současně pracujících je požadováno 5. Nahlížení pro všechny výstupní sestavy a analýzy - ze všech modulů: 22 uživatelů s možností nahlížet, zase ovšem nebude potřeba tento počet pro současně pracující, zde je dostatečný počet 7 současně pracujících. Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit požadovaný počet licencí pro současně pracující uživatele? Poznámka: V ZD je tento požadavek uveden několikrát a pro Uchazeče dosti nepřehledně. Podle našeho výkladu jsou připuštěny tři možné varianty - Multilicence není omezen počet současně pracujících uživatelů (konkurenčních uživatelů) - Počet 150 současně pracujících uživatelů (konkurenčních uživatelů) - Přičemž pro níže uvedené oddíly přílohy č. 1 zadavatel požaduje následující počet současně pracujících uživatelů dopočítali jsme se k 54 ( ) současně pracujících uživatelů (konkurenčních uživatelů) Odpověď zadavatele č. 5: Zadavatel umožňuje 2 základní varianty licencí 1. poskytnutí multilicence k nabízenému řešení EIS 2. poskytnutí licencí na současně pracující uživatele Druhá z možností může být řešena buď tak, že licence nebude vázána na konkrétní uživatele, ale na 150 současně pracujících uživatelů s plnými právy nebo, že plná práva bude mít 54 současně pracujících uživatelů dle specifikace uvedené v příloze čl. 7 přílohy č 1 ZD

7 a zbývající tj. do celkového počtu 150 současně pracujících uživatelů mohou mít oprávnění neumožňující pořízení dat. Dotaz č. 6 : V Zadávací dokumentaci, v článku Školení uživatelů a administrátorů, je mimo jiné, uvedeno Fakturováno bude dle skutečně vyčerpaných hodin pro zaškolení uživatelů a administrátorů systému podle položkové ceny uvedené v Tabulce č. 2, položky 2 Přílohy č. 4 ZD. Dotaz zní: a) Domnívá se Uchazeč správně, že souhrnnou cenu pro zaškolení uživatelů a administrátorů systému musí kalkulovat jako násobek (80 hodin školení uživatelů a 25 hodin školení administrátorů) 105 krát cena uvedená v položce Cena za 1 hodinu školení uživatelů v Tabulce č. 2? b) Domnívá se Uchazeč správně, že cena pro zaškolení uživatelů a administrátorů systému je součástí položky 3, Tabulky 1, tj. je rozpočítána do jednotlivých položek Tabulky č. 3 Odpověď zadavatele č. 6: a) Cena za školení uživatelů v rozsahu 80 hodin je doplněna do tabulky č. 3 upravené přílohy č. 4 ZD Rozpisu nabídkové ceny jako položka č. 3.11, cena za školení administrátorů v rozsahu 25 hodin je doplněna do tabulky č. 3 upravené přílohy ZD č. 4 Rozpisu nabídkové ceny jako položka č Ceny obou uvedených druhů školení budou poměrově korespondovat s jednotkovými cenami za školení uvedenými v tabulce č. 2 upravené přílohy ZD č. 4 Rozpisu nabídkové ceny. b) S ohledem na výše uvedené zadavatel doplnil do upravené přílohy ZD č. 4 Rozpisu nabídkové ceny položku č a 3.12 a dále rozčlenil rozpis jednotkových cen v tabulce č. 2 téže upravené přílohy ZD dle druhu školení. V této souvislosti zadavatel upravil text části čl ZD následovně: Zadavatelem stanovený předpokládaný počet hodin není nutné při plnění předmětu zakázky vyčerpat. Fakturováno bude dle skutečně vyčerpaných hodin pro zaškolení uživatelů a administrátorů systému podle položkové ceny uvedené v tabulce č. 2, položky 2 resp. položky č. 3 přílohy č. 4 této ZD. Zadavatel v rámci plnění předmětu zakázky nepředpokládá vyšší počet hodin pro školení. Dotaz č. 7 : V Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 4 Rozpis nabídkové ceny, je mimo jiné uvedeno Položka č. 6 Obsahuje součet položek 1. až 5. tabulky č. 1., přičemž je uchazeč povinen respektovat omezení vyplývající z článku 2.8 této ZD. Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit odkaz na článek ZD?

8 Odpověď zadavatele č. 7: Zadavatel v upravené příloze č. 4 Rozpisu nabídkové ceny vypustil část mylného textu,přičemž je uchazeč povinen respektovat omezení vyplývající z článku 2.8 této ZD. Uvedenou úpravu zadavatel rovněž provedl v čl. 6 ZD Způsob zpracování nabídkové ceny, kde se obdobný odkaz na mylný článek ZD rovněž vyskytoval. Dotaz č. 8 : V Zadávací dokumentaci, v článku 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, je mimo jiné, uvedeno Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, budovy Městského úřadu Česká Lípa a budovy organizací s majetkovou účastí města Česká Lípa. a dále v Zadávací dokumentaci v Příloze č. 1 - Specifikace_pozadavku_minimalniho_plneni_EIS, v článku 2.13 je uvedeno Nabízené řešení EIS bude schopno zpracovávat data pro více městských organizací. Dotazy zní: a) Může Zadavatel upřesnit, zda v rámci tohoto výběrového řízení bude Uchazeč plnit nejen vůči Zadavateli (tj. Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ: ), a nebo také vůči organizacím s majetkovou účastí města Česká Lípa? b) Může Zadavatel upřesnit, o které organizace s majetkovou účastí města Česká Lípa se jedná, a podmínky implementace na těchto organizacích? Odpověď zadavatele č. 8: a) V rámci tohoto zadávacího řízení bude uchazeč plnit předmět zakázky vůči zadavateli tj. městu Česká Lípa. Součástí předmětu této veřejné zakázky není plnění vůči organizacím s majetkovou účastí města, nicméně do budoucna by EIS navrhovaný uchazečem měl zpracování dat pro více městských organizací umožňovat. V této souvislosti zadavatel upravuje definici místa plnění předmětu zakázky v čl. 3 zadávací dokumentace následovně Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a budovy Městského úřadu Česká Lípa b) Z odpovědi a) vyplývá, že tento dotaz je bezpředmětný. Dotaz č. 9 : Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit, v jakém pořadí jsou závazné požadavky ze Zadávací dokumentace a její příloha v případě, že jsou některé údaje v jejích jednotlivých částech v rozporu. Poznámka: Předpokládáme, že přednost má vlastní Zadávací dokumentace, následně Přílohy č. 5 a 6 a nakonec ostatní dokumenty a přílohy.

9 Odpověď zadavatele č. 9: Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná jako celek. Pokud uchazeč spatřuje v některých částech zadávací dokumentace konkrétní rozpor, může na něj poukázat v rámci dotazů směřovaných k zadávacím podmínkám a požadovat jeho vysvětlení. Dotaz č. 10 : K příloze č. 1 ZD, bod Nabízené řešení EIS bude v oblasti evidence Daně z nemovitosti obsahovat standardní funkcionality dle platné legislativy. Výstup pro Finanční úřad pro podání daňového přiznání Dotazy: 1) Je tento požadavek správně formulován? 2) Pokud ano, žádáme o specifikaci, co zadavatel považuje za standardní funkcionalitu? Odpověď zadavatele č. 10: Standardní funkcionalitou se rozumí zpracování podkladů pro podání daňového přiznání. Dotaz č. 11 : K příloze č. 1 ZD, bod Zadavatel požaduje provést migraci dat k místnímu poplatku za provoz systému sběru, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z programu SVOZ společnosti INISOFT s.r.o. (Svoz komunálního odpadu v ) Dotazy: 1) Má zadavatel jako vlastník dat a provozovatel IS smluvně zajištěno poskytnutí dat např. ve formátu DBF, xls z uvedeného SW? 2) Může zadavatel specifikovat požadavek na rozsah migrovaných dat (struktura, počet,..)? Odpověď zadavatele č. 11: 1) Zadavatel nemá smluvně zajištěno poskytnutí dat v uvedených formátech. 2) Požadavek zadavatele je na migraci kompletních dat včetně historických vazeb. Dotaz č. 12 : K příloze č. 1, bod Vazba na GIS. Přičemž Zadavatel netrvá jednoznačně na jediném řešení. Uchazeč může využít stávajících prostředků zadavatele (viz příloha č. 2 a 3 ZD), případně zadavatel připouští i možnosti využití dalších systémů, které zajistí splnění předmětu zakázky dle zadávacích podmínek. Tyto však musí být rovněž zakalkulovány v nabídkové ceně. V příloze č. 2 bod 3. Přehled používaného SWSW Integrace/migrace -Gramis ne

10 Dotaz: 1) Předpokládá uchazeč správně, že vazba je požadována a v příloze č. 2 se jedná o administrativní chybu? Odpověď zadavatele č. 12: Vazba na používaný GIS Gramis není nutně vyžadována a zadavatel připouští například využití veřejně přístupných map na internetu (Google maps, Mapy Seznam, Cenia, ČÚZK a podobně). Proto v příloze č. 2 je uvedeno NE. Dotaz č. 13 : K Příloze č. 2 ZD Bod 2 Integrační vazby Zadavatel požaduje, aby realizace všech potřebných integračních vazeb byla součástí nabídkové ceny nabízeného řešení EIS. V případě požadavků na součinnost třetích stran, zajistí tuto součinnost dodavatel. Dodavatel zajistí součinnost příslušného subdodavatele, včetně finančních záležitostí s tím spojených. Uchazeč je přesvědčen, že uvedené požadavky nejsou v souladu s platným právním řádem, zejména pak zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění v pozdějších předpisů (ZVZ). Podle 44 odst. 1 ZVZ odpovídá zadavatel za správnost a úplnost zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je pak soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro Zpracování nabídky. Zadavatel je tedy povinen podrobně v zadávací dokumentaci popsat veškeré podmínky a uvést veškeré údaje a požadavky, jejichž splnění bude předmětem plnění veřejné Zakázky. Z požadavku zadavatele uvedeného v bodě 2. jasně vyplývá, že Zadávací dokumentace neobsahuje specifikaci veškerých prací a služeb, které bude muset uchazeč v rámci plnění veřejné zakázky poskytnout. Naopak, zadavatel ponechává na uchazečích, aby sami posoudili, jaké další práce a služby budou zadavateli v rámci veřejné zakázky poskytovat nebo které budou zadavatelem nuceni poskytnout s odkazem na uvedenou smluvní klauzuli. Toto ve svém důsledku znamená, že nabídky jednotlivých uchazečů budou vzájemně neporovnatelné (a to jak ve smyslu obsahu plnění, tak ve smyslu nabídkové ceny). Z požadavku zadavatele uvedeného v bodě 2. vyplývá, že Zadavatel přenáší odpovědnost za součinnost třetích stran na uchazeče, a to na jeho náklady. Uchazeči však nemají možnost přimět třetí Strany k poskytnutí takové součinnosti. Ve svém důsledku se může jednat o skryté omezování v rovného přístupu uchazeče, když dotčené třetí strany" mohou požadovat za poskytnutí stejné součinnosti různým uchazečům různé podmínky, a i rozsah poskytnutí jejich součinnosti může být jiný. Přenosem zodpovědnosti za součinnost třetích stran na uchazeče včetně požadavku na úhradu spojených nákladů uchazečem porušuje zadavatel základní Zásady rovného zacházení a transparentnosti výběrového řízení, a naopak otevírá skrytou možnost diskriminace jednotlivých uchazečů, to vše v rozporu S 6 ZVZ. Aby byla vyloučena pochybnost o transparentnosti a dána uchazečům možnost objektivně posoudit náklady na řešení integračních vazeb, vznáší uchazeč následující dotazy a požadavek na doplnění informací: Dotazy:

11 1) Žádáme zadavatele upřesnit transparentně zadávací podmínky a smluvně předjednat integrační vazby na systémy třetích stran, stanovením rovných finančních nákladů (třetích stran) za integrace pro všechny uchazeče? 2) Má zadavatel smluvně zajištěnu spolupráci s dodavateli jednotlivých subsystémů při řešení integračních vazeb? 3) Má zadavatel tato integrační rozhraní licenčně zajištěna? 4) Mají jednotlivé subsystémy integrační (webové) rozhraní k dispozici? Pokud ano, žádáme o upřesnění jednotlivých rozhraní. Odpověď zadavatele č. 13: 1) Integrační vazby se tvoří vždy customizovaně na základě technických podmínek integrovaných systémů. Proto nelze předem obecně, přesto přesně, konkretizovat integrační vazby. Proto je také domluva o podrobnostech převedena na uchazeče, u kterých je předpoklad, že svůj produkt znají a mohou tak třetí straně přesně definovat své potřeby. Z těchto důvodů není možné, aby zadavatel předem smluvně zajišťoval integrační vazby. 2) Zadavatel proto nemá smluvně zajištěny s dodavateli podmínky integračních vazeb, neboť ty se mohou zásadně lišit v závislosti na dodávaném SW jednotlivých uchazečů. Zadavatel proto nechce zasahovat do volného podnikatelského prostředí jakýmkoli zásahem, který by mohl být pro některé uchazeče diskriminační. 3) I s ohledem na předchozí odpovědi, nemá zadavatel integrační vazby licenčně zajištěné. 4) Složení webových služeb záleží od konceptu integrace, proto v tomto smyslu rozhraní není standardizované a předpokládáme jistou míru customizace pro konkrétního dodavatele EIS. Integrační vazby otevřené ve smyslu dostupnosti pro veřejnost samozřejmě nejsou, proto je není možné ani v rámci ZD zveřejňovat, ale budou zpřístupněné pro konkrétní autorizovanou protistranu. Dotaz č. 14 : k příloze č. 2 ZD Popis požadavku na integrační vazby EIS, str. 2, bod 2.1. Dodavatel: CNS a.s., Nad Šafranicí 574, Mělník Název aplikace: Elisa Integrace Zadavatel požaduje propojení EIS se spisovou službou on line. Data budou předávána oběma směry. Zadavatel požaduje plnou integraci nabízeného EIS se všemi jeho dodávanými součástmi a essl provzájemné předávání potřebných dat a vyloučení jejich duplicitních vkládání. Integrace budepožadována minimálně na následujících úrovních: možnost předávat vybrané dokumenty z essl dopříslušných modulů EIS, možnost zahájit příslušný úkon (např. řízení) nad předaným dokumentem, založení dokumentu s číslem jednacím ze spisové služby přímo v příslušné agendě EIS, založení spisu spřiděleným číslem spisu ze spisové služby přímo v agendě EIS, přenos a vypravení dokumentu z EIS dospisové služby, přenos elektronických souborů z agendy do

12 spisové služby, rozhraní umožňuje přenosdoručení, rozhraní umožňuje vyřízení nebo uzavření spisu nebo dokumentu, rozhraní umožňujevrácení spisu nebo dokumentu zpět do spisové služby, veškerá komunikace mezi agendami a SSL jepřehledně logována. Informace z logu lze použít pro řešení problémů. Integrační vazba je plněv souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby v aktuálním znění. V současné době se připravuje standardní rozhraní mezi Agendovými informačními systémy a systémem spisové služby. MV se na veřejných fórech zavázalo jeho zapracování do Národního standardu pro spisové služby. Pokud bude toto řešení přijato jako platforma integrace, bude koncepční a dlouhodobé. Dotazy: 1) Má zadavatel ověřeno, že stávající elektronická spisová služba již disponuje rozhraním v souladu s připravovaným standardem? 2) Případně jakým rozhraním disponuje essl ELISA? Odpověď zadavatele č. 14: 1) Vyjádření společnosti CNS a.s., dodavatele essl Elisa: Všechna rozhraní, kterými ELISA disponuje, legislativní požadavky splňují. Na straně ELISy jsou vždy prováděny takové kontroly, jež zaručují správné ukládání správných informací na správná místa (takže jejich uložení v essl vyhovuje jak Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby, tak i zákonu č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě). 2) Případná další rozhraní se tvoří vždy podle podmínek konkrétního požadavku na integraci a technického konceptu integrovaného SW, z těchto důvodů není možné jednoznačněji odpovědět. Dotaz č. 15 : k příloze č. 2 Popis požadavku na integrační vazby EIS, str. 5, bod 2.7. Dodavatel: B2B CENTRUM a.s., Starochodovská 1359/76, Praha 4 Integrace Zadavatel požaduje propojení nabízeného řešení EIS evidence veřejných zakázek s aplikací Softender jednosměrně k předávání vybraných zakázek a informací o nich. Včetně informací o finančním plnění zakázky a nakládání s finanční jistotou. Primární evidence smluv bude vedena v nabízeném řešení Evidence smluv. Dotazy 1) V případě, že EIS evidence veřejných zakázek bude integrován na essl, bude nutné integrovat i essl na Softender? Primárním nositelem informací o dokumentech je spisová služba ta by také měla být primárně integrována. 2) V opačném případě bude vznikat řada dokumentů přímo v EIS a předávaných do aplikace Softender mimo essl. Vzal zadavatel toto v úvahu? 3) Má zadavatel ověřeno, že produkt Softender disponuje rozhraním pro napojení jiných AIS? 4) Jakou licenci elektronického nástroje Softender zadavatel disponuje? Má vliv na rozsah poskytování služeb ze strany B2B Centrum a.s.

13 Odpověď zadavatele č. 15: 1) Primární evidencí VZ by měl být modul evidence VZ, proto volíme variantu, jak je popsáno v ZD. Případné úpravy koncepce integrace mohou být korigovány v rámci analýzy a Cílového konceptu, vždy však v mezích zadání VZ. 2) Ano, zadavatel vzal v úvahu tvrzenou skutečnost, dokumenty budou primárně vytvářeny v EIS, ale zároveň budou evidovány v essl. 3) Ano, produkt Softender je připraven na realizaci integračních rozhraní. 4) Používání nástroje Softender se řídí uzavřenou smlouvou mezi zadavatelem a společností B2B Centrum a. s., který vymezuje rozsah poskytovaných služeb. Smlouva je dostupná na webových stránkách města: Dotaz č. 16: k příloze č. 2 Popis požadavku na integrační vazby EIS, str. 5, bod 2.8 Informační systém městské policie (IS MP). Dodavatel bude znám po vyhodnocení právě probíhajícího VŘ Zadavatel požaduje propojení nabízeného řešení EIS s IS MP k předávání informací o finančních transakcích, stavu pohledávek atd. Dotazy 1) Je znám již dodavatel IS pro MP? V tuto chvíli je pro uchazeče velmi těžké určit cenu integrace pokud nemá alespoň nějakou představu o napojovaném IS. 2) Bude mít zadavatel smluvně zajištěnu spolupráci s tímto dodavatel při řešení integračních vazeb včetně dodávky potřebných komponent? Odpověď zadavatele č. 16: 1) Dodavatelem je firma InQool a. s. Brno s produktem IQ Metropolis. Údaje o dodavateli ISMP zadavatel tímto doplňuje do přílohy č. 2 ZD Popis požadavků na integrační vazby. 2) V uzavřené smlouvě se společností InQool a. s. je požadována plná spolupráce při realizaci integrace na nově pořizovaný EIS. Produkt IS Metropolis je vybaven sadou služeb určených pro integraci s produkty třetích stran. Zadavatel v rámci dodatečných informací č. 2 v textu smlouvy o dílo Příloha č. 5 ZD provedl následující úpravy: - v čl. II odst. 1 a) upravil odkazy na přílohy č. 4 a 5 smlouvy; - v čl. II odst. 1 písm. c) identifikoval dodavatele Informačního systému Městské policie Česká Lípa; - v čl. II odst. 1 písm. d) doplnil jednotkové ceny za školení uživatelů a administrátorů - v čl. IV. doplnil bod 8 Cena za provedené školení uživatelů či administrátorů bude hrazena na základě skutečně poskytnutých služeb. - v čl. III. odst. 1 písm. a) vyjmul část textu,., která je předpokládána k

14 - doplnil přílohu č. 5 smlouvy - v tabulce v příloze č. 3 vyjmul část textu (předpoklad do ) Upravená příloha č. 5 ZD tvoří přílohy č. 2 těchto dodatečných informací. Úpravy dokumentů zadavatel vyznačil červeně a tučným písmem. Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 13:00 h. Výše uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 se tímto stávají nedílnou součástí zadávacích podmínek k podlimitní veřejné zakázce na služby Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Zadavatel tyto dodatečné informace zároveň uveřejní na profilu zadavatele u zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Mgr. Jolana Nebřenská v.r. vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Za správnost: Martina Hofmanová v.r. referent veřejných zakázek Příloha č. 1 Upravená příloha č. 4 ZD Rozpis nabídkové ceny Příloha č. 2 Upravená příloha č. 5 ZD Návrh smlouvy o dílo

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 34722 /2014 MUCL/124776/2014 Vyřizuje:

Více

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby Příloha č. 2 požadavků na integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků integračních vazeb 1.1. V kapitole 2. (tedy oddílech 2.x) uchazeč jednoznačně označí symbolem X v příslušném poli označeným

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny Upravená Příloha č. 4 Rozpis nabídkové ceny 1. Povinný obsah nabídky Vzhledem k jednotnému způsobu porovnání nabízeného cenového návrhu vyplní každý uchazeč níže uvedené tabulky. Výpočty, popřípadě jiné

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Příloha č. 2. Popis požadavků u integračních vazeb. 1. Způsob prokázání splnění požadavků integračních vazeb

Příloha č. 2. Popis požadavků u integračních vazeb. 1. Způsob prokázání splnění požadavků integračních vazeb Příloha č. 2 požadavků u integračních vazeb 1. Způsob prokázání splnění požadavků integračních vazeb 1.1. V kapitole 2 (tedy oddílech 2.x) uchazeč jednoznačně označí symbolem X v příslušném poli označeným

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky pod Radhoštěm Výzva k podání nabídky V souladu se Směrnicí ředitele školy č. 21 k zadávání zakázek malého rozsahu, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) č.j. MUCL/113369/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor právní Oddělení veřejných zakázek DODATEČNÉ INFORMACE č. 7 k zadávacím podmínkám v zadávacím řízení č. VZN/15/004 vedeném v užším řízení k zadání nadlimitní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: statutární město Karviná Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát Zastoupený:

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Software (II.) zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na software (II.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Software (II.) zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na software (II. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Software (II.) 009-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na software (II.) Zadavatel: Název zadavatele: Západočeská univerzita

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 58647/2017 MUCL/50422/2017 Vyřizuje: Martina

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) č.j. MUCL/118651/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Název zakázky: dodávka ICT Zadavatel: D-tisk, spol. s r.o. 1 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Zadávací

Více

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den,

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den, V Praze dne 27. května 2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: Dodávka a implementace informačního systému zadávané dle 38

Více

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II. Veřejná zakázka Jednotný informační systém práce a sociálních věcí IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II. Ev.č.: Z2017-032460 Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na

Více

Česká školní inspekce ČŠI Praha Licence 2018

Česká školní inspekce ČŠI Praha Licence 2018 sp zn.: ČŠIG-S-783/17 G42 čj.: ČŠIG-4671/17-G42 Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 13. 3. 2013 ZADAVATEL: Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Jejímž jménem jedná: Mgr.

Více

Zadavatel se omlouvá za zjevnou písařskou chybu správně má v souladu s obvyklou praxí i dobrými mravy být uveden text jedna setina procenta.

Zadavatel se omlouvá za zjevnou písařskou chybu správně má v souladu s obvyklou praxí i dobrými mravy být uveden text jedna setina procenta. Dotaz č. 1: V rámci dokumentu "Příloha č. 4.a Návrh Smlouvy o dílo pro část 1" například: bod 11.1. je uvedeno: Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení termínu předání a převzetí dodaného

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 Sdružení zadavatelů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem nám.

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5 název zakázky: Vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení ŠVP, implementaci metodik hodnocení a platformy pro vzdělávání číslo zakázky: 46/12/51 ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek:

Více

Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák

Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák TRANSPARENTNÍ NOVELA ANEB CO JE V TÉ KRABICI? DNE 4. 10. 2012 Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák Profil zadavatele zadavatel musí zajistit, aby profil zadavatele

Více

Výzva k jednání. Servis, údržba a rozvoj aplikačního software ifis

Výzva k jednání. Servis, údržba a rozvoj aplikačního software ifis VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Servis, údržba a rozvoj aplikačního software ifis zadávanou v jednacím

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL SVČ OSTRAVA - ZÁBŘEH Podmínky veřejné zakázky jsou vypsané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 21 odst.

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: statutární město Karviná Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát Zastoupený:

Více

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ:

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Laboratorní a měřicí technika (II.) 018-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (II.) Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 51782 /2015 MUCL/42823/2015 Vyřizuje: Ing. Jana

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) Část C - Formuláře pro prokázání splnění některých kvalifikačních předpokladů uchazeče (CELKEM

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pro veřejnou zakázku na dodávky pro projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0134 DODÁVKA ICT PRO PROJEKT ROZVOJ 2014 ZADAVATEL: Vyšší odborná škola, Střední odborná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Doplnění zadávací dokumentace 6

Doplnění zadávací dokumentace 6 Doplnění zadávací dokumentace 6 pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 9 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), zadávanou

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro příjemce IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č. 134/2016

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 Změna Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit I.

Více

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Dodávka a implementace personálního

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 2

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 2 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení

Více

Odbor finanční a obecní živnostenský úřad nám. Míru Moravské Budějovice

Odbor finanční a obecní živnostenský úřad nám. Míru Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Odbor finanční a obecní živnostenský úřad nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice Moravské Budějovice 20. 6. 2012 Vyřizuje: Ing. Bohumil Horník, tel.: 568408317; E-mail : bhornik@

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E MUOS00220119 M ě s t o O s l a v a n y Majetkově správní odbor ------------------------------------------------------------------------------------ náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany tel. č.: 546418414

Více

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy Veřejná zakázka Processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP pro VoZP ČR (VZ 60064418) dodatečné dotazy V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

*MVCRX00LPZJT* MVCRX00LPZJT prvotní identifikátor

*MVCRX00LPZJT* MVCRX00LPZJT prvotní identifikátor Výzva Č. j. MV- 37767-4/P-2011 Praha 21. dubna 2011 Počet listů: 5 Přílohy: 1/28 k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby *MVCRX00LPZJT* MVCRX00LPZJT prvotní identifikátor Zpracování a dodání dvojjazyčné

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, Rektorem IČO:

doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, Rektorem IČO: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Tiskárny, kopírky, multifunkce II. - 001-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na tiskárny, kopírky, multifunkce (II.) Zadavatel:

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 61621/14/7300-40175-050225 Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: 29685 4416 E-mail:

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ. KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

PLZEŇSKÝ KRAJ. KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: IT/1555/14 Spis. zn.: Počet listů: 7 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: Vyřizuje: Mgr. Jarmila Pechátová Tel.: 377

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 21258 /2015 MUCL/17167/2015 Vyřizuje: Ing. Jana

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 24. 3. 2015 k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby 1. Z obsahu zadávací dokumentace (výzvy) vyplývá, že součástí požadovaného plnění je rovněž servisní

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 61165/2015 MUCL/50900/2015 Vyřizuje: Ing. Jana Försterová Telefon:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. I

DODATEČNÉ INFORMACE č. I SVS/2015/009205-G DODATEČNÉ INFORMACE č. I Vážení dodavatelé, zadavatel veřejné zakázky s názvem Implementace odborného informačního systému SVS a dodávka HW terminálů, ev. č. VZ 498494, (dále jen veřejná

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Zadávání veřejných zakázek klasicky nebo elektronicky?

Zadávání veřejných zakázek klasicky nebo elektronicky? Veřejné zakázky pod lupou 17.5.2012 Praha 5 Zadávání veřejných zakázek klasicky nebo elektronicky? Ing. Dalibor Wijas, MBA předseda představenstva B2B CENTRUM a.s. Elektronické nástroje ZVZ, 149, odstavec

Více

Ověření stavu implementace Základních registrů

Ověření stavu implementace Základních registrů Ministerstvo vnitra ČR odbor Hlavního architekta egovernment Ověření stavu implementace Základních registrů 1) Předmětem veřejné zakázky jsou služby související s ověřením stavu implementace Základních

Více

Stanovisko MMR k některým ustanovením

Stanovisko MMR k některým ustanovením Stanovisko MMR k některým ustanovením Vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zmocnění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní forma Zástupce zadavatele Název zakázky Název

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem On-line vyjádření k existenci sítí" Technická dokumentace 1/5 Úvod Tento dokument je nedílnou součástí zadávacích podmínek

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle ust. 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby Druh zadávacího řízení: zjednodušené

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky s názvem Obnova lesního potenciálu po kalamitě - Obec Miličín 1. Úvod V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001577/2015 31.7.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem IČ:

doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem IČ: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Software (III.) 005-2018 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na software (III.) Zadavatel: Název zadavatele: Západočeská univerzita

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Česká školní inspekce ČŠI Praha Licence 2019

Česká školní inspekce ČŠI Praha Licence 2019 Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. není zadávací řízení

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vymezující předmět veřejné zakázky Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická a související přeložky, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 3.4.2013 pod č.7302010049879,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

VÝZVA k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace,, VÝZVA k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Identifikační údaje zadavatele Název Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR16/2015 na akci: Notografické práce v programech Finale a Sibelius Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Notografické práce v programech

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Prvky publicity Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém zadávaná

Více